Yhteyksien hallinta Windows 10 -käyttöjärjestelmän osista Microsoft-palveluihinManage connections from Windows 10 operating system components to Microsoft services

Koskee seuraaviaApplies to

 • Windows 10 Enterprise, versio 1607 ja uudemmat versiotWindows 10 Enterprise, version 1607 and newer
 • Windows Server 2016Windows Server 2016
 • Windows Server 2019Windows Server 2019

Tässä artikkelissa kuvataan verkkoyhteydet, jotka Windows 10:n osat muodostavat Microsoft-palveluihin, sekä Windowsin asetukset, ryhmäkäytännöt ja rekisteriasetukset, jotka ovat IT-ammattilaisten käytettävissä Microsoftin kanssa jaettavien tietojen hallitsemiseksi.This article describes the network connections that Windows 10 components make to Microsoft and the Windows Settings, Group Policies and registry settings available to IT Professionals to help manage the data shared with Microsoft. Jos haluat vähentää yhteyksiä Windowsista Microsoft-palveluihin tai määrittää tietosuoja-asetuksia, tarjolla on useita mahdollisia asetuksia.If you want to minimize connections from Windows to Microsoft services, or configure privacy settings, there are a number of settings for consideration. Voit tämän artikkelin ohjeiden avulla esimerkiksi määrittää diagnostiikkatiedot Windows-versiosi alimmalle tasolle ja päättää, mitkä muut Windowsin Microsoft-palveluihin muodostamat yhteydet haluat poistaa käytöstä.For example, you can configure diagnostic data to the lowest level for your edition of Windows and evaluate other connections Windows makes to Microsoft services you want to turn off using the instructions in this article. Vaikka verkkoyhteyksien määrää Microsoftille on mahdollista vähentää, on olemassa useita syitä, miksi nämä yhteydet ovat oletusarvoisesti käytössä. Näitä syitä ovat esimerkiksi haittaohjelmamääritysten päivittäminen ja ajantasaisten kumottujen varmenteiden luettelojen ylläpitäminen.While it is possible to minimize network connections to Microsoft, there are many reasons why these communications are enabled by default, such as updating malware definitions and maintaining current certificate revocation lists. Näiden tietojen avulla voimme tarjota turvallisen, luotettavan ja ajantasaisen käyttökokemuksen.This data helps us deliver a secure, reliable, and up-to-date experience.

Microsoft tarjoaa Windowsin rajoitetun liikenteen perustila -paketin, jonka avulla organisaatiosi voi nopeasti määrittää tässä dokumentissa käsitellyt asetukset Windows 10:stä Microsoft-palveluihin muodostettavien yhteyksien rajoittamiseksi.Microsoft provides a Windows Restricted Traffic Limited Functionality Baseline package that will allow your organization to quickly configure the settings covered in this document to restrict connections from Windows 10 to Microsoft. Windowsin rajoitetun liikenteen perustila perustuu Ryhmäkäytäntöjen hallintamallin toiminnallisuuteen, ja ladattava paketti sisältää lisäohjeita organisaatiosi laitteiden käyttöönottoon.The Windows Restricted Traffic Limited Baseline is based on Group Policy Administrative Template functionality and the package you download contains further instructions on how to deploy to devices in your organization. Koska jotkin asetukset heikentävät laitteesi toiminnallisuutta ja tietoturvamäärityksiä, varmista ennen Windowsin rajoitetun liikenteen perustilan käyttöönottoa, että valitset oikeat asetukset ympäristöäsi varten ja että Windows ja Windows Defender ovat täysin ajan tasalla.Since some of the settings can reduce the functionality and security configuration of your device, before deploying Windows Restricted Traffic Limited Functionality Baseline make sure you choose the right settings configuration for your environment and ensure that Windows and Windows Defender are fully up to date. Näiden toimien tekemättä jättäminen voi aiheuttaa virheitä tai odottamatonta toimintaa.Failure to do so may result in errors or unexpected behavior. Älä pura tätä pakettia windows\system32 -kansioon, koska sitä ei oteta käyttöön oikein.You should not extract this package to the windows\system32 folder because it will not apply correctly.

Tärkeä

 • Windows 10:n ladattavan version 1903 komentosarjoja ja asetuksia voi käyttää Windows 10:n version 1909 laitteissa.The downloadable Windows 10, version 1903 scripts/settings can be used on Windows 10, version 1909 devices.
 • Sallitut liikenteen päätepisteet on lueteltu täällä: sallittu liikenneThe Allowed Traffic endpoints are listed here: Allowed Traffic
  • CRL:n (kumottujen varmenteiden luettelo) ja OCSP:n (Online Certificate Status Protocol) verkkoliikennettä ei voi poistaa käytöstä, ja se näkyy edelleen verkkojäljityksessä.CRL (Certificate Revocation List) and OCSP (Online Certificate Status Protocol) network traffic cannot be disabled and will still show up in network traces. Kumottujen varmenteiden luettelon ja OCSP:n tarkistukset tehdään varmenteiden myöntäjille.CRL and OCSP checks are made to the issuing certificate authorities. Microsoft on yksi näistä varmenteiden myöntäjistä.Microsoft is one of these authorities. On myös muita, kuten DigiCert, Thawte, Google, Symantec ja VeriSign.There are many others such as DigiCert, Thawte, Google, Symantec, and VeriSign.
 • Tietoturvasyistä on tärkeää harkita tarkkaan, mitkä asetukset määritetään, koska jotkin niistä voivat heikentää laitteiden suojausta.For security reasons, it is important to take care in deciding which settings to configure as some of them may result in a less secure device. Laitteiden suojausta heikentäviin asetuksiin kuuluvat esimerkiksi Windows Update, päävarmenteiden automaattinen päivittäminen ja Windows Defender.Examples of settings that can lead to a less secure device configuration include: Windows Update, Automatic Root Certificates Update, and Windows Defender. Tämän vuoksi emme suosittele näiden ominaisuuksien poistamista käytöstä.Accordingly, we do not recommend disabling any of these features.
 • On suositeltavaa, että käynnistät laitteen uudelleen, kun olet tehnyt siihen kokoonpanomuutoksia.It is recommended that you restart a device after making configuration changes to it.
 • Tukipyyntö- ja Anna palautetta -linkit Windowsissa eivät enää toimi, kun Windowsin rajoitetun liikenteen perustila on otettu käyttöön.The Get Help and Give us Feedback links no longer work after the Windows Restricted Traffic Limited Functionality Baseline is applied.

Varoitus

 • Jos käyttäjä suorittaa ** Palauta tietokoneen oletusasetukset **-komennon (Asetukset-> Päivittäminen ja suojaus > Palauttaminen) Säilytä tiedostoni -asetus (tai **Poista kaikki **-asetus) valittuna, Windowsin rajoitetun liikenteen perustila -asetukset on määritettävä uudelleen, jos rajoituksia halutaan käyttää uudelleen laitteessa.If a user executes the Reset this PC command (Settings -> Update & Security -> Recovery) with the Keep my files option (or the Remove Everything option) the Windows Restricted Traffic Limited Functionality Baseline settings will need to be re-applied in order to re-restrict the device. Lähtevää liikennettä voi esiintyä ennen rajoitetun liikenteen perustila -asetusten käyttöönottoa uudelleen.Egress traffic may occur prior to the re-application of the Restricted Traffic Limited Functionality Baseline settings.
 • Jos haluat rajoittaa laitetta tehokkaasti (ensimmäisellä kerralla tai myöhemmin), rajoitetun liikkeen perustila -asetuspaketti on suositeltavaa lisätä offline-tilassa.To restrict a device effectively (first time or subsequently), it is recommended to apply the Restricted Traffic Limited Functionality Baseline settings package in offline mode.
 • Lähtevää liikennettä voi esiintyä Windowsin päivitysten aikana.During update or upgrade of Windows, egress traffic may occur.

Jos haluat käyttää pilvipohjaista Microsoft Intune -laitehallintaa liikenteen rajoittamiseen, tutustu kohtaan Yhteyksien hallinta Windows 10 -käyttöjärjestelmän osista Microsoft-palveluihin mobiililaitteiden hallintaan tarkoitetun Microsoft Intune MDM -palvelimen avullaTo use Microsoft Intune cloud based device management for restricting traffic please refer to the Manage connections from Windows 10 operating system components to Microsoft services using Microsoft Intune MDM Server

Pyrimme aina parantamaan ohjeitamme ja otamme mielellämme vastaan palautetta.We are always striving to improve our documentation and welcome your feedback. Voit lähettää palautteen osoitteeseen telmhelp@-microsoft.com.You can provide feedback by contacting telmhelp@microsoft.com.

Asetusten hallintavaihtoehdotManagement options for each setting

Seuraavissa osissa luetellaan osat, jotka muodostavat verkkoyhteyksiä Microsoft-palveluihin oletusarvon mukaan.The following sections list the components that make network connections to Microsoft services by default. Voit määrittää nämä asetukset, joilla hallitaan tietoja, joita lähetetään Microsoftille.You can configure these settings to control the data that is sent to Microsoft. Voit estää Windowsia lähettämästä tietoja Microsoftille määrittämällä diagnostiikkatietoja suojaustasolla, poistamalla käytöstä Windows Defenderin diagnostiikkatiedot ja MSRT-raportoinnin sekä poistamalla käytöstä kaikki nämä yhteydet.To prevent Windows from sending any data to Microsoft, configure diagnostic data at the Security level, turn off Windows Defender diagnostic data and MSRT reporting, and turn off all of these connections

Windows 10 Enterprise -version asetuksetSettings for Windows 10 Enterprise edition

Seuraavassa taulukossa on lueteltu kunkin asetuksen hallintavaihtoehdot alkaen Windows 10 Enterprisen versiosta 1607.The following table lists management options for each setting, beginning with Windows 10 Enterprise version 1607.

AsetusSetting KäyttöliittymäUI RyhmäkäytäntöGroup Policy RekisteriRegistry
1. Päävarmenteiden automaattinen päivittäminen1. Automatic Root Certificates Update Valintamerkki Valintamerkki
2. Cortana ja haku2. Cortana and Search Valintamerkki Valintamerkki
3. Päivämäärä ja aika3. Date & Time Valintamerkki Valintamerkki Valintamerkki
4. Laitteen metatietojen noutaminen4. Device metadata retrieval Valintamerkki Valintamerkki
5. Etsi laitteeni5. Find My Device Valintamerkki Valintamerkki Valintamerkki
6. Fonttien virtauttaminen6. Font streaming Valintamerkki Valintamerkki
7. Insider-esiversiot7. Insider Preview builds Valintamerkki Valintamerkki Valintamerkki
8. Internet Explorer8. Internet Explorer Valintamerkki Valintamerkki
9. Käyttöoikeuksien hallintapalvelu9. License Manager Valintamerkki
10. Tapahtumaruudut10. Live Tiles Valintamerkki Valintamerkki
11. Sähköpostin synkronisointi11. Mail synchronization Valintamerkki Valintamerkki
12. Microsoft-tili12. Microsoft Account Valintamerkki
13. Microsoft Edge13. Microsoft Edge Valintamerkki Valintamerkki
14. Verkkoyhteyden tilailmaisin14. Network Connection Status Indicator Valintamerkki Valintamerkki
15. Offline-kartat15. Offline maps Valintamerkki Valintamerkki Valintamerkki
16. OneDrive16. OneDrive Valintamerkki Valintamerkki
17. Valmiiksi asennetut sovellukset17. Preinstalled apps Valintamerkki
18. Asetukset > Tietosuoja18. Settings > Privacy
    18.1 Yleistä    18.1 General Valintamerkki Valintamerkki Valintamerkki
    18.2 Sijainti    18.2 Location Valintamerkki Valintamerkki Valintamerkki
    18.3 Kamera    18.3 Camera Valintamerkki Valintamerkki Valintamerkki
    18.4 Mikrofoni    18.4 Microphone Valintamerkki Valintamerkki Valintamerkki
    18.5. Ilmoitukset    18.5 Notifications Valintamerkki Valintamerkki Valintamerkki
    18.6 Puhe    18.6 Speech Valintamerkki Valintamerkki Valintamerkki
    18.7 Tilin tiedot    18.7 Account info Valintamerkki Valintamerkki Valintamerkki
    18.8 Yhteystiedot    18.8 Contacts Valintamerkki Valintamerkki Valintamerkki
    18.9 Kalenteri    18.9 Calendar Valintamerkki Valintamerkki Valintamerkki
    18.10 Puheluhistoria    18.10 Call history Valintamerkki Valintamerkki Valintamerkki
    18.11 Sähköposti    18.11 Email Valintamerkki Valintamerkki Valintamerkki
    18.12 Viestit    18.12 Messaging Valintamerkki Valintamerkki Valintamerkki
    18.13 Puhelut    18.13 Phone calls Valintamerkki Valintamerkki Valintamerkki
    18.14 Radiot    18.14 Radios Valintamerkki Valintamerkki Valintamerkki
    18.15 Muut laitteet    18.15 Other devices Valintamerkki Valintamerkki Valintamerkki
    18.16 Palaute ja diagnostiikka    18.16 Feedback & diagnostics Valintamerkki Valintamerkki Valintamerkki
    18.17 Taustasovellukset    18.17 Background apps Valintamerkki Valintamerkki Valintamerkki
    18.18 Liike    18.18 Motion Valintamerkki Valintamerkki Valintamerkki
    18.19 Tehtävät    18.19 Tasks Valintamerkki Valintamerkki Valintamerkki
    18.20 Sovellusten diagnostiikka    18.20 App Diagnostics Valintamerkki Valintamerkki Valintamerkki
    18.21 Käsinkirjoitus ja kirjoittaminen    18.21 Inking & Typing Valintamerkki Valintamerkki
    18.22 Toimintahistoria    18.22 Activity History Valintamerkki Valintamerkki Valintamerkki
    18.23 Ääniaktivointi    18.23 Voice Activation Valintamerkki Valintamerkki Valintamerkki
19. Ohjelmistojen suojausympäristö19. Software Protection Platform Valintamerkki Valintamerkki
20. Tallennustilan kunto20. Storage Health Valintamerkki Valintamerkki
21. Synkronoi asetukset21. Sync your settings Valintamerkki Valintamerkki Valintamerkki
22. Teredo22. Teredo Valintamerkki Valintamerkki
23. WLAN-seuranta23. Wi-Fi Sense Valintamerkki Valintamerkki Valintamerkki
24. Windows Defender24. Windows Defender Valintamerkki Valintamerkki
25. Windowsin tapahtumanäyttö25. Windows Spotlight Valintamerkki Valintamerkki Valintamerkki
26. Microsoft Store26. Microsoft Store Valintamerkki Valintamerkki
27. Verkkosivustojen sovellukset27. Apps for websites Valintamerkki Valintamerkki
28 Toimituksen optimointi28. Delivery Optimization Valintamerkki Valintamerkki Valintamerkki
29. Windows Update29. Windows Update Valintamerkki Valintamerkki

Windows Server 2016 with Desktop Experience -asetuksetSettings for Windows Server 2016 with Desktop Experience

Katso seuraavasta taulukosta yhteenveto Windows Server 2016 with Desktop Experience -hallinta-asetuksista.See the following table for a summary of the management settings for Windows Server 2016 with Desktop Experience.

AsetusSetting KäyttöliittymäUI RyhmäkäytäntöGroup Policy RekisteriRegistry
1. Päävarmenteiden automaattinen päivittäminen1. Automatic Root Certificates Update Valintamerkki Valintamerkki
2. Cortana ja haku2. Cortana and Search Valintamerkki Valintamerkki
3. Päivämäärä ja aika3. Date & Time Valintamerkki Valintamerkki Valintamerkki
4. Laitteen metatietojen noutaminen4. Device metadata retrieval Valintamerkki Valintamerkki
6. Fonttien virtauttaminen6. Font streaming Valintamerkki Valintamerkki
7. Insider-esiversiot7. Insider Preview builds Valintamerkki Valintamerkki Valintamerkki
8. Internet Explorer8. Internet Explorer Valintamerkki Valintamerkki
10. Tapahtumaruudut10. Live Tiles Valintamerkki Valintamerkki
12. Microsoft-tili12. Microsoft Account Valintamerkki
14. Verkkoyhteyden tilailmaisin14. Network Connection Status Indicator Valintamerkki Valintamerkki
16. OneDrive16. OneDrive Valintamerkki Valintamerkki
18. Asetukset > Tietosuoja18. Settings > Privacy
19. Ohjelmistojen suojausympäristö19. Software Protection Platform Valintamerkki Valintamerkki
22. Teredo22. Teredo Valintamerkki Valintamerkki
24. Windows Defender24. Windows Defender Valintamerkki Valintamerkki
26. Microsoft Store26. Microsoft Store Valintamerkki Valintamerkki
27. Verkkosivustojen sovellukset27. Apps for websites Valintamerkki Valintamerkki
29. Windows Update29. Windows Update Valintamerkki Valintamerkki

Windows Server 2016 Server Core -asetuksetSettings for Windows Server 2016 Server Core

Katso seuraavasta taulukosta yhteenveto Windows Server 2016 Server Core -hallinta-asetuksista.See the following table for a summary of the management settings for Windows Server 2016 Server Core.

AsetusSetting RyhmäkäytäntöGroup Policy RekisteriRegistry
1. Päävarmenteiden automaattinen päivittäminen1. Automatic Root Certificates Update Valintamerkki Valintamerkki
3. Päivämäärä ja aika3. Date & Time Valintamerkki Valintamerkki
6. Fonttien virtauttaminen6. Font streaming Valintamerkki Valintamerkki
14. Verkkoyhteyden tilailmaisin14. Network Connection Status Indicator Valintamerkki Valintamerkki
19. Ohjelmistojen suojausympäristö19. Software Protection Platform Valintamerkki Valintamerkki
22. Teredo22. Teredo Valintamerkki Valintamerkki
24. Windows Defender24. Windows Defender Valintamerkki Valintamerkki
29. Windows Update29. Windows Update Valintamerkki Valintamerkki

Windows Server 2016 Nano Server -asetuksetSettings for Windows Server 2016 Nano Server

Katso seuraavasta taulukosta yhteenveto Windows Server 2016 Nano Server -hallinta-asetuksista.See the following table for a summary of the management settings for Windows Server 2016 Nano Server.

AsetusSetting RekisteriRegistry
1. Päävarmenteiden automaattinen päivittäminen1. Automatic Root Certificates Update Valintamerkki
3. Päivämäärä ja aika3. Date & Time Valintamerkki
22. Teredo22. Teredo Valintamerkki
29. Windows Update29. Windows Update Valintamerkki

Windows Server 2019:n asetuksetSettings for Windows Server 2019

Seuraavassa taulukossa on yhteenveto Windows Server 2019:n hallinta-asetuksista.See the following table for a summary of the management settings for Windows Server 2019.

AsetusSetting KäyttöliittymäUI RyhmäkäytäntöGroup Policy RekisteriRegistry
1. Päävarmenteiden automaattinen päivittäminen1. Automatic Root Certificates Update Valintamerkki Valintamerkki
2. Cortana ja haku2. Cortana and Search Valintamerkki Valintamerkki
3. Päivämäärä ja aika3. Date & Time Valintamerkki Valintamerkki Valintamerkki
4. Laitteen metatietojen noutaminen4. Device metadata retrieval Valintamerkki Valintamerkki
5. Etsi laitteeni5. Find My Device Valintamerkki Valintamerkki Valintamerkki
6. Fonttien virtauttaminen6. Font streaming Valintamerkki Valintamerkki
7. Insider-esiversiot7. Insider Preview builds Valintamerkki Valintamerkki Valintamerkki
8. Internet Explorer8. Internet Explorer Valintamerkki Valintamerkki
10. Tapahtumaruudut10. Live Tiles Valintamerkki Valintamerkki
11. Sähköpostin synkronisointi11. Mail synchronization Valintamerkki Valintamerkki
12. Microsoft-tili12. Microsoft Account Valintamerkki
13. Microsoft Edge13. Microsoft Edge Valintamerkki Valintamerkki
14. Verkkoyhteyden tilailmaisin14. Network Connection Status Indicator Valintamerkki Valintamerkki
15. Offline-kartat15. Offline maps Valintamerkki Valintamerkki Valintamerkki
16. OneDrive16. OneDrive Valintamerkki Valintamerkki
17. Valmiiksi asennetut sovellukset17. Preinstalled apps Valintamerkki
18. Asetukset > Tietosuoja18. Settings > Privacy
    18.1 Yleistä    18.1 General Valintamerkki Valintamerkki Valintamerkki
    18.2 Sijainti    18.2 Location Valintamerkki Valintamerkki Valintamerkki
    18.3 Kamera    18.3 Camera Valintamerkki Valintamerkki Valintamerkki
    18.4 Mikrofoni    18.4 Microphone Valintamerkki Valintamerkki Valintamerkki
    18.5. Ilmoitukset    18.5 Notifications Valintamerkki Valintamerkki Valintamerkki
    18.6 Puhe    18.6 Speech Valintamerkki Valintamerkki Valintamerkki
    18.7 Tilin tiedot    18.7 Account info Valintamerkki Valintamerkki Valintamerkki
    18.8 Yhteystiedot    18.8 Contacts Valintamerkki Valintamerkki Valintamerkki
    18.9 Kalenteri    18.9 Calendar Valintamerkki Valintamerkki Valintamerkki
    18.10 Puheluhistoria    18.10 Call history Valintamerkki Valintamerkki Valintamerkki
    18.11 Sähköposti    18.11 Email Valintamerkki Valintamerkki Valintamerkki
    18.12 Viestit    18.12 Messaging Valintamerkki Valintamerkki Valintamerkki
    18.13 Puhelut    18.13 Phone calls Valintamerkki Valintamerkki Valintamerkki
    18.14 Radiot    18.14 Radios Valintamerkki Valintamerkki Valintamerkki
    18.15 Muut laitteet    18.15 Other devices Valintamerkki Valintamerkki Valintamerkki
    18.16 Palaute ja diagnostiikka    18.16 Feedback & diagnostics Valintamerkki Valintamerkki Valintamerkki
    18.17 Taustasovellukset    18.17 Background apps Valintamerkki Valintamerkki Valintamerkki
    18.18 Liike    18.18 Motion Valintamerkki Valintamerkki Valintamerkki
    18.19 Tehtävät    18.19 Tasks Valintamerkki Valintamerkki Valintamerkki
    18.20 Sovellusten diagnostiikka    18.20 App Diagnostics Valintamerkki Valintamerkki Valintamerkki
    18.21 Käsinkirjoitus ja kirjoittaminen    18.21 Inking & Typing Valintamerkki Valintamerkki
    18.22 Toimintahistoria    18.22 Activity History Valintamerkki Valintamerkki Valintamerkki
    18.23 Ääniaktivointi    18.23 Voice Activation Valintamerkki Valintamerkki Valintamerkki
19. Ohjelmistojen suojausympäristö19. Software Protection Platform Valintamerkki Valintamerkki
20. Tallennustilan kunto20. Storage Health Valintamerkki Valintamerkki
21. Synkronoi asetukset21. Sync your settings Valintamerkki Valintamerkki Valintamerkki
22. Teredo22. Teredo Valintamerkki Valintamerkki
23. WLAN-seuranta23. Wi-Fi Sense Valintamerkki Valintamerkki Valintamerkki
24. Windows Defender24. Windows Defender Valintamerkki Valintamerkki
25. Windowsin tapahtumanäyttö25. Windows Spotlight Valintamerkki Valintamerkki Valintamerkki
26. Microsoft Store26. Microsoft Store Valintamerkki Valintamerkki
27. Verkkosivustojen sovellukset27. Apps for websites Valintamerkki Valintamerkki
28 Toimituksen optimointi28. Delivery Optimization Valintamerkki Valintamerkki Valintamerkki
29. Windows Update29. Windows Update Valintamerkki Valintamerkki

Kunkin asetuksen määrittäminenHow to configure each setting

Seuraavissa osissa on lisätietoja kunkin asetuksen määrittämisestä.Use the following sections for more information about how to configure each setting.

1. Päävarmenteiden automaattinen päivittäminen1. Automatic Root Certificates Update

Päävarmenteiden automaattinen päivittäminen -osa on suunniteltu tarkistamaan automaattisesti Windows Updaten luotettujen myöntäjien luettelosta, onko päivitystä saatavana.The Automatic Root Certificates Update component is designed to automatically check the list of trusted authorities on Windows Update to see if an update is available. Jos haluat lisätietoja, katso Päävarmenteiden automaattisen päivittämisen määritys.For more information, see Automatic Root Certificates Update Configuration. Vaikka sitä ei suositella, voit poistaa käytöstä päävarmenteiden automaattisen päivityksen, mikä estää myös kiellettyjen varmenteiden luettelon ja PIN-sääntöluettelon päivitykset.Although not recommended, you can turn off Automatic Root Certificates Update, which also prevents updates to the disallowed certificate list and the pin rules list.

Huomautus

Jos päävarmenteita ei ladata automaattisesti, laite ei välttämättä pysty muodostamaan yhteyttä joihinkin verkkosivustoihin.By not automatically downloading the root certificates the device may not be able to connect to some websites.

Windows 10, Windows Server 2016 with Desktop Experience ja Windows Server 2016 Server Core:For Windows 10, Windows Server 2016 with Desktop Experience, and Windows Server 2016 Server Core:

 • Ota käyttöön ryhmäkäytäntö: Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Järjestelmä > Internet-yhteyden hallinta > Internet-yhteyden asetukset > Poista käytöstä päävarmenteiden automaattinen päivittäminenEnable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > System > Internet Communication Management > Internet Communication Settings > Turn off Automatic Root Certificates Update

  -ja--and-

 1. Siirry kohtaan Tietokoneasetukset > Windows-asetukset > Suojausasetukset > Julkisen avaimen käytännöt.Navigate to Computer Configuration > Windows Settings > Security Settings > Public Key Policies.
 2. Kaksoisosoita Sertifikaattipolun vahvistusasetukset.Double-click Certificate Path Validation Settings.
 3. Valitse Verkkohaku-välilehdeltä Määritä nämä käytäntöasetukset -valintaruutu.On the Network Retrieval tab, select the Define these policy settings check box.
 4. Tyhjennä Päivitä Microsoftin päävarmenneohjelman varmenteet automaattisesti (suositus) -valintaruutu ja valitse sitten OK.Clear the Automatically update certificates in the Microsoft Root Certificate Program (recommended) check box, and then click OK.

-tai--or-

 • Luo rekisteripolku HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot ja lisää sitten REG_DWORD-rekisteriasetus nimeltä DisableRootAutoUpdate, jonka arvo on 1.Create the registry path HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot and then add a REG_DWORD registry setting, named DisableRootAutoUpdate, with a value of 1.

  -ja--and-

 1. Siirry kohtaan Tietokoneasetukset > Windows-asetukset > Suojausasetukset > Julkisen avaimen käytännöt.Navigate to Computer Configuration > Windows Settings > Security Settings > Public Key Policies.
 2. Kaksoisosoita Sertifikaattipolun vahvistusasetukset.Double-click Certificate Path Validation Settings.
 3. Valitse Verkkohaku-välilehdeltä Määritä nämä käytäntöasetukset -valintaruutu.On the Network Retrieval tab, select the Define these policy settings check box.
 4. Tyhjennä Päivitä Microsoftin päävarmenneohjelman varmenteet automaattisesti (suositus) -valintaruutu ja valitse sitten OK.Clear the Automatically update certificates in the Microsoft Root Certificate Program (recommended) check box, and then click OK.

Windows Server 2016 Nano Server:On Windows Server 2016 Nano Server:

 • Luo rekisteripolku HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot ja lisää sitten REG_DWORD-rekisteriasetus, jonka nimi on DisableRootAutoUpdate ja arvo 1.Create the registry path HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot and then add a REG_DWORD registry setting, named DisableRootAutoUpdate, with a value of 1.

Huomautus

Kumottujen varmenteiden luettelon ja OCSP:n verkkoliikenne on tällä hetkellä sallittu ja näkyy verkkojäljityksessä.CRL and OCSP network traffic is currently Allowed Traffic and will still show up in network traces. Kumottujen varmenteiden luettelon ja OCSP:n tarkistukset tehdään varmenteiden myöntäjille.CRL and OCSP checks are made to the issuing certificate authorities. Microsoft on yksi niistä, mutta myöntäjiä on myös monia muita, kuten Digicert, Thawte, Google, Symantec ja VeriSign.Microsoft is one of them, but there are many others, such as DigiCert, Thawte, Google, Symantec, and VeriSign.

Käytä ryhmäkäytäntöjä Cortanan asetusten hallintaan.Use Group Policies to manage settings for Cortana. Lisätietoja on ohjeaiheessa Cortana, haku ja tietosuoja: usein kysytyt kysymykset.For more info, see Cortana, Search, and privacy: FAQ.

2.1 Cortanan ja haun ryhmäkäytännöt2.1 Cortana and Search Group Policies

Etsi Cortana-ryhmäkäytäntöobjektit kohdasta Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Windowsin osat > Haku.Find the Cortana Group Policy objects under Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Search.

KäytäntöPolicy KuvausDescription
Salli CortanaAllow Cortana Valitse, haluatko sallia Cortanan asennuksen ja suorituksen laitteessa.Choose whether to let Cortana install and run on the device.

Poista tämä käytäntö käytöstä, jos haluat poistaa Cortanan käytöstä.Disable this policy to turn off Cortana.
Salli haun ja Cortanan käyttää sijaintiaAllow search and Cortana to use location Valitse, voivatko Cortana ja haku tarjota sijaintikohtaisia hakutuloksia.Choose whether Cortana and Search can provide location-aware search results.

Poista käytöstä tämä käytäntö estääksesi Cortanaa käyttämästä sijaintitietoja.Disable this policy to block access to location information for Cortana.
Älä salli Internet-hakuaDo not allow web search Valitse, haluatko etsiä Internet-sisältöä Windows Desktop Search -haulla.Choose whether to search the web from Windows Desktop Search.

Ota käyttöön tämä käytäntö, jos haluat poistaa mahdollisuuden etsiä Internet-sisältöä Cortanan avulla.Enable this policy to remove the option to search the Internet from Cortana.
Älä etsi Internetistä äläkä näytä Internet-tuloksia haussaDon't search the web or display web results in Search Valitse, haluatko etsiä Internet-sisältöä Cortanan avulla.Choose whether to search the web from Cortana.

Ota käyttöön tämä käytäntö, jos haluat estää Internet-kyselyjen ja tulosten näyttämisen haussa.Enable this policy to stop web queries and results from showing in Search.

Voit myös ottaa käyttöön ryhmäkäytännöt käyttämällä seuraavia rekisteriavaimia:You can also apply the Group Policies using the following registry keys:

KäytäntöPolicy RekisteripolkuRegistry Path
Salli CortanaAllow Cortana HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows SearchHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search
REG_DWORD: AllowCortanaREG_DWORD: AllowCortana
Arvo: 0Value: 0
Salli haun ja Cortanan käyttää sijaintiaAllow search and Cortana to use location HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows SearchHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search
REG_DWORD: AllowSearchToUseLocationREG_DWORD: AllowSearchToUseLocation
Arvo: 0Value: 0
Älä salli Internet-hakuaDo not allow web search HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows SearchHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search
REG_DWORD: DisableWebSearchREG_DWORD: DisableWebSearch
Arvo: 1Value: 1
Älä etsi Internetistä äläkä näytä Internet-tuloksia haussaDon't search the web or display web results in Search HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows SearchHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search
REG_DWORD: ConnectedSearchUseWebREG_DWORD: ConnectedSearchUseWeb
Arvo: 0Value: 0

Tärkeä

Ryhmäkäytäntöeditoria käytettäessä näiden vaiheiden suorittaminen on pakollista kaikissa tuetuissa Windows 10 -versioissa, mutta niitä ei tarvita laitteissa, joiden käyttöjärjestelmä on Windows 10:n versio 1607 tai Windows Server 2016.Using the Group Policy editor these steps are required for all supported versions of Windows 10, however they are not required for devices running Windows 10, version 1607 or Windows Server 2016.

 1. Laajenna Tietokoneasetukset > Windows-asetukset > Suojausasetukset > Windows Defenderin laajennettu palomuuri > Windows Defenderin laajennettu palomuuri - <LDAP-nimi>, ja valitse sitten Lähtevän liikenteen säännöt.Expand Computer Configuration > Windows Settings > Security Settings > Windows Defender Firewall with Advanced Security > Windows Defender Firewall with Advanced Security - <LDAP name>, and then click Outbound Rules.

 2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Lähtevän liikenteen säännöt, ja valitse sitten Uusi sääntö.Right-click Outbound Rules, and then click New Rule. Uuden lähtevän liikenteen säännön ohjattu toiminto käynnistyy.The New Outbound Rule Wizard starts.

 3. Valitse Säännön tyyppi -sivulla Ohjelma, ja valitse sitten Seuraava.On the Rule Type page, click Program, and then click Next.

 4. Valitse Ohjelma-sivulla Tämän ohjelman polku, kirjoita %windir%\systemapps\Microsoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewy\SearchUI.exe, ja valitse sitten Seuraava.On the Program page, click This program path, type %windir%\systemapps\Microsoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewy\SearchUI.exe, and then click Next.

 5. Valitse Toiminto-sivulla Estä yhteys, ja valitse sitten Seuraava.On the Action page, click Block the connection, and then click Next.

 6. Varmista Profiili-sivulla, että Toimialue-, Yksityinen- ja Julkinen-valintaruudut ovat valittuina, ja valitse sitten Seuraava.On the Profile page, ensure that the Domain, Private, and Public check boxes are selected, and then click Next.

 7. Kirjoita Nimi-sivulle säännön nimi, kuten Cortanan palomuurimääritys, ja valitse sitten Valmis.On the Name page, type a name for the rule, such as Cortana firewall configuration, and then click Finish.

 8. Napsauta hiiren kakkospainikkeella uutta sääntöä, valitse Ominaisuudet, ja valitse sitten Protokollat ja portit.Right-click the new rule, click Properties, and then click Protocols and Ports.

 9. Määritä Protokollat ja portit -sivu, jossa on seuraavat tiedot, ja valitse sitten OK.Configure the Protocols and Ports page with the following info, and then click OK.

  • Valitse Protokollatyyppi-asetukseksi TCP.For Protocol type, choose TCP.

  • Valitse Paikallinen portti -asetukseksi Kaikki portit.For Local port, choose All Ports.

  • Valitse Etäportti-asetukseksi Kaikki portit.For Remote port, choose All ports.

-tai--or-

 • Luo uusi REG_SZ-rekisteriasetus nimeltä {0DE40C8E-C126-4A27-9371-A27DAB1039F7} kohdassa HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsFirewall\FirewallRules ja aseta sen arvoksi v2.25|Action=Block|Active=TRUE|Dir=Out|Protocol=6|App=%windir%\SystemApps\Microsoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewy\searchUI.exe|Name=Block outbound Cortana|Create a new REG_SZ registry setting named {0DE40C8E-C126-4A27-9371-A27DAB1039F7} in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsFirewall\FirewallRules and set it to a value of v2.25|Action=Block|Active=TRUE|Dir=Out|Protocol=6|App=%windir%\SystemApps\Microsoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewy\searchUI.exe|Name=Block outbound Cortana|

Jos organisaatiosi testaa verkkoliikennettä, älä käytä verkon välityspalvelinta, sillä Windows-palomuuri ei estä välityspalvelimen liikennettä.If your organization tests network traffic, do not use a network proxy as Windows Firewall does not block proxy traffic. Käytä sen sijaan verkkoliikenteen analysoijaa.Instead, use a network traffic analyzer. Saatavana on useita maksuttomia verkkoliikenteen analysoijia eri tarpeisiin.Based on your needs, there are many network traffic analyzers available at no cost.

3. Päivämäärä ja aika3. Date & Time

Voit estää Windowsia asettamasta aikaa automaattisesti.You can prevent Windows from setting the time automatically.

 • Ominaisuuden poistaminen käytöstä käyttöliittymässä: Asetukset > Aika ja kieli > Päivämäärä ja aika > Määritä aika automaattisestiTo turn off the feature in the UI: Settings > Time & language > Date & time > Set time automatically

  -tai--or-

 • Luo REG_SZ-rekisteriasetus arvolla NoSync kohtaan HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters\Type.Create a REG_SZ registry setting in HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters\Type with a value of NoSync.

Tee sitten seuraavat määritykset:After that, configure the following:

 • Poista käytöstä ryhmäkäytäntö: Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Järjestelmä > Windows-aikapalvelu > Aikatoimittajat > Ota käyttöön Windows NTP -asiakasDisable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > System > Windows Time Service > Time Providers > Enable Windows NTP Client

  -tai--or-

 • Luo uusi REG_DWORD-rekisteriasetus nimeltä Enabled kohdassa HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\W32time\TimeProviders\NtpClient ja aseta sen arvoksi 0 (nolla).Create a new REG_DWORD registry setting named Enabled in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\W32time\TimeProviders\NtpClient and set it to 0 (zero).

4. Laitteen metatietojen noutaminen4. Device metadata retrieval

Jos haluat estää Windowsia hakemasta laitteen metatietoja Internetistä, toimi seuraavasti:To prevent Windows from retrieving device metadata from the Internet:

 • Ota käyttöön ryhmäkäytäntö: Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Järjestelmä > Laitteen asennus > Estä laitteiden metatietojen noutaminen Internetistä.Enable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > System > Device Installation > Prevent device metadata retrieval from the Internet.

  -tai--or -

 • Luo uusi REG_DWORD-rekisteriasetus nimeltä PreventDeviceMetadataFromNetwork kohtaan HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Device Metadata ja aseta sen arvoksi 1 (yksi).Create a new REG_DWORD registry setting named PreventDeviceMetadataFromNetwork in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Device Metadata and set it to 1 (one).

5. Etsi laitteeni5. Find My Device

Etsi laitteeni -toiminnon poistaminen käytöstä:To turn off Find My Device:

 • Poista käytöstä tämä käyttöliittymän ominaisuus siirtymällä kohtaan Asetukset-> Päivittäminen ja suojaus-> Etsi laitteeni, napsauttamalla Muuta-painiketta ja asettamalla arvoksi ei käytössäTurn Off the feature in the UI by going to Settings -> Update & Security -> Find My Device, click the Change button, and set the value to Off

  -tai--or-

 • Poista käytöstä ryhmäkäytäntö: Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Windowsin osat > Etsi laitteeni > Ota käyttöön / poista käytöstä Etsi laitteeniDisable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Template > Windows Components > Find My Device > Turn On/Off Find My Device

  -tai--or-

 • Voit myös luoda uuden REG_DWORD-rekisteriasetuksen HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\FindMyDevice\AllowFindMyDevice arvolla 0 (nolla).You can also create a new REG_DWORD registry setting HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\FindMyDevice\AllowFindMyDevice to 0 (zero).

6. Fonttien virtauttaminen6. Font streaming

Fontit, jotka sisältyvät Windowsiin, mutta joita ei ole tallennettu paikalliseen laitteeseen, voidaan ladata tarvittaessa.Fonts that are included in Windows but that are not stored on the local device can be downloaded on demand.

Jos käytössäsi on Windows 10 -versio 1607, Windows Server 2016 tai uudempi versio:If you're running Windows 10, version 1607, Windows Server 2016, or later:

 • Poista käytöstä ryhmäkäytäntö: Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Verkko > Fontit > Ota käyttöön fontin tarjoajat.Disable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Network > Fonts > Enable Font Providers.

  -tai--or-

 • Luo uusi REG_DWORD-rekisteriasetus HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System\EnableFontProviders arvolla 0 (nolla).Create a new REG_DWORD registry setting HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System\EnableFontProviders to 0 (zero).

Huomautus

Kun olet ottanut käyttöön tämän käytännön, sinun on käynnistettävä laite uudelleen, jotta se tulee voimaan.After you apply this policy, you must restart the device for it to take effect.

7. Insider-esiversiot7. Insider Preview builds

Windows Insider Preview -ohjelman avulla voit auttaa kehittämään Windowsin tulevaisuutta, liittyä yhteisöön ja saada käyttöösi uudet Windows 10 -versiot jo varhaisessa vaiheessa.The Windows Insider Preview program lets you help shape the future of Windows, be part of the community, and get early access to releases of Windows 10. Tämä asetus estää tietoliikenteen Windows Insider Preview -palveluun, joka etsii uusia versioita.This setting stops communication with the Windows Insider Preview service that checks for new builds. Windows Insider Preview -esiversiot koskevat vain Windows 10:tä, eikä niitä ole saatavilla Windows Server 2016:een.Windows Insider Preview builds only apply to Windows 10 and are not available for Windows Server 2016.

Huomautus

Jos päivität laitteen, joka on määritetty vähentämään yhteyksiä Windowsista Microsoft-palveluihin (toisin sanoen laitteessa on määritetty rajoitetun liikenteen asetus), Windows Insider Preview -esiversioon, Palaute ja diagnostiikka -asetukseksi asetetaan automaattisesti Täysi.If you upgrade a device that is configured to minimize connections from Windows to Microsoft services (that is, a device configured for Restricted Traffic) to a Windows Insider Preview build, the Feedback & Diagnostic setting will automatically be set to Full. Vaikka diagnostiikkatietojen taso saattaa alussa olla Perus, muutaman tunnin kuluttua käyttöliittymän päivityksestä tai tietokoneen uudelleenkäynnistyksestä asetukseksi muuttuu Täysi.Although the diagnostic data level may initially appear as Basic, a few hours after the UI is refreshed or the machine is rebooted, the setting will become Full.

Voit poistaa käytöstä Insider Preview -esiversiot Windows 10:n julkaistua versiota varten seuraavasti:To turn off Insider Preview builds for a released version of Windows 10:

 • Poista käytöstä ryhmäkäytäntö: Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Windowsin osat > Tietojen kerääminen ja esiversiot > Ota käyttöön tai poista käytöstä käyttäjien mahdollisuus hallita Insider-esiversioita.Disable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Data Collection and Preview Builds > Toggle user control over Insider builds.

Voit poistaa käytöstä Insider Preview -esiversiot Windows 10:ssä:To turn off Insider Preview builds for Windows 10:

Huomautus

Jos käytössäsi on Windows 10:n esiversio, sinun on palautettava käyttöön julkaistu versio, ennen kuin voit poistaa käytöstä Insider Preview -esiversiot.If you're running a preview version of Windows 10, you must roll back to a released version before you can turn off Insider Preview builds.

 • Poista ominaisuus käytöstä käyttöliittymässä: Asetukset > Päivittäminen ja suojaus > Windows Insider Program > Lopeta Insider Preview -esiversiot.Turn off the feature in the UI: Settings > Update & security > Windows Insider Program > Stop Insider Preview builds.

  -tai--or-

 • Ota käyttöön ryhmäkäytäntö Ota käyttöön tai poista käytöstä käyttäjien mahdollisuus hallita Insider-esiversioita kohdassa Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Windowsin osat > Tietojen kerääminen ja esiversiotEnable the Group Policy Toggle user control over Insider builds under Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Data Collection and Preview Builds

  -tai--or-

 • Luo uusi REG_DWORD-rekisteriasetus nimeltä AllowBuildPreview kohtaan HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\PreviewBuilds ja aseta sen arvoksi 0 (nolla)Create a new REG_DWORD registry setting named AllowBuildPreview in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\PreviewBuilds with a value of 0 (zero)

8. Internet Explorer8. Internet Explorer

Huomautus

Kun yrität käyttää Internet Exploreria missä tahansa Windows Server -versiossa, ota huomioon, että parannetun suojauksen asetukset (ESC) rajoitukset ovat voimassa.When attempting to use Internet Explorer on any edition of Windows Server be aware there are restrictions enforced by Enhanced Security Configuration (ESC). Seuraavat ryhmäkäytännöt ja rekisteriavaimet liittyvät käyttäjien vuorovaikutustilanteisiin tavallisen taustaliikenteen sijaan.The following Group Policies and Registry Keys are for user interactive scenarios rather than the typical idle traffic scenario. Etsi Internet Explorer -ryhmäkäytäntöobjektit kohdasta Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Windowsin osat > Internet Explorer ja aseta seuraavat asetukset:Find the Internet Explorer Group Policy objects under Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Internet Explorer and make these settings:

KäytäntöPolicy KuvausDescription
Ehdotettujen sivustojen ottaminen käyttöönTurn on Suggested Sites Valitse, voiko työntekijä määrittää Ehdotetut sivustot -ominaisuuden.Choose whether an employee can configure Suggested Sites.
Asetus: Ei käytössäSet Value to: Disabled
Voit myös poistaa tämän käytöstä käyttöliittymässä poistamalla valintaruudun kohdasta Internet-asetukset > Lisäasetukset > Ota käyttöön Ehdotetut sivustot.You can also turn this off in the UI by clearing the Internet Options > Advanced > Enable Suggested Sites check box.
Salli Microsoft-palveluiden tarjota parempia ehdotuksia, kun käyttäjä kirjoittaa osoiterivilleAllow Microsoft services to provide enhanced suggestions as the user types in the Address Bar Valitse, voiko työntekijä määrittää paremmat ehdotukset, jotka näytetään, kun hän kirjoittaa osoiteriville.Choose whether an employee can configure enhanced suggestions, which are presented to the employee as they type in the Address Bar.
Asetus: Ei käytössäSet Value to: Disabled
Poista käytöstä verkko-osoitteiden automaattinen täydennysTurn off the auto-complete feature for web addresses Valitse, ehdottaako automaattinen täydennys mahdollisia osumia, kun työntekijä kirjoittaa verkko-osoitetta osoiteriville.Choose whether auto-complete suggests possible matches when employees are typing web address in the Address Bar.
Asetus: KäytössäSet Value to: Enabled
Voit myös poistaa tämän käytöstä käyttöliittymässä poistamalla valintaruudun kohdasta Internet-asetukset > Lisäasetukset > Käytä automaattista täydennystä Internet Explorerin osoiterivillä ja Avaa-valintaikkunassa.You can also turn this off in the UI by clearing the Internet Options > Advanced > Use inline AutoComplete in the Internet Explorer Address Bar and Open Dialog check box.
Poista käytöstä selaimen maantieteellisen sijainnin ominaisuusTurn off browser geolocation Valita, voivatko verkkosivustot pyytää sijaintitietoja Internet Explorerilta.Choose whether websites can request location data from Internet Explorer.
Asetus: KäytössäSet Value to: Enabled
Estä Windows Defender SmartScreenin hallintaPrevent managing Windows Defender SmartScreen Valitse, voivatko työntekijät hallita Windows Defender SmartScreeniä Internet Explorerissa.Choose whether employees can manage the Windows Defender SmartScreen in Internet Explorer.
Aseta arvoksi Käytössä ja valitse sitten Valitse Windows Defender SmartScreen -tila -asetukseksi Ei käytössä.Set Value to: Enabled and then set Select Windows Defender SmartScreen mode to Off.
RekisteriavainRegistry Key RekisteripolkuRegistry path
Ehdotettujen sivustojen ottaminen käyttöönTurn on Suggested Sites HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Suggested SitesHKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Suggested Sites
REG_DWORD: EnabledREG_DWORD: Enabled
Asetus: 0Set Value to: 0
Salli Microsoft-palveluiden tarjota parempia ehdotuksia, kun käyttäjä kirjoittaa osoiterivilleAllow Microsoft services to provide enhanced suggestions as the user types in the Address Bar HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet ExplorerHKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer
REG_DWORD: AllowServicePoweredQSAREG_DWORD: AllowServicePoweredQSA
Asetus: 0Set Value to: 0
Poista käytöstä verkko-osoitteiden automaattinen täydennysTurn off the auto-complete feature for web addresses HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AutoCompleteHKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AutoComplete
REG_SZ: AutoSuggestREG_SZ: AutoSuggest
Asetus: noSet Value to: no
Poista käytöstä selaimen maantieteellinen sijaintiTurn off browser geolocation HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\GeolocationHKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Geolocation
REG_DWORD: PolicyDisableGeolocationREG_DWORD: PolicyDisableGeolocation
Asetus: 1Set Value to: 1
Estä Windows Defender SmartScreenin hallintaPrevent managing Windows Defender SmartScreen HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\PhishingFilterHKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\PhishingFilter
REG_DWORD: EnabledV9REG_DWORD: EnabledV9
Asetus: 0Set Value to: 0

Internet Explorer käyttää myös muita ryhmäkäytäntöobjekteja:There are more Group Policy objects that are used by Internet Explorer:

PolkuPath KäytäntöPolicy KuvausDescription
Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Windowsin osat > Internet Explorer > Yhteensopivuusnäkymä > Poista yhteensopivuusnäkymä käytöstäComputer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Internet Explorer > Compatibility View > Turn off Compatibility View Poista yhteensopivuusnäkymä käytöstä.Turn off Compatibility View. Valitse, voiko työntekijä korjata selaamisen aikana mahdollisesti esiintyviä sivustojen näyttöongelmia.Choose whether an employee can fix website display problems that he or she may encounter while browsing.
Asetus: KäytössäSet to: Enabled
Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Windowsin osat > Internet Explorer > Internet-ohjauspaneeli > Lisäasetukset-sivuComputer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Internet Explorer > Internet Control Panel > Advanced Page Poista käytöstä Selaus seuraavaan ja sivun ennakointi -ominaisuusTurn off the flip ahead with page prediction feature Valitse, voiko työntekijä siirtyä verkkosivuston seuraavaan esiladattuun sivuun sipaisemalla näyttöä tai valitsemalla Seuraava.Choose whether an employee can swipe across a screen or click forward to go to the next pre-loaded page of a website.
Asetus: KäytössäSet to: Enabled
Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Windowsin osat > RSS-syötteetComputer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > RSS Feeds Poista käytöstä syötteiden ja Web Slice -linkkien taustasynkronointiTurn off background synchronization for feeds and Web Slices Valitse, onko syötteiden ja Web Slice -linkkien taustasynkronointi käytössä.Choose whether to have background synchronization for feeds and Web Slices.
Asetus: KäytössäSet to: Enabled
Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Ohjauspaneeli > Salli online-vinkitComputer Configuration > Administrative Templates > Control Panel > Allow Online Tips Salli online-vinkitAllow Online Tips Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä Asetukset-sovelluksen online-vinkkien ja ohjeiden hakemisen.Enables or disables the retrieval of online tips and help for the Settings app.
Asetus: Ei käytössäSet to: Disabled

Voit määrittää nämä käytännöt myös rekisteriavainten avulla.You can also use Registry keys to set these policies.

RekisteriavainRegistry Key RekisteripolkuRegistry path
Valitse, voivatko työntekijät määrittää Yhteensopivuusnäkymän.Choose whether employees can configure Compatibility View. HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\BrowserEmulationHKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\BrowserEmulation
REG_DWORD: DisableSiteListEditingREG_DWORD: DisableSiteListEditing
Asetus: 1Set Value to 1
Poista käytöstä Selaus seuraavaan ja sivun ennakointi -ominaisuusTurn off the flip ahead with page prediction feature HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\FlipAheadHKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\FlipAhead
REG_DWORD: EnabledREG_DWORD: Enabled
Asetus: 0Set Value to 0
Poista käytöstä syötteiden ja Web Slice -linkkien taustasynkronointiTurn off background synchronization for feeds and Web Slices HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\FeedsHKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Feeds
REG_DWORD: BackgroundSyncStatusREG_DWORD: BackgroundSyncStatus
Asetus: 0Set Value to 0
Salli online-vinkitAllow Online Tips HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ExplorerHKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
REG_DWORD: AllowOnlineTipsREG_DWORD: AllowOnlineTips
Asetus: 0Set Value to 0

Aloitussivun poistaminen käytöstä:To turn off the home page:

 • Ota käyttöön ryhmäkäytäntö: Käyttäjäasetukset > Hallintamallit > Windowsin osat > Internet Explorer > Estä kotisivuasetusten muuttaminen, ja aseta sen arvoksi about:blankEnable the Group Policy: User Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Internet Explorer > Disable changing home page settings, and set it to about:blank

  -tai--or-

 • Luo uusi REG_SZ-rekisteriasetus nimeltä Start Page kohtaan HKEY_Current_User\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main ja anna sen arvoksi about:blankCreate a new REG_SZ registry setting named Start Page in HKEY_Current_User\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main with a about:blank

  -ja--and -

 • Luo uusi REG_DWORD-rekisteriasetus nimeltä HomePage kohtaan HKEY_Current_User\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel ja aseta sen arvoksi 1 (yksi)Create a new REG_DWORD registry setting named HomePage in HKEY_Current_User\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel with a 1 (one)

Voit määrittää ohjatun aloittamisen seuraavasti:To configure the First Run Wizard:

 • Ota käyttöön ryhmäkäytäntö: Käyttäjäasetukset > Hallintamallit > Windowsin osat > Internet Explorer > Estä ohjatun aloittamisen käynnistyminen, ja aseta sen arvoksi Mene suoraan kotisivulleEnable the Group Policy: User Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Internet Explorer > Prevent running First Run wizard, and set it to Go directly to home page

  -tai--or-

 • Luo uusi REG_DWORD-rekisteriasetus nimeltä DisableFirstRunCustomize kohtaan HKEY_Current_User\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main ja aseta sen arvoksi 1 (yksi)Create a new REG_DWORD registry setting named DisableFirstRunCustomize in HKEY_Current_User\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main with a 1 (one)

Uuden välilehden toiminnan määrittäminen:To configure the behavior for a new tab:

 • Ota käyttöön ryhmäkäytäntö: Käyttäjäasetukset > Hallintamallit > Windowsin osat > Internet Explorer > Määritä uuden välilehden oletustoiminta, ja aseta arvoksi about:blankEnable the Group Policy: User Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Internet Explorer > Specify default behavior for a new tab, and set it to about:blank

  -tai--or-

 • Luo uusi REG_DWORD-rekisteriasetus nimeltä NewTabPageShow kohtaan HKEY_Current_User\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\TabbedBrowsing ja aseta sen arvoksi 0 (nolla)Create a new REG_DWORD registry setting named NewTabPageShow in HKEY_Current_User\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\TabbedBrowsing with a 0 (zero)

8.1 ActiveX-komponentin estäminen8.1 ActiveX control blocking

ActiveX-komponenttien estäminen lataa säännöllisesti uuden luettelon vanhentuneista ActiveX-komponenteista, jotka tulee estää.ActiveX control blocking periodically downloads a new list of out-of-date ActiveX controls that should be blocked.

Voit poistaa tämän käytöstä seuraavasti:You can turn this off by:

 • Ota käyttöön ryhmäkäytäntö: Käyttäjäasetukset > Hallintamallit > Windowsin osat > Internet Explorer > Suojausominaisuudet > Lisäosien hallinta > Poista käytöstä ActiveX:n VersionList-kohteen automaattinen lataaminenEnable the Group Policy: User Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Internet Explorer > Security Features > Add-on Management > Turn off Automatic download of the ActiveX VersionList

-tai--or-

 • Muuta REG_DWORD-rekisteriasetus HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\VersionManager\DownloadVersionList arvoon 0 (nolla).Changing the REG_DWORD registry setting HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\VersionManager\DownloadVersionList to 0 (zero).

Jos haluat lisätietoja, tutustu kohtaan Vanhentuneiden ActiveX-komponenttien estäminen.For more info, see Out-of-date ActiveX control blocking.

9. Käyttöoikeuksien hallintapalvelu9. License Manager

Voit poistaa käyttöoikeuksien hallintapalveluun liittyvän liikenteen käytöstä asettamalla seuraavan rekisterimerkinnän:You can turn off License Manager related traffic by setting the following registry entry:

 • Lisää REG_DWORD-arvo nimeltä Start kohtaan HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LicenseManager aseta sen arvoksi 4Add a REG_DWORD value named Start to HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LicenseManager and set the value to 4

 • Arvo 4 poistaa palvelun käytöstä.The value 4 is to disable the service. Rekisterin mahdolliset arvot ovatHere are the available options to set the registry:

  • 0x00000000 = käynnistys0x00000000 = Boot

  • 0x00000001 = järjestelmä0x00000001 = System

  • 0x00000002 = automaattinen0x00000002 = Automatic

  • 0x00000003 = manuaalinen0x00000003 = Manual

  • 0x00000004 = ei käytössä0x00000004 = Disabled

10. Tapahtumaruudut10. Live Tiles

Tapahtumaruutujen poistaminen käytöstä:To turn off Live Tiles:

 • Ota käyttöön ryhmäkäytäntö: Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Aloitusvalikko ja tehtäväpalkki > Ilmoitukset > Poista käytöstä ilmoitusten verkkokäyttöEnable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Start Menu and Taskbar > Notifications > Turn Off notifications network usage

  -tai--or-

 • Luo REG_DWORD-rekisteriasetus nimeltä NoCloudApplicationNotification kohtaan HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\PushNotifications ja aseta sen arvoksi 1 (yksi)Create a REG_DWORD registry setting named NoCloudApplicationNotification in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\PushNotifications with a value of 1 (one)

Windows 10 Mobilessa sinun on myös poistettava kaikkien aloitukseen kiinnitettyjen ruutujen kiinnitys.In Windows 10 Mobile, you must also unpin all tiles that are pinned to Start.

11. Sähköpostin synkronointi11. Mail synchronization

Sähköpostin synkronoinnin poistaminen käytöstä laitteen määritetyiltä Microsoft-tileiltä:To turn off mail synchronization for Microsoft Accounts that are configured on a device:

 • Poista kaikki yhdistetyt Microsoft-tilit kohdassa Asetukset > Tilit > Sähköposti ja tilit.In Settings > Accounts > Your email and accounts, remove any connected Microsoft Accounts.

  -tai--or-

 • Poista kaikki Microsoft-tilit Sähköposti-sovelluksesta.Remove any Microsoft Accounts from the Mail app.

Windowsin sähköpostisovelluksen poistaminen käytöstä:To turn off the Windows Mail app:

 • Luo REG_DWORD-rekisteriasetus nimeltä ManualLaunchAllowed kohtaan HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Mail ja aseta arvoksi 0 (nolla).Create a REG_DWORD registry setting named ManualLaunchAllowed in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Mail with a value of 0 (zero).

12. Microsoft-tili12. Microsoft Account

Käytä alla olevaa asetusta, jos haluat estää Microsoft-tilin pilvitodennuspalvelun tietoliikenteen.Use the below setting to prevent communication to the Microsoft Account cloud authentication service. Monet sovellukset ja järjestelmän osat, jotka ovat riippuvaisia Microsoft-tilin todennuksesta, eivät ehkä toimi oikein.Many apps and system components that depend on Microsoft Account authentication may lose functionality. Jotkin niistä voivat toimia odottamattomilla tavoilla.Some of them could be in unexpected ways. Esimerkiksi Windows Update ei enää tarjoa ominaisuuspäivityksiä laitteille, joissa on Windows 10:n versio 1709 tai uudempi.For example, Windows Update will no longer offer feature updates to devices running Windows 10 1709 or higher. Tutustu kohtaan Ominaisuuspäivityksiä ei tarjota, vaikka muita päivityksiä tarjotaan.See Feature updates are not being offered while other updates are.

Jos haluat poistaa käytöstä Microsoft-tilin sisäänkirjautumisavustajan:To disable the Microsoft Account Sign-In Assistant:

 • Muuta kohdan REG_DWORD-rekisteriasetus Start kohdassa HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\wlidsvc arvoon 4.Change the Start REG_DWORD registry setting in HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\wlidsvc to a value of 4.

13. Microsoft Edge13. Microsoft Edge

Käytä ryhmäkäytäntöjä Microsoft Edgen asetusten hallintaan.Use Group Policies to manage settings for Microsoft Edge. Saat lisätietoja artikkeleista Microsoft Edge ja tietosuoja: usein kysytyt kysymykset ja Microsoft Edgen käytäntöasetusten määrittäminen Windowsissa.For more info, see Microsoft Edge and privacy: FAQ and Configure Microsoft Edge policy settings on Windows.

13.1 Microsoft Edgen ryhmäkäytännöt13.1 Microsoft Edge Group Policies

Etsi Microsoft Edgen ryhmäkäytäntöobjektit kohdasta Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Windowsin osat > Microsoft Edge.Find the Microsoft Edge Group Policy objects under Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Microsoft Edge.

KäytäntöPolicy KuvausDescription
Salli osoiterivin avattavan luettelon ehdotuksetAllow Address bar drop-down list suggestions Valitse, näytetäänkö osoiterivin avattava luetteloChoose whether to show the address bar drop-down list
Asetus: Ei käytössäSet to Disabled
Salli Kirjat-kirjaston kokoonpanon päivityksetAllow configuration updates for the Books Library Valitse, tehdäänkö Kirjat-kirjastoon kokoonpanopäivityksiä.Choose whether configuration updates are done for the Books Library.
Asetus: Ei käytössäSet to Disabled
Määritä automaattinen täyttöConfigure Autofill Valitse, voivatko työntekijät käyttää automaattista täyttöä verkkosivustoissa.Choose whether employees can use autofill on websites.
Asetus: Ei käytössäSet to Disabled
Määritä Do Not TrackConfigure Do Not Track Valitse, voivatko työntekijät lähettää Do Not Track -otsikoita.Choose whether employees can send Do Not Track headers.
Asetus: KäytössäSet to Enabled
Määritä salasanan hallintaConfigure Password Manager Valitse, voivatko työntekijät tallentaa salasanat paikallisesti laitteisiinsa.Choose whether employees can save passwords locally on their devices.
Asetus: Pois käytöstäSet to Disabled
Määritä hakuehdotukset osoiterivilläConfigure search suggestions in Address Bar Valitse, näytetäänkö osoitepalkissa hakuehdotuksia.Choose whether the Address Bar shows search suggestions.
Asetus: Ei käytössäSet to Disabled
Määritä Windows Defender SmartScreen (Windows 10, versio 1703)Configure Windows Defender SmartScreen (Windows 10, version 1703) Valitse, onko Windows Defender SmartScreen käytössä vai ei.Choose whether Windows Defender SmartScreen is turned on or off.
Asetus: Ei käytössäSet to Disabled
Salli verkkosisältö Uusi välilehti -sivullaAllow web content on New Tab page Valitse, tuleeko uusi välilehti -sivu näkyviin.Choose whether a new tab page appears.
Asetus: Ei käytössäSet to Disabled
Määritä aloitussivutConfigure Start pages Valitse toimialueeseen liitettyjen laitteiden aloitussivu.Choose the Start page for domain-joined devices.
Käytössä, aseta arvoksi <about:blank>Enabled and Set this to <about:blank>
Estä ensimmäisen käyttökerran verkkosivun avautuminen Microsoft EdgessäPrevent the First Run webpage from opening on Microsoft Edge Valitse, näytetäänkö työntekijöille ensimmäisen käyttökerran verkkosivu.Choose whether employees see the First Run webpage.
Asetus: KäytössäSet to: Enable
Salli Microsoftin yhteensopivuusluetteloAllow Microsoft Compatibility List Valitse, käytetäänkö Microsoft Edgessä Microsoftin yhteensopivuusluetteloa.Choose whether to use the Microsoft Compatibility List in Microsoft Edge.
Asetus: Ei käytössäSet to: Disabled

Vaihtoehtoisesti voit määrittää seuraavat rekisteriavaimet kuvatulla tavalla:Alternatively, you can configure the following Registry keys as described:

RekisteriavainRegistry Key RekisteripolkuRegistry path
Salli osoiterivin avattavan luettelon ehdotuksetAllow Address Bar drop-down list suggestions HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MicrosoftEdge\ServiceUIHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MicrosoftEdge\ServiceUI
REG_DWORD-nimi: ShowOneBoxREG_DWORD name: ShowOneBox
Asetus: 0Set to 0
Salli Kirjat-kirjaston kokoonpanon päivityksetAllow configuration updates for the Books Library HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MicrosoftEdge\BooksLibraryHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MicrosoftEdge\BooksLibrary
REG_DWORD-nimi: AllowConfigurationUpdateForBooksLibraryREG_DWORD name: AllowConfigurationUpdateForBooksLibrary
Asetus: 0Set to 0
Määritä Automaattinen täyttöConfigure Autofill HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MicrosoftEdge\MainHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MicrosoftEdge\Main
REG_SZ-nimi: Use FormSuggestREG_SZ name: Use FormSuggest
Arvo: NoValue : No
Määritä Do Not TrackConfigure Do Not Track HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MicrosoftEdge\MainHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MicrosoftEdge\Main
REG_DWORD-nimi: DoNotTrackREG_DWORD name: DoNotTrack
REG_DWORD: 1REG_DWORD: 1
Määritä salasanan hallintaConfigure Password Manager HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MicrosoftEdge\MainHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MicrosoftEdge\Main
REG_SZ-nimi: FormSuggest PasswordsREG_SZ name: FormSuggest Passwords
REG_SZ: NoREG_SZ: No
Määritä osoiterivin hakuehdotuksetConfigure search suggestions in Address Bar HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MicrosoftEdge\SearchScopesHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MicrosoftEdge\SearchScopes
REG_DWORD-nimi: ShowSearchSuggestionsGlobalREG_DWORD name: ShowSearchSuggestionsGlobal
Arvo: 0Value: 0
Määritä Windows Defender SmartScreen (Windows 10, versio 1703)Configure Windows Defender SmartScreen (Windows 10, version 1703) HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MicrosoftEdge\PhishingFilterHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MicrosoftEdge\PhishingFilter
REG_DWORD-nimi: EnabledV9REG_DWORD name: EnabledV9
Arvo: 0Value: 0
Salli verkkosisältö Uusi välilehti -sivullaAllow web content on New Tab page HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MicrosoftEdge\ServiceUIHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MicrosoftEdge\ServiceUI
REG_DWORD-nimi: AllowWebContentOnNewTabPageREG_DWORD name: AllowWebContentOnNewTabPage
Arvo: 0Value: 0
Määritä yrityksen aloitussivutConfigure corporate Home pages HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MicrosoftEdge\Internet SettingsHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MicrosoftEdge\Internet Settings
REG_SZ-nimi: ProvisionedHomePagesREG_SZ name: ProvisionedHomePages
Arvo: <about:blank>Value: <about:blank>
Estä ensimmäisen käyttökerran verkkosivun avautuminen Microsoft EdgessäPrevent the First Run webpage from opening on Microsoft Edge HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MicrosoftEdge\MainHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MicrosoftEdge\Main
REG_DWORD-nimi: PreventFirstRunPageREG_DWORD name: PreventFirstRunPage
Arvo: 1Value: 1
Valitse, voivatko työntekijät määrittää Yhteensopivuusnäkymän.Choose whether employees can configure Compatibility View. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MicrosoftEdge\BrowserEmulationHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MicrosoftEdge\BrowserEmulation
REG_DWORD: MSCompatibilityModeREG_DWORD: MSCompatibilityMode
Arvo: 0Value: 0

Täydellinen luettelo Microsoft Edgen käytännöistä on ohjeaiheessa Microsoft Edgen käytettävissä olevat käytännöt.For a complete list of the Microsoft Edge policies, see Available policies for Microsoft Edge.

14. Verkkoyhteyden tilailmaisin14. Network Connection Status Indicator

Verkkoyhteyden tilailmaisin (NCSI) tunnistaa Internet-yhteyden ja yrityksen verkkoyhteyden tilan.Network Connection Status Indicator (NCSI) detects Internet connectivity and corporate network connectivity status. NCSI lähettää DNS-pyynnön ja HTTP-kyselyn tähän kohteeseen http://www.msftconnecttest.com/connecttest.txt määrittääkseen, onko laite yhteydessä Internetiin.NCSI sends a DNS request and HTTP query to http://www.msftconnecttest.com/connecttest.txt to determine if the device can communicate with the Internet. Lisätietoja on Microsoft Networking -blogissa.See the Microsoft Networking Blog to learn more.

Versiota 1607 edeltävissä Windows 10 -versioissa ja Windows Server 2016:ssa URL oli http://www.msftncsi.com/ncsi.txt.In versions of Windows 10 prior to version 1607 and Windows Server 2016, the URL was http://www.msftncsi.com/ncsi.txt.

Voit poistaa NCSI:n käytöstä tekemällä jonkin seuraavista toimista:You can turn off NCSI by doing one of the following:

 • Ota käyttöön ryhmäkäytäntö: Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Järjestelmä > Internet-yhteyden hallinta > Internet-yhteyden asetukset > Poista käytöstä Windowsin verkkoyhteyden tilailmaisimen aktiiviset testitEnable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > System > Internet Communication Management > Internet Communication Settings > Turn off Windows Network Connectivity Status Indicator active tests

Huomautus

Kun olet ottanut käyttöön tämän käytännön, sinun on käynnistettävä laite uudelleen, jotta käytäntöasetus tulee voimaan.After you apply this policy, you must restart the device for the policy setting to take effect.

-tai--or-

 • Luo REG_DWORD-rekisteriasetus nimeltä NoActiveProbe kohtaan HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\NetworkConnectivityStatusIndicator ja aseta arvoksi 1 (yksi).Create a REG_DWORD registry setting named NoActiveProbe in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\NetworkConnectivityStatusIndicator with a value of 1 (one).

15. Offline-kartat15. Offline maps

Voit poistaa käytöstä mahdollisuuden ladata ja päivittää offline-karttoja.You can turn off the ability to download and update offline maps.

 • Voit poistaa ominaisuuden käytöstä käyttöliittymässä siirtymällä kohtaan Asetukset -> Sovellukset -> Offline-kartat -> Karttapäivitykset ja ottamalla Päivitä kartat automaattisesti -asetuksen pois käytöstäTurn Off the feature in the UI by going to Settings -> Apps -> Offline maps -> Map updates, toggle the Automatically update maps switch to Off

  -tai--or-

 • Ota käyttöön ryhmäkäytäntö: Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Windowsin osat > Kartat > Poista käytöstä karttatietojen automaattinen lataus ja päivitysEnable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Maps > Turn off Automatic Download and Update of Map Data

  -tai--or-

 • Luo REG_DWORD-rekisteriasetus nimeltä AutoDownloadAndUpdateMapData kohtaan HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Maps ja aseta arvoksi 0 (nolla).Create a REG_DWORD registry setting named AutoDownloadAndUpdateMapData in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Maps with a value of 0 (zero).

  -ja--and-

 • Ota käyttöön ryhmäkäytäntö Windows 10:n versiossa 1607 ja sitä uudemmissa versioissa: Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Windowsin osat > Kartat > Poista hyväksymätön verkkoliikenne käytöstä Offline-karttojen asetukset -sivullaIn Windows 10, version 1607 and later, Enable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Maps > Turn off unsolicited network traffic on the Offline Maps settings page

  -tai--or-

 • Luo REG_DWORD-rekisteriasetus nimeltä AllowUntriggeredNetworkTrafficOnSettingsPage kohtaan HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Maps ja aseta sen arvoksi 0 (nolla).Create a REG_DWORD registry setting named AllowUntriggeredNetworkTrafficOnSettingsPage in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Maps with a value of 0 (zero).

16. OneDrive16. OneDrive

OneDriven poistaminen käytöstä organisaatiossasi:To turn off OneDrive in your organization:

 • Ota käyttöön ryhmäkäytäntö: Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Windowsin osat > OneDrive > Estä OneDriven käyttö tiedostojen tallentamiseenEnable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > OneDrive > Prevent the usage of OneDrive for file storage

  -tai--or-

 • Luo REG_DWORD-rekisteriasetus nimeltä DisableFileSyncNGSC kohtaan HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\OneDrive ja aseta sen arvoksi 1 (yksi).Create a REG_DWORD registry setting named DisableFileSyncNGSC in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\OneDrive with a value of 1 (one).

  -ja--and-

 • Ota käyttöön ryhmäkäytäntö: Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Windowsin osat > OneDrive > Estä OneDrivea kehittämästä verkkoliikennettä, kunnes käyttäjä kirjautuu OneDriveen (ota käyttöön)Enable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > OneDrive > Prevent OneDrive from generating network traffic until the user signs in to OneDrive (Enable)

  -tai--or-

 • Luo REG_DWORD-rekisteriasetus, jonka nimi on PreventNetworkTrafficPreUserSignIn kohtaan HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive ja aseta sen arvoksi 1 (yksi)Create a REG_DWORD registry setting named PreventNetworkTrafficPreUserSignIn in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive with a value of 1 (one)

17. Valmiiksi asennetut sovellukset17. Preinstalled apps

Jotkin esiasennetut sovellukset saavat sisältöä ennen sovelluksen avautumista erinomaisen käyttäjäkokemuksen varmistamiseksi.Some preinstalled apps get content before they are opened to ensure a great experience. Voit poistaa ne toimimalla tämän osan ohjeiden mukaan.You can remove these using the steps in this section.

Uutiset-sovelluksen poistaminen:To remove the News app:

 • Napsauta sovellusta hiiren kakkospainikkeella aloituksessa ja valitse Poista asennus.Right-click the app in Start, and then click Uninstall.

  -tai--or-

Tärkeä

Jos sinulla on ongelmia näiden komentojen kanssa, käynnistä järjestelmä uudelleen ja yritä suorittaa komentosarjat sitten uudelleen.If you have any issues with these commands, restart the system and try the scripts again.

 • Poista sovellus uusilta käyttäjätileiltä.Remove the app for new user accounts. Suorita järjestelmänvalvojan oikeuksin suoritettavasta komentokehotteesta Windows PowerShell -komento: Get-AppxProvisionedPackage -Online | Where-Object {$_.PackageName -Like "Microsoft.BingNews"} | ForEach-Object { Remove-AppxProvisionedPackage -Online -PackageName $_.PackageName}From an elevated command prompt, run the following Windows PowerShell command: Get-AppxProvisionedPackage -Online | Where-Object {$_.PackageName -Like "Microsoft.BingNews"} | ForEach-Object { Remove-AppxProvisionedPackage -Online -PackageName $_.PackageName}

  -ja--and-

 • Poista sovellus nykyiseltä käyttäjältä.Remove the app for the current user. Suorita järjestelmänvalvojan oikeuksin suoritettavasta komentokehotteesta Windows PowerShell -komento: Get-AppxPackage Microsoft.BingNews | Remove-AppxPackageFrom an elevated command prompt, run the following Windows PowerShell command: Get-AppxPackage Microsoft.BingNews | Remove-AppxPackage

Sää-sovelluksen poistaminen:To remove the Weather app:

 • Poista sovellus uusilta käyttäjätileiltä.Remove the app for new user accounts. Suorita järjestelmänvalvojan oikeuksin suoritettavasta komentokehotteesta Windows PowerShell -komento: Get-AppxProvisionedPackage -Online | Where-Object {$_.PackageName -Like "Microsoft.BingWeather"} | ForEach-Object { Remove-AppxProvisionedPackage -Online -PackageName $_.PackageName}From an elevated command prompt, run the following Windows PowerShell command: Get-AppxProvisionedPackage -Online | Where-Object {$_.PackageName -Like "Microsoft.BingWeather"} | ForEach-Object { Remove-AppxProvisionedPackage -Online -PackageName $_.PackageName}

  -ja--and-

 • Poista sovellus nykyiseltä käyttäjältä.Remove the app for the current user. Suorita järjestelmänvalvojan oikeuksin suoritettavasta komentokehotteesta Windows PowerShell -komento: Get-AppxPackage Microsoft.BingWeather | Remove-AppxPackageFrom an elevated command prompt, run the following Windows PowerShell command: Get-AppxPackage Microsoft.BingWeather | Remove-AppxPackage

Talous-sovelluksen poistaminen:To remove the Money app:

 • Napsauta sovellusta hiiren kakkospainikkeella aloituksessa ja valitse Poista asennus.Right-click the app in Start, and then click Uninstall.

  -tai--or-

 • Poista sovellus uusilta käyttäjätileiltä.Remove the app for new user accounts. Suorita järjestelmänvalvojan oikeuksin suoritettavasta komentokehotteesta Windows PowerShell -komento: Get-AppxProvisionedPackage -Online | Where-Object {$_.PackageName -Like "Microsoft.BingFinance"} | ForEach-Object { Remove-AppxProvisionedPackage -Online -PackageName $_.PackageName}From an elevated command prompt, run the following Windows PowerShell command: Get-AppxProvisionedPackage -Online | Where-Object {$_.PackageName -Like "Microsoft.BingFinance"} | ForEach-Object { Remove-AppxProvisionedPackage -Online -PackageName $_.PackageName}

  -ja--and-

 • Poista sovellus nykyiseltä käyttäjältä.Remove the app for the current user. Suorita järjestelmänvalvojan oikeuksin suoritettavasta komentokehotteesta Windows PowerShell -komento: Get-AppxPackage Microsoft.BingFinance | Remove-AppxPackageFrom an elevated command prompt, run the following Windows PowerShell command: Get-AppxPackage Microsoft.BingFinance | Remove-AppxPackage

Urheilu-sovelluksen poistaminen:To remove the Sports app:

 • Napsauta sovellusta hiiren kakkospainikkeella aloituksessa ja valitse Poista asennus.Right-click the app in Start, and then click Uninstall.

  -tai--or-

 • Poista sovellus uusilta käyttäjätileiltä.Remove the app for new user accounts. Suorita järjestelmänvalvojan oikeuksin suoritettavasta komentokehotteesta Windows PowerShell -komento: Get-AppxProvisionedPackage -Online | Where-Object {$_.PackageName -Like "Microsoft.BingSports"} | ForEach-Object { Remove-AppxProvisionedPackage -Online -PackageName $_.PackageName}From an elevated command prompt, run the following Windows PowerShell command: Get-AppxProvisionedPackage -Online | Where-Object {$_.PackageName -Like "Microsoft.BingSports"} | ForEach-Object { Remove-AppxProvisionedPackage -Online -PackageName $_.PackageName}

  -ja--and-

 • Poista sovellus nykyiseltä käyttäjältä.Remove the app for the current user. Suorita järjestelmänvalvojan oikeuksin suoritettavasta komentokehotteesta Windows PowerShell -komento: Get-AppxPackage Microsoft.BingSports | Remove-AppxPackageFrom an elevated command prompt, run the following Windows PowerShell command: Get-AppxPackage Microsoft.BingSports | Remove-AppxPackage

Twitter-sovelluksen poistaminen:To remove the Twitter app:

 • Napsauta sovellusta hiiren kakkospainikkeella aloituksessa ja valitse Poista asennus.Right-click the app in Start, and then click Uninstall.

  -tai--or-

 • Poista sovellus uusilta käyttäjätileiltä.Remove the app for new user accounts. Suorita järjestelmänvalvojan oikeuksin suoritettavasta komentokehotteesta Windows PowerShell -komento: Get-AppxProvisionedPackage -Online | Where-Object {$_.PackageName -Like ".Twitter"} | ForEach-Object { Remove-AppxProvisionedPackage -Online -PackageName $_.PackageName}From an elevated command prompt, run the following Windows PowerShell command: Get-AppxProvisionedPackage -Online | Where-Object {$_.PackageName -Like "*.Twitter"} | ForEach-Object { Remove-AppxProvisionedPackage -Online -PackageName $_.PackageName}

  -ja--and-

 • Poista sovellus nykyiseltä käyttäjältä.Remove the app for the current user. Suorita järjestelmänvalvojan oikeuksin suoritettavasta komentokehotteesta Windows PowerShell -komento: Get-AppxPackage *.Twitter | Remove-AppxPackageFrom an elevated command prompt, run the following Windows PowerShell command: Get-AppxPackage *.Twitter | Remove-AppxPackage

XBOX-sovelluksen poistaminen:To remove the XBOX app:

 • Poista sovellus uusilta käyttäjätileiltä.Remove the app for new user accounts. Suorita järjestelmänvalvojan oikeuksin suoritettavasta komentokehotteesta Windows PowerShell -komento: Get-AppxProvisionedPackage -Online | Where-Object {$_.PackageName -Like "Microsoft.XboxApp"} | ForEach-Object { Remove-AppxProvisionedPackage -Online -PackageName $_.PackageName}From an elevated command prompt, run the following Windows PowerShell command: Get-AppxProvisionedPackage -Online | Where-Object {$_.PackageName -Like "Microsoft.XboxApp"} | ForEach-Object { Remove-AppxProvisionedPackage -Online -PackageName $_.PackageName}

  -ja--and-

 • Poista sovellus nykyiseltä käyttäjältä.Remove the app for the current user. Suorita järjestelmänvalvojan oikeuksin suoritettavasta komentokehotteesta Windows PowerShell -komento: Get-AppxPackage Microsoft.XboxApp | Remove-AppxPackageFrom an elevated command prompt, run the following Windows PowerShell command: Get-AppxPackage Microsoft.XboxApp | Remove-AppxPackage

Sway-sovelluksen poistaminen:To remove the Sway app:

 • Napsauta sovellusta hiiren kakkospainikkeella aloituksessa ja valitse Poista asennus.Right-click the app in Start, and then click Uninstall.

  -tai--or-

 • Poista sovellus uusilta käyttäjätileiltä.Remove the app for new user accounts. Suorita järjestelmänvalvojan oikeuksin suoritettavasta komentokehotteesta Windows PowerShell -komento: Get-AppxProvisionedPackage -Online | Where-Object {$_.PackageName -Like "Microsoft.Office.Sway"} | ForEach-Object { Remove-AppxProvisionedPackage -Online -PackageName $_.PackageName}From an elevated command prompt, run the following Windows PowerShell command: Get-AppxProvisionedPackage -Online | Where-Object {$_.PackageName -Like "Microsoft.Office.Sway"} | ForEach-Object { Remove-AppxProvisionedPackage -Online -PackageName $_.PackageName}

  -ja--and-

 • Poista sovellus nykyiseltä käyttäjältä.Remove the app for the current user. Suorita järjestelmänvalvojan oikeuksin suoritettavasta komentokehotteesta Windows PowerShell -komento: Get-AppxPackage Microsoft.Office.Sway | Remove-AppxPackageFrom an elevated command prompt, run the following Windows PowerShell command: Get-AppxPackage Microsoft.Office.Sway | Remove-AppxPackage

OneNote-sovelluksen poistaminen:To remove the OneNote app:

 • Poista sovellus uusilta käyttäjätileiltä.Remove the app for new user accounts. Suorita järjestelmänvalvojan oikeuksin suoritettavasta komentokehotteesta Windows PowerShell -komento: Get-AppxProvisionedPackage -Online | Where-Object {$_.PackageName -Like "Microsoft.OneNote"} | ForEach-Object { Remove-AppxProvisionedPackage -Online -PackageName $_.PackageName}From an elevated command prompt, run the following Windows PowerShell command: Get-AppxProvisionedPackage -Online | Where-Object {$_.PackageName -Like "Microsoft.Office.OneNote"} | ForEach-Object { Remove-AppxProvisionedPackage -Online -PackageName $_.PackageName}

  -ja--and-

 • Poista sovellus nykyiseltä käyttäjältä.Remove the app for the current user. Suorita järjestelmänvalvojan oikeuksin suoritettavasta komentokehotteesta Windows PowerShell -komento: Get-AppxPackage Microsoft.OneNote | Remove-AppxPackageFrom an elevated command prompt, run the following Windows PowerShell command: Get-AppxPackage Microsoft.Office.OneNote | Remove-AppxPackage

Get Office -sovelluksen poistaminen:To remove the Get Office app:

 • Napsauta sovellusta hiiren kakkospainikkeella aloituksessa ja valitse Poista asennus.Right-click the app in Start, and then click Uninstall.

  -tai--or-

 • Poista sovellus uusilta käyttäjätileiltä.Remove the app for new user accounts. Suorita järjestelmänvalvojan oikeuksin suoritettavasta komentokehotteesta Windows PowerShell -komento: Get-AppxProvisionedPackage -Online | Where-Object {$_.PackageName -Like "Microsoft.MicrosoftOfficeHub"} | ForEach-Object { Remove-AppxProvisionedPackage -Online -PackageName $_.PackageName}From an elevated command prompt, run the following Windows PowerShell command: Get-AppxProvisionedPackage -Online | Where-Object {$_.PackageName -Like "Microsoft.MicrosoftOfficeHub"} | ForEach-Object { Remove-AppxProvisionedPackage -Online -PackageName $_.PackageName}

  -ja--and-

 • Poista sovellus nykyiseltä käyttäjältä.Remove the app for the current user. Suorita järjestelmänvalvojan oikeuksin suoritettavasta komentokehotteesta Windows PowerShell -komento: Get-AppxPackage Microsoft.MicrosoftOfficeHub | Remove-AppxPackageFrom an elevated command prompt, run the following Windows PowerShell command: Get-AppxPackage Microsoft.MicrosoftOfficeHub | Remove-AppxPackage

Get Skype -sovelluksen poistaminen:To remove the Get Skype app:

 • Napsauta Get Skype -sovellusta hiiren kakkospainikkeella aloituksessa ja valitse Poista asennus.Right-click the Sports app in Start, and then click Uninstall.

  -tai--or-

 • Poista sovellus uusilta käyttäjätileiltä.Remove the app for new user accounts. Suorita järjestelmänvalvojan oikeuksin suoritettavasta komentokehotteesta Windows PowerShell -komento: Get-AppxProvisionedPackage -Online | Where-Object {$_.PackageName -Like "Microsoft.SkypeApp"} | ForEach-Object { Remove-AppxProvisionedPackage -Online -PackageName $_.PackageName}From an elevated command prompt, run the following Windows PowerShell command: Get-AppxProvisionedPackage -Online | Where-Object {$_.PackageName -Like "Microsoft.SkypeApp"} | ForEach-Object { Remove-AppxProvisionedPackage -Online -PackageName $_.PackageName}

  -ja--and-

 • Poista sovellus nykyiseltä käyttäjältä.Remove the app for the current user. Suorita järjestelmänvalvojan oikeuksin suoritettavasta komentokehotteesta Windows PowerShell -komento: Get-AppxPackage Microsoft.SkypeApp | Remove-AppxPackageFrom an elevated command prompt, run the following Windows PowerShell command: Get-AppxPackage Microsoft.SkypeApp | Remove-AppxPackage

Muistilaput-sovelluksen poistaminen:To remove the Sticky notes app:

 • Poista sovellus uusilta käyttäjätileiltä.Remove the app for new user accounts. Suorita järjestelmänvalvojan oikeuksin suoritettavasta komentokehotteesta Windows PowerShell -komento: Get-AppxProvisionedPackage -Online | Where-Object {$_.PackageName -Like "Microsoft.MicrosoftStickyNotes"} | ForEach-Object { Remove-AppxProvisionedPackage -Online -PackageName $_.PackageName}From an elevated command prompt, run the following Windows PowerShell command: Get-AppxProvisionedPackage -Online | Where-Object {$_.PackageName -Like "Microsoft.MicrosoftStickyNotes"} | ForEach-Object { Remove-AppxProvisionedPackage -Online -PackageName $_.PackageName}

  -ja--and-

 • Poista sovellus nykyiseltä käyttäjältä.Remove the app for the current user. Suorita järjestelmänvalvojan oikeuksin suoritettavasta komentokehotteesta Windows PowerShell -komento: Get-AppxPackage Microsoft.MicrosoftStickyNotes | Remove-AppxPackageFrom an elevated command prompt, run the following Windows PowerShell command: Get-AppxPackage Microsoft.MicrosoftStickyNotes | Remove-AppxPackage

18. Asetukset > Tietosuoja18. Settings > Privacy

Määritä Asetukset > Tietosuoja -kohdassa organisaatiollesi kannalta tärkeät asetukset.Use Settings > Privacy to configure some settings that may be important to your organization. Palaute ja diagnostiikka -sivua lukuun ottamatta nämä asetukset on määritettävä jokaiselle käyttäjätilille, joka kirjautuu tietokoneeseen.Except for the Feedback & Diagnostics page, these settings must be configured for every user account that signs into the PC.

18.1 Yleistä18.1 General

Yleistä sisältää asetuksia, jotka eivät kuulu muihin alueisiin.General includes options that don't fall into other areas.

Windows 10 -version 1703 vaihtoehdotWindows 10, version 1703 options

Voit poistaa käytöstä Salli sovellusten käyttää mainontatunnusta ja näyttää sinulle kiinnostavampia mainoksia sovelluksen käyttötapasi mukaan (tämän poistaminen käytöstä palauttaa tunnuksesi):To turn off Let apps use advertising ID to make ads more interesting to you based on your app usage (turning this off will reset your ID):

Huomautus

Kun poistat tämän ominaisuuden käytöstä käyttöliittymässä, se poistaa käytöstä mainontatunnuksen eikä ainoastaan palauta sitä.When you turn this feature off in the UI, it turns off the advertising ID, not just resets it.

 • Poista ominaisuus käytöstä käyttöliittymässä.Turn off the feature in the UI.

  -tai--or-

 • Ota käyttöön ryhmäkäytäntö: Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Järjestelmä > Käyttäjäprofiilit > Poista käytöstä mainontatunnus.Enable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > System > User Profiles > Turn off the advertising ID.

  -tai--or-

 • Luo REG_DWORD-rekisteriasetus nimeltä Enabled kohtaan HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AdvertisingInfo ja aseta sen arvoksi 0 (nolla).Create a REG_DWORD registry setting named Enabled in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AdvertisingInfo with a value of 0 (zero).

  -ja--and-

 • Luo REG_DWORD-rekisteriasetus nimeltä DisabledByGroupPolicy kohtaan HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\AdvertisingInfo ja aseta sen arvoksi 1 (yksi).Create a REG_DWORD registry setting named DisabledByGroupPolicy in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\AdvertisingInfo with a value of 1 (one).

Poista käytöstä Anna sivustojen käyttää kieliluetteloa paikallisesti merkittävän sisällön tarjoamiseen:To turn off Let websites provide locally relevant content by accessing my language list:

 • Poista ominaisuus käytöstä käyttöliittymässä.Turn off the feature in the UI.

  -tai--or-

 • Luo uusi REG_DWORD-rekisteriasetus nimeltä HttpAcceptLanguageOptOut kohtaan HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\International\User Profile arvolla 1.Create a new REG_DWORD registry setting named HttpAcceptLanguageOptOut in HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\International\User Profile with a value of 1.

Poista käytöstä Anna Windowsin parantaa aloitusta ja hakutuloksia seuraamalla sovellusten käynnistyksiä:To turn off Let Windows track app launches to improve Start and search results:

 • Poista ominaisuus käytöstä käyttöliittymässä.Turn off the feature in the UI.

  -tai--or-

 • Luo REG_DWORD-rekisteriasetus nimeltä Start_TrackProgs kohtaan HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced arvolla 0 (nolla).Create a REG_DWORD registry setting named Start_TrackProgs in HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced with value of 0 (zero).

Windows Server 2016:n ja Windows 10 -version 1607 ja vanhempien versioiden asetuksetWindows Server 2016 and Windows 10, version 1607 and earlier options

Poista käytöstä Salli sovellusten käyttää mainontatunnustani sovellustenvälisiin kokemuksiin (tämän asetuksen poistaminen käytöstä palauttaa Tunnuksesi):To turn off Let apps use my advertising ID for experiences across apps (turning this off will reset your ID):

Huomautus

Kun poistat tämän ominaisuuden käytöstä käyttöliittymässä, se poistaa käytöstä mainontatunnuksen eikä ainoastaan palauta sitä.When you turn this feature off in the UI, it turns off the advertising ID, not just resets it.

 • Poista ominaisuus käytöstä käyttöliittymässä.Turn off the feature in the UI.

  -tai--or-

 • Ota käyttöön ryhmäkäytäntö: Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Järjestelmä > Käyttäjäprofiilit > Poista käytöstä mainontatunnus.Enable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > System > User Profiles > Turn off the advertising ID.

-tai--or-

 • Luo REG_DWORD-rekisteriasetus nimeltä Enabled kohtaan HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AdvertisingInfo ja aseta sen arvoksi 0 (nolla).Create a REG_DWORD registry setting named Enabled in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AdvertisingInfo with a value of 0 (zero).

  -tai--or-

 • Luo REG_DWORD-rekisteriasetus nimeltä DisabledByGroupPolicy kohtaan HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\AdvertisingInfo ja aseta sen arvoksi 1 (yksi).Create a REG_DWORD registry setting named DisabledByGroupPolicy in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\AdvertisingInfo with a value of 1 (one).

Ota käyttöön Windows Defender SmartScreen -suodatin Microsoft Storen sovellusten käyttämän verkkosisällön (URL-osoitteiden) tarkistamista varten -ominaisuuden poistaminen käytöstä:To turn off Turn on Windows Defender SmartScreen to check web content (URLs) that Microsoft Store apps use:

 • Poista ominaisuus käytöstä käyttöliittymässä.Turn off the feature in the UI.

  -tai--or-

 • Luo REG_DWORD-rekisteriasetus nimeltä EnableWebContentEvaluation kohtaan HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppHost ja aseta sen arvoksi 0 (nolla).Create a REG_DWORD registry setting named EnableWebContentEvaluation in HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppHost with a value of 0 (zero).

Poista käytöstä Lähetä Microsoftille tietoja kirjoittamisestani, jotta kirjoittamista ja käsinkirjoitusta voidaan parantaa tulevaisuudesta:To turn off Send Microsoft info about how I write to help us improve typing and writing in the future:

Huomautus

Jos diagnostiikkatietojen tasoksi on määritetty joko Perus tai Suojaus, tämä asetus poistetaan käytöstä automaattisesti.If the diagnostic data level is set to either Basic or Security, this is turned off automatically.

 • Poista ominaisuus käytöstä käyttöliittymässä.Turn off the feature in the UI.

Poista käytöstä Anna sivustojen käyttää kieliluetteloa paikallisesti merkittävän sisällön tarjoamiseen:To turn off Let websites provide locally relevant content by accessing my language list:

 • Poista ominaisuus käytöstä käyttöliittymässä.Turn off the feature in the UI.

  -tai--or-

 • Luo uusi REG_DWORD-rekisteriasetus nimeltä HttpAcceptLanguageOptOut kohtaan HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\International\User Profile ja aseta sen arvoksi 1.Create a new REG_DWORD registry setting named HttpAcceptLanguageOptOut in HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\International\User Profile with a value of 1.

Asetuksen Anna muiden laitteiden sovellusten avata sovelluksia ja jatkaa toimintoja tässä laitteessa poistaminen käytöstä:To turn off Let apps on my other devices open apps and continue experiences on this device:

 • Poista ominaisuus käytöstä käyttöliittymässä.Turn off the feature in the UI.

  -tai--or-

 • Poista käytöstä ryhmäkäytäntö: Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Järjestelmä > Ryhmäkäytäntö > Jatka toimintoja tässä laitteessa.Disable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > System > Group Policy > Continue experiences on this device.

  -tai--or-

 • Luo REG_DWORD-rekisteriasetus nimeltä EnableCdp kohtaan HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\System ja aseta sen arvoksi 0 (nolla).Create a REG_DWORD registry setting named EnableCdp in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\System with a value of 0 (zero).

Poista käytöstä Anna muiden laitteideni sovellusten avata sovelluksia ja jatkaa käyttökokemusta tässä laitteessa Bluetoothilla:To turn off Let apps on my other devices use Bluetooth to open apps and continue experiences on this device:

 • Poista ominaisuus käytöstä käyttöliittymässä.Turn off the feature in the UI.

18.2 Sijainti18.2 Location

Sijainti-alueella voit valita, onko laitteilla pääsy sijaintikohtaisiin tietoihin ja mitkä sovellukset voivat käyttää laitteesi sijaintia.In the Location area, you choose whether devices have access to location-specific sensors and which apps have access to the device's location.

Poista käytöstä Tämän laitteen sijainti:To turn off Location for this device:

 • Valitse Muuta-painike käyttöliittymässä.Click the Change button in the UI.

  -tai--or-

 • Ota käyttöön ryhmäkäytäntö: Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Windowsin osat > Sijainti ja tunnistimet > Poista sijainti käytöstä.Enable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Location and Sensors > Turn off location.

  -tai--or-

 • Luo REG_DWORD-rekisteriasetus nimeltä DisableLocation kohtaan HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\LocationAndSensors ja aseta sen arvoksi 1 (one).Create a REG_DWORD registry setting named DisableLocation in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\LocationAndSensors with a value of 1 (one).

Jos haluat poistaa käytöstä Salli sovellusten käyttää sijaintia -ominaisuuden:To turn off Allow apps to access your location:

 • Poista ominaisuus käytöstä käyttöliittymässä.Turn off the feature in the UI.

  -tai--or-

 • Ota käyttöön ryhmäkäytäntö: Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Windowsin osat > Sovelluksen tietosuoja > Anna Windows-sovellusten käyttää sijaintia ja määritä Valitse asetus -ruudussa Pakota estäminen.Enable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > App Privacy > Let Windows apps access location and set the Select a setting box to Force Deny.

  -tai--or-

 • Luo REG_DWORD-rekisteriasetus nimeltä LetAppsAccessLocation kohtaan HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy ja aseta sen arvoksi 2 (kaksi).Create a REG_DWORD registry setting named LetAppsAccessLocation in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy with a value of 2 (two).

Poista sijaintihistoria käytöstä:To turn off Location history:

 • Tyhjennä historia käyttämällä Tyhjennä painiketta käyttöliittymässä.Erase the history using the Clear button in the UI.

Poista käytöstä Valitse sovellukset, jotka voivat käyttää sijaintiasi:To turn off Choose apps that can use your location:

 • Poista käytöstä kukin sovellus käyttöliittymässä.Turn off each app using the UI.

18.3 Kamera18.3 Camera

Kamera-alueella voit valita, mitkä sovellukset voivat käyttää laitteen kameraa.In the Camera area, you can choose which apps can access a device's camera.

Poista käytöstä Salli sovellusten käyttää kameraani:To turn off Let apps use my camera:

 • Poista ominaisuus käytöstä käyttöliittymässä.Turn off the feature in the UI.

  -tai--or-

 • Ota käyttöön ryhmäkäytäntö: Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Windowsin osat > Sovelluksen tietosuoja > Salli Windows-sovellusten käyttää kameraaApply the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > App Privacy > Let Windows apps access the camera

  • Määritä Valitse asetus -ruudussa Pakota esto.Set the Select a setting box to Force Deny.

  -tai--or-

 • Luo REG_DWORD-rekisteriasetus nimeltä LetAppsAccessCamera kohtaan HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy ja aseta sen arvoksi 2 (kaksi).Create a REG_DWORD registry setting named LetAppsAccessCamera in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy with a value of 2 (two).

Poista käytöstä Valitse sovellukset, jotka voivat käyttää kameraasi:To turn off Choose apps that can use your camera:

 • Poista ominaisuus käytöstä käyttöliittymässä kullekin sovellukselle.Turn off the feature in the UI for each app.

18.4 Mikrofoni18.4 Microphone

Mikrofoni-alueella voit valita, mitkä sovellukset voivat käyttää laitteen mikrofonia.In the Microphone area, you can choose which apps can access a device's microphone.

Poista käytöstä Salli sovellusten käyttää mikrofoniani:To turn off Let apps use my microphone:

 • Poista ominaisuus käytöstä käyttöliittymässä.Turn off the feature in the UI.

  -tai--or-

 • Ota käyttöön ryhmäkäytäntö: Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Windowsin osat > Sovelluksen tietosuoja > Salli Windows-sovellusten käyttää mikrofoniaApply the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > App Privacy > Let Windows apps access the microphone

  • Määritä Valitse asetus -ruudussa Pakota estäminen.Set the Select a setting box to Force Deny.

  -tai--or-

 • Luo REG_DWORD-rekisteriasetus nimeltä LetAppsAccessMicrophone kohtaan HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy ja aseta sen arvoksi 2 (kaksi)Create a REG_DWORD registry setting named LetAppsAccessMicrophone in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy with a value of 2 (two)

Poista käytöstä Valitse sovellukset, jotka voivat käyttää mikrofoniasi:To turn off Choose apps that can use your microphone:

 • Poista ominaisuus käytöstä käyttöliittymässä kullekin sovellukselle.Turn off the feature in the UI for each app.

18.5. Ilmoitukset18.5 Notifications

Ilmoitusten verkkokäytön poistaminen käytöstä:To turn off notifications network usage:

 • Ota käyttöön ryhmäkäytäntö: Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Aloitusvalikko ja tehtäväpalkki > Ilmoitukset > Poista käytöstä ilmoitusten verkkokäyttöEnable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Start Menu and Taskbar > Notifications > Turn off Notifications network usage

  -tai--or-

 • Luo REG_DWORD-rekisteriasetus nimeltä NoCloudApplicationNotification kohtaan HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\PushNotifications ja aseta sen arvoksi 1 (yksi)Create a REG_DWORD registry setting named NoCloudApplicationNotification in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\PushNotifications with a value of 1 (one)

Ilmoitukset-alueella voit myös valita, mitkä sovellukset voivat käyttää ilmoituksia.In the Notifications area, you can also choose which apps have access to notifications.

Poista käytöstä Salli sovellusten käyttää ilmoituksiani:To turn off Let apps access my notifications:

 • Poista ominaisuus käytöstä käyttöliittymässä.Turn off the feature in the UI.

  -tai--or-

 • Ota käyttöön ryhmäkäytäntö: Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Windowsin osat > Sovelluksen tietosuoja > Salli Windows-sovellusten käyttää ilmoituksiaApply the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > App Privacy > Let Windows apps access notifications

  • Määritä Valitse asetus -ruudussa Pakota estäminen.Set the Select a setting box to Force Deny.

  -tai--or-

 • Luo REG_DWORD-rekisteriasetus nimeltä LetAppsAccessNotifications kohtaan HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy ja jonka arvo on 2 (kaksi)Create a REG_DWORD registry setting named LetAppsAccessNotifications in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy with a value of 2 (two)

18.6 Puhe18.6 Speech

Puhe-alueella voit määrittää toiminnallisuuden seuraavasti:In the Speech area, you can configure the functionality as such:

Voit poistaa sanelun sekä Cortanalle ja muille sovelluksille puhumisen käytöstä sekä estää syötteiden lähettämisen Microsoft Puhe -palveluihin seuraavasti:To turn off dictation of your voice, speaking to Cortana and other apps, and to prevent sending your voice input to Microsoft Speech services:

 • Ota Online-puheentunnistus kohdassa Asetukset -> Tietosuoja –> Puhe –> pois käytöstäToggle the Settings -> Privacy -> Speech -> Online speech recognition switch to Off

  -tai--or-

 • Poista käytöstä ryhmäkäytäntö: Tietokoneen määritykset > Hallintamallit > Ohjauspaneeli > Alue- ja kielikohtaiset asetukset > Salli käyttäjien ottaa online-puheentunnistuspalvelut käyttöönDisable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Control Panel > Regional and Language Options > Allow users to enable online speech recognition services

  -tai--or-

 • Luo REG_DWORD-rekisteriasetus nimeltä on HasAccepted kohtaan HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Speech_OneCore\Settings\OnlineSpeechPrivacy ja aseta sen arvoksi 0 (nolla)Create a REG_DWORD registry setting named HasAccepted in HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Speech_OneCore\Settings\OnlineSpeechPrivacy with a value of 0 (zero)

Jos käytössäsi on Windows 10:n versio väliltä 1703–1803, voit poistaa käytöstä puheentunnistuksen ja puhesynteesimallien päivitykset:If you're running at Windows 10, version 1703 up to and including Windows 10, version 1803, you can turn off updates to the speech recognition and speech synthesis models:

 • Poista käytöstä ryhmäkäytäntö: Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Windowsin osat > Puhe > Salli puhetietojen automaattinen päivitysDisable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Speech > Allow automatic update of Speech Data

  -tai--or-

 • Luo REG_DWORD-rekisteriasetus nimeltä AllowSpeechModelUpdate kohtaan HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Speech ja anna sen arvoksi 0 (nolla)Create a REG_DWORD registry setting named AllowSpeechModelUpdate in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Speech with a value of 0 (zero)

18.7 Tilin tiedot18.7 Account info

Tilin tiedot -alueella, voit valita, mitkä sovellukset voivat käyttää nimeäsi, kuvaasi ja muita tilin tietoja.In the Account Info area, you can choose which apps can access your name, picture, and other account info.

Poista käytöstä Salli sovellusten käyttää nimeäni, kuvaani ja muita tilin tietoja:To turn off Let apps access my name, picture, and other account info:

 • Poista ominaisuus käytöstä käyttöliittymässä.Turn off the feature in the UI.

  -tai--or-

 • Ota käyttöön ryhmäkäytäntö: Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Windowsin osat > Sovelluksen tietosuoja > Salli Windows-sovellusten käyttää tilin tietojaApply the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > App Privacy > Let Windows apps access account information

  • Määritä Valitse asetus -ruudussa Pakota estäminen.Set the Select a setting box to Force Deny.

  -tai--or-

 • Luo REG_DWORD-rekisteriasetus nimeltä LetAppsAccessAccountInfo kohtaan HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy ja anna sen arvoksi 2 (kaksi).Create a REG_DWORD registry setting named LetAppsAccessAccountInfo in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy with a value of 2 (two).

Poista käytöstä Valitse sovellukset, jotka voivat käyttää tilitietojasi:To turn off Choose the apps that can access your account info:

 • Poista ominaisuus käytöstä käyttöliittymässä kullekin sovellukselle.Turn off the feature in the UI for each app.

18.8 Yhteystiedot18.8 Contacts

Yhteystiedot-alueella voit valita, mitkä sovellukset voivat käyttää työntekijän yhteystietoluetteloa.In the Contacts area, you can choose which apps can access an employee's contacts list.

Poista käytöstä Valitse sovellukset, jotka voivat käyttää yhteystietoja:To turn off Choose apps that can access contacts:

 • Poista ominaisuus käytöstä käyttöliittymässä kullekin sovellukselle.Turn off the feature in the UI for each app.

  -tai--or-

 • Ota käyttöön ryhmäkäytäntö: Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Windowsin osat > Sovelluksen tietosuoja > Salli Windows-sovellusten käyttää yhteystietojaApply the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > App Privacy > Let Windows apps access contacts

  • Määritä Valitse asetus -ruudussa Pakota estäminen.Set the Select a setting box to Force Deny.

  -tai--or-

 • Luo REG_DWORD-rekisteriasetus nimeltä LetAppsAccessContacts kohtaan HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\AppPrivacy ja aseta sen arvoksi 2 (kaksi).Create a REG_DWORD registry setting named LetAppsAccessContacts in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy with a value of 2 (two).

18.9 Kalenteri18.9 Calendar

Kalenteri-alueella voit valita, mitkä sovellukset voivat käyttää työntekijän kalenteria.In the Calendar area, you can choose which apps have access to an employee's calendar.

Poista käytöstä Salli sovellusten käyttää kalenteriani:To turn off Let apps access my calendar:

 • Poista ominaisuus käytöstä käyttöliittymässä.Turn off the feature in the UI.

  -tai--or-

 • Ota käyttöön ryhmäkäytäntö: Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Windowsin osat > Sovelluksen tietosuoja > Anna Windows-sovellusten käyttää kalenteria.Apply the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > App Privacy > Let Windows apps access the calendar. Määritä Valitse asetus -ruudussa Pakota estäminen.Set the Select a setting box to Force Deny.

  -tai--or-

 • Luo REG_DWORD-rekisteriasetus nimeltä LetAppsAccessCamera kohtaan HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy ja aseta sen arvoksi 2 (kaksi).Create a REG_DWORD registry setting named LetAppsAccessCalendar in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy with a value of 2 (two).

Poista käytöstä Valitse sovellukset, jotka voivat käyttää kalenteria:To turn off Choose apps that can access calendar:

 • Poista ominaisuus käytöstä käyttöliittymässä kullekin sovellukselle.Turn off the feature in the UI for each app.

18.10 Puheluhistoria18.10 Call history

Puheluhistoria-alueella voit valita, mitkä sovellukset voivat käyttää työntekijän puheluhistoriaa.In the Call history area, you can choose which apps have access to an employee's call history.

Poista käytöstä Salli sovellusten käyttää puheluhistoriaani:To turn off Let apps access my call history:

 • Poista ominaisuus käytöstä käyttöliittymässä.Turn off the feature in the UI.

  -tai--or-

 • Ota käyttöön ryhmäkäytäntö: Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Windowsin osat > Sovelluksen tietosuoja > Salli Windows-sovellusten käyttää puheluhistoriaaApply the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > App Privacy > Let Windows apps access call history

  • Määritä Valitse asetus -ruudussa Pakota esto.Set the Select a setting box to Force Deny.

  -tai--or-

 • Luo REG_DWORD-rekisteriasetus nimeltä LetAppsAccessCallHistory kohtaan HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy ja aseta sen arvoksi 2 (kaksi).Create a REG_DWORD registry setting named LetAppsAccessCallHistory in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy with a value of 2 (two).

18.11 Sähköposti18.11 Email

Sähköposti-alueella voit valita, mitkä sovellukset voivat käyttää ja lähettää sähköpostia.In the Email area, you can choose which apps have access and can send email.

Poista käytöstä Salli sovellusten käyttää ja lähettää sähköpostia:To turn off Let apps access and send email:

 • Poista ominaisuus käytöstä käyttöliittymässä.Turn off the feature in the UI.

  -tai--or-

 • Ota käyttöön ryhmäkäytäntö: Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Windowsin osat > Sovelluksen tietosuoja > Salli Windows-sovellusten käyttää sähköpostiaApply the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > App Privacy > Let Windows apps access email

  • Määritä Valitse asetus -ruudussa Pakota estäminen.Set the Select a setting box to Force Deny.

  -tai--or-

 • Luo REG_DWORD-rekisteriasetus nimeltä LetAppsAccessEmail kohtaan HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy ja aseta sen arvoksi 2 (kaksi).Create a REG_DWORD registry setting named LetAppsAccessEmail in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy with a value of 2 (two).

18.12 Viestit18.12 Messaging

Viestit-alueella voit valita, mitkä sovellukset voivat lukea tai lähettää viestejä.In the Messaging area, you can choose which apps can read or send messages.

Poista käytöstä Salli sovellusten lukea tai lähettää viestejä (SMS tai MMS):To turn off Let apps read or send messages (text or MMS):

 • Poista ominaisuus käytöstä käyttöliittymässä.Turn off the feature in the UI.

  -tai--or-

 • Ota käyttöön ryhmäkäytäntö: Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Windowsin osat > Sovelluksen tietosuoja > Salli Windows-sovellusten käyttää viestejäApply the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > App Privacy > Let Windows apps access messaging

  • Määritä Valitse asetus -ruudussa Pakota esto.Set the Select a setting box to Force Deny.

  -tai--or-

 • Luo REG_DWORD-rekisteriasetus nimeltä LetAppsAccessMessaging kohtaan HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy ja aseta sen arvoksi 2 (kaksi)Create a REG_DWORD registry setting named LetAppsAccessMessaging in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy with a value of 2 (two).

Poista käytöstä Valitse sovellukset, jotka voivat lukea tai lähettää viestejä:To turn off Choose apps that can read or send messages:

 • Poista ominaisuus käytöstä käyttöliittymässä kullekin sovellukselle.Turn off the feature in the UI for each app.

Viestien synkronoinnin poistaminen käytöstäTo turn off Message Sync

 • Luo REG_DWORD-rekisteriasetus nimeltä AllowMessageSync kohtaa HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Messaging ja aseta sen arvoksi 0 (nolla).Create a REG_DWORD registry setting named AllowMessageSync in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Messaging and set the value to 0 (zero).

  -tai--or-

 • Ota käyttöön ryhmäkäytäntö: Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Windowsin osat > ViestitApply the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Messaging

  • Ota Salli viestipalvelun pilven synkronointi pois käytöstä.Set the Allow Message Service Cloud Sync to Disable.

18.13 Puhelut18.13 Phone calls

Puhelut-alueella voit valita, mitkä sovellukset voivat soittaa puheluita.In the Phone calls area, you can choose which apps can make phone calls.

Poista käytöstä Salli sovellusten soittaa puheluita:To turn off Let apps make phone calls:

 • Poista ominaisuus käytöstä käyttöliittymässä.Turn off the feature in the UI.

  -tai--or-

 • Ota käyttöön ryhmäkäytäntö: Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Windowsin osat > Sovelluksen tietosuoja > Anna Windows-sovellusten soittaa puheluita ja määritä Valitse asetus -ruudussa Pakota estäminen.Apply the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > App Privacy > Let Windows apps make phone calls and set the Select a setting box to Force Deny.

  -tai--or-

 • Luo REG_DWORD-rekisteriasetus nimeltä LetAppsAccessPhone kohtaan HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy ja aseta sen arvoksi 2 (kaksi).Create a REG_DWORD registry setting named LetAppsAccessPhone in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy with a value of 2 (two).

Poista käytöstä Valitse sovellukset, jotka voivat soittaa puheluita:To turn off Choose apps that can make phone calls:

 • Poista ominaisuus käytöstä käyttöliittymässä kullekin sovellukselle.Turn off the feature in the UI for each app.

18.14 Radiot18.14 Radios

Radiot-alueella voit valita, mitkä sovellukset voivat kytkeä laitteen radion käyttöön tai pois käytöstä.In the Radios area, you can choose which apps can turn a device's radio on or off.

Poista käytöstä Salli sovellusten hallita radioita:To turn off Let apps control radios:

 • Poista ominaisuus käytöstä käyttöliittymässä.Turn off the feature in the UI.

  -tai--or-

 • Ota käyttöön ryhmäkäytäntö: Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Windowsin osat > Sovelluksen tietosuoja > Anna Windows-sovellusten hallita radioita ja määritä Valitse asetus -ruudussa Pakota estäminen.Apply the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > App Privacy > Let Windows apps control radios and set the Select a setting box to Force Deny.

  -tai--or-

 • Luo REG_DWORD-rekisteriasetus nimeltä LetAppsAccessRadios kohtaan HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy ja aseta sen arvoksi 2 (kaksi).Create a REG_DWORD registry setting named LetAppsAccessRadios in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy with a value of 2 (two).

Poista käytöstä Valitse sovellukset, jotka voivat hallita radioita:To turn off Choose apps that can control radios:

 • Poista ominaisuus käytöstä käyttöliittymässä kullekin sovellukselle.Turn off the feature in the UI for each app.

18.15 Muut laitteet18.15 Other devices

Muut laitteet -alueella voit valita, voivatko laitteet, joita ei ole yhdistetty tietokoneisiin (kuten Xbox One), jakaa ja synkronoida tietoja.In the Other Devices area, you can choose whether devices that aren't paired to PCs, such as an Xbox One, can share and sync info.

Poista käytöstä Salli sovellusten automaattisesti jakaa ja synkronoida tietoja sellaisten langattomien laitteiden kanssa, joita ei erikseen liitetä tietokoneeseen, taulutietokoneeseen tai puhelimeen:To turn off Let apps automatically share and sync info with wireless devices that don't explicitly pair with your PC, tablet, or phone:

 • Poistaaksesi ominaisuuden käytöstä käyttöliittymässä siirry kohtaan Asetukset > Tietosuoja > Muut laitteet > "Viesti sellaisten laitteiden kanssa, joiden kanssa ei ole muodostettu laiteparia.Turn off the feature in the UI by going to Settings > Privacy > Other devices > "Communicate with unpaired devices. Salli sovellusten automaattisesti jakaa ja synkronoida tietoja sellaisten langattomien laitteiden kanssa, joita ei erikseen liitetä tietokoneeseen, taulutietokoneeseen tai puhelimeen" ja poista se käytöstä.Let apps automatically share and sync info with wireless devices that don't explicitly pair with your PC, tablet, or phone" and Turn it OFF.

  -tai--or-

 • Ota käyttöön ryhmäkäytäntö: Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Windowsin osat > Sovelluksen tietosuoja > Anna Windows-sovellusten viestiä parittomien laitteiden kanssa ja määritä Valitse asetus -ruudussa Pakota estäminen.Enable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > App Privacy > Let Windows apps communicate with unpaired devices and set the Select a setting box to Force Deny.

  -tai--or-

 • Luo REG_DWORD-rekisteriasetus nimeltä LetAppsSyncWithDevices kohtaan HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy ja aseta sen arvoksi 2 (kaksi).Create a REG_DWORD registry setting named LetAppsSyncWithDevices in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy with a value of 2 (two).

Poista käytöstä Salli sovellusten käyttää luotettuja laitteita (laitteet, jotka olet jo yhdistänyt tietokoneeseen, taulutietokoneeseen tai puhelimeen, tai niiden mukana tullut laitteisto):To turn off Let your apps use your trusted devices (hardware you've already connected, or comes with your PC, tablet, or phone):

 • Poista ominaisuus käytöstä käyttöliittymässä.Turn off the feature in the UI.

  -tai--or-

 • Ota käyttöön ryhmäkäytäntö: Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Windowsin osat > Sovelluksen tietosuoja > Anna Windows-sovellusten käyttää luotettuja laitteita ja määritä Valitse asetus -ruudussa Pakota estäminen.Enable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > App Privacy > Let Windows apps access trusted devices and set the Select a setting box to Force Deny.

  -tai--or-

 • Luo REG_DWORD-rekisteriasetus nimeltä LetAppsAccessTrustedDevices kohtaan HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy ja aseta sen arvoksi 2 (kaksi).Create a REG_DWORD registry setting named LetAppsAccessTrustedDevices in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy with a value of 2 (two).

18.16 Palaute ja diagnostiikka18.16 Feedback & diagnostics

Palaute ja diagnostiikka -alueella voit valita, kuinka usein sinua pyydetään antamaan palautetta ja miten paljon diagnostiikka- ja käyttötietoja Microsoftille lähetetään.In the Feedback & Diagnostics area, you can choose how often you're asked for feedback and how much diagnostic and usage information is sent to Microsoft. Jos etsit tietoa siitä, mitä kukin diagnostiikkatietotaso tarkoittaa ja kuinka voit määrittää sen organisaatiossasi, katso Määritä Windowsin diagnostiikkatietoja organisaatiossasi.If you're looking for content on what each diagnostic data level means and how to configure it in your organization, see Configure Windows diagnostic data in your organization.

Voit muuttaa, miten usein Windows kysyy palautetta:To change how frequently Windows should ask for my feedback:

Huomautus

Palautetiheys koskee vain käyttäjän luomaa palautetta, ei diagnostiikka- ja käyttötietojen lähetystä laitteesta.Feedback frequency only applies to user-generated feedback, not diagnostic and usage data sent from the device.

 • Jos haluat vaihtaa Automaattisesti (suositus) -asetuksen, käytä käyttöliittymän avattavaa luetteloa.To change from Automatically (Recommended), use the drop-down list in the UI.

  -tai--or-

 • Ota käyttöön ryhmäkäytäntö: Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Windowsin osat > Tietojen kerääminen ja esiversiot > Älä näytä palauteilmoituksiaEnable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Data Collection and Preview Builds > Do not show feedback notifications

  -tai--or-

 • Luo REG_DWORD-rekisteriasetus nimeltä DoNotShowFeedbackNotifications kohtaan HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\DataCollection ja aseta sen arvoksi 1 (yksi).Create a REG_DWORD registry setting named DoNotShowFeedbackNotifications in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\DataCollection with a value of 1 (one).

  -tai--or-

 • Luo rekisteriavaimet (REG_DWORD-tyyppi):Create the registry keys (REG_DWORD type):

  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Siuf\Rules\PeriodInNanoSecondsHKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Siuf\Rules\PeriodInNanoSeconds

  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Siuf\Rules\NumberOfSIUFInPeriodHKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Siuf\Rules\NumberOfSIUFInPeriod

   Näiden asetusten perusteella:Based on these settings:

   AsetusSetting PeriodInNanoSecondsPeriodInNanoSeconds NumberOfSIUFInPeriodNumberOfSIUFInPeriod
   AutomaattisestiAutomatically Poista rekisteriasetusDelete the registry setting Poista rekisteriasetusDelete the registry setting
   Ei koskaanNever 00 00
   AinaAlways 100000000100000000 Poista rekisteriasetusDelete the registry setting
   Kerran päivässäOnce a day 864000000000864000000000 11
   Kerran viikossaOnce a week 60480000000006048000000000 11

Jos haluat muuttaa diagnostiikka- ja käyttötietojen lähetystasoa, kun lähetät laitteen tietoja Microsoftille:To change the level of diagnostic and usage data sent when you Send your device data to Microsoft:

 • Valitse joko Perus- tai Täysi-vaihtoehto.Click either the Basic or Full options.

  -tai--or-

 • Ota käyttöön ryhmäkäytäntö: Tietokoneasetukset\Hallintamallit\Windowsin osat\Tietojen kerääminen ja esiversiot\Salli telemetria ja aseta sen arvoksi 0.Enable the Group Policy: Computer Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Data Collection And Preview Builds\Allow Telemetry and set it to a value of 0.

  -tai--or-

 • Luo REG_DWORD-rekisteriasetus kohtaan HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\DataCollection\AllowTelemetry ja aseta sen arvoksi 0.Create a REG_DWORD registry setting in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\DataCollection\AllowTelemetry with a value of 0.

Huomautus

Jos Suojaus-vaihtoehto on määritetty käyttämällä ryhmäkäytäntöä tai rekisteriä, arvo ei näy käyttöliittymässä.If the Security option is configured by using Group Policy or the Registry, the value will not be reflected in the UI. Suojaus-vaihtoehto on käytettävissä vain Windows 10 Enterprise -versiossa.The Security option is only available in Windows 10 Enterprise edition.

Poista käytöstä räätälöidyt käyttökokemukset sekä vinkit ja suositukset diagnostiikkatietojen avulla:To turn off tailored experiences with relevant tips and recommendations by using your diagnostics data:

 • Poista ominaisuus käytöstä käyttöliittymässä.Turn off the feature in the UI.

  -tai--or-

 • Ota käyttöön ryhmäkäytäntö: Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Windowsin osat > Pilvipalvelusisältö > Poista käytöstä Microsoft-käyttökokemus kuluttajilleEnable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Cloud Content > Turn off Microsoft consumer experiences

  -tai--or-

 • Luo REG_DWORD-rekisteriasetus nimeltä DisableWindowsConsumerFeatures kohtaan HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CloudContent ja aseta sen arvoksi 1Create a REG_DWORD registry setting named DisableWindowsConsumerFeatures in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CloudContent with a value of 1

  -ja--and-

 • Ota käyttöön ryhmäkäytäntö: Käyttäjäasetukset > Hallintamallit > Windowsin osat > Pilvipalvelusisältö > Älä käytä räätälöityjen kokemusten diagnostiikkatietojaEnable the Group Policy: User Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Cloud Content > Do not use diagnostic data for tailored experiences

  -tai--or-

 • Luo REG_DWORD-rekisteriasetus nimeltä DisableTailoredExperiencesWithDiagnosticData kohtaan HKEY_Current_User\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CloudContent ja aseta sen arvoksi 1Create a REG_DWORD registry setting named DisableTailoredExperiencesWithDiagnosticData in HKEY_Current_User\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CloudContent with a value of 1

18.17 Taustasovellukset18.17 Background apps

Valitse Taustasovellukset-alueella, mitkä sovellukset voivat toimia taustalla.In the Background Apps area, you can choose which apps can run in the background.

Poista käytöstä Salli sovellusten toimia taustalla:To turn off Let apps run in the background:

 • Aseta Taustasovellukset-asetusten sivulla Salli sovellusten toimia taustalla -asetukseksi Ei käytössä.In the Background apps settings page, set Let apps run in the background to Off.

  -tai--or-

 • Poista ominaisuus käytöstä kunkin sovelluksen kohdalla Taustasovellukset-asetusten sivulla.In the Background apps settings page, turn off the feature for each app.

-tai--or-

 • Ota käyttöön ryhmäkäytäntö (käytettävissä vain Windows 10 -versiossa 1703 ja uudemmissa): Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Windowsin osat > Sovelluksen tietosuoja > Salli Windows-sovellusten toimia taustalla ja määritä Valitse asetus -ruudussa asetukseksi Pakota estäminen.Enable the Group Policy (only applicable for Windows 10 version 1703 and above): Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > App Privacy > Let Windows apps run in the background and set the Select a setting box to Force Deny.

  -tai--or-

 • Luo REG_DWORD-rekisteriasetus nimeltä LetAppsRunInBackground kohtaan HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy ja aseta sen arvoksi 2 (kaksi).Create a REG_DWORD registry setting named LetAppsRunInBackground in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy with a value of 2 (two)

Huomautus

Jotkin sovellukset, kuten lukien Cortana ja Haku, eivät ehkä toimi odotetulla tavalla, jos Salli sovellusten toimia taustalla -asetuksen arvoksi asetetaan Pakota estäminen.Some apps, including Cortana and Search, might not function as expected if you set Let apps run in the background to Force Deny.

18.18 Liike18.18 Motion

Liike-alueella voit valita, mitkä sovellukset voivat käyttää liiketietojasi.In the Motion area, you can choose which apps have access to your motion data.

Poista käytöstä Salli Windowsin ja sovellusten käyttää liiketietojasi ja kerätä liikehistoriatietoja:To turn off Let Windows and your apps use your motion data and collect motion history:

 • Poista ominaisuus käytöstä käyttöliittymässä.Turn off the feature in the UI.

  -tai--or-

 • Ota käyttöön ryhmäkäytäntö: Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Windowsin osat > Sovelluksen tietosuoja > Anna Windows-sovellusten käyttää liiketunnistusdataa ja määritä kohdan Oletusarvo kaikille sovelluksille asetukseksi Pakota estäminenEnable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > App Privacy > Let Windows apps access motion and set the Default for all apps to Force Deny

  -tai--or-

 • Luo REG_DWORD-rekisteriasetus nimeltä LetAppsAccessMotion kohtaan HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy ja aseta sen arvoksi 2 (kaksi).Create a REG_DWORD registry setting named LetAppsAccessMotion in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy with a value of 2 (two).

18.19 Tehtävät18.19 Tasks

Tehtävät-alueella voit valita, mitkä sovellukset voivat käyttää tehtäviäsi.In the Tasks area, you can choose which apps have access to your tasks.

Poista tämä käytöstä seuraavasti:To turn this off:

 • Poista ominaisuus käytöstä käyttöliittymässä.Turn off the feature in the UI.

  -tai--or-

 • Ota käyttöön ryhmäkäytäntö: Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Windowsin osat > Sovelluksen tietosuoja > Anna Windows-sovellusten käyttää tehtäviä.Apply the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > App Privacy > Let Windows apps access Tasks. Määritä Valitse asetus -ruudussa Pakota estäminen.Set the Select a setting box to Force Deny.

  -tai--or-

 • Luo REG_DWORD-rekisteriasetus nimeltä LetAppsAccessTasks kohtaan HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy ja aseta sen arvoksi 2 (kaksi).Create a REG_DWORD registry setting named LetAppsAccessTasks in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy with a value of 2 (two).

18.20 Sovellusten diagnostiikka18.20 App Diagnostics

Sovellusten diagnostiikka -alueella voit valita, mitkä sovellukset voivat käyttää diagnostiikkatietojasi.In the App diagnostics area, you can choose which apps have access to your diagnostic information.

Poista tämä käytöstä seuraavasti:To turn this off:

 • Poista ominaisuus käytöstä käyttöliittymässä.Turn off the feature in the UI.

  -tai--or-

 • Ota käyttöön ryhmäkäytäntö: Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Windowsin osat > Sovelluksen tietosuoja > Salli Windows-sovellusten käyttää muiden sovellusten diagnostiikkatietojaEnable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > App Privacy > Let Windows apps access diagnostic information about other apps

  -tai--or-

 • Luo REG_DWORD-rekisteriasetus nimeltä LetAppsGetDiagnosticInfo kohtaan HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy ja aseta sen arvoksi 2 (kaksi).Create a REG_DWORD registry setting named LetAppsGetDiagnosticInfo in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy with a value of 2 (two).

18.21 Käsinkirjoitus ja kirjoittaminen18.21 Inking & Typing

Käsinkirjoitus ja kirjoitus -alueella voit määrittää toiminnallisuuden seuraavasti:In the Inking & Typing area you can configure the functionality as such:

Voit poistaa käytöstä kirjoitus- & käsinkirjoitustietojen keräämisen seuraavasti:To turn off Inking & Typing data collection:

 • Valitse käyttöliittymässä Asetukset -> Tietosuoja -> Diagnostiikka ja palaute -> Käsinkirjoituksen ja kirjoittamisen parantaminen ja aseta se Ei käytössäIn the UI go to Settings -> Privacy -> Diagnostics & Feedback -> Improve inking and typing and turn it to Off

  -TAI--OR-

  Poista käytöstä ryhmäkäytäntö: Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Windowsin osat > Store > Tekstisyöte > Käsinkirjoituksen ja kirjoittamisen tunnistuksen parantaminenDisable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Text Input > Improve inking and typing recognition

  -ja--and-

  Ota ryhmäkäytäntö pois käytöstä: Käyttäjän määritykset > Hallintamallit > Ohjauspaneeli > Aluekohtaiset ja kielivalinnat > Käsikirjoituksen mukauttaminen > Kytke automaattinen oppiminen pois käytöstäDisable the Group Policy: User Configuration > Administrative Templates > Control Panel > Regional and Language Options > Handwriting personalization > Turn off automatic learning

  -TAI--OR-

 • Aseta REG_DWORD-asetus RestrictImplicitTextCollection kohdassa HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\InputPersonalization arvoon 1 (yksi)Set RestrictImplicitTextCollection registry REG_DWORD setting in HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\InputPersonalization to a value of 1 (one)

  -ja--and-

 • Aseta REG_DWORD-asetus RestrictImplicitInkCollection kohdassa HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\InputPersonalization arvoon 1 (yksi)Set RestrictImplicitInkCollection registry REG_DWORD setting in HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\InputPersonalization to a value of 1 (one)

18.22 Toimintahistoria18.22 Activity History

Toimintahistoria-alueella voit poistaa toimintahistorian seurannan käytöstä.In the Activity History area, you can choose turn Off tracking of your Activity History.

Voit poistaa sen käytöstä käyttöliittymässä seuraavasti:To turn this Off in the UI:

 • Poista käytöstä ominaisuus käyttöliittymässä kohdassa Asetukset -> Tietosuoja -> Toimintahistoria: poista valintaruudun valinta kohdassa Tallenna toimintahistoriani tähän laitteeseen JA poista valintaruudun valinta kohdassa Lähetä toimintahistoriani MicrosoftilleTurn Off the feature in the UI by going to Settings -> Privacy -> Activity History and un-checking the Store my activity history on this device AND unchecking the Send my activity History to Microsoft checkboxes

-TAI--OR-

 • Poista käytöstä ryhmäkäytäntö: Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Järjestelmä > Käyttöjärjestelmään liittyvät käytännöt, kohta nimeltä Ottaa aktiviteettisyötteen käyttöönDisable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > System > OS Policies named Enables Activity Feed

  -ja--and-

 • Poista käytöstä ryhmäkäytäntö: Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Järjestelmä > Käyttöjärjestelmään liittyvät käytännöt, kohta nimeltä Salli käyttäjän toimien julkaiseminenDisable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > System > OS Policies named Allow publishing of User Activities

  -ja--and-

 • Poista käytöstä ryhmäkäytäntö: Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Järjestelmä > Käyttöjärjestelmään liittyvät käytännöt > kohta nimeltä Salli käyttäjän toimien lataaminenDisable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > System > OS Policies > named Allow upload of User Activities

-TAI--OR-

 • Luo REG_DWORD-rekisteriasetus nimeltä EnableActivityFeed kohtaan HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\System ja aseta sen arvoksi 0 (nolla)Create a REG_DWORD registry setting named EnableActivityFeed in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\System with a value of 0 (zero)

  -ja--and-

 • Luo REG_DWORD-rekisteriasetus nimeltä PublishUserActivities kohtaan HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\System ja aseta sen arvoksi 0 (nolla)Create a REG_DWORD registry setting named PublishUserActivities in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\System with a value of 0 (zero)

  -ja--and-

 • Luo REG_DWORD-rekisteriasetus nimeltä UploadUserActivities kohtaan HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\System ja aseta sen arvoksi 0 (nolla)Create a REG_DWORD registry setting named UploadUserActivities in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\System with a value of 0 (zero)

18.23 Ääniaktivointi18.23 Voice Activation

Ääniaktivointi-alueella voit poistaa käytöstä sovellusten mahdollisuuden kuunnella äänikomentoja.In the Voice activation area, you can choose turn Off apps ability to listen for a Voice keyword.

Voit poistaa sen käytöstä käyttöliittymässä seuraavasti:To turn this Off in the UI:

 • Poista käytöstä ominaisuus käyttöliittymässä kohdassa Asetukset -> Tietosuoja -> Ääniaktivointi: aseta Salli sovellusten käyttää ääniaktivointia pois käytöstä JA aseta myös Salli sovellusten käyttää ääniaktivointia, kun laite on lukittuna pois käytöstäTurn Off the feature in the UI by going to Settings -> Privacy -> Voice activation and toggle Off the Allow apps to use voice activation AND also toggle Off the Allow apps to use voice activation when this device is locked

-TAI--OR-

 • Ota käyttöön ryhmäkäytäntö: Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Windowsin osat > Sovelluksen tietosuoja > kohta nimeltä Salli Windows-sovellusten aktivointi äänikomennolla ja aseta Valitse asetus kohtaan Pakota estäminenEnable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > App Privacy > named Let Windows apps activate with voice and set the Select a setting box to Force Deny

  -ja--and-

 • Ota käyttöön ryhmäkäytäntö: Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Windowsin osat > Sovelluksen tietosuoja > kohta nimeltä Salli Windows-sovellusten aktivointi äänikomennolla, kun järjestelmä on lukittunakohtaanPakota estäminenEnable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > App Privacy > named Let Windows apps activate with voice while the system is locked box to Force Deny

-TAI--OR-

 • Luo REG_DWORD-rekisteriasetus nimeltä LetAppsActivateWithVoice kohtaan HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy ja aseta sen arvoksi 2 (kaksi)Create a REG_DWORD registry setting named LetAppsActivateWithVoice in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy with a value of 2 (two)

  -ja--and-

 • Luo REG_DWORD-rekisteriasetus nimeltä LetAppsActivateWithVoiceAboveLock kohtaan HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy ja aseta sen arvoksi 2 (kaksi)Create a REG_DWORD registry setting named LetAppsActivateWithVoiceAboveLock in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy with a value of 2 (two)

19. Ohjelmistojen suojausympäristö19. Software Protection Platform

Yritysasiakkaat voivat hallita Windowsin aktivoinnin tilaa volyymikäyttöoikeussopimuksella käyttämällä omaa avaintenhallintapalvelinta.Enterprise customers can manage their Windows activation status with volume licensing using an on-premises Key Management Server. Voit estää KMS-asiakkaiden aktivointitietojen lähetyksen Microsoftille automaattisesti tekemällä jonkin seuraavista toimista:You can opt out of sending KMS client activation data to Microsoft automatically by doing one of the following:

Windows 10:For Windows 10:

 • Ota käyttöön ryhmäkäytäntö: Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Windowsin osat > Ohjelmistojen suojausympäristö > Poista käytöstä KMS-asiakkaiden AVS-verkkotodennusEnable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Software Protection Platform > Turn off KMS Client Online AVS Validation

  -tai--or-

 • Luo REG_DWORD-rekisteriasetus nimeltä NoGenTicket kohtaan HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Software Protection Platform ja aseta sen arvoksi 1 (yksi).Create a REG_DWORD registry setting named NoGenTicket in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Software Protection Platform with a value of 1 (one).

Windows Server 2019 tai uudempi versio:For Windows Server 2019 or later:

 • Ota käyttöön ryhmäkäytäntö: Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Windowsin osat > Ohjelmistojen suojausympäristö > Poista käytöstä KMS-asiakkaiden AVS-verkkotodennusEnable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Software Protection Platform > Turn off KMS Client Online AVS Validation

  -tai--or-

 • Luo REG_DWORD-rekisteriasetus nimeltä NoGenTicket kohtaan HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Software Protection Platform ja aseta sen arvoksi 1 (yksi).Create a REG_DWORD registry setting named NoGenTicket in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Software Protection Platform with a value of 1 (one).

Windows Server 2016:For Windows Server 2016:

 • Luo REG_DWORD-rekisteriasetus nimeltä NoAcquireGT kohtaan HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Software Protection Platform ja aseta sen arvoksi 1 (yksi).Create a REG_DWORD registry setting named NoAcquireGT in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Software Protection Platform with a value of 1 (one).

Huomautus

Tunnetun ongelman vuoksi Poista käytöstä KMS-asiakkaiden AVS-verkkotodennus -ryhmäkäytäntö ei toimi aiotulla tavalla Windows Server 2016:ssa, vaan NoAcquireGT -arvo tulee asettaa sen sijaan.Due to a known issue the Turn off KMS Client Online AVS Validation group policy does not work as intended on Windows Server 2016, the NoAcquireGT value needs to be set instead. Windowsin aktivoinnin tila on voimassa 180 päivää, ja aktivoinnin tila tarkistetaan viikoittain KMS:stä.The Windows activation status will be valid for a rolling period of 180 days with weekly activation status checks to the KMS.

20. Tallennustilan kunto20. Storage health

Yritysasiakkaat voivat hallita levyvirheiden ennakointimallin päivityksiä.Enterprise customers can manage updates to the Disk Failure Prediction Model.

Windows 10:For Windows 10:

 • Poista käytöstä ryhmäkäytäntö: Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Järjestelmä > Tallennustilan kunto > Salli päivitysten lataaminen levyvirheen ennakointimalliinDisable this Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > System > Storage Health > Allow downloading updates to the Disk Failure Prediction Model

  -tai--or-

 • Luo REG_DWORD-rekisteriasetus nimeltä AllowDiskHealthModelUpdates kohtaan HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\StorageHealth ja aseta sen arvoksi 0.Create a REG_DWORD registry setting named AllowDiskHealthModelUpdates in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\StorageHealth with a value of 0.

21. Synkronoi asetukset21. Sync your settings

Voit hallita asetustesi synkronointia:You can control if your settings are synchronized:

 • Valitse käyttöliittymässä: Asetukset > Tilit > Synkronoi asetuksetIn the UI: Settings > Accounts > Sync your settings

  -tai--or-

 • Ota käyttöön ryhmäkäytäntö: Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Windowsin osat > Synkronoi asetukset > Älä synkronoi. Varmista, että kohdan "Salli käyttäjien ottaa synkronointi käyttöön" valintaruutu ei ole valittu.Enable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Sync your settings > Do not sync. Leave the "Allow users to turn syncing on" checkbox unchecked.

  -tai--or-

 • Luo REG_DWORD-rekisteriasetus nimeltä DisableSettingSync kohtaan HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\SettingSync ja määritä sen arvoksi 2 (kaksi), ja toinen rekisteriasetus DisableSettingSyncUserOverride kohtaan HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\SettingSync ja määritä sen arvoksi 1 (yksi).Create a REG_DWORD registry setting named DisableSettingSync in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\SettingSync with a value of 2 (two) and another named DisableSettingSyncUserOverride in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\SettingSync with a value of 1 (one).

Poista käytöstä viestien synkronointi pilveen seuraavasti:To turn off Messaging cloud sync:

Huomautus

Tätä rekisteriavainta vastaavaa ryhmäkäytäntöä ei ole.There is no Group Policy corresponding to this registry key.

 • Luo REG_DWORD-rekisteriasetus nimeltä CloudServiceSyncEnabled kohtaan HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Messaging ja aseta sen arvoksi 0 (nolla).Create a REG_DWORD registry setting named CloudServiceSyncEnabled in HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Messaging and set to a value of 0 (zero).

22. Teredo22. Teredo

Voit poistaa käytöstä Teredon ryhmäkäytännön avulla tai käyttämällä netsh.exe-komentoa.You can disable Teredo by using Group Policy or by using the netsh.exe command. Lisätietoja Teredosta on ohjeaiheessa IPv6, Teredo ja liittyvät teknologiat.For more info on Teredo, see Internet Protocol Version 6, Teredo, and Related Technologies.

Huomautus

Jos poistat Teredon käytöstä, jotkin XBOX-peliominaisuudet ja Windows Updaten toimituksen optimointi eivät toimi.If you disable Teredo, some XBOX gaming features and Delivery Optimization (with Group or Internet peering) will not work.

 • Ota käyttöön ryhmäkäytäntö: Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Verkko > TCPIP-asetukset > IPv6-siirtymätekniikat > Aseta Teredo-tila ja aseta sen arvoksi Ei käytössä.Enable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Network > TCPIP Settings > IPv6 Transition Technologies > Set Teredo State and set it to Disabled State.

  -tai--or-

 • Luo uusi REG_SZ-rekisteriasetus nimeltä Teredo_State kohtaan HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\TCPIP\v6Transition ja aseta sen arvoksi Disabled.Create a new REG_SZ registry setting named Teredo_State in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\TCPIP\v6Transition with a value of Disabled.

23. WLAN-seuranta23. Wi-Fi Sense

Tärkeä

Windows 10:n versiosta 1803 lähtien WLAN-seuranta ei ole enää käytettävissä.Beginning with Windows 10, version 1803, Wi-Fi Sense is no longer available. Seuraava osio koskee vain Windows 10:n versiota 1709 ja aiempia versioita.The following section only applies to Windows 10, version 1709 and prior. Lisätietoja on kohdassa Yhteyden muodostaminen avoimiin WLAN-tukiasemiin Windows 10:ssä.Please see Connecting to open Wi-Fi hotspots in Windows 10 for more details.

WLAN-seuranta yhdistää automaattisesti laitteet tunnettuihin tukiasemiin ja langattomiin verkkoihin, joita henkilön yhteyshenkilöt ovat jakaneet.Wi-Fi Sense automatically connects devices to known hotspots and to the wireless networks the person’s contacts have shared with them.

Poista käytöstä Yhdistä ehdotettuihin avoimiin tukiasemiin ja Yhdistä yhteyshenkilöideni jakamiin verkkoihin:To turn off Connect to suggested open hotspots and Connect to networks shared by my contacts:

 • Poista ominaisuus käytöstä käyttöliittymässä kohdassa Asetukset > Verkko ja Internet > WLANTurn off the feature in the UI in Settings > Network & Internet > Wi-Fi

  -tai--or-

 • Poista käytöstä ryhmäkäytäntö: Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Verkko > WLAN-palvelu > WLAN-asetukset > Salli Windowsin muodostaa automaattisesti yhteys ehdotettuihin avoimiin tukiasemiin, yhteyshenkilöiden jakamiin verkkoihin sekä maksullisia palveluita tarjoaviin tukiasemiin.Disable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Network > WLAN Service > WLAN Settings > Allow Windows to automatically connect to suggested open hotspots, to networks shared by contacts, and to hotspots offering paid services.

  -tai--or-

 • Luo uusi REG_DWORD-rekisteriasetus nimeltä AutoConnectAllowedOEM kohtaan HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WcmSvc\wifinetworkmanager\config ja aseta sen arvoksi 0 (nolla).Create a new REG_DWORD registry setting named AutoConnectAllowedOEM in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WcmSvc\wifinetworkmanager\config with a value of 0 (zero).

Käytöstä poistetun WLAN-seurannan asetukset näkyvät edelleen WLAN-asetusnäytössä, mutta ne eivät ole toiminnassa eikä työntekijä voi hallita niitä.When turned off, the Wi-Fi Sense settings still appear on the Wi-Fi Settings screen, but they’re non-functional and they can’t be controlled by the employee.

24. Windows Defender24. Windows Defender

Voit katkaista yhteyden Microsoftin haittaohjelmien suojapalveluun.You can disconnect from the Microsoft Antimalware Protection Service.

Tärkeä

Tarvittavat vaiheet ENNEN Windows Defenderin ryhmäkäytännön tai rekisteriavaimen määrittämistä Windows 10:n versiossa 1903Required Steps BEFORE setting the Windows Defender Group Policy or RegKey on Windows 10 version 1903

 1. Varmista, että Windows ja Windows Defender ovat täysin ajan tasalla.Ensure Windows and Windows Defender are fully up to date.
 2. Napsauta Windowsin aloituspainikkeen vieressä olevaa hakukuvaketta ja etsi aloitusvalikosta "Peukaloinnin torjunta".Search the Start menu for "Tamper Protection" by clicking on the search icon next to the Windows Start button. Vieritä sitten alaspäin Peukaloinnin torjunta -vaihtopainikkeen kohtaan ja ota asetus pois käytöstä.Then scroll down to the Tamper Protection toggle and turn it Off. Näin voit muokata rekisteriavainta ja sallia ryhmäkäytännön määrittää asetuksen.This will allow you to modify the Registry key and allow the Group Policy to make the setting. Vaihtoehtoisesti voit siirtyä kohtaan Windowsin suojausasetukset –> Virusten ja uhkien torjunta, napsauttaa Hallitse asetuksia -linkkiä ja vierittää sitten alas Peukaloinnin torjunta -vaihtopainikkeen kohtaan ja ottaa asetuksen pois käytöstä.Alternatively, you can go to Windows Security Settings -> Virus & threat protection, click on Manage Settings link and then scroll down to the Tamper Protection toggle to set it to Off.
 • Ota käyttöön ryhmäkäytäntö Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Windowsin osat > Microsoft Defenderin virustentorjunta > MAPS > Liity Microsoft MAPSiin ja valitse sitten Ei käytössä avautuvasta luetteloruudusta nimeltä Liity Microsoft MAPSiinEnable the Group Policy Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Microsoft Defender Antivirus > MAPS > Join Microsoft MAPS and then select Disabled from the drop-down box named Join Microsoft MAPS

-TAI--OR-

 • Käytä rekisteriä ja aseta REG_DWORD-arvoksi HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows Defender\Spynet\SpyNetReporting 0 (nolla).Use the registry to set the REG_DWORD value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows Defender\Spynet\SpyNetReporting to 0 (zero).

  -ja--and-

 • Poista kohdassa HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender\Updates nimetty rekisteriasetus.Delete the registry setting named in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender\Updates.

Voit lopettaa tiedostonäytteiden lähettämisen Microsoftille.You can stop sending file samples back to Microsoft.

 • Ota käyttöön ryhmäkäytäntö Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Windowsin osat > Microsoft Defenderin virustentorjunta > MAPS > Lähetä tiedostonäytteitä, kun lisäanalyysi on tarpeen ja aseta arvoksi Älä lähetä koskaan.Enable the Group Policy Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Microsoft Defender Antivirus > MAPS > Send file samples when further analysis is required to Never Send.

  -tai--or-

 • Aseta rekisterin avulla REG_DWORD HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows Defender\Spynet\SubmitSamplesConsent arvoon 2 (kaksi) asetusta "Älä lähetä koskaan" varten.Use the registry to set the REG_DWORD value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows Defender\Spynet\SubmitSamplesConsent to 2 (two) for Never Send.

Voit lopettaa viruskuvauspäivitysten lataamisen seuraavasti:You can stop downloading Definition Updates:

Huomautus

Ryhmäkäytäntöpolku versiolle 1809 sekä vanhemmille on Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Windowsin osat > Microsoft Defenderin virustentorjunta > Allekirjoituksen päivityksetThe Group Policy path for 1809 and earlier builds is Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Microsoft Defender Antivirus > Signature Updates

 • Ota käyttöön ryhmäkäytäntö Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Windowsin osat > Microsoft Defenderin virustentorjunta > Allekirjoitusten päivitykset > Määritä lähteiden järjestys kuvauspäivitysten lataamista varten ja aseta sen arvoksi FileShares.Enable the Group Policy Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Microsoft Defender Antivirus > Security Intelligence Updates > Define the order of sources for downloading definition updates and set it to FileShares.

  -ja--and-

 • Poista käytöstä ryhmäkäytäntö Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Windowsin osat > Microsoft Defenderin virustentorjunta > Allekirjoitusten päivitykset > Määritä tiedostoresurssit kuvauspäivitysten lataamista varten ja aseta sen arvoksi Ei mitään.Disable the Group Policy Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Microsoft Defender Antivirus > Security Intelligence Updates > Define file shares for downloading definition updates and set it to Nothing.

  -tai--or-

 • Luo uusi REG_SZ-rekisteriasetus nimeltä FallbackOrder kohtaan HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender\Signature Updates ja aseta sen arvoksi FileShares.Create a new REG_SZ registry setting named FallbackOrder in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender\Signature Updates with a value of FileShares.

  -ja--and-

 • Poista rekisteriarvo DefinitionUpdateFileSharesSources, jos se on kohdassa HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender\Signature UpdatesRemove the DefinitionUpdateFileSharesSources reg value if it exists under HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender\Signature Updates

Voit poistaa käytöstä haittaohjelmien raportointityökalun (MSRT) diagnostiikkatiedot:You can turn off Malicious Software Reporting Tool (MSRT) diagnostic data:

 • Aseta REG_DWORD-arvoksi kohdassa HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\MRT\DontReportInfectionInformation 1.Set the REG_DWORD value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\MRT\DontReportInfectionInformation to 1.

Huomautus

Haittaohjelmien raportointityökalun diagnostiikkatietojen poistamiseksi käytöstä ei ole ryhmäkäytäntöä.There is no Group Policy to turn off the Malicious Software Reporting Tool diagnostic data.

Voit poistaa laajennetut ilmoitukset käytöstä seuraavasti:You can turn off Enhanced Notifications as follows:

 • Aseta käyttöliittymässä: Asetukset-> Päivittäminen ja suojaus-> Windowsin suojaus-> Virusten ja uhkien torjunta-> Asetusten hallinta -> vieritä alas kohtaan Ilmoitukset, napsauta Muuta ilmoitusasetuksia -> Ilmoitukset -> napsauta Ilmoitusten hallinta -> poista käytöstä Yleiset ilmoituksetSet in the UI: Settings -> Update & Security -> Windows Security -> Virus & Threat Protection -> Virus & Threat Protection Manage Settings -> scroll to bottom for Notifications, click Change Notifications Settings -> Notifications -> click Manage Notifications -> Turn off General Notifications

  -tai--or-

 • Ota käyttöön ryhmäkäytäntö Poista laajennetut ilmoitukset käytöstä kohdassa Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Windowsin osat > Microsoft Defenderin virustentorjunta > Raportointi.Enable the Group Policy Turn off enhanced notifications under Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Microsoft Defender Antivirus > Reporting.

  -tai--or-

 • Luo uusi REG_SZ-rekisteriasetus nimeltä DisableEnhancedNotifications kohtaan HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender\Reporting ja aseta sen arvoksi 1.Create a new REG_SZ registry setting named DisableEnhancedNotifications in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender\Reporting to a value of 1.

24.1 Windows Defender SmartScreen24.1 Windows Defender SmartScreen

Windows Defenderin SmartScreenin poistaminen käytöstä:To disable Windows Defender SmartScreen:

Määritä ryhmäkäytännössä seuraavaa:In Group Policy, configure:

 • Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Windowsin osat > Windows Defender SmartScreen > Resurssienhallinta > Määritä Windows Defender SmartScreen arvoon Ei käytössäComputer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Windows Defender SmartScreen > Explorer > Configure Windows Defender SmartScreen to be Disabled

  -ja--and-

 • Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Windowsin osat > Resurssienhallinta > Määritä Windows Defender SmartScreen: Ei käytössäComputer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > File Explorer > Configure Windows Defender SmartScreen : Disable

  -ja--and-

 • Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Windowsin osat > Windows Defender SmartScreen > Resurssienhallinta > Määritä sovellusten asennuksen valvonta: Ota käyttöön, ja valitse Poista sovellussuositukset käytöstäComputer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Windows Defender SmartScreen > Explorer > Configure app install control : Enable, and select Turn off app recommendations

-TAI--OR-

 • Luo REG_DWORD-rekisteriasetus nimeltä EnableSmartScreen kohtaan HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\System ja aseta sen arvoksi 0 (nolla).Create a REG_DWORD registry setting named EnableSmartScreen in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\System with a value of 0 (zero).

  -ja--and-

 • Luo REG_DWORD-rekisteriasetus nimeltä ConfigureAppInstallControlEnabled kohtaan HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender\SmartScreen ja aseta sen arvoksi 1.Create a REG_DWORD registry setting named ConfigureAppInstallControlEnabled in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender\SmartScreen with a value of 1.

  -ja--and-

 • Luo SZ-rekisteriasetus nimeltä ConfigureAppInstallControl kohtaan HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender\SmartScreen ja aseta sen arvoksi Anywhere.Create a SZ registry setting named ConfigureAppInstallControl in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender\SmartScreen with a value of Anywhere.

25. Windowsin tapahtumanäyttö25. Windows Spotlight

Windowsin tapahtumanäyttö sisältää ominaisuuksia, kuten eri taustakuvia ja lukitusnäytön tekstin, ehdotetut sovellukset, Microsoft-tilin ilmoitukset ja Windowsin vinkkejä.Windows Spotlight provides features such as different background images and text on the lock screen, suggested apps, Microsoft account notifications, and Windows tips. Voit hallita sitä käyttöliittymän tai ryhmäkäytännön avulla.You can control it by using the user interface or Group Policy.

Jos käytössäsi on Windows 10:n versio 1607 tai uudempi:If you're running Windows 10, version 1607 or later, you need to:

 • Ota käyttöön seuraava ryhmäkäytäntö: Käyttäjäasetukset > Hallintamallit > Windowsin osat > Pilvipalvelusisältö > Poista käytöstä kaikki Windowsin tapahtumanäytön ominaisuudetEnable the following Group Policy User Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Cloud Content > Turn off all Windows spotlight features

  Huomautus

  Tämä on tehtävä 15 minuutin kuluessa Windows 10:n asennuksesta.This must be done within 15 minutes after Windows 10 is installed. Vaihtoehtoisesti voit luoda näköistiedoston tällä asetuksella.Alternatively, you can create an image with this setting.

  -tai--or-

 • Luo uusi REG_DWORD-rekisteriasetus nimeltä DisableWindowsSpotlightFeatures kohtaan HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CloudContent ja aseta sen arvoksi 1 (yksi).Create a new REG_DWORD registry setting named DisableWindowsSpotlightFeatures in HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CloudContent with a value of 1 (one).

-JA--AND-

 • Ota käyttöön seuraava ryhmäkäytäntö: Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Ohjauspaneeli > Mukauttaminen > Älä näytä lukitusnäyttöäEnable the following Group Policy Computer Configuration > Administrative Templates > Control Panel > Personalization > Do not display the Lock Screen

  -tai--or-

 • Luo uusi REG_DWORD-rekisteriasetus nimeltä NoLockScreen kohtaan HKEY_Local_Machine\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Personalization ja aseta sen arvoksi 1 (yksi).Create a new REG_DWORD registry setting named NoLockScreen in HKEY_Local_Machine\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Personalization with a value of 1 (one)

-JA--AND-

 • Määritä seuraavat Asetukset käyttöliittymässä:Configure the following in Settings UI:

  • Mukauttaminen > Lukitusnäyttö > Tausta > Windowsin tapahtumanäyttö, valitse muu taustakuva ja poista käytöstä Näytä hauskoja tietoja, vihjeitä, vinkkejä ja paljon muuta lukitusnäytössäPersonalization > Lock screen > Background > Windows spotlight, select a different background, and turn off Get fun facts, tips, tricks and more on your lock screen

  • Mukauttaminen > Aloitus > Näytä ajoittain ehdotuksia aloitusnäytössäPersonalization > Start > Occasionally show suggestions in Start

  • Järjestelmä > Ilmoitukset ja toiminnot > Näytä Windowsia koskevia vinkkejäSystem > Notifications & actions > Show me tips about Windows

  -tai--or-

 • Ota käyttöön ryhmäkäytännöt:Apply the Group Policies:

  • Ota käyttöön ryhmäkäytäntö Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Ohjauspaneeli > Mukauttaminen > Pakota tietty lukitus- ja kirjautumisnäytön oletuskuva.Enable the Computer Configuration > Administrative Templates > Control Panel > Personalization > Force a specific default lock screen image and logon image Group Policy.
   • Lisää C:\windows\web\screen\lockscreen.jpg sijainniksi Paikallisen lukitusnäytön kuvan polku -ruutuun.Add C:\windows\web\screen\lockscreen.jpg as the location in the Path to local lock screen image box.

   • Valitse Poista lukitusnäytön hauskat faktat, vinkit, vihjeet ja muu sisältö käytöstä -valintaruutu.Check the Turn off fun facts, tips, tricks, and more on lock screen check box.

    Huomautus

    Tämä tulee voimaan vain, jos käytäntö on käytössä ennen ensimmäistä kirjautumista.This will only take effect if the policy is applied before the first logon. Jos et pysty ottamaan käyttöön Pakota tietty lukitusnäytön oletuskuva -käytäntöä ennen ensimmäistä kirjautumista laitteeseen, voit ottaa käyttöön käytännön Älä näytä lukitusnäyttöä kohdassa Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Ohjauspaneeli > MukauttaminenIf you cannot apply the Force a specific default lock screen image policy before the first logon to the device, you can Enable the Do not display the lock screen policy under Computer Configuration > Administrative Templates > Control Panel > Personalization

    Vaihtoehtoisesti voit luoda uuden REG_SZ-rekisteriasetusten nimeltä LockScreenImage kohtaan HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Personalization ja asettaa sen arvoksi C:\windows\web\screen\lockscreen.jpg sekä luoda uuden REG_DWORD-rekisteriasetuksen nimeltä LockScreenOverlaysDisabled kohtaan HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Personalization ja asettaa sen arvoksi 1 (yksi).Alternatively, you can create a new REG_SZ registry setting named LockScreenImage in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Personalization with a value of C:\windows\web\screen\lockscreen.jpg and create a new REG_DWORD registry setting named LockScreenOverlaysDisabled in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Personalization with a value of 1 (one).

    LockScreenOverlaysDisabled-rekisteriavaimen ryhmäkäytäntö on Pakota tietty lukitus- ja kirjautumisnäytön oletuskuva , joka on kohdassa Ohjauspaneeli Mukauttaminen.The Group Policy for the LockScreenOverlaysDisabled regkey is Force a specific default lock screen and logon image that is under Control Panel Personalization.

  -JA--AND-

  • Ota ryhmäkäytäntö Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Windowsin osat > Pilvipalvelusisältö > Älä näytä Windowsia koskevia vinkkejä käyttöönSet the Group Policy Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Cloud Content > Do not show Windows tips to Enabled

   -tai--or-

  • Luo uusi REG_DWORD-rekisteriasetus nimeltä DisableSoftLanding kohtaan HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CloudContent ja aseta sen arvoksi 1 (yksi)Create a new REG_DWORD registry setting named DisableSoftLanding in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CloudContent with a value of 1 (one)

  -JA--AND-

  • Ota ryhmäkäytäntö Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Windowsin osat > Pilvipalvelusisältö > Poista käytöstä Microsoft-käyttökokemus kuluttajille käyttöönSet the Group Policy Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Cloud Content > Turn off Microsoft consumer experiences to Enabled

   -tai--or-

  • Luo uusi REG_DWORD-rekisteriasetus nimeltä DisableWindowsConsumerFeatures kohtaan HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CloudContent ja aseta sen arvoksi 1 (yksi)Create a new REG_DWORD registry setting named DisableWindowsConsumerFeatures in HKEY_LOCAL_MACHINE_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CloudContent with a value of 1 (one)

Tämä asetus määrittää, näytetäänkö lukitusnäyttö käyttäjille.This policy setting controls whether the lock screen appears for users. Älä näytä lukitusnäyttöä -ryhmäkäytäntö tulee ottaa käyttöön, jos lukitusnäyttöä ei haluta näyttää.The Do not display the lock screen Group Policy should be set to Enable to prevent the lock screen from being displayed. Ryhmä Tietokoneasetukset\Hallintamallit\Ohjauspaneeli\Mukauttaminen\Älä näytä lukitusnäyttöä.The Group Computer Configuration\Administrative templates\Control Panel\Personalization!Do not display the lock screen.

Jos otat tämän käytäntöasetuksen käyttöön, käyttäjät, joiden ei tarvitse painaa näppäinyhdistelmää CTRL+ALT+DEL ennen sisäänkirjautumista, näkevät valitsemansa ruudun lukittuaan tietokoneen.If you enable this policy setting, users that are not required to press CTRL + ALT + DEL before signing in will see their selected tile after locking their PC.

Jos poistat tämän asetuksen käytöstä tai et määritä sitä, käyttäjät, joiden ei tarvitse painaa CTRL + ALT + DEL ennen sisäänkirjautumista, näkevät lukitusnäytön lukittuaan tietokoneen.If you disable or do not configure this policy setting, users that are not required to press CTRL + ALT + DEL before signing in will see a lock screen after locking their PC. He voivat poistaa lukitusnäytön näkyvistä käyttämällä kosketustoimintoa tai näppäimistöä tai vetämällä lukitusnäyttöä hiirellä.They must dismiss the lock screen using touch, the keyboard, or by dragging it with the mouse.

Lisätietoja on kohdassa Windowsin tapahtumanäyttö lukitusnäytössä.For more info, see Windows Spotlight on the lock screen.

26. Microsoft Store26. Microsoft Store

Voit poistaa käytöstä mahdollisuuden käynnistää Microsoft Storesta sovelluksia, jotka on esiasennettu tai ladattu.You can turn off the ability to launch apps from the Microsoft Store that were preinstalled or downloaded. Tämä poistaa käytöstä myös automaattiset sovelluspäivitykset, ja Microsoft Store poistetaan käytöstä.This will also turn off automatic app updates, and the Microsoft Store will be disabled. Lisäksi uusia sähköpostitilejä ei voi luoda napsauttamalla Asetukset > Tilit > Sähköposti ja tilit > Lisää tili.In addition, new email accounts cannot be created by clicking Settings > Accounts > Email & app accounts > Add an account. Windows Server 2016:ssa tämä estää Microsoft Storen kutsut universaaleista Windows-sovelluksista.On Windows Server 2016, this will block Microsoft Store calls from Universal Windows Apps.

 • Poista käytöstä ryhmäkäytäntö: Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Windowsin osat > Store > Poista käytöstä kaikki Microsoft Storen sovellukset.Disable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Store > Disable all apps from Microsoft Store.

  -tai--or-

 • Luo uusi REG_DWORD-rekisteriasetus nimeltä DisableStoreApps kohtaan HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsStore ja aseta sen arvoksi 1 (yksi).Create a new REG_DWORD registry setting named DisableStoreApps in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsStore with a value of 1 (one).

-JA--AND-

 • Ota käyttöön ryhmäkäytäntö: Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Windowsin osat > Store > Poista käytöstä päivitysten automaattinen lataaminen ja asentaminen.Enable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Store > Turn off Automatic Download and Install of updates.

  -tai--or-

 • Luo uusi REG_DWORD-rekisteriasetus nimeltä AutoDownload kohtaan HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsStore ja aseta sen arvoksi 2 (kaksi).Create a new REG_DWORD registry setting named AutoDownload in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsStore with a value of 2 (two).

27. Verkkosivustojen sovellukset27. Apps for websites

Voit poistaa käytöstä verkkosivustojen sovellukset, jolloin verkkosivustoilla vierailevat asiakkaat eivät voi käynnistää sovellusta suoraan, jos verkkosivusto on rekisteröity yhdistettyyn sovellukseen.You can turn off apps for websites, preventing customers who visit websites that are registered with their associated app from directly launching the app.

 • Poista käytöstä ryhmäkäytäntö: Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Järjestelmä > Ryhmäkäytäntö > Määritä verkosta sovellukseen -linkitys URI-käsittelijöilläDisable the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > System > Group Policy > Configure web-to-app linking with URI handlers

  -tai--or-

 • Luo uusi REG_DWORD-rekisteriasetus nimeltä EnableAppUriHandlers kohtaan HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System ja aseta sen arvoksi 0 (nolla).Create a new REG_DWORD registry setting named EnableAppUriHandlers in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System with a value of 0 (zero).

28 Toimituksen optimointi28. Delivery Optimization

Toimituksen optimointi on Windowsin päivitysten, Microsoft Storen sovellusten, Officen ja muun sisällön lataussovellus.Delivery Optimization is the downloader of Windows updates, Microsoft Store apps, Office and other content from Microsoft. Toimituksen optimoinnin avulla voit saada Windowsin päivitykset ja Microsoft Storen sovellukset muista lähteistä Microsoftin lisäksi, mikä ei ainoastaan ole hyödyksi rajoitetun tai epäluotettavan internet-yhteyden varalta, vaan auttaa sinua myös vähentämään organisaatiosi kaikkien tietokoneiden päivityksiin tarvittavaa kaistanleveyttä.Delivery Optimization can also download from sources in addition to Microsoft, which not only helps when you have a limited or unreliable Internet connection, but can also help you reduce the amount of bandwidth needed to keep all of your organization's PCs up-to-date. Jos toimituksen optimoinnin vertaisjärjestelmä on otettu käyttöön, verkossasi olevat tietokoneet voivat lähettää ja vastaanottaa päivityksiä ja sovelluksia muiden tietokoneiden kanssa paikallisessa verkossa, jos niin valitset, tai internetiin yhteydessä olevien tietokoneiden kanssa.If you have Delivery Optimization Peer-to-Peer option turned on, PCs on your network may send and receive updates and apps to other PCs on your local network, if you choose, or to PCs on the Internet.

Oletusarvon mukaan tietokoneet, joissa on Windows 10 Enterprise tai Windows 10 Education, käyttävät toimitusten optimointia vain paikallisessa verkossa olevien tietokoneiden ja sovellusten päivittämiseen.By default, PCs running Windows 10 will only use Delivery Optimization to get and receive updates for PCs and apps on your local network.

Määritä toimituksen optimointi käyttöliittymän, ryhmäkäytännön tai rekisteriavainten avulla.Use the UI, Group Policy, or Registry Keys to set up Delivery Optimization.

Windows 10:n versiossa 1607 ja uudemmissa voit estää Windows Updaten toimituksen optimointiin liittyvän verkkoliikenteen määrittämällä Lataustila-asetukseksi Ohita (99), kuten alla on kuvattu.In Windows 10 version 1607 and above you can stop network traffic related to Delivery Optimization Cloud Service by setting Download Mode to Simple Mode (99), as described below.

28.1 Asetukset > Päivitys ja suojaus28.1 Settings > Update & security

Toimituksen optimointi vertaisjärjestelmä voidaan määrittää käyttöliittymän kohdassa Asetukset.You can set up Delivery Optimization Peer-to-Peer from the Settings UI.

 • Siirry kohtaan Asetukset > Päivittäminen ja suojaus > Windows Update > Lisäasetukset > Valitse, miten päivitykset toimitetaan.Go to Settings > Update & security > Windows Update > Advanced options > Choose how updates are delivered.

28.2 Toimituksen optimoinnin ryhmäkäytännöt28.2 Delivery Optimization Group Policies

Toimituksen optimointi -ryhmäkäytäntöobjektit ovat kohdassa Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Windowsin osat > Toimituksen optimointi.You can find the Delivery Optimization Group Policy objects under Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Delivery Optimization.

KäytäntöPolicy KuvausDescription
LataustilaDownload Mode Voit valita, mistä toimituksen optimointi hankkii tai lähettää päivityksiä ja sovelluksia, mukaan lukienLets you choose where Delivery Optimization gets or sends updates and apps, including
 • Ei mitään.None. Poistaa toimituksen optimoinnin käytöstä.Turns off Delivery Optimization.

 • Ryhmä.Group. Noutaa tai lähettää päivityksiä ja sovelluksia tietokoneisiin, jotka ovat samassa paikallisen verkon toimialueessa.Gets or sends updates and apps to PCs on the same local network domain.

 • Internet.Internet. Noutaa tai lähettää päivityksiä ja sovelluksia tietokoneisiin, jotka ovat yhteydessä internetiin.Gets or sends updates and apps to PCs on the Internet.

 • LAN.LAN. Noutaa tai lähettää päivityksiä ja sovelluksia vain samassa NAT:ssä oleviin tietokoneisiin.Gets or sends updates and apps to PCs on the same NAT only.

 • Yksinkertainen.Simple. Yksinkertainen lataustila ilman vertaisverkkoa.Simple download mode with no peering.

 • Ohita.Bypass. Käytä BITS-palvelua Windows Updaten toimituksen optimoinnin sijaan.Use BITS instead of Windows Update Delivery Optimization. Valitse Ohita, jos haluat rajoittaa liikennettä.Set to Bypass to restrict traffic.

RyhmätunnusGroup ID Voit antaa ryhmätunnuksen, joka rajoittaa, mitkä tietokoneet voivat jakaa sovelluksia ja päivityksiä.Lets you provide a Group ID that limits which PCs can share apps and updates.
Huomautus: tämän tunnuksen on oltava GUID-tunnus.Note: This ID must be a GUID.
Välimuistin enimmäisikäMax Cache Age Voit määrittää enimmäisajan (sekunteina) tiedoston säilytykselle toimituksen optimoinnin välimuistissa.Lets you specify the maximum time (in seconds) that a file is held in the Delivery Optimization cache.
Oletusarvo on 259 200 sekuntia (3 päivää).The default value is 259200 seconds (3 days).
Välimuistin enimmäiskokoMax Cache Size Voit määrittää välimuistin enimmäiskoon prosenttiosuutena levyn koosta.Lets you specify the maximum cache size as a percentage of disk size.
Oletusarvo on 20, mikä vastaa 20 prosenttia levyn koosta.The default value is 20, which represents 20% of the disk.
Latauksen enimmäiskaistaleveysMax Upload Bandwidth Voit määrittää latauksen enimmäiskaistanleveyden (kilotavuina sekunnissa), jota laite käyttää kaikkia samanaikaisia latauksia varten.Lets you specify the maximum upload bandwidth (in KB/second) that a device uses across all concurrent upload activity.
Oletusarvo on 0, mikä tarkoittaa rajoittamatonta kaistanleveyttä.The default value is 0, which means unlimited possible bandwidth.

Jos haluat kattavan luettelon Toimituksen optimoin’ käytännöistä, lue: Toimituksen optimoinnin ohje.For a comprehensive list of Delivery Optimization Policies, see Delivery Optimization Reference.

28.3 Toimituksen optimointi28.3 Delivery Optimization

 • Ota käyttöön Lataustila-ryhmäkäytäntö kohdassa Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Windowsin osat > Toimituksen optimointi ja aseta Latauskäytännön arvoksi Yksinkertainen tila (99) estääksesi liikenteen vertaiskoneiden välillä ja estää liikenteen toimituksen optimoinnin pilvipalveluihin.Enable the Download Mode Group Policy under Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Delivery Optimization and set the Download Mode to "Simple Mode (99)" to prevent traffic between peers as well as traffic back to the Delivery Optimization Cloud Service.

-tai--or-

 • Luo uusi REG_DWORD-rekisteriasetus nimeltä DODownloadMode kohtaan HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DeliveryOptimization ja aseta sen arvoksi 99 (yhdeksänkymmentäyhdeksän).Create a new REG_DWORD registry setting named DODownloadMode in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DeliveryOptimization to a value of 99 (Ninety-nine).

Lisätietoja toimituksen optimoinnista on ohjeaiheessa Windows Updaten toimituksen optimointi: usein kysytyt kysymykset.For more info about Delivery Optimization in general, see Windows Update Delivery Optimization: FAQ.

IT-ammattilaisille, Lisätietoja toimituksen optimoinnista on saatavilla täältä:: [Windows 10-päivitysten lähetyksen optimointi] (https://docs.microsoft.com/windows/deployment/update/waas-delivery-optimization).For IT Professionals, information about Delivery Optimization is available here: [Delivery Optimization for Windows 10 updates] (https://docs.microsoft.com/windows/deployment/update/waas-delivery-optimization).

29. Windows Update29. Windows Update

Voit poistaa Windows Updaten käytöstä määrittämällä seuraavat rekisterimerkinnät:You can turn off Windows Update by setting the following registry entries:

 • Lisää REG_DWORD-arvo nimeltä DoNotConnectToWindowsUpdateInternetLocations kohtaan HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate ja määritä sen arvoksi 1.Add a REG_DWORD value named DoNotConnectToWindowsUpdateInternetLocations to HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate and set the value to 1.

  -ja--and-

 • Lisää REG_DWORD-arvo nimeltä DisableWindowsUpdateAccess kohtaan HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate ja määritä sen arvoksi 1.Add a REG_DWORD value named DisableWindowsUpdateAccess to HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate and set the value to 1.

  -ja--and-

 • Lisää REG_SZ-arvo nimeltä WUServer kohtaan HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate ja varmista, että se sisältää pelkän välilyönnin " ".Add a REG_SZ value named WUServer to HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate and ensure it is blank with a space character " ".

  -ja--and-

 • Lisää REG_SZ-arvo nimeltä WUStatusServer kohtaan HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate ja varmista, että se sisältää pelkän välilyönnin " ".Add a REG_SZ value named WUStatusServer to HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate and ensure it is blank with a space character " ".

  -ja--and-

 • Lisää REG_SZ-arvo nimeltä UpdateServiceUrlAlternate kohtaan HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate ja varmista, että se sisältää pelkän välilyönnin " ".Add a REG_SZ value named UpdateServiceUrlAlternate to HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate and ensure it is blank with a space character " ".

  -ja--and-

 • Lisää REG_DWORD-arvo nimeltä UseWUServer kohtaan HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU ja määritä sen arvoksi 1.Add a REG_DWORD value named UseWUServer to HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU and set the value to 1.

-TAI--OR-

 • Ota ryhmäkäytäntö Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Windowsin osat > Windows Update > Älä muodosta yhteyttä mihinkään Windows Updaten Internet-sijaintiin käyttöönSet the Group Policy Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Windows Update > Do not connect to any Windows Update Internet locations to Enabled

  -ja--and-

 • Ota ryhmäkäytäntö Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Järjestelmä > Internet-yhteyden hallinta > Internet-yhteyden asetukset > Poista käytöstä kaikkien Windows Update -ominaisuuksien käyttömahdollisuus käyttöönSet the Group Policy Computer Configuration > Administrative Templates > System > Internet Communication Management > Internet Communication Settings > Turn off access to all Windows Update features to Enabled

  -ja--and-

 • Ota käyttöön ryhmäkäytäntö Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Windowsin osat > Windows Update > Määritä intranetin Microsoft-päivityspalvelun sijainti ja varmista, että kaikki asetukset (intranet-päivityspalvelu, intranet-tilastopalvelin, vaihtoehtoinen latauspalvelin) on asetettu arvoon " ".Set the Group Policy Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Windows Update > Specify intranet Microsoft update service location to Enabled and ensure all Option settings (Intranet Update Service, Intranet Statistics Server, Alternate Download Server) are set to " "

  -ja--and-

 • Ota ryhmäkäytäntö Käyttäjäasetukset > Hallintamallit > Windowsin osat > Windows Update > Poista kaikki Windows Update -toiminnot käytöstä käyttöön ja aseta Tietokoneen määritykset arvoon 0 (nolla).Set the Group Policy User Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Windows Update > Remove access to use all Windows Update features to Enabled and then set Computer Configurations to 0 (zero).

Voit poistaa automaattiset päivitykset käytöstä seuraavasti.You can turn off automatic updates by doing the following. Tätä ei suositella.This is not recommended.

 • Lisää REG_DWORD-arvo nimeltä AutoDownload kohtaan HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsStore\WindowsUpdate ja määritä sen arvoksi 5.Add a REG_DWORD value named AutoDownload to HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsStore\WindowsUpdate and set the value to 5.

Kiinassa julkaistuissa Windows 10 -versioissa on ylimääräinen rekisteriavain, jonka määrittämällä voi estää liikennettä:For China releases of Windows 10 there is one additional Regkey to be set to prevent traffic:

 • Lisää REG_DWORD-arvo nimeltä HapDownloadEnabled kohtaan HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\LexiconUpdate\loc_0804 ja määritä sen arvoksi 0.Add a REG_DWORD value named HapDownloadEnabled to HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\LexiconUpdate\loc_0804 and set the value to 0.

Windowsin rajoitetun liikenteen perustilan sallitun liikenteen luetteloAllowed traffic list for Windows Restricted Traffic Limited Functionality Baseline

Sallitut liikenteen päätepisteetAllowed traffic endpoints
activation-v2.sls.microsoft.com/*activation-v2.sls.microsoft.com/*
crl.microsoft.com/pki/crl/*crl.microsoft.com/pki/crl/*
ocsp.digicert.com/*ocsp.digicert.com/*
www.microsoft.com/pkiops/*www.microsoft.com/pkiops/*

Lisätietoja on ohjeaiheissa Laitteen päivitysten hallinta ja Määritä automaattiset päivitykset ryhmäkäytännön avulla.To learn more, see Device update management and Configure Automatic Updates by using Group Policy.