Power Appsin Average-, Max-, Min-, StdevP-, Sum- ja VarP-funktiot

Koostefunktiot, jotka koostavat numerojoukon.

Kuvaus

Average -funktio laskee argumenttiensa keskiarvon.

Max -funktio etsii enimmäisarvon.

Min -funktio etsii vähimmäisarvon.

Sum -funktio laskee argumenttiensa summan.

StdevP -funktio laskee argumenttiensa keskihajonnan.

VarP -funktio laskee argumenttiensa varianssin.

Voit antaa funktioille arvot seuraavin tavoin:

  • Erillisinä argumentteina. Esimerkiksi Sum( 1, 2, 3 ) palauttaa arvon 6.
  • Taulukkona ja kaavana, joka suoritetaan taulukolle. Kooste lasketaan kaavan arvoille joka tietueelle.

Parhaillaan käsiteltävän tietueen kentät ovat kaavan käytettävissä. Käytä ThisRecord-operaattoria tai viittaa kenttiin nimellä muiden arvojen tapaan. As-operaattoria voidaan käyttää myös käsiteltävän tietueen nimeämiseen, mikä voi auttaa tekemään kaavasta helpommin ymmärrettävän ja mahdollistaa sisäkkäisten tietueiden käytön. Lisätietoja on seuraavissa esimerkeissä ja tietueen vaikutusalueen käsittelyn ohjeessa.

Nämä funktiot toimivat vain numeroarvojen kanssa. Muut arvotyypit, kuten merkkijonot ja tietueet, jätetään huomiotta. Käytä Value -funktiota muuntamaan merkkijono luvuksi.

Average -, Max -, Min - ja Sum -funktiot voidaan delegoida, kun niitä käytetään näiden funktioiden delegointia tukevan tietolähteen kanssa. StdevP - ja VarP -funktioita ei kuitenkaan voi delegoida minkään tietolähteen osalta. Jos delegointia ei tueta, vain tietojen ensimmäinen osa noudetaan ja sen jälkeen funktio otetaan käyttöön paikallisesti. Tulos ei ehkä vastaa kokonaisuutta. Laatimisvaiheessa näytetään delegointivaroitus, joka muistuttaa tästä rajoituksesta ja kehottaa vaihtamaan delegoitaviin vaihtoehtoihin, jos mahdollista. Lisätietoja on delegoinnin yleiskatsauksessa.

Syntaksi

Average ( NumericalFormula1 , [ NumericalFormula2 , ... ] )
Max ( NumericalFormula1 , [ NumericalFormula2 , ... ] )
Min ( NumericalFormula1 , [ NumericalFormula2 , ... ] )
Sum ( NumericalFormula1 , [ NumericalFormula2 , ... ] )
StdevP ( NumericalFormula1 , [ NumericalFormula2 , ... ] )
VarP ( NumericalFormula1 , [ NumericalFormula2 , ... ] )

  • NumericalFormula(s) – Pakollinen. Käsiteltävät numeeriset arvot.

Average ( Table , NumericalFormula )
Max ( Table , NumericalFormula )
Min ( Table , NumericalFormula )
Sum ( Table , NumericalFormula )
StdevP ( Table , NumericalFormula )
VarP ( Table , NumericalFormula )

  • Table – Pakollinen. Käsiteltävä taulukko.
  • NumericalFormula – Pakollinen. Kullekin tietueelle laskettava kaava. Tämän kaavan tulosta käytetään koostamiseen. Voit käyttää taulukon sarakkeita kaavassa.

Esimerkit

Vaihe vaiheelta

Oletetaan, että käytössä on tietolähde nimeltä Sales , joka sisältää sarakkeen CostPerUnit ja sarakkeen UnitsSold , ja asetat selitteen Teksti -ominaisuudeksi tämän kaavan:
Sum(Sales, CostPerUnit * UnitsSold)

Selite näyttää kokonaismyynnit kertomalla tietueiden sarakkeiden arvot ja lisäämällä kaikkien tietueiden tulokset yhteen:
Kokonaismyynnin laskenta myydyistä yksiköistä ja yksikköhinnasta

Toisessa erilaisessa esimerkissä käytössä on liukusäätimet nimeltä Slider1 , Slider2 ja Slider3 ja selite, jonka Teksti -ominaisuudeksi on määritetty seuraava kaava:
Sum(Slider1.Value, Slider2.Value, Slider3.Value) : selite näyttää kaikkien niiden arvojen summan, joille liukusäädin määritettiin.
Average(Slider1.Value, Slider2.Value, Slider3.Value) : selite näyttää kaikkien niiden arvojen keskiarvon, joille liukusäädin määritettiin.
Max(Slider1.Value, Slider2.Value, Slider3.Value) : selite näyttää kaikkien niiden arvojen enimmäismäärän, joille liukusäädin määritettiin.
Min(Slider1.Value, Slider2.Value, Slider3.Value) : selite näyttää kaikkien niiden arvojen vähimmäismäärän, joille liukusäädin määritettiin.
StdevP(Slider1.Value, Slider2.Value, Slider3.Value) : selite näyttää kaikkien niiden arvojen keskihajonnan, joille liukusäädin määritettiin.
VarP(Slider1.Value, Slider2.Value, Slider3.Value) : selite näyttää kaikkien niiden arvojen varianssin, joille liukusäädin määritettiin.