Muutokset Windowsin diagnostiikkatietojen keräämisessäChanges to Windows diagnostic data collection

Koskee:Applies to

 • Windows 10, versio 1903 ja uudemmat versiotWindows 10, version 1903 and newer
 • Windows Serverin seuraava versioThe next version of Windows Server

Microsoft on sitoutunut tarjoamaan sinulle tehokkaan tietojesi hallinnan ja jatkuvan läpinäkyvyyden tietojenkäsittelykäytäntöihin.Microsoft is committed to providing you with effective controls over your data and ongoing transparency into our data handling practices. Osana näitä pyrkimyksiä siirrämme tärkeimmät tuotteemme ja palvelumme malliin, jossa asiakaslaitteista Microsoftille lähetetyt tiedot luokitellaan joko pakollisiksi tai valinnaisiksi.As part of this effort, we are moving our major products and services to a model where data sent back to Microsoft from customer devices will be classified as either Required or Optional. Uskomme, että tämä tarjoaa asiakkaillemme paremman käyttökokemuksen – tiedot ovat helpommin löydettävissä ja ymmärrettävissä ja niitä on helpompi käsitellä tarjoamiemme työkalujen kautta.We believe this will provide our customers with a simpler experience – information should be easier to find, easier to understand, and easier to act upon through the tools we provide.

Tämä artikkeli on tarkoitettu IT-järjestelmänvalvojille, ja siinä selitetään muutokset, jotka Windows tekee uuden tietojenkeruun luokittelun mukaisesti.This topic is meant for IT administrators and explains the changes Windows is making to align to the new data collection taxonomy. Nämä muutokset keskittyvät kahteen alueeseen:These changes are focused in two areas:

Huomautus

Voit nyt testata toiminnan muutoksia Windows 10 Insider Preview -koontiversiossa 19577 ja uudemmissa versioissa.You can test the behavioral changes now in Windows 10 Insider Preview build 19577 and later.

Yhteenveto muutoksistaSummary of changes

Windows 10:n versiossa 1903 ja uudemmissa versioissa näkyy päivitetty luokittelu käyttöönottokokemuksessa (OOBE) sekä Diagnostiikka ja palaute -tietosuoja-asetussivulla.In Windows 10, version 1903 and newer, you will see taxonomy updates in both the Out-of-box-experience (OOBE) and the Diagnostics & feedback privacy settings page. Nämä muutokset selitetään osiossa Muutokset luokittelussa.These changes are explained in the section named Taxonomy changes.

Lisäksi Windows 10:n tulevassa versiossa yksinkertaistamme diagnostiikkatietojen hallintaa siirtymällä neljästä diagnostiikkatietojen asetuksesta kolmeen: Diagnostiikkatiedot poistettu käytöstä, Pakollinen ja Valinnainen.Additionally, in an upcoming release of Windows 10, we’re simplifying your diagnostic data controls by moving from four diagnostic data controls to three: Diagnostic data off, Required, and Optional. Lisäksi selkeytämme diagnostiikkatietojen Suojaus-tasoa muuttamalla sen nimeksi Diagnostiikkatiedot poistettu käytöstä, jolloin nimi vastaa paremmin tason toimintaa.We’re also clarifying the Security diagnostic data level to more accurately reflect its behavior by changing it to Diagnostic data off. Kaikki nämä muutokset selitetään osiossa Muutokset toiminnassa.All of these changes are explained in the section named Behavioral changes.

Muutokset luokittelussaTaxonomy changes

Windows 10:n versiossa 1903 ja uudemmissa versioissa käyttöönottokokemuksessa (OOBE) sekä Diagnostiikka ja palaute -tietosuoja-asetussivulla näkyvät seuraavat muutokset:Starting in Windows 10, version 1903 and newer, both the Out-of-Box-Experience (OOBE) and the Diagnostics & feedback privacy setting pages will reflect the following changes:

 • Diagnostiikkatietojen Perus-tason nimeksi on muutettu Pakollinen.The Basic diagnostic data level is being labeled as Required.
 • Diagnostiikkatietojen Täysi-tason nimeksi on muutettu Valinnainen.The Full diagnostic data level is being labeled as Optional.

Tärkeä

Luokittelun muutokset eivät edellytä toimenpiteitä, ja nykyiset asetukset säilyvät osana tätä päivitystä.No action is required for the taxonomy changes, and your existing settings will be maintained as part of this update.

