Ratkaisujen yleiskatsausSolutions overview

Power Appsissa ratkaisuja käytetään siirtämään sovelluksia ja komponentteja ympäristöstä toiseen tai käyttämään mukautussarjoja aiemmin luoduissa sovelluksissa.In Power Apps, solutions are leveraged to transport apps and components from one environment to another or to apply a set of customizations to existing apps. Ratkaisu voi sisältää vähintään yhden sovelluksen sekä muita komponentteja, kuten sivustokarttoja, entiteetin, prosesseja, www-resursseja ja asetusjoukkoja.A solution can contain one or more apps as well as other components such as site maps, entities, processes, web resources, option sets, and more. Saat ratkaisun AppSourcesta tai riippumattomalta ohjelmistotoimittajalta (ISV).You can get a solution from AppSource or from an independent software vendor (ISV).

Lisätietoja: Raportti: Ratkaisun elinkaaren hallintaMore information: Whitepaper: Solution Lifecycle Management

Huomautus

Jos olet riippumaton ohjelmistotoimittaja ja luot sovelluksen jaettavaksi, sinun on käytettävä ratkaisuja.If you’re an ISV creating an app that you will distribute, you’ll need to use solutions. Lisätietoja ratkaisujen käyttämisestä on kohdassa Kehittäjän opas: Johdanto ratkaisuihin.For more information about using solutions, see Developer Guide: Introduction to solutions.

OsatComponents

Osa viittaa mukautettavaan osaan.A component represents something that you can potentially customize. Osia ovat kaikki, mitä voidaan ottaa mukaan ratkaisuun.Anything that can be included in a solution is a component. Voit tarkastella ratkaisuun sisältyviä komponentteja valitsemalla ratkaisunhallinnassa ensin Asetukset > Ratkaisut ja avaamalla sitten haluamasi ratkaisun.To view the components included in a solution, in solution explorer go to Settings > Solutions and then open the solution you want. Komponentit mainitaan Komponentit-luettelossa.The components are listed in the Components list. Huomaa, että et voi muokata osia, jotka sisältyvät hallittuun ratkaisuun.Notice that you can't edit components contained in a managed solution.

Ratkaisun osatComponents in solution

Lisätietoja ratkaisuihin lisättävän osatyyppiluettelon tarkastelemisesta on kohdassa ComponentType-vaihtoehdot.To view a list of component types that can be added to any solution, see ComponentType Options.

Jotkin osat ovat muiden osien sisällä.Some components are nested within other components. Esimerkiksi entiteetti sisältää lomakkeita, näkymiä, kaavioita, kenttiä, entiteettisuhteita, viestejä ja liiketoimintasääntöjä.For example, an entity contains forms, views, charts, fields, entity relationships, messages, and business rules. Kukin osa edellyttää entiteettiä.Each of those components requires an entity to exist. Kenttää ei ole olemassa entiteetin ulkopuolella.A field can’t exist outside of an entity. Kenttä on siis riippuvainen entiteetistä.We say that the field is dependent on the entity. Osia on itse asiassa kaksi kertaa enemmän kuin edellä olevassa luettelossa on mainittu, mutta useimmat niistä eivät ole sisäkkäisiä osia eivätkä näy sovelluksessa.There are actually twice as many types of components as shown in the preceding list, but most of them are not nested within other components and not visible in the application.

Osien tarkoitus on seurata mahdollisia rajoituksia siitä, mitä voi mukauttaa hallituissa ratkaisuissa ja mitä kaikki riippuvuudet ovat, jotta se voidaan viedä, tuoda ja (hallituissa ratkaisuissa) poistaa niin, ettei mitään jätetä pois.The purpose of having components is to keep track of any limitations on what can be customized using managed properties and all the dependencies so that it can be exported, imported, and (in managed solutions) deleted without leaving anything behind.

Hallitut ja ei-hallitut ratkaisutManaged and unmanaged solutions

Ratkaisut ovat joko hallittuja tai ei-hallittuja.There are managed and unmanaged solutions. Hallittua ratkaisua ei voi muokata, mutta sen asennus voidaan poistaa, kun se on tuotu.A managed solution cannot be modified and can be uninstalled after it is imported. Ratkaisun asennuksen poistaminen poistaa kaikki kyseisen ratkaisun osat.All the components of that solution are deleted by uninstalling the solution.

Ei-hallittua ratkaisua tuotaessa kyseisen ratkaisun kaikki osat lisätään ympäristöön.When you import an unmanaged solution, you add all the components of that solution into your environment. Ratkaisun asennuksen poistaminen ei poista osia.You can’t delete the components by uninstalling the solution.

Kun tuot ei-hallitun ratkaisun, joka sisältää mukautettuja osia, ei-hallitun ratkaisun mukautukset korvaavat aiemmat mukautukset.When you import an unmanaged solution that contains components that you have already customized, your customizations will be overwritten by the customizations in the imported unmanaged solution. Sitä ei voi kumota.You can’t undo this.

Tärkeä

Asenna ei-hallittu ratkaisu vain, jos haluat lisätä kaikki osat ympäristöön ja korvata kaikki aiemmin luodut mukautukset.Install an unmanaged solution only if you want to add all the components to your environment and overwrite any existing customizations.

Vaikka et aikoisi jakaa sovelluksia tai mukautuksia, ei-hallitun luomalla ja sitä käyttämällä saat erillisen näkymän, joka sisältää vain mukauttamasi sovelluksen osat.Even if you don’t plan on distributing your apps or customizations, you may want to create and use an unmanaged solution to have a separate view that only includes those parts of the application that you have customized. Aina kun mukautat jotakin, lisää se luomaasi ei-hallittuun ratkaisuun.Whenever you customize something, just add it to the unmanaged solution that you created.

Luo hallittu ratkaisu valitsemalla ratkaisun vientiasetukseksi Hallittuna.To create a managed solution, you choose the As managed option when you export the solution. Jos luot hallitun ratkaisun, et voi tuoda sitä takaisin siihen ympäristöön, jossa loit sen.If you create a managed solution, you can’t import it back into the same environment you used to create it. Voit tuoda sen vain eri ympäristöön.You can only import it into a different environment.

Ratkaisujen käyttäminenHow solutions are applied

Kaikki ratkaisut arvioidaan kerroksina. Tällä tavoin voidaan selvittää, miten sovellus tulee toimimaan.All solutions are evaluated as layers to determine what your app will actually do. Seuraava kaavio osoittaa, miten hallittuja ja ei-hallittuja ratkaisuja arvioidaan ja miten niissä tehdyt muutokset näkyvät ympäristössä.The following diagram shows how managed and unmanaged solutions are evaluated and how changes in them will appear in your environment.

RatkaisutasotSolution layering

Kaavio käsitellään alhaalta ylöspäin:Starting from the bottom and working up to top:

JärjestelmäratkaisuSystem Solution
Järjestelmäratkaisu on eräänlainen jokaisessa ympäristössä oleva hallittu ratkaisu.The system solution is like a managed solution that every environment has. Järjestelmäratkaisu koostuu järjestelmän kaikista heti käytettävissä olevista osista.The system solution is the definition of all the out-of-the box components in the system.

Hallitut ratkaisutManaged Solutions
Hallituilla ratkaisuilla voidaan muokata järjestelmäratkaisun osia ja lisätä uusia osia.Managed solutions can modify the system solution components and add new components. Jos asennettuja hallittuja ratkaisuja on useita, ensimmäiseksi asennettu ratkaisu sijaitsee myöhemmin asennetun hallitun ratkaisun alapuolella.If multiple managed solutions are installed, the first one installed is below the managed solution installed later. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että toinen asennettu ratkaisu voi mukauttaa sitä ennen asennettua ratkaisua.This means that the second solution installed can customize the one installed before it. Jos kahdessa hallitussa ratkaisussa on keskenään ristiriitaisia määritelmä, yleensä jälkimmäistä noudatetaan.When two managed solutions have conflicting definitions, the general rule is “Last one wins”. Jos poistat hallitun ratkaisun asennuksen, sen alapuolella olevaa hallittua ratkaisua käytetään.If you uninstall a managed solution, the managed solution below it takes effect. Jos poistat kaikkien hallittujen ratkaisujen asennuksen, järjestelmäratkaisussa määritetty oletustoiminta otetaan käyttöön.If you uninstall all managed solution, the default behavior defined within the system solution is applied.

Ei-hallitut mukautuksetUnmanaged Customizations
Ei-hallitut mukautukset ovat muutoksia, joita on tehty ympäristöön ei-hallitulla ratkaisulla.Unmanaged customizations are any change you have made to your environment through an unmanaged solution. Järjestelmäratkaisu määrittää, mitä voidaan mukauttaa ja mitä ei käyttäen hallittuja ominaisuuksia.The system solution defines what you can or can't customize by using managed properties. Hallittujen ratkaisujen julkaisijat voivat rajoittaa samalla tavoin ratkaisuun lisäämiensä ratkaisun osien mukauttamismahdollisuuksia.Publishers of managed solutions have the same ability to limit your ability to customize solution components that they add in their solution. Voit mukauttaa kaikkia ratkaisun osia, joissa ei ole hallittuja ominaisuuksia, jotka estävät niiden mukauttamisen.You can customize any of the solution components that do not have managed properties that prevent you from customizing them.

Sovelluksen toimintatapaApplication Behavior
Tämä on se, mitä näet ympäristössä.This is what you actually see in your environment. Oletusjärjestelmäratkaisu ja mahdolliset hallitut ratkaisut sekä mahdolliset käyttöönotetut ei-hallitut mukautukset.The default system solution plus any managed solutions, plus any unmanaged customizations you have applied.

Hallitut ominaisuudetManaged properties

Joitakin osia ei voi mukauttaa.Some components can’t be customized. Näissä järjestelmäratkaisun osissa on metatietoja, jotka estävät niiden mukauttamisen.These components in the system solution have metadata that prevents you from customizing them. Niitä kutsutaan hallitutuiksi ominaisuuksiksi.These are called managed properties. Hallitun ratkaisun julkaisija voi määrittää myös hallittuja ominaisuuksia ja estää tällä tavoin ratkaisun mukauttamisen ei-toivotulla tavalla.The publisher of a managed solution can also set the managed properties to prevent you from customizing their solution in ways they don’t want you to.

Ratkaisujen riippuvuudetSolution dependencies

Koska hallitut ratkaisut on sijoitettu kerroksittain, jotkin hallitut ratkaisut voivat olla riippuvaisia toisten hallittujen ratkaisujen osista.Because of the way that managed solutions are layered, some managed solutions can be dependent on solution components in other managed solutions. Osa ratkaisujulkaisijoita hyödyntää tätä ominaisuutta ja luoda modulaarisia ratkaisuja.Some solution publishers will take advantage of this to build solutions that are modular. Siinä tapauksessa hallittu perusratkaisu on asennettava ensin, jonka jälkeen asennetaan toinen hallittu ratkaisu, joka mukauttaa hallitun perusratkaisun osia.You may need to install a “base” managed solution first and then you can install a second managed solution that will further customize the components in the base managed solution. Toinen hallittu ratkaisu on riippuvainen ensimmäiseen ratkaisuun sisältyvistä ratkaisun osista.The second managed solution depends on solution components that are part of the first solution.

Järjestelmä seuraa ratkaisujen välisiä riippuvuuksia.The system tracks these dependencies between solutions. Jos yrität asentaa ratkaisun, jonka käyttö edellyttää perusratkaisua, jota ei ole asennettu, et voi asentaa ratkaisua.If you try to install a solution that requires a base solution that isn’t installed, you won’t be able to install the solution. Näyttöön avautuu sanoma, jonka mukaan ratkaisu edellyttää toisen ratkaisun asentamista ensin.You will get a message saying that the solution requires another solution to be installed first. Et voi myöskään poistaa riippuvuuksien vuoksi perusratkaisua, kun siitä riippuvainen ratkaisu on edelleen asennettuna.Similarly, because of the dependencies, you can’t uninstall the base solution while a solution that depends on it is still installed. Riippuvaisen ratkaisun asennus on siis poistettava ennen perusratkaisun asennuksen poistamista.You have to uninstall the dependent solution before you can uninstall the base solution.

Ratkaisun julkaisijan etuliiteSolution publisher prefix

Oletusarvoisesti Power Appsissa käytettävä ratkaisu on Common Data Services -oletusratkaisu, joka liitetään Common Data Service-oletusjulkaisijaan.By default, the solution you will work with in Power Apps will be the Common Data Services Default Solution which is associated with the Common Data Service Default Publisher. Mukautuksen oletusetuliite liitetään satunnaisesti tähän julkaisijaan. Se voi olla esimerkiksi cr8a3.The default customization prefix will be randomly assigned for this publisher, for example it could be cr8a3. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisella organisaatioon luotavalla metatietojen uudella kohteella on alkuun liitettynä nimissä kohteiden yksilöimistä varten.This means that the name of every new item of metadata created for your organization will have this prepended to the names used to uniquely identify the items.

Ratkaisun julkaisijan etuliite kannattaa vaihtaa merkityksellisemmäksi.We recommend that you change the solution publisher prefix so that it will be more meaningful. Lisätietoja: Ratkaisujulkaisijan etuliitteen muuttaminenMore information: Change the solution publisher prefix

Seuraavat vaiheetNext steps

Ratkaisujen tuominen. päivittäminen ja vieminenImport, update, and export solutions
Siirtyminen tiettyyn ratkaisuunNavigate to a specific solution