Mallipohjaisten sovellusten Unified Interface -parannettu käyttöliittymäEnhanced user experience with the Unified Interface for model-driven apps

Mallipohjaisten sovellusten Unified Interface tarjoaa johdonmukaisen ja helppokäyttöisen käyttöliittymän kaikissa laitetyypeissä: pöytäkoneet, kannettavat, tabletit ja puhelimet.The Unified Interface for model-driven apps provides a consistent and accessible user experience across devices—whether on a desktop, laptop, tablet, or phone. Sovellukset skaalautuvat näytön komponentteja säätämällä.The apps scale by reflowing the components on the screen. Laiteriippumattoman suunnittelun ansiosta ympäristö sopeutuu näytön kokoon: mitä enemmän tilaa on käytettävissä, sitä enemmän tietoa voidaan näyttää.The responsive design adapts to your environment based on screen size, so the more available space that you have, the more information can be displayed.

Unified Interface sopeutuu näyttöönUnified Interface adapts to screen

Voit katsoa mallipohjaisten sovellusten Unified Interface -käyttöliittymän yleiskatsauksen seuraavasta videosta: Unified Interfacen esittely.For an overview of Unified Interface in model-driven apps, watch this video: Introduction to Unified Interface

Huomautus

Vanha verkkoasiakasohjelma poistetaan käytöstä. Asiakkaiden täytyy siirtyä Unified Interfaceen ennen 1.10.2020.The legacy web client will be deprecated and customers must transition to Unified Interface before October 1, 2020. Saat lisätietoja blogitekstistä, jossa käsitellään Unified Interfaceen siirtymisen aikataulua.For more information, see Blog: Announcing the timeline to move to Unified Interface. Jos haluat lisätietoja siirtymisestä, tutustu sen aloittamisen pika-ohjeisiin.To learn more on how to transition, see Quick start for transitioning.

Valikoiden toiminnoilla voit siirtyä järjestelmän eri sovelluksissa nopeasti.The menu options let you swiftly navigate the different apps in the system. Niiden avulla voit käyttää nopeasti viimeksi tarkasteltuja tietueita ja kiinnitettyjä suosikkeja.They provide quick access to recently viewed records and pinned favorites.

Siirtymisohjausobjektit, laajennettu näkymäNavigation controls, expanded view

Selite:Legend:

  1. Sovellusvalitsin: voit siirtyä sovellusten välillä avaamalla tämän valikon.App selector: Open this menu to move between apps.
  2. Kutista/laajenna-painike: Jos haluat pienentää siirtymistoiminnon, jotta sivun pääosalle jää enemmän tilaa, napsauta tätä.Collapse/expand button: Select this to collapse the navigator to allow more room for the main part of the page. Jos siirtymistoiminto on jo pienennetty, voit suurentaa sen napsauttamalla tätä painiketta uudelleen.If the navigator is already collapsed, select this button to expand it again.
  3. Viimeisimmät tietueet: Jos haluat nähdä luettelon viimeksi käyttämistäsi tietueista, laajenna tämä kohta.Recent records: Expand this entry to view a list of records you were recently using. Voit avata tietueen valitsemalla sen tässä.Select an record here to open it. Jos haluat lisätä tietueen suosikkeihin (kiinnitettyihin tietueisiin), valitse tietueen vieressä täällä näytetty neula.Select the push-pin icon next to a record listed here to added to your favorites (pinned records).
  4. Suosikkitietueet: Jos haluat nähdä suosikkitietueesi (kiinnitetyt), laajenna tämä kohta.Favorite records: Expand this entry to view and open your favorite (pinned) records. Jos haluat lisätä tietueita tänne, käytä Viimeisimmät tietueet -luetteloa.Use the Recent records list to add records here. Jos haluat poistaa tietueen tästä luettelosta, napsauta neulan poistamiskuvaketta tietueen vieressä.Select the remove-pin icon next to a record listed here to remove it from this list.
  5. Entiteettien siirtymistoiminto: Tällä alueella luetellaan kaikki entiteetit ja koontinäytöt, jotka ovat käytettävissä nykyisellä työalueella.Entity navigator: This area lists each entity and dashboard available for the current work area. Jos haluat avata tietyn koontinäytön tai sen entiteetin luettelonäkymän, valitse sen kohta täällä.Select any entry here to open the named dashboard or list-view for that entity.
  6. Työalueen valitsin: Jos haluat siirtyä toiselle työalueelle, avaa tämä valikko.Work-area selector: Open this menu to move to another work area. Nykyisen työalueen nimi näytetään täällä.The current work area is named here.

