Windows 10:n version 1709 perustason Windows-diagnostiikkatapahtumat ja -kentätWindows 10, version 1709 basic level Windows diagnostic events and fields

Koskee:Applies to

 • Windows 10, versio 1709Windows 10, version 1709

Perustason toiminnot keräävät rajallisen määrän tietoja, jotka ovat tärkeitä laitteen ja sen kokoonpanon tietojen ymmärtämiseen, mukaan lukien: peruslaitetiedot, laatuun liittyvät tiedot, sovellusten yhteensopivuus ja Microsoft Store.The Basic level gathers a limited set of information that is critical for understanding the device and its configuration including: basic device information, quality-related information, app compatibility, and Microsoft Store. Kun tasoksi on määritetty perustaso, se sisältää myös suojaustason tietoja.When the level is set to Basic, it also includes the Security level information.

Perustason toimintojen avulla voit tunnistaa ongelmia, jotka voivat ilmetä tietyn laitteen laitteisto- tai ohjelmistokokoonpanossa.The Basic level helps to identify problems that can occur on a particular device hardware or software configuration. Se voi esimerkiksi auttaa määrittämään, onko kaatumisia useammin laitteilla, joissa on tietty määrä muistia tai joissa on tietty ohjainversio.For example, it can help determine if crashes are more frequent on devices with a specific amount of memory or that are running a particular driver version. Tämä auttaa Microsoftia korjaamaan käyttöjärjestelmän tai sovelluksen ongelmia.This helps Microsoft fix operating system or app problems.

Tämän artikkelin avulla voit oppia lisää diagnostiikkatapahtumista ryhmiteltynä tapahtuma-alueen mukaan, ja kentät kussakin tapahtumassa.Use this article to learn about diagnostic events, grouped by event area, and the fields within each event. Lyhyt kuvaus tarjotaan kullekin kentälle.A brief description is provided for each field. Jokainen tapahtuma, joka luodaan, sisältää yleisiä tietoja, jotka keräävät laitteen tietoja.Every event generated includes common data, which collects device data.

Saat lisätietoja Windowsin toiminnallisista ja diagnostiikkatiedoista näistä artikkeleista:You can learn more about Windows functional and diagnostic data through these articles:

Arvioinnin tapahtumatAppraiser events

Microsoft.Windows.Appraiser.General.ChecksumTotalPictureCountMicrosoft.Windows.Appraiser.General.ChecksumTotalPictureCount

Tämä tapahtuma luettelee objektityypit ja kuinka monta kutakin on olemassa asiakkaan laitteessa.This event lists the types of objects and how many of each exist on the client device. Näin voidaan nopeasti varmistaa, että palvelimen tietueet vastaavat asiakkaan tietueita.This allows for a quick way to ensure that the records present on the server match what is present on the client. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • DatasourceApplicationFile_RS4 Tunnus järjestelmälle hajautuksen laitteistotunnusten laskemana.DatasourceApplicationFile_RS4 An ID for the system, calculated by hashing hardware identifiers.
 • DatasourceDevicePnp_RS4 Tunnus järjestelmälle hajautuksen laitteistotunnusten laskemana.DatasourceDevicePnp_RS4 An ID for the system, calculated by hashing hardware identifiers.
 • DatasourceDriverPackage_RS4 Tämäntyyppisten objektien määrä tässä laitteessa.DatasourceDriverPackage_RS4 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoBlock_RS4 Tämäntyyppisten objektien määrä tässä laitteessa.DataSourceMatchingInfoBlock_RS4 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoPassive_RS4 Tämäntyyppisten objektien määrä tässä laitteessa.DataSourceMatchingInfoPassive_RS4 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DataSourceMatchingInfoPostUpgrade_RS4 Tämäntyyppisten objektien määrä tässä laitteessa.DataSourceMatchingInfoPostUpgrade_RS4 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceSystemBios_19H1Setup Tämäntyyppisten objektien määrä tässä laitteessa.DatasourceSystemBios_19H1Setup The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DatasourceSystemBios_RS4 Tämäntyyppisten objektien määrä tässä laitteessa.DatasourceSystemBios_RS4 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionApplicationFile_RS4 Tämäntyyppisten objektien määrä tässä laitteessa.DecisionApplicationFile_RS4 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionDevicePnp_RS4 Tämäntyyppisten objektien määrä tässä laitteessa.DecisionDevicePnp_RS4 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionDriverPackage_RS4 Tämäntyyppisten objektien määrä tässä laitteessa.DecisionDriverPackage_RS4 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMatchingInfoBlock_RS4 Tämäntyyppisten objektien määrä tässä laitteessa.DecisionMatchingInfoBlock_RS4 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMatchingInfoPassive_RS4 Tämäntyyppisten objektien määrä tässä laitteessa.DecisionMatchingInfoPassive_RS4 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMatchingInfoPostUpgrade_RS4 Tämäntyyppisten objektien määrä tässä laitteessa.DecisionMatchingInfoPostUpgrade_RS4 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionMediaCenter_RS4 Tämäntyyppisten objektien määrä tässä laitteessa.DecisionMediaCenter_RS4 The count of the number of this particular object type present on this device.
 • DecisionSystemBios_19H1Setup Tässä laitteessa olevien DecisionSystemBios-objektien kokonaismäärä, joiden kohteena on Windowsin seuraava versio.DecisionSystemBios_19H1Setup The total DecisionSystemBios objects targeting the next release of Windows on this device.
 • DecisionSystemBios_RS4 Tässä laitteessa olevien DecisionSystemBios-objektien kokonaismäärä, joiden kohteena on Windows 10:n versio 1803.DecisionSystemBios_RS4 The total DecisionSystemBios objects targeting Windows 10 version, 1803 present on this device.
 • InventoryApplicationFile Tämäntyyppisten objektien määrä tässä laitteessa.InventoryApplicationFile The count of the number of this particular object type present on this device.
 • InventoryLanguagePack Tässä koneessa olevien InventoryLanguagePack-objektien määrä.InventoryLanguagePack The count of InventoryLanguagePack objects present on this machine.
 • InventoryMediaCenter Tämäntyyppisten objektien määrä tässä laitteessa.InventoryMediaCenter The count of the number of this particular object type present on this device.
 • InventorySystemBios Tämäntyyppisten objektien määrä tässä laitteessa.InventorySystemBios The count of the number of this particular object type present on this device.
 • InventoryUplevelDriverPackage Tämäntyyppisten objektien määrä tässä laitteessa.InventoryUplevelDriverPackage The count of the number of this particular object type present on this device.
 • PCFP Tunnus järjestelmälle hajautuksen laitteistotunnusten laskemana.PCFP An ID for the system, calculated by hashing hardware identifiers.
 • SystemMemory Tämäntyyppisten objektien määrä tässä laitteessa.SystemMemory The count of the number of this particular object type present on this device.
 • SystemProcessorCompareExchange Tämäntyyppisten objektien määrä tässä laitteessa.SystemProcessorCompareExchange The count of the number of this particular object type present on this device.
 • SystemProcessorLahfSahf Tämäntyyppisten objektien määrä tässä laitteessa.SystemProcessorLahfSahf The count of the number of this particular object type present on this device.
 • SystemProcessorNx Tämäntyyppisten objektien määrä yhteensä tässä laitteessa.SystemProcessorNx The total number of objects of this type present on this device.
 • SystemProcessorPrefetchW Tämäntyyppisten objektien määrä yhteensä tässä laitteessa.SystemProcessorPrefetchW The total number of objects of this type present on this device.
 • SystemProcessorSse2 Tässä koneessa olevien SystemProcessorSse2-objektien määrä.SystemProcessorSse2 The count of SystemProcessorSse2 objects present on this machine.
 • SystemTouch Tämäntyyppisten objektien määrä tässä laitteessa.SystemTouch The count of the number of this particular object type present on this device.
 • SystemWim Tämäntyyppisten objektien määrä yhteensä tässä laitteessa.SystemWim The total number of objects of this type present on this device.
 • SystemWindowsActivationStatus Tämäntyyppisten objektien määrä tässä laitteessa.SystemWindowsActivationStatus The count of the number of this particular object type present on this device.
 • SystemWlan Tämäntyyppisten objektien määrä yhteensä tässä laitteessa.SystemWlan The total number of objects of this type present on this device.
 • Wmdrm_RS4 Tässä laitteessa olevien Wmdrm-objektien kokonaismäärä, joiden kohteena on Windows 10:n versio 1803.Wmdrm_RS4 The total Wmdrm objects targeting Windows 10, version 1803 present on this device.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceApplicationFileAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceApplicationFileAdd

Tämä tapahtuma edustaa perusmetatietoja tietyistä järjestelmään asennetuista sovellustiedostoista.This event represents the basic metadata about specific application files installed on the system. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the appraiser file that is generating the events.
 • AvDisplayName Jos kyseessä on virustentorjuntasovellus, tämä on sen näyttönimi.AvDisplayName If the app is an anti-virus app, this is its display name.
 • CompatModelIndex Tämän tiedoston yhteensopivuuden ennakointi.CompatModelIndex The compatibility prediction for this file.
 • HasCitData Ilmaisee, onko tiedosto läsnä CIT-tiedoissa.HasCitData Indicates whether the file is present in CIT data.
 • HasUpgradeExe Ilmaisee, sisältääkö virustentorjuntasovellus upgrade.exe-tiedoston.HasUpgradeExe Indicates whether the anti-virus app has an upgrade.exe file.
 • IsAv Onko tiedosto virustentorjuntaa raportoiva EXE?IsAv Is the file an anti-virus reporting EXE?
 • ResolveAttempted Tämä on aina tyhjä merkkijono diagnostiikkatietoja lähetettäessä.ResolveAttempted This will always be an empty string when sending diagnostic data.
 • SdbEntries Kenttätaulukko, joka ilmaisee SDB-merkinnät, jotka koskevat tätä tiedostoa.SdbEntries An array of fields that indicates the SDB entries that apply to this file.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceApplicationFileRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceApplicationFileRemove

Tämä tapahtuma ilmaisee, ettei DatasourceApplicationFile-objektia enää ole.This event indicates that the DatasourceApplicationFile object is no longer present. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tämä tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceApplicationFileStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceApplicationFileStartSync

Tämä tapahtuma ilmaisee, että uusi joukko DatasourceApplicationFileAdd-tapahtumia lähetetään.This event indicates that a new set of DatasourceApplicationFileAdd events will be sent. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDevicePnpAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDevicePnpAdd

Tämä tapahtuma lähettää Windowsin ajan tasalla pitämiseksi yhteensopivuustietoja Plug and Play -laitteelle.This event sends compatibility data for a Plug and Play device, to help keep Windows up to date.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • ActiveNetworkConnection Ilmaisee, onko laite aktiivinen verkkolaite.ActiveNetworkConnection Indicates whether the device is an active network device.
 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the appraiser file generating the events.
 • IsBootCritical Ilmaisee, onko laitteen käynnistys kriittinen.IsBootCritical Indicates whether the device boot is critical.
 • WuDriverCoverage Ilmaisee, onko laitteelle ohjaimen ylätaso Windows Updaten mukaisesti.WuDriverCoverage Indicates whether there is a driver uplevel for this device, according to Windows Update.
 • WuDriverUpdateId Windows Update -tunnus sovellettavalle ylätason ohjaimelle.WuDriverUpdateId The Windows Update ID of the applicable uplevel driver.
 • WuPopulatedFromId Odotettu ylätason ohjaimen vastaava tunnus ohjaimen kattavuuden perusteella Windows Updatesta.WuPopulatedFromId The expected uplevel driver matching ID based on driver coverage from Windows Update.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDevicePnpRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDevicePnpRemove

Tämä tapahtuma ilmaisee, ettei DatasourceDevicePnp-objektia enää ole.This event indicates that the DatasourceDevicePnp object is no longer present. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDevicePnpStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDevicePnpStartSync

Tämä tapahtuma ilmaisee, että uusi joukko DatasourceDevicePnpAdd-tapahtumia lähetetään.This event indicates that a new set of DatasourceDevicePnpAdd events will be sent. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDriverPackageAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDriverPackageAdd

Tämä tapahtuma lähettää Windowsin ajan tasalla pitämiseksi yhteensopivuuden tietokantatietoja ohjainkokonaisuuksista.This event sends compatibility database data about driver packages to help keep Windows up to date.

Tämä tapahtuma sisältää kenttiä kohdasta Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the appraiser file generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDriverPackageRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDriverPackageRemove

Tämä tapahtuma ilmaisee, ettei DatasourceDriverPackage-objektia enää ole.This event indicates that the DatasourceDriverPackage object is no longer present. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDriverPackageStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDriverPackageStartSync

Tämä tapahtuma ilmaisee, että uusi joukko DatasourceDriverPackageAdd-tapahtumia lähetetään.This event indicates that a new set of DatasourceDriverPackageAdd events will be sent. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tämä tapahtuma sisältää kenttiä kohdasta Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoBlockAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoBlockAdd

Tämä tapahtuma lähettää Windowsin ajan tasalla pitämiseksi estotietoja mistä tahansa järjestelmän yhteensopivuuden estoista, jotka eivät liity suoraan tiettyihin sovelluksiin tai laitteisiin.This event sends blocking data about any compatibility blocking entries on the system that are not directly related to specific applications or devices, to help keep Windows up to date.

Tämä tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the appraiser file generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoBlockRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoBlockRemove

Tämä tapahtuma ilmaisee, ettei DataSourceMatchingInfoBlock-objektia enää ole.This event indicates that the DataSourceMatchingInfoBlock object is no longer present. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoBlockStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoBlockStartSync

Tämä tapahtuma ilmaisee, että DataSourceMatchingInfoBlockStAdd-tapahtumien koko joukon lähetys on suoritettu.This event indicates that a full set of DataSourceMatchingInfoBlockStAdd events has completed being sent. Tätä tapahtumaa käytetään yhteensopivuuteen liittyvien päätösten tekemiseen ja Windowsin ajan tasalla pitämiseen.This event is used to make compatibility decisions about files to help keep Windows up to date.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPassiveAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPassiveAdd

Tämä tapahtuma lähettää Windowsin ajan tasalla pitämiseksi yhteensopivuuden tietokantatietoja järjestelmän yhteensopivuuden ei-estävistä merkinnöistä, jotka eivät ole sovellusten tai laitteiden asettamia.This event sends compatibility database information about non-blocking compatibility entries on the system that are not keyed by either applications or devices, to help keep Windows up to date.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the appraiser file generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPassiveRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPassiveRemove

Tämä tapahtuma ilmaisee, ettei DataSourceMatchingInfoPassive-objektia enää ole.This event indicates that the DataSourceMatchingInfoPassive object is no longer present. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPassiveStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPassiveStartSync

Tämä tapahtuma ilmaisee, että uusi joukko DataSourceMatchingInfoPassiveAdd-tapahtumia lähetetään.This event indicates that a new set of DataSourceMatchingInfoPassiveAdd events will be sent. Tätä tapahtumaa käytetään yhteensopivuuteen liittyvien päätösten tekemiseen ja Windowsin ajan tasalla pitämiseen.This event is used to make compatibility decisions about files to help keep Windows up to date.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPostUpgradeAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPostUpgradeAdd

Tämä tapahtuma lähettää Windowsin ajan tasalla pitämiseksi yhteensopivuuden tietokantatietoja järjestelmän merkinnöistä, jotka tarvitsevat uudelleenasennuksen päivityksen jälkeen ja jotka eivät ole sovellusten tai laitteiden asettamia.This event sends compatibility database information about entries requiring reinstallation after an upgrade on the system that are not keyed by either applications or devices, to help keep Windows up to date.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the appraiser file generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPostUpgradeRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPostUpgradeRemove

Tämä tapahtuma ilmaisee, ettei DataSourceMatchingInfoPostUpgrade-objektia enää ole.This event indicates that the DataSourceMatchingInfoPostUpgrade object is no longer present. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tämä tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPostUpgradeStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPostUpgradeStartSync

Tämä tapahtuma ilmaisee, että uusi joukko DataSourceMatchingInfoPostUpgradeAdd-tapahtumia lähetetään.This event indicates that a new set of DataSourceMatchingInfoPostUpgradeAdd events will be sent. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceSystemBiosAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceSystemBiosAdd

Tämä tapahtuma lähettää Windowsin ajan tasalla pitämiseksi yhteensopivuuden tietokantatietoja BIOSista.This event sends compatibility database information about the BIOS to help keep Windows up to date.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the Appraiser file generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceSystemBiosRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceSystemBiosRemove

Tämä tapahtuma ilmaisee, ettei DatasourceSystemBios-objektia enää ole.This event indicates that the DatasourceSystemBios object is no longer present. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceSystemBiosStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceSystemBiosStartSync

Tämä tapahtuma ilmaisee, että uusi joukko DatasourceSystemBiosAdd-tapahtumia lähetetään.This event indicates that a new set of DatasourceSystemBiosAdd events will be sent. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionApplicationFileAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionApplicationFileAdd

Tämä tapahtuma lähettää Windowsin ajan tasalla pitämiseksi yhteensopivuuden päätöksen tietoja tiedostosta.This event sends compatibility decision data about a file to help keep Windows up to date.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the appraiser file that is generating the events.
 • BlockAlreadyInbox Ylätason suorituspalveluesto tiedostossa on jo ennestään nykyisessä käyttöjärjestelmässä.BlockAlreadyInbox The uplevel runtime block on the file already existed on the current OS.
 • BlockingApplication Ilmaisee, onko sovellusongelmia, jotka häiritsevät päivitystä kyseisen tiedoston vuoksi.BlockingApplication Indicates whether there are any application issues that interfere with the upgrade due to the file in question.
 • DisplayGenericMessage Näytetäänkö yleinen viesti tämän tiedoston kohdalla?DisplayGenericMessage Will be a generic message be shown for this file?
 • HardBlock Tämä tiedosto on estetty SDB:ssä.HardBlock This file is blocked in the SDB.
 • HasUxBlockOverride Onko tiedostossa esto, jonka tunniste ohittaa SDB:ssä?HasUxBlockOverride Does the file have a block that is overridden by a tag in the SDB?
 • MigApplication Onko tiedostossa MigXML siihen liittyvässä SDB:ssä, jota nykyinen päivityksen tila koskee?MigApplication Does the file have a MigXML from the SDB associated with it that applies to the current upgrade mode?
 • MigRemoval Onko tiedostossa MigXML SDB:stä, joka aiheuttaa sovelluksen poistamisen päivitettäessä?MigRemoval Does the file have a MigXML from the SDB that will cause the app to be removed on upgrade?
 • NeedsDismissAction Aiheuttaako tiedosto toiminnon, joka voidaan ohittaa?NeedsDismissAction Will the file cause an action that can be dismissed?
 • NeedsInstallPostUpgradeData Päivityksen jälkeen tiedostolla on päivityksen jälkeinen ilmoitus korvaavan sovelluksen asentamiseksi.NeedsInstallPostUpgradeData After upgrade, the file will have a post-upgrade notification to install a replacement for the app.
 • NeedsNotifyPostUpgradeData Onko tiedostossa ilmoitus, joka tulisi näyttää päivityksen jälkeen?NeedsNotifyPostUpgradeData Does the file have a notification that should be shown after upgrade?
 • NeedsReinstallPostUpgradeData Päivityksen jälkeen tällä tiedostolla on päivityksen jälkeinen ilmoitus sovelluksen asentamiseksi uudelleen.NeedsReinstallPostUpgradeData After upgrade, this file will have a post-upgrade notification to reinstall the app.
 • NeedsUninstallAction Tiedoston asennus on poistettava päivityksen viimeistelemiseksi.NeedsUninstallAction The file must be uninstalled to complete the upgrade.
 • SdbBlockUpgrade Tiedosto on merkitty päivityksen estäjänä SDB:ssä.SdbBlockUpgrade The file is tagged as blocking upgrade in the SDB,
 • SdbBlockUpgradeCanReinstall Tiedosto on merkitty päivityksen estäjänä SDB:ssä.SdbBlockUpgradeCanReinstall The file is tagged as blocking upgrade in the SDB. Se voidaan asentaa uudelleen päivityksen jälkeen.It can be reinstalled after upgrade.
 • SdbBlockUpgradeUntilUpdate Tiedosto on merkitty päivityksen estäjänä SDB:ssä.SdbBlockUpgradeUntilUpdate The file is tagged as blocking upgrade in the SDB. Jos sovellus on päivitetty, voit jatkaa päivitystä.If the app is updated, the upgrade can proceed.
 • SdbReinstallUpgrade Tiedosto on merkitty uudelleenasennettavaksi päivityksen jälkeen SDB:ssä.SdbReinstallUpgrade The file is tagged as needing to be reinstalled after upgrade in the SDB. Se ei estä päivitystä.It does not block upgrade.
 • SdbReinstallUpgradeWarn Tiedosto on merkitty uudelleenasennettavaksi päivityksen jälkeen varoituksella SDB:ssä.SdbReinstallUpgradeWarn The file is tagged as needing to be reinstalled after upgrade with a warning in the SDB. Se ei estä päivitystä.It does not block upgrade.
 • SoftBlock Tiedosto estetään kevyesti SDB:ssä ja siinä on varoitus.SoftBlock The file is softblocked in the SDB and has a warning.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionApplicationFileRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionApplicationFileRemove

Tämä tapahtuma ilmaisee, että DecisionApplicationFile-objekti ei ole enää läsnä.This event indicates that the DecisionApplicationFile object is no longer present. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionApplicationFileStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionApplicationFileStartSync

Tämä tapahtuma ilmaisee, että uusi joukko DecisionApplicationFileAdd-tapahtumia lähetetään.This event indicates that a new set of DecisionApplicationFileAdd events will be sent. Tätä tapahtumaa käytetään tiedoston yhteensopivuuteen liittyvien päätösten tekemiseen ja Windowsin ajan tasalla pitämiseen.This event is used to make compatibility decisions about a file to help keep Windows up to date.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDevicePnpAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDevicePnpAdd

Tämä tapahtuma lähettää Windowsin ajan tasalla pitämiseksi Plug and Play (PNP) -laitetta koskevia yhteensopivuuden päätöstietoja.This event sends compatibility decision data about a Plug and Play (PNP) device to help keep Windows up to date.

Tämä tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the appraiser file generating the events.
 • AssociatedDriverIsBlocked Onko tähän Plug and Play -laitteeseen liittyvä ohjain estetty?AssociatedDriverIsBlocked Is the driver associated with this PNP device blocked?
 • AssociatedDriverWillNotMigrate Siirtyykö tähän plug and-play -laitteeseen liittyvä ohjain?AssociatedDriverWillNotMigrate Will the driver associated with this plug-and-play device migrate?
 • BlockAssociatedDriver Pitäisikö tähän Plug and Play -laitteeseen liittyvän ohjaimen olla estetty?BlockAssociatedDriver Should the driver associated with this PNP device be blocked?
 • BlockingDevice Estääkö tämä Plug and Play -laite päivityksen?BlockingDevice Is this PNP device blocking upgrade?
 • BlockUpgradeIfDriverBlocked Onko Plug and Play -laite sekä käynnistyksen kannalta kriittinen ja sillä ei ole mukana ohjainta käyttöjärjestelmässä?BlockUpgradeIfDriverBlocked Is the PNP device both boot critical and does not have a driver included with the OS?
 • BlockUpgradeIfDriverBlockedAndOnlyActiveNetwork On tämä Plug and Play -laite ainoa aktiivinen verkkolaite?BlockUpgradeIfDriverBlockedAndOnlyActiveNetwork Is this PNP device the only active network device?
 • DisplayGenericMessage Näytetäänkö yleinen viesti tämän Plug and Play -laitteen asennuksen kohdalla?DisplayGenericMessage Will a generic message be shown during Setup for this PNP device?
 • DriverAvailableInbox Onko ohjain tämän Plug and Play -laitteen käyttöjärjestelmän mukana?DriverAvailableInbox Is a driver included with the operating system for this PNP device?
 • DriverAvailableOnline Onko Windows Updatessa tälle Plug and Play -laitteelle ohjain?DriverAvailableOnline Is there a driver for this PNP device on Windows Update?
 • DriverAvailableUplevel Onko Windows Updatessa ohjain tai onko se tämän Plug and Play -laitteen käyttöjärjestelmän mukana?DriverAvailableUplevel Is there a driver on Windows Update or included with the operating system for this PNP device?
 • DriverBlockOverridden Onko laitteessa, joka on ohitettu, ohjaimen esto?DriverBlockOverridden Is there is a driver block on the device that has been overridden?
 • NeedsDismissAction Pitääkö käyttäjän hylätä tämän laitteen asennuksen aikana varoitus?NeedsDismissAction Will the user would need to dismiss a warning during Setup for this device?
 • NotRegressed Onko laitteen lähteen käyttöjärjestelmässä ongelmakoodi, joka ei ole parempi kuin kohteen käyttöjärjestelmässä olisi?NotRegressed Does the device have a problem code on the source OS that is no better than the one it would have on the target OS?
 • SdbDeviceBlockUpgrade Onko Plug and Play -laitteessa SDB-esto, joka estää päivityksen?SdbDeviceBlockUpgrade Is there an SDB block on the PNP device that blocks upgrade?
 • SdbDriverBlockOverridden Onko Plug and Play -laitteessa SDB-esto, joka estää päivityksen, mutta kyseinen esto ohitettiin?SdbDriverBlockOverridden Is there an SDB block on the PNP device that blocks upgrade, but that block was overridden?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDevicePnpRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDevicePnpRemove

Tämä tapahtumaa ilmaisee, että objectInstanceId:n edustamaa DecisionDevicePnp-objektia ei enää ole.This event Indicates that the DecisionDevicePnp object represented by the objectInstanceId is no longer present. Tätä tapahtumaa käytetään yhteensopivuuteen liittyvien PNP-laitteita koskevien päätösten tekemiseen ja Windowsin ajan tasalla pitämiseen.This event is used to make compatibility decisions about PNP devices to help keep Windows up to date.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDevicePnpStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDevicePnpStartSync

Tämä tapahtuma ilmaisee, että uusi joukko DecisionDevicePnpAdd-tapahtumia lähetetään.This event indicates that a new set of DecisionDevicePnpAdd events will be sent. Tätä tapahtumaa käytetään yhteensopivuuteen liittyvien PNP-laitteita koskevien päätösten tekemiseen ja Windowsin ajan tasalla pitämiseen.This event is used to make compatibility decisions about PNP devices to help keep Windows up to date.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDriverPackageAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDriverPackageAdd

Tämä tapahtuma lähettää Windowsin ajan tasalla pitämiseksi päätöstietoja ohjainkokonaisuuden yhteensopivuudesta.This event sends decision data about driver package compatibility to help keep Windows up to date.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the appraiser file generating the events.
 • DriverBlockOverridden Onko ohjainkokonaisuudella SDB-osa, joka estää siirtymisen, mutta kyseinen esto on ohitettu?DriverBlockOverridden Does the driver package have an SDB block that blocks it from migrating, but that block has been overridden?
 • DriverIsDeviceBlocked Oliko ohjainkokonaisuus estetty laitelohkon vuoksi?DriverIsDeviceBlocked Was the driver package was blocked because of a device block?
 • DriverIsDriverBlocked Onko ohjainkokonaisuus estetty ohjaineston vuoksi?DriverIsDriverBlocked Is the driver package blocked because of a driver block?
 • DriverShouldNotMigrate Tulisiko ohjainkokonaisuus siirtää päivityksen aikana?DriverShouldNotMigrate Should the driver package be migrated during upgrade?
 • SdbDriverBlockOverridden Onko ohjainkokonaisuudella SDB-osa, joka estää siirtymisen, mutta kyseinen esto on ohitettu?SdbDriverBlockOverridden Does the driver package have an SDB block that blocks it from migrating, but that block has been overridden?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDriverPackageRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDriverPackageRemove

Tämä tapahtumaa ilmaisee, että objectInstanceId:n edustamaa DecisionDriverPackage-objektia ei enää ole.This event indicates that the DecisionDriverPackage object represented by the objectInstanceId is no longer present. Tätä tapahtumaa käytetään ohjainpaketteja koskevien yhteensopivuuteen liittyvien päätösten tekemiseen Windowsin ajan tasalla pitämiseksi.This event is used to make compatibility decisions about driver packages to help keep Windows up to date.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDriverPackageStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDriverPackageStartSync

DecisionDriverPackageStartSync-tapahtuma ilmaisee, että uusi joukko DecisionDriverPackageAdd-tapahtumia lähetetään.The DecisionDriverPackageStartSync event indicates that a new set of DecisionDriverPackageAdd events will be sent. Tätä tapahtumaa käytetään ohjainpaketteja koskevien yhteensopivuuteen liittyvien päätösten tekemiseen Windowsin ajan tasalla pitämiseksi.This event is used to make compatibility decisions about driver packages to help keep Windows up to date.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoBlockAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoBlockAdd

Tämä tapahtuma lähettää Windowsin ajan tasalla pitämiseksi yhteensopivuuden päätöstietoja järjestelmän yhteensopivuuden estoista, jotka eivät ole sovellusten tai laitteiden asettamia.This event sends compatibility decision data about blocking entries on the system that are not keyed by either applications or devices, to help keep Windows up to date.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the appraiser file generating the events.
 • BlockingApplication Onko sovellusongelmia, jotka häiritsevät päivitystä vastaavien tietoestojen vuoksi?BlockingApplication Are there are any application issues that interfere with upgrade due to matching info blocks?
 • DisplayGenericMessage Näytetäänkö yleinen viesti tämän eston kohdalla?DisplayGenericMessage Will a generic message be shown for this block?
 • NeedsUninstallAction Tarvitseeko käyttäjän tehdä jokin toimi määrityksissä vastaavan tietoeston vuoksi?NeedsUninstallAction Does the user need to take an action in setup due to a matching info block?
 • SdbBlockUpgrade Estääkö vastaava tietoesto päivityksen?SdbBlockUpgrade Is a matching info block blocking upgrade?
 • SdbBlockUpgradeCanReinstall Estääkö vastaava tietoesto päivityksen, mutta sillä on voidaan asentaa -tunniste?SdbBlockUpgradeCanReinstall Is a matching info block blocking upgrade, but has the can reinstall tag?
 • SdbBlockUpgradeUntilUpdate Estääkö vastaava tietoesto päivityksen, mutta sillä on päivitykseen saakka -tunniste?SdbBlockUpgradeUntilUpdate Is a matching info block blocking upgrade but has the until update tag?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoBlockRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoBlockRemove

Tämä tapahtuma ilmaisee, ettei DecisionMatchingInfoBlock-objektia enää ole.This event indicates that the DecisionMatchingInfoBlock object is no longer present. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoBlockStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoBlockStartSync

Tämä tapahtuma ilmaisee, että uusi joukko DecisionMatchingInfoBlockAdd-tapahtumia lähetetään.This event indicates that a new set of DecisionMatchingInfoBlockAdd events will be sent. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPassiveAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPassiveAdd

Tämä tapahtuma lähettää Windowsin ajan tasalla pitämiseksi yhteensopivuuden päätöstietoja järjestelmän yhteensopivuuden ei-estävistä merkinnöistä, jotka eivät ole sovellusten tai laitteiden asettamia.This event sends compatibility decision data about non-blocking entries on the system that are not keyed by either applications or devices, to help keep Windows up to date.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • BlockingApplication Onko sovellusongelmia, jotka häiritsevät päivitystä vastaavien tietoestojen vuoksi?BlockingApplication Are there any application issues that interfere with upgrade due to matching info blocks?
 • MigApplication Onko vastaavaa tietoestoa, jossa on siirtyminen päivityksen nykyiseen tilaan?MigApplication Is there a matching info block with a mig for the current mode of upgrade?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPassiveRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPassiveRemove

Tämä tapahtuma ilmaisee, ettei DecisionMatchingInfoPassive-objektia enää ole.This event Indicates that the DecisionMatchingInfoPassive object is no longer present. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPassiveStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPassiveStartSync

Tämä tapahtuma ilmaisee, että uusi joukko DecisionMatchingInfoPassiveAdd-tapahtumia lähetetään.This event indicates that a new set of DecisionMatchingInfoPassiveAdd events will be sent. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPostUpgradeAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPostUpgradeAdd

Tämä tapahtuma lähettää yhteensopivuuden päätöstietoja merkinnöistä, jotka edellyttävät uudelleenasentamista päivityksen jälkeen.This event sends compatibility decision data about entries that require reinstall after upgrade. Sitä käytetään Windowsin ajan tasalla pitämiseen.It's used to help keep Windows up to date.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • NeedsInstallPostUpgradeData Onko päivityksen jälkeen tiedostolla ilmoitus korvaavan sovelluksen asentamiseksi?NeedsInstallPostUpgradeData Will the file have a notification after upgrade to install a replacement for the app?
 • NeedsNotifyPostUpgradeData Pitäisikö tiedostolle näyttää ilmoitus päivityksen jälkeen?NeedsNotifyPostUpgradeData Should a notification be shown for this file after upgrade?
 • NeedsReinstallPostUpgradeData Onko päivityksen jälkeen tiedostolla ilmoitus sovelluksen asentamiseksi uudelleen?NeedsReinstallPostUpgradeData Will the file have a notification after upgrade to reinstall the app?
 • SdbReinstallUpgrade Tiedosto on merkitty uudelleenasennettavaksi päivityksen jälkeen yhteensopivuuden tietokannassa (mutta ei estä päivitystä).SdbReinstallUpgrade The file is tagged as needing to be reinstalled after upgrade in the compatibility database (but is not blocking upgrade).

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPostUpgradeRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPostUpgradeRemove

Tämä tapahtuma ilmaisee, ettei DecisionMatchingInfoPostUpgrade-objektia enää ole.This event indicates that the DecisionMatchingInfoPostUpgrade object is no longer present. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPostUpgradeStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPostUpgradeStartSync

Tämä tapahtuma ilmaisee, että uusi joukko DecisionMatchingInfoPostUpgradeAdd-tapahtumia lähetetään.This event indicates that a new set of DecisionMatchingInfoPostUpgradeAdd events will be sent. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMediaCenterAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMediaCenterAdd

Tämä tapahtuma lähettää Windowsin ajan tasalla pitämiseksi päätöstietoja Windows Media Centerin läsnäolosta.This event sends decision data about the presence of Windows Media Center, to help keep Windows up to date.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the Appraiser file generating the events.
 • BlockingApplication Onko sovellusongelmia, jotka häiritsevät päivitystä Windows Media Centerin vuoksi?BlockingApplication Is there any application issues that interfere with upgrade due to Windows Media Center?
 • MediaCenterActivelyUsed Jos Windows Media Centeriä tuetaan versiossa, onko se suoritettu vähintään kerran ja ovatko MediaCenterIndicatorit tosia?MediaCenterActivelyUsed If Windows Media Center is supported on the edition, has it been run at least once and are the MediaCenterIndicators are true?
 • MediaCenterIndicators Kertooko mikään ilmaisin, että Windows Media Center on aktiivisessa käytössä?MediaCenterIndicators Do any indicators imply that Windows Media Center is in active use?
 • MediaCenterInUse Onko Windows Media Center aktiivisessa käytössä?MediaCenterInUse Is Windows Media Center actively being used?
 • MediaCenterPaidOrActivelyUsed Onko Windows Media Center aktiivisessa käytössä tai suoritetaanko sitä tuetussa versiossa?MediaCenterPaidOrActivelyUsed Is Windows Media Center actively being used or is it running on a supported edition?
 • NeedsDismissAction Onko toimintoja, jotka voidaan poistaa näkyvistä ja jotka tulevat Windows Media Centeristä?NeedsDismissAction Are there any actions that can be dismissed coming from Windows Media Center?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMediaCenterRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMediaCenterRemove

Tämä tapahtuma ilmaisee, että DecisionMediaCenter-objektia ei enää ole.This event indicates that the DecisionMediaCenter object is no longer present. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMediaCenterStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMediaCenterStartSync

Tämä tapahtuma ilmaisee, että uusi joukko DecisionMediaCenterAdd-tapahtumia lähetetään.This event indicates that a new set of DecisionMediaCenterAdd events will be sent. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionSystemBiosAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionSystemBiosAdd

Tämä tapahtuma lähettää Windowsin ajan tasalla pitämiseksi päätöstietoja BIOSin yhteensopivuudesta.This event sends compatibility decision data about the BIOS to help keep Windows up to date.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the Appraiser file generating the events.
 • Blocking Onko laite estetty päivityksestä BIOS-eston vuoksi?Blocking Is the device blocked from upgrade due to a BIOS block?
 • DisplayGenericMessageGated Ilmaisee, näytetäänkö yleinen tarjouksen estoviesti biosissa.DisplayGenericMessageGated Indicates whether a generic offer block message will be shown for the bios.
 • HasBiosBlock Onko laitteessa BIOS-esto?HasBiosBlock Does the device have a BIOS block?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionSystemBiosRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionSystemBiosRemove

Tämä tapahtuma ilmaisee, ettei DecisionSystemBios-objektia enää ole.This event indicates that the DecisionSystemBios object is no longer present. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionSystemBiosStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.DecisionSystemBiosStartSync

Tämä tapahtuma ilmaisee, että uusi joukko DecisionSystemBiosAdd-tapahtumia lähetetään.This event indicates that a new set of DecisionSystemBiosAdd events will be sent. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.GatedRegChangeMicrosoft.Windows.Appraiser.General.GatedRegChange

Tämä tapahtuma lähettää tietoja nopean eston ohjeiden suorittamisen tuloksista pitääkseen Windowsin ajan tasalla.This event sends data about the results of running a set of quick-blocking instructions, to help keep Windows up to date.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • NewData Tiedot rekisteriarvossa skannauksen jälkeen.NewData The data in the registry value after the scan completed.
 • OldData Aiemmat tiedot rekisteriarvossa ennen kuin tarkistus suoritettiin.OldData The previous data in the registry value before the scan ran.
 • PCFP Tunnus järjestelmälle hajautuksen laitteistotunnusten laskemana.PCFP An ID for the system calculated by hashing hardware identifiers.
 • RegKey Rekisteriavaimen nimi, jolle tulos lähetetään.RegKey The registry key name for which a result is being sent.
 • RegValue Rekisteriarvo, jolle tulos lähetetään.RegValue The registry value for which a result is being sent.
 • Aika Tapahtuman asiakkaan aika.Time The client time of the event.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryApplicationFileAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryApplicationFileAdd

Tämä tapahtuma edustaa perusmetatietoja järjestelmän tiedostosta.This event represents the basic metadata about a file on the system. Tiedoston on oltava osa sovellusta, ja sille on oltava joko esto yhteensopivuuden tietokannassa tai sen pitää olla osa virustentorjuntaohjelmaa.The file must be part of an app and either have a block in the compatibility database or be part of an antivirus program. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the Appraiser file generating the events.
 • AvDisplayName Jos kyseessä on virustentorjuntasovellus, tämä on sen näyttönimi.AvDisplayName If the app is an antivirus app, this is its display name.
 • AvProductState Ilmaisee, onko virustentorjuntaohjelma otettu käyttöön ja ovatko allekirjoitukset ajan tasalla.AvProductState Indicates whether the antivirus program is turned on and the signatures are up to date.
 • BinaryType Binaarinen tyyppi.BinaryType A binary type. Esimerkki: UNINITIALIZED, ZERO_BYTE, DATA_ONLY, DOS_MODULE, NE16_MODULE, PE32_UNKNOWN, PE32_I386, PE32_ARM, PE64_UNKNOWN, PE64_AMD64, PE64_ARM64, PE64_IA64, PE32_CLR_32, PE32_CLR_IL, PE32_CLR_IL_PREFER32, PE64_CLR_64.Example: UNINITIALIZED, ZERO_BYTE, DATA_ONLY, DOS_MODULE, NE16_MODULE, PE32_UNKNOWN, PE32_I386, PE32_ARM, PE64_UNKNOWN, PE64_AMD64, PE64_ARM64, PE64_IA64, PE32_CLR_32, PE32_CLR_IL, PE32_CLR_IL_PREFER32, PE64_CLR_64.
 • BinFileVersion Yritys puhdistaa tiedostoversiota asiakastietokoneessa, joka yrittää sijoittaa versiota 4 oktettiin.BinFileVersion An attempt to clean up FileVersion at the client that tries to place the version into 4 octets.
 • BinProductVersion Yritys puhdistaa tuoteversiota asiakastietokoneessa, joka yrittää sijoittaa versiota 4 oktettiin.BinProductVersion An attempt to clean up ProductVersion at the client that tries to place the version into 4 octets.
 • BoeProgramId Jos Lisää tai poista sovellus -kohdassa ei ole tietoja, tämä on ProgramID, joka luodaan tiedoston metatiedoista.BoeProgramId If there is no entry in Add/Remove Programs, this is the ProgramID that is generated from the file metadata.
 • CompanyName Tiedoston kehittämän myyjän yrityksen nimi.CompanyName The company name of the vendor who developed this file.
 • FileId Hajautusarvo, joka yksilöi tiedoston.FileId A hash that uniquely identifies a file.
 • FileVersion Tiedostoversio-kenttä tiedoston metatiedoista kohdassa Ominaisuudet -> Tiedot.FileVersion The File version field from the file metadata under Properties -> Details.
 • HasUpgradeExe Ilmaisee, sisältääkö virustentorjuntasovellus upgrade.exe-tiedoston.HasUpgradeExe Indicates whether the antivirus app has an upgrade.exe file.
 • IsAv Ilmaisee, onko tiedosto virustentorjuntaa raportoiva EXE.IsAv Indicates whether the file an antivirus reporting EXE.
 • LinkDate Päivämäärä ja aika, jolloin tämä tiedosto on linkitetty.LinkDate The date and time that this file was linked on.
 • LowerCaseLongPath Koko tiedostopolku tiedostoon, joka varastoitiin laitteessa.LowerCaseLongPath The full file path to the file that was inventoried on the device.
 • Name Varastoidun tiedoston nimi.Name The name of the file that was inventoried.
 • ProductName Tuotteen nimi -kenttä tiedoston metatiedoista kohdassa Ominaisuudet -> Tiedot.ProductName The Product name field from the file metadata under Properties -> Details.
 • ProductVersion Tuotteen versio -kenttä tiedoston metatiedoista kohdassa Ominaisuudet -> Tiedot.ProductVersion The Product version field from the file metadata under Properties -> Details.
 • ProgramId Sen sovelluksen Nimen, Version, Julkaisijan ja Kielen hajautusarvo, jolla se tunnistetaan.ProgramId A hash of the Name, Version, Publisher, and Language of an application used to identify it.
 • Size Tiedoston koko (heksadesimaalitavuina).Size The size of the file (in hexadecimal bytes).

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryApplicationFileRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryApplicationFileRemove

Tämä tapahtuma ilmaisee, ettei InventoryApplicationFile-objektia enää ole.This event indicates that the InventoryApplicationFile object is no longer present. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryApplicationFileStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryApplicationFileStartSync

Tämä tapahtuma ilmaisee, että uusi joukko InventoryApplicationFileAdd-tapahtumia lähetetään.This event indicates that a new set of InventoryApplicationFileAdd events will be sent. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryLanguagePackAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryLanguagePackAdd

Tämä tapahtuma lähettää Windowsin ajan tasalla pitämiseksi tietoja siitä, kuinka monta kielipakettia järjestelmään on asennettu.This event sends data about the number of language packs installed on the system, to help keep Windows up to date.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • HasLanguagePack Ilmaisee, onko tässä laitteessa vähintään 2 kielipakettia.HasLanguagePack Indicates whether this device has 2 or more language packs.
 • LanguagePackCount Asennettujen kielipakettien määrä.LanguagePackCount The number of language packs are installed.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryLanguagePackRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryLanguagePackRemove

Tämä tapahtuma ilmaisee, ettei InventoryLanguagePack-objektia enää ole.This event indicates that the InventoryLanguagePack object is no longer present. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryLanguagePackStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryLanguagePackStartSync

Tämä tapahtuma ilmaisee, että uusi joukko InventoryLanguagePackAdd-tapahtumia lähetetään.This event indicates that a new set of InventoryLanguagePackAdd events will be sent. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryMediaCenterAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryMediaCenterAdd

Tämä tapahtuma lähettää Windowsin ajan tasalla pitämiseksi tosia ja epätosia tietoja päätöspisteistä selvittääkseen, käytetäänkö Windows Media Centeriä järjestelmässä.This event sends true/false data about decision points used to understand whether Windows Media Center is used on the system, to help keep Windows up to date.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the Appraiser file generating the events.
 • EverLaunched Onko Windows Media Centeriä koskaan käynnistetty?EverLaunched Has Windows Media Center ever been launched?
 • HasConfiguredTv Onko käyttäjä määrittänyt TV-virittimen Windows Media Centerin kautta?HasConfiguredTv Has the user configured a TV tuner through Windows Media Center?
 • HasExtendedUserAccounts Onko mitään Windows Media Centerin Extender-käyttäjätilejä määritetty?HasExtendedUserAccounts Are any Windows Media Center Extender user accounts configured?
 • HasWatchedFolders Onko mitään kansioita määritetty Windows Media Centerille katsottavaksi?HasWatchedFolders Are any folders configured for Windows Media Center to watch?
 • IsDefaultLauncher Onko Windows Media Center oletussovellus musiikki- tai videotiedostojen avaamiseen?IsDefaultLauncher Is Windows Media Center the default app for opening music or video files?
 • IsPaid Onko käyttäjällä käytössä Windows Media Centerin versio, joka viittaa hänen maksaneen Windows Media Centeristä?IsPaid Is the user running a Windows Media Center edition that implies they paid for Windows Media Center?
 • IsSupported Tukeeko käytössä oleva käyttöjärjestelmä Windows Media Centeriä?IsSupported Does the running OS support Windows Media Center?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryMediaCenterRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryMediaCenterRemove

Tämä tapahtuma ilmaisee, ettei InventoryMediaCenter-objektia enää ole.This event indicates that the InventoryMediaCenter object is no longer present. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryMediaCenterStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryMediaCenterStartSync

Tämä tapahtuma ilmaisee, että uusi joukko InventoryMediaCenterAdd-tapahtumia lähetetään.This event indicates that a new set of InventoryMediaCenterAdd events will be sent. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventorySystemBiosAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventorySystemBiosAdd

Tämä tapahtuma lähettää perusmetatietoja BIOSista selvittääkseen, onko siinä yhteensopivuuden esto.This event sends basic metadata about the BIOS to determine whether it has a compatibility block. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tämä tapahtuma sisältää kenttiä kohdasta Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • BiosDate BIOSin julkaisupäivämäärä UTC-muodossa.BiosDate The release date of the BIOS in UTC format.
 • BiosName Win32_BIOSin nimikenttä.BiosName The name field from Win32_BIOS.
 • Valmistajan Win32_ComputerSystemin valmistajakenttä.Manufacturer The manufacturer field from Win32_ComputerSystem.
 • Model Win32_ComputerSystemin mallikenttä.Model The model field from Win32_ComputerSystem.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventorySystemBiosRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventorySystemBiosRemove

Tämä tapahtuma ilmaisee, ettei InventorySystemBios-objektia enää ole.This event indicates that the InventorySystemBios object is no longer present. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventorySystemBiosStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventorySystemBiosStartSync

Tämä tapahtuma ilmaisee, että uusi joukko InventorySystemBiosAdd-tapahtumia lähetetään.This event indicates that a new set of InventorySystemBiosAdd events will be sent. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Tapahtumat luovan arviointibinaarin (suoritettava) versio.AppraiserVersion The version of the Appraiser binary (executable) generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryUplevelDriverPackageAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryUplevelDriverPackageAdd

Tämä tapahtuma suoritetaan vain asennuksen aikana.This event runs only during setup. Se tarjoaa luettelon ylätason ohjainkokonaisuuksista, jotka on ladattu ennen päivittämistä.It provides a listing of the uplevel driver packages that were downloaded before the upgrade. On erittäin tärkeää ymmärtää, voidaanko ne asennusvaiheen virheet jäljittää, joilla ei ole riittävästi ylätason ohjaimia ennen päivittämistä.It is critical in understanding if failures in setup can be traced to not having sufficient uplevel drivers before the upgrade. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • BootCritical Onko ohjainpaketti merkitty käynnistyksen kannalta kriittiseksi?BootCritical Is the driver package marked as boot critical?
 • Build Koontiversion arvo ohjainkokonaisuudesta.Build The build value from the driver package.
 • CatalogFile Luettelotiedoston nimi ohjainkokonaisuudessa.CatalogFile The name of the catalog file within the driver package.
 • Class Laiteluokka ohjainkokonaisuudesta.Class The device class from the driver package.
 • ClassGuid Laiteluokan yksilöllinen tunnus ohjainkokonaisuudesta.ClassGuid The device class unique ID from the driver package.
 • Date Päivämäärä ohjainkokonaisuudesta.Date The date from the driver package.
 • Inbox Onko ohjainkokonaisuus ohjaimesta, joka sisältyy Windowsiin?Inbox Is the driver package of a driver that is included with Windows?
 • OriginalName INF-tiedoston alkuperäinen nimi, ennen kuin se on nimetty uudelleen.OriginalName The original name of the INF file before it was renamed. Yleensä polku kohdassa $WINDOWS.~BT\Drivers\DU.Generally a path under $WINDOWS.~BT\Drivers\DU.
 • Provider Ohjainkokonaisuuden toimittaja.Provider The provider of the driver package.
 • PublishedName INF-tiedoston nimi uudelleennimeämisen jälkeen.PublishedName The name of the INF file after it was renamed.
 • Revision Ohjainkokonaisuuden tarkistusversio.Revision The revision of the driver package.
 • SignatureStatus Ilmaisee, onko ohjainkokonaisuus allekirjoitettu.SignatureStatus Indicates if the driver package is signed. Tuntematon = 0, Allekirjoittamaton = 1, Allekirjoitettu = 2.Unknown = 0, Unsigned = 1, Signed = 2.
 • VersionMajor Ohjainkokonaisuuden pääversio.VersionMajor The major version of the driver package.
 • VersionMinor Ohjainkokonaisuuden aliversio.VersionMinor The minor version of the driver package.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryUplevelDriverPackageRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryUplevelDriverPackageRemove

Tämä tapahtuma ilmaisee, ettei InventoryUplevelDriverPackage-objektia enää ole.This event indicates that the InventoryUplevelDriverPackage object is no longer present. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryUplevelDriverPackageStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.InventoryUplevelDriverPackageStartSync

Tämä tapahtuma ilmaisee, että uusi joukko InventoryUplevelDriverPackageAdd-tapahtumia lähetetään.This event indicates that a new set of InventoryUplevelDriverPackageAdd events will be sent. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.RunContextMicrosoft.Windows.Appraiser.General.RunContext

Tämä tapahtuma lähetetään arvioinnin alussa, ja RunContext ilmaisee, mitä seuraavassa tietojen hyötykuormassa odotetaan.This event is sent at the beginning of an appraiser run, the RunContext indicates what should be expected in the following data payload. Tätä tapahtumaa käytetään muiden arviointitapahtumien yhteensopivuuteen liittyvien päätösten tekemiseen Windowsin ajan tasalla pitämiseksi.This event is used with the other Appraiser events to make compatibility decisions to keep Windows up to date.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserBranch Lähdehaara, jossa arvioinnin käytössä oleva versio muodostettiin.AppraiserBranch The source branch in which the currently running version of Appraiser was built.
 • AppraiserProcess Sen prosessin nimi, joka käynnisti arvioinnin.AppraiserProcess The name of the process that launched Appraiser.
 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the Appraiser file generating the events.
 • Context Ilmaisee, missä tilassa arviointi on käynnissä.Context Indicates what mode Appraiser is running in. Esimerkki: Asennus tai Telemetria.Example: Setup or Telemetry.
 • PCFP Tunnus järjestelmälle hajautuksen laitteistotunnusten laskemana.PCFP An ID for the system calculated by hashing hardware identifiers.
 • Subcontext Osoittaa, mitä yhteensopivuusongelmia arviointi etsii.Subcontext Indicates what categories of incompatibilities appraiser is scanning for. Voi olla puuttuu, ratkaise tai puolipisteillä erotettu luettelo, johon voi sisältyä pp, Dev, Sys, Gat tai Rescan.Can be N/A, Resolve, or a semicolon-delimited list that can include App, Dev, Sys, Gat, or Rescan.
 • Aika Tapahtuman asiakkaan aika.Time The client time of the event.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemMemoryAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemMemoryAdd

Tämä tapahtuma lähettää Windowsin ajan tasalla pitämiseksi tietoja muistin määrästä järjestelmässä ja siitä, täyttääkö se vaatimukset.This event sends data on the amount of memory on the system and whether it meets requirements, to help keep Windows up to date.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the Appraiser file generating the events.
 • Blocking Onko laite päivityksestä muistirajoitusten vuoksi?Blocking Is the device from upgrade due to memory restrictions?
 • MemoryRequirementViolated Rikottiinko muistin vaatimuksia?MemoryRequirementViolated Was a memory requirement violated?
 • pageFile Nykyinen järjestelmän tai nykyisen prosessin sitoutunut muistin enimmäismäärä, pienempää sovelletaan (tavuina).pageFile The current committed memory limit for the system or the current process, whichever is smaller (in bytes).
 • ram Laitteessa oleva muistin määrä.ram The amount of memory on the device.
 • ramKB Muistin määrä (kilotavuina).ramKB The amount of memory (in KB).
 • virtual Kutsuprosessin virtuaalisen osoitteen tilan käyttäjätila-osan koko (bitteinä).virtual The size of the user-mode portion of the virtual address space of the calling process (in bytes).
 • virtualKB Näennäismuistin määrä (kilotavuina).virtualKB The amount of virtual memory (in KB).

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemMemoryRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemMemoryRemove

Tämä tapahtuma ilmaisee, ettei SystemMemory-objektia enää ole.This event that the SystemMemory object is no longer present. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemMemoryStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemMemoryStartSync

Tämä tapahtuma ilmaisee, että uusi joukko SystemMemoryAdd-tapahtumia lähetetään.This event indicates that a new set of SystemMemoryAdd events will be sent. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorCompareExchangeAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorCompareExchangeAdd

Tämä tapahtuma lähettää Windowsin ajan tasalla pitämiseksi tietoja siitä, tukeeko järjestelmä CompareExchange128-suoritinvaatimusta.This event sends data indicating whether the system supports the CompareExchange128 CPU requirement, to help keep Windows up to date.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the Appraiser file generating the events.
 • Blocking Onko päivitys estetty suorittimen takia?Blocking Is the upgrade blocked due to the processor?
 • CompareExchange128Support Tukeeko suoritin CompareExchange128:aa?CompareExchange128Support Does the CPU support CompareExchange128?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorCompareExchangeRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorCompareExchangeRemove

Tämä tapahtuma ilmaisee, ettei SystemProcessorCompareExchange-objektia enää ole.This event indicates that the SystemProcessorCompareExchange object is no longer present. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorCompareExchangeStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorCompareExchangeStartSync

Tämä tapahtuma ilmaisee, että uusi joukko SystemProcessorCompareExchangeAdd-tapahtumia lähetetään.This event indicates that a new set of SystemProcessorCompareExchangeAdd events will be sent. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tämä tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorLahfSahfAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorLahfSahfAdd

Tämä tapahtuma lähettää Windowsin ajan tasalla pitämiseksi tietoja siitä, tukeeko järjestelmä LAHF & SAHF -suoritinvaatimusta.This event sends data indicating whether the system supports the LAHF & SAHF CPU requirement, to help keep Windows up to date.