Muutokset toiminnassaBehaviorial changes

Windows 10:n tulevassa versiossa yksinkertaistamme diagnostiikkatietojen hallintaa siirtymällä neljästä diagnostiikkatietojen asetuksesta kolmeen: Diagnostiikkatiedot poistettu käytöstä, Pakollinen ja Valinnainen.In an upcoming release of Windows 10, we’re simplifying your diagnostic data controls by moving from four diagnostic data controls to three: Diagnostic data off, Required, and Optional. Jos laitteissa on käytössä Parannettu-asetus, kun ne päivitetään, laitteen asetukseksi muutetaan tietoja paremmin suojeleva Pakolliset diagnostiikkatiedot. Tällöin parannettua tiedonkeruuta hyödyntävät analyyttiset palvelut eivät välttämättä toimi oikein.If your devices are set to Enhanced when they are upgraded, the device settings will be migrated to the more privacy-preserving setting of Required diagnostic data, which means that analytic services that leverage enhanced data collection may not work properly. Luettelo näistä palveluista on jäljempänä tässä ohjeaiheessa osiossa Parannettuja diagnostiikkatietoja käyttävät palvelut.For a list of services, see the section named, Services that rely on Enhanced diagnostic data, later in this topic. Järjestelmänvalvojien tulee lukea tiedot ja päättää, haluavatko he valita uusista käytännöistä samat tiedonkeruun asetukset kuin heillä oli käytössä ennen muutosta.Administrators should read through the details and determine whether to apply these new policies to restore the same collection settings as they had before this change. Jos haluat nähdä vaiheittaiset ohjeet, katso kohta Windows 10-laitteen määrittäminen rajoittamaan kaatumisvedoksia ja lokeja.For a list of steps, see the section named Configure a Windows 10 device to limit crash dumps and logs. Lisätietoja parannettuja diagnostiikkatietoja käyttävistä palveluista on osiossa Parannettuja diagnostiikkatietoja käyttävät palvelut.For more information on services that rely on Enhanced diagnostic data, see Services that rely on Enhanced diagnostic data.

Lisäksi näet seuraavat käytäntöjen muutokset Windows 10:n tulevassa versiossa:Additionally, you will see the following policy changes in an upcoming release of Windows 10:

Käytännön tyyppiPolicy type Nykyinen käytäntöCurrent policy Uudelleennimetty käytäntöRenamed policy
RyhmäkäytäntöGroup Policy Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Windowsin osat > Tietojen kerääminen ja esiversiot > Salli telemetriaComputer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Data Collection and Preview Builds > Allow Telemetry
 • 0 – Suojaus0 - Security
 • 1 – Perus1 - Basic
 • 2 - Parannettu2 - Enhanced
 • 3 – Täysi3 - Full
Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Windowsin osat > Tietojen kerääminen ja esiversiot > Salli diagnostiikkatiedotComputer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Data Collection and Preview Builds > Allow Diagnostic Data
 • Diagnostiikkatiedot poistettu käytöstä (ei suositella)Diagnostic data off (not recommended)
 • Lähetä pakolliset diagnostiikkatiedotSend required diagnostic data
 • Lähetä valinnaiset diagnostiikkatiedotSend optional diagnostic data
RyhmäkäytäntöGroup Policy Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Windowsin osat > Tietojen kerääminen ja esiversiot > Määritä telemetrian valinta-asetuksen käyttöliittymäComputer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Data Collection and Preview Builds > Configure telemetry opt-in settings user interface Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Windowsin osat > Tietojen kerääminen ja esiversiot > Määritä diagnostiikkatietojen valinta-asetuksen käyttöliittymäComputer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Data Collection and Preview Builds > Configure diagnostic data opt-in settings user interface
RyhmäkäytäntöGroup Policy Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Windowsin osat > Tietojen kerääminen ja esiversiot > Määritä telemetrian valinta-asetuksen muutosilmoituksetComputer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Data Collection and Preview Builds > Configure telemetry opt-in change notifications Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Windowsin osat > Tietojen kerääminen ja esiversiot > Määritä diagnostiikkatietojen valinta-asetuksen muutosilmoituksetComputer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Data Collection and Preview Builds > Configure diagnostic data opt-in change notifications

Lopulliseen muutosjoukkoon sisältyy kaksi uutta käytäntöä, joiden avulla voit hienosäätää diagnostiikkatietojen keräystä organisaatiossasi.A final set of changes includes two new policies that can help you fine-tune diagnostic data collection within your organization. Näiden käytäntöjen avulla voit rajoittaa Microsoftille lähetettävien valinnaisten diagnostiikkatietojen määrää.These policies let you limit the amount of optional diagnostic data that’s sent back to Microsoft.