Saat lisätietoja ohjeartikkelista Perussiirtyminen mallipohjaisessa sovelluksessa.For more information, see Basic navigation in a model-driven app.

Koontinäytöt ja kaaviotDashboards and charts

Voit käyttää kaikkia järjestelmän ja käyttäjien koontinäyttöjä Unified Interface -sovelluksistasi.You can access all the system and user dashboards from within your Unified Interface apps. Vuorovaikutteiset koontinäytöt ovat nyt käytettävissä kaikille tietuetyypeille, joten kaikille on käytettävissä monipuolisempia vuorovaikutteisia koontinäyttötoimintoja.The interactive dashboards are now available for all record types with richer interactive dashboard capabilities. Saat lisätietoja ohjeartikkelista Oman edistymisen seuraaminen kaavioilla ja koontinäytöillä.For more information, see Track your progress with dashboards and charts.

Aikajanan ohjausobjektiTimeline control

Aikajananäkymässä voit tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa seuraamalla asiakasviestintää tietueessa yhdellä sivulla helppolukuisessa näkymässä.The timeline view helps you collaborate with your team by tracking customer communication in a record on a single page in an easy-to-read view. Näet kaiken aina julkaisuista ja ääniviesteistä sähköposteihin ja huomautuksiin.You can see everything from posts and voice attachments, to emails and notes. Se tarjoaa helpon tavan tarkastella koko viestintäketjua.It provides a quick way to see the entire communication thread. Saat lisätietoa ohjeartikkelista Tapaamisen, sähköpostin, puhelun, huomautuksen tai tehtävän lisääminen aikajanaan.For more information, see Add an appointment, email, phone call, notes or task activity to the timeline.

LiiketoimintaprosessiBusiness process

Liiketoimintaprosessin työnkulkua on parannettu telakointimekanismilla.The business process flow has been improved by the docking mechanism. Voit telakoida liiketoimintaprosessin vaiheen näytössä, jotta voit keskittyä käsillä olevaan tehtävään liiketoimintaprosessin työnkulussa.You can dock the business process stage on your screen to help you stay focused on the task at hand in your business process flow. Tästä on hyötyä erityisesti silloin, kun prosessin vaiheessa on monimutkaisia suoritettavia alivaiheita.This is especially useful when the stage of the process has complex steps to complete. Saat lisätietoja ohjeartikkelista Liiketoimintaprosessien käsitteleminen.For more information, see Work with business processes.

HelppokäyttötoiminnotAccessibility

Parannetuilla helppokäyttötoiminnoilla voit kääntää näytöllä näkyviä tietoja näytönlukijoille äänimuotoon ja pistekirjoitusmuotoon, jotta entistä useammat ihmiset voivat käyttää sovellusta.The improved accessibility experience lets you use screen readers to translate on-screen information into audible sound and print to a Braille reader so that more people can use the app. Saat lisätietoja ohjeartikkelista Näytönlukuohjelman käyttäminen.For more information, see Use a screen reader.

Unified Interface -sovelluksen luominenCreate a Unified Interface app

Jos sinun luoda oma Unified Interface -sovellus, voit luoda mallipohjaisen sovelluksen sovellusten suunnittelutoiminnolla.If you have requirements to create your own experience on Unified Interface, you can create a model-driven app using the app designer. Saat lisätietoja ohjeartikkelista Yleiskatsaus mallipohjaisen sovelluksen luomiseen.See Overview of building model-driven apps.

Uuden Unified Interface -sovelluksen luominenCreate new Unified Interface app

Unified Interface -yhteisöUnified Interface Community

Siirry Unified Interface -yhteisön sivustoon, josta saat apua suunnitteluun ja Unified Interfaceen siirtymisen sujuvaan suorittamiseen. Sieltä löydät myös asiantuntijoiden ja muiden kehittäjien blogeja, verkkoseminaareja, videoita, tapahtumia ja paljon muuta.Go to the Unified Interface Community site to get help with planning and executing a smooth transition to the Unified Interface and engage with experts and peers on blogs, webinars, videos, events, and more.