Tämä tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the Appraiser file generating the events.
 • Blocking Onko päivitys estetty suorittimen takia?Blocking Is the upgrade blocked due to the processor?
 • LahfSahfSupport Tukeeko suoritin LAHF/SAHF:ia?LahfSahfSupport Does the CPU support LAHF/SAHF?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorLahfSahfRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorLahfSahfRemove

Tämä tapahtuma ilmaisee, ettei SystemProcessorLahfSahf-objektia enää ole.This event indicates that the SystemProcessorLahfSahf object is no longer present. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorLahfSahfStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorLahfSahfStartSync

Tämä tapahtuma ilmaisee, että uusi joukko SystemProcessorLahfSahfAdd-tapahtumia lähetetään.This event indicates that a new set of SystemProcessorLahfSahfAdd events will be sent. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorNxAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorNxAdd

Tämä tapahtuma lähettää Windowsin ajan tasalla pitämiseksi tietoja siitä, tukeeko järjestelmä NX-suoritinvaatimusta.This event sends data indicating whether the system supports the NX CPU requirement, to help keep Windows up to date.

Tämä tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • Blocking Onko päivitys estetty suorittimen takia?Blocking Is the upgrade blocked due to the processor?
 • NXDriverResult Tulos ohjaimelle, jota käytettiin tekemään ei-deterministinen tarkastus NX-tuelle.NXDriverResult The result of the driver used to do a non-deterministic check for NX support.
 • NXProcessorSupport Tukeeko suoritin NX:ää?NXProcessorSupport Does the processor support NX?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorNxRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorNxRemove

Tämä tapahtuma ilmaisee, ettei SystemProcessorNx-objektia enää ole.This event indicates that the SystemProcessorNx object is no longer present. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorNxStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorNxStartSync

Tämä tapahtuma ilmaisee, että uusi joukko SystemProcessorNxAdd-tapahtumia lähetetään.This event indicates that a new set of SystemProcessorNxAdd events will be sent. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorPrefetchWAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorPrefetchWAdd

Tämä tapahtuma lähettää Windowsin ajan tasalla pitämiseksi tietoja siitä, tukeeko järjestelmä PrefetchW-suoritinvaatimusta.This event sends data indicating whether the system supports the PrefetchW CPU requirement, to help keep Windows up to date.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • Blocking Onko päivitys estetty suorittimen takia?Blocking Is the upgrade blocked due to the processor?
 • PrefetchWSupport Tukeeko suoritin PrefetchW:tä?PrefetchWSupport Does the processor support PrefetchW?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorPrefetchWRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorPrefetchWRemove

Tämä tapahtuma ilmaisee, ettei SystemProcessorPrefetchW-objektia enää ole.This event indicates that the SystemProcessorPrefetchW object is no longer present. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorPrefetchWStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorPrefetchWStartSync

Tämä tapahtuma ilmaisee, että uusi joukko SystemProcessorPrefetchWAdd-tapahtumia lähetetään.This event indicates that a new set of SystemProcessorPrefetchWAdd events will be sent. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorSse2AddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorSse2Add

Tämä tapahtuma lähettää Windowsin ajan tasalla pitämiseksi tietoja siitä, tukeeko järjestelmä SSE2-suoritinvaatimusta.This event sends data indicating whether the system supports the SSE2 CPU requirement, to help keep Windows up to date.

Tämä tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • Blocking Onko päivitys estetty suorittimen takia?Blocking Is the upgrade blocked due to the processor?
 • SSE2ProcessorSupport Tukeeko suoritin SSE2:ta?SSE2ProcessorSupport Does the processor support SSE2?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorSse2RemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorSse2Remove

Tämä tapahtuma ilmaisee, että SystemProcessorSse2-objektia ei enää ole.This event indicates that the SystemProcessorSse2 object is no longer present. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorSse2StartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorSse2StartSync

Tämä tapahtuma ilmaisee, että uusi joukko SystemProcessorSse2Add-tapahtumia lähetetään.This event indicates that a new set of SystemProcessorSse2Add events will be sent. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemTouchAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemTouchAdd

Tämä tapahtuma lähettää Windowsin ajan tasalla pitämiseksi tietoja siitä, tukeeko järjestelmä kosketusta.This event sends data indicating whether the system supports touch, to help keep Windows up to date.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • IntegratedTouchDigitizerPresent Onko käytössä integroitu kosketusdigitoija?IntegratedTouchDigitizerPresent Is there an integrated touch digitizer?
 • MaximumTouches Laitteen laitteiston tukemien kosketuspisteiden enimmäismäärä.MaximumTouches The maximum number of touch points supported by the device hardware.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemTouchRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemTouchRemove

Tämä tapahtuma ilmaisee, että SystemTouch-objektia ei enää ole.This event indicates that the SystemTouch object is no longer present. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemTouchStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemTouchStartSync

Tämä tapahtuma ilmaisee, että uusi joukko SystemTouchAdd-tapahtumia lähetetään.This event indicates that a new set of SystemTouchAdd events will be sent. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemWimAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemWimAdd

Tämä tapahtuma lähettää Windowsin ajan tasalla pitämiseksi tiedon siitä, onko käyttöjärjestelmä käynnistetty pakatusta WIM-tiedostosta.This event sends data indicating whether the operating system is running from a compressed Windows Imaging Format (WIM) file, to help keep Windows up to date.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • IsWimBoot Onko nykyinen käyttöjärjestelmä käytössä pakatusta WIM-tiedostosta?IsWimBoot Is the current operating system running from a compressed WIM file?
 • RegistryWimBootValue Raaka-arvo rekisteristä, jota käytetään ilmaisemaan, onko laite käytössä WIM:istä.RegistryWimBootValue The raw value from the registry that is used to indicate if the device is running from a WIM.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemWimRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemWimRemove

Tämä tapahtuma ilmaisee, ettei SystemWim-objektia enää ole.This event indicates that the SystemWim object is no longer present. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemWimStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemWimStartSync

Tämä tapahtuma ilmaisee, että uusi joukko SystemWimAdd-tapahtumia lähetetään.This event indicates that a new set of SystemWimAdd events will be sent. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemWindowsActivationStatusAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemWindowsActivationStatusAdd

Tämä tapahtuma lähettää Windowsin ajan tasalla pitämiseksi tiedon siitä, onko nykyinen käyttöjärjestelmä aktivoitu.This event sends data indicating whether the current operating system is activated, to help keep Windows up to date.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • WindowsIsLicensedApiValue Ohjelmointirajapinnan tulos, jonka avulla ilmaistaan, onko käyttöjärjestelmä aktivoitu.WindowsIsLicensedApiValue The result from the API that's used to indicate if operating system is activated.
 • WindowsNotActivatedDecision Onko nykyinen käyttöjärjestelmä aktivoitu?WindowsNotActivatedDecision Is the current operating system activated?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemWindowsActivationStatusRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemWindowsActivationStatusRemove

Tämä tapahtuma ilmaisee, ettei SystemWindowsActivationStatus-objektia enää ole.This event indicates that the SystemWindowsActivationStatus object is no longer present. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemWindowsActivationStatusStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemWindowsActivationStatusStartSync

Tämä tapahtuma ilmaisee, että uusi joukko SystemWindowsActivationStatusAdd-tapahtumia lähetetään.This event indicates that a new set of SystemWindowsActivationStatusAdd events will be sent. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemWlanAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemWlanAdd

Tämä tapahtuma lähettää tiedot, jotka ilmaisevat, onko järjestelmässä WLAN, ja jos näin on, onko käytössä emuloitu ohjain, joka saattaa estää päivityksen, pitääkseen Windowsin ajan tasalla.This event sends data indicating whether the system has WLAN, and if so, whether it uses an emulated driver that could block an upgrade, to help keep Windows up to date.

Tämä tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • Blocking Onko päivitys estetty emuloidun WLAN-ohjaimen vuoksi?Blocking Is the upgrade blocked because of an emulated WLAN driver?
 • HasWlanBlock Onko emuloidussa WLAN-ohjaimessa päivityksen esto?HasWlanBlock Does the emulated WLAN driver have an upgrade block?
 • WlanEmulatedDriver Onko laitteeseen kytketty emuloitu WLAN-ohjain?WlanEmulatedDriver Does the device have an emulated WLAN driver?
 • WlanExists Tukeeko laite WLANia lainkaan?WlanExists Does the device support WLAN at all?
 • WlanModulePresent Onko WLAN-moduuleita läsnä?WlanModulePresent Are any WLAN modules present?
 • WlanNativeDriver Onko laitteeseen kytketty ei-emuloitu WLAN-ohjain?WlanNativeDriver Does the device have a non-emulated WLAN driver?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemWlanRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemWlanRemove

Tämä tapahtuma ilmaisee, ettei SystemWlan-objektia enää ole.This event indicates that the SystemWlan object is no longer present. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemWlanStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.SystemWlanStartSync

Tämä tapahtuma ilmaisee, että uusi joukko SystemWlanAdd-tapahtumia lähetetään.This event indicates that a new set of SystemWlanAdd events will be sent. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.TelemetryRunHealthMicrosoft.Windows.Appraiser.General.TelemetryRunHealth

Tämä tapahtuma ilmaisee parametrit ja diagnostiikkatietojen suorittamisen tuloksen.This event indicates the parameters and result of a diagnostic data run. Näin loput suorittamisen aikana lähetetyt tiedot voidaan laittaa asiayhteyteen ja ymmärtää, minkä jälkeen niitä käytetään Windowsin ajan tasalla pitämiseen.This allows the rest of the data sent over the course of the run to be properly contextualized and understood, which is then used to keep Windows up to date.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserBranch Lähdehaara, jossa arvioinnin käytössä oleva versio muodostettiin.AppraiserBranch The source branch in which the version of Appraiser that is running was built.
 • AppraiserDataVersion Datatiedostojen versio, jota arvioinnin telemetriatietojen suorittaminen käyttää.AppraiserDataVersion The version of the data files being used by the Appraiser telemetry run.
 • AppraiserProcess Sen prosessin nimi, joka käynnisti arvioinnin.AppraiserProcess The name of the process that launched Appraiser.
 • AppraiserVersion Arvioinnin DLL-tiedoston versio (pää-, ali ja koonti), yhdistetty ilman pisteitä.AppraiserVersion The file version (major, minor and build) of the Appraiser DLL, concatenated without dots.
 • AuxFinal Vanhentunut, määritetään aina epätodeksi.AuxFinal Obsolete, always set to false.
 • AuxInitial Vanhentunut, ilmaisee, kirjoittaako arviointi datatiedostoja Windows 10:n hankinta -sovelluksen luettavaksi.AuxInitial Obsolete, indicates if Appraiser is writing data files to be read by the Get Windows 10 app.
 • DeadlineDate Aikaleima, joka edustaa määräpäivää eli aikaa, mihin asti arviointi odottaa täyden tarkistuksen tekemistä.DeadlineDate A timestamp representing the deadline date, which is the time until which appraiser will wait to do a full scan.
 • EnterpriseRun Kertoo, onko diagnostiikkatietojen suorittaminen yrityssuoritus, mikä tarkoittaa sitä, että arviointi suoritettiin komentoriviltä ylimääräisen yritysparametrin kanssa.EnterpriseRun Indicates whether the diagnostic data run is an enterprise run, which means appraiser was run from the command line with an extra enterprise parameter.
 • FullSync Ilmaisee, suorittaako arviointi täyden synkronoinnin, mikä tarkoittaa, että täydellinen tapahtumasarja, joka edustaa koneen tilaa, lähetetään.FullSync Indicates if Appraiser is performing a full sync, which means that full set of events representing the state of the machine are sent. Muussa tapauksessa lähetetään vain edellisen suorituksen muutokset.Otherwise, only the changes from the previous run are sent.
 • InventoryFullSync Ilmaisee, suorittaako varasto täyden synkronoinnin, mikä tarkoittaa, että täydellinen tapahtumasarja, joka edustaa koneen varastoa, lähetetään.InventoryFullSync Indicates if inventory is performing a full sync, which means that the full set of events representing the inventory of machine are sent.
 • PCFP Tunnus järjestelmälle hajautuksen laitteistotunnusten laskemana.PCFP An ID for the system calculated by hashing hardware identifiers.
 • PerfBackoff Osoittaa, kehotettiinko suoritusta lopettamaan logiikalla suorittaminen, kun käyttäjä on paikalla.PerfBackoff Indicates if the run was invoked with logic to stop running when a user is present. Auttaa ymmärtämään, miksi suorituksella voi olla tavallista pidempi kulunut aika.Helps to understand why a run may have a longer elapsed time than normal.
 • PerfBackoffInsurance Ilmaisee, suoritetaanko arviointia ilman suorituskyvyn odotusta, koska se on suoritettu suorituskyvyn odotuksella eikä sitä voitu suorittaa loppuun useita kertoja peräkkäin.PerfBackoffInsurance Indicates if appraiser is running without performance backoff because it has run with perf backoff and failed to complete several times in a row.
 • RunAppraiser Ilmaisee, onko arviointia määritetty suorittamaan ollenkaan.RunAppraiser Indicates if Appraiser was set to run at all. Jos tämä arvo on epätosi, on huomattava, että tietotapahtumia ei vastaanoteta laitteesta.If this if false, it is understood that data events will not be received from this device.
 • RunDate Päivämäärä, jolloin diagnostiikkatietojen suorittaminen todettiin, ilmaistuna tiedostoaikana.RunDate The date that the diagnostic data run was stated, expressed as a filetime.
 • RunGeneralTel Ilmaisee, suoritettiinko generaltel.dll-osa.RunGeneralTel Indicates if the generaltel.dll component was run. Generaltel kerää muita diagnostiikkatietoja epäsäännöllisen aikataulun mukaisesti ja vain koneista, joiden diagnostiikkatietotaso on suurempi kuin perustaso.Generaltel collects additional diagnostic data on an infrequent schedule and only from machines at diagnostic data levels higher than Basic.
 • RunOnline Ilmaisee, pystyikö arviointi muodostamaan yhteyden Windows Updateen ja siten tekee päätöksiä päivitettyjen ohjaintietojen avulla.RunOnline Indicates if appraiser was able to connect to Windows Update and theefore is making decisions using up-to-date driver coverage information.
 • RunResult Arvioinnin diagnostiikkatietojen suorituksen tulos.RunResult The hresult of the Appraiser diagnostic data run.
 • SendingUtc Ilmaisee, lähettääkö arvioinnin asiakas tapahtumia nykyisen diagnostiikkatietojen suorittamisen aikana.SendingUtc Indicates whether the Appraiser client is sending events during the current diagnostic data run.
 • StoreHandleIsNotNull Vanhentunut, määritetään aina epätodeksiStoreHandleIsNotNull Obsolete, always set to false
 • TelementrySent Ilmaisee, lähetettiinkö diagnostiikkatiedot onnistuneesti.TelementrySent Indicates whether diagnostic data was successfully sent.
 • ThrottlingUtc Ilmaisee, rajoittaako arviointiasiakas CUET-tapahtumien tulostettaan välttääkseen poistamisen käytöstä.ThrottlingUtc Indicates whether the Appraiser client is throttling its output of CUET events to avoid being disabled. Tämä parantaa suorituspalvelua mutta myös diagnostiikkatietojen luotettavuutta.This increases runtime but also diagnostic data reliability.
 • Aika Tapahtuman asiakkaan aika.Time The client time of the event.
 • VerboseMode Ilmaisee, suoritettiinko arviointi yksityiskohtaiset tiedot näyttävässä tilassa, joka on vain testi -tila ylimääräisellä kirjauksella.VerboseMode Indicates if appraiser ran in Verbose mode, which is a test-only mode with extra logging.
 • WhyFullSyncWithoutTablePrefix Ilmaisee syyn tai syyt täyden synkronoinnin luomiseen.WhyFullSyncWithoutTablePrefix Indicates the reason or reasons that a full sync was generated.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.WmdrmAddMicrosoft.Windows.Appraiser.General.WmdrmAdd

Tämä tapahtuma lähettää tietoja järjestelmän vanhemman digitaalisen oikeuksien hallinnan käytöstä pitääkseen Windowsin ajan tasalla.This event sends data about the usage of older digital rights management on the system, to help keep Windows up to date. Nämä tiedot eivät kerro tarkkoja tietoja median digitaalisten oikeuksien hallinnan käytöstä, vain sen, onko tällaisia tiedostoja olemassa.This data does not indicate the details of the media using the digital rights management, only whether any such files exist. Näiden tietojen kerääminen oli tärkeää asiakkaan oikean lievennyksen varmistamiseksi, ja ne pitäisi pystyä poistamaan, kun kaikki lievennykset ovat paikoillaan.Collecting this data was critical to ensuring the correct mitigation for customers, and should be able to be removed once all mitigations are in place.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.
 • BlockingApplication Sama kuin NeedsDismissAction.BlockingApplication Same as NeedsDismissAction.
 • NeedsDismissAction Ilmaisee, tarvitaanko ohitettava viesti varoittamaan käyttäjää mahdollisesta tietojen menetyksestä DRM-poiston vuoksi.NeedsDismissAction Indicates if a dismissible message is needed to warn the user about a potential loss of data due to DRM deprecation.
 • WmdrmApiResult Ohjelmointirajapinnan raaka-arvo, jolla kerätään DRM-tila.WmdrmApiResult Raw value of the API used to gather DRM state.
 • WmdrmCdRipped Ilmaisee, onko järjestelmässä henkilökohtaisella DRM:llä suojattuja tiedostoja, joita käytettiin kopioiduilla CD-levyillä.WmdrmCdRipped Indicates if the system has any files encrypted with personal DRM, which was used for ripped CDs.
 • WmdrmIndicators WmdrmCdRipped TAI WmdrmPurchased.WmdrmIndicators WmdrmCdRipped OR WmdrmPurchased.
 • WmdrmInUse WmdrmIndicators JA hylättävää estoa asennuksessa ei hylätty.WmdrmInUse WmdrmIndicators AND dismissible block in setup was not dismissed.
 • WmdrmNonPermanent Ilmaisee, onko järjestelmässä on tiedostoja, joilla on ei-pysyvät käyttöoikeudet.WmdrmNonPermanent Indicates if the system has any files with non-permanent licenses.
 • WmdrmPurchased Ilmaisee, onko järjestelmässä on tiedostoja, joilla on pysyvät käyttöoikeudet.WmdrmPurchased Indicates if the system has any files with permanent licenses.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.WmdrmRemoveMicrosoft.Windows.Appraiser.General.WmdrmRemove

Tämä tapahtuma ilmaisee, ettei Wmdrm-objektia enää ole.This event indicates that the Wmdrm object is no longer present. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.WmdrmStartSyncMicrosoft.Windows.Appraiser.General.WmdrmStartSync

Tämä tapahtuma ilmaisee, että uusi joukko WmdrmAdd-tapahtumia lähetetään.The WmdrmStartSync event indicates that a new set of WmdrmAdd events will be sent. Tätä tapahtumaa käytetään ymmärtämään järjestelmän vanhempien digitaalisten oikeuksien hallinnan käyttöä Windowsin pitämiseksi ajan tasalla.This event is used to understand the usage of older digital rights management on the system, to help keep Windows up to date.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserVersion Arviointitiedoston versio, joka luo tapahtumat.AppraiserVersion The version of the Appraiser file that is generating the events.

LaskentatapahtumatCensus events

Census.AppCensus.App

Tämä tapahtuma lähettää versiotietoja tässä laitteessa suoritettavista sovelluksista.This event sends version data about the Apps running on this device. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin suojauksen varmistamiseen ja ajan tasalla pitämiseen.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserEnterpriseErrorCode Edellisen arvioinnin yrityssuorituksen virhekoodi.AppraiserEnterpriseErrorCode The error code of the last Appraiser enterprise run.
 • AppraiserErrorCode Edellisen arvioinnin suorituksen virhekoodi.AppraiserErrorCode The error code of the last Appraiser run.
 • AppraiserRunEndTimeStamp Edellisen arvioinnin suorituksen päättymisaika.AppraiserRunEndTimeStamp The end time of the last Appraiser run.
 • AppraiserRunIsInProgressOrCrashed Merkintä, joka ilmaisee, jos arvioinnin suoritus on käynnissä tai kaatunut.AppraiserRunIsInProgressOrCrashed Flag that indicates if the Appraiser run is in progress or has crashed.
 • AppraiserRunStartTimeStamp Edellisen arvioinnin suorituksen aloitusaika.AppraiserRunStartTimeStamp The start time of the last Appraiser run.
 • AppraiserTaskEnabled Onko arviointitehtävä käytössä.AppraiserTaskEnabled Whether the Appraiser task is enabled.
 • AppraiserTaskExitCode Arviointitehtävän olemassaolon koodi.AppraiserTaskExitCode The Appraiser task exist code.
 • AppraiserTaskLastRun Arviointitehtävän edellinen suorituspalvelu.AppraiserTaskLastRun The last runtime for the Appraiser task.
 • CensusVersion Laskennan versio, joka loi nykyiset tiedot tälle laitteelle.CensusVersion The version of Census that generated the current data for this device.
 • IEVersion Laitteessa suoritettava Internet Explorerin versio.IEVersion The version of Internet Explorer that is running on the device.

Census.BatteryCensus.Battery

Tämä tapahtuma lähettää tyyppi- ja kapasiteettitietoja laitteen akusta sekä yhdistetyssä valmiustilassa olevien laitteiden määrästä.This event sends type and capacity data about the battery on the device, as well as the number of connected standby devices in use. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin suojauksen varmistamiseen ja ajan tasalla pitämiseen.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • InternalBatteryCapabilities Edustaa tietoja siitä, mitä akku kykenee tekemään.InternalBatteryCapablities Represents information about what the battery is capable of doing.
 • InternalBatteryCapacityCurrent Edustaa akun nykyistä täyteen ladattua kapasiteettia arvossa mWh (tai suhteellinen).InternalBatteryCapacityCurrent Represents the battery's current fully charged capacity in mWh (or relative). Vertaa tätä arvoa DesignedCapacity-arvoon arvioidaksesi akun kulumista.Compare this value to DesignedCapacity to estimate the battery's wear.
 • InternalBatteryCapacityDesign Edustaa akun teoreettista kapasiteettia uutena arvossa mWh.InternalBatteryCapacityDesign Represents the theoretical capacity of the battery when new, in mWh.
 • InternalBatteryNumberOfCharges Tarjoaa akkujen latausten määrän.InternalBatteryNumberOfCharges Provides the number of battery charges. Tätä käytetään, kun luodaan uusia tuotteita ja vahvistetaan, että olemassa olevat tuotteet täyttävät kohdennetun toimintosuorituskyvyn.This is used when creating new products and validating that existing products meets targeted functionality performance.
 • IsAlwaysOnAlwaysConnectedCapable Edustaa, mahdollistaako akku, että laite AlwaysOnAlwaysConnected.IsAlwaysOnAlwaysConnectedCapable Represents whether the battery enables the device to be AlwaysOnAlwaysConnected. Totuusarvo.Boolean value.

Census.EnterpriseCensus.Enterprise

Tämä tapahtuma lähettää tietoja Azuren läsnäolosta, tyypistä ja pilvipalvelun toimialueen käytöstä antaakseen tietoja laitteiden käytöstä ja integroinnista yrityksessä, pilvipalvelussa ja palvelinympäristössä.This event sends data about Azure presence, type, and cloud domain use in order to provide an understanding of the use and integration of devices in an enterprise, cloud, and server environment. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin suojauksen varmistamiseen.The data collected with this event is used to help keep Windows secure.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AzureOSIDPresent Edustaa kenttää, jolla tunnistetaan Azure-kone.AzureOSIDPresent Represents the field used to identify an Azure machine.
 • AzureVMType Edustaa, onko esiintymä Azure VM PAAS, Azure VM IAAS tai muu virtuaalikone.AzureVMType Represents whether the instance is Azure VM PAAS, Azure VM IAAS or any other VMs.
 • CDJType Edustaa pilvipalvelun toimialuetta, joka on liitetty koneeseen.CDJType Represents the type of cloud domain joined for the machine.
 • CommercialId Edustaa sen kaupallisen tahon GUIDia, jonka jäsen laite on.CommercialId Represents the GUID for the commercial entity which the device is a member of. Käytetään heijastamaan näkemyksiä takaisin asiakkaille. Will be used to reflect insights back to customers.
 • ContainerType Säilön tyyppi, kuten isännöity prosessi tai virtuaalikone.ContainerType The type of container, such as process or virtual machine hosted.
 • EnrollmentType Määrittää MDM-rekisteröinnin tyypin laitteessa.EnrollmentType Defines the type of MDM enrollment on the device.
 • HashedDomain Käyttäjätoimialueen hajautettu esittäminen, jota käytetään kirjautumisessa.HashedDomain The hashed representation of the user domain used for login.
 • IsCloudDomainJoined Onko tämä laite liitetty Azure Active Directory (AAD) -vuokraajaan? tosi/epätosiIsCloudDomainJoined Is this device joined to an Azure Active Directory (AAD) tenant? true/false
 • IsDERequirementMet Edustaa, voiko laite tehdä laitesalauksen.IsDERequirementMet Represents if the device can do device encryption.
 • IsDeviceProtected Edustaa, suojaako BitLocker/Laitesalaus laitettaIsDeviceProtected Represents if Device protected by BitLocker/Device Encryption
 • IsDomainJoined Ilmaisee, onko kone liitetty toimialueeseen.IsDomainJoined Indicates whether a machine is joined to a domain.
 • IsEDPEnabled Edustaa, onko yrityksen tiedot suojattu laitteessa.IsEDPEnabled Represents if Enterprise data protected on the device.
 • IsMDMEnrolled Onko laite MDM-rekisteröitynyt vai ei.IsMDMEnrolled Whether the device has been MDM Enrolled or not.
 • MPNId Palauttaa kumppanitunnuksen/MPN-tunnuksen rekisteriavaimesta.MPNId Returns the Partner ID/MPN ID from Regkey. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\DeployIDHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\DeployID
 • SCCMClientId Tämä tunnus korreloi järjestelmissä, jotka lähettävät tietoja Compat Analyticsiin (OMS) ja muihin OMS-pohjaisiin järjestelmiin yritysten SCCM-ympäristössä olevien järjestelmien kanssa.SCCMClientId This ID correlate systems that send data to Compat Analytics (OMS) and other OMS based systems with systems in an Enterprise SCCM environment.
 • ServerFeatures Edustaa Windows-palvelimelle asennettuja ominaisuuksia.ServerFeatures Represents the features installed on a Windows Server. Tätä voivat käyttää kehittäjät ja järjestelmänvalvojat, joiden on automatisoitava prosessi palvelintietokoneisiin asennetun ominaisuusjoukon määrittämiseen.This can be used by developers and administrators who need to automate the process of determining the features installed on a set of server computers.
 • SystemCenterID SCCM-tunnus on anonyymiksi tehty yksisuuntainen hajautusarvo Active Directory -organisaation tunnuksessaSystemCenterID The SCCM ID is an anonymized one-way hash of the Active Directory Organization identifier

Census.FirmwareCensus.Firmware

Tämä tapahtuma lähettää tietoja laitteen BIOSista ja käynnistyksestä.This event sends data about the BIOS and startup embedded in the device. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin suojauksen varmistamiseen ja ajan tasalla pitämiseen.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • FirmwareManufacturer Edustaa laitteen laiteohjelmiston (BIOS) valmistajaa.FirmwareManufacturer Represents the manufacturer of the device's firmware (BIOS).
 • FirmwareReleaseDate Edustaa päivää, jolloin nykyinen laiteohjelmisto julkaistiin.FirmwareReleaseDate Represents the date the current firmware was released.
 • FirmwareType Edustaa laiteohjelmistotyyppiä.FirmwareType Represents the firmware type. Eri tyypit voivat olla tuntemattomia, BIOS, UEFI.The various types can be unknown, BIOS, UEFI.
 • FirmwareVersion Edustaa nykyisen laiteohjelmiston versiota.FirmwareVersion Represents the version of the current firmware.

Census.FlightingCensus.Flighting

Tämä tapahtuma lähettää sellaisten asiakkaiden Windows Insider -tietoja, jotka osallistuvat parannusten testaus- ja palauteohjelmiin.This event sends Windows Insider data from customers participating in improvement testing and feedback programs. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin suojauksen varmistamiseen ja ajan tasalla pitämiseen.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • DeviceSampleRate Laitteelle määritettyjen telemetriatietojen näytteenottotaajuus.DeviceSampleRate The telemetry sample rate assigned to the device.
 • EnablePreviewBuilds Käytetään Windows Insider -koontiversioiden ottamiseksi käyttöön laitteessa.EnablePreviewBuilds Used to enable Windows Insider builds on a device.
 • FlightIds Luettelo eri Windows Insider -koontiversioista tässä laitteessa.FlightIds A list of the different Windows Insider builds on this device.
 • FlightingBranchName Laitteen tällä käyttämän Windows Insider -haaran nimi.FlightingBranchName The name of the Windows Insider branch currently used by the device.
 • IsFlightsDisabled Edustaa sitä, osallistuuko laite Windows Insider -ohjelmaan.IsFlightsDisabled Represents if the device is participating in the Windows Insider program.
 • MSA_Accounts Edustaa hajautettujen tunnusten luetteloa niillä Microsoft-tileillä, joilla on käynnissä väliversiotestaus (ennakkoversion koontiversio) tässä laitteessa.MSA_Accounts Represents a list of hashed IDs of the Microsoft Accounts that are flighting (pre-release builds) on this device.
 • SSRK Hakee mobiilikohdistuksen asetukset.SSRK Retrieves the mobile targeting settings.

Census.HardwareCensus.Hardware

Tämä tapahtuma lähettää tietoja laitteesta, kuten tiedot laitteistotyypistä, OEM-merkistä, mallirivistä, mallista, telemetriatietojen tason määrityksestä ja TPM-tuesta.This event sends data about the device, including hardware type, OEM brand, model line, model, telemetry level setting, and TPM support. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin suojauksen varmistamiseen ja ajan tasalla pitämiseen.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • ActiveMicCount Laitteeseen kiinnitettyjen aktiivisten mikrofonien määrä.ActiveMicCount The number of active microphones attached to the device.
 • ChassisType Edustaa laitteen rungon tyyppiä, kuten työpöytä tai matalan profiilin työpöytä.ChassisType Represents the type of device chassis, such as desktop or low profile desktop. Mahdolliset arvot voi vaihdella välillä 1-36.The possible values can range between 1 - 36.
 • ComputerHardwareID Tunnistaa laiteluokan, jota edustaa eri SMBIOS-kenttien hajautusarvo.ComputerHardwareID Identifies a device class that is represented by a hash of different SMBIOS fields.
 • D3DMaxFeatureLevel Tuettu Direct3D-versio.D3DMaxFeatureLevel Supported Direct3D version.
 • DeviceColor Ilmaisee laitteen värin.DeviceColor Indicates a color of the device.
 • DeviceForm Ilmaisee lomakkeen laitteen luokituksen mukaan.DeviceForm Indicates the form as per the device classification.
 • DeviceName Laitteen nimi, jonka käyttäjä on määrittänyt.DeviceName The device name that is set by the user.
 • DigitizerSupport Onko digitoija tuettu?DigitizerSupport Is a digitizer supported?
 • DUID Laitteen yksilöllinen tunnus.DUID The device unique ID.
 • Gyroscope Ilmaisee, onko laitteessa gyroskooppi (mekaaninen komponentti, joka mittaa ja ylläpitää suunnan).Gyroscope Indicates whether the device has a gyroscope (a mechanical component that measures and maintains orientation).
 • InventoryId Laitteen tunnus, jota käytetään yhteensopivuuden testaamiseen.InventoryId The device ID used for compatibility testing.
 • Magnetometer Ilmaisee, onko laitteessa magnetometri (mekaaninen komponentti, joka toimii kuten kompassi).Magnetometer Indicates whether the device has a magnetometer (a mechanical component that works like a compass).
 • NFCProximity Määrittää, tukeeko laite NFC:tä (tietoliikenneprotokollien joukko, joka auttaa luomaan yhteyden, kun sovellettavat laitteet tuodaan lähelle toisiaan.)NFCProximity Indicates whether the device supports NFC (a set of communication protocols that helps establish communication when applicable devices are brought close together.)
 • OEMDigitalMarkerFileName Tiedoston nimi, joka sijaitsee \Windows\system32\drivers-hakemistossa, joka määrittää laitteen OEM:n ja mallin nimen.OEMDigitalMarkerFileName The name of the file placed in the \Windows\system32\drivers directory that specifies the OEM and model name of the device.
 • OEMManufacturerName Laitteen valmistajan nimi.OEMManufacturerName The device manufacturer name. OEMName-nimeä passiiviselle laitteelle ei käsitellä uudelleen, vaikka puhdasta OEM-nimeä muutettaisiin myöhemmin.The OEMName for an inactive device is not reprocessed even if the clean OEM name is changed at a later date.
 • OEMModelBaseBoard OEM:n käyttämä emolevymalli.OEMModelBaseBoard The baseboard model used by the OEM.
 • OEMModelBaseBoardVersion Eriyttää kehittäjä- ja jälleenmyyjälaitteiden välillä.OEMModelBaseBoardVersion Differentiates between developer and retail devices.
 • OEMModelName Laitteen mallinimi.OEMModelName The device model name.
 • OEMModelNumber Laitteen mallinumero.OEMModelNumber The device model number.
 • OEMModelSKU Laitteen versio, joka on valmistajan määrittämä.OEMModelSKU The device edition that is defined by the manufacturer.
 • OEMModelSystemFamily Järjestelmän perhe laitteessa OEM:n määrittämänä.OEMModelSystemFamily The system family set on the device by an OEM.
 • OEMModelSystemVersion Järjestelmän malliversio laitteessa OEM:n määrittämänä.OEMModelSystemVersion The system model version set on the device by the OEM.
 • OEMOptionalIdentifier Microsoftin määrittämä arvo, joka ilmaisee tiettyä OEM-tytäryhtiötä.OEMOptionalIdentifier A Microsoft assigned value that represents a specific OEM subsidiary.
 • OEMSerialNumber Valmistajan määrittämän laitteen sarjanumero.OEMSerialNumber The serial number of the device that is set by the manufacturer.
 • PhoneManufacturer Puhelimen valmistajan kutsumanimi.PhoneManufacturer The friendly name of the phone manufacturer.
 • PowerPlatformRole OEM:n ensisijainen virranhallintaprofiili.PowerPlatformRole The OEM preferred power management profile. Sitä käytetään auttamaan laitteen perusmuodon tunnistamisessa.It's used to help to identify the basic form factor of the device.
 • SoCName Laitteen laiteohjelmistovalmistaja.SoCName The firmware manufacturer of the device.
 • StudyID Käytetään jälleenmyynti- ja muiden kuin jälleenmyyntituotteiden laite.StudyID Used to identify retail and non-retail device.
 • TelemetryLevel Telemetriatietojen taso, jonka käyttäjä on valinnut, kuten Perus tai Parannettu.TelemetryLevel The telemetry level the user has opted into, such as Basic or Enhanced.
 • TelemetryLevelLimitEnhanced Telemetriatietojen taso Windows Analytics -pohjaisille ratkaisuille.TelemetryLevelLimitEnhanced The telemetry level for Windows Analytics-based solutions.
 • TelemetrySettingAuthority Määrittää, kuka määrittää telemetriatietojen tason, kuten GP, MDM tai käyttäjä.TelemetrySettingAuthority Determines who set the telemetry level, such as GP, MDM, or the user.
 • TPMVersion Tuettu Trusted Platform Module (TPM) -turvapiiri laitteessa.TPMVersion The supported Trusted Platform Module (TPM) on the device. Jos TPM-turvapiiriä ei ole, arvo on 0.If no TPM is present, the value is 0.
 • VoiceSupported Onko laitteessa matkapuhelinradio, jolla voi soittaa äänipuheluja?VoiceSupported Does the device have a cellular radio capable of making voice calls?

Census.MemoryCensus.Memory

Tämä tapahtuma lähettää tietoja laitteen muistista, mukaan lukien ROM ja RAM.This event sends data about the memory on the device, including ROM and RAM. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin suojauksen varmistamiseen ja ajan tasalla pitämiseen.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • TotalPhysicalRAM Edustaa fyysistä muistia (megatavuina).TotalPhysicalRAM Represents the physical memory (in MB).
 • TotalVisibleMemory Edustaa muistia, jota järjestelmä ei ole varannut.TotalVisibleMemory Represents the memory that is not reserved by the system.

Census.NetworkCensus.Network

Tämä tapahtuma lähettää tietoja laitteen käyttämästä mobiili- ja matkapuhelinverkosta (mobiilipalveluntarjoaja, verkko, laitetunnus ja palvelun kustannustekijät).This event sends data about the mobile and cellular network used by the device (mobile service provider, network, device ID, and service cost factors). Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin suojauksen varmistamiseen ja ajan tasalla pitämiseen.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • IMEI0 Edustaa IMSEI (International Mobile Station Equipment Identity) -numeroa.IMEI0 Represents the International Mobile Station Equipment Identity. Tämä numero on yleensä yksilöllinen ja matkapuhelinoperaattorin käyttämä puhelimen eri laitteistojen erottamiseen.This number is usually unique and used by the mobile operator to distinguish different phone hardware. Microsoft ei voi käyttää matkapuhelinoperaattorin laskutustietoja, joten tietojen kerääminen ei paljasta eikä tunnista käyttäjää.Microsoft does not have access to mobile operator billing data so collecting this data does not expose or identify the user. Kaksi kenttää edustavat puhelinta kahden SIM-kortin kattavuudella.The two fields represent phone with dual sim coverage.
 • IMEI1 Edustaa IMSEI (International Mobile Station Equipment Identity) -numeroa.IMEI1 Represents the International Mobile Station Equipment Identity. Tämä numero on yleensä yksilöllinen ja matkapuhelinoperaattorin käyttämä puhelimen eri laitteistojen erottamiseen.This number is usually unique and used by the mobile operator to distinguish different phone hardware. Microsoft ei voi käyttää matkapuhelinoperaattorin laskutustietoja, joten tietojen kerääminen ei paljasta eikä tunnista käyttäjää.Microsoft does not have access to mobile operator billing data so collecting this data does not expose or identify the user. Kaksi kenttää edustavat puhelinta kahden SIM-kortin kattavuudella.The two fields represent phone with dual sim coverage.
 • MCC0 Edustaa matkapuhelinmaakoodia (MCC).MCC0 Represents the Mobile Country Code (MCC). Sen avulla voidaan yksilöidä matkapuhelinoperaattori yhdessä matkapuhelinverkkokoodin (MNC) kanssa käytettynä.It used with the Mobile Network Code (MNC) to uniquely identify a mobile network operator. Kaksi kenttää edustavat puhelinta kahden SIM-kortin kattavuudella.The two fields represent phone with dual sim coverage.
 • MCC1 Edustaa matkapuhelinmaakoodia (MCC).MCC1 Represents the Mobile Country Code (MCC). Sen avulla voidaan yksilöidä matkapuhelinoperaattori yhdessä matkapuhelinverkkokoodin (MNC) kanssa käytettynä.It used with the Mobile Network Code (MNC) to uniquely identify a mobile network operator. Kaksi kenttää edustavat puhelinta kahden SIM-kortin kattavuudella.The two fields represent phone with dual sim coverage.
 • MEID Edustaa MEID (Mobile Equipment Identity) -tunnusta.MEID Represents the Mobile Equipment Identity (MEID). MEID on maailmanlaajuinen yksilöivä puhelintunnus, joka määritetään CDMA-puhelimiin.MEID is a worldwide unique phone ID assigned to CDMA phones. MEID korvaa sähköisen sarjanumeron (ESN), ja se vastaa IMEI-tunnusta GSM- ja WCDMA-puhelimissa.MEID replaces electronic serial number (ESN), and is equivalent to IMEI for GSM and WCDMA phones. Microsoft ei voi käyttää matkapuhelinoperaattorin laskutustietoja, joten tietojen kerääminen ei paljasta eikä tunnista käyttäjää.Microsoft does not have access to mobile operator billing data so collecting this data does not expose or identify the user.
 • MNC0 Hakee matkapuhelinverkkokoodin (MNC).MNC0 Retrieves the Mobile Network Code (MNC). Sen avulla voidaan yksilöidä matkapuhelinoperaattori yhdessä matkapuhelinmaakoodin (MCC) kanssa käytettynä.It used with the Mobile Country Code (MCC) to uniquely identify a mobile network operator. Kaksi kenttää edustavat puhelinta kahden SIM-kortin kattavuudella.The two fields represent phone with dual sim coverage.
 • MNC1 Hakee matkapuhelinverkkokoodin (MNC).MNC1 Retrieves the Mobile Network Code (MNC). Sen avulla voidaan yksilöidä matkapuhelinoperaattori yhdessä matkapuhelinmaakoodin (MCC) kanssa käytettynä.It used with the Mobile Country Code (MCC) to uniquely identify a mobile network operator. Kaksi kenttää edustavat puhelinta kahden SIM-kortin kattavuudella.The two fields represent phone with dual sim coverage.
 • MobileOperatorBilling Edustaa puhelinyhtiötä, joka tarjoaa palveluita matkapuhelimien käyttäjille.MobileOperatorBilling Represents the telephone company that provides services for mobile phone users.
 • MobileOperatorCommercialized Edustaa sitä, mille jälleenmyyjälle ja maantieteelliselle alueelle puhelin kaupallistetaan.MobileOperatorCommercialized Represents which reseller and geography the phone is commercialized for. Ne ovat puhelimen määritetyt arvot sille, kenelle ja missä se on tarkoitettu käytettäväksi.This is the set of values on the phone for who and where it was intended to be used. Esimerkiksi kaupallistettu matkapuhelinoperaattorikoodin AT&T Yhdysvalloissa olisi ATT-US.For example, the commercialized mobile operator code AT&T in the US would be ATT-US.
 • MobileOperatorNetwork0 Edustaa operaattoria nykyisessä matkapuhelinverkossa, jossa laitetta käytetään.MobileOperatorNetwork0 Represents the operator of the current mobile network that the device is used on. (AT&T, T-Mobile, Vodafone).(AT&T, T-Mobile, Vodafone). Kaksi kenttää edustavat puhelinta kahden SIM-kortin kattavuudella.The two fields represent phone with dual sim coverage.
 • MobileOperatorNetwork1 Edustaa operaattoria nykyisessä matkapuhelinverkossa, jossa laitetta käytetään.MobileOperatorNetwork1 Represents the operator of the current mobile network that the device is used on. (AT&T, T-Mobile, Vodafone).(AT&T, T-Mobile, Vodafone). Kaksi kenttää edustavat puhelinta kahden SIM-kortin kattavuudella.The two fields represent phone with dual sim coverage.
 • NetworkAdapterGUID Ensisijaisen verkkosovittimen GUID-tunnus.NetworkAdapterGUID The GUID of the primary network adapter.
 • NetworkCost Edustaa yhteyteen liittyvää verkon kustannusta.NetworkCost Represents the network cost associated with a connection.
 • SPN0 Hakee palveluntarjoajan nimen (SPN).SPN0 Retrieves the Service Provider Name (SPN). Nämä voivat olla esimerkiksi AT&T, Sprint-T-Mobile tai Verizon.For example, these might be AT&T, Sprint, T-Mobile, or Verizon. Kaksi kenttää edustavat puhelinta kahden SIM-kortin kattavuudella.The two fields represent phone with dual sim coverage.
 • SPN1 Hakee palveluntarjoajan nimen (SPN).SPN1 Retrieves the Service Provider Name (SPN). Nämä voivat olla esimerkiksi AT&T, Sprint-T-Mobile tai Verizon.For example, these might be AT&T, Sprint, T-Mobile, or Verizon. Kaksi kenttää edustavat puhelinta kahden SIM-kortin kattavuudella.The two fields represent phone with dual sim coverage.

Census.OSCensus.OS

Tämä tapahtuma lähettää tietoja käyttöjärjestelmästä, kuten versio, aluekohtaiset asetukset, päivityspalvelun kokoonpano, milloin ja miten se alun perin asennettiin ja onko kyseessä virtuaalinen laite.This event sends data about the operating system such as the version, locale, update service configuration, when and how it was originally installed, and whether it is a virtual device. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin suojauksen varmistamiseen ja ajan tasalla pitämiseen.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • ActivationChannel Hakee jälleenmyynnin käyttöoikeusavaimen tai volyymikäyttöoikeusavaimen tietokoneelle.ActivationChannel Retrieves the retail license key or Volume license key for a machine.
 • AssignedAccessStatus Itsenäisen esityksen määritystila.AssignedAccessStatus Kiosk configuration mode.
 • CompactOS Ilmaisee, onko Win10:n Compact OS -ominaisuus käytössä.CompactOS Indicates if the Compact OS feature from Win10 is enabled.
 • DeveloperUnlockStatus Edustaa sitä, onko laitteen kehittäjälukituksen poistajana käyttäjä tai ryhmäkäytäntö.DeveloperUnlockStatus Represents if a device has been developer unlocked by the user or Group Policy.
 • DeviceTimeZone Aikavyöhykkeen, joka on määritetty laitteessa.DeviceTimeZone The time zone that is set on the device. Esimerkki: Tyynenmeren normaaliaikaExample: Pacific Standard Time
 • GenuineState Hakee tunnusarvon, joka määrittää käyttöjärjestelmän aitoustarkistuksen.GenuineState Retrieves the ID Value specifying the OS Genuine check.
 • InstallationType Hakee käyttöjärjestelmän asennustyypin.InstallationType Retrieves the type of OS installation. (Puhdista, Päivitä, Palauta, Lataa uudelleen, Päivitys).(Clean, Upgrade, Reset, Refresh, Update).
 • InstallLanguage Ensimmäinen kieli, joka on asennettu käyttäjän tietokoneeseen.InstallLanguage The first language installed on the user machine.
 • IsDeviceRetailDemo Hakee, toimiiko laite esittelytilassa.IsDeviceRetailDemo Retrieves if the device is running in demo mode.
 • IsEduData Palauttaa totuusarvon, koulutustietojen käytäntö on käytössä.IsEduData Returns Boolean if the education data policy is enabled.
 • IsPortableOperatingSystem Hakee, onko käyttöjärjestelmässä käynnissä Windows-To-GoIsPortableOperatingSystem Retrieves whether OS is running Windows-To-Go
 • IsSecureBootEnabled Hakee, onko käynnistyksen ketju allekirjoitettu UEFI-kohdassa.IsSecureBootEnabled Retrieves whether Boot chain is signed under UEFI.
 • LanguagePacks Laitteeseen asennettujen kielipakettien luettelo.LanguagePacks The list of language packages installed on the device.
 • LicenseStateReason Hakee, miksi (tai miten) järjestelmässä on käyttöoikeus tai ei ole käyttöoikeutta.LicenseStateReason Retrieves why (or how) a system is licensed or unlicensed. HRESULT saattaa ilmaista virhekoodin, joka viittaa estetyn avaimen virheeseen tai se voi tarkoittaa, että käytössä on Microsoft Storen myöntämä käyttöoikeuslisenssi.The HRESULT may indicate an error code that indicates a key blocked error, or it may indicate that we are running an OS License granted by the MS store.
 • OA3xOriginalProductKey Hakee käyttöoikeusavaimen, jonka OEM on leimannut koneeseen.OA3xOriginalProductKey Retrieves the License key stamped by the OEM to the machine.
 • OSEdition Noutaa nykyisen käyttöjärjestelmän version.OSEdition Retrieves the version of the current OS.
 • OSInstallType Noutaa numeerisen kuvauksen siitä, mitä asennusta käytettiin laitteessa, eli puhdista, päivittäminen, lataa uudelleen, palauta jne.OSInstallType Retrieves a numeric description of what install was used on the device i.e. clean, upgrade, refresh, reset, etc
 • OSOOBEDateTime Hakee käyttöönottokokemuksen (OOBE) päivämäärän UTC-ajassa.OSOOBEDateTime Retrieves Out of Box Experience (OOBE) Date in Coordinated Universal Time (UTC).
 • OSSKU Hakee käyttöjärjestelmän version kutsumanimen.OSSKU Retrieves the Friendly Name of OS Edition.
 • OSSubscriptionStatus Edustaa olemassa olevaa tilaa yrityksen tilausominaisuudelle PRO-koneille.OSSubscriptionStatus Represents the existing status for enterprise subscription feature for PRO machines.
 • OSSubscriptionTypeId Palauttaa totuusarvon yrityksen tilausominaisuudelle tietyille PRO-koneille.OSSubscriptionTypeId Returns boolean for enterprise subscription feature for selected PRO machines.
 • OSTimeZoneBiasInMins Hakee aikavyöhykkeen, joka on määritetty tietokoneessa.OSTimeZoneBiasInMins Retrieves the time zone set on machine.
 • OSUILocale Hakee käyttöliittymän aluekohtaiset asetukset, jotka ovat käytössä käyttöjärjestelmässä.OSUILocale Retrieves the locale of the UI that is currently used by the OS.
 • ProductActivationResult Palauttaa totuusarvon, jos käyttöjärjestelmän aktivointi on onnistunut.ProductActivationResult Returns Boolean if the OS Activation was successful.
 • ProductActivationTime Palauttaa käyttöjärjestelmän aktivointiajan piratismin seuraamista varten.ProductActivationTime Returns the OS Activation time for tracking piracy issues.
 • ProductKeyID2 Hakee käyttöoikeusavaimen, jos tietokone on päivitetty uudella käyttöoikeusavaimella.ProductKeyID2 Retrieves the License key if the machine is updated with a new license key.
 • RACw7Id Hakee Microsoft Reliability Analysis Component (RAC) -osan Win7-tunnuksen.RACw7Id Retrieves the Microsoft Reliability Analysis Component (RAC) Win7 Identifier. RACilla valvotaan ja analysoidaan järjestelmän käyttöä ja luotettavuutta.RAC is used to monitor and analyze system usage and reliability.
 • ServiceMachineIP Hakee KMS-isännän piratismisvastaisiin toimintoihin käyttämän IP-osoitteen.ServiceMachineIP Retrieves the IP address of the KMS host used for anti-piracy.
 • ServiceMachinePort Hakee KMS-isännän piratismisvastaisiin toimintoihin käyttämän portin.ServiceMachinePort Retrieves the port of the KMS host used for anti-piracy.
 • ServiceProductKeyID Hakee KMS:n käyttöoikeusavaimenServiceProductKeyID Retrieves the License key of the KMS
 • SharedPCMode Palauttaa totuusarvon koulutuslaitteille, joita käytetään jaettuna ostoskorinaSharedPCMode Returns Boolean for education devices used as shared cart
 • Signature Hakee, onko se Microsoft storen myymä tunnistekone.Signature Retrieves if it is a signature machine sold by Microsoft store.
 • SLICStatus Onko SLIC-taulukkoa olemassa laitteessa.SLICStatus Whether a SLIC table exists on the device.
 • SLICVersion Palauttaa käyttöjärjestelmän tyypin/version SLIC-taulukosta.SLICVersion Returns OS type/version from SLIC table.

Census.ProcessorCensus.Processor

Tämä tapahtuma lähettää suorittimen tietoja.This event sends data about the processor. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin suojauksen varmistamiseen ja ajan tasalla pitämiseen.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • KvaShadow Nämä ovat suorittimen mikrokooditiedot.KvaShadow This is the micro code information of the processor.
 • MMSettingOverride Suorittimen mikrokoodiasetus.MMSettingOverride Microcode setting of the processor.
 • MMSettingOverrideMask Suorittimen mikrokoodiasetuksen ohitus.MMSettingOverrideMask Microcode setting override of the processor.
 • ProcessorArchitecture Hakee asennetun käyttöjärjestelmän suoritinarkkitehtuurin.ProcessorArchitecture Retrieves the processor architecture of the installed operating system.
 • ProcessorClockSpeed Suorittimen kellotaajuus arvossa MHz.ProcessorClockSpeed Clock speed of the processor in MHz.
 • ProcessorCores Suorittimen loogisten ytimien määrä.ProcessorCores Number of logical cores in the processor.
 • ProcessorIdentifier Valmistajan suorittimen tunnus.ProcessorIdentifier Processor Identifier of a manufacturer.
 • ProcessorManufacturer Suorittimen valmistajan nimi.ProcessorManufacturer Name of the processor manufacturer.
 • ProcessorModel Suorittimen mallin nimi.ProcessorModel Name of the processor model.
 • ProcessorPhysicalCores Suorittimen fyysisten ytimien määrä.ProcessorPhysicalCores Number of physical cores in the processor.
 • ProcessorUpdateRevision Mikrokoodi-versio.ProcessorUpdateRevision The microcode revision.
 • ProcessorUpdateStatus Luettelointiarvo, joka edustaa suorittimen mikrokoodin lataustilaaProcessorUpdateStatus Enum value that represents the processor microcode load status
 • SocketCount Suoritinvastakkeiden määrä.SocketCount Count of CPU sockets.
 • SpeculationControl Ilmaisee, käyttääkö järjestelmä suojauksia, joita tarvitaan spekulaation hallinnan heikkouden vahvistamiseen.SpeculationControl Indicates whether the system has enabled protections needed to validate the speculation control vulnerability.

Census.SecurityCensus.Security

Tämä tapahtuma antaa tietoja suojausasetuksista.This event provides information about security settings. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin suojauksen varmistamiseen ja ajan tasalla pitämiseen.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AvailableSecurityProperties Tämä kenttä auttaa luetteloimaan ja raportoimaan Device Guardin asianmukaisten suojausominaisuuksien tilan.AvailableSecurityProperties This field helps to enumerate and report state on the relevant security properties for Device Guard.
 • CGRunning Credential Guard eristää ja kovettaa avainjärjestelmän ja käyttäjän salaisuudet kompromisseja vastaan auttaen pienentämään Pass the Hash -tyylisen hyökkäyksen vaikutusta ja laajuutta, mikäli haitallinen koodi on jo käynnissä paikallisen tai verkkopohjaisen vektorin kautta.CGRunning Credential Guard isolates and hardens key system and user secrets against compromise, helping to minimize the impact and breadth of a Pass the Hash style attack in the event that malicious code is already running via a local or network based vector. Tämä kenttä kertoo, onko Credential Guard käynnissä.This field tells if Credential Guard is running.
 • DGState Tämä kenttä tekee yhteenvedon Device Guardin tilasta.DGState This field summarizes the Device Guard state.
 • HVCIRunning Hypervisorin koodin eheys (HVCI) auttaa Device Guardia suojaamaan ydintilaprosesseja ja ohjaimia heikkoutta hyödyntäviltä ohjelmilta ja nollapäiviltä.HVCIRunning Hypervisor Code Integrity (HVCI) enables Device Guard to help protect kernel mode processes and drivers from vulnerability exploits and zero days. HVCI käyttää suorittimen toimintoja pakottamaan kaikki ydintilassa suoritettavat ohjelmistot varaamaan muistia turvallisesti.HVCI uses the processor’s functionality to force all software running in kernel mode to safely allocate memory. Tämä kenttä kertoo, onko HVCI käynnissä.This field tells if HVCI is running.
 • IsSawGuest Ilmaisee, onko laite käynnissä suojauksen hallinnoijan työaseman vieraana.IsSawGuest Indicates whether the device is running as a Secure Admin Workstation Guest.
 • IsSawHost Ilmaisee, onko laite käynnissä suojauksen hallinnoijan työaseman isäntänä.IsSawHost Indicates whether the device is running as a Secure Admin Workstation Host.
 • RequiredSecurityProperties Kuvaa pakollisia suojausominaisuuksia, joilla otetaan käyttöön virtualisointiin perustuva suojaus.RequiredSecurityProperties Describes the required security properties to enable virtualization-based security.
 • SecureBootCapable Järjestelmissä, jotka tukevat suojattua käynnistystä, ominaisuus voi olla poistettu käytöstä BIOS-toiminnon kautta.SecureBootCapable Systems that support Secure Boot can have the feature turned off via BIOS. Tämä kenttä kertoo, voiko järjestelmä suorittaa suojattua käynnistystä BIOS-asetuksesta riippumatta.This field tells if the system is capable of running Secure Boot, regardless of the BIOS setting.
 • VBSState Virtualisointiin perustuva suojaus (VBS) käyttää hypervisoria suojaamaan ydintä ja käyttöjärjestelmän muita osia.VBSState Virtualization-based security (VBS) uses the hypervisor to help protect the kernel and other parts of the operating system. Credential Guard ja Hypervisorin koodin eheys (HVCI) ovat kummatkin riippuvaisia VBS:n salaisuuksien eristämisestä/suojaamisesta ja ydintilan koodin eheyden vahvistamisesta.Credential Guard and Hypervisor Code Integrity (HVCI) both depend on VBS to isolate/protect secrets, and kernel-mode code integrity validation. VBS:ssä on kolmitila, joka voi olla käytössä, poistettu käytöstä tai aktiivinen.VBS has a tri-state that can be Disabled, Enabled, or Running.

Census.SpeechCensus.Speech

Tätä tapahtumaa käytetään hakemaan laitteen peruspuheasetukset.This event is used to gather basic speech settings on the device. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin suojauksen varmistamiseen.The data collected with this event is used to help keep Windows secure.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AboveLockEnabled Cortanan asetus, joka edustaa voidaanko Cortana kutsua, kun laite on lukittuna.AboveLockEnabled Cortana setting that represents if Cortana can be invoked when the device is locked.
 • GPAllowInputPersonalization Ilmaisee, onko ryhmäkäytäntöasetus ottanut käyttöön puhetoimintoja.GPAllowInputPersonalization Indicates if a Group Policy setting has enabled speech functionalities.
 • HolographicSpeechInputDisabled Holografinen asetus, joka edustaa, onko liitetyillä HMD-laitteilla käyttäjän käytöstä poistamia puhetoimintoja.HolographicSpeechInputDisabled Holographic setting that represents if the attached HMD devices have speech functionality disabled by the user.
 • HolographicSpeechInputDisabledRemote Ilmaisee, onko etäkäytäntö poistanut käytöstä puhetoimintoja HMD-laitteita varten.HolographicSpeechInputDisabledRemote Indicates if a remote policy has disabled speech functionalities for the HMD devices.
 • KWSEnabled Cortanan asetus, joka edustaa, onko käyttäjä on ottanut” "Hei Cortana" -avainsanan havaitsijan (KWS) käyttöön.KWSEnabled Cortana setting that represents if a user has enabled the "Hey Cortana" keyword spotter (KWS).
 • MDMAllowInputPersonalization Ilmaisee, onko MDM-käytöntö ottanut käyttöön puhetoimintoja.MDMAllowInputPersonalization Indicates if an MDM policy has enabled speech functionalities.
 • RemotelyManaged Ilmaisee, valvooko laitetta etäjärjestelmänvalvoja (MDM tai ryhmäkäytäntö) puhetoimintojen yhteydessä.RemotelyManaged Indicates if the device is being controlled by a remote administrator (MDM or Group Policy) in the context of speech functionalities.
 • SpeakerIdEnabled Cortanan asetus, joka edustaa, onko avainsanan tunnistus koulutettu yrittämään vastaamaan yhden käyttäjän ääneen.SpeakerIdEnabled Cortana setting that represents if keyword detection has been trained to try to respond to a single user's voice.
 • SpeechServicesEnabled Windowsin asetus. joka edustaa, onko käyttäjä valinnut puhepalvelut laitteessa.SpeechServicesEnabled Windows setting that represents whether a user is opted-in for speech services on the device.

Census.StorageCensus.Storage

Tämä tapahtuma lähettää tietoja järjestelmälevyn ja ensisijaisen levyn kokonaiskapasiteetista.This event sends data about the total capacity of the system volume and primary disk. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin suojauksen varmistamiseen ja ajan tasalla pitämiseen.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • PrimaryDiskTotalCapacity Hakee levytilan määrän megatavuina laitteen ensisijaisella levyllä.PrimaryDiskTotalCapacity Retrieves the amount of disk space on the primary disk of the device in MB.
 • PrimaryDiskType Noutaa luettelointiarvon tyyppiä STORAGE_BUS_TYPE, joka ilmaisee väylän tyypin, johon laite on liitetty.PrimaryDiskType Retrieves an enumerator value of type STORAGE_BUS_TYPE that indicates the type of bus to which the device is connected. Tätä tulisi käyttää raakojen laiteominaisuuksien tulkintaan tämän rakenteen (jos sellainen on) lopussa.This should be used to interpret the raw device properties at the end of this structure (if any).
 • SystemVolumeTotalCapacity Hakee sen osion koon, johon järjestelmälevy on asennettu, megatavuina.SystemVolumeTotalCapacity Retrieves the size of the partition that the System volume is installed on in MB.

Census.UserdefaultCensus.Userdefault

Tämä tapahtuma lähettää tietoja nykyisen käyttäjän oletusasetuksista selaimelle ja usealle suosituimmalle tarkenteelle ja protokollalle.This event sends data about the current user's default preferences for browser and several of the most popular extensions and protocols. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin suojauksen varmistamiseen ja ajan tasalla pitämiseen.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • DefaultApp Nykyisen käyttäjän valitsema oletusohjelma seuraavalle tunnisteelle tai protokollalle: .html, .htm, .jpg, .jpeg, .png, .mp3, .mp4, .mov, .pdfDefaultApp The current uer's default program selected for the following extension or protocol: .html, .htm, .jpg, .jpeg, .png, .mp3, .mp4, .mov, .pdf.
 • DefaultBrowserProgId ProgramId nykyisen käyttäjän oletusselaimessa.DefaultBrowserProgId The ProgramId of the current user's default browser.

Census.UserDisplayCensus.UserDisplay

Tämä tapahtuma lähettää tietoja loogisesta tai fyysisestä näytön koosta, tarkkuudesta ja sisäisten tai ulkoisten näyttöjen määrästä sekä VRAMista järjestelmässä.This event sends data about the logical/physical display size, resolution and number of internal/external displays, and VRAM on the system. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin suojauksen varmistamiseen ja ajan tasalla pitämiseen.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • InternalPrimaryDisplayLogicalDPIX Hakee loogisen DPI:n sisäisen näytön x-suunnassa.InternalPrimaryDisplayLogicalDPIX Retrieves the logical DPI in the x-direction of the internal display.
 • InternalPrimaryDisplayLogicalDPIY Hakee loogisen DPI:n sisäisen näytön y-suunnassa.InternalPrimaryDisplayLogicalDPIY Retrieves the logical DPI in the y-direction of the internal display.
 • InternalPrimaryDisplayPhysicalDPIX Hakee fyysisen DPI:n sisäisen näytön x-suunnassa.InternalPrimaryDisplayPhysicalDPIX Retrieves the physical DPI in the x-direction of the internal display.
 • InternalPrimaryDisplayPhysicalDPIY Hakee fyysisen DPI:n sisäisen näytön y-suunnassa.InternalPrimaryDisplayPhysicalDPIY Retrieves the physical DPI in the y-direction of the internal display.
 • InternalPrimaryDisplayResolutionHorizontal Hakee kuvapisteiden määrän sisäisen näytön vaakasuunnassa.InternalPrimaryDisplayResolutionHorizontal Retrieves the number of pixels in the horizontal direction of the internal display.
 • InternalPrimaryDisplayResolutionVertical Hakee kuvapisteiden määrän sisäisen näytön pystysuunnassa.InternalPrimaryDisplayResolutionVertical Retrieves the number of pixels in the vertical direction of the internal display.
 • InternalPrimaryDisplaySizePhysicalH Hakee näytön fyysisen vaakasuuntaisen pituuden millimetreinä.InternalPrimaryDisplaySizePhysicalH Retrieves the physical horizontal length of the display in mm. Käytetään viistosuuntaisen pituuden laskemiseen tuumina.Used for calculating the diagonal length in inches .
 • InternalPrimaryDisplaySizePhysicalY Hakee näytön fyysisen pystysuuntaisen pituuden millimetreinä.InternalPrimaryDisplaySizePhysicalY Retrieves the physical vertical length of the display in mm. Käytetään viistosuuntaisen pituuden laskemiseen tuumina.Used for calculating the diagonal length in inches
 • NumberofExternalDisplays Noutaa koneeseen yhteydessä olevien ulkoisten näyttöjen määränNumberofExternalDisplays Retrieves the number of external displays connected to the machine
 • NumberofInternalDisplays Noutaa koneessa olevien sisäisten näyttöjen määrän.NumberofInternalDisplays Retrieves the number of internal displays in a machine.
 • VRAMDedicated Hakee näyttö-RAM-muistin megatavuina.VRAMDedicated Retrieves the video RAM in MB.
 • VRAMDedicatedSystem Hakee erillisen näytönohjaimen muistin määrän.VRAMDedicatedSystem Retrieves the amount of memory on the dedicated video card.
 • VRAMSharedSystem Hakee RAM-muistin määrän, jota näytönohjain voi käyttää.VRAMSharedSystem Retrieves the amount of RAM memory that the video card can use.

Census.UserNLSCensus.UserNLS

Tämä tapahtuma lähettää tietoja käyttäjän määrittämistä sovelluksen oletuskielestä, syötteestä ja näytön kieliasetuksista.This event sends data about the default app language, input, and display language preferences set by the user. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin suojauksen varmistamiseen ja ajan tasalla pitämiseen.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • DefaultAppLanguage Nykyisen käyttäjän sovelluksen oletuskieli.DefaultAppLanguage The current user Default App Language.
 • DisplayLanguage Nykyisen käyttäjän ensisijainen Windowsin näyttökieli.DisplayLanguage The current user preferred Windows Display Language.
 • HomeLocation Nykyisen käyttäjän sijainti, joka täytetään GetUserGeoId()-toiminnolla.HomeLocation The current user location, which is populated using GetUserGeoId() function.
 • KeyboardInputLanguages Laitteeseen asennetut näppäimistön syöttökielet.KeyboardInputLanguages The Keyboard input languages installed on the device.
 • SpeechInputLanguages Laitteeseen asennetut puheen syöttökielet.SpeechInputLanguages The Speech Input languages installed on the device.

Census.VMCensus.VM

Tämä tapahtuma lähettää tiedot, jotka ilmaisevat, onko virtualisointi käytössä laitteessa ja sen ominaisuuksista.This event sends data indicating whether virtualization is enabled on the device, and its various characteristics. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin suojauksen varmistamiseen ja ajan tasalla pitämiseen.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • CloudService Kertoo pilvipalvelun, jos sellainen on, jota tämä näennäiskone käyttää.CloudService Indicates which cloud service, if any, that this virtual machine is running within.
 • HyperVisor Hakee, onko nykyinen käyttöjärjestelmä käynnissä Hypervisorin päällä.HyperVisor Retrieves whether the current OS is running on top of a Hypervisor.
 • IOMMUPresent Edustaa, onko I/O -muistin hallintoyksikkö (IOMMU) olemassa.IOMMUPresent Represents if an input/output memory management unit (IOMMU) is present.
 • IsVDI Onko laitteessa käytössä virtuaalityöpöydän infrastruktuuri?IsVDI Is the device using Virtual Desktop Infrastructure?
 • IsVirtualDevice Hakee, kun Hypervisor on Microsoftin Hyper-V-hypervisor tai muu Hv#1-hypervisor, niin tämän kentän asetuksena on EPÄTOSI Hyper-V-isännän käyttöjärjestelmälle ja TOSI asiakkaan käyttöjärjestelmälle.IsVirtualDevice Retrieves that when the Hypervisor is Microsoft's Hyper-V Hypervisor or other Hv#1 Hypervisor, this field will be set to FALSE for the Hyper-V host OS and TRUE for any guest OS's. Tähän kenttään ei pidä luottaa ei-Hv#1-hypervisoreiden kohdalla.This field should not be relied upon for non-Hv#1 Hypervisors.
 • SLATSupported Edustaa, onko Toisen tason osoitteiden muuntaminen (SLAT) laitteiston tukema.SLATSupported Represents whether Second Level Address Translation (SLAT) is supported by the hardware.
 • VirtualizationFirmwareEnabled Edustaa, onko virtualisointi otettu käyttöön laiteohjelmistossa.VirtualizationFirmwareEnabled Represents whether virtualization is enabled in the firmware.

Census.WUCensus.WU

Tämä tapahtuma lähettää tietoja Windows Update -palvelimesta ja muista App storen käytännöistä.This event sends data about the Windows update server and other App store policies. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin suojauksen varmistamiseen ja ajan tasalla pitämiseen.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppraiserGatedStatus Ilmaisee, onko laite suojattu päivittämistä varten.AppraiserGatedStatus Indicates whether a device has been gated for upgrading.
 • AppStoreAutoUpdate Hakee Appstoresta automaattisen päivityksen asetuksia.AppStoreAutoUpdate Retrieves the Appstore settings for auto upgrade. (Käytössä/pois käytöstä).(Enable/Disabled).
 • AppStoreAutoUpdateMDM Hakee sovelluksen automaattisen päivityksen arvon kohteelle MDM: 0 – ei sallita.AppStoreAutoUpdateMDM Retrieves the App Auto Update value for MDM: 0 - Disallowed. 1 - Sallittu.1 - Allowed. 2 – Ei ole määritetty.2 - Not configured. Oletusarvo: [2] Ei ole määritettyDefault: [2] Not configured
 • AppStoreAutoUpdatePolicy Hakee Microsoft Storen sovelluksen automaattisen päivityksen ryhmäkäytäntöasetuksenAppStoreAutoUpdatePolicy Retrieves the Microsoft Store App Auto Update group policy setting
 • DelayUpgrade Noutaa Windowsin päivitysmerkinnän päivitysten viivästyttämiseen.DelayUpgrade Retrieves the Windows upgrade flag for delaying upgrades.
 • OSAssessmentFeatureOutOfDate Kuinka monta päivää on kulunut, kun viimeisin ominaisuuspäivitys julkaistiin, mutta laite ei asentanut sitä?OSAssessmentFeatureOutOfDate How many days has it been since a the last feature update was released but the device did not install it?
 • OSAssessmentForFeatureUpdate Onko laite uusimmassa ominaisuuspäivityksessä?OSAssessmentForFeatureUpdate Is the device is on the latest feature update?
 • OSAssessmentForQualityUpdate Onko laite uusimmassa laatupäivityksessä?OSAssessmentForQualityUpdate Is the device on the latest quality update?
 • OSAssessmentForSecurityUpdate Onko laite uusimmassa suojauspäivityksessä?OSAssessmentForSecurityUpdate Is the device on the latest security update?
 • OSAssessmentQualityOutOfDate Kuinka monta päivää on kulunut, kun viimeisin laatupäivitys julkaistiin, mutta laite ei asentanut sitä?OSAssessmentQualityOutOfDate How many days has it been since a the last quality update was released but the device did not install it?
 • OSAssessmentReleaseInfoTime Arvion suorittamiseen käytettyjen julkaisutietojen tuoreus.OSAssessmentReleaseInfoTime The freshness of release information used to perform an assessment.
 • OSRollbackCount Kuinka monta kertaa ominaisuuspäivitykset ovat palanneet laitteessa.OSRollbackCount The number of times feature updates have rolled back on the device.
 • OSRolledBack Lippu, joka edustaa sitä, kun ominaisuuspäivitys on palannut asennuksen aikana.OSRolledBack A flag that represents when a feature update has rolled back during setup.
 • OSUninstalled Lippu, joka edustaa sitä, kun ominaisuuspäivityksen asennus poistetaan laitteessa.OSUninstalled A flag that represents when a feature update is uninstalled on a device .
 • OSWUAutoUpdateOptions Hakee automaattiset päivitysasetukset laitteessa.OSWUAutoUpdateOptions Retrieves the auto update settings on the device.
 • UninstallActive Lippu, joka edustaa, kun laite on poistanut edellisen päivityksen äskettäin.UninstallActive A flag that represents when a device has uninstalled a previous upgrade recently.
 • UpdateServiceURLConfigured Hakee, hallitseeko laitetta Windows Server Update Services (WSUS).UpdateServiceURLConfigured Retrieves if the device is managed by Windows Server Update Services (WSUS).
 • WUDeferUpdatePeriod Hakee, onko päivityksille määritetty lykkäyksiä.WUDeferUpdatePeriod Retrieves if deferral is set for Updates.
 • WUDeferUpgradePeriod Hakee, onko ohjelmistopäivityksille määritetty lykkäyksiä.WUDeferUpgradePeriod Retrieves if deferral is set for Upgrades.
 • WUDODownloadMode Hakee tiedon siitä, onko toimituksen optimointi (DO) käytössä ja miten päivityksiä voidaan hankkia/jakaa Toimituksen optimointi (DO) sallii käyttäjien käyttää aiemmin ladattuja WU:n päivityksiä muihin saman verkon laitteisiin.WUDODownloadMode Retrieves whether DO is turned on and how to acquire/distribute updates Delivery Optimization (DO) allows users to deploy previously downloaded WU updates to other devices on the same network.
 • WUMachineId Noutaa Windows Update (WU) -laitetunnuksen.WUMachineId Retrieves the Windows Update (WU) Machine Identifier.
 • WUPauseState Hakee WU-asetuksen määrittääkseen, onko päivitykset keskeytetty.WUPauseState Retrieves WU setting to determine if updates are paused.
 • WUServer Hakee WSUS-palvelimen HTTP(S)-URL-osoitteen, jota Automaattiset päivitykset ja Ohjelmointirajapinnan kutsujat käyttävät (oletusarvon mukaan).WUServer Retrieves the HTTP(S) URL of the WSUS server that is used by Automatic Updates and API callers (by default).

Census.XboxCensus.Xbox

Tämä tapahtuma lähettää tietoja Xbox-konsolista, kuten sarjanumeron ja DeviceId-tunnuksen, pitääkseen Windowsin ajan tasalla.This event sends data about the Xbox Console, such as Serial Number and DeviceId, to help keep Windows up to date.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • XboxConsolePreferredLanguage Hakee käyttäjän Xbox-konsolissa valitseman kielen.XboxConsolePreferredLanguage Retrieves the preferred language selected by the user on Xbox console.
 • XboxConsoleSerialNumber Hakee Xbox-konsolin sarjanumeron.XboxConsoleSerialNumber Retrieves the serial number of the Xbox console.
 • XboxLiveDeviceId Hakee konsolin yksilöllisen laitetunnuksen.XboxLiveDeviceId Retrieves the unique device ID of the console.
 • XboxLiveSandboxId Hakee eristetyn kehittäjätunnuksen, jos laite on Microsoftin sisäinen.XboxLiveSandboxId Retrieves the developer sandbox ID if the device is internal to Microsoft.

Yleiset tietolaajennuksetCommon data extensions

Yleiset tietolaajennukset.appCommon Data Extensions.app

Kuvaa käynnissä olevan sovelluksen ominaisuuksia.Describes the properties of the running application. Tämän tunnisteen täyttäjänä voi olla asiakassovellus tai verkkosovellus.This extension could be populated by a client app or a web app.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • asId Kokonaislukuarvo, joka edustaa sovelluksen istuntoa.asId An integer value that represents the app session. Tämä arvo alkaa nollasta ensimmäisen sovelluksen käynnistyksessä ja kasvaa myöhemmin kunkin käynnistysistuntokohtaisen sovelluksen käynnistyksen jälkeen.This value starts at 0 on the first app launch and increments after each subsequent app launch per boot session.
 • env Ympäristö, josta tapahtuma kirjattiin.env The environment from which the event was logged.
 • expId Liittää tapahtumaan väliversion, kuten käyttöjärjestelmän väliversion, tai kokeen, kuten verkkosivuston UX-kokeen.expId Associates a flight, such as an OS flight, or an experiment, such as a web site UX experiment, with an event.
 • id Edustaa asiakassovelluksen yksilöivää tunnusta, joka on tällä hetkellä ladattuna prosessiin ja tuottaa tapahtuman; ja sitä käytetään tapahtumien ryhmittelyyn ja käyttömallin, sovellusvirheiden ymmärtämiseen.id Represents a unique identifier of the client application currently loaded in the process producing the event; and is used to group events together and understand usage pattern, errors by application.
 • userId userID sovelluksen tuntemana.userId The userID as known by the application.
 • ver Edustaa sovelluksen versionumeroa.ver Represents the version number of the application. Käytetään virheiden versiokohtaiseen ja käytön versiokohtaiseen ymmärtämiseen koko sovelluksessa.Used to understand errors by Version, Usage by Version across an app.

Yleiset tietolaajennukset.containerCommon Data Extensions.container

Kuvaa säiliön ominaisuuksia säiliöön kirjattujen tapahtumien osalta.Describes the properties of the container for events logged within a container.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • localId Laitetunnus asiakkaan tuntemana.localId The device ID as known by the client.
 • osVer Käyttöjärjestelmän versio.osVer The operating system version.
 • type Säiliön tyyppi.type The container type. Esimerkkejä: Prosessi tai VMHostExamples: Process or VMHost

Yleiset tietolaajennukset.csCommon Data Extensions.cs

Kuvaa tapahtuman rakenteeseen liittyviä ominaisuuksia.Describes properties related to the schema of the event.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • sig Yleinen rakenteen allekirjoitus, joka yksilöi uudet ja muutetut tapahtuman rakenteet.sig A common schema signature that identifies new and modified event schemas.

Yleiset tietolaajennukset.deviceCommon Data Extensions.device

Kuvaa laitteeseen liittyviä kenttiä.Describes the device-related fields.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • deviceClass Edustaa laitteen luokittelua, "tuoteperhettä"deviceClass Represents the classification of the device, the device “family”. Esimerkiksi työpöytä, palvelin tai mobiililaite.For example, Desktop, Server, or Mobile.
 • localId Edustaa paikallisesti määritettyä yksilöivää tunnusta laitteelle, ei lukukelpoista laitenimeä.localId Represents a locally defined unique ID for the device, not the human readable device name. Todennäköisesti sama kuin arvo kohteessa HKLM\Software\Microsoft\SQMClient\MachineIdMost likely equal to the value stored at HKLM\Software\Microsoft\SQMClient\MachineId

Yleiset tietolaajennukset.EnvelopeCommon Data Extensions.Envelope

Edustaa kirjekuorta, joka sisältää kaikki yleiset tietolaajennukset.Represents an envelope that contains all of the common data extensions.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • appId Edustaa asiakassovelluksen yksilöivää tunnusta, joka on tällä hetkellä ladattuna prosessiin ja tuottaa tapahtuman; ja sitä käytetään tapahtumien ryhmittelyyn ja käyttömallin, sovellusvirheiden ymmärtämiseen.appId Represents a unique identifier of the client application currently loaded in the process producing the event; and is used to group events together and understand usage pattern, errors by application.
 • appVer Edustaa sovelluksen versionumeroa.appVer Represents the version number of the application. Käytetään version virheiden ymmärtämiseen, ja version käyttö koko sovelluksessa.Used to understand errors by version and usage by version across an app.
 • cV Edustaa korrelaatiovektoria: Yksi kenttä liittyvien telemetriatapahtumien osittaisen tilauksen seuraamiseen komponentin reunoilla.cV Represents the Correlation Vector: A single field for tracking partial order of related telemetry events across component boundaries.
 • data Edustaa tietyn tapahtumarakenteen valinnaisia yksilöllisiä diagnostiikkatietoja.data Represents the optional unique diagnostic data for a particular event schema.
 • epoch Tunnus, jota käytetään erottamaan tapahtumat järjestyksessä ilmaisemalla nykyisen käynnistyksen istunto.epoch ID used to help distinguish events in the sequence by indicating the current boot session.
 • ext_app Kuvaa käynnissä olevan sovelluksen ominaisuuksia.ext_app Describes the properties of the running application. Tämän tunnisteen täyttäjänä voi olla asiakassovellus tai verkkosovellus.This extension could be populated by either a client app or a web app. Katso Yleiset tietolaajennukset.app.See Common Data Extensions.app.
 • ext_container Kuvaa säiliön ominaisuuksia säiliöön kirjattujen tapahtumien osalta.ext_container Describes the properties of the container for events logged within a container. Katso Yleiset tietolaajennukset.container.See Common Data Extensions.container.
 • ext_cs Kuvaa tapahtuman rakenteeseen liittyviä ominaisuuksia.ext_cs Describes properties related to the schema of the event. Katso Yleiset tietolaajennukset.cs.See Common Data Extensions.cs.
 • ext_device Kuvaa laitteeseen liittyviä kenttiä.ext_device Describes the device-related fields. Katso Yleiset tietolaajennukset.device.See Common Data Extensions.device.
 • ext_os Kuvaa käyttöjärjestelmän ominaisuuksia, jotka asiakas täyttäisi.ext_os Describes the operating system properties that would be populated by the client. Katso Yleiset tietolaajennukset.os.See Common Data Extensions.os.
 • ext_user Kuvaa käyttäjään liittyviä kenttiä.ext_user Describes the fields related to a user. Katso Yleiset tietolaajennukset.user.See Common Data Extensions.user.
 • ext_utc Kuvaa kenttiä, jotka kirjautumiskirjasto saattaa täyttää Windowsissa.ext_utc Describes the fields that might be populated by a logging library on Windows. Katso Yleiset tietolaajennukset.utc.See Common Data Extensions.utc.
 • ext_xbl Kuvaa XBOX Liveen liittyviä kenttiä.ext_xbl Describes the fields related to XBOX Live. Katso Yleiset tietolaajennukset.xbl.See Common Data Extensions.xbl.
 • flags Edustaa kokoelmaa bittejä, jotka kuvaavat, miten Yhdistetty käyttökokemus ja telemetria -komponentin putken pitäisi käsitellä tapahtumaa.flags Represents a collection of bits that describe how the event should be processed by the Connected User Experience and Telemetry component pipeline. Pienimmän järjestyksen tavu on tapahtuman säilyvyys.The lowest-order byte is the event persistence. Seuraava tavu on tapahtuman viive.The next byte is the event latency.
 • iKey Edustaa tunnusta sovelluksille tai muille tapahtumien loogisille ryhmittelyille.iKey Represents an ID for applications or other logical groupings of events.
 • name Edustaa tapahtuman yksilöllisesti hyväksyttyä nimeä.name Represents the uniquely qualified name for the event.
 • os Käyttöjärjestelmänimi.os The operating system name.
 • osVer Käyttöjärjestelmän versio.osVer The operating system version.
 • popSample Edustaa voimassaolevaa näytteenottotaajuutta tälle tapahtumalle silloin, kun asiakas loi sen.popSample Represents the effective sample rate for this event at the time it was generated by a client.
 • seqNum Tämän avulla seurataan ladattujen tapahtumien absoluuttista järjestystä.seqNum Used to track the absolute order of uploaded events.
 • tags Osittain hallittujen laajennusten otsikko.tags A header for semi-managed extensions.
 • time Edustaa tapahtuman päivämäärää ja aikaa UTC-ajassa, kun tapahtuma on luotu asiakkaassa.time Represents the event date time in Coordinated Universal Time (UTC) when the event was generated on the client. Tämän on oltava ISO 8601 -muodossa.This should be in ISO 8601 format.
 • ver Edustaa laajennuksen pää- ja aliversiota.ver Represents the major and minor version of the extension.

Yleiset tietolaajennukset.osCommon Data Extensions.os

Kuvaa joitakin käyttöjärjestelmän ominaisuuksia.Describes some properties of the operating system.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • bootId Kokonaislukuarvo, joka edustaa käynnistysistuntoa.bootId An integer value that represents the boot session. Tämä arvo alkaa nollasta ensimmäisessä käynnistyksessä käyttöjärjestelmän asentamisen jälkeen ja kasvaa jokaisen uudelleenkäynnistyksen jälkeen.This value starts at 0 on first boot after OS install and increments after every reboot.
 • expId Edustaa kokeen tunnusta.expId Represents the experiment ID. Standardi väliversion, kuten käyttöjärjestelmän väliversion (ennakkoversion koontiversio), tai kokeen, kuten verkkosivuston UX-koe, liittämiseksi tapahtumaan, on tallentaa väliversion/kokeen tunnukset yhteisen rakenteen A-osaan.The standard for associating a flight, such as an OS flight (pre-release build), or an experiment, such as a web site UX experiment, with an event is to record the flight / experiment IDs in Part A of the common schema.
 • locale Edustaa käyttöjärjestelmän aluekohtaisia asetuksia.locale Represents the locale of the operating system.

Yleiset tietolaajennukset.userCommon Data Extensions.user

Kuvaa käyttäjään liittyviä kenttiä.Describes the fields related to a user.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • authId Tämä on tähän tapahtumaan liittyvän käyttäjän tunnus, joka johdetaan Microsoft-tilin lipun tai XBOX-tunnuksen kaltaisesta tunnuksesta.authId This is an ID of the user associated with this event that is deduced from a token such as a Microsoft Account ticket or an XBOX token.
 • localId Edustaa yksilöllisiä käyttäjätietoja, jotka on luotu paikallisesti ja ovat asiakkaan lisäämiä.localId Represents a unique user identity that is created locally and added by the client. Tämä ei ole käyttäjän tilitunnus.This is not the user's account ID.

Yleiset tietolaajennukset.utcCommon Data Extensions.utc

Kuvaa ominaisuuksia, jotka kirjautumiskirjasto saattaa täyttää Windowsissa.Describes the properties that could be populated by a logging library on Windows.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • aId Edustaa ETW ActivityId -tunnusta.aId Represents the ETW ActivityId. Kirjautuneena TraceLoggingin kautta tai suoraan ETW:n kautta.Logged via TraceLogging or directly via ETW.
 • bSeq Latauspuskurin järjestysnumero muodossa: puskurin tunnus:järjestysnumerobSeq Upload buffer sequence number in the format: buffer identifier:sequence number
 • cat Edustaa tapahtumaan liittyvien ETW-avainsanojen bittipeitettä.cat Represents a bitmask of the ETW Keywords associated with the event.
 • cpId Säveltäjän tunnus, kuten lähde, pöytäkone, puhelin, Holographic- tai Hub-laite, IoT-säveltäjä.cpId The composer ID, such as Reference, Desktop, Phone, Holographic, Hub, IoT Composer.
 • flags Edustaa bittikarttaa, joka sieppaa erilaisia Windowsiin liittyviä tunnuksia.flags Represents the bitmap that captures various Windows specific flags.
 • mon Yhdistetyt näytön ja tapahtuman järjestysnumerot muodossa: näytön järjestys : tapahtuman järjestysmon Combined monitor and event sequence numbers in the format: monitor sequence : event sequence
 • op Edustaa ETW:n OP-koodia.op Represents the ETW Op Code.
 • raId Edustaa ETW:hen liittyvää ActivityId-tunnusta.raId Represents the ETW Related ActivityId. Kirjautuneena TraceLoggingin kautta tai suoraan ETW:n kautta.Logged via TraceLogging or directly via ETW.
 • sqmId Windows SQM:n (Software Quality Metrics – Windowsin diagnostiikkatietojen keräyksen edeltäjä) laitetunnus.sqmId The Windows SQM (Software Quality Metrics—a precursor of Windows 10 Diagnostic Data collection) device identifier.
 • stId Edustaa skenaarion aloituskohdan tunnusta.stId Represents the Scenario Entry Point ID. Tämä on kunkin diagnostiikan skenaarion tapahtuman yksilöllinen GUID-tunnus.This is a unique GUID for each event in a diagnostic scenario. Tämä oli aikaisemmin skenaarion käynnistystunnus.This used to be Scenario Trigger ID.
 • tickets Merkkijonojen taulukko, joka viittaa takaisin avaimeen X-lippujen http-otsikossa, jonka asiakas latasi tapahtumajoukkojen kanssa.tickets An array of strings that refer back to a key in the X-Tickets http header that the client uploaded along with a batch of events.

Yleiset tietolaajennukset.xblCommon Data Extensions.xbl

Kuvaa XBOX Liveen liittyviä kenttiä.Describes the fields that are related to XBOX Live.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • claims Mahdolliset lisäväitteet, joiden lyhyttä nimeä ei ole lisätty tähän rakenteeseen.claims Any additional claims whose short claim name hasn't been added to this structure.
 • did XBOX-laitetunnusdid XBOX device ID
 • dty XBOX-laitetyyppidty XBOX device type
 • dvr Laitteen käyttöjärjestelmän versio.dvr The version of the operating system on the device.
 • eid Yksilöllinen tunnus, joka edustaa kehittäjätahoa.eid A unique ID that represents the developer entity.
 • exp Umpeutumisaikaexp Expiration time
 • IP Asiakaslaitteen IP-osoite.ip The IP address of the client device.
 • nbf Ei ennen aikaanbf Not before time
 • PID Pilkuilla eroteltu luettelo base10-numeroiden muodossa esitetyistä PUID-tunnuksista.pid A comma separated list of PUIDs listed as base10 numbers.
 • sbx XBOX-eristystunnussbx XBOX sandbox identifier
 • sid Palvelun esiintymätunnus.sid The service instance ID.
 • sty Palvelun tyyppi.sty The service type.
 • tid XBOX Liven otsikkotunnus.tid The XBOX Live title ID.
 • tvr XBOX Liven otsikkoversio.tvr The XBOX Live title version.
 • uts Bittikenttä, jossa 2 bittiä on varattu kullekin xid:ssä luetellulle käyttäjätunnukselle.uts A bit field, with 2 bits being assigned to each user ID listed in xid. Kenttä jätetään pois, jos kaikki käyttäjät ovat jälleenmyyntitilejä.This field is omitted if all users are retail accounts.
 • xid Luettelo base10-koodatuista XBOX-käyttäjätunnuksista.xid A list of base10-encoded XBOX User IDs.

Yleiset tietokentätCommon data fields

Ms.Device.DeviceInventoryChangeMs.Device.DeviceInventoryChange

Kuvaa tietyllä laitteella käytettävissä olevien laitteisto- ja ohjelmistokomponenttien asennuksen tilaa.Describes the installation state for all hardware and software components available on a particular device.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • action Muutos, joka kutsuttiin laitteen varasto-objektilla.action The change that was invoked on a device inventory object.
 • inventoryId Laitetunnus, jota käytetään yhteensopivuuden testaamiseeninventoryId Device ID used for Compatibility testing
 • objectInstanceId Objektin tunnistetiedot, jotka ovat laitteessa yksilölliset.objectInstanceId Object identity which is unique within the device scope.
 • objectType Kertoo objektityypin, jota tapahtuma koskee.objectType Indicates the object type that the event applies to.
 • syncId Merkkijono, jolla ryhmitetään yhteen kuuluvat StartSync-, EndSync-, Lisää- ja Poista-toiminnot.syncId A string used to group StartSync, EndSync, Add, and Remove operations that belong together. Tämä kenttä on yksilöllinen synkronointikauden mukaan ja käytetään erottamaan tilanteissa, jossa useita edustajia tekevät päällekkäin meneviä varastoja samalle kohteelle.This field is unique by Sync period and is used to disambiguate in situations where multiple agents perform overlapping inventories for the same object.

Komponenttipohjaiset Servicing-tapahtumatComponent-based Servicing events

CbsServicingProvider.CbsCapabilityEnumerationCbsServicingProvider.CbsCapabilityEnumeration

Tämä tapahtuma raportoi valinnaisen Windows-sisällön Windows Updatesta etsimisen tuloksista Windowsin pitämiseksi ajan tasalla.This event reports on the results of scanning for optional Windows content on Windows Update to keep Windows up to date.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • architecture Ilmaisee, että etsintä rajoittui määritettyyn arkkitehtuuriin.architecture Indicates the scan was limited to the specified architecture.
 • capabilityCount Etsinnän aikana löytyneiden valinnaisten sisältöpakettien määrä.capabilityCount The number of optional content packages found during the scan.
 • clientId Valinnaista sisältöä pyytävän sovelluksen nimi.clientId The name of the application requesting the optional content.
 • duration Etsinnän suorittamiseen kulunut aika.duration The amount of time it took to complete the scan.
 • hrStatus Etsinnän HReturn-koodi.hrStatus The HReturn code of the scan.
 • language Ilmaisee, että etsintä rajoittui määritettyyn kieleen.language Indicates the scan was limited to the specified language.
 • majorVersion Ilmaisee, että etsintä rajoittui määritettyyn pääversioon.majorVersion Indicates the scan was limited to the specified major version.
 • minorVersion Ilmaisee, että etsintä rajoittui määritettyyn aliversioon.minorVersion Indicates the scan was limited to the specified minor version.
 • namespace Ilmaisee, että etsintä rajoittui määritettyyn nimitilaan.namespace Indicates the scan was limited to packages in the specified namespace.
 • sourceFilter Bittipeite, joka ilmaisee, että etsinnän kohteena oli paikallisesti saatavilla oleva sisältö.sourceFilter A bitmask indicating the scan checked for locally available optional content.
 • stackBuild Ylläpitopinon koontiversion numero.stackBuild The build number of the servicing stack.
 • stackMajorVersion Ylläpitopinon pääversion numero.stackMajorVersion The major version number of the servicing stack.
 • stackMinorVersion Ylläpitopinon aliversion numero.stackMinorVersion The minor version number of the servicing stack.
 • stackRevision Ylläpitopinon versionumero.stackRevision The revision number of the servicing stack.

CbsServicingProvider.CbsCapabilitySessionFinalizeCbsServicingProvider.CbsCapabilitySessionFinalize

Tämä tapahtuma antaa tietoja Windows Updatesta peräisin olevan valinnaisen Windows-sisällön asentamisen tai poistamisen tuloksista.This event provides information about the results of installing or uninstalling optional Windows content from Windows Update. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • capabilities Asennettujen valinnaisten sisältöpakettien nimet.capabilities The names of the optional content packages that were installed.
 • clientId Valinnaista sisältöä pyytävän sovelluksen nimi.clientId The name of the application requesting the optional content.
 • highestState Valinnaisen sisällön korkein lopullinen asennustila.highestState The highest final install state of the optional content.
 • hrStatus Asennustoiminnon HReturn-koodi.hrStatus The HReturn code of the install operation.
 • rebootCount Asennuksen loppuun suorittamisen vaatimien uudelleenkäynnistysten määrä.rebootCount The number of reboots required to complete the install.
 • stackBuild Ylläpitopinon koontiversion numero.stackBuild The build number of the servicing stack.
 • stackMajorVersion Ylläpitopinon pääversion numero.stackMajorVersion The major version number of the servicing stack.
 • stackMinorVersion Ylläpitopinon aliversion numero.stackMinorVersion The minor version number of the servicing stack.
 • stackRevision Ylläpitopinon versionumero.stackRevision The revision number of the servicing stack.

CbsServicingProvider.CbsCapabilitySessionPendedCbsServicingProvider.CbsCapabilitySessionPended

Tämä tapahtuma Windowsin ajan tasalla pitämiseksi tietoja sellaisen valinnaisen Windows-sisällön asennuksen tuloksista, joka vaatii uudelleenkäynnistyksen.This event provides information about the results of installing optional Windows content that requires a reboot to keep Windows up to date.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • clientId Valinnaista sisältöä pyytävän sovelluksen nimi.clientId The name of the application requesting the optional content.
 • pendingDecision Ilmaisee uudelleenkäynnistyksen syyn, jos sellainen on.pendingDecision Indicates the cause of reboot, if applicable.

CbsServicingProvider.CbsQualityUpdateInstallCbsServicingProvider.CbsQualityUpdateInstall

Tämä tapahtuma raportoi suorituskykyä ja luotettavuutta Servicing-sisällön asentamisessa Windows Updatesta Windowsin pitämiseksi ajan tasalla.This event reports on the performance and reliability results of installing Servicing content from Windows Update to keep Windows up to date.

CbsServicingProvider.CbsSelectableUpdateChangeV2CbsServicingProvider.CbsSelectableUpdateChangeV2

Tämä tapahtuma raportoi valinnaisen Windows-sisällön käyttöönoton tai käytöstä poistamisen tuloksista Windowsin pitämiseksi ajan tasalla.This event reports the results of enabling or disabling optional Windows Content to keep Windows up to date.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • applicableUpdateState Ilmaisee valinnaisen sisällön korkeimman soveltuvan tilan.applicableUpdateState Indicates the highest applicable state of the optional content.
 • buildVersion Asennettavan paketin koontiversio.buildVersion The build version of the package being installed.
 • clientId Valinnaisen sisällön muutosta pyytävän sovelluksen nimi.clientId The name of the application requesting the optional content change.
 • downloadSource Ilmaisee, onko valinnainen sisältö hankittu Windows Updatesta vai paikallisesti käytettävissä olevasta tiedostosta.downloadSource Indicates if optional content was obtained from Windows Update or a locally accessible file.
 • downloadtimeInSeconds Ilmaisee, onko valinnainen sisältö hankittu Windows Updatesta vai paikallisesti käytettävissä olevasta tiedostosta.downloadtimeInSeconds Indicates if optional content was obtained from Windows Update or a locally accessible file.
 • executionID Yksilöllinen tunniste, jota käytetään yksittäiseen ylläpitotoimintoon liittyvien tapahtumien tunnistamiseen ja jota ei käytetä uudelleen tulevien toimintojen yhteydessä.executionID A unique ID used to identify events associated with a single servicing operation and not reused for future operations.
 • executionSequence Laskuri, joka seuraa laitteessa yritettyjen ylläpitotoimintojen määrää.executionSequence A counter that tracks the number of servicing operations attempted on the device.
 • firstMergedExecutionSequence Edellisen executionSequence-laskurin arvo, joka yhdistetään nykyiseen toimintoon soveltuvissa tapauksissa.firstMergedExecutionSequence The value of a pervious executionSequence counter that is being merged with the current operation, if applicable.
 • firstMergedID Tähän toimintoon soveltuvissa tapauksissa yhdistettävän edellisen ylläpitotoiminnon tunnus.firstMergedID A unique ID of a pervious servicing operation that is being merged with this operation, if applicable.
 • hrDownloadResult Lataustoiminnon palautuskoodi.hrDownloadResult The return code of the download operation.
 • hrStatusUpdate Ylläpitotoiminnon palautuskoodi.hrStatusUpdate The return code of the servicing operation.
 • identityHash Pseudonymisoitu (hajautettu) tunniste Windows-paketille, joka asennetaan tai jonka asennus poistetaan.identityHash A pseudonymized (hashed) identifier for the Windows Package that is being installed or uninstalled.
 • initiatedOffline Ilmaisee, onko toiminto suoritettu Windowsin offline-näköistiedostoa vai käynnissä olevaa Windows-esiintymää kohtaan.initiatedOffline Indicates whether the operation was performed against an offline Windows image file or a running instance of Windows.
 • majorVersion Asennettavan paketin pääversio.majorVersion The major version of the package being installed.
 • minorVersion Asennettavan paketin aliversio.minorVersion The minor version of the package being installed.
 • packageArchitecture Asennettavan paketin arkkitehtuuri.packageArchitecture The architecture of the package being installed.
 • packageLanguage Asennettavan paketin kieli.packageLanguage The language of the package being installed.
 • packageName Asennettavan paketin nimi.packageName The name of the package being installed.
 • rebootRequired Ilmaisee, tarvitaanko toiminnon viimeistelemiseen uudelleenkäynnistys.rebootRequired Indicates whether a reboot is required to complete the operation.
 • revisionVersion Asennettavan paketin versionumero.revisionVersion The revision number of the package being installed.
 • stackBuild Asennuksen suorittavan ylläpitopinon binaarin koontiversion numero.stackBuild The build number of the servicing stack binary performing the installation.
 • stackMajorVersion Asennuksen suorittavan ylläpitopinon binaarin pääversion numero.stackMajorVersion The major version number of the servicing stack binary performing the installation.
 • stackMinorVersion Asennuksen suorittavan ylläpitopinon binaarin aliversion numero.stackMinorVersion The minor version number of the servicing stack binary performing the installation.
 • stackRevision Asennuksen suorittavan ylläpitopinon binaarin versionumero.stackRevision The revision number of the servicing stack binary performing the installation.
 • updateName Windows-käyttöjärjestelmän käyttöön otettavan tai käytöstä poistettavan valinnaisen ominaisuuden nimi.updateName The name of the optional Windows Operation System feature being enabled or disabled.
 • updateStartState Arvo, joka ilmaisee valinnaisen sisällön tilan ennen toiminnon aloittamista.updateStartState A value indicating the state of the optional content before the operation started.
 • updateTargetState Arvo, joka ilmaisee valinnaisen sisällön halutun tilan.updateTargetState A value indicating the desired state of the optional content.

Diagnostiikkatietojen tapahtumatDiagnostic data events

TelClientSynthetic.AuthorizationInfo_RuntimeTransitionTelClientSynthetic.AuthorizationInfo_RuntimeTransition

UTC:n käynnistämä tapahtuma tilan siirroissa sen ilmaisemiseksi, mitä tietoja voimme kerätä.This event is fired by UTC at state transitions to signal what data we are allowed to collect. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin ajan tasalla pitämiseen sekä suojauksen ja oikeanlaisen toiminnan varmistamiseen.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date, secure, and performing properly.

TelClientSynthetic.AuthorizationInfo_StartupTelClientSynthetic.AuthorizationInfo_Startup

UTC:n käynnistyksen aikana käynnistämä tapahtuma sen ilmaisemiseksi, mitä tietoja voimme kerätä.This event is fired by UTC at startup to signal what data we are allowed to collect. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin ajan tasalla pitämiseen sekä suojauksen ja oikeanlaisen toiminnan varmistamiseen.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date, secure, and performing properly.

TelClientSynthetic.ConnectivityHeartBeat_0TelClientSynthetic.ConnectivityHeartBeat_0

Tämä tapahtuma lähettää tietoja Yhdistetty käyttökokemus ja telemetria -komponentin yhteystilasta, joka lataa telemetriatietojen tapahtumia.This event sends data about the connectivity status of the Connected User Experience and Telemetry component that uploads telemetry events. Jos ilmainen rajoittamattoman käytön verkko (kuten WLAN) on käytettävissä, tämä tapahtuma päivittää edellisen onnistuneen latausajan.If an unrestricted free network (such as Wi-Fi) is available, this event updates the last successful upload time. Muussa tapauksessa se tarkistaa, käynnistettiinkö yhteyssyketapahtuma viimeisen 24 tunnin aikana, ja jos ei, se lähettää tapahtuman.Otherwise, it checks whether a Connectivity Heartbeat event was fired in the past 24 hours, and if not, it sends an event. Yhteyssyketapahtuma lähetetään myös silloin, kun laite palautuu maksullisesta verkosta ilmaiseen verkkoon.A Connectivity Heartbeat event is also sent when a device recovers from costed network to free network. UTC käynnistää tämän tapahtuman, kun verkkoa ei havaita sykesignaalina, jotta Windows pysyy suojattuna ja ajan tasalla.This event is fired by UTC during periods of no network as a heartbeat signal, to keep Windows secure and up to date.

TelClientSynthetic.HeartBeat_5TelClientSynthetic.HeartBeat_5

Tämä tapahtuma lähettää tietoja kulloisenkin laitteen diagnostiikkatietojen kunnosta ja laadusta Windowsin ajan tasalla pitämiseksi.This event sends data about the health and quality of the diagnostic data from the given device, to help keep Windows up to date. Lisäksi tietoanalyytikot voivat määrittää, miten 'luotettuja' tiedot ovat annetusta laitteesta.It also enables data analysts to determine how 'trusted' the data is from a given device.

TelClientSynthetic.HeartBeat_Aria_5TelClientSynthetic.HeartBeat_Aria_5

Tämä tapahtuma on telemetria-asiakkaan ARIA-syketapahtuma.This event is the telemetry client ARIA heartbeat.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • CompressedBytesUploaded Ladattujen pakattujen tavujen määräCompressedBytesUploaded Number of compressed bytes uploaded
 • CriticalDataDbDroppedCount Niiden tärkeiden tietojen määrä mallintatapahtumissa, jotka pudotettiin tietokannan kerroksessa.CriticalDataDbDroppedCount Number of critical data sampled events dropped at the database layer.
 • CriticalOverflowEntersCounter Kuinka monta kertaa kriittinen ylivuototila kirjoitettiin tapahtuman tietokantaan.CriticalOverflowEntersCounter Number of times critical overflow mode was entered in event database.
 • DbCriticalDroppedCount Pudotettujen kriittisten tapahtumien kokonaismäärä tapahtumatietokannassa.DbCriticalDroppedCount Total number of dropped critical events in event database.
 • DbDroppedCount Niiden tapahtumien määrä, jotka hylättiin tietokannan tasolla.DbDroppedCount Number of events dropped at the database layer.
 • EnteringCriticalOverflowDroppedCounter Niiden tapahtumien määrä, jotka poistettiin, koska kriittinen ylivuototila käynnistettiin.EnteringCriticalOverflowDroppedCounter Number of events dropped due to critical overflow mode being initiated.
 • EventSubStoreResetCounter Kuinka monta kertaa tapahtumatietokanta palautettiin alkutilaan.EventSubStoreResetCounter Number of times event database was reset.
 • EventSubStoreResetSizeSum Tapahtuman tietokannan yhteenlaskettu koko kaikissa nollausraporteissa tässä tapauksessa.EventSubStoreResetSizeSum Total size of event database across all resets reports in this instance.
 • EventsUploaded Ladattujen tapahtumien määrä.EventsUploaded Number of events uploaded.
 • InvalidHttpCodeCounter Vortexista vastaanotettujen virheellisten HTTP-koodien määrä.InvalidHttpCodeCounter Number of invalid HTTP codes received from contacting Vortex.
 • LastInvalidHttpCode Vortexista vastaanotettu viimeinen virheellinen HTTP-koodi.LastInvalidHttpCode Last invalid HTTP code received from Vortex.
 • SettingsHttpAttempts Yritysten määrä yrittää yhteyttä OneSettings-palveluun.SettingsHttpAttempts Number of attempts to contact OneSettings service.
 • SettingsHttpFailures Epäonnistumisten määrä yhteyden ottamisessa OneSettings-palveluun.SettingsHttpFailures Number of failures from contacting OneSettings service.
 • UploaderDroppedCount Telemetria-asiakkaan latauskerroksen pudottamien tapahtumien määrä.UploaderDroppedCount Number of events dropped at the uploader layer of telemetry client.
 • VortexFailuresTimeout Vortexista vastaanotettujen aikakatkaisun epäonnistumisten määrä.VortexFailuresTimeout Number of time out failures received from Vortex.
 • VortexHttpAttempts Yritysten määrä yrittää yhteyttä Vortexiin.VortexHttpAttempts Number of attempts to contact Vortex.
 • VortexHttpFailures4xx Vortexista vastaanotettujen 400-499-virhekoodien määrä.VortexHttpFailures4xx Number of 400-499 error codes received from Vortex.
 • VortexHttpFailures5xx Vortexista vastaanotettujen 500-599-virhekoodien määrä.VortexHttpFailures5xx Number of 500-599 error codes received from Vortex.
 • VortexHttpResponseFailures Niiden Vortex-vastausten määrä, jotka eivät ole 2XX tai 400.VortexHttpResponseFailures Number of Vortex responses that are not 2XX or 400.
 • VortexHttpResponsesWithDroppedEvents Niiden Vortex-vastausten määrä, jotka sisältävät vähintään 1 hylätyn tapahtuman.VortexHttpResponsesWithDroppedEvents Number of Vortex responses containing at least 1 dropped event.

TelClientSynthetic.TailoredExperiencesWithDiagnosticDataUpdateTelClientSynthetic.TailoredExperiencesWithDiagnosticDataUpdate

Tapahtuma käynnistyy, kun UTC-aika määrittää, että sen täytyy lähettää tietoja käyttäjän mukautetuista asetuksista.This event is triggered when UTC determines it needs to send information about personalization settings of the user.

DxgKernelTelemetry-tapahtumatDxgKernelTelemetry events

DxgKrnlTelemetry.BddDiagDxgKrnlTelemetry.BddDiag

Tämä tapahtuma tallentaa Microsoft-perusnäyttöohjaimen diagnostiikkatietoja.This event records Microsoft basic display driver diagnostic information. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin oikeanlaisen toiminnan varmistamiseen.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • BiosFlags Bittitason merkinnät, jotka sisältävät laitteen laiteohjelmistotietoihin liittyvää grafiikkaa, kuten tietoja, oliko uudelleenkäynnistetyssä järjestelmässä näyttöä, käyttikö järjestelmä VBIOS:ia vai UEFI GOP:ia, sekä onko VBIOS:ssa kelvollinen näyttötilaluettelo.BiosFlags Bitwise flags that contain graphics related firmware information on the device such as the system was booted with display or not, system was using VBIOS or UEFI GOP, and VBIOS has a valid display mode list or not.
 • CurrentMode Tietoa nykyisestä näyttötilasta, kuten tarkkuus, kierto ja skaalaus.CurrentMode Information about the current display mode such as the resolution, rotation, and scaling.
 • DefaultModeReason Numeerinen arvo, joka osoittaa, miksi Microsoft-perusnäyttöohjain on käytössä.DefaultModeReason Numeric value indicating the reason that the Microsoft Basic Display Driver is in use.
 • DefaultModeResolution Microsoft-perusnäyttöohjaimen havaitsema oletustarkkuus.DefaultModeResolution Default resolution that Microsoft Basic Display Driver detected.
 • DefaultResolutionProvider Numeerinen arvo, joka osoittaa oletustarkkuuden lähteen.DefaultResolutionProvider Numeric value indicating the source of the default resolution.
 • Flags Bittitason merkinnät, jotka sisältävät Microsoft-perusnäyttöohjaimeen liittyviä tietoja, kuten onko se käynnissä näytönohjaimen puuttumisen takia, tai koska käyttäjä on sammuttanut PnP-näytönohjaimen, onko näyttöön liitetty kelvollinen EDID sekä mistä EDID on peräisin, onko se käynnissä harmaatilassa, sekä onko se käynnissä ilman näyttöä.Flags Bitwise flags containing Microsoft Basic Display Driver related information such as if it is running because there is no graphics driver or user PnP stopped the graphics driver, it has valid EDID or not on the connected monitor and where the EDID was from, it is running at gray scale mode or not, it is running without display or not.
 • HeadlessReason Numeerinen arvo, joka osoittaa, miksi näyttöä ei ole.HeadlessReason Numeric value indicating why there is no display.
 • LogAssertionCount Ennen tämän tapahtuman kirjaamista havaittujen vahvistusten määrä.LogAssertionCount Number of assertions that were encountered before this event was recorded.
 • LogErrorCount Ennen tämän tapahtuman kirjaamista havaittujen virheiden määrä.LogErrorCount Number of errors that were encountered before this event was recorded.
 • MonitorPowerState Näytön nykyinen virtatila.MonitorPowerState Current power state of the monitor.
 • Version Tämän tapahtuman rakenteen versio.Version Version of the schema for this event.

DxgKrnlTelemetry.GPUAdapterInventoryV2DxgKrnlTelemetry.GPUAdapterInventoryV2

Tämä tapahtuma lähettää grafiikkasuorittimen ja näytönohjaimen perustietoja pitääkseen Windowsin ja näytönohjaimen ajan tasalla.This event sends basic GPU and display driver information to keep Windows and display drivers up-to-date.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AdapterTypeValue Grafiikkasovittimen tyypin ilmaiseva numeroarvo.AdapterTypeValue The numeric value indicating the type of Graphics adapter.
 • aiSeqId Tapahtumajärjestyksen tunnus.aiSeqId The event sequence ID.
 • bootId Järjestelmän käynnistystunnus.bootId The system boot ID.
 • ComputePreemptionLevel Grafiikkasuorittimen tukema etuoston enimmäistaso laskentatiedoille.ComputePreemptionLevel The maximum preemption level supported by GPU for compute payload.
 • DedicatedSystemMemoryB Järjestelmän muistin määrä, joka on omistettu grafiikkasuorittimen käytettäväksi (tavuina).DedicatedSystemMemoryB The amount of system memory dedicated for GPU use (in bytes).
 • DedicatedVideoMemoryB Grafiikkasuorittimen erillisen VRAM-muistin määrä (tavuina).DedicatedVideoMemoryB The amount of dedicated VRAM of the GPU (in bytes).
 • DisplayAdapterLuid Näyttösovittimen LUID.DisplayAdapterLuid The display adapter LUID.
 • DriverDate Näytönohjaimen päivämäärä.DriverDate The date of the display driver.
 • DriverRank Näytönohjaimen sijoitus.DriverRank The rank of the display driver.
 • DriverVersion Näytönohjaimen versio.DriverVersion The display driver version.
 • GPUDeviceID Grafiikkasuorittimen laitetunnus.GPUDeviceID The GPU device ID.
 • GPUPreemptionLevel Grafiikkasuorittimen tukema etuoston enimmäistaso grafiikkatiedoille.GPUPreemptionLevel The maximum preemption level supported by GPU for graphics payload.
 • GPURevisionID Grafiikkasuorittimen version tunnus.GPURevisionID The GPU revision ID.
 • GPUVendorID Grafiikkasuorittimen toimittajan tunnus.GPUVendorID The GPU vendor ID.
 • InterfaceId Grafiikkasuorittimen käyttöliittymän tunnus.InterfaceId The GPU interface ID.
 • IsDisplayDevice Onko grafiikkasuorittimessa näyttöominaisuuksia?IsDisplayDevice Does the GPU have displaying capabilities?
 • IsHybridDiscrete Onko grafiikkasuorittimessa erillisiä grafiikkasuorittimen ominaisuuksia hybridilaitteessa?IsHybridDiscrete Does the GPU have discrete GPU capabilities in a hybrid device?
 • IsHybridIntegrated Onko grafiikkasuorittimessa integroituja grafiikkasuorittimen ominaisuuksia hybridilaitteessa?IsHybridIntegrated Does the GPU have integrated GPU capabilities in a hybrid device?
 • IsLDA Sisältääkö grafiikkasuoritin linkitettyjä näyttösovittimia?IsLDA Is the GPU comprised of Linked Display Adapters?
 • IsMiracastSupported Tukeeko grafiikkasuoritin Miracastia?IsMiracastSupported Does the GPU support Miracast?
 • IsMismatchLDA Onko vähintään yksi laite linkitettyjen näyttösovittimien ketjussa toiselta toimittajalta?IsMismatchLDA Is at least one device in the Linked Display Adapters chain from a different vendor?
 • IsMPOSupported Tukeeko grafiikkasuoritin usean tason peittokuvia?IsMPOSupported Does the GPU support Multi-Plane Overlays?
 • IsMsMiracastSupported Ovatko grafiikkasuorittimen Miracast-ominaisuudet sidoksissa Microsoft-ratkaisuun?IsMsMiracastSupported Are the GPU Miracast capabilities driven by a Microsoft solution?
 • IsPostAdapter Onko tämä grafiikkasuoritin laitteen POST-grafiikkasuoritin?IsPostAdapter Is this GPU the POST GPU in the device?
 • IsRemovable TOSI, jos sovittimen tuki on poistettu käytöstä tai poistettu.IsRemovable TRUE if the adapter supports being disabled or removed.
 • IsRenderDevice Sisältääkö grafiikkasuoritin hahmonnuksen ominaisuuksia?IsRenderDevice Does the GPU have rendering capabilities?
 • IsSoftwareDevice Onko tämä grafiikkasuorittimen ohjelmiston toteutus?IsSoftwareDevice Is this a software implementation of the GPU?
 • MeasureEnabled Kuunteleeko laite MICROSOFT_KEYWORD_MEASURESeja?MeasureEnabled Is the device listening to MICROSOFT_KEYWORD_MEASURES?
 • NumVidPnSources Tuettujen näyttölähteiden määrä.NumVidPnSources The number of supported display output sources.
 • NumVidPnTargets Tuettujen näyttökohteiden määrä.NumVidPnTargets The number of supported display output targets.
 • SharedSystemMemoryB Järjestelmän muistin määrä, jonka grafiikkasuoritin ja suoritin jakavat (tavuina).SharedSystemMemoryB The amount of system memory shared by GPU and CPU (in bytes).
 • SubSystemID Alijärjestelmän tunnus.SubSystemID The subsystem ID.
 • SubVendorID Grafiikkasuorittimen alitoimittajan tunnus.SubVendorID The GPU sub vendor ID.
 • TelemetryEnabled Kuunteleeko laite MICROSOFT_KEYWORD_TELEMETRYa?TelemetryEnabled Is the device listening to MICROSOFT_KEYWORD_TELEMETRY?
 • TelInvEvntTrigger Mikä käynnisti tämän tapahtuman kirjaamisen?TelInvEvntTrigger What triggered this event to be logged? Esimerkki: 0 (GPU-luettelointi) tai 1 (DxgKrnlTelemetry-tarjoajan tilan muutos)Example: 0 (GPU enumeration) or 1 (DxgKrnlTelemetry provider toggling)
 • version Tapahtumaversio.version The event version.
 • WDDMVersion Windows Display Driver Model -versio.WDDMVersion The Windows Display Driver Model version.

VikasietoklusterointitapahtumatFailover Clustering events

Microsoft.Windows.Server.FailoverClusteringCritical.ClusterSummary2Microsoft.Windows.Server.FailoverClusteringCritical.ClusterSummary2

Tapahtuma palauttaa tietoja siitä, kuinka paljon resursseja ja minkä tyyppisiä palvelinklusterissa on.This event returns information about how many resources and of what type are in the server cluster. Nämä tiedot kerätään pitämään Windows Server turvallisena, suojattuna ja ajan tasalla.This data is collected to keep Windows Server safe, secure, and up to date. Tiedot sisältävät tietoja siitä, onko laitteet on määritetty oikein, onko ohjelmisto korjattu oikein, ja ne auttavat estämään kaatumisia määrittämällä ongelmia (esimerkiksi vakavia virheitä) tehtäviin ja järjestelmän kokoonpanoihin.The data includes information about whether hardware is configured correctly, if the software is patched correctly, and assists in preventing crashes by attributing issues (like fatal errors) to workloads and system configurations.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • autoAssignSite Varausyksikön parametri: automaattinen sivusto.autoAssignSite The cluster parameter: auto site.
 • autoBalancerLevel Varausyksikön parametri: automaattisen tasauksen taso.autoBalancerLevel The cluster parameter: auto balancer level.
 • autoBalancerMode Varausyksikön parametri: automaattisen tasauksen tila.autoBalancerMode The cluster parameter: auto balancer mode.
 • blockCacheSize Lohkovälimuistin määritetty koko.blockCacheSize The configured size of the block cache.
 • ClusterAdConfiguration Varausyksikön mainosmääritys.ClusterAdConfiguration The ad configuration of the cluster.
 • clusterAdType Varausyksikön parametri: mgmt_point_type.clusterAdType The cluster parameter: mgmt_point_type.
 • clusterDumpPolicy Klusterin määrittämä varmuuskopiovedoskäytäntö.clusterDumpPolicy The cluster configured dump policy.
 • clusterFunctionalLevel Varausyksikön nykyinen toiminnan taso.clusterFunctionalLevel The current cluster functional level.
 • clusterGuid Varausyksikön yksilöllinen tunniste.clusterGuid The unique identifier for the cluster.
 • clusterWitnessType Todistajatyyppi, jolle varausyksikkö on määritetty.clusterWitnessType The witness type the cluster is configured for.
 • countNodesInSite Varausyksikössä olevien solmujen määrä.countNodesInSite The number of nodes in the cluster.
 • crossSiteDelay Varausyksikön parametri: CrossSiteDelay.crossSiteDelay The cluster parameter: CrossSiteDelay.
 • crossSiteThreshold Varausyksikön parametri: CrossSiteThreshold.crossSiteThreshold The cluster parameter: CrossSiteThreshold.
 • crossSubnetDelay Varausyksikön parametri: CrossSubnetDelay.crossSubnetDelay The cluster parameter: CrossSubnetDelay.
 • crossSubnetThreshold Varausyksikön parametri: CrossSubnetThreshold.crossSubnetThreshold The cluster parameter: CrossSubnetThreshold.
 • csvCompatibleFilters Varausyksikön parametri: ClusterCsvCompatibleFilters.csvCompatibleFilters The cluster parameter: ClusterCsvCompatibleFilters.
 • csvIncompatibleFilters Varausyksikön parametri: ClusterCsvIncompatibleFilters.csvIncompatibleFilters The cluster parameter: ClusterCsvIncompatibleFilters.
 • csvResourceCount Varausyksikön resurssien määrä.csvResourceCount The number of resources in the cluster.
 • currentNodeSite Varausyksikön nykyiselle sivustolle määritetty nimi.currentNodeSite The name configured for the current site for the cluster.
 • dasModeBusType Tallennustilojen suoratallennuksen väylätyyppi.dasModeBusType The direct storage bus type of the storage spaces.
 • downLevelNodeCount Varausyksikön solmujen määrä, joita suoritetaan alatasolla.downLevelNodeCount The number of nodes in the cluster that are running down-level.
 • drainOnShutdown Määrittää, pitäisikö solmu tyhjentää, kun se suljetaan.drainOnShutdown Specifies whether a node should be drained when it is shut down.
 • dynamicQuorumEnabled Määrittää, onko dynaaminen koonti käytössä.dynamicQuorumEnabled Specifies whether dynamic Quorum has been enabled.
 • enforcedAntiAffinity Varausyksikön parametri: pakotettu antiaffiniteetti.enforcedAntiAffinity The cluster parameter: enforced anti affinity.
 • genAppNames Klusteroidun palvelun win32-palvelunimi.genAppNames The win32 service name of a clustered service.
 • genSvcNames Klusteroidun genappin komentorivi.genSvcNames The command line of a clustered genapp.
 • hangRecoveryAction Varausyksikön parametri: jumiutumisen palautustoiminto.hangRecoveryAction The cluster parameter: hang recovery action.
 • hangTimeOut Määrittää varausyksikön ”jumiutumisen aikakatkaisu” -parametrin.hangTimeOut Specifies the “hang time out” parameter for the cluster.
 • isCalabria Määrittää, onko Storage Spaces Direct käytössä.isCalabria Specifies whether storage spaces direct is enabled.
 • isMixedMode Ilmaisee, suoritetaanko varausyksikössä solmujen eri käyttöjärjestelmäversiota.isMixedMode Identifies if the cluster is running with different version of OS for nodes.
 • isRunningDownLevel Tunnistaa, suoritetaanko nykyistä solmua alatasolla.isRunningDownLevel Identifies if the current node is running down-level.
 • logLevel Määrittää rakeisuuden, joka on kirjattu klusterilokiin.logLevel Specifies the granularity that is logged in the cluster log.
 • logSize Määrittää klusterilokin koon.logSize Specifies the size of the cluster log.
 • lowerQuorumPriorityNodeId Varausyksikön parametri: pienemmän koonnin prioriteettisolmun tunnus.lowerQuorumPriorityNodeId The cluster parameter: lower quorum priority node ID.
 • minNeverPreempt Varausyksikön parametri: pienin älä koskaan estä.minNeverPreempt The cluster parameter: minimum never preempt.
 • minPreemptor Varausyksikön parametri: pienin eston prioriteetti.minPreemptor The cluster parameter: minimum preemptor priority.
 • netftIpsecEnabled Parametri: netftIpsecEnabled.netftIpsecEnabled The parameter: netftIpsecEnabled.
 • NodeCount Varausyksikössä näkyvien solmujen määrä.NodeCount The number of nodes in the cluster.
 • nodeId Varausyksikössä oleva nykyinen solmunumero.nodeId The current node number in the cluster.
 • nodeResourceCounts Määrittää solmuresurssien määrän.nodeResourceCounts Specifies the number of node resources.
 • nodeResourceOnlineCounts Määrittää online-tilassa olevien solmuresurssien määrän.nodeResourceOnlineCounts Specifies the number of node resources that are online.
 • numberOfSites Eri sivustojen määrä.numberOfSites The number of different sites.
 • numNodesInNoSite Sivustoon kuulumattomien solmujen määrä.numNodesInNoSite The number of nodes not belonging to a site.
 • plumbAllCrossSubnetRoutes Varausyksikön parametri: pura kaikki aliverkon reitit.plumbAllCrossSubnetRoutes The cluster parameter: plumb all cross subnet routes.
 • preferredSite Ensisijaisen sivuston sijainti.preferredSite The preferred site location.
 • privateCloudWitness Määrittää, onko tälle varausyksikölle olemassa yksityinen pilvitodistaja.privateCloudWitness Specifies whether a private cloud witness exists for this cluster.
 • quarantineDuration Karanteenin kesto.quarantineDuration The quarantine duration.
 • quarantineThreshold Karanteenin raja-arvo.quarantineThreshold The quarantine threshold.
 • quorumArbitrationTimeout Sovittelutapahtuman sattuessa tämä määrittää koonnin aikakatkaisuajan.quorumArbitrationTimeout In the event of an arbitration event, this specifies the quorum timeout period.
 • resiliencyLevel Määrittää vikasietoisuuden tason.resiliencyLevel Specifies the level of resiliency.
 • resourceCounts Määrittää resurssien määrän.resourceCounts Specifies the number of resources.
 • resourceTypeCounts Määrittää varausyksikön resurssityyppien määrän.resourceTypeCounts Specifies the number of resource types in the cluster.
 • resourceTypes Kutakin resurssityyppiä edustavat tiedot.resourceTypes Data representative of each resource type.
 • resourceTypesPath Kunkin resurssityypin DLL-polkua edustavat tiedot.resourceTypesPath Data representative of the DLL path for each resource type.
 • sameSubnetDelay Varausyksikön parametri: saman aliverkon viive.sameSubnetDelay The cluster parameter: same subnet delay.
 • sameSubnetThreshold Varausyksikön parametri: saman aliverkon kynnysarvo.sameSubnetThreshold The cluster parameter: same subnet threshold.
 • secondsInMixedMode Aika (sekunteina), jonka varausyksikkö on ollut monijärjestelmätilassa (solmut, joissa on eri käyttöjärjestelmäversioita samassa varausyksikössä).secondsInMixedMode The amount of time (in seconds) that the cluster has been in mixed mode (nodes with different operating system versions in the same cluster).
 • securityLevel Varausyksikön parametri: suojaustaso.securityLevel The cluster parameter: security level.
 • securityLevelForStorage Varausyksikön parametri: tallennustilan suojaustaso.securityLevelForStorage The cluster parameter: security level for storage.
 • sharedVolumeBlockCacheSize Määrittää lohkovälimuistin kokoon jaetuille asemille.sharedVolumeBlockCacheSize Specifies the block cache size for shared for shared volumes.
 • shutdownTimeoutMinutes Määrittää, kuinka paljon aikaa kuluu aikakatkaisuun sammutettaessa.shutdownTimeoutMinutes Specifies the amount of time it takes to time out when shutting down.
 • upNodeCount Määrittää online-tilassa olevien solmujen määrän.upNodeCount Specifies the number of nodes that are up (online).
 • useClientAccessNetworksForCsv Varausyksikön parametri: käytä asiakaskäyttöverkkoja CSV:lle.useClientAccessNetworksForCsv The cluster parameter: use client access networks for CSV.
 • vmIsolationTime Varausyksikön parametri: VM-eristysaika.vmIsolationTime The cluster parameter: VM isolation time.
 • witnessDatabaseWriteTimeout Määrittää aikakatkaisuajan kirjoittamisessa koonnin todistajatietokantaan.witnessDatabaseWriteTimeout Specifies the timeout period for writing to the quorum witness database.

Vikaraportoinnin tapahtumatFault Reporting events

Microsoft.Windows.FaultReporting.AppCrashEventMicrosoft.Windows.FaultReporting.AppCrashEvent

Tämä tapahtuma lähettää tiedot kaatumisesta sekä alkuperäisten että hallittujen sovellusten kohdalla pitääkseen Windowsin ajan tasalla.This event sends data about crashes for both native and managed applications, to help keep Windows up to date. Tiedot sisältävät tietoja kaatumisprosessista ja sen poikkeusmerkintöjen yhteenvedon.The data includes information about the crashing process and a summary of its exception record. Se ei sisällä mitään Watson-jakauman tietoja.It does not contain any Watson bucketing information. Jakaumatiedot tallennetaan Windowsin virheraportointi (WER) -tapahtumaan, joka luodaan, kun Windowsin virheraportointiasiakas raportoi kaatumisen Watson-palveluun ja Windowsin virheraportointi -tapahtuma sisältää saman ReportID-tunnuksen (katso kaatumistapahtuman kenttä 14, Windowsin virheraportointi -tapahtuman kenttä 19) kuin kaatumistapahtuma raportoidulle kaatumiselle.The bucketing information is recorded in a Windows Error Reporting (WER) event that is generated when the WER client reports the crash to the Watson service, and the WER event will contain the same ReportID (see field 14 of crash event, field 19 of WER event) as the crash event for the crash being reported. AppCrash lähetetään kerran kullekin kaatumiselle, jonka Windowsin virheraportointi hoitaa (esimerkiksi käsittelemättömästä poikkeuksesta tai FailFast tai ReportException).AppCrash is emitted once for each crash handled by WER (e.g. from an unhandled exception or FailFast or ReportException). Huomaa, että yleiset Watson-tapahtumatyypit (esimerkiksi PLM:stä), joita voidaan pitää kaatumisina" käyttäjän toimesta EIVÄT lähetä tätä tapahtumaa.Note that Generic Watson event types (e.g. from PLM) that may be considered crashes" by a user DO NOT emit this event.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppName Kaatuneen sovelluksen nimi.AppName The name of the app that has crashed.
 • AppSessionGuid Prosessitunnuksesta muodostettu GUID, jota käytetään korrelaatiovektorina telemetriatietojen taustajärjestelmän prosessin esiintymille.AppSessionGuid GUID made up of process ID and is used as a correlation vector for process instances in the telemetry backend.
 • AppTimeStamp Sovelluksen päivämäärä/aikaleima.AppTimeStamp The date/time stamp of the app.
 • AppVersion Kaatuneen sovelluksen versio.AppVersion The version of the app that has crashed.
 • ExceptionCode Kaatuneen prosessin palauttama poikkeuskoodi.ExceptionCode The exception code returned by the process that has crashed.
 • ExceptionOffset Osoite, jossa poikkeus oli.ExceptionOffset The address where the exception had occurred.
 • Flags Merkinnät, jotka ilmaisevat, miten raportointi tehdään.Flags Flags indicating how reporting is done. Esimerkiksi: laita raportti jonoon, älä tarjoa JIT-virheenkorjausta, älä lopeta prosessia raportoimisen jälkeen.For example, queue the report, do not offer JIT debugging, or do not terminate the process after reporting.
 • ModName Poikkeuksen moduulin nimi (esimerkiksi bar.dll).ModName Exception module name (e.g. bar.dll).
 • ModTimeStamp Moduulin päivämäärä/aikaleima.ModTimeStamp The date/time stamp of the module.
 • ModVersion Kaatuneen moduulin versio.ModVersion The version of the module that has crashed.
 • PackageFullName Storen sovelluksen käyttäjätiedot.PackageFullName Store application identity.
 • PackageRelativeAppId Storen sovelluksen käyttäjätiedot.PackageRelativeAppId Store application identity.
 • ProcessArchitecture Kaatumisprosessin arkkitehtuuri yhtenä PROCESSOR_ARCHITECTURE_* -vakiona: 0: PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL.ProcessArchitecture Architecture of the crashing process, as one of the PROCESSOR_ARCHITECTURE_* constants: 0: PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL. 5: PROCESSOR_ARCHITECTURE_ARM.5: PROCESSOR_ARCHITECTURE_ARM. 9: PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64.9: PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64. 12: PROCESSOR_ARCHITECTURE_ARM64.12: PROCESSOR_ARCHITECTURE_ARM64.
 • ProcessCreateTime Kaatuneen prosessin luontiaika.ProcessCreateTime The time of creation of the process that has crashed.
 • ProcessId Kaatuneen prosessin tunnus.ProcessId The ID of the process that has crashed.
 • ReportId GUID, jonka avulla voidaan tunnistaa raportti.ReportId A GUID used to identify the report. Tätä voidaan käyttää raportin seuraamiseen Watsonissa.This can used to track the report across Watson.
 • TargetAppId Ytimen ilmoittama AppId raportoitavalle sovellukselle.TargetAppId The kernel reported AppId of the application being reported.
 • TargetAppVer Raportoitavan sovelluksen tietty versioTargetAppVer The specific version of the application being reported
 • TargetAsId Jumiutuneen prosessin järjestysnumero.TargetAsId The sequence number for the hanging process.

OminaisuuspäivitystapahtumatFeature update events

Microsoft.Windows.Upgrade.Uninstall.UninstallFailedMicrosoft.Windows.Upgrade.Uninstall.UninstallFailed

Tämä tapahtuma lähettää diagnostiikkatietoja virheistä, kun ominaisuuspäivityksen asennusta poistetaan, auttaakseen ratkaisemaan ongelmia, jotka estävät asiakkaita siirtymästä tunnettuun tilaan.This event sends diagnostic data about failures when uninstalling a feature update, to help resolve any issues preventing customers from reverting to a known state. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin ajan tasalla pitämiseen sekä oikeanlaisen toiminnan varmistamiseen.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date and performing properly.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • failureReason Tarjoaa tietoja asennuksen poistamisen valmistelutoiminnon epäonnistumisesta.failureReason Provides data about the uninstall initialization operation failure.
 • hr Tarjoaa Win32-virhekoodin toiminnon epäonnistumiselle.hr Provides the Win32 error code for the operation failure.

Microsoft.Windows.Upgrade.Uninstall.UninstallFinalizedAndRebootTriggeredMicrosoft.Windows.Upgrade.Uninstall.UninstallFinalizedAndRebootTriggered

Tämä tapahtuma ilmaisee, että asennuksen poistaminen määritettiin oikein ja että järjestelmän uudelleenkäynnistäminen käynnistettiin.This event indicates that the uninstall was properly configured and that a system reboot was initiated. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin ajan tasalla pitämiseen sekä oikeanlaisen toiminnan varmistamiseen.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date and performing properly.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • name Tapahtuman niminame Name of the event

Microsoft.Windows.Upgrade.Uninstall.UninstallGoBackButtonClickedMicrosoft.Windows.Upgrade.Uninstall.UninstallGoBackButtonClicked

Tämä tapahtuma lähettää perusmetatietoja ominaisuuspäivityksen asennuksen poistamisen aloituskohdasta, mikä auttaa meitä varmistamaan, että asiakkaat voivat turvallisesti palata tunnettuun tilaan, jos päivitys aiheuttaa ongelmia.This event sends basic metadata about the starting point of uninstalling a feature update, which helps ensure customers can safely revert to a well-known state if the update caused any problems.

Jumiuta raportoinnin tapahtumatHang Reporting events

Microsoft.Windows.HangReporting.AppHangEventMicrosoft.Windows.HangReporting.AppHangEvent

”Tämä tapahtuma lähettää tiedot jumiutumisista sekä alkuperäisten että hallittujen sovellusten kohdalla pitääkseen Windowsin ajan tasalla.This event sends data about hangs for both native and managed applications, to help keep Windows up to date. Se ei sisällä mitään Watson-jakauman tietoja.It does not contain any Watson bucketing information. Jakaumatiedot tallennetaan Windowsin virheraportointi (WER) -tapahtumaan, joka luodaan, kun Windowsin virheraportointiasiakas raportoi jumiutumisen Watson-palveluun ja Windowsin virheraportointi -tapahtuma sisältää saman ReportID-tunnuksen (katso jumiutumistapahtuman kenttä 13, Windowsin virheraportointi -tapahtuman kenttä 19) kuin jumiutumistapahtuma raportoidulle jumiutumiselle.The bucketing information is recorded in a Windows Error Reporting (WER) event that is generated when the WER client reports the hang to the Watson service, and the WER event will contain the same ReportID (see field 13 of hang event, field 19 of WER event) as the hang event for the hang being reported. AppHang raportoidaan vain PC-laitteissa.AppHang is reported only on PC devices. Se käsittelee perinteisiä Win32-jumiutumisia ja lähetetään vain kerran raporttia kohden.It handles classic Win32 hangs and is emitted only once per report. Jotkin toiminnot, jotka käyttäjä saattaa tulkita jumiutumiseksi, raportoidaan sovelluksen hallinnoijien toimesta (esimerkiksi PLM/RM/EM) Watson Generics -ominaisuuksina ja ne eivät tuota AppHang-tapahtumia.Some behaviors that may be perceived by a user as a hang are reported by app managers (e.g. PLM/RM/EM) as Watson Generics and will not produce AppHang events.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AppName Jumiutuneen sovelluksen nimi.AppName The name of the app that has hung.
 • AppSessionGuid Prosessitunnuksesta muodostettu GUID, jota käytetään korrelaatiovektorina telemetriatietojen taustajärjestelmän prosessin esiintymille.AppSessionGuid GUID made up of process id used as a correlation vector for process instances in the telemetry backend.
 • AppVersion Jumiutuneen sovelluksen versio.AppVersion The version of the app that has hung.
 • PackageFullName Storen sovelluksen käyttäjätiedot.PackageFullName Store application identity.
 • PackageRelativeAppId Storen sovelluksen käyttäjätiedot.PackageRelativeAppId Store application identity.
 • ProcessArchitecture Jumiutumisprosessin arkkitehtuuri yhtenä PROCESSOR_ARCHITECTURE_* -vakiona: 0: PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL.ProcessArchitecture Architecture of the hung process, as one of the PROCESSOR_ARCHITECTURE_* constants: 0: PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL. 5: PROCESSOR_ARCHITECTURE_ARM.5: PROCESSOR_ARCHITECTURE_ARM. 9: PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64.9: PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64. 12: PROCESSOR_ARCHITECTURE_ARM64.12: PROCESSOR_ARCHITECTURE_ARM64.
 • ProcessCreateTime Jumiutuneen prosessin luontiaika.ProcessCreateTime The time of creation of the process that has hung.
 • ProcessId Jumiutuneen prosessin tunnus.ProcessId The ID of the process that has hung.
 • ReportId GUID, jonka avulla voidaan tunnistaa raportti.ReportId A GUID used to identify the report. Tätä voidaan käyttää raportin seuraamiseen Watsonissa.This can used to track the report across Watson.
 • TargetAppId Ytimen ilmoittama AppId raportoitavalle sovellukselle.TargetAppId The kernel reported AppId of the application being reported.
 • TargetAppVer Raportoitavan sovelluksen tietty versio.TargetAppVer The specific version of the application being reported.
 • TargetAsId Jumiutuneen prosessin järjestysnumero.TargetAsId The sequence number for the hanging process.
 • TypeCode Bittikartta, joka ilmaisee jumiutumistyypin.TypeCode Bitmap describing the hang type.
 • WaitingOnAppName Mikäli kyseessä on prosessien välinen jumiutuminen, joka odottaa sovellusta, tällä on sovelluksen nimi.WaitingOnAppName If this is a cross process hang waiting for an application, this has the name of the application.
 • WaitingOnAppVersion Mikäli kyseessä on prosessien välinen jumiutuminen, tällä on sen sovelluksen versio, jota se odottaa.WaitingOnAppVersion If this is a cross process hang, this has the version of the application for which it is waiting.
 • WaitingOnPackageFullName Mikäli kyseessä on prosessien välinen jumiutuminen, joka odottaa pakettia, sillä on sen paketin koko nimi, jota se odottaa.WaitingOnPackageFullName If this is a cross process hang waiting for a package, this has the full name of the package for which it is waiting.
 • WaitingOnPackageRelativeAppId Mikäli kyseessä on prosessien välinen jumiutuminen, joka odottaa pakettia, sillä on paketin suhteellinen sovellustunnus.WaitingOnPackageRelativeAppId If this is a cross process hang waiting for a package, this has the relative application id of the package.

VarastotapahtumatInventory events

Microsoft.Windows.Inventory.Core.AmiTelCacheChecksumMicrosoft.Windows.Inventory.Core.AmiTelCacheChecksum

Tämä tapahtuma sieppaa tarkistussumman perustietoja laitteen varastonimikkeistä, jotka on tallennettu välimuistiin, käytettäväksi tietojen täydellisyyden tarkistamisessa Microsoft.Windows.Inventory.Core-tapahtumille.This event captures basic checksum data about the device inventory items stored in the cache for use in validatingdata completeness for Microsoft.Windows.Inventory.Core events. Tämän tapahtuman kentät voivat muuttua ajan myötä, mutta ne edustavat aina tietyn objektin määrää.The fields in this event may change over time, but they will always represent a count of a given object. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin oikeanlaisen toiminnan varmistamiseen.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • Device Välimuistissa olevien laiteobjektien määrä.Device A count of device objects in cache.
 • DeviceCensus Välimuistissa olevien laitelaskentaobjektien määrä.DeviceCensus A count of devicecensus objects in cache.
 • DriverPackageExtended Välimuistissa olevien driverpackageextended-objektien lukumäärä.DriverPackageExtended A count of driverpackageextended objects in cache.
 • File Välimuistissa olevien tiedosto-objektien määrä.File A count of file objects in cache.
 • FileSigningInfo Välimuistissa olevien tiedoston allekirjoitusobjektien määrä.FileSigningInfo A count of file signing objects in cache.
 • Generic Välimuistissa olevien yleisten objektien määrä.Generic A count of generic objects in cache.
 • HwItem Välimuistissa olevien hwitem-objektien määrä.HwItem A count of hwitem objects in cache.
 • InventoryApplication Välimuistissa olevien sovellusobjektien lukumäärä.InventoryApplication A count of application objects in cache.
 • InventoryApplicationFile Välimuistissa olevien sovellustiedosto-objektien lukumäärä.InventoryApplicationFile A count of application file objects in cache.
 • InventoryDeviceContainer Välimuistissa olevien laitesäilöobjektien määrä.InventoryDeviceContainer A count of device container objects in cache.
 • InventoryDeviceInterface Välimuistissa olevien Plug and Play -laitteiden käyttöliittymäobjektien lukumäärä.InventoryDeviceInterface A count of Plug and Play device interface objects in cache.
 • InventoryDeviceMediaClass Välimuistissa olevien laitemediaobjektien lukumäärä.InventoryDeviceMediaClass A count of device media objects in cache.
 • InventoryDevicePnp Välimuistissa olevien laitteen Plug and Play -objektien lukumäärä.InventoryDevicePnp A count of device Plug and Play objects in cache.
 • InventoryDeviceUsbHubClass Välimuistissa olevien laite-usb-objektien lukumääräInventoryDeviceUsbHubClass A count of device usb objects in cache
 • InventoryDriverBinary Välimuistissa olevien ohjaimen binaariobjektien lukumäärä.InventoryDriverBinary A count of driver binary objects in cache.
 • InventoryDriverPackage Välimuistissa olevien laiteobjektien määrä.InventoryDriverPackage A count of device objects in cache.
 • Metadata Välimuistissa olevien metatieto-objektien määrä.Metadata A count of metadata objects in cache.
 • Orphan Välimuistissa olevien yhteydettömien tiedosto-objektien määrä.Orphan A count of orphan file objects in cache.
 • Programs Välimuistissa olevien ohjelmaobjektien määrä.Programs A count of program objects in cache.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.AmiTelCacheVersionsMicrosoft.Windows.Inventory.Core.AmiTelCacheVersions

Tämä tapahtuma lähettää varaston osan versioita laitteen varaston tiedoille.This event sends inventory component versions for the Device Inventory data. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin oikeanlaisen toiminnan varmistamiseen.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • aeinv Sovelluksen varaston osan versio.aeinv The version of the App inventory component.
 • devinv Laitteen varaston osan tiedostoversio.devinv The file version of the Device inventory component.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationAddMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationAdd

Tämä tapahtuma lähettää perusmetatietoja sovelluksesta järjestelmään.This event sends basic metadata about an application on the system. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin ajan tasalla pitämiseen ja oikeanlaisen toiminnan varmistamiseen.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly and up to date.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • HiddenArp Ilmaisee, piilottaako ohjelma itsensä ARP:stä.HiddenArp Indicates whether a program hides itself from showing up in ARP.
 • InstallDate Päivämäärä, jolloin sovellus on asennettu (paras arvaus kansion luomisen päivämäärän heuristiikan perusteella).InstallDate The date the application was installed (a best guess based on folder creation date heuristics).
 • InstallDateArpLastModified Rekisterin ARP-avaimen päivämäärä tietylle sovellukselle.InstallDateArpLastModified The date of the registry ARP key for a given application. Vihjaa asennuspäivään mutta ei ole aina tarkka.Hints at install date but not always accurate. Välitetty taulukkona.Passed as an array. Esimerkki: 4/11/2015 00:00:00Example: 4/11/2015 00:00:00
 • InstallDateFromLinkFile Asennuksen arvioitu päivä tiedostoihin olevien linkkien perusteella.InstallDateFromLinkFile The estimated date of install based on the links to the files. Välitetty taulukkona.Passed as an array.
 • InstallDateMsi Asennuspäivä, jos sovellus asennettiin Microsoft Installerin (MSI) kautta.InstallDateMsi The install date if the application was installed via Microsoft Installer (MSI). Välitetty taulukkona.Passed as an array.
 • InventoryVersion Varastotiedoston versio, joka luo tapahtumatInventoryVersion The version of the inventory file generating the events.
 • Language Ohjelman kielikoodi.Language The language code of the program.
 • MsiPackageCode GUID-tunnus, joka kuvaa MSI-pakettia.MsiPackageCode A GUID that describes the MSI Package. Useat 'tuotteet' (sovellukset) voivat muodostaa MsiPackagen.Multiple 'Products' (apps) can make up an MsiPackage.
 • MsiProductCode GUID-tunnus, joka kuvaa MSI-tuotetta.MsiProductCode A GUID that describe the MSI Product.
 • Name Sovelluksen nimi.Name The name of the application.
 • OSVersionAtInstallTime Neljä oktettia käyttöjärjestelmän versiosta sovelluksen asennuksen ajalta.OSVersionAtInstallTime The four octets from the OS version at the time of the application's install.
 • PackageFullName Paketin koko nimi Store-sovellusten varten.PackageFullName The package full name for a Store application.
 • ProgramInstanceId Sovelluksen tiedoston tunnusten hajautusarvo.ProgramInstanceId A hash of the file IDs in an app.
 • Publisher Sovelluksen julkaisija.Publisher The Publisher of the application. Poimittu sijainti riippuu Lähde-kentästä.Location pulled from depends on the 'Source' field.
 • RootDirPath Sen päähakemiston polku, johon ohjelma on asennettu.RootDirPath The path to the root directory where the program was installed.
 • Source Ohjelman asennustapa (esim. ARP, MSI, Appx).Source How the program was installed (for example, ARP, MSI, Appx).
 • StoreAppType Microsoft Store -sovelluksen tyypin aliluokittelu, kuten UWP tai Win8StoreApp.StoreAppType A sub-classification for the type of Microsoft Store app, such as UWP or Win8StoreApp.
 • Type Yksi jostakin ("Sovellus", "Hotfix-korjaus", "BOE", "Palvelu", "Tuntematon").Type One of ("Application", "Hotfix", "BOE", "Service", "Unknown"). Sovellus ilmaisee Win32- tai Appx-sovellusta, Hotfix-korjaus ilmaisee sovelluspäivityksiä, BOE ilmaisee sen olevan sovellus ilman ARP- tai MSI-merkintää, Palvelu ilmaisee, että se on palvelu.Application indicates Win32 or Appx app, Hotfix indicates app updates (KBs), BOE indicates it's an app with no ARP or MSI entry, Service indicates that it is a service. Sovellus ja BOE ovat yleisimmät.Application and BOE are the ones most likely seen.
 • Version Ohjelman versionumero.Version The version number of the program.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationDriverAddMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationDriverAdd

Tämä tapahtuma edustaa, mitä ohjaimia sovellus asentaa.This event represents what drivers an application installs. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin oikeanlaisen toiminnan varmistamiseen.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • InventoryVersion Varaston osan versio.InventoryVersion The version of the inventory component.
 • ProgramIds Yksilöllinen ohjelmatunniste, johon ohjain liittyy.ProgramIds The unique program identifier the driver is associated with.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationDriverStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationDriverStartSync

InventoryApplicationDriverStartSync-tapahtuma ilmaisee, että uusi joukko InventoryApplicationDriverStartAdd-tapahtumia lähetetään.The InventoryApplicationDriverStartSync event indicates that a new set of InventoryApplicationDriverStartAdd events will be sent. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin oikeanlaisen toiminnan varmistamiseen.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • InventoryVersion Varaston osan versio.InventoryVersion The version of the inventory component.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationFrameworkAddMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationFrameworkAdd

Tämä tapahtuma sisältää perusmetatietoja sovelluskehyksistä, joista sovellus voi olla riippuvainen.This event provides the basic metadata about the frameworks an application may depend on. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin oikeanlaisen toiminnan varmistamiseen.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • FileId Hajautusarvo, joka yksilöi tiedoston.FileId A hash that uniquely identifies a file.
 • Frameworks Niiden sovelluskehysten luettelo, joista tämä tiedosto on riippuvainenFrameworks The list of frameworks this file depends on.
 • InventoryVersion Varastotiedoston versio, joka luo tapahtumatInventoryVersion The version of the inventory file generating the events.
 • ProgramId Sen sovelluksen Nimen, Version, Julkaisijan ja Kielen hajautusarvo, jolla se tunnistetaanProgramId A hash of the Name, Version, Publisher, and Language of an application used to identify it

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationFrameworkStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationFrameworkStartSync

Tämä tapahtuma ilmaisee, että uusi joukko InventoryApplicationFrameworkAdd-tapahtumia lähetetään.This event indicates that a new set of InventoryApplicationFrameworkAdd events will be sent. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin oikeanlaisen toiminnan varmistamiseen.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • InventoryVersion Varastotiedoston versio, joka luo tapahtumatInventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationRemoveMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationRemove

Tämä tapahtuma ilmaisee, että uusi joukko InventoryDevicePnpAdd-tapahtumia lähetetään.This event indicates that a new set of InventoryDevicePnpAdd events will be sent. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin oikeanlaisen toiminnan varmistamiseen.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • InventoryVersion Varastotiedoston versio, joka luo tapahtumatInventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationStartSync

Tämä tapahtuma ilmaisee, että uusi joukko InventoryApplicationAdd-tapahtumia lähetetään.This event indicates that a new set of InventoryApplicationAdd events will be sent. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin oikeanlaisen toiminnan varmistamiseen.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • InventoryVersion Varastotiedoston versio, joka luo tapahtumatInventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceContainerAddMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceContainerAdd

Tämä tapahtuma lähettää perusmetatietoja laitesäilöstä (kuten näytöstä tai tulostimesta, toisin kuin Plug and Play -laitteesta).This event sends basic metadata about a device container (such as a monitor or printer as opposed to a Plug and Play device). Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin ajan tasalla pitämiseen sekä Windowsin oikeanlaisen toiminnan varmistamiseen.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date and to keep Windows performing properly.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • Categories Pilkuin eroteltu luettelo toiminnallisista luokista, joihin säilö kuuluu.Categories A comma separated list of functional categories in which the container belongs.
 • DiscoveryMethod Laitteen säilön etsintämenetelmä.DiscoveryMethod The discovery method for the device container.
 • FriendlyName Laitteen säilön nimi.FriendlyName The name of the device container.
 • InventoryVersion Varastotiedoston versio, joka luo tapahtumatInventoryVersion The version of the inventory file generating the events.
 • IsActive Onko laite on kytketty tai onko se nähty viimeisen 14 päivän aikana?IsActive Is the device connected, or has it been seen in the last 14 days?
 • IsConnected Fyysisesti liitetyssä laitteessa tämä arvo on sama kuin IsPresent.IsConnected For a physically attached device, this value is the same as IsPresent. Langattomassa laitteessa tämä arvo ilmaisee tietoliikennelinkkiä.For wireless a device, this value represents a communication link.
 • IsMachineContainer Onko säilö itse juurilaite?IsMachineContainer Is the container the root device itself?
 • IsNetworked Onko tämä verkossa oleva laite?IsNetworked Is this a networked device?
 • IsPaired Edellyttääkö laitesäilö laiteparin muodostamista?IsPaired Does the device container require pairing?
 • Manufacturer Laitesäilön valmistajan nimi.Manufacturer The manufacturer name for the device container.
 • ModelId Yksilöllinen mallitunnus.ModelId A unique model ID.
 • ModelName Mallinimi.ModelName The model name.
 • ModelNumber Laitesäilön mallinumero.ModelNumber The model number for the device container.
 • PrimaryCategory Laitesäilön ensisijainen luokka.PrimaryCategory The primary category for the device container.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceContainerRemoveMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceContainerRemove

Tämä tapahtuma ilmaisee, ettei InventoryDeviceContainer-objektia enää ole.This event indicates that the InventoryDeviceContainer object is no longer present. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin oikeanlaisen toiminnan varmistamiseen.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • InventoryVersion Varastotiedoston versio, joka luo tapahtumatInventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceContainerStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceContainerStartSync

Tämä tapahtuma ilmaisee, että uusi joukko InventoryDeviceContainerAdd-tapahtumia lähetetään.This event indicates that a new set of InventoryDeviceContainerAdd events will be sent. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin oikeanlaisen toiminnan varmistamiseen.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • InventoryVersion Varastotiedoston versio, joka luo tapahtumatInventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceInterfaceAddMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceInterfaceAdd

Tämä tapahtuma noutaa tietoja siitä, mitä tunnistimen käyttöliittymiä laitteessa on käytettävissä.This event retrieves information about what sensor interfaces are available on the device. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin oikeanlaisen toiminnan varmistamiseen.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • Accelerometer3D Ilmaisee, onko Accelerator3D-tunnistin löytynyt.Accelerometer3D Indicates if an Accelerator3D sensor is found.
 • ActivityDetection Ilmaisee, onko aktiivisuuden seurannan tunnistin löytynyt.ActivityDetection Indicates if an Activity Detection sensor is found.
 • AmbientLight Ilmaisee, onko valaistustunnistin löytynyt.AmbientLight Indicates if an Ambient Light sensor is found.
 • Barometrin Ilmaisee, onko barometritunnistin löytynyt.Barometer Indicates if a Barometer sensor is found.
 • Custom Ilmaisee, onko mukautettu tunnistin löytynyt.Custom Indicates if a Custom sensor is found.
 • EnergyMeter Ilmaisee, onko energiatunnistin löytynyt.EnergyMeter Indicates if an Energy sensor is found.
 • FloorElevation Ilmaisee, onko pohjatason korotuksen tunnistin löytynyt.FloorElevation Indicates if a Floor Elevation sensor is found.
 • GeomagneticOrientation Ilmaisee, onko geomagneettisen suunnan tunnistin löytynyt.GeomagneticOrientation Indicates if a Geo Magnetic Orientation sensor is found.
 • GravityVector Ilmaisee, onko painovoiman ilmaisimen tunnistin löytynyt.GravityVector Indicates if a Gravity Detector sensor is found.
 • Gyrometer3D Ilmaisee, onko Gyrometer3D-tunnistin löytynyt.Gyrometer3D Indicates if a Gyrometer3D sensor is found.
 • Humidity Ilmaisee, onko kosteustunnistin löytynyt.Humidity Indicates if a Humidity sensor is found.
 • InventoryVersion Varastotiedoston versio, joka luo tapahtumatInventoryVersion The version of the inventory file generating the events.
 • LinearAccelerometer Ilmaisee, onko lineaarinen kiihtyvyystunnistin löytynyt..LinearAccelerometer Indicates if a Linear Accelerometer sensor is found.
 • Magnetometer3D Ilmaisee, onko Magnetometer3D-tunnistin löytynyt.Magnetometer3D Indicates if a Magnetometer3D sensor is found.
 • Orientation Ilmaisee, onko suuntatunnistin löytynyt.Orientation Indicates if an Orientation sensor is found.
 • Pedometer Ilmaisee, onko askelmittarin tunnistin löytynyt.Pedometer Indicates if a Pedometer sensor is found.
 • Proximity Ilmaisee, onko lähialueanturi löytynyt.Proximity Indicates if a Proximity sensor is found.
 • RelativeOrientation Ilmaisee, onko suhteellisen suunnan tunnistin löytynyt.RelativeOrientation Indicates if a Relative Orientation sensor is found.
 • SimpleDeviceOrientation Ilmaisee, onko yksinkertainen laitteen suunnan tunnistin löytynyt.SimpleDeviceOrientation Indicates if a Simple Device Orientation sensor is found.
 • Temperature Ilmaisee, onko lämpötilatunnistin löytynyt.Temperature Indicates if a Temperature sensor is found.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceInterfaceStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceInterfaceStartSync

Tämä tapahtuma ilmaisee, että uusi joukko InventoryDeviceInterfaceAdd-tapahtumia lähetetään.This event indicates that a new set of InventoryDeviceInterfaceAdd events will be sent. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin oikeanlaisen toiminnan varmistamiseen.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • InventoryVersion Varastotiedoston versio, joka luo tapahtumatInventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceMediaClassAddMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceMediaClassAdd

Tämä tapahtuma lähettää lisää metatietoja Plug and Play -laitteesta, joka liittyy tiettyyn laiteluokkaan.This event sends additional metadata about a Plug and Play device that is specific to a particular class of devices. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin ajan tasalla pitämiseen sekä oikeanlaisen toiminnan varmistamiseen pienentäen samalla tietojen hyötykuorman kokonaiskokoa.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date and performing properly while reducing overall size of data payload.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • Audio_CaptureDriver Äänilaitteen sieppausohjaimen päätepiste.Audio_CaptureDriver The Audio device capture driver endpoint.
 • Audio_RenderDriver Äänilaitteen hahmonnusohjaimen päätepiste.Audio_RenderDriver The Audio device render driver endpoint.
 • InventoryVersion Varastotiedoston versio, joka luo tapahtumatInventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceMediaClassRemoveMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceMediaClassRemove

Tämä tapahtumaa ilmaisee, että objectInstanceId:n edustamaa InventoryDeviceMediaClass-objektia ei enää ole.This event indicates that the InventoryDeviceMediaClass object represented by the objectInstanceId is no longer present. Tätä tapahtumaa käytetään tietyn laiteluokan PNP-laitteen ymmärtämiseen.This event is used to understand a PNP device that is specific to a particular class of devices. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin ajan tasalla pitämiseen sekä oikeanlaisen toiminnan varmistamiseen pienentäen samalla tietojen hyötykuorman kokonaiskokoa.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date and performing properly while reducing overall size of data payload.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • InventoryVersion Varastotiedoston versio, joka luo tapahtumatInventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceMediaClassStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceMediaClassStartSync

Tämä tapahtuma ilmaisee, että uusi joukko InventoryDeviceMediaClassSAdd-tapahtumia lähetetään.This event indicates that a new set of InventoryDeviceMediaClassSAdd events will be sent. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin oikeanlaisen toiminnan varmistamiseen.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • InventoryVersion Varastotiedoston versio, joka luo tapahtumat.InventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDevicePnpAddMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDevicePnpAdd

Tämä tapahtuma lähettää perusmetatietoja Plug and Play -laitteesta sen siihen liittyvästä ohjaimesta pitääkseen Windowsin ajan tasalla.This event sends basic metadata about a PNP device and its associated driver to help keep Windows up to date. Näiden tietojen avulla voidaan arvioida, säilyykö PNP-laitteen ja ohjaimen yhteensopivuus Windowsia päivitettäessä.This information is used to assess if the PNP device and driver will remain compatible when upgrading Windows.

Tämä tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • BusReportedDescription Väylän ilmoittaman laitteen kuvaus.BusReportedDescription The description of the device reported by the bus.
 • Class Laitteelle ladatun ohjaimen laiteasennusluokka.Class The device setup class of the driver loaded for the device.
 • ClassGuid Laiteluokan yksilöllinen tunnus laitteeseen ladatulle ohjainkokonaisuudelle.ClassGuid The device class unique identifier of the driver package loaded on the device.
 • COMPID ”Yhteensopivien tunnusten” luettelo tälle laitteelle.COMPID The list of “Compatible IDs” for this device.
 • ContainerId Järjestelmän antama yksilöllinen tunnus, joka määrittää, mihin ryhmään päälaitteeseen asennetut laitteet kuuluvat.ContainerId The system-supplied unique identifier that specifies which group(s) the device(s) installed on the parent (main) device belong to.
 • Description Laitteen kuvaus.Description The description of the device.
 • DeviceState Määrittää päälaitteen nykyisen tilan.DeviceState Identifies the current state of the parent (main) device.
 • DriverId Asennetun ohjaimen yksilöllinen tunnus.DriverId The unique identifier for the installed driver.
 • DriverName Asennetun ohjaimen näköistiedoston nimi.DriverName The file name of the installed driver image.
 • DriverPackageStrongName InventoryDriverPackagen välitön ylätason hakemistonimi Hakemisto-kentässä.DriverPackageStrongName The immediate parent directory name in the Directory field of InventoryDriverPackage.
 • DriverVerDate Laitteeseen asennettuun ohjaimeen liittyvä päivämäärä.DriverVerDate The date associated with the driver installed on the device.
 • DriverVerVersion Laitteeseen asennetun ohjaimen versionumero.DriverVerVersion The version number of the driver installed on the device.
 • Enumerator Yksilöi väylän, joka luetteloi laitteen.Enumerator Identifies the bus that enumerated the device.
 • HWID Laitteen laitteistotunnusten luettelo.HWID A list of hardware IDs for the device.
 • Inf INF-tiedoston nimi (mahdollisesti käyttöjärjestelmän uudelleennimeämä, kuten oemXX.inf).Inf The name of the INF file (possibly renamed by the OS, such as oemXX.inf).
 • InstallState Laitteen asennuksen tila.InstallState The device installation state. Arvojen luettelo on seuraavassa kohdassa: https://msdn.microsoft.com/library/windows/hardware/ff543130.aspxFor a list of values, see: https://msdn.microsoft.com/library/windows/hardware/ff543130.aspx
 • InventoryVersion Tapahtumia luovan varastoprosessin versionumero.InventoryVersion The version number of the inventory process generating the events.
 • LowerClassFilters Laitteeseen asennettujen alemman luokan suodattimien tunnisteet.LowerClassFilters The identifiers of the Lower Class filters installed for the device.
 • LowerFilters Laitteeseen asennettujen alempien suodattimien tunnisteet.LowerFilters The identifiers of the Lower filters installed for the device.
 • Manufacturer Laitteen valmistaja.Manufacturer The manufacturer of the device.
 • MatchingID Laitteistotunnus tai yhteensopivuustunnus, jonka avulla Windows asentaa laite-esiintymän.MatchingID The Hardware ID or Compatible ID that Windows uses to install a device instance.
 • Model Tunnistaa laitteen mallin.Model Identifies the model of the device.
 • ParentId Laitteen ylätason laite-esiintymätunnus.ParentId The Device Instance ID of the parent of the device.
 • ProblemCode Laitteen tällä hetkellä palauttama virhekoodi, jos sellainen on.ProblemCode The error code currently returned by the device, if applicable.
 • Provider Tunnistaa laitteen toimittajan.Provider Identifies the device provider.
 • Service Laitteen palvelun nimi.Service The name of the device service.
 • STACKID Pinon laitteistotunnusluettelo.STACKID The list of hardware IDs for the stack.
 • UpperClassFilters Laitteeseen asennettujen ylemmän luokan suodattimien tunnisteet.UpperClassFilters The identifiers of the Upper Class filters installed for the device.
 • UpperFilters Laitteeseen asennettujen ylempien suodattimien tunnisteet.UpperFilters The identifiers of the Upper filters installed for the device.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDevicePnpRemoveMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDevicePnpRemove

Tämä tapahtuma ilmaisee, ettei InventoryDevicePnpRemove-objektia enää ole.This event indicates that the InventoryDevicePnpRemove object is no longer present. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin oikeanlaisen toiminnan varmistamiseen.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • InventoryVersion Varastotiedoston versio, joka luo tapahtumatInventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDevicePnpStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDevicePnpStartSync

Tämä tapahtuma ilmaisee, että uusi joukko InventoryDevicePnpAdd-tapahtumia lähetetään.This event indicates that a new set of InventoryDevicePnpAdd events will be sent. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin oikeanlaisen toiminnan varmistamiseen.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • InventoryVersion Varastotiedoston versio, joka luo tapahtumatInventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceUsbHubClassAddMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceUsbHubClassAdd

Tämä tapahtuma lähettää perusmetatietoja laitteen USB-keskittimistä.This event sends basic metadata about the USB hubs on the device. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin oikeanlaisen toiminnan varmistamiseen.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • InventoryVersion Varastotiedoston versio, joka luo tapahtumatInventoryVersion The version of the inventory file generating the events.
 • TotalUserConnectablePorts Yhdistettävien USB-porttien kokonaismäärä.TotalUserConnectablePorts Total number of connectable USB ports.
 • TotalUserConnectableTypeCPorts Yhdistettävien USB-C-porttien kokonaismäärä.TotalUserConnectableTypeCPorts Total number of connectable USB Type C ports.

Microsoft.Windows.Inventory.Core. InventoryDeviceUsbHubClassStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceUsbHubClassStartSync

Tämä tapahtuma ilmaisee, että uusi joukko InventoryDeviceUsbHubClassAdd-tapahtumia lähetetään.This event indicates that a new set of InventoryDeviceUsbHubClassAdd events will be sent. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin oikeanlaisen toiminnan varmistamiseen.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • InventoryVersion Varastotiedoston versio, joka luo tapahtumatInventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverBinaryAddMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverBinaryAdd

Tämä tapahtuma lähettää perusmetatietoja ohjaimen binaaritiedostoista, jotka ovat käynnissä järjestelmässä.This event sends basic metadata about driver binaries running on the system. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin ajan tasalla pitämiseen sekä oikeanlaisen toiminnan varmistamiseen.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date and performing properly.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • DriverCheckSum Ohjaintiedoston tarkistussumma.DriverCheckSum The checksum of the driver file.
 • DriverCompany Yrityksen nimi, joka kehitti ohjaimen.DriverCompany The company name that developed the driver.
 • DriverInBox Sisältyykö ohjain käyttöjärjestelmään?DriverInBox Is the driver included with the operating system?
 • DriverIsKernelMode Onko kyseessä ydintilan ohjain?DriverIsKernelMode Is it a kernel mode driver?
 • DriverName Ohjaimen tiedostonimi.DriverName The file name of the driver.
 • DriverPackageStrongName Ohjainkokonaisuuden täydellinen nimiDriverPackageStrongName The strong name of the driver package
 • DriverSigned Ohjainkokonaisuuden täydellinen nimiDriverSigned The strong name of the driver package
 • DriverTimeStamp Ohjaintiedoston aikaleiman alhaiset 32 bittiä.DriverTimeStamp The low 32 bits of the time stamp of the driver file.
 • DriverType Ohjaimen attribuuttien bittikenttä: 1.DriverType A bitfield of driver attributes: 1. määritä DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_PRINTER 0x0001.define DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_PRINTER 0x0001. 2.2. määritä DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_KERNEL 0x0002.define DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_KERNEL 0x0002. 3.3. määritä DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_USER 0x0004.define DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_USER 0x0004. 4.4. määritä DRIVER_MAP_DRIVER_IS_SIGNED 0x0008.define DRIVER_MAP_DRIVER_IS_SIGNED 0x0008. 5.5. määritä DRIVER_MAP_DRIVER_IS_INBOX 0x0010.define DRIVER_MAP_DRIVER_IS_INBOX 0x0010. 6.6. määritä DRIVER_MAP_DRIVER_IS_WINQUAL 0x0040.define DRIVER_MAP_DRIVER_IS_WINQUAL 0x0040. 7.7. määritä DRIVER_MAP_DRIVER_IS_SELF_SIGNED 0x0020.define DRIVER_MAP_DRIVER_IS_SELF_SIGNED 0x0020. 8.8. määritä DRIVER_MAP_DRIVER_IS_CI_SIGNED 0x0080.define DRIVER_MAP_DRIVER_IS_CI_SIGNED 0x0080. 9.9. määritä DRIVER_MAP_DRIVER_HAS_BOOT_SERVICE 0x0100.define DRIVER_MAP_DRIVER_HAS_BOOT_SERVICE 0x0100. 10.10. määritä DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_I386 0x10000.define DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_I386 0x10000. 11.11. määritä DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_IA64 0x20000.define DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_IA64 0x20000. 12.12. määritä DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_AMD64 0x40000.define DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_AMD64 0x40000. 13.13. määritä DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_ARM 0x100000.define DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_ARM 0x100000. 14.14. määritä DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_THUMB 0x200000.define DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_THUMB 0x200000. 15.15. määritä DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_ARMNT 0x400000.define DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_ARMNT 0x400000. 16.16. määritä DRIVER_MAP_DRIVER_IS_TIME_STAMPED 0x800000.define DRIVER_MAP_DRIVER_IS_TIME_STAMPED 0x800000.
 • DriverVersion Ohjaintiedoston versio.DriverVersion The version of the driver file.
 • ImageSize Ohjaintiedoston koko.ImageSize The size of the driver file.
 • Inf INF-tiedoston nimi.Inf The name of the INF file.
 • InventoryVersion Varastotiedoston versio, joka luo tapahtumatInventoryVersion The version of the inventory file generating the events.
 • Product Tuotenimi, johon sisältyy ohjaintiedostoon.Product The product name that is included in the driver file.
 • ProductVersion Tuoteversio, joka sisältyy ohjaintiedostoon.ProductVersion The product version that is included in the driver file.
 • Service Sen palvelun nimi, joka on asennettu laitteelle.Service The name of the service that is installed for the device.
 • WdfVersion Windows Driver Framework -versio.WdfVersion The Windows Driver Framework version.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverBinaryRemoveMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverBinaryRemove

Tämä tapahtuma ilmaisee, ettei InventoryDriverBinary-objektia enää ole.This event indicates that the InventoryDriverBinary object is no longer present. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin oikeanlaisen toiminnan varmistamiseen.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • InventoryVersion Varastotiedoston versio, joka luo tapahtumatInventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverBinaryStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverBinaryStartSync

Tämä tapahtuma ilmaisee, että uusi joukko InventoryDriverBinaryAdd-tapahtumia lähetetään.This event indicates that a new set of InventoryDriverBinaryAdd events will be sent. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin oikeanlaisen toiminnan varmistamiseen.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • InventoryVersion Varastotiedoston versio, joka luo tapahtumatInventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverPackageAddMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverPackageAdd

Tämä tapahtuma lähettää perusmetatietoja järjestelmään asennetuista ohjaimen paketeista.This event sends basic metadata about drive packages installed on the system. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin ajan tasalla pitämiseen sekä oikeanlaisen toiminnan varmistamiseen.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date and performing properly.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • Class Laiteohjaimen luokkanimi.Class The class name for the device driver.
 • ClassGuid Laiteohjaimen luokan GUID.ClassGuid The class GUID for the device driver.
 • Date Ohjainkokonaisuuden päivämäärä.Date The driver package date.
 • Directory Polku ohjainkokonaisuuteen.Directory The path to the driver package.
 • DriverInBox Sisältyykö ohjain käyttöjärjestelmään?DriverInBox Is the driver included with the operating system?
 • Inf Ohjainkokonaisuuden INF-nimi.Inf The INF name of the driver package.
 • InventoryVersion Varastotiedoston versio, joka luo tapahtumatInventoryVersion The version of the inventory file generating the events.
 • Provider Ohjainkokonaisuuden toimittaja.Provider The provider for the driver package.
 • SubmissionId Ohjainkokonaisuuden HLK-lähetystunnus.SubmissionId The HLK submission ID for the driver package.
 • Version Ohjainkokonaisuuden versio.Version The version of the driver package.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverPackageRemoveMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverPackageRemove

Tämä tapahtuma ilmaisee, ettei InventoryDriverPackageRemove-objektia enää ole.This event indicates that the InventoryDriverPackageRemove object is no longer present. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin oikeanlaisen toiminnan varmistamiseen.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • InventoryVersion Varastotiedoston versio, joka luo tapahtumatInventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverPackageStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverPackageStartSync

Tämä tapahtuma ilmaisee, että uusi joukko InventoryDriverPackageAdd-tapahtumia lähetetään.This event indicates that a new set of InventoryDriverPackageAdd events will be sent. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin oikeanlaisen toiminnan varmistamiseen.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • InventoryVersion Varastotiedoston versio, joka luo tapahtumatInventoryVersion The version of the inventory file generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.General.Microsoft.Windows.Inventory.General. InventoryMiscellaneousMemorySlotArrayInfoRemoveInventoryMiscellaneousMemorySlotArrayInfoRemove

Tämä tapahtumaa ilmaisee, että tätä ObjectInstanceId:n edustamaa tiettyä tieto-objektia ei enää ole.This event indicates that this particular data object represented by the ObjectInstanceId is no longer present. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Tämä tapahtuma sisältää kenttiä kohdasta Ms.Device.DeviceInventoryChange.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Microsoft.Windows.Inventory.General.AppHealthStaticAddMicrosoft.Windows.Inventory.General.AppHealthStaticAdd

Tämä tapahtuma lähettää tiedot, jotka kerätään tietylle sovellukselle lähdelaitteessa.This event sends details collected for a specific application on the source device. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin oikeanlaisen toiminnan varmistamiseen.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AhaVersion App Health Analyzer -työkalun binaariversio.AhaVersion The binary version of the App Health Analyzer tool.
 • ApplicationErrors Sovellusvirheiden määrä tapahtumalokista.ApplicationErrors The count of application errors from the event log.
 • Bitness Sovelluksen arkkitehtuurityyppi (16-bittinen tai 32-bittinen tai 64-bittinen).Bitness The architecture type of the application (16 Bit or 32 bit or 64 bit).
 • device_level Eri JRE/JAVA-versioita tiettyyn laitteeseen asennettuna.device_level Various JRE/JAVA versions installed on a particular device.
 • ExtendedProperties Määrite, jota käytetään kaikkien muiden määritteiden kokoamiseen tämän tapahtumatyypin alla.ExtendedProperties Attribute used for aggregating all other attributes under this event type.
 • Jar Merkintä, joka määrittää, onko sovelluksella Java JAR -tiedoston riippuvuus.Jar Flag to determine if an app has a Java JAR file dependency.
 • Jre Merkintä, joka määrittää, onko sovelluksella JRE-sovelluskehyksen riippuvuus.Jre Flag to determine if an app has JRE framework dependency.
 • Jre_version JRE-versiot, joille sovellus on määrittänyt sovelluskehysriippuvuuden.Jre_version JRE versions an app has declared framework dependency for.
 • Name Sovelluksen nimi.Name Name of the application.
 • NonDPIAware Merkintä, joka määrittää, onko sovellus ei dpi-arvoon mukautuva.NonDPIAware Flag to determine if an app is non-DPI aware
 • NumBinaries Kaikkien binaarien lukumäärä (.sys, .dll, .ini) sovelluksen asennussijainnista.NumBinaries Count of all binaries (.sys,.dll,.ini) from application install location.
 • RequiresAdmin Merkintä, joka määrittää, pyytääkö sovellus järjestelmänvalvojan oikeuksia suorittamista varten.RequiresAdmin Flag to determine if an app requests admin privileges for execution.
 • RequiresAdminv2 Lisämerkintä, joka määrittää, pyytääkö sovellus järjestelmänvalvojan oikeuksia suorittamista varten.RequiresAdminv2 Additional flag to determine if an app requests admin privileges for execution.
 • RequiresUIAccess Merkintä, joka määrittää, perustuuko sovellus käyttöliittymän ominaisuuksiin helppokäyttötoimintoja varten.RequiresUIAccess Flag to determine if an app is based on UI features for accessibility.
 • VB6 Merkintä, joka määrittää, perustuuko sovellus VB6-sovelluskehykseen.VB6 Flag to determine if an app is based on VB6 framework.
 • VB6v2 Lisämerkintä, joka määrittää, perustuuko sovellus VB6-sovelluskehykseen.VB6v2 Additional flag to determine if an app is based on VB6 framework.
 • Version Sovelluksen versio.Version Version of the application.
 • VersionCheck Merkintä, joka määrittää, onko sovellus staattisessa riippuvuussuhteessa käyttöjärjestelmäversioon.VersionCheck Flag to determine if an app has a static dependency on OS version.
 • VersionCheckv2 Lisämerkintä, joka määrittää, onko sovellus staattisessa riippuvuussuhteessa käyttöjärjestelmäversioon.VersionCheckv2 Additional flag to determine if an app has a static dependency on OS version.

Microsoft.Windows.Inventory.General.AppHealthStaticStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.General.AppHealthStaticStartSync

Tämä tapahtuma ilmaisee AppHealthStaticAdd-tapahtumien sarjan alun.This event indicates the beginning of a series of AppHealthStaticAdd events. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin oikeanlaisen toiminnan varmistamiseen.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AllowTelemetry Ilmaisee 'allowtelemetry'-komentoriviargumentin olemassaolon.AllowTelemetry Indicates the presence of the 'allowtelemetry' command line argument.
 • CommandLineArgs Komentoriviargumentit välitetty suoritettavaa App Health Analyzer -tiedostoa käynnistettäessä.CommandLineArgs Command line arguments passed when launching the App Health Analyzer executable.
 • Enhanced Ilmaisee 'enhanced'-komentoriviargumentin olemassaolon.Enhanced Indicates the presence of the 'enhanced' command line argument.
 • StartTime UTC-päivämäärä ja -kellonaika, jolloin tämä tapahtuma lähetettiin.StartTime UTC date and time at which this event was sent.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeAddInAddMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeAddInAdd

Tämä tapahtuma antaa tietoja asennetuista Office-apuohjelmista. Tällä tapahtumalla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin oikeanlaisen toiminnan varmistamiseen.This event provides data on the installed Office add-ins. The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AddinCLSID Microsoft Office -apuohjelman luokkatunnusavain.AddinCLSID The class identifier key for the Microsoft Office add-in.
 • AddInCLSID Microsoft Office -apuohjelman luokkatunnusavain.AddInCLSID The class identifier key for the Microsoft Office add-in.
 • AddInId Microsoft Office -apuohjelman tunnus.AddInId The identifier for the Microsoft Office add-in.
 • AddinType Microsoft Office -apuohjelman tyyppi.AddinType The type of the Microsoft Office add-in.
 • BinFileTimestamp Office-apuohjelman aikaleima.BinFileTimestamp The timestamp of the Office add-in.
 • BinFileVersion Microsoft Office -apuohjelman versio.BinFileVersion The version of the Microsoft Office add-in.
 • Description Microsoft Office -apuohjelman kuvaus.Description Description of the Microsoft Office add-in.
 • FileId Microsoft Office -apuohjelman tiedostotunnus.FileId The file identifier of the Microsoft Office add-in.
 • FileSize Microsoft Office -apuohjelman tiedostokoko.FileSize The file size of the Microsoft Office add-in.
 • FriendlyName Microsoft Office -apuohjelman kutsumanimi.FriendlyName The friendly name for the Microsoft Office add-in.
 • FullPath Office-apuohjelman koko polku.FullPath The full path to the Microsoft Office add-in.
 • InventoryVersion Varastobinaarin versio, joka luo tapahtumat.InventoryVersion The version of the inventory binary generating the events.
 • LoadBehavior Kokonaisluku, joka kuvaa kuormituksen toimintaa.LoadBehavior Integer that describes the load behavior.
 • LoadTime Officen apuohjelman latausaika.LoadTime Load time for the Office add-in.
 • OfficeApplication Apuohjelmaan liittyvä Microsoft Office -sovellus.OfficeApplication The Microsoft Office application associated with the add-in.
 • OfficeArchitecture Apuohjelman arkkitehtuuri.OfficeArchitecture The architecture of the add-in.
 • OfficeVersion Tämän apuohjelman Microsoft Office -versio.OfficeVersion The Microsoft Office version for this add-in.
 • OutlookCrashingAddin Ilmaisee, onko tälle apuohjelmalle löydetty kaatumisia.OutlookCrashingAddin Indicates whether crashes have been found for this add-in.
 • ProductCompany Office-apuohjelmaan liittyvän yrityksen nimi.ProductCompany The name of the company associated with the Office add-in.
 • ProductName Microsoft Office -apuohjelmaan liittyvän tuotteen nimi.ProductName The product name associated with the Microsoft Office add-in.
 • ProductVersion Office-apuohjelmaan liittyvä versio.ProductVersion The version associated with the Office add-in.
 • ProgramId Microsoft Office -apuohjelman yksilöivä ohjelmatunnus.ProgramId The unique program identifier of the Microsoft Office add-in.
 • Provider Tarjoajan nimi tälle apuohjelmalle.Provider Name of the provider for this add-in.
 • Usage Apuohjelman käyttöä koskevia tietoja.Usage Data regarding usage of the add-in.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeAddInRemoveMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeAddInRemove

Tämä tapahtumaa ilmaisee, että objectInstanceId:n edustamaa tiettyä tieto-objektia ei enää ole.This event indicates that the particular data object represented by the objectInstanceId is no longer present. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin oikeanlaisen toiminnan varmistamiseen.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeAddInStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeAddInStartSync

Tämä tapahtuma ilmaisee, että uutta synkronointia luodaan tälle kohdetyypille.This event indicates that a new sync is being generated for this object type. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin oikeanlaisen toiminnan varmistamiseen.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • InventoryVersion Varastobinaarin versio, joka luo tapahtumat.InventoryVersion The version of the inventory binary generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeIdentifiersAddMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeIdentifiersAdd

Tämä tapahtuma sisältää tietoja Officen tunnisteista.This event provides data on the Office identifiers. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin oikeanlaisen toiminnan varmistamiseen.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • InventoryVersion Varastobinaarin versio, joka luo tapahtumat.InventoryVersion The version of the inventory binary generating the events.
 • OAudienceData Alitunniste Microsoft Office julkaisun hallinnalle, tunnistaen laitteen pilottiryhmänOAudienceData Sub-identifier for Microsoft Office release management, identifying the pilot group for a device
 • OAudienceId Microsoft Officen tunniste Microsoft Office julkaisun hallinnalle tunnistaen laitteen pilottiryhmänOAudienceId Microsoft Office identifier for Microsoft Office release management, identifying the pilot group for a device
 • OMID Office SQM -koneen tunnisteOMID Identifier for the Office SQM Machine
 • OPlatform Onko asennettu Microsoft Office -tuote 32-bittinen vai 64-bittinenOPlatform Whether the installed Microsoft Office product is 32-bit or 64-bit
 • OTenantId Yksilöllinen GUID-tunnus, joka edustaa Microsoft O365 -vuokraajaaOTenantId Unique GUID representing the Microsoft O365 Tenant
 • OVersion Microsoft Officen asennettu versio.OVersion Installed version of Microsoft Office. Esimerkiksi 16.0.8602.1000For example, 16.0.8602.1000
 • OWowMID Vanha Microsoft Officen telemetriatietojen tunniste (SQM-koneen tunnus) WoW-järjestelmille (32-bittinen Microsoft Office 64-bittisessä Windowsissa)OWowMID Legacy Microsoft Office telemetry identifier (SQM Machine ID) for WoW systems (32-bit Microsoft Office on 64-bit Windows)

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeIdentifiersStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeIdentifiersStartSync

Tämä diagnostiikan tapahtuma ilmaisee, että tälle kohdetyypille luodaan uutta synkronointia.This is a diagnostic event that indicates a new sync is being generated for this object type. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin oikeanlaisen toiminnan varmistamiseen.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • InventoryVersion Varastobinaarin versio, joka luo tapahtumat.InventoryVersion The version of the inventory binary generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeIESettingsAddMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeIESettingsAdd

Tämä tapahtuma sisältää tietoja Officeen liittyvistä Internet Explorerin ominaisuuksista.This event provides data on Office-related Internet Explorer features. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin oikeanlaisen toiminnan varmistamiseen.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • InventoryVersion Varastobinaarin versio, joka luo tapahtumat.InventoryVersion The version of the inventory binary generating the events.
 • OIeFeatureAddon Merkintä, joka ilmoittaa, millä Microsoft Office -tuotteilla on tämä asetus käytössä.OIeFeatureAddon Flag indicating which Microsoft Office products have this setting enabled. FEATURE_ADDON_MANAGEMENT-ominaisuuden avulla WebBrowser-ohjausobjektia isännöivät sovellukset voivat noudattaa lisäosien hallinnan vaihtoehtoja, jotka on tehty Internet Explorerin Lisäosien hallinta -ominaisuuden avulla.The FEATURE_ADDON_MANAGEMENT feature lets applications hosting the WebBrowser Control to respect add-on management selections made using the Add-on Manager feature of Internet Explorer. Lisäosat, jotka käyttäjä tai järjestelmänvalvojan ryhmäkäytäntö on poistanut käytöstä, poistetaan käytöstä myös niissä sovelluksissa, joissa tämä ominaisuus on käytössä.Add-ons disabled by the user or by administrative group policy will also be disabled in applications that enable this feature.
 • OIeMachineLockdown Merkintä, joka ilmoittaa, millä Microsoft Office -tuotteilla on tämä asetus käytössä.OIeMachineLockdown Flag indicating which Microsoft Office products have this setting enabled. Kun FEATURE_LOCALMACHINE_LOCKDOWN-toiminto on käytössä, Internet Explorer käyttää suojausrajoituksia käyttäjän paikallisesta tietokoneesta ladattuun sisältöön. Tämä auttaa estämään vahingollisia ominaisuuksia paikallisissa tiedostoissa.When the FEATURE_LOCALMACHINE_LOCKDOWN feature is enabled, Internet Explorer applies security restrictions on content loaded from the user's local machine, which helps prevent malicious behavior involving local files.
 • OIeMimeHandling Merkintä, joka ilmoittaa, millä Microsoft Office -tuotteilla on tämä asetus käytössä.OIeMimeHandling Flag indicating which Microsoft Office products have this setting enabled. Kun FEATURE_MIME_HANDLING-toiminnon valvonta on käytössä, Internet Explorer käsittelee MIME-tyypit entistä turvallisemmin.When the FEATURE_MIME_HANDLING feature control is enabled, Internet Explorer handles MIME types more securely. Koskee vain Windows XP Service Pack 2 (SP2):n Windows Internet Explorer 6:taOnly applies to Windows Internet Explorer 6 for Windows XP Service Pack 2 (SP2)
 • OIeMimeSniffing Merkintä, joka ilmoittaa, millä Microsoft Office -tuotteilla on tämä asetus käytössä.OIeMimeSniffing Flag indicating which Microsoft Office products have this setting enabled. Määrittää tiedoston tiedostomuodon tarkastelemalla sen bittiallekirjoitusta.Determines a file's type by examining its bit signature. Windows Internet Explorer käyttää näitä tietoja sen määrittämiseen, kuinka tiedosto hahmonnetaan.Windows Internet Explorer uses this information to determine how to render the file. FEATURE_MIME_SNIFFING-ominaisuus, kun käytössä, sallii määrittämisen eri tavalla kullekin suojausvyöhykkeelle käyttämällä URLACTION_FEATURE_MIME_SNIFFING URL-toimintomerkintääThe FEATURE_MIME_SNIFFING feature, when enabled, allows to be set differently for each security zone by using the URLACTION_FEATURE_MIME_SNIFFING URL action flag
 • OIeNoAxInstall Merkintä, joka ilmoittaa, millä Microsoft Office -tuotteilla on tämä asetus käytössä.OIeNoAxInstall Flag indicating which Microsoft Office products have this setting enabled. Kun verkkosivu yrittää ladata tai asentaa ActiveX-komponentin, jota ei ole vielä asennettu, FEATURE_RESTRICT_ACTIVEXINSTALL-toiminto estää pyynnön.When a webpage attempts to load or install an ActiveX control that isn't already installed, the FEATURE_RESTRICT_ACTIVEXINSTALL feature blocks the request. Kun verkkosivu yrittää ladata tai asentaa ActiveX-komponentin, jota ei ole vielä asennettu, FEATURE_RESTRICT_ACTIVEXINSTALL-toiminto estää pyynnön.When a webpage tries to load or install an ActiveX control that isn't already installed, the FEATURE_RESTRICT_ACTIVEXINSTALL feature blocks the request
 • OIeNoDownload Merkintä, joka ilmoittaa, millä Microsoft Office -tuotteilla on tämä asetus käytössä.OIeNoDownload Flag indicating which Microsoft Office products have this setting enabled. FEATURE_RESTRICT_FILEDOWNLOAD-toiminto estää tiedoston lataamispyynnöt, jotka siirtyvät resurssiin, jotka näyttävät tiedostojen lataamisen valintaikkunan tai joita käyttäjä ei ole erikseen aloittanut (esimerkiksi hiiren napsautus tai näppäimen painallus).The FEATURE_RESTRICT_FILEDOWNLOAD feature blocks file download requests that navigate to a resource, that display a file download dialog box, or that are not initiated explicitly by a user action (for example, a mouse click or key press). Koskee vain Windows XP Service Pack 2 (SP2):n Windows Internet Explorer 6:taOnly applies to Windows Internet Explorer 6 for Windows XP Service Pack 2 (SP2)
 • OIeObjectCaching Merkintä, joka ilmoittaa, millä Microsoft Office -tuotteilla on tämä asetus käytössä.OIeObjectCaching Flag indicating which Microsoft Office products have this setting enabled. Kun käytössä, FEATURE_OBJECT_CACHING-toiminto estää verkkosivuja käyttämästä tai muodostamasta ActiveX-komponentteja, jotka ovat eri toimialueiden tai suojauskontekstien välimuististaWhen enabled, the FEATURE_OBJECT_CACHING feature prevents webpages from accessing or instantiating ActiveX controls cached from different domains or security contexts
 • OIePasswordDisable Merkintä, joka ilmoittaa, millä Microsoft Office -tuotteilla on tämä asetus käytössä.OIePasswordDisable Flag indicating which Microsoft Office products have this setting enabled. Windows XP Service Pack 2 (SP2):n Windows Internet Explorer 6:n jälkeen Internet Explorer ei enää salli käyttäjänimien ja salasanojen määrittämistä URL-osoitteissa, jotka käyttävät HTTP- tai HTTPS-protokollia.After Windows Internet Explorer 6 for Windows XP Service Pack 2 (SP2), Internet Explorer no longer allows usernames and passwords to be specified in URLs that use the HTTP or HTTPS protocols. URL-osoitteissa, joissa käytetään muita protokollia, kuten FTP:tä, sallitaan edelleen käyttäjänimet ja salasanatURLs using other protocols, such as FTP, still allow usernames and passwords
 • OIeSafeBind Merkintä, joka ilmoittaa, millä Microsoft Office -tuotteilla on tämä asetus käytössä.OIeSafeBind Flag indicating which Microsoft Office products have this setting enabled. FEATURE_SAFE_BINDTOOBJECT-ominaisuus suorittaa lisäsuojaustarkistuksia, kun MonikerBindToObject kutsutaan luomaan ja alustamaan Microsoft ActiveX-komponentteja.The FEATURE_SAFE_BINDTOOBJECT feature performs additional safety checks when calling MonikerBindToObject to create and initialize Microsoft ActiveX controls. Tarkemmin sanottuna estää komponentin luomisen, jos ohjausobjektin rekisterissä on COMPAT_EVIL_DONT_LOADSpecifically, prevent the control from being created if COMPAT_EVIL_DONT_LOAD is in the registry for the control
 • OIeSecurityBand Merkintä, joka ilmoittaa, millä Microsoft Office -tuotteilla on tämä asetus käytössä.OIeSecurityBand Flag indicating which Microsoft Office products have this setting enabled. FEATURE_SECURITYBAND-toiminto ohjaa Internet Explorerin tietopalkin näyttöä.The FEATURE_SECURITYBAND feature controls the display of the Internet Explorer Information bar. Kun käytössä, tietopalkki tulee näkyviin, kun tiedoston latausta tai koodin asennusta on rajoitettuWhen enabled, the Information bar appears when file download or code installation is restricted
 • OIeUncSaveCheck Merkintä, joka ilmoittaa, millä Microsoft Office -tuotteilla on tämä asetus käytössä.OIeUncSaveCheck Flag indicating which Microsoft Office products have this setting enabled. FEATURE_UNC_SAVEDFILECHECK-ominaisuus mahdollistaa Mark of the Webin (MOTW) paikallisille tiedostoille, jotka on ladattu verkkosijainneista, jotka on jaettu UNC (Universal Naming Convention) -muodossa.The FEATURE_UNC_SAVEDFILECHECK feature enables the Mark of the Web (MOTW) for local files loaded from network locations that have been shared by using the Universal Naming Convention (UNC)
 • OIeValidateUrl Merkintä, joka ilmoittaa, millä Microsoft Office -tuotteilla on tämä asetus käytössä.OIeValidateUrl Flag indicating which Microsoft Office products have this setting enabled. Kun käytössä, FEATURE_VALIDATE_NAVIGATE_URL-toiminnon valvonta estää Windows Internet Exploreria siirtymästä huonosti muotoiltuun URL-osoitteeseenWhen enabled, the FEATURE_VALIDATE_NAVIGATE_URL feature control prevents Windows Internet Explorer from navigating to a badly formed URL
 • OIeWebOcPopup Merkintä, joka ilmoittaa, millä Microsoft Office -tuotteilla on tämä asetus käytössä.OIeWebOcPopup Flag indicating which Microsoft Office products have this setting enabled. FEATURE_WEBOC_POPUPMANAGEMENT-ominaisuuden avulla WebBrowser-ohjausobjektia isännöivät sovellukset voivat vastaanottaa Internet Explorerin oletusponnahdusikkunan hallintaan liittyvät seikatThe FEATURE_WEBOC_POPUPMANAGEMENT feature allows applications hosting the WebBrowser Control to receive the default Internet Explorer pop-up window management behavior
 • OIeWinRestrict Merkintä, joka ilmoittaa, millä Microsoft Office -tuotteilla on tämä asetus käytössä.OIeWinRestrict Flag indicating which Microsoft Office products have this setting enabled. Kun käytössä, FEATURE_WINDOW_RESTRICTIONS-ominaisuus lisää useita rajoituksia ponnahdusikkunoiden kokoon ja toimintaanWhen enabled, the FEATURE_WINDOW_RESTRICTIONS feature adds several restrictions to the size and behavior of popup windows
 • OIeZoneElevate Merkintä, joka ilmoittaa, millä Microsoft Office -tuotteilla on tämä asetus käytössä.OIeZoneElevate Flag indicating which Microsoft Office products have this setting enabled. Kun käytössä, FEATURE_ZONE_ELEVATION-ominaisuus estää yhden vyöhykkeen sivujen siirtymisen sivuille suuremmalla suojausvyöhykkeellä, ellei käyttäjä muodosta siirtymistäWhen enabled, the FEATURE_ZONE_ELEVATION feature prevents pages in one zone from navigating to pages in a higher security zone unless the navigation is generated by the user

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeIESettingsStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeIESettingsStartSync

Tämä diagnostiikan tapahtuma ilmaisee, että tälle kohdetyypille luodaan uutta synkronointia.This is a diagnostic event that indicates a new sync is being generated for this object type. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin oikeanlaisen toiminnan varmistamiseen.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • InventoryVersion Varastobinaarin versio, joka luo tapahtumat.InventoryVersion The version of the inventory binary generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeInsightsAddMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeInsightsAdd

Tämä tapahtuma sisältää merkityksellisiä tietoja asennetuista Officen tuotteista.This event provides insight data on the installed Office products. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin oikeanlaisen toiminnan varmistamiseen.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • InventoryVersion Varastobinaarin versio, joka luo tapahtumat.InventoryVersion The version of the inventory binary generating the events.
 • OfficeApplication Office-sovelluksen nimi.OfficeApplication The name of the Office application.
 • OfficeArchitecture Office-sovelluksen bittimäärä.OfficeArchitecture The bitness of the Office application.
 • OfficeVersion Office-sovelluksen versio.OfficeVersion The version of the Office application.
 • Value Tästä kohteesta kerätyt merkitykselliset tiedot.Value The insights collected about this entity.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeInsightsRemoveMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeInsightsRemove

Tämä tapahtumaa ilmaisee, että objectInstanceId:n edustamaa tiettyä tieto-objektia ei enää ole.This event indicates that the particular data object represented by the objectInstanceId is no longer present. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin oikeanlaisen toiminnan varmistamiseen.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeInsightsStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeInsightsStartSync

Tämä diagnostiikan tapahtuma ilmaisee, että uutta synkronointia luodaan tälle kohdetyypille.This diagnostic event indicates that a new sync is being generated for this object type. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin oikeanlaisen toiminnan varmistamiseen.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • InventoryVersion Varastobinaarin versio, joka luo tapahtumat.InventoryVersion The version of the inventory binary generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeProductsAddMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeProductsAdd

Tämä tapahtuma kuvaa kaikki asennetut Office-tuotteet.This event describes all installed Office products. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin oikeanlaisen toiminnan varmistamiseen.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • InventoryVersion Varastobinaarin versio, joka luo tapahtumat.InventoryVersion The version of the inventory binary generating the events.
 • OC2rApps GUID, joka kuvailee Officen pika-asennussovelluksetOC2rApps A GUID the describes the Office Click-To-Run apps
 • OC2rSkus Pilkuilla erotettu luettelo (CSV) Officen pika-asennustuotteista, jotka on asennettu laitteeseen.OC2rSkus Comma-delimited list (CSV) of Office Click-To-Run products installed on the device. Esimerkiksi Office 2016 ProPlusFor example, Office 2016 ProPlus
 • OMsiApps Pilkuilla erotettu luettelo (CSV) Officen MSI-tuotteista, jotka on asennettu laitteeseen.OMsiApps Comma-delimited list (CSV) of Office MSI products installed on the device. Esimerkiksi Microsoft WordFor example, Microsoft Word
 • OProductCodes GUID-tunnus, joka kuvaa Officen MSI-tuotteitaOProductCodes A GUID that describes the Office MSI products

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeProductsStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeProductsStartSync

Tämä diagnostiikan tapahtuma ilmaisee, että tälle kohdetyypille luodaan uutta synkronointia.This is a diagnostic event that indicates a new sync is being generated for this object type. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin oikeanlaisen toiminnan varmistamiseen.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • InventoryVersion Varastobinaarin versio, joka luo tapahtumat.InventoryVersion The version of the inventory binary generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeSettingsAddMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeSettingsAdd

Tämä tapahtuma kuvaa eri Office-asetuksia.This event describes various Office settings. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin oikeanlaisen toiminnan varmistamiseen.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • BrowserFlags Selainmerkinnät Officeen liittyville tuotteille.BrowserFlags Browser flags for Office-related products.
 • ExchangeProviderFlags Office Exchangen tarjoajan käytännötExchangeProviderFlags Office Exchange provider policies
 • InventoryVersion Varastobinaarin versio, joka luo tapahtumat.InventoryVersion The version of the inventory binary generating the events.
 • SharedComputerLicensing Officen yhteiset tietokoneen käyttöoikeuksien käytännötSharedComputerLicensing Office Shared Computer Licensing policies

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeSettingsStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeSettingsStartSync

Tämä diagnostiikan tapahtuma ilmaisee, että tälle kohdetyypille luodaan uutta synkronointia.This is a diagnostic event that indicates a new sync is being generated for this object type. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin oikeanlaisen toiminnan varmistamiseen.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • InventoryVersion Varastobinaarin versio, joka luo tapahtumat.InventoryVersion The version of the inventory binary generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeVBAAddMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeVBAAdd

Tämä tapahtuma sisältää kootun yhteenvedon lukumäärän ehdoista, jotka ovat tulleet vastaan, kun suoritetaan Office-tiedostojen paikallista tarkistusta, analysoidaan tunnettuja VBA-ohjelmoitavuuden yhteensopivuusongelmia vanhojen office-versioiden ja ProPlus:n sekä 32- ja 64-bittisten versioiden välillä.This event provides a summary rollup count of conditions encountered while performing a local scan of Office files, analyzing for known VBA programmability compatibility issues between legacy office version and ProPlus, and between 32 and 64-bit versions. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin oikeanlaisen toiminnan varmistamiseen.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • Design Niiden tiedostojen määrä, joista löytyi suunnitteluongelmiaDesign Count of files with design issues found
 • Design_x64 Niiden tiedostojen määrä, joista löytyi 64-bittisiä suunnitteluongelmiaDesign_x64 Count of files with 64 bit design issues found
 • DuplicateVBA Niiden tiedostojen lukumäärä, joissa on VBA-koodin kaksoiskappaleDuplicateVBA Count of files with duplicate VBA code
 • HasVBA Niiden tiedostojen lukumäärä, joissa on VBA-koodiHasVBA Count of files with VBA code
 • Inaccessible Niiden tiedostojen määrä, joita ei voi käyttää skannausta vartenInaccessible Count of files that were inaccessible for scanning
 • Issues Niiden tiedostojen määrä, joissa on havaittu ongelmiaIssues Count of files with issues detected
 • Issues x64 Niiden tiedostojen määrä, joissa on havaittu 64-bittisiä ongelmiaIssues_x64 Count of files with 64-bit issues detected
 • IssuesNone Niiden tiedostojen määrä, joissa ei ole havaittu ongelmiaIssuesNone Count of files with no issues detected
 • IssuesNone x64 Niiden tiedostojen määrä, joissa ei ole havaittu 64-bittisiä ongelmiaIssuesNone_x64 Count of files with no 64-bit issues detected
 • Locked Niiden tiedostojen määrä, jotka olivat lukittuja estäen tarkistuksenLocked Count of files that were locked, preventing scanning
 • NoVBA Niiden tiedostojen määrä, joissa ei ole VBA:taNoVBA Count of files with no VBA inside
 • Protected Niiden tiedostojen määrä, jotka olivat salasanalla suojattuja estäen tarkistuksenProtected Count of files that were password protected, preventing scanning
 • RemLimited Niiden tiedostojen määrä, jotka edellyttävät rajoitettuja korjausmuutoksiaRemLimited Count of files that require limited remediation changes
 • RemLimited x64 Niiden tiedostojen määrä, jotka edellyttävät rajoitettuja korjausmuutoksia 64-bittisiin ongelmiinRemLimited_x64 Count of files that require limited remediation changes for 64-bit issues
 • RemSignificant Niiden tiedostojen määrä, jotka edellyttävät merkittäviä korjausmuutoksiaRemSignificant Count of files that require significant remediation changes
 • RemSignificant x64 Niiden tiedostojen määrä, jotka edellyttävät merkittäviä korjausmuutoksia 64-bittisiin ongelmiinRemSignificant_x64 Count of files that require significant remediation changes for 64-bit issues
 • Score Yleiset yhteensopivuuden pisteet skannattua sisältöä varten laskettuinaScore Overall compatibility score calculated for scanned content
 • Score x64 Yleiset 64-bittiset yhteensopivuuden pisteet skannattua sisältöä varten laskettuinaScore_x64 Overall 64-bit compatibility score calculated for scanned content
 • Total Skannattujen tiedostojen kokonaismääräTotal Total number of files scanned
 • Validation Niiden tiedostojen lukumäärä, jotka edellyttävät manuaalista vahvistustaValidation Count of files that require additional manual validation
 • Validation x64 Niiden tiedostojen lukumäärä, jotka edellyttävät manuaalista vahvistusta 64-bittisille ongelmilleValidation_x64 Count of files that require additional manual validation for 64-bit issues

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeVBARemoveMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeVBARemove

Tämä tapahtumaa ilmaisee, että objectInstanceId:n edustamaa tiettyä tieto-objektia ei enää ole.This event indicates that the particular data object represented by the objectInstanceId is no longer present. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin oikeanlaisen toiminnan varmistamiseen.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeVBARuleViolationsAddMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeVBARuleViolationsAdd

Tämä tapahtuma sisältää tietoja Microsoft Office VBA -säännön väärinkäytöksistä, mukaan lukien koontimäärän rikkomistyyppiä kohden mainiten korjausvaatimukset organisaatiolle.This event provides data on Microsoft Office VBA rule violations, including a rollup count per violation type, giving an indication of remediation requirements for an organization. Tapahtumatunnus on yksilöllinen GUID, joka liittyy vahvistussääntöön.The event identifier is a unique GUID, associated with the validation rule. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin oikeanlaisen toiminnan varmistamiseen.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • Count Microsoft Office VBA -säännön väärinkäytöksiä yhteensäCount Count of total Microsoft Office VBA rule violations

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeVBARuleViolationsRemoveMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeVBARuleViolationsRemove

Tämä tapahtumaa ilmaisee, että objectInstanceId:n edustamaa tiettyä tieto-objektia ei enää ole.This event indicates that the particular data object represented by the objectInstanceId is no longer present. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin oikeanlaisen toiminnan varmistamiseen.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeVBARuleViolationsStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeVBARuleViolationsStartSync

Tämä tapahtuma ilmaisee, että uutta synkronointia luodaan tälle kohdetyypille.This event indicates that a new sync is being generated for this object type. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin oikeanlaisen toiminnan varmistamiseen.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • InventoryVersion Varastobinaarin versio, joka luo tapahtumat.InventoryVersion The version of the inventory binary generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeVBAStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeVBAStartSync

Tämä diagnostiikan tapahtuma ilmaisee, että uutta synkronointia luodaan tälle kohdetyypille.This diagnostic event indicates that a new sync is being generated for this object type. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin oikeanlaisen toiminnan varmistamiseen.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • InventoryVersion Varastobinaarin versio, joka luo tapahtumat.InventoryVersion The version of the inventory binary generating the events.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousUUPInfoAddMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousUUPInfoAdd

Tämä tapahtuma antaa tietoja Unified Update Platform (UUP) -tuotteista ja niiden versiosta.This event provides data on Unified Update Platform (UUP) products and what version they are at. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin oikeanlaisen toiminnan varmistamiseen.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • Identifier UUP-tunnisteIdentifier UUP identifier
 • LastActivatedVersion Viimeksi aktivoitu versioLastActivatedVersion Last activated version
 • PreviousVersion Edellinen versioPreviousVersion Previous version
 • Source UUP-lähdeSource UUP source
 • Version UUP-versioVersion UUP version

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousUUPInfoRemoveMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousUUPInfoRemove

Tämä tapahtumaa ilmaisee, että tätä objectInstanceId:n edustamaa tiettyä tieto-objektia ei enää ole.This event indicates that this particular data object represented by the objectInstanceId is no longer present. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin oikeanlaisen toiminnan varmistamiseen.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousUUPInfoStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousUUPInfoStartSync

Tämä diagnostiikan tapahtuma ilmaisee, että tälle kohdetyypille luodaan uutta synkronointia.This is a diagnostic event that indicates a new sync is being generated for this object type. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin oikeanlaisen toiminnan varmistamiseen.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Microsoft.Windows.Inventory.Indicators.ChecksumMicrosoft.Windows.Inventory.Indicators.Checksum

Tämä tapahtuma tekee yhteenvedon InventoryMiscellaneousUexIndicatorAdd-tapahtumien määrästä.This event summarizes the counts for the InventoryMiscellaneousUexIndicatorAdd events. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin oikeanlaisen toiminnan varmistamiseen.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • ChecksumDictionary Kunkin käyttöjärjestelmän ilmaisimen määrä.ChecksumDictionary A count of each operating system indicator.
 • PCFP Samankaltainen kuin InventoryId-kenttä, joka löytyy muista ydintapahtumista.PCFP Equivalent to the InventoryId field that is found in other core events.

Microsoft.Windows.Inventory.Indicators.InventoryMiscellaneousUexIndicatorAddMicrosoft.Windows.Inventory.Indicators.InventoryMiscellaneousUexIndicatorAdd

Tämä tapahtuma edustaa perusmetatietoja järjestelmään asennetuista sovellustiedostoista.This event represents the basic metadata about the OS indicators installed on the system. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään laitteen ajan tasalla pitämiseen sekä Windowsin oikeanlaisen toiminnan varmistamiseen.The data collected with this event helps ensure the device is up to date and keeps Windows performing properly.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • IndicatorValue Ilmaisimen arvo.IndicatorValue The indicator value.

Microsoft.Windows.Inventory.Indicators.InventoryMiscellaneousUexIndicatorRemoveMicrosoft.Windows.Inventory.Indicators.InventoryMiscellaneousUexIndicatorRemove

Tämä tapahtumaa ilmaisee, että tätä objectInstanceId:n edustamaa tiettyä tieto-objektia ei enää ole.This event indicates that this particular data object represented by the objectInstanceId is no longer present. Tämän tapahtuman avulla on mahdollista ymmärtää paremmin järjestelmään asennettuja käyttöjärjestelmän indikaattoreita.This event is used to understand the OS indicators installed on the system. Tämän tapahtuman avulla kerätyt tiedot auttavat varmistamaan, että sekä laite että Windows ovat ajan tasalla ja että Windows toimii oikein.The data collected with this event helps ensure the device is current and Windows is up to date and performing properly.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Microsoft.Windows.Inventory.Indicators.InventoryMiscellaneousUexIndicatorStartSyncMicrosoft.Windows.Inventory.Indicators.InventoryMiscellaneousUexIndicatorStartSync

Tämä tapahtumaa ilmaisee, että tätä objectInstanceId:n edustamaa tiettyä tieto-objektia ei enää ole.This event indicates that this particular data object represented by the objectInstanceId is no longer present. Tämän tapahtuman avulla on mahdollista ymmärtää paremmin järjestelmään asennettuja käyttöjärjestelmän indikaattoreita.This event is used to understand the OS indicators installed on the system. Tämän tapahtuman avulla kerätyt tiedot auttavat varmistamaan, että sekä laite että Windows ovat ajan tasalla ja että Windows toimii oikein.The data collected with this event helps ensure the device is current and Windows is up to date and performing properly.

Tapahtuma sisältää Ms.Device.DeviceInventoryChange-kenttiä.This event includes fields from Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Ytimen tapahtumatKernel events

IOIO

Tämä tapahtuma ilmaisee järjestelmän käynnistämisen jälkeen käyttöjärjestelmästä luettujen tai käyttöjärjestelmän lukemien sekä käyttöjärjestelmään kirjoitettujen tai käyttöjärjestelmän kirjoittamien tavujen määrän.This event indicates the number of bytes read from or read by the OS and written to or written by the OS upon system startup.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • BytesRead Järjestelmän käynnistämisen jälkeen käyttöjärjestelmästä luettujen tai käyttöjärjestelmän lukemien tavujen kokonaismäärä.BytesRead The total number of bytes read from or read by the OS upon system startup.
 • BytesWritten Järjestelmän käynnistämisen jälkeen käyttöjärjestelmään kirjoitettujen tai käyttöjärjestelmän kirjoittamien tavujen kokonaismäärä.BytesWritten The total number of bytes written to or written by the OS upon system startup.

Microsoft.Windows.Kernel.BootEnvironment.OsLaunchMicrosoft.Windows.Kernel.BootEnvironment.OsLaunch

Tämä tapahtuma sisältää käyttöjärjestelmää koskevia perustietoja, jotka on kerätty käynnistyksen aikana ja joita käytetään päivitysprosessin onnistumisen arviointiin.This event includes basic data about the Operating System, collected during Boot and used to evaluate the success of the upgrade process. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin oikeanlaisen toiminnan varmistamiseen.The data collected with this event is used to keep Windows performing properly.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • BootApplicationId Tämä kenttä kertoo käyttöjärjestelmän lataussovelluksen tunnuksen.BootApplicationId This field tells us what the OS Loader Application Identifier is.
 • BootAttemptCount Niiden peräkkäisten yritysten määrä, jotka käynnistyksen hallintaohjelma on käyttänyt käynnistääkseen tämän käyttöjärjestelmän.BootAttemptCount The number of consecutive times the boot manager has attempted to boot into this operating system.
 • BootSequence Nykyinen käynnistystunnus, jota käytetään tiettyyn käynnistysistuntoon liittyvien tapahtumien yhdistämiseen.BootSequence The current Boot ID, used to correlate events related to a particular boot session.
 • BootStatusPolicy Tunnistaa sovellettavan käynnistyskäytännön.BootStatusPolicy Identifies the applicable Boot Status Policy.
 • BootType Tunnistaa käynnistystyypin (esim. Cold, Hiber, Resume).BootType Identifies the type of boot (e.g.: "Cold", "Hiber", "Resume").
 • EventTimestamp Määritetystä hetkestä kulunut aika sekunteina.EventTimestamp Seconds elapsed since an arbitrary time point. Tätä voidaan käyttää peräkkäisten käynnistysyritysten välisten aikaerojen tunnistamiseen.This can be used to identify the time difference in successive boot attempts being made.
 • FirmwareResetReasonEmbeddedController Laiteohjelmiston antama syy järjestelmän palautukselle.FirmwareResetReasonEmbeddedController Reason for system reset provided by firmware.
 • FirmwareResetReasonEmbeddedControllerAdditional Laiteohjelmiston tarvittaessa antamat lisätiedot järjestelmän palautuksen syystä.FirmwareResetReasonEmbeddedControllerAdditional Additional information on system reset reason provided by firmware if needed.
 • FirmwareResetReasonPch Laiteohjelmiston antama syy järjestelmän palautukselle.FirmwareResetReasonPch Reason for system reset provided by firmware.
 • FirmwareResetReasonPchAdditional Laiteohjelmiston tarvittaessa antamat lisätiedot järjestelmän palautuksen syystä.FirmwareResetReasonPchAdditional Additional information on system reset reason provided by firmware if needed.
 • FirmwareResetReasonSupplied Merkintä, joka ilmaisee, että laiteohjelmisto on antanut syyn järjestelmän palautukselle.FirmwareResetReasonSupplied Flag indicating that a reason for system reset was provided by firmware.
 • IO Käyttöjärjestelmän latausohjelman käynnistyksen aikana levylle kirjoittaman ja siltä lukeman datan määrä.IO Amount of data written to and read from the disk by the OS Loader during boot. Katso IO.See IO.
 • LastBootSucceeded Merkintä, joka ilmaisee, onnistuiko edellinen käynnistys.LastBootSucceeded Flag indicating whether the last boot was successful.
 • LastShutdownSucceeded Merkintä, joka ilmaisee, onnistuiko edellinen sammutus.LastShutdownSucceeded Flag indicating whether the last shutdown was successful.
 • MenuPolicy Lisäasetusvalikon tyyppi, joka pitäisi näyttää käyttäjälle (vanha, vakio jne.)MenuPolicy Type of advanced options menu that should be shown to the user (Legacy, Standard, etc.).
 • RecoveryEnabled Ilmaisee, onko palautus käytössä.RecoveryEnabled Indicates whether recovery is enabled.
 • UserInputTime Aika, jonka latausohjelma odotti käyttäjän syötettä.UserInputTime The amount of time the loader application spent waiting for user input.

SiirtotapahtumatMigration events

Microsoft.Windows.MigrationCore.MigObjectCountDLUsrMicrosoft.Windows.MigrationCore.MigObjectCountDLUsr

Tämä tapahtuma palauttaa tietoja, joilla voidaan jäljittää siirtokohteiden määrää eri vaiheissa ominaisuuspäivityksen aikana.This event returns data to track the count of the migration objects across various phases during feature update. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin suojauksen varmistamiseen ja tietojen katoamisen jäljittämiseen.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and to track data loss scenarios.

Microsoft.Windows.MigrationCore.MigObjectCountKFSysMicrosoft.Windows.MigrationCore.MigObjectCountKFSys

Tämä tapahtuma palauttaa tietoja siirto-objektien määrästä eri vaiheissa ominaisuuspäivityksen aikana.This event returns data about the count of the migration objects across various phases during feature update. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin suojauksen varmistamiseen ja tietojen katoamisen jäljittämiseen.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and to track data loss scenarios.

Microsoft.Windows.MigrationCore.MigObjectCountKFUsrMicrosoft.Windows.MigrationCore.MigObjectCountKFUsr

Tämä tapahtuma palauttaa tietoja, joilla voidaan jäljittää siirtokohteiden määrää eri vaiheissa ominaisuuspäivityksen aikana.This event returns data to track the count of the migration objects across various phases during feature update. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin suojauksen varmistamiseen ja tietojen katoamisen jäljittämiseen.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and to track data loss scenarios.

OneDrive-tapahtumatOneDrive events

Microsoft.OneDrive.Sync.Setup.APIOperationMicrosoft.OneDrive.Sync.Setup.APIOperation

Tämä tapahtuma sisältää perustietoja OneDriven ohjelmointirajapinnan asentamis- ja asennuksen poistamistoiminnoista.This event includes basic data about install and uninstall OneDrive API operations. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin ajan tasalla pitämiseen sekä suojauksen ja oikeanlaisen toiminnan varmistamiseen.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date, secure, and performing properly.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • APIName Ohjelmointirajapinnan nimi.APIName The name of the API.
 • Duration Kuinka kauan toiminto kesti.Duration How long the operation took.
 • IsSuccess Oliko toiminto onnistunut?IsSuccess Was the operation successful?
 • ResultCode Tuloskoodi.ResultCode The result code.
 • ScenarioName Skenaarion nimi.ScenarioName The name of the scenario.

Microsoft.OneDrive.Sync.Setup.EndExperienceMicrosoft.OneDrive.Sync.Setup.EndExperience

Tämä tapahtuma sisältää asennuksen onnistumisen tai epäonnistumisen yhteenvedon.This event includes a success or failure summary of the installation. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin ajan tasalla pitämiseen sekä suojauksen ja oikeanlaisen toiminnan varmistamiseen.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date, secure, and performing properly.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • APIName Ohjelmointirajapinnan nimi.APIName The name of the API.
 • HResult Edellisen ennen tätä toimintoa suoritetun toiminnon tuloskoodiHResult The result code of the last action performed before this operation
 • IsSuccess Onnistuiko toiminto?IsSuccess Was the operation successful?
 • ScenarioName Skenaarion nimi.ScenarioName The name of the scenario.

Microsoft.OneDrive.Sync.Setup.OSUpgradeInstallationOperationMicrosoft.OneDrive.Sync.Setup.OSUpgradeInstallationOperation

Tämä tapahtuma liittyy käyttöjärjestelmäversioon, kun käyttöjärjestelmä päivitetään, kun OneDrive on asennettuna.This event is related to the OS version when the OS is upgraded with OneDrive installed. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin ajan tasalla pitämiseen sekä suojauksen ja oikeanlaisen toiminnan varmistamiseen.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date, secure, and performing properly.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • CurrentOneDriveVersion OneDriven nykyinen versio.CurrentOneDriveVersion The current version of OneDrive.
 • CurrentOSBuildBranch Käyttöjärjestelmän nykyinen haara.CurrentOSBuildBranch The current branch of the operating system.
 • CurrentOSBuildNumber Käyttöjärjestelmän nykyinen koontiversion numero.CurrentOSBuildNumber The current build number of the operating system.
 • CurrentOSVersion Käyttöjärjestelmän nykyinen versio.CurrentOSVersion The current version of the operating system.
 • HResult Toiminnon HResult.HResult The HResult of the operation.
 • SourceOSBuildBranch Käyttöjärjestelmän lähdehaara.SourceOSBuildBranch The source branch of the operating system.
 • SourceOSBuildNumber Käyttöjärjestelmän lähteen koontiversion numero.SourceOSBuildNumber The source build number of the operating system.
 • SourceOSVersion Käyttöjärjestelmän lähdeversio.SourceOSVersion The source version of the operating system.

Microsoft.OneDrive.Sync.Setup.RegisterStandaloneUpdaterAPIOperationMicrosoft.OneDrive.Sync.Setup.RegisterStandaloneUpdaterAPIOperation

Tämä tapahtuma liittyy OneDriven päivitystehtävän rekisteröintiin tai rekisteröinnin poistamiseen.This event is related to registering or unregistering the OneDrive update task. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin ajan tasalla pitämiseen sekä suojauksen ja oikeanlaisen toiminnan varmistamiseen.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date, secure, and performing properly.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • APIName Ohjelmointirajapinnan nimi.APIName The name of the API.
 • IsSuccess Oliko toiminto onnistunut?IsSuccess Was the operation successful?
 • RegisterNewTaskResult RegisterNewTask-toiminnon HResult.RegisterNewTaskResult The HResult of the RegisterNewTask operation.
 • ScenarioName Skenaarion nimi.ScenarioName The name of the scenario.
 • UnregisterOldTaskResult UnregisterOldTask-toiminnon HResult.UnregisterOldTaskResult The HResult of the UnregisterOldTask operation.

Microsoft.OneDrive.Sync.Updater.ComponentInstallStateMicrosoft.OneDrive.Sync.Updater.ComponentInstallState

Tämä tapahtuma sisältää perustietoja riippuvaisten OneDrive-osien asennuksen tilasta.This event includes basic data about the installation state of dependent OneDrive components. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin ajan tasalla pitämiseen sekä suojauksen ja oikeanlaisen toiminnan varmistamiseen.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date, secure, and performing properly.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • ComponentName Riippuvaisen osan nimi.ComponentName The name of the dependent component.
 • isInstalled Onko riippuvainen osa asennettu?isInstalled Is the dependent component installed?

Microsoft.OneDrive.Sync.Updater.OverlayIconStatusMicrosoft.OneDrive.Sync.Updater.OverlayIconStatus

Tämä tapahtuma ilmaisee, toimiiko OneDrive kerroskuvake oikein.This event indicates if the OneDrive overlay icon is working correctly. 0 = kunnossa; 1 = voidaan korjata; 2 = rikki.0 = healthy; 1 = can be fixed; 2 = broken. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin ajan tasalla pitämiseen sekä suojauksen ja oikeanlaisen toiminnan varmistamiseen.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date, secure, and performing properly.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • 32bit OneDriven kerroskuvakkeen tila 32-bittisessä käyttöjärjestelmässä.32bit The status of the OneDrive overlay icon on a 32-bit operating system.
 • 64bit OneDriven kerroskuvakkeen tila 64-bittisessä käyttöjärjestelmässä.64bit The status of the OneDrive overlay icon on a 64-bit operating system.

Microsoft.OneDrive.Sync.Updater.UpdateOverallResultMicrosoft.OneDrive.Sync.Updater.UpdateOverallResult

Tapahtuma lähettää päivityksen tulosta kuvaavia tietoja.This event sends information describing the result of the update. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin ajan tasalla pitämiseen sekä suojauksen ja oikeanlaisen toiminnan varmistamiseen.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date, secure, and performing properly.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • hr Toiminnon HResult.hr The HResult of the operation.
 • IsLoggingEnabled Ilmaisee, onko lokiin kirjaaminen otettu käyttöön päivitystyökalua varten.IsLoggingEnabled Indicates whether logging is enabled for the updater.
 • UpdaterVersion Päivitystyökalun versio.UpdaterVersion The version of the updater.

Microsoft.OneDrive.Sync.Updater.UpdateXmlDownloadHResultMicrosoft.OneDrive.Sync.Updater.UpdateXmlDownloadHResult

Tämä tapahtuma määrittää tilan ladattaessa OneDrive-päivityksen määritystiedostoa.This event determines the status when downloading the OneDrive update configuration file. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin ajan tasalla pitämiseen sekä suojauksen ja oikeanlaisen toiminnan varmistamiseen.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date, secure, and performing properly.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • hr Toiminnon HResult.hr The HResult of the operation.

Microsoft.OneDrive.Sync.Updater.WebConnectionStatusMicrosoft.OneDrive.Sync.Updater.WebConnectionStatus

Tämä tapahtuma määrittää virhekoodin, joka palautettiin vahvistettaessa Internet-yhteyttä.This event determines the error code that was returned when verifying Internet connectivity. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin ajan tasalla pitämiseen sekä suojauksen ja oikeanlaisen toiminnan varmistamiseen.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date, secure, and performing properly.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • winInetError Toiminnon HResult.winInetError The HResult of the operation.

Tietosuojan kirjaamisen ilmoitustapahtumatPrivacy logging notification events

Microsoft.Windows.Shell.PrivacyNotifierLogging.PrivacyNotifierCompletedMicrosoft.Windows.Shell.PrivacyNotifierLogging.PrivacyNotifierCompleted

Tämä tapahtuma palauttaa tietoja, joiden avulla voidaan raportoida kertakäyttöisen työkalun tehokkuudesta, jotta tunnetun ongelman vaikutuksen kohteena oleville käyttäjille voidaan tiedottaa ongelmasta ja ongelman ratkaisemiseksi vaadittaviin toimiin voidaan ryhtyä.This event returns data to report the efficacy of a single-use tool to inform users impacted by a known issue and to take corrective action to address the issue. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • cleanupTask Ilmaisee, tuleeko valintaikkunan käynnistänyt tehtävä puhdistaa.cleanupTask Indicates whether the task that launched the dialog should be cleaned up.
 • cleanupTaskResult Valintaikkunan näyttäneen tehtävän puhdistusyrityksen palautuskoodi.cleanupTaskResult The return code of the attempt to clean up the task used to show the dialog.
 • deviceEvaluated Ilmaisee, oliko laite oikeutettu tunnetun ongelman arviointiin.deviceEvaluated Indicates whether the device was eligible for evaluation of a known issue.
 • deviceImpacted Ilmaisee, vaikuttiko laitteeseen tunnettu ongelma.deviceImpacted Indicates whether the device was impacted by a known issue.
 • modalAction Toiminto, jonka käyttäjä suoritti näytetyssä valintaikkunassa.modalAction The action the user took on the dialog that was presented to them.
 • modalResult Ongelman käyttäjälle selittävän valintaikkunan näyttämisyrityksen palautuskoodi.modalResult The return code of the attempt to show a dialog to the user explaining the issue.
 • resetSettingsResult Tunnetun ongelman korjaustoiminnon palautuskoodi.resetSettingsResult The return code of the action to correct the known issue.

Laatupäivitysavustajan tapahtumatQuality Update Assistant events

Microsoft.Windows.QualityUpdateAssistant.ApplicabilityMicrosoft.Windows.QualityUpdateAssistant.Applicability

Tämä tapahtuma lähettää perustietoja siitä, pitäisikö laite päivittää viimeisimpään kumulatiiviseen päivitykseen.This event sends basic info on whether the device should be updated to the latest cumulative update. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla ja suojattuna.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date and secure.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • CV Korrelaatiovektori.CV Correlation vector.
 • GlobalEventCounter Asiakaspuolen laskuri, joka osoittaa laitteen lähettämien tapahtumien järjestyksen.GlobalEventCounter Client side counter which indicates ordering of events sent by this device.
 • PackageVersion Laatupäivitysavustajan nykyinen pakettiversio.PackageVersion Current package version of quality update assistant.
 • Result Sovellettavuuden tarkistus laatupäivitysten avustajaa varten.Result Applicability check for quality update assistant.

Microsoft.Windows.QualityUpdateAssistant.DeviceReadinessCheckMicrosoft.Windows.QualityUpdateAssistant.DeviceReadinessCheck

Tämä tapahtuma lähettää perustietoja siitä, onko laite valmis lataamaan viimeisimmän kumulatiivisen päivityksen.This event sends basic info on whether the device is ready to download the latest cumulative update. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin suojauksen varmistamiseen ja ajan tasalla pitämiseen.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • CV Korrelaatiovektori.CV Correlation vector.
 • GlobalEventCounter Asiakaspuolen laskuri, joka osoittaa laitteen lähettämien tapahtumien järjestyksen.GlobalEventCounter Client side counter which indicates ordering of events sent by this device.
 • PackageVersion Laatupäivitysavustajan nykyinen pakettiversio.PackageVersion Current package version of quality update assistant.
 • Result Laitteen valmiuden tarkistus laatupäivitysten avustajaa varten.Result Device readiness check for quality update assistant.

Microsoft.Windows.QualityUpdateAssistant.DownloadMicrosoft.Windows.QualityUpdateAssistant.Download

Tämä tapahtuma lähettää perustiedot, kun uusimman kumulatiivisen päivityksen lataus alkaa.This event sends basic info when download of the latest cumulative update begins. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin suojauksen varmistamiseen ja ajan tasalla pitämiseen.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • CV Korrelaatiovektori.CV Correlation vector.
 • GlobalEventCounter Asiakaspuolen laskuri, joka osoittaa laitteen lähettämien tapahtumien järjestyksen.GlobalEventCounter Client side counter that indicates ordering of events sent by this device.
 • PackageVersion Laatupäivitysavustajan nykyinen pakettiversio.PackageVersion Current package version of quality update assistant.
 • Result Viimeisimmän kumulatiivisen päivityspaketin lataaminen.Result Download of latest cumulative update payload.

Microsoft.Windows.QualityUpdateAssistant.InstallMicrosoft.Windows.QualityUpdateAssistant.Install

Tämä tapahtuma lähettää perustiedot viimeisimmän kumulatiivisen päivityksen asennuksen tuloksesta.This event sends basic info on the result of the installation of the latest cumulative update. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin suojauksen varmistamiseen ja ajan tasalla pitämiseen.The data collected with this event is used to help keep Windows secure and up to date.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • CV Korrelaatiovektori.CV Correlation vector.
 • GlobalEventCounter Asiakaspuolen laskuri, joka osoittaa laitteen lähettämien tapahtumien järjestyksen.GlobalEventCounter Client side counter which indicates ordering of events sent by this device.
 • PackageVersion Laatupäivitysavustajan nykyinen pakettiversio.PackageVersion Current package version of quality update assistant.
 • Result Viimeisimmän kumulatiivisen päivityspaketin asentaminen.Result Install of latest cumulative update payload.

KorjaustapahtumatRemediation events

Microsoft.Windows.Remediation.ApplicableMicrosoft.Windows.Remediation.Applicable

Tämä tapahtuma ilmaisee, onko Windowsin Updaten sedimenttikorjauksia otettava käyttöön sedimenttilaitteessa, jotta Windows pysyy ajan tasalla.This event indicates whether Windows Update sediment remediations need to be applied to the sediment device to keep Windows up to date. Sedimenttilaite on laite, jossa on ollut aiempi käyttöjärjestelmäversio käytössä pidemmän aikaa.A sediment device is one that has been on a previous OS version for an extended period. Korjaukset korjaavat järjestelmän ongelmia, jotka estävät laitetta vastaanottamasta käyttöjärjestelmän päivityksiä.The remediations address issues on the system that prevent the device from receiving OS updates.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • ActionName Sen toiminnon nimi, johon laajennus ryhtyy.ActionName The name of the action to be taken by the plug-in.
 • AppraiserBinariesValidResult Ilmaisee, arvioitiinko laajennus voimassa olevaksi.AppraiserBinariesValidResult Indicates whether the plug-in was appraised as valid.
 • AppraiserDetectCondition Ilmaisee, läpäisikö laajennus arvioinnin tarkistuksen.AppraiserDetectCondition Indicates whether the plug-in passed the appraiser's check.
 • AppraiserRegistryValidResult Määrittää, onko rekisterimääritys voimassa.AppraiserRegistryValidResult Indicates whether the registry entry checks out as valid.
 • AppraiserTaskDisabled Ilmaisee, että arvioinnin tehtävä on poistettu käytöstä.AppraiserTaskDisabled Indicates the appraiser task is disabled.
 • CV KorrelaatiovektoriCV Correlation vector
 • DateTimeDifference Paikallisen ja viitekellon aikojen ero.DateTimeDifference The difference between local and reference clock times.
 • DateTimeSyncEnabled Ilmaisee, onko päivän ja ajan synkronoinnin laajennus käytössä.DateTimeSyncEnabled Indicates whether the Datetime Sync plug-in is enabled.
 • DaysSinceLastSIH Päivien määrä viimeisimmän SIH-suorituksen jälkeen.DaysSinceLastSIH The number of days since the most recent SIH executed.
 • DaysToNextSIH Päivien määrä seuraavaan ajoitettuun SIH-suoritukseen.DaysToNextSIH The number of days until the next scheduled SIH execution.
 • DetectedCondition Ilmaisee, onko havaitsemisehto tosi ja suoritetaanko toiminto.DetectedCondition Indicates whether detected condition is true and the perform action will be run.
 • EvalAndReportAppraiserBinariesFailed Ilmaisee, että EvalAndReportAppraiserBinaries-tapahtuma epäonnistui.EvalAndReportAppraiserBinariesFailed Indicates the EvalAndReportAppraiserBinaries event failed.
 • EvalAndReportAppraiserRegEntries Ilmaisee, että EvalAndReportAppraiserRegEntriesFailed-tapahtuma epäonnistui.EvalAndReportAppraiserRegEntries Indicates the EvalAndReportAppraiserRegEntriesFailed event failed.
 • EvalAndReportAppraiserRegEntriesFailed Ilmaisee, että EvalAndReportAppraiserRegEntriesFailed-tapahtuma epäonnistui.EvalAndReportAppraiserRegEntriesFailed Indicates the EvalAndReportAppraiserRegEntriesFailed event failed.
 • GlobalEventCounter Asiakaspuolen laskuri, joka osoittaa korjausjärjestelmän lähettämän tapahtuman järjestyksenGlobalEventCounter Client side counter that indicates ordering of events sent by the remediation system.
 • HResult HRESULT laajennuksen tunnistamisen tai toiminnon vaiheille.HResult The HRESULT for detection or perform action phases of the plugin.
 • IsAppraiserLatestResult HRESULT arvioinnin tehtävästä.IsAppraiserLatestResult The HRESULT from the appraiser task.
 • IsConfigurationCorrected Ilmaisee, onko SIH-tehtävän määritys korjattu onnistuneesti.IsConfigurationCorrected Indicates whether the configuration of SIH task was successfully corrected.
 • LastHresult HRESULT tunnistamiseen tai laajennuksen toiminnon vaiheet.LastHresult The HRESULT for detection or perform action phases of the plugin.
 • LastRun Viimeisimmän SIH-suorituksen päivämäärä.LastRun The date of the most recent SIH run.
 • NextRun Seuraavan ajoitetun SIH-suorituksen päivämäärä.NextRun Date of the next scheduled SIH run.
 • PackageVersion Nykyisen korjauspaketin versio.PackageVersion The version of the current remediation package.
 • PluginName Kullekin yleiselle liitännäistapahtumalle määritetyn liitännäisen nimi.PluginName Name of the plugin specified for each generic plugin event.
 • Reload Tosi, jos SIH-uudelleenlataus on pakollinen.Reload True if SIH reload is required.
 • RemediationNoisyHammerAcLineStatus Ilmaisee koneen AC-rivin tilan.RemediationNoisyHammerAcLineStatus Indicates the AC Line Status of the device.
 • RemediationNoisyHammerAutoStartCount Niiden kertojen määrä, jolloin vasara käynnistyi automaattisesti.RemediationNoisyHammerAutoStartCount The number of times hammer auto-started.
 • RemediationNoisyHammerCalendarTaskEnabled Tapahtuma, joka ilmaisee, että päivitysavustajan kalenteritehtävä on käytössä.RemediationNoisyHammerCalendarTaskEnabled Event that indicates Update Assistant Calendar Task is enabled.
 • RemediationNoisyHammerCalendarTaskExists Tapahtuma, joka ilmaisee, että päivitysavustajan kalenteritehtävä on olemassa.RemediationNoisyHammerCalendarTaskExists Event that indicates an Update Assistant Calendar Task exists.
 • RemediationNoisyHammerCalendarTaskTriggerEnabledCount Tapahtuma, joka ilmaisee, että kalenterin käynnistykset ovat käytössä tehtävässä.RemediationNoisyHammerCalendarTaskTriggerEnabledCount Event that indicates calendar triggers are enabled in the task.
 • RemediationNoisyHammerDaysSinceLastTaskRunTime Päivien määrä siitä, kun edellinen äänekäs vasara -tehtävä suoritettiin.RemediationNoisyHammerDaysSinceLastTaskRunTime The number of days since the most recent Noisy Hammer task ran.
 • RemediationNoisyHammerGetCurrentSize $GetCurrent-kansion koko megatavuina.RemediationNoisyHammerGetCurrentSize Size in MB of the $GetCurrent folder.
 • RemediationNoisyHammerIsInstalled TOSI, jos äänekäs vasara on asennettu.RemediationNoisyHammerIsInstalled TRUE if the noisy hammer is installed.
 • RemediationNoisyHammerLastTaskRunResult Viimeisen vasaran tehtävän suorituksen tulos.RemediationNoisyHammerLastTaskRunResult The result of the last hammer task run.
 • RemediationNoisyHammerMeteredNetwork TOSI, jos kone on käytön mukaan laskutettavassa verkossa.RemediationNoisyHammerMeteredNetwork TRUE if the machine is on a metered network.
 • RemediationNoisyHammerTaskEnabled Ilmaisee, onko päivitysavustajan tehtävä (äänekäs vasara) käytössä.RemediationNoisyHammerTaskEnabled Indicates whether the Update Assistant Task (Noisy Hammer) is enabled.
 • RemediationNoisyHammerTaskExists Ilmaisee, onko päivitysavustajan tehtävä (äänekäs vasara) olemassa.RemediationNoisyHammerTaskExists Indicates whether the Update Assistant Task (Noisy Hammer) exists.
 • RemediationNoisyHammerTaskTriggerEnabledCount Ilmaisee, onko laskenta käytössä päivitysavustajan tehtävän (äänekäs vasara) käynnistimelle.RemediationNoisyHammerTaskTriggerEnabledCount Indicates whether counting is enabled for the Update Assistant (Noisy Hammer) task trigger.
 • RemediationNoisyHammerUAExitCode Lopetuskoodi päivitysavustajan (äänekäs vasara) tehtävälle.RemediationNoisyHammerUAExitCode The exit code of the Update Assistant (Noisy Hammer) task.
 • RemediationNoisyHammerUAExitState Koodi päivitysavustajan (äänekäs vasara) tehtävän lopetustilalle.RemediationNoisyHammerUAExitState The code for the exit state of the Update Assistant (Noisy Hammer) task.
 • RemediationNoisyHammerUserLoggedIn TOSI, jos käyttäjä on kirjautunut sisään.RemediationNoisyHammerUserLoggedIn TRUE if there is a user logged in.
 • RemediationNoisyHammerUserLoggedInAdmin TOSI, jos tällä hetkellä kirjautuneena oleva käyttäjä on järjestelmävalvoja.RemediationNoisyHammerUserLoggedInAdmin TRUE if there is the user currently logged in is an Admin.
 • RemediationShellDeviceManaged TOSI, jos laite on WSUS-hallittu tai Windows Update on poistettu käytöstä.RemediationShellDeviceManaged TRUE if the device is WSUS managed or Windows Updated disabled.
 • RemediationShellDeviceNewOS TOSI, jos laitteella on äskettäin asennettu käyttöjärjestelmä.RemediationShellDeviceNewOS TRUE if the device has a recently installed OS.
 • RemediationShellDeviceSccm TOSI, jos laitetta hallitsee SCCM (Microsoft System Center Configuration Manager).RemediationShellDeviceSccm TRUE if the device is managed by SCCM (Microsoft System Center Configuration Manager).
 • RemediationShellDeviceZeroExhaust TOSI, jos laite on jäänyt pois Windows-päivityksistä kokonaan.RemediationShellDeviceZeroExhaust TRUE if the device has opted out of Windows Updates completely.
 • RemediationTargetMachine Ilmaisee, onko laite määritetyn korjauksen kohde.RemediationTargetMachine Indicates whether the device is a target of the specified fix.
 • RemediationTaskHealthAutochkProxy Tosi/epätosi AutochkProxy-tehtävän kunnon perusteella.RemediationTaskHealthAutochkProxy True/False based on the health of the AutochkProxy task.
 • RemediationTaskHealthChkdskProactiveScan Tosi/epätosi Tarkista levy -tehtävän kunnon perusteella.RemediationTaskHealthChkdskProactiveScan True/False based on the health of the Check Disk task.
 • RemediationTaskHealthDiskCleanup_SilentCleanup Tosi/epätosi Levyn uudelleenjärjestäminen -tehtävän kunnon perusteella.RemediationTaskHealthDiskCleanup_SilentCleanup True/False based on the health of the Disk Cleanup task.
 • RemediationTaskHealthMaintenance_WinSAT Tosi/epätosi Kunnon ylläpito -tehtävän kunnon perusteella.RemediationTaskHealthMaintenance_WinSAT True/False based on the health of the Health Maintenance task.
 • RemediationTaskHealthServicing_ComponentCleanupTask Tosi/epätosi Kunnon ylläpito-osan -tehtävän kunnon perusteella.RemediationTaskHealthServicing_ComponentCleanupTask True/False based on the health of the Health Servicing Component task.
 • RemediationTaskHealthUSO_ScheduleScanTask Tosi/epätosi USO (Update Session Orchestrator) -aikataulun tehtävän kunnon perusteella.RemediationTaskHealthUSO_ScheduleScanTask True/False based on the health of the USO (Update Session Orchestrator) Schedule task.
 • RemediationTaskHealthWindowsUpdate_ScheduledStartTask Tosi/epätosi Windows Updaten ajoitetun käynnistyksen tehtävän kunnon perusteella.RemediationTaskHealthWindowsUpdate_ScheduledStartTask True/False based on the health of the Windows Update Scheduled Start task.
 • RemediationTaskHealthWindowsUpdate_SihbootTask Tosi/epätosi Sihboot-tehtävän kunnon perusteella.RemediationTaskHealthWindowsUpdate_SihbootTask True/False based on the health of the Sihboot task.
 • RemediationUHServiceBitsServiceEnabled Ilmaisee, onko BITS-palvelu käytössä.RemediationUHServiceBitsServiceEnabled Indicates whether BITS service is enabled.
 • RemediationUHServiceDeviceInstallEnabled Ilmaisee, onko Laitteen asennuspalvelu käytössä.RemediationUHServiceDeviceInstallEnabled Indicates whether Device Install service is enabled.
 • RemediationUHServiceDoSvcServiceEnabled Ilmaisee, onko DO-palvelu käytössä.RemediationUHServiceDoSvcServiceEnabled Indicates whether DO service is enabled.
 • RemediationUHServiceDsmsvcEnabled Ilmaisee, onko DSMSVC-palvelu käytössä.RemediationUHServiceDsmsvcEnabled Indicates whether DSMSVC service is enabled.
 • RemediationUHServiceLicensemanagerEnabled Ilmaisee, onko käyttöoikeuksien hallintapalvelu käytössä.RemediationUHServiceLicensemanagerEnabled Indicates whether License Manager service is enabled.
 • RemediationUHServiceMpssvcEnabled Ilmaisee, onko MPSSVC-palvelu käytössä.RemediationUHServiceMpssvcEnabled Indicates whether MPSSVC service is enabled.
 • RemediationUHServiceTokenBrokerEnabled Ilmaisee, onko Tunnisteiden välittäjä -palvelu käytössä.RemediationUHServiceTokenBrokerEnabled Indicates whether Token Broker service is enabled.
 • RemediationUHServiceTrustedInstallerServiceEnabled Ilmaisee, onko Luotettu asentaja -palvelu käytössä.RemediationUHServiceTrustedInstallerServiceEnabled Indicates whether Trusted Installer service is enabled.
 • RemediationUHServiceUsoServiceEnabled Ilmaisee, onko USO (Update Session Orchestrator) -palvelu käytössä.RemediationUHServiceUsoServiceEnabled Indicates whether USO (Update Session Orchestrator) service is enabled.
 • RemediationUHServicew32timeServiceEnabled Ilmaisee, onko W32-aikapalvelu käytössä.RemediationUHServicew32timeServiceEnabled Indicates whether W32 Time service is enabled.
 • RemediationUHServiceWecsvcEnabled Ilmaisee, onko WECSVC-palvelu käytössä.RemediationUHServiceWecsvcEnabled Indicates whether WECSVC service is enabled.
 • RemediationUHServiceWinmgmtEnabled Ilmaisee, onko WMI-palvelu käytössä.RemediationUHServiceWinmgmtEnabled Indicates whether WMI service is enabled.
 • RemediationUHServiceWpnServiceEnabled Ilmaisee, onko WPN-palvelu käytössä.RemediationUHServiceWpnServiceEnabled Indicates whether WPN service is enabled.
 • RemediationUHServiceWuauservServiceEnabled Ilmaisee, onko WUAUSERV-palvelu käytössä.RemediationUHServiceWuauservServiceEnabled Indicates whether WUAUSERV service is enabled.
 • Result Tämä on liitännäisen tunnistuksen tai toiminnon suorittamisen vaiheiden HRESULT.Result This is the HRESULT for Detection or Perform Action phases of the plugin.
 • RunAppraiserFailed Ilmaisee, jos RunAppraiserin suoritus ei onnistunut.RunAppraiserFailed Indicates RunAppraiser failed to run correctly.
 • RunTask TOSI, jos laajennuksen pitäisi suorittaa SIH-tehtävä.RunTask TRUE if SIH task should be run by the plug-in.
 • TimeServiceNTPServer URL-osoite laitteen käyttämälle NTP-aikapalvelimelle.TimeServiceNTPServer The URL for the NTP time server used by device.
 • TimeServiceStartType NTP-aikapalvelun käynnistystyyppi.TimeServiceStartType The startup type for the NTP time service.
 • TimeServiceSyncDomainJoined Tosi, jos laitteen toimialue liitettiin ja käyttää näin ollen toimialueen ohjauskonetta kellona.TimeServiceSyncDomainJoined True if device domain joined and hence uses DC for clock.
 • TimeServiceSyncType Synkronointitoiminnan tyyppi laitteen päivämäärä ja aika -palvelulle.TimeServiceSyncType Type of sync behavior for Date & Time service on device.

Microsoft.Windows.Remediation.ChangePowerProfileDetectionMicrosoft.Windows.Remediation.ChangePowerProfileDetection

Tämä tapahtuma ilmaisee, voiko korjausjärjestelmä tehdä pyynnön lykätä järjestelmän käynnistämää lepotilaa mahdollistaakseen suojauksen tai laadun päivitysten asentamisen, jotta Windows pysyy suojattuna ja päivitettynä.This event indicates whether the remediation system can put in a request to defer a system-initiated sleep to enable installation of security or quality updates, to keep Windows secure and up to date.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • ActionName Laajennustoiminnon kuvaava nimiActionName A descriptive name for the plugin action
 • CurrentPowerPlanGUID Nykyisen laitteessa määritetyn virrankäyttösuunnitelman tunnusCurrentPowerPlanGUID The ID of the current power plan configured on the device
 • CV KorrelaatiovektoriCV Correlation vector
 • GlobalEventCounter Laskuri, joka osoittaa laitteessa olevien tapahtumien järjestyksenGlobalEventCounter Counter that indicates the ordering of events on the device
 • PackageVersion Korjauspalvelun nykyinen pakettiversioPackageVersion Current package version of remediation service
 • RemediationBatteryPowerBatteryLevel Kokonaisluku välillä 0–100 ilmaisten akun jäljellä olevan virran prosentteina (jos ei ole akkuvirralla, odotus 0)RemediationBatteryPowerBatteryLevel Integer between 0 and 100 indicating % battery power remaining (if not on battery, expect 0)
 • RemediationFUInProcess Tulos, joka näyttää, onko laite tällä hetkellä asentamassa ominaisuuspäivitystäRemediationFUInProcess Result that shows whether the device is currently installing a feature update
 • RemediationFURebootRequred Ilmaisee, että ominaisuuspäivityksen uudelleenkäynnistys tarvitaan havaittiin, joten laajennus lopetetaan.RemediationFURebootRequred Indicates that a feature update reboot required was detected so the plugin will exit.
 • RemediationScanInProcess Tulos, joka näyttää, onko laite tällä hetkellä etsimässä päivityksiäRemediationScanInProcess Result that shows whether the device is currently scanning for updates
 • RemediationTargetMachine Tulos, joka näyttää, onko laite ehdokas korjauksille, jotka korjaavat päivitysongelmatRemediationTargetMachine Result that shows whether this device is a candidate for remediation(s) that will fix update issues
 • SetupMutexAvailable Tulos, joka näyttää, onko asennuksen muteksi käytettävissä vai eiSetupMutexAvailable Result that shows whether setup mutex is available or not
 • SysPowerStatusAC Tulos, joka näyttää, käyttääkö järjestelmä verkkovirtaa vai eiSysPowerStatusAC Result that shows whether system is on AC power or not

Microsoft.Windows.Remediation.CompletedMicrosoft.Windows.Remediation.Completed

Tämä tapahtuma lähetetään, kun Windows Updaten sedimenttikorjaukset ovat valmistuneet sedimenttilaitteessa Windowsin pitämiseksi ajan tasalla.This event is sent when Windows Update sediment remediations have completed on the sediment device to keep Windows up to date. Sedimenttilaite on laite, jossa on ollut aiempi käyttöjärjestelmäversio käytössä pidemmän aikaa.A sediment device is one that has been on a previous OS version for an extended period. Korjaukset korjaavat järjestelmän ongelmia, jotka estävät laitetta vastaanottamasta käyttöjärjestelmän päivityksiä.The remediations address issues on the system that prevent the device from receiving OS updates.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • ActionName Sen toiminnon nimi, jonka laajennus suorittaa loppuun.ActionName Name of the action to be completed by the plug-in.
 • AppraiserTaskCreationFailed TOSI, jos arvioinnin tehtävien luominen ei onnistunut.AppraiserTaskCreationFailed TRUE if the appraiser task creation failed to complete successfully.
 • AppraiserTaskDeleteFailed TOSI, jos arvioinnin tehtävien poistaminen ei onnistunut.AppraiserTaskDeleteFailed TRUE if deletion of appraiser task failed to complete successfully.
 • AppraiserTaskExistFailed TOSI, jos arvioinnin tehtävien havaitseminen ei onnistunut.AppraiserTaskExistFailed TRUE if detection of the appraiser task failed to complete successfully.
 • AppraiserTaskLoadXmlFailed TOSI, jos arvioinnin XML-latausohjelman suorittaminen ei onnistunut.AppraiserTaskLoadXmlFailed TRUE if the Appraiser XML Loader failed to complete successfully.
 • AppraiserTaskMissing TOSI, jos arvioinnin tehtävä puuttuu.AppraiserTaskMissing TRUE if the Appraiser task is missing.
 • AppraiserTaskTimeTriggerUpdateFailedId TOSI, jos arvioinnin tehtävän aikakäynnistintä ei voitu päivittää onnistuneesti.AppraiserTaskTimeTriggerUpdateFailedId TRUE if the Appraiser Task Time Trigger failed to update successfully.
 • AppraiserTaskValidateTaskXmlFailed TOSI, jos arvioinnin tehtävän XML:n suorittaminen ei onnistunut.AppraiserTaskValidateTaskXmlFailed TRUE if the Appraiser Task XML failed to complete successfully.
 • branchReadinessLevel Haaran valmiuden tason käytäntö.branchReadinessLevel Branch readiness level policy.
 • cloudControlState Arvo, joka ilmaisee, onko käyttöliittymä käytössä pilven ohjauksen asetuksissa.cloudControlState Value indicating whether the shell is enabled on the cloud control settings.
 • CrossedDiskSpaceThreshold Ilmaisee, jos uudelleenjärjestäminen johti kiintolevyn käytön kynnykseen, joka vaaditaan ominaisuuspäivityksen ylittämiseen.CrossedDiskSpaceThreshold Indicates if cleanup resulted in hard drive usage threshold required for feature update to be exceeded.
 • CV Korrelaatiovektori.CV The Correlation Vector.
 • DateTimeDifference Paikallisen ja viitekellon ero.DateTimeDifference The difference between the local and reference clocks.
 • DaysSinceOsInstallation Päivien määrä käyttöjärjestelmän asennuksen jälkeen.DaysSinceOsInstallation The number of days since the installation of the Operating System.
 • DiskMbCleaned Kiintolevyn uudelleenjärjestellyn tilan määrä megatavuina.DiskMbCleaned The amount of space cleaned on the hard disk, measured in megabytes.
 • DiskMbFreeAfterCleanup Kiintolevyn vapaan tilan määrä uudelleenjärjestelyn jälkeen megatavuina.DiskMbFreeAfterCleanup The amount of free hard disk space after cleanup, measured in Megabytes.
 • DiskMbFreeBeforeCleanup Kiintolevyn vapaan tilan määrä ennen uudelleenjärjestelyä mitattuna megatavuina.DiskMbFreeBeforeCleanup The amount of free hard disk space before cleanup, measured in Megabytes.
 • ForcedAppraiserTaskTriggered TOSI, jos arvioinnin tehtävä suoritettiin laajennuksesta.ForcedAppraiserTaskTriggered TRUE if Appraiser task ran from the plug-in.
 • GlobalEventCounter Asiakaspuolen laskuri, joka osoittaa aktiivisen käyttäjän lähettämän tapahtuman järjestyksen.GlobalEventCounter Client-side counter that indicates ordering of events sent by the active user.
 • HandlerCleanupFreeDiskInMegabytes Tallennusseurannan käsittelijöiden puhdistaman kiintolevytilan määrä megatavuina.HandlerCleanupFreeDiskInMegabytes The amount of hard disk space cleaned by the storage sense handlers, measured in megabytes.
 • hasRolledBack Ilmaisee, onko asiakaskone palautettu.hasRolledBack Indicates whether the client machine has rolled back.
 • hasUninstalled Ilmaisee, onko asiakaskone poistanut uudemman käyttöjärjestelmän version.hasUninstalled Indicates whether the client machine has uninstalled a later version of the OS.
 • hResult Tapahtuman suorituksen tulos.hResult The result of the event execution.
 • HResult Tapahtuman suorituksen tulos.HResult The result of the event execution.
 • installDate installDate-rekisteriavaimen arvo.installDate The value of installDate registry key. Ilmaisee asennuspäivämäärän.Indicates the install date.
 • isNetworkMetered Ilmaisee, onko asiakaskone poistanut uudemman käyttöjärjestelmän version.isNetworkMetered Indicates whether the client machine has uninstalled a later version of the OS.
 • LatestState Laajennuksen osan lopullinen tila.LatestState The final state of the plug-in component.
 • MicrosoftCompatibilityAppraiser Arvioinnin laajennuksen kohteena olevan osan nimi.MicrosoftCompatibilityAppraiser The name of the component targeted by the Appraiser plug-in.
 • PackageVersion Nykyisen korjauksen pakettiversio.PackageVersion The package version for the current Remediation.
 • PageFileCount Windowsin sivutustiedostojen määrä.PageFileCount The number of Windows Page files.
 • PageFileCurrentSize Windowsin sivutustiedoston koko mitattuna megatavuina.PageFileCurrentSize The size of the Windows Page file, measured in Megabytes.
 • PageFileLocation Windowsin sivutustiedoston (kansiopolku) tallennussijainti.PageFileLocation The storage location (directory path) of the Windows Page file.
 • PageFilePeakSize Kiintolevytilan enimmäismäärä, jota Windowsin sivutustiedosto käyttää, mitattuna megatavuina.PageFilePeakSize The maximum amount of hard disk space used by the Windows Page file, measured in Megabytes.
 • PluginName Kullekin yleiselle liitännäistapahtumalle määritetyn liitännäisen nimi.PluginName The name of the plug-in specified for each generic plug-in event.
 • RanCleanup TOSI, jos laajennus suoritti levyn uudelleenjärjestämisen.RanCleanup TRUE if the plug-in ran disk cleanup.
 • RemediationBatteryPowerBatteryLevel Ilmaisee akun varaustason, jolla on hyväksyttävää jatkaa toimintaa.RemediationBatteryPowerBatteryLevel Indicates the battery level at which it is acceptable to continue operation.
 • RemediationBatteryPowerExitDueToLowBattery Tosi, kun lopetus tehdään akun matalan varaustason vuoksi.RemediationBatteryPowerExitDueToLowBattery True when we exit due to low battery power.
 • RemediationBatteryPowerOnBattery Tosi, jos suorittaminen akkuvirralla sallitaan.RemediationBatteryPowerOnBattery True if we allow execution on battery.
 • RemediationConfigurationTroubleshooterExecuted Tosi/epätosi sen perusteella, onnistuiko korjauksen kokoonpanon vianmäärityksen suorittaminen.RemediationConfigurationTroubleshooterExecuted True/False based on whether the Remediation Configuration Troubleshooter executed successfully.
 • RemediationConfigurationTroubleshooterIpconfigFix TOSI, jos IPConfig-korjauksen suorittaminen onnistui.RemediationConfigurationTroubleshooterIpconfigFix TRUE if IPConfig Fix completed successfully.
 • RemediationConfigurationTroubleshooterNetShFix TOSI, jos verkkokortin välimuistin palauttamisen suorittaminen onnistui.RemediationConfigurationTroubleshooterNetShFix TRUE if network card cache reset ran successfully.
 • RemediationDiskCleanSizeBtWindowsFolderInMegabytes Windowsin BT-kansion (käytetään Windowsin päivitystiedostojen tallentamiseen) koko, mitattuna megatavuina.RemediationDiskCleanSizeBtWindowsFolderInMegabytes The size of the Windows BT folder (used to store Windows upgrade files), measured in Megabytes.
 • RemediationDiskCleanupBTFolderEsdSizeInMB Windowsin BT-kansion (käytetään Windowsin päivitystiedostojen tallentamiseen) sähköisen ohjelmiston toimituksen (ESD) koko, mitattuna megatavuina.RemediationDiskCleanupBTFolderEsdSizeInMB The size of the Windows BT folder (used to store Windows upgrade files) ESD (Electronic Software Delivery), measured in Megabytes.
 • RemediationDiskCleanupGetCurrentEsdSizeInMB Jonkin aiemman ESD:n koko, mitattuna megatavuina.RemediationDiskCleanupGetCurrentEsdSizeInMB The size of any existing ESD (Electronic Software Delivery) folder, measured in Megabytes.
 • RemediationDiskCleanupSearchFileSizeInMegabytes Uudelleenjärjestämisen haun indeksitiedoston koko, mitattuna megatavuina.RemediationDiskCleanupSearchFileSizeInMegabytes The size of the Cleanup Search index file, measured in Megabytes.
 • RemediationDiskCleanupUpdateAssistantSizeInMB Päivitysavustaja-kansion koko, mitattuna megatavuina.RemediationDiskCleanupUpdateAssistantSizeInMB The size of the Update Assistant folder, measured in Megabytes.
 • RemediationDoorstopChangeSucceeded TOSI, jos Doorstop-rekisteriavaimen muokkaaminen onnistui.RemediationDoorstopChangeSucceeded TRUE if Doorstop registry key was successfully modified.
 • RemediationDoorstopExists TOSI, jos on One Settings Doorstop -arvo.RemediationDoorstopExists TRUE if there is a One Settings Doorstop value.
 • RemediationDoorstopRegkeyError TOSI, jos ilmeni virhe käytettäessä Doorstop-rekisteriavainta.RemediationDoorstopRegkeyError TRUE if an error occurred accessing the Doorstop registry key.
 • RemediationDRFKeyDeleteSucceeded TOSI, jos RecoveredFrom (Doorstop) -rekisteriavaimen poistaminen onnistui.RemediationDRFKeyDeleteSucceeded TRUE if the RecoveredFrom (Doorstop) registry key was successfully deleted.
 • RemediationDUABuildNumber DUA:n koontiversionumero.RemediationDUABuildNumber The build number of the DUA.
 • RemediationDUAKeyDeleteSucceeded TOSI, jos UninstallActive-rekisteriavaimen poistaminen onnistui.RemediationDUAKeyDeleteSucceeded TRUE if the UninstallActive registry key was successfully deleted.
 • RemediationDuplicateTokenSucceeded TOSI, jos käyttäjän tunnuksen kopiointi onnistui.RemediationDuplicateTokenSucceeded TRUE if the user token was successfully duplicated.
 • remediationExecution Korjauskäyttöliittymä on ”korjaus otetaan käyttöön" -tilassa.remediationExecution Remediation shell is in "applying remediation" state.
 • RemediationHibernationMigrated TOSI, jos horrostila on siirretty.RemediationHibernationMigrated TRUE if hibernation was migrated.
 • RemediationHibernationMigrationSucceeded TOSI, jos horrostilan siirto onnistui.RemediationHibernationMigrationSucceeded TRUE if hibernation migration succeeded.
 • RemediationImpersonateUserSucceeded TOSI, jos käyttäjäksi tekeytyminen onnistui.RemediationImpersonateUserSucceeded TRUE if the user was successfully impersonated.
 • RemediationNoisyHammerTaskKickOffIsSuccess TOSI, jos NoisyHammer-tehtävä käynnistettiin onnistuneesti.RemediationNoisyHammerTaskKickOffIsSuccess TRUE if the NoisyHammer task started successfully.
 • RemediationQueryTokenSucceeded TOSI, jos käyttäjän tunnuksen hakeminen onnistui.RemediationQueryTokenSucceeded TRUE if the user token was successfully queried.
 • RemediationRanHibernation TOSI, jos järjestelmä meni horrostilaan.RemediationRanHibernation TRUE if the system entered Hibernation.
 • RemediationRevertToSystemSucceeded TOSI, jos paluu järjestelmäkontekstiin onnistui.RemediationRevertToSystemSucceeded TRUE if reversion to the system context succeeded.
 • RemediationShellHasUpgraded TOSI, jos laite on päivitetty.RemediationShellHasUpgraded TRUE if the device upgraded.
 • RemediationShellMinimumTimeBetweenShellRuns Ilmaisee käyttöliittymän suoritusten välinen aika ylitti laajennusten suorittamiseen vaadittavan minimin.RemediationShellMinimumTimeBetweenShellRuns Indicates the time between shell runs exceeded the minimum required to execute plugins.
 • RemediationShellRunFromService TOSI, jos käyttöliittymän ohjain suoritettiin palvelusta.RemediationShellRunFromService TRUE if the shell driver was run from the service.
 • RemediationShellSessionIdentifier Yksilöllinen tunniste, joka seuraa käyttöliittymän istuntoa.RemediationShellSessionIdentifier Unique identifier tracking a shell session.
 • RemediationShellSessionTimeInSeconds Ilmaisee sekunteina komentoliittymäistunnon ajan.RemediationShellSessionTimeInSeconds Indicates the time the shell session took in seconds.
 • RemediationShellTaskDeleted Ilmaisee, että käyttöliittymätehtävä on poistettu, joten muita sedimenttipakettisuorituksia ei ilmene tälle asennukselle.RemediationShellTaskDeleted Indicates that the shell task has been deleted so no additional sediment pack runs occur for this installation.
 • RemediationUpdateServiceHealthRemediationResult Päivityspalvelun kuntolaajennuksen tulos.RemediationUpdateServiceHealthRemediationResult The result of the Update Service Health plug-in.
 • RemediationUpdateTaskHealthRemediationResult Päivitystehtävän kuntolaajennuksen tulos.RemediationUpdateTaskHealthRemediationResult The result of the Update Task Health plug-in.
 • RemediationUpdateTaskHealthTaskList Luettelo tehtävistä päivitystehtävän kuntolaajennuksen korjaamana.RemediationUpdateTaskHealthTaskList A list of tasks fixed by the Update Task Health plug-in.
 • RemediationWindowsLogSpaceFound Löydettyjen Windows-lokitiedostojen koko, mitattuna megatavuina.RemediationWindowsLogSpaceFound The size of the Windows log files found, measured in Megabytes.
 • RemediationWindowsLogSpaceFreed Vapautetun levytilan määrä, joka saadaan poistamalla Windowsin lokitiedostoja, mitattuna megatavuina.RemediationWindowsLogSpaceFreed The amount of disk space freed by deleting the Windows log files, measured in Megabytes.
 • RemediationWindowsSecondaryDriveFreeSpace Toissijaisen levyaseman vapaan tilan määrä mitattuna megatavuina.RemediationWindowsSecondaryDriveFreeSpace The amount of free space on the secondary drive, measured in Megabytes.
 • RemediationWindowsSecondaryDriveLetter Kirjainmääritys ensimmäiselle toissijaiselle levyasemalle, kokonaiskapasiteetti vähintään 10 Gt.RemediationWindowsSecondaryDriveLetter The letter designation of the first secondary drive with a total capacity of 10GB or more.
 • RemediationWindowsSecondaryDriveTotalSpace Toissijaisen levyaseman kokonaistallennuskapasiteetti mitattuna megatavuina.RemediationWindowsSecondaryDriveTotalSpace The total storage capacity of the secondary drive, measured in Megabytes.
 • RemediationWindowsTotalSystemDiskSize Järjestelmälevyaseman kokonaistallennuskapasiteetti mitattuna megatavuina.RemediationWindowsTotalSystemDiskSize The total storage capacity of the System Disk Drive, measured in Megabytes.
 • Result Liitännäisen tunnistuksen tai toiminnon suorittamisen vaiheiden HRESULT.Result The HRESULT for Detection or Perform Action phases of the plug-in.
 • RunResult HRESULT laajennuksen tunnistamisen tai toiminnon vaiheille.RunResult The HRESULT for Detection or Perform Action phases of the plug-in.
 • ServiceHealthPlugin Palvelun kunnon laajennuksen nae.ServiceHealthPlugin The nae of the Service Health plug-in.
 • StartComponentCleanupTask TOSI, jos komponentin uudelleenjärjestämistehtävä käynnistettiin onnistuneesti.StartComponentCleanupTask TRUE if the Component Cleanup task started successfully.
 • systemDriveFreeDiskSpace Ilmaisee järjestelmäaseman vapaan levytilan megatavuina.systemDriveFreeDiskSpace Indicates the free disk space on system drive, in megabytes.
 • systemUptimeInHours Ilmaisee ajan tunteina, jonka järjestelmä on ollut päällä viimeisen käynnistyksen jälkeen.systemUptimeInHours Indicates the amount of time the system in hours has been on since the last boot.
 • TotalSizeofOrphanedInstallerFilesInMegabytes Minkä tahansa yhteydettömän Windows Installer -tiedoston koko, mitattuna megatavuina.TotalSizeofOrphanedInstallerFilesInMegabytes The size of any orphaned Windows Installer files, measured in Megabytes.
 • TotalSizeofStoreCacheAfterCleanupInMegabytes Microsoft Storen välimuistin koko uudelleenjärjestämisen jälkeen, mitattuna megatavuina.TotalSizeofStoreCacheAfterCleanupInMegabytes The size of the Microsoft Store cache after cleanup, measured in Megabytes.
 • TotalSizeofStoreCacheBeforeCleanupInMegabytes Microsoft Storen välimuistin koko (ennen uudelleenjärjestämistä) megatavuina.TotalSizeofStoreCacheBeforeCleanupInMegabytes The size of the Microsoft Store cache (prior to cleanup), measured in Megabytes.
 • uninstallActive TOSI, jos edellinen asennuksen poistaminen on tapahtunut nykyiselle käyttöjärjestelmälleuninstallActive TRUE if previous uninstall has occurred for current OS
 • usoScanDaysSinceLastScan Päivien määrä viimeisen USO (päivitysistunnon Orchestrator) -tarkistuksen jälkeen.usoScanDaysSinceLastScan The number of days since the last USO (Update Session Orchestrator) scan.
 • usoScanInProgress TOSI, jos USO (päivitysistunnon Orchestrator) -tarkistus on meneillään, jos haluat estää useat samanaikaiset tarkistukset.usoScanInProgress TRUE if a USO (Update Session Orchestrator) scan is in progress, to prevent multiple simultaneous scans.
 • usoScanIsAllowAutoUpdateKeyPresent TOSI, jos AllowAutoUpdate-rekisteriavain on määritetty.usoScanIsAllowAutoUpdateKeyPresent TRUE if the AllowAutoUpdate registry key is set.
 • usoScanIsAllowAutoUpdateProviderSetKeyPresent TOSI, jos AllowAutoUpdateProviderSet-rekisteriavain on määritetty.usoScanIsAllowAutoUpdateProviderSetKeyPresent TRUE if AllowAutoUpdateProviderSet registry key is set.
 • usoScanIsAuOptionsPresent TOSI, jos Automaattisen päivityksen asetukset -rekisteriavain on määritetty.usoScanIsAuOptionsPresent TRUE if Auto Update Options registry key is set.
 • usoScanIsFeatureUpdateInProgress TOSI, jos USO (päivitysistunnon Orchestrator) -tarkistus on meneillään, jos haluat estää useat samanaikaiset tarkistukset.usoScanIsFeatureUpdateInProgress TRUE if a USO (Update Session Orchestrator) scan is in progress, to prevent multiple simultaneous scans.
 • usoScanIsNetworkMetered TOSI, jos laite on tällä hetkellä liitetty käytön mukaan laskutettavaan verkkoon.usoScanIsNetworkMetered TRUE if the device is currently connected to a metered network.
 • usoScanIsNoAutoUpdateKeyPresent TOSI, jos automaattisen päivityksen rekisteriavainta ei ole määritetty / ei ole läsnä.usoScanIsNoAutoUpdateKeyPresent TRUE if no Auto Update registry key is set/present.
 • usoScanIsUserLoggedOn TOSI, jos käyttäjä on kirjautuneena.usoScanIsUserLoggedOn TRUE if the user is logged on.
 • usoScanPastThreshold TOSI, jos viimeisin päivitysistunnon Orchestrator (USO) -tarkistus on ylittänyt kynnysarvon (myöhässä).usoScanPastThreshold TRUE if the most recent Update Session Orchestrator (USO) scan is past the threshold (late).
 • usoScanType USO (päivitysistunnon Orchestrator) -tarkistuksen tyyppi: "vuorovaikutteinen" tai "taustalla".usoScanType The type of USO (Update Session Orchestrator) scan: "Interactive" or "Background".
 • windows10UpgraderBlockWuUpdates Tapahtuma Windows 10 Upgrader BlockWuUpdates -avaimen arvon raportointiin.windows10UpgraderBlockWuUpdates Event to report the value of Windows 10 Upgrader BlockWuUpdates Key.
 • windowsEditionId Tapahtuma Windows Edition -tunnuksen arvon raportointiin.windowsEditionId Event to report the value of Windows Edition ID.
 • WindowsHyberFilSysSizeInMegabytes Windowsin horrostilatiedoston koko mitattuna megatavuina.WindowsHyberFilSysSizeInMegabytes The size of the Windows Hibernation file, measured in Megabytes.
 • WindowsInstallerFolderSizeInMegabytes Windows Installer -kansion koko mitattuna megatavuina.WindowsInstallerFolderSizeInMegabytes The size of the Windows Installer folder, measured in Megabytes.
 • WindowsOldFolderSizeInMegabytes Windows.OLD-kansion koko mitattuna megatavuina.WindowsOldFolderSizeInMegabytes The size of the Windows.OLD folder, measured in Megabytes.
 • WindowsOldSpaceCleanedInMB Levytilan määrä, joka saadaan poistamalla Windows.OLD-kansio, mitattuna megatavuina.WindowsOldSpaceCleanedInMB The amount of disk space freed by removing the Windows.OLD folder, measured in Megabytes.
 • WindowsPageFileSysSizeInMegabytes Windowsin sivutustiedoston koko mitattuna megatavuina.WindowsPageFileSysSizeInMegabytes The size of the Windows Page file, measured in Megabytes.
 • WindowsSoftwareDistributionFolderSizeInMegabytes SoftwareDistribution-kansion koko mitattuna megatavuina.WindowsSoftwareDistributionFolderSizeInMegabytes The size of the SoftwareDistribution folder, measured in Megabytes.
 • WindowsSwapFileSysSizeInMegabytes Windowsin vaihtotiedoston koko mitattuna megatavuina.WindowsSwapFileSysSizeInMegabytes The size of the Windows Swap file, measured in Megabytes.
 • WindowsSxsFolderSizeInMegabytes WinSxS (Windows Side-by-Side) -kansion koko mitattuna megatavuina.WindowsSxsFolderSizeInMegabytes The size of the WinSxS (Windows Side-by-Side) folder, measured in Megabytes.
 • WindowsSxsTempFolderSizeInMegabytes Tilapäisen WinSxS (Windows Side-by-Side) -kansion koko mitattuna megatavuina.WindowsSxsTempFolderSizeInMegabytes The size of the WinSxS (Windows Side-by-Side) Temp folder, measured in Megabytes.
 • windowsUpgradeRecoveredFromRs4 Tapahtuma Windows Upgraden palautetun avaimen arvon raportointiin.windowsUpgradeRecoveredFromRs4 Event to report the value of the Windows Upgrade Recovered key.

Microsoft.Windows.Remediation.RemediationShellMainExeEventIdMicrosoft.Windows.Remediation.RemediationShellMainExeEventId

Tämä tapahtuma mahdollistaa valmistumisen seurannan prosessille, joka korjaa ongelmat, jotka estävät suojaus- ja laatupäivitykset, jotka pitävät Windowsin päivitettynä.This event enables tracking of completion of process that remediates issues preventing security and quality updates keep Windows up to date.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • CV Asiakaspuolen laskuri, joka osoittaa korjausjärjestelmän lähettämän tapahtuman järjestyksenCV Client side counter which indicates ordering of events sent by the remediation system.
 • GlobalEventCounter Asiakaspuolen laskuri, joka osoittaa korjausjärjestelmän lähettämän tapahtuman järjestyksenGlobalEventCounter Client side counter which indicates ordering of events sent by the remediation system.
 • PackageVersion Korjauksen nykyinen pakettiversioPackageVersion Current package version of Remediation.
 • RemediationShellCanAcquireSedimentMutex Tosi, jos korjaus pystyi hankkimaan sedimenttimuteksin.RemediationShellCanAcquireSedimentMutex True if the remediation was able to acquire the sediment mutex. Epätosi, jos se on jo käynnissä.False if it is already running.
 • RemediationShellExecuteShellResult Ilmaisee, jos suoritettiinko korjausjärjestelmä ilman virheitä.RemediationShellExecuteShellResult Indicates if the remediation system completed without errors.
 • RemediationShellFoundDriverDll Tulos, jos korjausjärjestelmä löysi sen osatiedostot toimiakseen oikein.RemediationShellFoundDriverDll Result whether the remediation system found its component files to run properly.
 • RemediationShellLoadedShellDriver Tulos, jos korjausjärjestelmä latasi sen osatiedostot toimiakseen oikein.RemediationShellLoadedShellDriver Result whether the remediation system loaded its component files to run properly.
 • RemediationShellLoadedShellFunction Tulos, jos korjausjärjestelmä latasi toiminnot sen osatiedostoista toimiakseen oikein.RemediationShellLoadedShellFunction Result whether the remediation system loaded the functions from its component files to run properly.

Microsoft.Windows.Remediation.StartedMicrosoft.Windows.Remediation.Started

Tämä tapahtuma lähetetään, kun Windows Updaten sedimenttikorjaukset on aloitettu sedimenttilaitteessa Windowsin pitämiseksi ajan tasalla.This event is sent when Windows Update sediment remediations have started on the sediment device to keep Windows up to date. Sedimenttilaite on laite, jossa on ollut aiempi käyttöjärjestelmäversio käytössä pidemmän aikaa.A sediment device is one that has been on a previous OS version for an extended period. Korjaukset korjaavat järjestelmän ongelmia, jotka estävät laitetta vastaanottamasta käyttöjärjestelmän päivityksiä.The remediations address issues on the system that prevent the device from receiving OS updates.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • CV Korrelaatiovektori.CV Correlation vector.
 • GlobalEventCounter Asiakaspuolen laskuri, joka osoittaa tämän käyttäjän lähettämien tapahtumien järjestyksen.GlobalEventCounter Client side counter which indicates ordering of events sent by this user.
 • PackageVersion Nykyisen korjauspaketin versio.PackageVersion The version of the current remediation package.
 • PluginName Kullekin yleiselle liitännäistapahtumalle määritetyn liitännäisen nimi.PluginName Name of the plugin specified for each generic plugin event.
 • Result Tämä on HRESULT laajennuksen tunnistamisen tai toiminnon vaiheille.Result This is the HRESULT for detection or perform action phases of the plugin.

SedimenttitapahtumatSediment events

Microsoft.Windows.Sediment.Info.DetailedStateMicrosoft.Windows.Sediment.Info.DetailedState

Tämä tapahtuma lähetetään, kun päivityksen kokeilun suorittamiseen tarvitaan yksityiskohtaisia tilatietoja.This event is sent when detailed state information is needed from an update trial run. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • Data Tilan kannalta merkityksellisiä tietoja, kuten hakemiston viemä osuus levytilasta.Data Data relevant to the state, such as what percent of disk space the directory takes up.
 • Id Ilmaisee suoritettavan kokeilun (esim. levyyn liittyvä kokeilu).Id Identifies the trial being run, such as a disk related trial.
 • ReleaseVer Osan versio.ReleaseVer The version of the component.
 • State Kokeilun raportointitietojen tila, kuten ylätason hakemiston analyysi.State The state of the reporting data from the trial, such as the top-level directory analysis.
 • Time Tapahtuman käynnistymisen aika.Time The time the event was fired.

Microsoft.Windows.Sediment.Info.ErrorMicrosoft.Windows.Sediment.Info.Error

Tämä tapahtuma ilmoittaa virheestä päivitystyökalun hyötykuormassa.This event indicates an error in the updater payload. Nämä tiedot auttavat Windowsin ajan tasalla pitämisessä.This information assists in keeping Windows up to date.

Microsoft.Windows.Sediment.Info.PhaseChangeMicrosoft.Windows.Sediment.Info.PhaseChange

Tämä tapahtuma ilmaisee päivitystyökalun edistymisen.The event indicates progress made by the updater. Nämä tiedot auttavat Windowsin ajan tasalla pitämisessä.This information assists in keeping Windows up to date.

Microsoft.Windows.Sediment.OSRSS.CheckingOneSettingsMicrosoft.Windows.Sediment.OSRSS.CheckingOneSettings

Tämä tapahtuma ilmoittaa Windowsin ajan tasalla pitämiseksi parametrit, joita käyttöjärjestelmän korjausjärjestelmäpalvelu (OSRSS) käyttää Microsoftille suunnattuun turvalliseen ping-testiin.This event indicates the parameters that the Operating System Remediation System Service (OSRSS) uses for a secure ping to Microsoft to help ensure Windows is up to date.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • CustomVer Kohdistuksen rekisteriarvo.CustomVer The registry value for targeting.
 • IsMetered TOSI, jos laite on käytön mukaan laskutettavassa verkossa.IsMetered TRUE if the machine is on a metered network.
 • LastVer Edellisen onnistuneen suorituksen versio.LastVer The version of the last successful run.
 • ServiceVersionMajor Osan pääversiotiedot.ServiceVersionMajor The Major version information of the component.
 • ServiceVersionMinor Osan aliversiotiedot.ServiceVersionMinor The Minor version information of the component.
 • Time Järjestelmän aika, jona tapahtuma ilmeni.Time The system time at which the event occurred.

Microsoft.Windows.Sediment.OSRSS.DownloadingUrlMicrosoft.Windows.Sediment.OSRSS.DownloadingUrl

Tämä tapahtuma antaa tietoja URL-osoitteesta, josta käyttöjärjestelmän korjausjärjestelmäpalvelu (OSRSS) yrittää latausta.This event provides information about the URL from which the Operating System Remediation System Service (OSRSS) is attempting to download. Nämä tiedot auttavat Windowsin ajan tasalla pitämisessä.This information helps ensure Windows is up to date.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • AttemptNumber Alkavien latausyritysten laskuri.AttemptNumber The count indicating which download attempt is starting.
 • ServiceVersionMajor Osan pääversiotiedot.ServiceVersionMajor The Major version information of the component.
 • ServiceVersionMinor Osan aliversiotiedot.ServiceVersionMinor The Minor version information of the component.
 • Time Järjestelmän aika, jona tapahtuma ilmeni.Time The system time at which the event occurred.
 • Url URL-osoite, josta tiedot on ladattu.Url The URL from which data was downloaded.

Microsoft.Windows.Sediment.OSRSS.DownloadSuccessMicrosoft.Windows.Sediment.OSRSS.DownloadSuccess

Tämä tapahtuma ilmaisee, että käyttöjärjestelmän korjausjärjestelmäpalvelu (OSRSS) on ladannut onnistuneesti tietoja ilmoitetusta URL-osoitteesta.This event indicates the Operating System Remediation System Service (OSRSS) successfully download data from the indicated URL. Nämä tiedot auttavat Windowsin ajan tasalla pitämisessä.This information helps ensure Windows is up to date.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • ServiceVersionMajor Osan pääversiotiedot.ServiceVersionMajor The Major version information of the component.
 • ServiceVersionMinor Osan aliversiotiedot.ServiceVersionMinor The Minor version information of the component.
 • Time Järjestelmän aika, jona tapahtuma ilmeni.Time The system time at which the event occurred.
 • Url URL-osoite, josta tiedot ladattiin.Url The URL from which data was downloaded.

Microsoft.Windows.Sediment.OSRSS.ErrorMicrosoft.Windows.Sediment.OSRSS.Error

Tämä tapahtuma ilmaisee, että käyttöjärjestelmän korjausjärjestelmäpalvelussa (OSRSS) tapahtui virhe.This event indicates an error occurred in the Operating System Remediation System Service (OSRSS). Annetut tiedot auttavat meitä varmistamaan, että tulevat päivitysyritykset ovat menestyksekkäämpiä.The information provided helps ensure future upgrade/update attempts are more successful. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • FailureType Ilmenneen virheen tyyppi.FailureType The type of error encountered.
 • FileName Kooditiedosto, jossa virhe tapahtui.FileName The code file in which the error occurred.
 • HResult Virheen virhekoodi.HResult The failure error code.
 • LineNumber Sen kooditiedoston rivin numero, jossa virhe ilmeni.LineNumber The line number in the code file at which the error occurred.
 • ServiceVersionMajor Osan pääversiotiedot.ServiceVersionMajor The Major version information of the component.
 • ServiceVersionMinor Osan aliversiotiedot.ServiceVersionMinor The Minor version information of the component.
 • Time Järjestelmän aika, jona tapahtuma ilmeni.Time The system time at which the event occurred.

Microsoft.Windows.Sediment.OSRSS.ExeSignatureValidatedMicrosoft.Windows.Sediment.OSRSS.ExeSignatureValidated

Tämä tapahtuma ilmaisee, että käyttöjärjestelmän korjausjärjestelmäpalvelu (OSRSS) vahvisti onnistuneesti määritetystä URL-osoitteesta peräisin olevan EXE-tiedoston allekirjoituksen.This event indicates the Operating System Remediation System Service (OSRSS) successfully validated the signature of an EXE from the indicated URL. Annetut tiedot auttavat Windowsin ajan tasalla pitämisessä.The information provided helps ensure Windows is up to date.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • ServiceVersionMajor Osan pääversiotiedot.ServiceVersionMajor The Major version information of the component.
 • ServiceVersionMinor Osan aliversiotiedot.ServiceVersionMinor The Minor version information of the component.
 • Time Järjestelmän aika, jona tapahtuma ilmeni.Time The system time at which the event occurred.
 • Url URL-osoite, josta vahvistettu EXE-tiedosto ladattiin.Url The URL from which the validated EXE was downloaded.

Microsoft.Windows.Sediment.OSRSS.ExtractSuccessMicrosoft.Windows.Sediment.OSRSS.ExtractSuccess

Tämä tapahtuma ilmaisee, että käyttöjärjestelmän korjausjärjestelmäpalvelu (OSRSS) on purkanut ladatun sisällön onnistuneesti.This event indicates that the Operating System Remediation System Service (OSRSS) successfully extracted downloaded content. Annetut tiedot auttavat Windowsin ajan tasalla pitämisessä.The information provided helps ensure Windows is up to date.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • ServiceVersionMajor Osan pääversiotiedot.ServiceVersionMajor The Major version information of the component.
 • ServiceVersionMinor Osan aliversiotiedot.ServiceVersionMinor The Minor version information of the component.
 • Time Järjestelmän aika, jona tapahtuma ilmeni.Time The system time at which the event occurred.
 • Url URL-osoite, josta onnistuneesti purettu sisältö ladattiin.Url The URL from which the successfully extracted content was downloaded.

Microsoft.Windows.Sediment.OSRSS.NewUrlFoundMicrosoft.Windows.Sediment.OSRSS.NewUrlFound

Tämä tapahtuma ilmaisee, että käyttöjärjestelmän korjausjärjestelmäpalvelu (OSRSS) onnistui löytämään uuden URL-osoitteen lataukselle.This event indicates the Operating System Remediation System Service (OSRSS) succeeded in finding a new URL to download from. Tämä auttaa Windowsin ajan tasalla pitämisessä.This helps ensure Windows is up to date.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • ServiceVersionMajor Osan pääversiotiedot.ServiceVersionMajor The Major version information of the component.
 • ServiceVersionMinor Osan aliversiotiedot.ServiceVersionMinor The Minor version information of the component.
 • Time Järjestelmän aika, jona tapahtuma ilmeni.Time The system time at which the event occurred.
 • Url Uusi URL-osoite, josta sisältö ladataan.Url The new URL from which content will be downloaded.

Microsoft.Windows.Sediment.OSRSS.ProcessCreatedMicrosoft.Windows.Sediment.OSRSS.ProcessCreated

Tämä tapahtuma ilmaisee, että käyttöjärjestelmän korjausjärjestelmäpalvelu (OSRSS) on luonut uuden prosessin määritetystä URL-osoitteesta ladatun sisällön suorittamiseksi.This event indicates the Operating System Remediation System Service (OSRSS) created a new process to execute content downloaded from the indicated URL. Nämä tiedot auttavat Windowsin ajan tasalla pitämisessä.This information helps ensure Windows is up to date.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • ServiceVersionMajor Osan pääversiotiedot.ServiceVersionMajor The Major version information of the component.
 • ServiceVersionMinor Osan aliversiotiedot.ServiceVersionMinor The Minor version information of the component.
 • Time Järjestelmän aika, jona tapahtuma ilmeni.Time The system time at which the event occurred.
 • Url Uusi URL-osoite, josta sisältö suoritetaan.Url The new URL from which content will be executed.

Microsoft.Windows.Sediment.OSRSS.SelfUpdateMicrosoft.Windows.Sediment.OSRSS.SelfUpdate

Tapahtuma palauttaa metatietoja, kun käyttöjärjestelmän korjausjärjestelmäpalvelu (OSRSS) onnistuneesti korvaa itsensä uudella versiolla.This event returns metadata after Operating System Remediation System Service (OSRSS) successfully replaces itself with a new version. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • ServiceVersionMajor Komponentin pääversion numero.ServiceVersionMajor The major version number for the component.
 • ServiceVersionMinor Komponentin aliversion numero.ServiceVersionMinor The minor version number for the component.
 • Time Tapahtumahetken järjestelmäaikaleima.Time The system timestamp for when the event occurred.

Microsoft.Windows.Sediment.OSRSS.UrlStateMicrosoft.Windows.Sediment.OSRSS.UrlState

Tämä tapahtuma ilmaisee, missä tilassa käyttöjärjestelmän korjausjärjestelmäpalvelun (OSRSS) on yritettäessä latausta URL-osoitteesta.This event indicates the state the Operating System Remediation System Service (OSRSS) is in while attempting a download from the URL. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • Id URL-osoitteen yksilöivä numero.Id A number identifying the URL
 • ServiceVersionMajor Osan versiotietojaServiceVersionMajor Version info for the component
 • ServiceVersionMinor Osan versiotietojaServiceVersionMinor Version info for the component
 • StateData Tilakohtaisia tietoja, kuten se, kuinka mones latausyritys on kyseessäStateData State-specific data, such as which attempt number for the download
 • StateNumber Numero, joka ilmaisee, missä tilassa URL-osoite on (löytynyt, ladataan, purettu jne.)StateNumber A number identifying which state the URL is in (found, downloading, extracted, etc.)
 • Time Tapahtuman käynnistämisen järjestelmäaikaleimaTime System timestamp the event was fired

Microsoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.ApplicabilityCheckFailedMicrosoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.ApplicabilityCheckFailed

Tapahtuma palauttaa virhetilaan liittyviä tietoja sen jälkeen, kun jokin käyttöjärjestelmän korjausjärjestelmäpalvelun (OSRSS) asennuskomponentin soveltuvuuden tarkistuksista on epäonnistunut.This event returns data relating to the error state after one of the applicability checks for the installer component of the Operating System Remediation System Service (OSRSS) has failed. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • CheckName Epäonnistuneen soveltuvuuden tarkistuksen nimi.CheckName The name of the applicability check that failed.
 • InstallerVersion Asennuskomponentin versiotiedot.InstallerVersion The version information for the installer component.
 • Time Tapahtumahetken järjestelmäaikaleima.Time The system timestamp for when the event occurred.

Microsoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.AttemptingUpdateMicrosoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.AttemptingUpdate

Tämä tapahtuma ilmaisee, että käyttöjärjestelmän korjausjärjestelmäpalvelun (OSRSS) asennustyökalu yrittää päivittää itseään.This event indicates the Operating System Remediation System Service (OSRSS) installer is attempting an update to itself. Nämä tiedot auttavat Windowsin ajan tasalla pitämisessä.This information helps ensure Windows is up to date.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • InstallerVersion Asennustyökaluosan versiotiedot.InstallerVersion The version information of the Installer component.
 • Time Järjestelmän aika, jona tapahtuma ilmeni.Time The system time at which the event occurred.

Microsoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.BinaryUpdatedMicrosoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.BinaryUpdated

Tämä tapahtuma ilmaisee, että käyttöjärjestelmän korjausjärjestelmäpalvelu (OSRSS) on päivittänyt asennustyökalun binaareja uusilla binaareilla osana itsepäivitysprosessiaan.This event indicates the Operating System Remediation System Service (OSRSS) updated installer binaries with new binaries as part of its self-update process. Nämä tiedot auttavat Windowsin ajan tasalla pitämisessä.This information helps ensure Windows is up to date.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • InstallerVersion Asennustyökaluosan versiotiedot.InstallerVersion The version information of the Installer component.
 • Time Järjestelmän aika, jona tapahtuma ilmeni.Time The system time at which the event occurred.

Microsoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.InstallerLaunchedMicrosoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.InstallerLaunched

Tämä tapahtuma ilmaisee, että käyttöjärjestelmän korjausjärjestelmäpalvelu (OSRSS) on käynnistetty.This event indicates the Operating System Remediation System Service (OSRSS) has launched. Nämä tiedot auttavat Windowsin ajan tasalla pitämisessä.The information provided helps ensure Windows is up to date.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • InstallerVersion Asennustyökaluosan versiotiedot.InstallerVersion The version information of the Installer component.
 • Time Järjestelmän aika, jona tapahtuma ilmeni.Time The system time at which the event occurred.

Microsoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.ServiceInstalledMicrosoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.ServiceInstalled

Tämä tapahtuma ilmaisee, että käyttöjärjestelmän korjausjärjestelmäpalvelu (OSRSS) asensi asennustyökaluosan onnistuneesti.This event indicates the Operating System Remediation System Service (OSRSS) successfully installed the Installer Component. Nämä tiedot auttavat Windowsin ajan tasalla pitämisessä.This information helps ensure Windows is up to date.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • InstallerVersion Asennustyökaluosan versiotiedot.InstallerVersion The version information of the Installer component.
 • Time Järjestelmän aika, jona tapahtuma ilmeni.Time The system time at which the event occurred.

Microsoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.ServiceRestartedMicrosoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.ServiceRestarted

Tämä tapahtuma ilmaisee, että käyttöjärjestelmän korjausjärjestelmäpalvelu (OSRSS) on käynnistynyt uudelleen sen jälkeen, kun se oli asentanut päivitetyn version itsestään.This event indicates the Operating System Remediation System Service (OSRSS) has restarted after installing an updated version of itself. Nämä tiedot auttavat Windowsin ajan tasalla pitämisessä.This information helps ensure Windows is up to date.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • InstallerVersion Asennustyökaluosan versiotiedot.InstallerVersion The version information of the Installer component.
 • Time Järjestelmän aika, jona tapahtuma ilmeni.Time The system time at which the event occurred.

Microsoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.ServiceStartedMicrosoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.ServiceStarted

Tämä tapahtuma ilmaisee, että käyttöjärjestelmän korjausjärjestelmäpalvelu (OSRSS) on käynnistynyt asennettuaan päivitetyn version itsestään.This event indicates the Operating System Remediation System Service (OSRSS) has started after installing an updated version of itself. Nämä tiedot auttavat Windowsin ajan tasalla pitämisessä.This information helps ensure Windows is up to date.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • InstallerVersion Asennustyökaluosan versiotiedot.InstallerVersion The version information of the Installer component.
 • Time Järjestelmän aika, jona tapahtuma ilmeni.Time The system time at which the event occurred.

Microsoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.ServiceStoppedMicrosoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.ServiceStopped

Tämä tapahtuma ilmaisee, että itsepäivitys on pysäyttänyt käyttöjärjestelmän korjausjärjestelmäpalvelun (OSRSS) sen päivitetyn version asentamista varten.This event indicates the Operating System Remediation System Service (OSRSS) was stopped by a self-updated to install an updated version of itself. Nämä tiedot auttavat Windowsin ajan tasalla pitämisessä.This information helps ensure Windows is up to date.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • InstallerVersion Asennustyökaluosan versiotiedot.InstallerVersion The version information of the Installer component.
 • Time Järjestelmän aika, jona tapahtuma ilmeni.Time The system time at which the event occurred.

Microsoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.UpdaterCompletedMicrosoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.UpdaterCompleted

Tämä tapahtuma ilmaisee, että käyttöjärjestelmän korjausjärjestelmäpalvelu (OSRSS) suoritti itsepäivitystoiminnon onnistuneesti loppuun.This event indicates the Operating System Remediation System Service (OSRSS) successfully completed the self-update operation. Nämä tiedot auttavat Windowsin ajan tasalla pitämisessä.This information helps ensure Windows is up to date.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • InstallerVersion Asennustyökaluosan versiotiedot.InstallerVersion The version information of the Installer component.
 • Time Järjestelmän aika, jona tapahtuma ilmeni.Time The system time at which the event occurred.

Microsoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.UpdaterLaunchedMicrosoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.UpdaterLaunched

Tämä tapahtuma ilmaisee, että käyttöjärjestelmän korjausjärjestelmäpalvelu (OSRSS) käynnisti itsepäivityksen onnistuneesti sen lataamisen jälkeen.This event indicates the Operating System Remediation System Service (OSRSS) successfully launched the self-updater after downloading it. Nämä tiedot auttavat Windowsin ajan tasalla pitämisessä.This information helps ensure Windows is up to date.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • InstallerVersion Asennustyökaluosan versiotiedot.InstallerVersion The version information of the Installer component.
 • Time Järjestelmän aika, jona tapahtuma ilmeni.Time The system time at which the event occurred.

Microsoft.Windows.SedimentLauncher.ApplicableMicrosoft.Windows.SedimentLauncher.Applicable

Tämä tapahtuma lähetetään, kun Windows Updaten sedimenttikorjausten käynnistystoiminto löytää soveltuvan laajennuksen sellaisten ongelmien korjaamiseksi, jotka saattavat estää sedimenttilaitetta vastaanottamasta käyttöjärjestelmäpäivityksiä.This event is sent when the Windows Update sediment remediations launcher finds that an applicable plug-in to address issues that may be preventing the sediment device from receiving OS updates. Sedimenttilaite on laite, jossa on ollut aiempi käyttöjärjestelmäversio käytössä pidemmän aikaa.A sediment device is one that has been on a previous OS version for an extended period. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • CV Korrelaatiovektori.CV Correlation vector.
 • DetectedCondition Totuusarvo, jos tunnistusehto on tosi ja toiminto suoritetaan.DetectedCondition Boolean true if detect condition is true and perform action will be run.
 • GlobalEventCounter Asiakaspuolen laskuri, joka osoittaa käyttäjän lähettämän tapahtuman järjestyksen.GlobalEventCounter Client side counter which indicates ordering of events sent by this user.
 • IsSelfUpdateEnabledInOneSettings Tosi, jos itsepäivitys on käyttöön otettuna asetuksissa.IsSelfUpdateEnabledInOneSettings True if self update enabled in Settings.
 • IsSelfUpdateNeeded Tosi, jos laite vaatii itsepäivityksen.IsSelfUpdateNeeded True if self update needed by device.
 • PackageVersion Korjauksen nykyinen pakettiversio.PackageVersion Current package version of Remediation.
 • PluginName Kullekin yleiselle liitännäistapahtumalle määritetyn liitännäisen nimi.PluginName Name of the plugin specified for each generic plugin event.
 • Result Tämä on HRESULT laajennuksen tunnistamisen tai toiminnon vaiheille.Result This is the HRESULT for detection or perform action phases of the plugin.

Microsoft.Windows.SedimentLauncher.CompletedMicrosoft.Windows.SedimentLauncher.Completed

Tämä tapahtuma lähetetään, kun Windows Updaten sedimenttikorjausten käynnistystoiminto päättää laajennuksen suorittamisen sellaisten ongelmien korjaamiseksi, jotka saattavat estää sedimenttilaitetta vastaanottamasta käyttöjärjestelmäpäivityksiä.This event is sent when the Windows Update sediment remediations launcher finishes running a plug-in to address issues that may be preventing the sediment device from receiving OS updates. Sedimenttilaite on laite, jossa on ollut aiempi käyttöjärjestelmäversio käytössä pidemmän aikaa.A sediment device is one that has been on a previous OS version for an extended period. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • CV Korrelaatiovektori.CV Correlation vector.
 • FailedReasons Yhdistetty virheiden syiden luettelo.FailedReasons Concatenated list of failure reasons.
 • GlobalEventCounter Asiakaspuolen laskuri, joka osoittaa käyttäjän lähettämän tapahtuman järjestyksen.GlobalEventCounter Client side counter which indicates ordering of events sent by this user.
 • PackageVersion Korjauksen nykyinen pakettiversio.PackageVersion Current package version of Remediation.
 • PluginName Kullekin yleiselle liitännäistapahtumalle määritetyn liitännäisen nimi.PluginName Name of the plugin specified for each generic plugin event.
 • Result Tämä on HRESULT laajennuksen tunnistamisen tai toiminnon vaiheille.Result This is the HRESULT for detection or perform action phases of the plugin.
 • SedLauncherExecutionResult Sedimenttikäynnistimen suorittamisen HRESULT.SedLauncherExecutionResult HRESULT for one execution of the Sediment Launcher.

Microsoft.Windows.SedimentLauncher.ErrorMicrosoft.Windows.SedimentLauncher.Error

Tämä tapahtuma ilmaisee, että liitännäisen suorittamisessa tapahtui virhe.This event indicates an error occurred during the execution of the plug-in. Annetut tiedot auttavat meitä varmistamaan, että tulevat päivitysyritykset ovat menestyksekkäämpiä.The information provided helps ensure future upgrade/update attempts are more successful. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • HResult Liitännäisen tunnistus- tai toiminnon suorittamisen vaiheiden tulos.HResult The result for the Detection or Perform Action phases of the plug-in.
 • Message Viesti, joka sisältää tietoja tapahtuneesta virheestä (jos niitä on).Message A message containing information about the error that occurred (if any).
 • PackageVersion Nykyisen korjauspaketin versionumero.PackageVersion The version number of the current remediation package.

Microsoft.Windows.SedimentLauncher.FallbackErrorMicrosoft.Windows.SedimentLauncher.FallbackError

Tämä tapahtuma ilmaisee, että liitännäisen varaversion suorittamisessa tapahtui virhe.This event indicates that an error occurred during execution of the plug-in fallback. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

Microsoft.Windows.SedimentLauncher.InformationMicrosoft.Windows.SedimentLauncher.Information

Tämä tapahtuma sisältää liitännäisen palauttamia yleisiä tietoja.This event provides general information returned from the plug-in. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • HResult Tämä on liitännäisen tunnistuksen tai toiminnon suorittamisen vaiheiden HRESULT.HResult This is the HRESULT for detection or perform action phases of the plugin.
 • Message Liitännäisen palauttama tietoviesti, joka sisältää vain liitännäisen suorittamiseen liittyviä tietoja.Message Information message returned from a plugin containing only information internal to the plugins execution.
 • PackageVersion Korjauksen nykyinen pakettiversio.PackageVersion Current package version of Remediation.

Microsoft.Windows.SedimentLauncher.StartedMicrosoft.Windows.SedimentLauncher.Started

Tämä tapahtuma lähetetään, kun Windows Updaten sedimenttikorjausten käynnistystoiminto aloittaa laajennuksen suorittamisen sellaisten ongelmien korjaamiseksi, jotka saattavat estää sedimenttilaitetta vastaanottamasta käyttöjärjestelmäpäivityksiä.This event is sent when the Windows Update sediment remediations launcher starts running a plug-in to address issues that may be preventing the sediment device from receiving OS updates. Sedimenttilaite on laite, jossa on ollut aiempi käyttöjärjestelmäversio käytössä pidemmän aikaa.A sediment device is one that has been on a previous OS version for an extended period. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • CV Korrelaatiovektori.CV Correlation vector.
 • GlobalEventCounter Asiakaspuolen laskuri, joka osoittaa käyttäjän lähettämän tapahtuman järjestyksen.GlobalEventCounter Client side counter which indicates ordering of events sent by this user.
 • PackageVersion Korjauksen nykyinen pakettiversio.PackageVersion Current package version of Remediation.
 • PluginName Kullekin yleiselle liitännäistapahtumalle määritetyn liitännäisen nimi.PluginName Name of the plugin specified for each generic plugin event.
 • Result Tämä on HRESULT laajennuksen tunnistamisen tai toiminnon vaiheille.Result This is the HRESULT for detection or perform action phases of the plugin.

Microsoft.Windows.SedimentLauncher.wilResultMicrosoft.Windows.SedimentLauncher.wilResult

Tämä tapahtuma sisältää Windowsin sisäisen kirjaston tuloksen.This event provides the result from the Windows internal library. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • callContext Luettelo tämän virheen sisältävistä telemetriatoiminnoista.callContext List of telemetry activities containing this error.
 • currentContextId Tunnus uusimmalle tämän virheen sisältävälle telemetriatoiminnolle.currentContextId Identifier for the newest telemetry activity containing this error.
 • currentContextMessage Mukautettu viesti, joka liittyy uusimpaan tämän virheen sisältävään telemetriatoimintoon (jos niitä on).currentContextMessage Custom message associated with the newest telemetry activity containing this error (if any).
 • currentContextName Uusimman tämän virheen sisältävän telemetriatoiminnon nimi.currentContextName Name of the newest telemetry activity containing this error.
 • failureCount Virheiden määrä siinä binaarissa, jossa virhe tapahtui.failureCount Number of failures seen within the binary where the error occurred.
 • failureId Tälle virheelle määritetty tunnus.failureId Identifier assigned to this failure.
 • failureType Ilmaisee havaitun virheen tyypin (poikkeus, palautus, virhe, kirjattu virhe tai nopea virhe).failureType Indicates what type of failure was observed (exception, returned error, logged error or fail fast).
 • fileName Sen lähdekooditiedoston nimi, jossa virhe tapahtui.fileName Source code file name where the error occurred.
 • function Sen toiminnon nimi, jossa virhe ilmeni.function Name of the function where the error occurred.
 • hresult Virheen virhekoodi.hresult Failure error code.
 • lineNumber Sen lähdekooditiedoston rivin numero, jossa virhe ilmeni.lineNumber Line number within the source code file where the error occurred.
 • message Virheeseen (jos niitä on) liittyvä mukautettu viesti.message Custom message associated with the failure (if any).
 • module Sen binaarin nimi, jossa virhe tapahtui.module Name of the binary where the error occurred.
 • originatingContextId Tunnus vanhimmalle tämän virheen sisältävälle telemetriatoiminnolle.originatingContextId Identifier for the oldest telemetry activity containing this error.
 • originatingContextMessage Mukautettu viesti, joka liittyy vanhimpaan tämän virheen sisältävään telemetriatoimintoon (jos niitä on).originatingContextMessage Custom message associated with the oldest telemetry activity containing this error (if any).
 • originatingContextName Vanhimman tämän virheen sisältävän telemetriatoiminnon nimi.originatingContextName Name of the oldest telemetry activity containing this error.
 • threadId Sen säikeen tunnus, jossa virhe tapahtui.threadId Identifier of the thread the error occurred on.

Microsoft.Windows.SedimentService.ApplicableMicrosoft.Windows.SedimentService.Applicable

Tämä tapahtuma lähetetään, kun Windows Updaten sedimentinkorjauspalvelu löytää soveltuvan laajennuksen sellaisten ongelmien korjaamiseksi, jotka saattavat estää sedimenttilaitetta vastaanottamasta käyttöjärjestelmäpäivityksiä.This event is sent when the Windows Update sediment remediations service finds that an applicable plug-in to address issues that may be preventing the sediment device from receiving OS updates. Sedimenttilaite on laite, jossa on ollut aiempi käyttöjärjestelmäversio käytössä pidemmän aikaa.A sediment device is one that has been on a previous OS version for an extended period. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • CV Korrelaatiovektori.CV Correlation vector.
 • DetectedCondition Määrittää laitteen ominaisuuksien perusteella, onko toiminto suoritettava.DetectedCondition Determine whether action needs to run based on device properties.
 • GlobalEventCounter Asiakaspuolen laskuri, joka osoittaa käyttäjän lähettämän tapahtuman järjestyksen.GlobalEventCounter Client side counter which indicates ordering of events sent by this user.
 • IsSelfUpdateEnabledInOneSettings Ilmaisee, onko itsepäivitys otettu käyttöön OneSettings-palvelussa.IsSelfUpdateEnabledInOneSettings Indicates if self update is enabled in One Settings.
 • IsSelfUpdateNeeded Ilmaisee, tarvitaanko itsepäivitystä.IsSelfUpdateNeeded Indicates if self update is needed.
 • PackageVersion Korjauksen nykyinen pakettiversio.PackageVersion Current package version of Remediation.
 • PluginName Liitännäisen nimi.PluginName Name of the plugin.
 • Result Tämä on HRESULT laajennuksen tunnistamisen tai toiminnon vaiheille.Result This is the HRESULT for detection or perform action phases of the plugin.

Microsoft.Windows.SedimentService.CompletedMicrosoft.Windows.SedimentService.Completed

Tämä tapahtuma lähetetään, kun Windows Updaten sedimentinkorjauspalvelu päättää laajennuksen suorittamisen sellaisten ongelmien korjaamiseksi, jotka saattavat estää sedimenttilaitetta vastaanottamasta käyttöjärjestelmäpäivityksiä.This event is sent when the Windows Update sediment remediations service finishes running a plug-in to address issues that may be preventing the sediment device from receiving OS updates. Sedimenttilaite on laite, jossa on ollut aiempi käyttöjärjestelmäversio käytössä pidemmän aikaa.A sediment device is one that has been on a previous OS version for an extended period. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • CV Korrelaatiovektori.CV Correlation vector.
 • FailedReasons Luettelo liitännäistoiminnon epäonnistumisen syistä.FailedReasons List of reasons when the plugin action failed.
 • GlobalEventCounter Asiakaspuolen laskuri, joka osoittaa käyttäjän lähettämän tapahtuman järjestyksen.GlobalEventCounter Client side counter which indicates ordering of events sent by this user.
 • PackageVersion Korjauksen nykyinen pakettiversio.PackageVersion Current package version of Remediation.
 • PluginName Kullekin yleiselle liitännäistapahtumalle määritetyn liitännäisen nimi.PluginName Name of the plugin specified for each generic plugin event.
 • Result Tämä on HRESULT laajennuksen tunnistamisen tai toiminnon vaiheille.Result This is the HRESULT for detection or perform action phases of the plugin.
 • SedimentServiceCheckTaskFunctional Tosi/epätosi sen mukaan, onnistuiko ajoitettu tehtävä.SedimentServiceCheckTaskFunctional True/False if scheduled task check succeeded.
 • SedimentServiceCurrentBytes Sedsvc.exe-tiedoston tällä hetkellä käyttämän yksityisten muistitavujen määrä.SedimentServiceCurrentBytes Number of current private bytes of memory consumed by sedsvc.exe.
 • SedimentServiceKillService Tosi/epätosi sen mukaan, onko palvelu merkitty poistettavaksi (Shell.KillService).SedimentServiceKillService True/False if service is marked for kill (Shell.KillService).
 • SedimentServiceMaximumBytes Suurin palvelulle sallittu bittimäärä.SedimentServiceMaximumBytes Maximum bytes allowed for the service.
 • SedimentServiceRetrievedKillService Tosi/epätosi sen mukaan, onnistuiko OneSettings-palvelun poiston tarkistus – lähetämme takaisin vain yhden näistä ilmaisimista (emme jokaisen kutsun osalta).SedimentServiceRetrievedKillService True/False if result of One Settings check for kill succeeded - we only send back one of these indicators (not for each call).
 • SedimentServiceStopping Tosi/epätosi sen mukaan, onko palvelu pysähtymässä.SedimentServiceStopping True/False indicating whether the service is stopping.
 • SedimentServiceTaskFunctional Tosi/epätosi sen mukaan, onko ajoitettu tehtävä toiminnassa.SedimentServiceTaskFunctional True/False if scheduled task is functional. Jos tehtävä ei ole toiminnassa, tämä ilmaisee, että liitännäisiä suoritetaan.If task is not functional this indicates plugins will be run.
 • SedimentServiceTotalIterations Niiden viiden sekunnin iteraatioiden lukumäärä, jotka palvelu odottaa ennen uutta käynnistymistä.SedimentServiceTotalIterations Number of 5 second iterations service will wait before running again.

Microsoft.Windows.SedimentService.ErrorMicrosoft.Windows.SedimentService.Error

Tämä tapahtuma ilmaisee, ilmenikö liitännäisessä virhetilannetta.This event indicates whether an error condition occurred in the plug-in. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • HResult Tämä on liitännäisen tunnistuksen tai toiminnon suorittamisen vaiheiden HRESULT.HResult This is the HRESULT for detection or perform action phases of the plugin.
 • Message Virheeseen (jos niitä on) liittyvä mukautettu viesti.Message Custom message associated with the failure (if any).
 • PackageVersion Korjauksen nykyinen pakettiversio.PackageVersion Current package version of Remediation.

Microsoft.Windows.SedimentService.FallbackErrorMicrosoft.Windows.SedimentService.FallbackError

Tämä tapahtuma ilmaisee, tapahtuiko liitännäisessä varaversioon liittyvä virhe.This event indicates whether an error occurred for a fallback in the plug-in. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

Microsoft.Windows.SedimentService.InformationMicrosoft.Windows.SedimentService.Information

Tämä tapahtuma sisältää liitännäisen palauttamia yleisiä tietoja.This event provides general information returned from the plug-in. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • HResult Tämä on liitännäisen tunnistuksen tai toiminnon suorittamisen vaiheiden HRESULT.HResult This is the HRESULT for detection or perform action phases of the plugin.
 • Message Virheeseen (jos niitä on) liittyvä mukautettu viesti.Message Custom message associated with the failure (if any).
 • PackageVersion Korjauksen nykyinen pakettiversio.PackageVersion Current package version of Remediation.

Microsoft.Windows.SedimentService.StartedMicrosoft.Windows.SedimentService.Started

Tämä tapahtuma lähetetään, kun Windows Updaten sedimentinkorjauspalvelu aloittaa laajennuksen suorittamisen sellaisten ongelmien korjaamiseksi, jotka saattavat estää sedimenttilaitetta vastaanottamasta käyttöjärjestelmäpäivityksiä.This event is sent when the Windows Update sediment remediations service starts running a plug-in to address issues that may be preventing the sediment device from receiving OS updates. Sedimenttilaite on laite, jossa on ollut aiempi käyttöjärjestelmäversio käytössä pidemmän aikaa.A sediment device is one that has been on a previous OS version for an extended period. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • CV Korrelaatiovektori.CV The Correlation Vector.
 • GlobalEventCounter Asiakaspuolen laskuri, joka ilmaisee tapahtumien järjestyksen.GlobalEventCounter The client-side counter that indicates ordering of events.
 • PackageVersion Nykyisen korjauspaketin versionumero.PackageVersion The version number of the current remediation package.
 • PluginName Kullekin yleiselle liitännäistapahtumalle määritetyn liitännäisen nimi.PluginName Name of the plugin specified for each generic plugin event.
 • Result Tämä on liitännäisen tunnistuksen tai toiminnon suorittamisen vaiheiden HRESULT.Result This is the HRESULT for Detection or Perform Action phases of the plugin.

Microsoft.Windows.SedimentService.wilResultMicrosoft.Windows.SedimentService.wilResult

Tämä tapahtuma sisältää Windowsin sisäisen kirjaston tuloksen.This event provides the result from the Windows internal library. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • callContext Luettelo tämän virheen sisältävistä telemetriatoiminnoista.callContext List of telemetry activities containing this error.
 • currentContextId Tunnus uusimmalle tämän virheen sisältävälle telemetriatoiminnolle.currentContextId Identifier for the newest telemetry activity containing this error.
 • currentContextMessage Mukautettu viesti, joka liittyy uusimpaan tämän virheen sisältävään telemetriatoimintoon (jos niitä on).currentContextMessage Custom message associated with the newest telemetry activity containing this error (if any).
 • currentContextName Uusimman tämän virheen sisältävän telemetriatoiminnon nimi.currentContextName Name of the newest telemetry activity containing this error.
 • failureCount Virheiden määrä siinä binaarissa, jossa virhe tapahtui.failureCount Number of failures seen within the binary where the error occurred.
 • failureId Tälle virheelle määritetty tunnus.failureId Identifier assigned to this failure.
 • failureType Ilmaisee havaitun virheen tyypin (poikkeus, palautus, virhe, kirjattu virhe tai nopea virhe).failureType Indicates what type of failure was observed (exception, returned error, logged error or fail fast).
 • fileName Sen lähdekooditiedoston nimi, jossa virhe tapahtui.fileName Source code file name where the error occurred.
 • function Sen toiminnon nimi, jossa virhe ilmeni.function Name of the function where the error occurred.
 • hresult Virheen virhekoodi.hresult Failure error code.
 • lineNumber Sen lähdekooditiedoston rivin numero, jossa virhe ilmeni.lineNumber Line number within the source code file where the error occurred.
 • message Virheeseen (jos niitä on) liittyvä mukautettu viesti.message Custom message associated with the failure (if any).
 • module Sen binaarin nimi, jossa virhe tapahtui.module Name of the binary where the error occurred.
 • originatingContextId Tunnus vanhimmalle tämän virheen sisältävälle telemetriatoiminnolle.originatingContextId Identifier for the oldest telemetry activity containing this error.
 • originatingContextMessage Mukautettu viesti, joka liittyy vanhimpaan tämän virheen sisältävään telemetriatoimintoon (jos niitä on).originatingContextMessage Custom message associated with the oldest telemetry activity containing this error (if any).
 • originatingContextName Vanhimman tämän virheen sisältävän telemetriatoiminnon nimi.originatingContextName Name of the oldest telemetry activity containing this error.
 • threadId Sen säikeen tunnus, jossa virhe tapahtui.threadId Identifier of the thread the error occurred on.

Tapahtumien määrittäminenSetup events

SetupPlatformTel.SetupPlatformTelActivityEventSetupPlatformTel.SetupPlatformTelActivityEvent

Tämä tapahtuma lähettää Windowsin ajan tasalla pitämiseksi perusmetatietoja SetupPlatformin päivityksen asennusprosessista.This event sends basic metadata about the SetupPlatform update installation process, to help keep Windows up to date.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • FieldName Hakee tapahtuman nimen/tietopisteen.FieldName Retrieves the event name/data point. Esimerkkejä: InstallStartTime, InstallEndtime, OverallResult jne.Examples: InstallStartTime, InstallEndtime, OverallResult etc.
 • GroupName Hakee ryhmän nimen, johon tapahtuma kuuluu.GroupName Retrieves the groupname the event belongs to. Esimerkki: asennustiedot, DU-tiedot, levytilan tiedot jne.Example: Install Information, DU Information, Disk Space Information etc.
 • Value Arvo, joka liittyy vastaavan tapahtuman nimeen.Value Value associated with the corresponding event name. Esimerkiksi aikaan liittyvät tapahtumat sisältävät järjestelmän ajanFor example, time-related events will include the system time

SetupPlatformTel.SetupPlatformTelActivityStartedSetupPlatformTel.SetupPlatformTelActivityStarted

Tämä tapahtuma lähettää perusmetatietoja SetupPlatformin luomasta päivityksen asennusprosessista pitääkseen Windowsin ajan tasalla.This event sends basic metadata about the update installation process generated by SetupPlatform to help keep Windows up to date.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • Name Dynaamisen päivitystyypin nimi.Name The name of the dynamic update type. Esimerkki: GDR-ohjainExample: GDR driver

SetupPlatformTel.SetupPlatformTelActivityStoppedSetupPlatformTel.SetupPlatformTelActivityStopped

Tämä tapahtuma lähettää perusmetatietoja SetupPlatformin luomasta päivityksen asennusprosessista pitääkseen Windowsin ajan tasalla.This event sends basic metadata about the update installation process generated by SetupPlatform to help keep Windows up to date.

SetupPlatformTel.SetupPlatformTelEventSetupPlatformTel.SetupPlatformTelEvent

Tämä palvelu hakee SetupPlatformin luomia tapahtumia. Se on moduuli, joka pitää eri käyttöönottoskenaariot käynnissä Windowsin pitämiseksi ajan tasalla.This service retrieves events generated by SetupPlatform, the engine that drives the various deployment scenarios, to help keep Windows up to date.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • FieldName Hakee tapahtuman nimen/tietopisteen.FieldName Retrieves the event name/data point. Esimerkkejä: InstallStartTime, InstallEndtime, OverallResult jne.Examples: InstallStartTime, InstallEndtime, OverallResult etc.
 • GroupName Hakee ryhmän nimen, johon tapahtuma kuuluu.GroupName Retrieves the groupname the event belongs to. Esimerkki: asennustiedot, DU-tiedot, levytilan tiedot jne.Example: Install Information, DU Information, Disk Space Information etc.
 • Value Hakee arvon, joka liittyy vastaavan tapahtuman nimeen (kenttänimi).Value Retrieves the value associated with the corresponding event name (Field Name). Esimerkiksi: aikaan liittyvien tapahtumien kohdalla tämä sisältää järjestelmän ajan.For example: For time related events this will include the system time.

Jaetut tietokoneen tapahtumatShared PC events

Microsoft.Windows.SharedPC.AccountManager.DeleteUserAccountMicrosoft.Windows.SharedPC.AccountManager.DeleteUserAccount

Käyttäjätilin poistamisen aktiviteetti laitteille, joille on määritetty jaettu PC-tila osana tilapäistä tilienhallintaa, pitääkseen Windowsin ajan tasalla.Activity for deletion of a user account for devices set up for Shared PC mode as part of the Transient Account Manager to help keep Windows up to date. Käyttämättömien käyttäjätilien poistaminen koulutus-/jaetuilta tietokoneilta vapauttaa levytilaa Windows Updaten onnistumisprosentin parantamiseksi.Deleting un-used user accounts on Education/Shared PCs frees up disk space to improve Windows Update success rates.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • accountType Tilityyppi, joka on poistettu.accountType The type of account that was deleted. Esimerkki: AD, AAD tai paikallinenExample: AD, AAD, or Local
 • deleteState Onnistuiko käyttäjätilin poistaminen.deleteState Whether the attempted deletion of the user account was successful.
 • userSid Tilin suojaustunnus.userSid The security identifier of the account.
 • wilActivity Windowsin virheraportoinnin tiedot, jotka kerätään, kun on ilmennyt virhe poistettaessa käyttäjätiliä tilapäisessä tilienhallinnassa.wilActivity Windows Error Reporting data collected when there is a failure in deleting a user account with the Transient Account Manager. Katso wilActivity.See wilActivity.

Microsoft.Windows.SharedPC.AccountManager.SinglePolicyEvaluationMicrosoft.Windows.SharedPC.AccountManager.SinglePolicyEvaluation

Tilapäisen tilinhallinnan suorittamisen aktiviteetti, joka määrittää, poistetaanko käyttäjätilejä, laitteille, joille on määritetty jaettu PC-tila, pitääkseen Windowsin ajan tasalla.Activity for run of the Transient Account Manager that determines if any user accounts should be deleted for devices set up for Shared PC mode to help keep Windows up to date. Käyttämättömien käyttäjätilien poistaminen jaetuilta laitteilta vapauttaa levytilaa Windows Updaten onnistumisprosentin parantamiseksiDeleting unused user accounts on shared devices frees up disk space to improve Windows Update success rates

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • evaluationTrigger Milloin tilapäisen tilienhallinnan käytännöt suoritettiin?evaluationTrigger When was the Transient Account Manager policies ran? Esimerkki: uloskirjautumisen aikana tai ylläpitoaikanaExample: At log off or during maintenance hours
 • totalAccountCount Käyttäjätilien määrä laitteessa tilapäisen tilienhallinnan käytäntöjen suorittamisen jälkeen.totalAccountCount The number of accounts on a device after running the Transient Account Manager policies.
 • wilActivity Windowsin virheraportoinnin tiedot, jotka kerätään, kun on ilmennyt virhe arvioitaessa poistettavia tilejä tilapäisessä tilienhallinnassa.wilActivity Windows Error Reporting data collected when there is a failure in evaluating accounts to be deleted with the Transient Account Manager. Katso wilActivity.See wilActivity.

wilActivitywilActivity

Tapahtuma sisältää Windowsin sisäisen kirjaston kontekstin, jota käytetään tuotteiden ja palveluiden diagnostiikkaan.This event provides a Windows Internal Library context used for Product and Service diagnostics. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • callContext-arvo Toiminto, jossa virhe tapahtui.callContext The function where the failure occurred.
 • currentContextId Tunnus nykyiselle kutsukontekstille, jossa virhe tapahtui.currentContextId The ID of the current call context where the failure occurred.
 • currentContextMessage Viesti nykyiseltä kutsukontekstilta, jossa virhe tapahtui.currentContextMessage The message of the current call context where the failure occurred.
 • currentContextName Nimi nykyiselle kutsukontekstille, jossa virhe tapahtui.currentContextName The name of the current call context where the failure occurred.
 • failureCount Virheiden lukumäärä tälle virhetunnukselle.failureCount The number of failures for this failure ID.
 • failureId Tapahtuneen virheen tunnus.failureId The ID of the failure that occurred.
 • failureType Tapahtuneen virheen tyyppi.failureType The type of the failure that occurred.
 • fileName Tiedostonimi, jossa virhe tapahtui.fileName The file name where the failure occurred.
 • function Toiminto, jossa virhe tapahtui.function The function where the failure occurred.
 • hresult Yleisen toiminnan HResult.hresult The HResult of the overall activity.
 • lineNumber Rivinumero, jossa virhe tapahtui.lineNumber The line number where the failure occurred.
 • message Tapahtuneen virheen viesti.message The message of the failure that occurred.
 • module Moduuli, jossa virhe tapahtui.module The module where the failure occurred.
 • originatingContextId Virheeseen johtaneen alkuperäisen kutsukontekstin tunnus.originatingContextId The ID of the originating call context that resulted in the failure.
 • originatingContextMessage Virheeseen johtaneen alkuperäisen kutsukontekstin viesti.originatingContextMessage The message of the originating call context that resulted in the failure.
 • originatingContextName Virheeseen johtaneen alkuperäisen kutsukontekstin nimi.originatingContextName The name of the originating call context that resulted in the failure.
 • threadId Tunnus säikeelle, jolla toiminto suoritetaan.threadId The ID of the thread on which the activity is executing.

wilResultwilResult

Tapahtuma sisältää Windowsin sisäisen kirjaston kontekstin, jota käytetään tuotteiden ja palveluiden diagnostiikkaan.This event provides a Windows Internal Library context used for Product and Service diagnostics. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • callContext Kutsukontekstin pino, jossa virhe tapahtui.callContext The call context stack where failure occurred.
 • currentContextId Tunnus nykyiselle kutsukontekstille, jossa virhe tapahtui.currentContextId The ID of the current call context where the failure occurred.
 • currentContextMessage Viesti nykyiseltä kutsukontekstilta, jossa virhe tapahtui.currentContextMessage The message of the current call context where the failure occurred.
 • currentContextName Nimi nykyiselle kutsukontekstille, jossa virhe tapahtui.currentContextName The name of the current call context where the failure occurred.
 • failureCount Virheiden lukumäärä tälle virhetunnukselle.failureCount The number of failures for this failure ID.
 • failureId Tapahtuneen virheen tunnus.failureId The ID of the failure that occurred.
 • failureType Tapahtuneen virheen tyyppi.failureType The type of the failure that occurred.
 • fileName Tiedostonimi, jossa virhe tapahtui.fileName The file name where the failure occurred.
 • function Toiminto, jossa virhe tapahtui.function The function where the failure occurred.
 • hresult Yleisen toiminnan HResult.hresult The HResult of the overall activity.
 • lineNumber Rivinumero, jossa virhe tapahtui.lineNumber The line number where the failure occurred.
 • message Tapahtuneen virheen viesti.message The message of the failure that occurred.
 • module Moduuli, jossa virhe tapahtui.module The module where the failure occurred.
 • originatingContextId Virheeseen johtaneen alkuperäisen kutsukontekstin tunnus.originatingContextId The ID of the originating call context that resulted in the failure.
 • originatingContextMessage Virheeseen johtaneen alkuperäisen kutsukontekstin viesti.originatingContextMessage The message of the originating call context that resulted in the failure.
 • originatingContextName Virheeseen johtaneen alkuperäisen kutsukontekstin nimi.originatingContextName The name of the originating call context that resulted in the failure.
 • threadId Tunnus säikeelle, jolla toimintaa suoritetaan.threadId The ID of the thread on which the activity is executing.

SIH-tapahtumatSIH events

SIHEngineTelemetry.EvalApplicabilitySIHEngineTelemetry.EvalApplicability

Tämä tapahtuma lähetetään, kun kohdistamisen logiikkaa arvioidaan sen määrittämiseksi, onko laite oikeutettu johonkin tiettyyn toimintoon.This event is sent when targeting logic is evaluated to determine if a device is eligible a given action. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • ActionReasons Jos toiminto on arvioitu ei-soveltuvaksi, lisälogiikka esti sen.ActionReasons If an action has been assessed as inapplicable, the additional logic prevented it.
 • CachedEngineVersion Moduulin DLL-versio, jota käytetään.CachedEngineVersion The engine DLL version that is being used.
 • EventInstanceID Globaalisti yksilöivä tunniste tapahtuman esiintymälle.EventInstanceID A unique identifier for event instance.
 • EventScenario Ilmaisee tämän tapahtuman lähettämisen käyttötarkoituksen – joko koska ohjelmistojakelu aloitti juuri sisällön tarkistamisen tai koska se peruutettiin, onnistui tai epäonnistui.EventScenario Indicates the purpose of sending this event – whether because the software distribution just started checking for content, or whether it was cancelled, succeeded, or failed.
 • HandlerReasons Jos toiminto on arvioitu ei-soveltuvaksi, asennusohjelman tekniikkakohtainen logiikka esti sen.HandlerReasons If an action has been assessed as inapplicable, the installer technology-specific logic prevented it.
 • ServiceGuid Yksilöivä tunnus, joka määrittää, mihin palveluun ohjelmistojakeluasiakas muodostaa yhteyden (SIH, Windows Update, Microsoft Store jne.).ServiceGuid A unique identifier that represents which service the software distribution client is connecting to (SIH, Windows Update, Microsoft Store, etc.).
 • StandardReasons Jos toiminto on arvioitu ei-soveltuvaksi, peruslogiikka esti sen.StandardReasons If an action has been assessed as inapplicable, the standard logic the prevented it.
 • StatusCode Tapahtuman tuloskoodi (onnistui, peruuttaminen, virhekoodi HResult).StatusCode Result code of the event (success, cancellation, failure code HResult).
 • UpdateID Yksilöllinen tunniste toiminnolle, jota suoritetaan.UpdateID A unique identifier for the action being acted upon.
 • WUDeviceID Ohjelmistojakeluasiakkaan hallitsema yksilöllinen tunniste.WUDeviceID The unique identifier controlled by the software distribution client.

SIHEngineTelemetry.ExecuteActionSIHEngineTelemetry.ExecuteAction

Tämä tapahtuma käynnistetään SIH-yritysten yritysten kanssa suorittaa (esimerkiksi asennus) kyseessä oleva päivitys tai toiminto.This event is triggered with SIH attempts to execute (e.g. install) the update or action in question. Sisältää tärkeitä tietoja, kuten edellyttikö päivitys uudelleenkäynnistystä.Includes important information like if the update required a reboot. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • CachedEngineVersion Moduulin DLL-versio, jota käytetään.CachedEngineVersion The engine DLL version that is being used.
 • EventInstanceID Globaalisti yksilöivä tunniste tapahtuman esiintymälle.EventInstanceID A unique identifier for event instance.
 • EventScenario Ilmaisee tämän tapahtuman lähettämisen käyttötarkoituksen – joko koska ohjelmistojakelu aloitti juuri sisällön tarkistamisen tai koska se peruutettiin, onnistui tai epäonnistui.EventScenario Indicates the purpose of sending this event, whether because the software distribution just started checking for content, or whether it was cancelled, succeeded, or failed.
 • RebootRequired Ilmaisee, vaadittiinko toiminnon suorittamiseen uudelleenkäynnistys.RebootRequired Indicates if a reboot was required to complete the action.
 • ServiceGuid Yksilöivä tunnus, joka määrittää, mihin palveluun ohjelmistojakeluasiakas muodostaa yhteyden (SIH, Windows Update, Microsoft Store jne.).ServiceGuid A unique identifier that represents which service the software distribution client is connecting to (SIH, Windows Update, Microsoft Store, etc.).
 • StatusCode Tapahtuman tuloskoodi (onnistui, peruuttaminen, virhekoodi HResult).StatusCode Result code of the event (success, cancellation, failure code HResult).
 • UpdateID Yksilöllinen tunniste toiminnolle, jota suoritetaan.UpdateID A unique identifier for the action being acted upon.
 • WUDeviceID Ohjelmistojakeluasiakkaan hallitsema yksilöllinen tunniste.WUDeviceID The unique identifier controlled by the software distribution client.

SIHEngineTelemetry.PostRebootReportSIHEngineTelemetry.PostRebootReport

Tätä tapahtumaa ilmoittaa uudelleenkäynnistyksen jälkeisen toiminnon tilan, jos sellainen tarvittiin.This event reports the status of an action following a reboot, should one have been required. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • CachedEngineVersion Moduulin DLL-versio, jota käytetään.CachedEngineVersion The engine DLL version that is being used.
 • EventInstanceID Globaalisti yksilöivä tunniste tapahtuman esiintymälle.EventInstanceID A unique identifier for event instance.
 • EventScenario Ilmaisee tämän tapahtuman lähettämisen käyttötarkoituksen – joko koska ohjelmistojakelu aloitti juuri sisällön tarkistamisen tai koska se peruutettiin, onnistui tai epäonnistui.EventScenario Indicates the purpose of sending this event, whether because the software distribution just started checking for content, or whether it was cancelled, succeeded, or failed.
 • ServiceGuid Yksilöivä tunnus, joka määrittää, mihin palveluun ohjelmistojakeluasiakas muodostaa yhteyden (SIH, Windows Update, Microsoft Store jne.).ServiceGuid A unique identifier that represents which service the software distribution client is connecting to (SIH, Windows Update, Microsoft Store, etc.).
 • StatusCode Tapahtuman tuloskoodi (onnistui, peruuttaminen, virhekoodi HResult).StatusCode Result code of the event (success, cancellation, failure code HResult).
 • UpdateID Yksilöllinen tunniste toiminnolle, jota suoritetaan.UpdateID A unique identifier for the action being acted upon.
 • WUDeviceID Ohjelmistojakeluasiakkaan hallitsema yksilöllinen tunniste.WUDeviceID The unique identifier controlled by the software distribution client.

SIHEngineTelemetry.ServiceStateChangeSIHEngineTelemetry.ServiceStateChange

Tämä tapahtuma ilmoittaa tilan yrityksille pysäyttää tai käynnistää palvelu osana toiminnon suorittamista.This event reports the status of attempts to stop or start a service as part of executing an action. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • CachedEngineVersion Moduulin DLL-versio, jota käytetään.CachedEngineVersion The engine DLL version that is being used.
 • EventInstanceID Globaalisti yksilöivä tunniste tapahtuman esiintymälle.EventInstanceID A unique identifier for event instance.
 • EventScenario Ilmaisee tämän tapahtuman lähettämisen käyttötarkoituksen – joko koska ohjelmistojakelu aloitti juuri sisällön tarkistamisen tai koska se peruutettiin, onnistui tai epäonnistui.EventScenario Indicates the purpose of sending this event, whether because the software distribution just started checking for content, or whether it was cancelled, succeeded, or failed.
 • Service Palvelu, joka pysäytetään tai käynnistetään.Service The service that is being stopped/started.
 • ServiceGuid Yksilöivä tunnus, joka määrittää, mihin palveluun ohjelmistojakeluasiakas muodostaa yhteyden (SIH, Windows Update, Microsoft Store jne.).ServiceGuid A unique identifier that represents which service the software distribution client is connecting to (SIH, Windows Update, Microsoft Store, etc.).
 • StateChange Palvelutoimintoa (lopetus/käynnistys) yritetään.StateChange The service operation (stop/start) is being attempted.
 • StatusCode Tapahtuman tuloskoodi (onnistui, peruuttaminen, virhekoodi HResult).StatusCode Result code of the event (success, cancellation, failure code HResult).
 • UpdateID Yksilöllinen tunniste toiminnolle, jota suoritetaan.UpdateID A unique identifier for the action being acted upon.
 • WUDeviceID Ohjelmistojakeluasiakkaan hallitsema yksilöllinen tunniste.WUDeviceID The unique identifier controlled by the software distribution client.

SIHEngineTelemetry.SLSActionDataSIHEngineTelemetry.SLSActionData

Tämä tapahtuma raportoi, pystyikö SIH-asiakas onnistuneesti jäsentämään luettelotiedoston, joka kuvaa arvioitavia toimintoja.This event reports if the SIH client was able to successfully parse the manifest describing the actions to be evaluated. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin pitämiseen ajan tasalla.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • CachedEngineVersion Moduulin DLL-versio, jota käytetään.CachedEngineVersion The engine DLL version that is being used.
 • EventInstanceID Globaalisti yksilöivä tunniste tapahtuman esiintymälle.EventInstanceID A unique identifier for event instance.
 • EventScenario Ilmaisee tämän tapahtuman lähettämisen käyttötarkoituksen – joko koska ohjelmistojakelu aloitti juuri sisällön tarkistamisen tai koska se peruutettiin, onnistui tai epäonnistui.EventScenario Indicates the purpose of sending this event – whether because the software distribution just started checking for content, or whether it was cancelled, succeeded, or failed.
 • FailedParseActions Luettelo toiminnoista, joita ei jäsennetty onnistuneesti.FailedParseActions The list of actions that were not successfully parsed.
 • ParsedActions Luettelo toiminnoista, jotka jäsennettiin onnistuneesti.ParsedActions The list of actions that were successfully parsed.
 • ServiceGuid Yksilöivä tunnus, joka määrittää, mihin palveluun ohjelmistojakeluasiakas muodostaa yhteyden (SIH, Windows Update, Microsoft Store jne.).ServiceGuid A unique identifier that represents which service the software distribution client is connecting to (SIH, Windows Update, Microsoft Store, etc.).
 • WUDeviceID Ohjelmistojakeluasiakkaan hallitsema yksilöllinen tunniste.WUDeviceID The unique identifier controlled by the software distribution client.

OhjelmistopäivitystapahtumatSoftware update events

SoftwareUpdateClientTelemetry.CheckForUpdatesSoftwareUpdateClientTelemetry.CheckForUpdates

Tämä tapahtuma lähettää seurantatietoja ohjelmiston jakeluasiakkaan sisällön tarkistuksesta, joka vastaa laitetta, pitääkseen Windowsin ajan tasalla.This event sends tracking data about the software distribution client check for content that is applicable to a device, to help keep Windows up to date.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • ActivityMatchingId Sisältää yksilöivän tunnuksen, joka määrittää yhden CheckForUpdates-istunnon alustuksesta valmistumiseen asti.ActivityMatchingId Contains a unique ID identifying a single CheckForUpdates session from initialization to completion.
 • AllowCachedResults Ilmaisee, salliko tarkistus välimuistiin tallennettujen tulosten käyttämisen.AllowCachedResults Indicates if the scan allowed using cached results.
 • ApplicableUpdateInfo Metatiedot päivityksille, jotka on todettu käyttökelpoisiksiApplicableUpdateInfo Metadata for the updates which were detected as applicable
 • BiosFamily BIOS-perhe (Basic Input Output System).BiosFamily The family of the BIOS (Basic Input Output System).
 • BiosName Laitteen BIOSin nimi.BiosName The name of the device BIOS.
 • BiosReleaseDate Laitteen BIOSin julkaisupäivämäärä.BiosReleaseDate The release date of the device BIOS.
 • BiosSKUNumber Laitteen BIOSin sku-numero.BiosSKUNumber The sku number of the device BIOS.
 • BIOSVendor BIOSin toimittaja.BIOSVendor The vendor of the BIOS.
 • BiosVersion BIOS-versio.BiosVersion The version of the BIOS.
 • BranchReadinessLevel Laitteessa määritetty ylläpidon haara.BranchReadinessLevel The servicing branch configured on the device.
 • CachedEngineVersion Itsestään aloitettua korjautumista varten SIH-moduulin versio, joka on tallennettu välimuistiin.CachedEngineVersion For self-initiated healing, the version of the SIH engine that is cached on the device. Jos SIH moduulia ei ole, arvo on nolla.If the SIH engine does not exist, the value is null.
 • CallerApplicationName Sen kutsujan antama nimi, joka aloitti ohjelmointirajapintapuhelut ohjelmistojakeluasiakkaaseen.CallerApplicationName The name provided by the caller who initiated API calls into the software distribution client.
 • CapabilityDetectoidGuid GUID laitteiston soveltuvuuden detectoid-tunnukselle, jota ei voitu arvioida.CapabilityDetectoidGuid The GUID for a hardware applicability detectoid that could not be evaluated.
 • CDNCountryCode Kahden kirjaimen maalyhenne CDN-sijainnille.CDNCountryCode Two letter country abbreviation for the Content Distribution Network (CDN) location.
 • CDNId Tietyn laitteen yksilöivä tunniste, jolla tunnistetaan, montako laitetta kohtaa onnistumisen tai tietyn asian.CDNId The unique identifier of a specific device, used to identify how many devices are encountering success or a particular issue.
 • ClientVersion Ohjelmistojakeluasiakkaan versionumero.ClientVersion The version number of the software distribution client.
 • Context Antaa kontekstin sitä, missä virhe on tapahtunut.Context Gives context on where the error has occurred. Esimerkki: AutoEnable, GetSLSData, AddService, Muu tai TuntematonExample: AutoEnable, GetSLSData, AddService, Misc, or Unknown
 • CurrentMobileOperator Matkapuhelinoperaattori, johon laite on tällä hetkellä liitetty.CurrentMobileOperator The mobile operator the device is currently connected to.
 • DeferralPolicySources Lähteet mille tahansa määritetyille lykkäyskäytännöille (GPO = 0x10, MDM = 0x100, Flight = 0x1000, UX = 0x10000).DeferralPolicySources Sources for any update deferral policies defined (GPO = 0x10, MDM = 0x100, Flight = 0x1000, UX = 0x10000).
 • DeferredUpdates Päivitystunnukset, jotka ovat tällä hetkellä lykätty myöhempään ajankohtaanDeferredUpdates Update IDs which are currently being deferred until a later time
 • DeviceModel Mikä on laitteen malli.DeviceModel What is the device model.
 • DriverError Virhekoodi ohjaimen tarkistuksen aikana.DriverError The error code hit during a driver scan. Tämä on 0, jos virhettä ei ilmennyt.This is 0 if no error was encountered.
 • DriverExclusionPolicy Ilmaisee, onko käytäntö, jossa ei sisällytetä ohjaimia Windows Updaten kanssa, käytössä.DriverExclusionPolicy Indicates if the policy for not including drivers with Windows Update is enabled.
 • DriverSyncPassPerformed Tarkistettiinko ohjaimet tällä kertaa?DriverSyncPassPerformed Were drivers scanned this time?
 • EventInstanceID Yksilöivä tunniste tapahtuman esiintymälle.EventInstanceID A globally unique identifier for event instance.
 • EventScenario Ilmaisee tämän tapahtuman lähettämisen käyttötarkoituksen – joko koska ohjelmistojakelu aloitti juuri sisällön tarkistamisen tai koska se peruutettiin, onnistui tai epäonnistui.EventScenario Indicates the purpose of sending this event - whether because the software distribution just started checking for content, or whether it was cancelled, succeeded, or failed.
 • ExtendedMetadataCabUrl Isännän nimi, jota käytetään päivityksen lataamiseen.ExtendedMetadataCabUrl Hostname that is used to download an update.
 • ExtendedStatusCode Toissijainen virhekoodi tietyissä tilanteissa, joissa StatusCode ei ollut riittävän tarkka.ExtendedStatusCode Secondary error code for certain scenarios where StatusCode wasn't specific enough.
 • FailedUpdateGuids GUID-tunnukset päivityksille, joita ei arvioitu tarkistuksen aikana.FailedUpdateGuids The GUIDs for the updates that failed to be evaluated during the scan.
 • FailedUpdatesCount Niiden päivitysten määrä, joita ei arvioitu tarkistuksen aikana.FailedUpdatesCount The number of updates that failed to be evaluated during the scan.
 • FeatureUpdateDeferral Lykkäyskausi, joka on määritetty käyttöjärjestelmän ominaisuuspäivityksille laitteessa (päivinä).FeatureUpdateDeferral The deferral period configured for feature OS updates on the device (in days).
 • FeatureUpdatePause Ilmaisee, onko käyttöjärjestelmän ominaisuuspäivitykset laitteessa keskeytetty.FeatureUpdatePause Indicates whether feature OS updates are paused on the device.
 • FeatureUpdatePausePeriod Keskeytyksen kesto, joka on määritetty käyttöjärjestelmän ominaisuuspäivityksille laitteessa (päivinä).FeatureUpdatePausePeriod The pause duration configured for feature OS updates on the device (in days).
 • FlightBranch Haara, jossa laite on, jos osallistuu väliversiotestaukseen (ennakkoversion koontiversio).FlightBranch The branch that a device is on if participating in flighting (pre-release builds).
 • FlightRing Rinki (koontiversioiden saantinopeus), jossa laite on, jos osallistuu väliversiotestaukseen (ennakkoversion koontiversio).FlightRing The ring (speed of getting builds) that a device is on if participating in flighting (pre-release builds).
 • HomeMobileOperator Matkapuhelinoperaattori, jonka kanssa laitteen oli alun perin tarkoitus työskennellä.HomeMobileOperator The mobile operator that the device was originally intended to work with.
 • IntentPFNs Tarkoitetut sovelluksen määrittämät metatiedot atomisille päivitysskenaarioille.IntentPFNs Intended application-set metadata for atomic update scenarios.
 • IPVersion Ilmaisee, onko lataus on tapahtunut IPv4:n tai IPv6:n kauttaIPVersion Indicates whether the download took place over IPv4 or IPv6
 • IsWUfBDualScanEnabled Ilmaisee, onko Windows Update yrityksille kaksoistarkistus käytössä laitteessa.IsWUfBDualScanEnabled Indicates if Windows Update for Business dual scan is enabled on the device.
 • IsWUfBEnabled Ilmaisee, onko Windows Update yrityksille käytössä laitteessa.IsWUfBEnabled Indicates if Windows Update for Business is enabled on the device.
 • IsWUfBFederatedScanDisabled Ilmaisee, onko Windows Update yrityksille isännöity tarkistus pois käytöstä laitteessa.IsWUfBFederatedScanDisabled Indicates if Windows Update for Business federated scan is disabled on the device.
 • MetadataIntegrityMode Päivityksen siirron metatietojen eheyden tarkistuksen tila.MetadataIntegrityMode The mode of the update transport metadata integrity check. 0-tuntematon; 1-ohita; 2-valvonta; 3-pakota0-Unknown, 1-Ignoe, 2-Audit, 3-Enforce
 • MSIError Viimeinen virhe, joka ilmeni päivitysten tarkistuksen aikana.MSIError The last error that was encountered during a scan for updates.
 • NetworkConnectivityDetected Ilmaisee verkkoyhteyden tyypin, joka tunnistettiin.NetworkConnectivityDetected Indicates the type of network connectivity that was detected. 0 - IPv4, 1 - IPv60 - IPv4, 1 - IPv6
 • NumberOfApplicableUpdates Niiden päivitysten määrä, jotka lopulta katsottiin sovellettaviksi järjestelmään tunnistusprosessin valmistuttuaNumberOfApplicableUpdates The number of updates which were ultimately deemed applicable to the system after the detection process is complete
 • NumberOfApplicationsCategoryScanEvaluated Niiden luokkien (sovellusten) määrä, jotka sovelluspäivitystarkistus tarkastiNumberOfApplicationsCategoryScanEvaluated The number of categories (apps) for which an app update scan checked
 • NumberOfLoop Kiertojen määrä, jonka tarkistus tarvitsiNumberOfLoop The number of round trips the scan required
 • NumberOfNewUpdatesFromServiceSync Niiden päivitysten määrä, jotka nähtiin ensimmäisen kerran tässä tarkistuksessaNumberOfNewUpdatesFromServiceSync The number of updates which were seen for the first time in this scan
 • NumberOfUpdatesEvaluated Niiden päivitysten kokonaismäärä, jotka on arvioitu osana tarkistustaNumberOfUpdatesEvaluated The total number of updates which were evaluated as a part of the scan
 • NumFailedMetadataSignatures Niiden metatietojen allekirjoitusten tarkistusten määrä, joka epäonnistui uusille metatiedoille, jotka synkronoitiin alaspäin.NumFailedMetadataSignatures The number of metadata signatures checks which failed for new metadata synced down.
 • Online Ilmaisee, oliko kyseessä online-tarkistus.Online Indicates if this was an online scan.
 • PausedUpdates Luettelo UpdateId-tunnuksista, jotka ovat tällä hetkellä keskeytettyinä.PausedUpdates A list of UpdateIds which that currently being paused.
 • PauseFeatureUpdatesEndTime Jos laitteessa on keskeytetty käyttöjärjestelmän toimintopäivitykset, tämä on päivämäärä ja kellonaika Keskeytä aika -ikkunan lopulle.PauseFeatureUpdatesEndTime If feature OS updates are paused on the device, this is the date and time for the end of the pause time window.
 • PauseFeatureUpdatesStartTime Jos laitteessa on keskeytetty käyttöjärjestelmän toimintopäivitykset, tämä on päivämäärä ja kellonaika Keskeytä aika -ikkunan alulle.PauseFeatureUpdatesStartTime If feature OS updates are paused on the device, this is the date and time for the beginning of the pause time window.
 • PauseQualityUpdatesEndTime Jos laitteessa on keskeytetty käyttöjärjestelmän laatupäivitykset, tämä on päivämäärä ja kellonaika Keskeytä aika -ikkunan lopulle.PauseQualityUpdatesEndTime If quality OS updates are paused on the device, this is the date and time for the end of the pause time window.
 • PauseQualityUpdatesStartTime Jos laitteessa on keskeytetty käyttöjärjestelmän laatupäivitykset, tämä on päivämäärä ja kellonaika Keskeytä aika -ikkunan alulle.PauseQualityUpdatesStartTime If quality OS updates are paused on the device, this is the date and time for the beginning of the pause time window.
 • PhonePreviewEnabled Ilmaisee, saiko puhelin esiversion ennen kuin väliversiotestaus (ennakkoversion koontiversiot) otettiin käyttöön.PhonePreviewEnabled Indicates whether a phone was getting preview build, prior to flighting (pre-release builds) being introduced.
 • ProcessName Sen soittajan prosessinimi, joka aloitti ohjelmointirajapinnan kutsut, jos CallerApplicationNamea ei ollut.ProcessName The process name of the caller who initiated API calls, in the event where CallerApplicationName was not provided.
 • QualityUpdateDeferral Lykkäyskausi, joka on määritetty käyttöjärjestelmän laatupäivityksille laitteessa (päivinä).QualityUpdateDeferral The deferral period configured for quality OS updates on the device (in days).
 • QualityUpdatePause Ilmaisee, onko käyttöjärjestelmän laatupäivitykset laitteessa keskeytetty.QualityUpdatePause Indicates whether quality OS updates are paused on the device.
 • QualityUpdatePausePeriod Keskeytyksen kesto, joka on määritetty käyttöjärjestelmän laatupäivityksille laitteessa (päivinä).QualityUpdatePausePeriod The pause duration configured for quality OS updates on the device (in days).
 • RelatedCV Edellisen korrelaatiovektori, jota käytettiin ennen vaihtamista uuteenRelatedCV The previous Correlation Vector that was used before swapping with a new one
 • ScanDurationInSeconds Tarkistuksen kesto sekunteinaScanDurationInSeconds The number of seconds a scan took
 • ScanEnqueueTime Tarkistuksen alustuksen kesto sekunteinaScanEnqueueTime The number of seconds it took to initialize a scan
 • ServiceGuid Tunnus, joka määrittää, mistä palvelusta ohjelmistojakeluasiakas tarkistaa sisällön (Windows Update, Microsoft Store jne.).ServiceGuid An ID which represents which service the software distribution client is checking for content (Windows Update, Microsoft Store, etc.).
 • ServiceUrl Ympäristön URL-osoite, jonka kanssa laite on määritetty tarkistamaanServiceUrl The environment URL a device is configured to scan with
 • ShippingMobileOperator Matkapuhelinoperaattorin, joka on toimittanut laitteen käyttöön.ShippingMobileOperator The mobile operator that a device shipped on.
 • StatusCode Ilmaisee CheckForUpdates-tapahtuman tuloksen (onnistui, peruuttaminen, virhekoodi HResult).StatusCode Indicates the result of a CheckForUpdates event (success, cancellation, failure code HResult).
 • SyncType Kuvaa tarkistustyyppiä, joka tapahtuma oliSyncType Describes the type of scan the event was
 • SystemBIOSMajorRelease BIOSin pääversio.SystemBIOSMajorRelease Major version of the BIOS.
 • SystemBIOSMinorRelease BIOSin aliversio.SystemBIOSMinorRelease Minor version of the BIOS.
 • TargetMetadataVersion Itsestään aloitetussa korjauksessa tämä on ladattavan SIH-moduulin kohdeversio (tarvittaessa).TargetMetadataVersion For self-initiated healing, this is the target version of the SIH engine to download (if needed). Muussa tapauksessa arvo on nolla.If not, the value is null.
 • TotalNumMetadataSignatures Niiden metatietojen allekirjoitusten tarkistusten kokonaismäärä, jotka tehtiin uusille metatiedoille, jotka synkronoitiin alaspäin.TotalNumMetadataSignatures The total number of metadata signatures checks done for new metadata that was synced down.
 • WebServiceRetryMethods Verkkopalvelun menetelmäpyynnöt, joita piti yrittää uudelleen toiminnon suorittamiseksi loppuun.WebServiceRetryMethods Web service method requests that needed to be retried to complete operation.
 • WUDeviceID Tietyn laitteen yksilöivä tunniste, jolla tunnistetaan, montako laitetta kohtaa onnistumisen tai tietyn asian.WUDeviceID The unique identifier of a specific device, used to identify how many devices are encountering success or a particular issue.

SoftwareUpdateClientTelemetry.CommitSoftwareUpdateClientTelemetry.Commit

Tämä tapahtuma lähettää tiedot siitä, onko päivityspalvelu kutsuttu suorittamaan päivityksen, pitääkseen Windowsin ajan tasalla.This event sends data on whether the Update Service has been called to execute an upgrade, to help keep Windows up to date.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • BiosFamily BIOS-perhe (Basic Input Output System).BiosFamily The family of the BIOS (Basic Input Output System).
 • BiosName Laitteen BIOSin nimi.BiosName The name of the device BIOS.
 • BiosReleaseDate Laitteen BIOSin julkaisupäivämäärä.BiosReleaseDate The release date of the device BIOS.
 • BiosSKUNumber Laitteen BIOSin sku-numero.BiosSKUNumber The sku number of the device BIOS.
 • BIOSVendor BIOSin toimittaja.BIOSVendor The vendor of the BIOS.
 • BiosVersion BIOS-versio.BiosVersion The version of the BIOS.
 • BundleId Tunniste, joka liittyy tiettyyn sisällön pakettiin; ei pitäisi olla pelkkiä nollia, jos bundleID löytynyt.BundleId Identifier associated with the specific content bundle; should not be all zeros if the bundleID was found.
 • BundleRevisionNumber Tunnistaa sisällön paketin versionumeronBundleRevisionNumber Identifies the revision number of the content bundle
 • CallerApplicationName Sen kutsujan antama nimi, joka aloitti ohjelmointirajapintakutsut ohjelmistojakeluasiakkaaseenCallerApplicationName The name provided by the caller who initiated API calls into the software distribution client
 • ClientVersion Ohjelmistojakeluasiakkaan versionumero.ClientVersion The version number of the software distribution client.
 • DeviceModel Mikä on laitteen malli.DeviceModel What is the device model.
 • EventInstanceID Yksilöivä tunniste tapahtuman esiintymälle.EventInstanceID A globally unique identifier for event instance.
 • EventScenario Kutsun tilaEventScenario State of call
 • EventType Mahdolliset arvot ovat Alikohde, Paketti tai Ohjain.EventType Possible values are "Child", "Bundle", or "Driver".
 • FlightId Laitteen saaman väliversion yksilöllinen tunnusFlightId The specific id of the flight the device is getting
 • HandlerType Ilmaisee, millaista sisältöä on (sovellus, ohjain, windows-ohjelmakorjaus jne.)HandlerType Indicates the kind of content (app, driver, windows patch, etc.)
 • RevisionNumber Päivityksen yksilöllinen versionumeroRevisionNumber Unique revision number of Update
 • ServerId Tunniste palvelulle, johon ohjelmistojakeluasiakas muodostaa yhteyden, kuten Windows Update ja Microsoft Store.ServerId Identifier for the service to which the software distribution client is connecting, such as Windows Update and Microsoft Store.
 • ServiceGuid Yksilöllinen tunnus, joka ilmaisee, mille palvelulle ohjelmistojakeluasiakas asentaa sisältöä (Windows Update, Microsoft Store jne.).ServiceGuid A unique identifier for the service that the software distribution client is installing content for (Windows Update, Microsoft Store, etc).
 • SystemBIOSMajorRelease BIOSin pääversio.SystemBIOSMajorRelease Major version of the BIOS.
 • SystemBIOSMinorRelease BIOSin aliversio.SystemBIOSMinorRelease Minor version of the BIOS.
 • UpdateId Yksilöivä päivitystunnusUpdateId Unique Update ID
 • WUDeviceID UniqueDeviceIDWUDeviceID UniqueDeviceID

SoftwareUpdateClientTelemetry.DownloadSoftwareUpdateClientTelemetry.Download

Tämä tapahtuma lähettää seurantatietoja ohjelmiston jakeluasiakkaan sisällön latauksesta kyseiselle päivitykselle pitääkseen Windowsin ajan tasalla.This event sends tracking data about the software distribution client download of the content for that update, to help keep Windows up to date.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • ActiveDownloadTime Kauanko lataus kesti, sekunteina, lukuun ottamatta aikaa, jolloin päivitystä ei ladattu aktiivisesti.ActiveDownloadTime How long the download took, in seconds, excluding time where the update wasn't actively being downloaded.
 • AppXBlockHashValidationFailureCount Niiden lohkojen lukumäärä, joiden vahvistus epäonnistui lataamisen jälkeen.AppXBlockHashValidationFailureCount A count of the number of blocks that have failed validation after being downloaded.
 • AppXDownloadScope Ilmaisee latauksen laajuuden sovellusten sisällölle.AppXDownloadScope Indicates the scope of the download for application content.
 • BiosFamily BIOS-perhe (Basic Input Output System).BiosFamily The family of the BIOS (Basic Input Output System).
 • BiosName Laitteen BIOSin nimi.BiosName The name of the device BIOS.
 • BiosReleaseDate Laitteen BIOSin julkaisupäivämäärä.BiosReleaseDate The release date of the device BIOS.
 • BiosSKUNumber Laitteen BIOSin SKU-numero.BiosSKUNumber The SKU number of the device BIOS.
 • BIOSVendor BIOSin toimittaja.BIOSVendor The vendor of the BIOS.
 • BiosVersion BIOS-versio.BiosVersion The version of the BIOS.
 • BundleBytesDownloaded Niiden tavujen lukumäärä, jotka on ladattu tiettyä sisällön pakettia varten.BundleBytesDownloaded Number of bytes downloaded for the specific content bundle.
 • BundleId Tiettyyn sisältöpakettiin liittyvä tunniste.BundleId Identifier associated with the specific content bundle.
 • BundleRepeatFailFlag Ilmaisee, epäonnistuiko tämän tietyn päivityspaketin lataaminen aiemmin.BundleRepeatFailFlag Indicates whether this particular update bundle had previously failed to download.
 • BundleRevisionNumber Tunnistaa sisällön paketin versionumeron.BundleRevisionNumber Identifies the revision number of the content bundle.
 • BytesDownloaded Yksittäiselle sisällön osalle (ei koko paketille) ladattujen tavujen lukumäärä.BytesDownloaded Number of bytes that were downloaded for an individual piece of content (not the entire bundle).
 • CachedEngineVersion Itsestään aloitetun korjautumismoduulin (SIH) versio, joka on tallennettu välimuistiin, jos sellainen on.CachedEngineVersion The version of the “Self-Initiated Healing” (SIH) engine that is cached on the device, if applicable.
 • CallerApplicationName Sen sovelluksen antama nimi, joka aloitti ohjelmointirajapintapuhelut ohjelmistojakeluasiakkaaseen.CallerApplicationName The name provided by the application that initiated API calls into the software distribution client.
 • CbsDownloadMethod Ilmaisee, oliko lataus koko tiedoston lataus vai osittainen lataus.CbsDownloadMethod Indicates whether the download was a full- or a partial-file download.
 • CDNCountryCode Kahden kirjaimen maalyhenne CDN-sijainnille.CDNCountryCode Two letter country abbreviation for the Content Distribution Network (CDN) location.
 • CDNId Tunnus, joka määrittää, mistä CDN:stä ohjelmistojakeluasiakas latasi sisällön.CDNId ID which defines which CDN the software distribution client downloaded the content from.
 • ClientVersion Ohjelmistojakeluasiakkaan versionumero.ClientVersion The version number of the software distribution client.
 • CurrentMobileOperator Matkapuhelinoperaattori, johon laite on tällä hetkellä liitetty.CurrentMobileOperator The mobile operator the device is currently connected to.
 • DeviceModel Laitteen malli.DeviceModel The model of the device.
 • DownloadPriority Ilmaisee, tapahtuiko lataus tausta-, normaali tai edustaprioriteetilla.DownloadPriority Indicates whether a download happened at background, normal, or foreground priority.
 • DownloadScenarioId Tietyn latauksen yksilöllinen tunnus, jonka avulla sidotaan yhteen Windows Update- ja toimituksen optimointitoiminnon tapahtumat.DownloadScenarioId A unique ID for a given download, used to tie together Windows Update and Delivery Optimizer events.
 • DownloadType Erottaa SIH-latausten lataustyypin metatieto- ja hyötykuormalatausten välillä.DownloadType Differentiates the download type of “Self-Initiated Healing” (SIH) downloads between Metadata and Payload downloads.
 • EventInstanceID Yksilöivä tunniste tapahtuman esiintymälle.EventInstanceID A globally unique identifier for event instance.
 • EventScenario Ilmaisee tämän tapahtuman lähettämisen käyttötarkoituksen – joko koska ohjelmistojakelu aloitti juuri sisällön lataamisen tai koska se peruutettiin, onnistui tai epäonnistui.EventScenario Indicates the purpose for sending this event: whether because the software distribution just started downloading content; or whether it was cancelled, succeeded, or failed.
 • EventType Määrittää tapahtuman tyypin (Alikohde, Paketti tai Ohjain).EventType Identifies the type of the event (Child, Bundle, or Driver).
 • ExtendedStatusCode Toissijainen virhekoodi tietyissä tilanteissa, joissa StatusCode ei ollut riittävän tarkka.ExtendedStatusCode Secondary error code for certain scenarios where StatusCode wasn't specific enough.
 • FeatureUpdatePause Ilmaisee, onko käyttöjärjestelmän ominaisuuspäivitykset laitteessa keskeytetty.FeatureUpdatePause Indicates whether feature OS updates are paused on the device.
 • FlightBranch Haara, jossa laite on, jos osallistuu väliversiotestaukseen (ennakkoversion koontiversio).FlightBranch The branch that a device is on if participating in flighting (pre-release builds).
 • FlightBuildNumber Jos tämä lataus oli väliversiolle (ennakkoversion koontiversio), tämä ilmaisee kyseisen väliversion koontiversion numeron.FlightBuildNumber If this download was for a flight (pre-release build), this indicates the build number of that flight.
 • FlightId Laitteen saaman väliversion (ennakkoversion koontiversio) tietty tunnus.FlightId The specific id of the flight (pre-release build) the device is getting.
 • FlightRing Rinki (koontiversioiden saantinopeus), jossa laite on, jos osallistuu väliversiotestaukseen (ennakkoversion koontiversio).FlightRing The ring (speed of getting builds) that a device is on if participating in flighting (pre-release builds).
 • HandlerType Ilmaisee, millaista sisältöä ladataan (sovellus, ohjain, windows-ohjelmakorjaus jne.)HandlerType Indicates what kind of content is being downloaded (app, driver, windows patch, etc.).
 • HardwareId Jos tämä lataus oli ohjaimelle, joka on kohdistettu tietyn laitteen mallille, tämä tunnus ilmaisee laitteen mallin.HardwareId If this download was for a driver targeted to a particular device model, this ID indicates the model of the device.
 • HomeMobileOperator Matkapuhelinoperaattori, jonka kanssa laitteen oli alun perin tarkoitus työskennellä.HomeMobileOperator The mobile operator that the device was originally intended to work with.
 • HostName Ylätason URL-osoite, josta sisältöä ladataan.HostName The parent URL the content is downloading from.
 • IPVersion Ilmaisee, onko lataus tapahtunut IPv4:n tai IPv6:n kautta.IPVersion Indicates whether the download took place over IPv4 or IPv6.
 • IsDependentSet Ilmaisee, onko ohjain osa suurempaa järjestelmän laitteisto-/laiteohjelmistopäivitystäIsDependentSet Indicates whether a driver is a part of a larger System Hardware/Firmware Update
 • IsWUfBDualScanEnabled Ilmaisee, onko Windows Update yrityksille kaksoistarkistus käytössä laitteessa.IsWUfBDualScanEnabled Indicates if Windows Update for Business dual scan is enabled on the device.
 • IsWUfBEnabled Ilmaisee, onko Windows Update yrityksille käytössä laitteessa.IsWUfBEnabled Indicates if Windows Update for Business is enabled on the device.
 • NetworkCostBitMask Ilmaisee, minkälaiseen verkkoon laite on yhteydessä (verkkovierailu, käytön mukaan laskutettava, datakapasiteetin yli jne.)NetworkCostBitMask Indicates what kind of network the device is connected to (roaming, metered, over data cap, etc.)
 • NetworkRestrictionStatus Yleisempi versio NetworkCostBitMaskista, joka määrittää, pitääkö Windows nykyistä verkkoa "käytön mukaan laskutettavana".NetworkRestrictionStatus More general version of NetworkCostBitMask, specifying whether Windows considered the current network to be "metered."
 • PackageFullName Sisällön pakettinimi.PackageFullName The package name of the content.
 • PhonePreviewEnabled Ilmaisee, onko puhelimeen valittu esiversiot ennen kuin väliversiotestaus (ennakkoversion koontiversiot) otettiin käyttöön.PhonePreviewEnabled Indicates whether a phone was opted-in to getting preview builds, prior to flighting (pre-release builds) being introduced.
 • ProcessName Sen soittajan prosessinimi, joka aloitti ohjelmointirajapinnan kutsut, jos CallerApplicationNamea ei ollut.ProcessName The process name of the caller who initiated API calls, in the event where CallerApplicationName was not provided.
 • QualityUpdatePause Ilmaisee, onko käyttöjärjestelmän laatupäivitykset laitteessa keskeytetty.QualityUpdatePause Indicates whether quality OS updates are paused on the device.
 • RelatedCV Edellisen korrelaatiovektori, jota käytettiin ennen vaihtamista uuteenRelatedCV The previous Correlation Vector that was used before swapping with a new one
 • RepeatFailFlag Ilmaisee, epäonnistuiko tämän tietyn sisällön lataaminen aiemmin.RepeatFailFlag Indicates whether this specific piece of content had previously failed to download.
 • RevisionNumber Määritetyn sisällön versionumero.RevisionNumber The revision number of the specified piece of content.
 • ServiceGuid Yksilöllinen tunnus, joka ilmaisee, mille palvelulle ohjelmistojakeluasiakas asentaa sisältöä (Windows Update, Microsoft Store jne.).ServiceGuid A unique identifier for the service that the software distribution client is installing content for (Windows Update, Microsoft Store, etc).
 • Setup360Phase Ilmaisee päivityksen latauksen aktiivisen vaiheen, jos nykyinen lataus on käyttöjärjestelmäpäivitys.Setup360Phase Identifies the active phase of the upgrade download if the current download is for an Operating System upgrade.
 • ShippingMobileOperator Laitteeseen linkitetty matkapuhelinoperaattori, kun laite toimitetaan.ShippingMobileOperator The mobile operator linked to the device when the device shipped.
 • StatusCode Ilmaisee lataustapahtuman tuloksen (onnistui, peruuttaminen, virhekoodi HResult).StatusCode Indicates the result of a Download event (success, cancellation, failure code HResult).
 • SystemBIOSMajorRelease BIOSin pääversio.SystemBIOSMajorRelease Major version of the BIOS.
 • SystemBIOSMinorRelease BIOSin aliversio.SystemBIOSMinorRelease Minor version of the BIOS.
 • TargetGroupId Ohjaimille, jotka on kohdennettu tietylle laitteen mallille, tämä tunnus ilmaisee niiden laitteiden jakeluryhmän, joka vastaanottaa ohjaimen.TargetGroupId For drivers targeted to a specific device model, this ID indicates the distribution group of devices receiving that driver.
 • TargetingVersion Ohjaimille, jotka on kohdennettu tietylle laitteen mallille, tämä on laitteelle jaettujen ohjainten versionumero.TargetingVersion For drivers targeted to a specific device model, this is the version number of the drivers being distributed to the device.
 • TargetMetadataVersion Tällä hetkellä ladattavan (tai viimeksi ladatun) paketin versio.TargetMetadataVersion The version of the currently downloading (or most recently downloaded) package.
 • ThrottlingServiceHResult Tuloskoodi (onnistuminen/epäonnistuminen) muodostettaessa yhteyttä verkkopalveluun sen selvittämiseksi, pitäisikö laitteen ladata sisältöä vielä.ThrottlingServiceHResult Result code (success/failure) while contacting a web service to determine whether this device should download content yet.
 • TimeToEstablishConnection Aika (millisekunteina), joka kului yhteyden muodostamiseen ennen latauksen aloittamista.TimeToEstablishConnection Time (in milliseconds) it took to establish the connection prior to beginning downloaded.
 • TotalExpectedBytes Kokonaiskoko (tavuina), jonka latauksen pitäisi olla.TotalExpectedBytes The total size (in Bytes) expected to be downloaded.
 • UpdateId Tiettyyn sisältöön liittyvä tunniste.UpdateId An identifier associated with the specific piece of content.
 • UpdateID Tiettyyn sisältöön liittyvä tunniste.UpdateID An identifier associated with the specific piece of content.
 • UpdateImportance Ilmaisee, onko sisältö merkitty tärkeäksi, suositelluksi tai valinnaiseksi.UpdateImportance Indicates whether the content was marked as Important, Recommended, or Optional.
 • UsedDO Ilmaisee, käyttikö lataus toimituksen optimointipalvelua.UsedDO Indicates whether the download used the Delivery Optimization (DO) service.
 • UsedSystemVolume Ilmaisee, ladattiinko sisältö laitteen pääjärjestelmän tallennusasemaan tai vaihtoehtoiseen tallennusasemaan.UsedSystemVolume Indicates whether the content was downloaded to the device's main system storage drive, or an alternate storage drive.
 • WUDeviceID Tietyn laitteen yksilöivä tunniste, jolla tunnistetaan, montako laitetta kohtaa onnistumisen tai tietyn asian.WUDeviceID The unique identifier of a specific device, used to identify how many devices are encountering success or a particular issue.

SoftwareUpdateClientTelemetry.DownloadCheckpointSoftwareUpdateClientTelemetry.DownloadCheckpoint

Tämä tapahtuma sisältää tarkistuspisteen kunkin Windows Updaten latausvaiheiden välillä UUP-sisällölle.This event provides a checkpoint between each of the Windows Update download phases for UUP content. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin ajan tasalla pitämiseen sekä suojauksen ja oikeanlaisen toiminnan varmistamiseen.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date, secure, and performing properly.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • CallerApplicationName Sen soittajan antama nimi, joka aloitti ohjelmointirajapintapuhelut ohjelmistojakeluasiakkaaseenCallerApplicationName The name provided by the caller who initiated API calls into the software distribution client
 • ClientVersion Ohjelmistojakeluasiakkaan versionumeroClientVersion The version number of the software distribution client
 • EventScenario Ilmaisee tämän tapahtuman lähettämisen käyttötarkoituksen – joko koska ohjelmistojakelu aloitti juuri sisällön tarkistamisen tai koska se peruutettiin, onnistui tai epäonnistuiEventScenario Indicates the purpose of sending this event - whether because the software distribution just started checking for content, or whether it was cancelled, succeeded, or failed
 • EventType Mahdolliset arvot ovat "Alikohde", "Paketti", "Versio" tai "Ohjain"EventType Possible values are "Child", "Bundle", "Relase" or "Driver"
 • ExtendedStatusCode Toissijainen virhekoodi tietyissä tilanteissa, joissa StatusCode ei ollut riittävän tarkkaExtendedStatusCode Secondary error code for certain scenarios where StatusCode wasn't specific enough
 • FileId Hajautusarvo, joka yksilöi tiedostonFileId A hash that uniquely identifies a file
 • FileName Ladatun tiedoston nimiFileName Name of the downloaded file
 • FlightId Jokaisen väliversion yksilöllinen tunnisteFlightId The unique identifier for each flight
 • RelatedCV Edellinen korrelaatiovektori, jota käytettiin ennen vaihtamista uuteenRelatedCV The previous Correlation Vector that was used before swapping with a new one
 • RevisionNumber Päivityksen yksilöllinen versionumeroRevisionNumber Unique revision number of Update
 • ServiceGuid Tunnus, joka määrittää, mistä palvelusta ohjelmistojakeluasiakas tarkistaa sisällön (Windows Update, Microsoft Store jne.)ServiceGuid An ID which represents which service the software distribution client is checking for content (Windows Update, Microsoft Store, etc.)
 • StatusCode Ilmaisee CheckForUpdates-tapahtuman tuloksen (onnistui, peruuttaminen, virhekoodi HResult)StatusCode Indicates the result of a CheckForUpdates event (success, cancellation, failure code HResult)
 • UpdateId Yksilöivä päivitystunnusUpdateId Unique Update ID
 • WUDeviceID Tietyn laitteen yksilöivä tunniste, jolla tunnistetaan, montako laitetta kohtaa onnistumisen tai tietyn asianWUDeviceID The unique identifier of a specific device, used to identify how many devices are encountering success or a particular issue

SoftwareUpdateClientTelemetry.DownloadHeartbeatSoftwareUpdateClientTelemetry.DownloadHeartbeat

Tämän tapahtuman avulla voidaan seurata jatkuvia latauksia ja sisältää tietoja, joilla selitetään latauksen nykyinen tila.This event allows tracking of ongoing downloads and contains data to explain the current state of the download. Tämän tapahtuman avulla kerättyjä tietoja käytetään Windowsin ajan tasalla pitämiseen sekä suojauksen ja oikeanlaisen toiminnan varmistamiseen.The data collected with this event is used to help keep Windows up to date, secure, and performing properly.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • BundleID Tiettyyn sisältöpakettiin liittyvä tunniste.BundleID Identifier associated with the specific content bundle. Jos tämä arvo löytyy, sen ei pitäisi näkyä pelkkinä nollinaIf this value is found, it shouldn't report as all zeros
 • BytesTotal Tavujen kokonaismäärä tämän sisällön siirtämiseenBytesTotal Total bytes to transfer for this content
 • BytesTransferred Tälle sisällölle siirrettyjen tavujen kokonaismäärä sykkeen aikanaBytesTransferred Total bytes transferred for this content at the time of heartbeat
 • CallerApplicationName Sen soittajan antama nimi, joka aloitti ohjelmointirajapintapuhelut ohjelmistojakeluasiakkaaseen.CallerApplicationName Name provided by the caller who initiated API calls into the software distribution client
 • ClientVersion Ohjelmistojakeluasiakkaan versionumeroClientVersion The version number of the software distribution client
 • ConnectionStatus Ilmaisee laitteen yhteystilan sykkeen aikanaConnectionStatus Indicates the connectivity state of the device at the time of heartbeat
 • CurrentError Viimeinen (tilapäinen) virhe, jonka aktiivinen lataus saiCurrentError Last (transient) error encountered by the active download
 • DownloadFlags Merkinnät, jotka ilmaisevat, ohitetaanko virtatilaDownloadFlags Flags indicating if power state is ignored
 • DownloadState Aktiivisen latauksen nykyinen tila tälle sisällölle (jonossa, keskeytettynä tai edistyy)DownloadState Current state of the active download for this content (queued, suspended, or progressing)
 • EventType Mahdolliset arvot ovat Alikohde, Paketti tai OhjainEventType Possible values are "Child", "Bundle", or "Driver"
 • FlightId Jokaisen väliversion yksilöllinen tunnisteFlightId The unique identifier for each flight
 • IsNetworkMetered Ilmaisee, pitikö Windows nykyistä verkkoa ?käytön mukaan laskutettavanaIsNetworkMetered Indicates whether Windows considered the current network to be ?metered"
 • MOAppDownloadLimit Matkapuhelinoperaattorin enimmäisrajoitus sovellusten latauksille, jos sellainen onMOAppDownloadLimit Mobile operator cap on size of application downloads, if any
 • MOUpdateDownloadLimit Matkapuhelinoperaattorin enimmäisrajoitus käyttöjärjestelmän päivitysten latauksille, jos sellainen onMOUpdateDownloadLimit Mobile operator cap on size of operating system update downloads, if any
 • PowerState Ilmaisee laitteen virtatilan sykkeen aikana (DC, AC, Virransäästö tai Yhdistetty valmiustila)PowerState Indicates the power state of the device at the time of heartbeart (DC, AC, Battery Saver, or Connected Standby)
 • RelatedCV Edellinen korrelaatiovektori, jota asiakas käytti ennen vaihtamista uuteenRelatedCV The previous correlation vector that was used by the client, before swapping with a new one
 • ResumeCount Kuinka monta kertaa tämä aktiivinen lataus on jatkanut keskeytetystä tilastaResumeCount Number of times this active download has resumed from a suspended state
 • RevisionNumber Tunnistaa versionumeron tälle tietylle sisällölleRevisionNumber Identifies the revision number of this specific piece of content
 • ServiceGuid Tunniste palvelulle, johon ohjelmistojakeluasiakas muodostaa yhteyden (Windows Update, Microsoft Store jne).ServiceGuid Identifier for the service to which the software distribution client is connecting (Windows Update, Microsoft Store, etc)
 • ServiceID Tunniste palvelulle, johon ohjelmistojakeluasiakas muodostaa yhteyden (Windows Update, Microsoft Store jne).ServiceID Identifier for the service to which the software distribution client is connecting (Windows Update, Microsoft Store, etc)
 • SuspendCount Kuinka monta kertaa tämä aktiivinen lataus on siirtynyt keskeytettyyn tilaanSuspendCount Number of times this active download has entered a suspended state
 • SuspendReason Viimeinen syy, miksi tämä aktiivinen lataus siirtyi keskeytettyyn tilaanSuspendReason Last reason for why this active download entered a suspended state
 • UpdateId Tiettyyn sisältöön liittyvä tunnisteUpdateId Identifier associated with the specific piece of content
 • WUDeviceID Ohjelmistojakeluasiakkaan hallitsema yksilöllinen laitetunnusWUDeviceID Unique device id controlled by the software distribution client

SoftwareUpdateClientTelemetry.InstallSoftwareUpdateClientTelemetry.Install

Tämä tapahtuma lähettää seurantatietoja ohjelmiston jakeluasiakkaan sisällön asennuksesta kyseiselle päivitykselle pitääkseen Windowsin ajan tasalla.This event sends tracking data about the software distribution client installation of the content for that update, to help keep Windows up to date.

Seuraavat kentät ovat saatavilla:The following fields are available:

 • BiosFamily BIOS-perhe (Basic Input Output System).BiosFamily The family of the BIOS (Basic Input Output System).
 • BiosName Laitteen BIOSin nimi.BiosName The name of the device BIOS.
 • BiosReleaseDate Laitteen BIOSin julkaisupäivämäärä.BiosReleaseDate The release date of the device BIOS.
 • BiosSKUNumber Laitteen BIOSin sku-numero.BiosSKUNumber The sku number of the device BIOS.
 • BIOSVendor BIOSin toimittaja.BIOSVendor The vendor of the BIOS.
 • BiosVersion BIOS-versio.BiosVersion The version of the BIOS.
 • BundleId Tunniste, joka liittyy tiettyyn sisällön pakettiin; ei pitäisi olla pelkkiä nollia, jos bundleID löytynyt.BundleId Identifier associated with the specific content bundle; should not be all zeros if the bundleID was found.
 • BundleRepeatFailFlag Ilmaisee, epäonnistuiko tämän tietyn päivityspaketin asentaminen aiemmin.BundleRepeatFailFlag Indicates whether this particular update bundle previously failed to install.
 • BundleRevisionNumber Tunnistaa sisällön paketin versionumeron.BundleRevisionNumber Identifies the revision number of the content bundle.
 • CachedEngineVersion Itsestään aloitettua korjautumista varten SIH-moduulin versio, joka on tallennettu välimuistiin.CachedEngineVersion For self-initiated healing, the version of the SIH engine that is cached on the device. Jos SIH moduulia ei ole, arvo on nolla.If the SIH engine does not exist, the value is null.
 • CallerApplicationName Sen soittajan antama nimi, joka aloitti ohjelmointirajapintapuhelut ohjelmistojakeluasiakkaaseen.CallerApplicationName The name provided by the caller who initiated API calls into the software distribution client.
 • ClientVersion Ohjelmistojakeluasiakkaan versionumero.ClientVersion The version number of the software distribution client.
 • CSIErrorType CBS-asennuksen vaihe, jossa se epäonnistui.CSIErrorType The stage of CBS installation where it failed.
 • CurrentMobileOperator Matkapuhelinoperaattori, johon laite on tällä hetkellä liitetty.CurrentMobileOperator The mobile operator to which the device is currently connected.
 • DeviceModel Laitemalli.DeviceModel The device model.
 • DriverPingBack Sisältää tietoja aiemmasta ohjaimesta ja järjestelmän tilasta.DriverPingBack Contains information about the previous driver and system state.
 • EventInstanceID Yksilöivä tunniste tapahtuman esiintymälle.EventInstanceID A globally unique identifier for event instance.
 • EventScenario Ilmaisee tämän tapahtuman lähettämisen käyttötarkoituksen – joko koska ohjelmistojakelu aloitti juuri sisällön asentamisen tai koska se peruutettiin, onnistui tai epäonnistui.EventScenario Indicates the purpose of sending this event - whether because the software distribution just started installing content, or whether it was cancelled, succeeded, or failed.
 • EventType Mahdolliset arvot ovat Alikohde, Paketti tai Ohjain.EventType Possible values are Child, Bundle, or Driver.
 • ExtendedErrorCode Laajennettu virhekoodi.ExtendedErrorCode The extended error code.
 • ExtendedStatusCode Toissijainen virhekoodi tietyissä tilanteissa, joissa StatusCode ei ollut riittävän tarkka.ExtendedStatusCode Secondary error code for certain scenarios where StatusCode wasn't specific enough.
 • FeatureUpdatePause Ilmaisee, onko käyttöjärjestelmän ominaisuuspäivitykset laitteessa keskeytetty.FeatureUpdatePause Indicates whether feature OS updates are paused on the device.
 • FlightBranch Haara, jossa laite on, jos osallistuu Windows Insider Programiin.FlightBranch The branch that a device is on if participating in the Windows Insider Program.
 • FlightBuildNumber Jos tämä asennus oli Windows Insider -koontiversiolle, tämä on kyseisen koontiversion koontinumero.FlightBuildNumber If this installation was for a Windows Insider build, this is the build number of that build.
 • FlightId Laitteen saaman Windows Insider -koontiversio tietty tunnus.FlightId The specific ID of the Windows Insider build the device is getting.
 • FlightRing Rinki, jossa laite on, jos osallistuu Windows Insider Programiin.FlightRing The ring that a device is on if participating in the Windows Insider Program.
 • HandlerType Ilmaisee, minkä tyyppistä sisältöä asennetaan.HandlerType Indicates what kind of content is being installed. Esimerkki: sovellus, ohjain, Windows updateExample: app, driver, Windows update
 • HardwareId Jos tämä asennus oli ohjaimelle, joka on kohdistettu tietyn laitteen mallille, tämä tunnus ilmaisee laitteen mallin.HardwareId If this install was for a driver targeted to a particular device model, this ID indicates the model of the device.
 • HomeMobileOperator Matkapuhelinoperaattori, jonka kanssa laitteen oli alun perin tarkoitus työskennellä.HomeMobileOperator The mobile operator that the device was originally intended to work with.
 • IntentPFNs Tarkoitetut sovelluksen määrittämät metatiedot atomisille päivitysskenaarioille.IntentPFNs Intended application-set metadata for atomic update scenarios.
 • IsDependentSet Ilmaisee, onko ohjain osa suurempaa järjestelmän laitteisto-/laiteohjelmistopäivitystä.IsDependentSet Indicates whether the driver is part of a larger System Hardware/Firmware update.
 • IsFinalOutcomeEvent Ilmaisee, merkitseekö tapahtuma päivitysprosessin loppua.IsFinalOutcomeEvent Indicates whether this event signals the end of the update/upgrade process.
 • IsFirmware Ilmaisee, onko tämä päivitys laiteohjelmistopäivitys.IsFirmware Indicates whether this update is a firmware update.
 • IsSuccessFailurePostReboot Ilmaisee, jos päivitys onnistui ja sitten epäonnistui uudelleenkäynnistyksen jälkeen.IsSuccessFailurePostReboot Indicates whether the update succeeded and then failed after a restart.
 • IsWUfBDualScanEnabled Onko Windows Update yrityksille kaksoistarkistus käytössä laitteessa?IsWUfBDualScanEnabled Is Windows Update for Business dual scan enabled on the device?
 • IsWUfBEnabled Ilmaisee, onko Windows Update yrityksille käytössä laitteessa.IsWUfBEnabled Indicates whether Windows Update for Business is enabled on the device.
 • MergedUpdate Ilmaisee, oliko käyttöjärjestelmän päivitys ja BSP-päivitys yhdistetty asennusta varten.MergedUpdate Indicates whether the OS update and a BSP update merged for installation.
 • MsiAction MSI-asennuksen vaihe, jossa se epäonnistui.MsiAction The stage of MSI installation where it failed.
 • MsiProductCode MSI-asennusohjelman yksilöllinen tunnus.MsiProductCode The unique identifier of the MSI installer.
 • PackageFullName Asennettavan sisällön pakettinimi.PackageFullName The package name of the content being installed.
 • PhonePreviewEnabled Ilmaisee, saiko puhelin esiversion ennen kuin väliversiotestaus otettiin käyttöön.PhonePreviewEnabled Indicates whether a phone was getting preview build, prior to flighting being introduced.
 • ProcessName Sen kutsujan prosessinimi, joka aloitti ohjelmointirajapinnan kutsut, jos CallerApplicationNamea ei ollut annettu.ProcessName The process name of the caller who initiated API calls, in the event that CallerApplicationName was not provided.
 • QualityUpdatePause Ilmaisee, onko käyttöjärjestelmän laatupäivitykset laitteessa keskeytetty.QualityUpdatePause Indicates whether quality OS updates are paused on the device.
 • RelatedCV Edellisen korrelaatiovektori, jota käytettiin ennen vaihtamista uuteenRelatedCV The previous Correlation Vector that was used before swapping with a new one
 • RepeatFailFlag Ilmaisee, epäonnistuiko tämän tietyn sisällön asentaminen aiemmin.RepeatFailFlag Indicates whether this specific piece of content previously failed to install.
 • RevisionNumber Versionumero tälle tietylle sisällölle.RevisionNumber The revision number of this specific piece of content.
 • ServiceGuid Tunnus, joka määrittää, mistä palvelusta ohjelmistojakeluasiakas asentaa sisältöä (Windows Update, Microsoft Store jne.).ServiceGuid An ID which represents which service the software distribution client is installing content for (Windows Update, Microsoft Store, etc.).
 • Setup360Phase Jos asennus on käyttöjärjestelmäpäivitykselle, ilmaisee päivityksen vaiheen, joka on jo käynnissä.Setup360Phase If the install is for an operating system upgrade, indicates which phase of the upgrade is underway.
 • ShippingMobileOperator Matkapuhelinoperaattorin, joka on toimittanut laitteen käyttöön.ShippingMobileOperator The mobile operator that a device shipped on.
 • StatusCode Ilmaisee asennustapahtuman tuloksen (onnistui, peruuttaminen, virhekoodi HResult).StatusCode Indicates the result of an installation event (success, cancellation, failure code HResult).
 • SystemBIOSMajorRelease BIOSin pääversio.SystemBIOSMajorRelease Major version of the BIOS.
 • SystemBIOSMinorRelease BIOSin aliversio.SystemBIOSMinorRelease Minor version of the BIOS.
 • TargetGroupId Ohjaimille, jotka on kohdennettu tietylle laitteen mallille, tämä tunnus ilmaisee niiden laitteiden jakeluryhmän, joka vastaanottaa ohjaimen.TargetGroupId For drivers targeted to a specific device model, this ID indicates the distribution group of devices receiving that driver.
 • TargetingVersion Ohjaimille, jotka on kohdennettu tietylle laitteen mallille, tämä on laitteelle jaettujen ohjainten versionumero.TargetingVersion For drivers targeted to a specific device model, this is the version number of the drivers being distributed to the device.
 • TransactionCode Tunnus, joka edustaa annettua MSI-asennusta.TransactionCode The ID that represents a given MSI installation.
 • UpdateId Yksilöivä päivitystunnus.UpdateId Unique update ID.
 • UpdateID Tiettyyn sisältöön liittyvä tunniste.UpdateID An identifier associated with the specific piece of content.
 • UpdateImportance Ilmaisee, onko sisältö merkitty tärkeäksi, suositelluksi tai valinnaiseksi.UpdateImportance Indicates whether a piece of content was marked as Important, Recommended, or Optional.
 • UsedSystemVolume Ilmaisee, ladattiinko sisältö laitteen pääjärjestelmän tallennusasemaan tai vaihtoehtoiseen tallennusasemaan ja sitten asennettiin sieltä.UsedSystemVolume Indicates whether the content was downloaded and then installed from the device's main system storage drive, or an alternate storage drive.
 • WUDeviceID Tietyn laitteen yksilöivä tunniste, jolla tunnistetaan, montako laitetta kohtaa onnistumisen tai tietyn asian.WUDeviceID The unique identifier of a specific device, used to identify how many devices are encountering success or a particular issue.

SoftwareUpdateClientTelemetry.UpdateDetectedSoftwareUpdateClientTelemetry.UpdateDetected

Tämä tapahtuma lähettää tietoja AppX-sovelluksesta, joka on päivitetty Microsoft Storesta, mukaan lukien sen, mikä sovellus on p