 • Rajoita vedosten keräämistä -käytäntö on uusi käytäntö, jonka avulla voidaan rajoittaa Microsoftille lähetettävien kaatumisvedosten tyyppejä.The Limit dump collection policy is a new policy that can be used to limit the types of crash dumps that can be sent back to Microsoft. Jos tämä asetus on otettu käyttöön, Windowsin virheraportointi lähettää vain kernel-pienoisvedoksia ja käyttäjätilan kohdevedoksia.If this policy is enabled, Windows Error Reporting will send only kernel mini dumps and user mode triage dumps.
  • Ryhmäkäytäntö: Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Windowsin osat > Tietojen kerääminen ja esiversiot > Rajoita vedosten keräämistäGroup Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Data Collection and Preview Builds > Limit Dump Collection
  • MDM-käytäntö: System/LimitDumpCollectionMDM policy: System/LimitDumpCollection
 • Rajoita diagnostiikkalokien keräystä on toinen uusi käytäntö, joka rajoittaa Microsoftille lähetettävien diagnostiikkalokien määrää.The Limit diagnostic log collection policy is another new policy that limits the number of diagnostic logs that are sent back to Microsoft. Jos tämä asetus on käytössä, diagnostiikkalokeja ei lähetetä takaisin Microsoftille.If this policy is enabled, diagnostic logs are not sent back to Microsoft.
  • Ryhmäkäytäntö: Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Windowsin osat > Tietojen kerääminen ja esiversiot > Rajoita diagnostiikkalokien keräämistäGroup Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Data Collection and Preview Builds > Limit Diagnostic Log Collection
  • MDM-käytäntö: System/LimitDiagnosticLogCollectionMDM policy: System/LimitDiagnosticLogCollection

Tärkeä

Kaikkia tässä osiossa mainittuja muutoksia ei julkaista Windowsin versioissa 1809 ja aiemmissa versioissa eikä Windows Server 2019:ssä ja aiemmissa versioissa.All of the changes mentioned in this section will not be released on versions of Windows, version 1809 and earlier as well as Windows Server 2019 and earlier.

Windows 10-laitteen määrittäminen rajoittamaan kaatumisvedoksia ja lokejaConfigure a Windows 10 device to limit crash dumps and logs

Kun diagnostiikkatietojen Parannettu-taso korvataan uusilla käytännöillä, tarjoamme lisäasetuksia, joiden avulla voit hallita sitä, minkä tyyppisiä kaatumisvedoksia kerätään ja lähetetäänkö lisädiagnostiikkalokeja.With the Enhanced diagnostic data level being split out into new policies, we're providing additional controls to manage what types of crash dumps are collected and whether to send additional diagnostic logs. Seuraavassa on ohjeita, joiden avulla voit määrittää ne:Here are some steps on how to configure them:

 1. Valitse, haluatko lähettää valinnaisia diagnostiikkatietoja, määrittämällä jonkin seuraavista käytännöistä:Choose to send optional diagnostic data by setting one of the following policies:
  • Ryhmäkäytäntö: Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Windowsin osat > Tietojen kerääminen ja esiversiot > Salli diagnostiikkatiedot.Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Data Collection and Preview Builds > Allow Diagnostic Data. Määritä käytäntöjen arvoksi Lähetä valinnaiset diagnostiikkatiedot.Set the policy value to Send optional diagnostic data.
  • MDM: System/AllowTelemetry.MDM: System/AllowTelemetry. Aseta arvoksi 3.Set the policy value to 3.
 2. Ota käyttöön seuraava Ryhmäkäytäntö: Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Windowsin osat > Tietojen kerääminen ja esiversiot > Rajoita vedosten keräämistäEnable the following Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Data Collection and Preview Builds > Limit Dump Collection
 3. Ota käyttöön seuraava Ryhmäkäytäntö: Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Windowsin osat > Tietojen kerääminen ja esiversiot > Rajoita diagnostiikkalokien keräämistäEnable the following Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Data Collection and Preview Builds > Limit Diagnostic Log Collection

Parannettuja diagnostiikkatietoja käyttävät palvelutServices that rely on Enhanced diagnostic data

Näiden muutosten käyttöönotto voi vaikuttaa asiakkaisiin, jotka käyttävät Windowsin diagnostiikkatiedoista riippuvaisia palveluja, kuten hallittua Microsoft-työpöytää tai Desktop Analyticsia.Customers who use services that depend on Windows diagnostic data, such as Microsoft Managed Desktop or Desktop Analytics, may be impacted by the behavioral changes when they are released. Nämä palvelut päivitetään vastaamaan näitä muutoksia, ja julkaisemme ohjeet siihen, miten ne määritetään oikein.These services will be updated to address these changes and guidance will be published on how to configure them properly.

Seuraavassa on tietoja nykyisistä määrityksistä:The following provides information on the current configurations: