Windows 10:n version 1709 ja uudemman version valinnaiset diagnostiikkatiedotWindows 10, version 1709 and newer optional diagnostic data

Käyttö:Applies to:

 • Windows 10, versio 20H2Windows 10, version 20H2
 • Windows 10, versio 2004Windows 10, version 2004
 • Windows 10, versio 1909Windows 10, version 1909
 • Windows 10, versio 1903Windows 10, version 1903
 • Windows 10, versio 1809Windows 10, version 1809
 • Windows 10, versio 1803Windows 10, version 1803
 • Windows 10, versio 1709Windows 10, version 1709

Microsoft käyttää Windowsin diagnostiikkatietoja Windowsin pitämiseen suojattuna ja ajan tasalla, ongelmien vianmääritykseen ja tuoteparannuksiin.Microsoft uses Windows diagnostic data to keep Windows secure and up-to-date, troubleshoot problems, and make product improvements. Käyttäjille, jotka ovat ottaneet käyttöön ”käyttökokemusten räätälöinnin”, sen avulla voidaan myös tarjota mukautettuja vihjeitä, mainoksia ja suosituksia Microsoftin tuotteiden ja tarpeillesi sopivien palveluiden parantamiseksi.For users who have turned on "Tailored experiences", it can also be used to offer you personalized tips, ads, and recommendations to enhance Microsoft products and services for your needs. Tässä artikkelissa kuvataan kaikenlaisia diagnostiikkatietoja, joita Windows kerää Täysi-tasolla (mukaan lukien perustasolla kerätyt tiedot), kattavilla esimerkeillä tiedoista, joita keräämme kutakin tyyppiä kohden.This article describes all types of diagnostic data collected by Windows at the Full level (inclusive of data collected at Basic), with comprehensive examples of data we collect per each type. Yksityiskohtaisia teknisiä kuvauksia perustietokohteista on kohdassa Windows 10:n version 20H2 pakolliset diagnostiikkatapahtumat ja -kentät.For additional, detailed technical descriptions of Basic data items, see Windows 10, version 20H2 required diagnostic events and fields.

Lisäksi tämä artikkeli sisältää viittauksia vastaaviin tietotyyppien ja esimerkkien määritelmiin kohdasta ISO/IEC 19944:2017 tietotekniikka -- pilvitietojenkäsittely -- Pilvipalvelut ja -laitteet: tietovirta, tietoluokat ja datan käyttö.In addition, this article provides references to equivalent definitions for the data types and examples from ISO/IEC 19944:2017 Information technology -- Cloud computing -- Cloud services and devices: Data flow, data categories and data use. Kullakin tietotyypillä on myös datan käytön lauseke diagnostiikkaa ja käyttökokemusten räätälöintiä varten laitteessa standardin määrittämiä ehtoja käyttämällä.Each data type also has a Data Use statement, for diagnostics and for Tailored experiences on the device, using the terms as defined by the standard. Nämä datan käytön lausekkeen määrittävät tarkoitukset, joille Microsoft käsittelee kunkin tyyppisiä Windowsin diagnostiikkatietoja käyttämällä yhdenmukaista määritelmäjoukkoa, joihin viitataan tämän asiakirjan lopussa ja jotka perustuvat ISO-standardiin.These Data Use statements define the purposes for which Microsoft processes each type of Windows diagnostic data, using a uniform set of definitions referenced at the end of this document and based on the ISO standard. ISO-standardin viittaus tarjoaa lisäselkeyttä siitä, mitä tietoja kerätään, ja mahdollistaa helpon vertailun muiden palveluiden tai ohjeiden kanssa, jotka viittaavat myös standardiin.Reference to the ISO standard provides additional clarity about the information collected, and allows easy comparison with other services or guidance that also references the standard.

Tämän artikkelin tiedot on ryhmitetty seuraaviin luokkiin:The data covered in this article is grouped into the following types:

 • Yleiset tietotunnisteet (diagnostiikan otsikkotiedot)Common data extensions (diagnostic header information)
 • Laitetta, yhteyttä ja kokoonpanoa koskevat tiedotDevice, Connectivity, and Configuration data
 • Tuotteiden ja palveluiden käyttötiedotProduct and Service Usage data
 • Tuotteiden ja palveluiden suorituskykytiedotProduct and Service Performance data
 • Ohjelmiston asennus- ja varastotiedotSoftware Setup and Inventory data
 • SelaushistoriatiedotBrowsing History data
 • Käsinkirjoitus, kirjoitus ja puheentunnistustiedotInking, Typing, and Speech Utterance data

Yleiset tietotunnisteetCommon data extensions

Useimmat diagnostiikkatapahtumat sisältävät otsikon, jossa on yleisiä tietoja.Most diagnostic events contain a header of common data. Esimerkiksi sulkeissa olevat tiedot tarjoavat ISO/IEC 19944:2017 vastaavan määritelmän.In each example, the info in parentheses provides the equivalent definition for ISO/IEC 19944:2017.

Yleisten tietotunnisteiden datan käyttö Otsikkotiedot tukevat kaikkien diagnostiikkatapahtumiin liittyvän datan käyttöä.Data Use for Common data extensions Header data supports the use of data associated with all diagnostic events. Näin ollen yleisiä tietoja käytetään tarjoamaan Windows 10 ja voidaan käyttää parantamaan, mukauttamaan, suosittelemaan, tarjoamaan tai mainostamaan Microsoftin ja kolmannen osapuolen tuotteita ja palveluita, riippuen käytöstä, jotka on kuvattu datan käyttö -lausekkeissa kullekin tietoluokalle.Therefore, Common data is used to provide Windows 10, and may be used to improve, personalize, recommend, offer, or promote Microsoft and third-party products and services, depending on the uses described in the Data Use statements for each data category.

Yleisten tietotunnistetyyppien tietojen kuvausData Description for Common data extensions type

Yleiset tietotunnistetyypitCommon data extensions type

Tietoja, joita lisätään useimmissa diagnostiikkatapahtumissa, jos se on asianmukaista ja käytettävissä:Information that is added to most diagnostic events, if relevant and available:

 • Diagnostiikkataso -- perus tai täysi, näytetaso -- näytetiedoille, millä näytetasolla tämä laite on (8.2.3.2.4 palveluominaisuuden havaittu käyttö)Diagnostic level -- Basic or Full, Sample level -- for sampled data, what sample level is this device opted into (8.2.3.2.4 Observed Usage of the Service Capability)
 • Käyttöjärjestelmän nimi, versio, koontiversio ja aluekohtaiset asetukset (8.2.3.2.2 telemetriatiedot)Operating system name, version, build, and locale (8.2.3.2.2 Telemetry data)
 • Tapahtuman kokoelma-aika (8.2.3.2.2 telemetriatiedot)Event collection time (8.2.3.2.2 Telemetry data)
 • Käyttäjätunnus -- yksilöivä tunnus, joka liittyy käyttäjän Microsoft-tiliin (jos sellainen on käytössä) tai paikalliseen tiliin.User ID -- a unique identifier associated with the user's Microsoft Account (if one is used) or local account. Käyttäjän Microsoft-tilin tunnusta ei kerätä laitteista, jotka on määritetty lähettämään perusdiagnostiikkatietoja (8.2.5 tilin tiedot)The user's Microsoft Account identifier is not collected from devices configured to send Basic - diagnostic data (8.2.5 Account data)
 • Xbox-käyttäjätunnus (8.2.5 tilin tiedot)Xbox UserID (8.2.5 Account data)
 • Laitetunnus -- Tämä ei ole käyttäjän antama laitteen nimi vaan tunnus, joka on yksilöllinen kyseiselle laitteelle.Device ID -- This is not the user provided device name, but an ID that is unique for that device. (8.2.3.2.3 yhteystiedot)(8.2.3.2.3 Connectivity data)
 • Laiteluokka -- Työpöytä, palvelin tai mobiililaite (8.2.3.2.3 yhteystiedot)Device class -- Desktop, Server, or Mobile (8.2.3.2.3 Connectivity data)
 • Ympäristö, josta tapahtuma kirjattiin -- Sen sovelluksen tai osan sovellustunnus, joka kirjasi tapahtuman, istunnon GUID-tunnus.Environment from which the event was logged -- Application ID of app or component that logged the event, Session GUID. Käytetään tapahtumien seuraamiseen tietyn ajan kuluessa, kuten kuinka kauan sovellus on käynnissä tai käyttöjärjestelmän käynnistysten välinen aika (8.2.4 Pilvipalveluntarjoajan tiedot)Used to track events over a given period of time, such as the amount of time an app is running or between boots of the operating system (8.2.4 Cloud service provider data)
 • Diagnostiikan tapahtuman nimi, Tapahtumatunnus, ETW-toimintokoodi, versio, rakenteen allekirjoitus, avainsanat ja merkinnät (8.2.4 Pilvipalveluntarjoajan tiedot)Diagnostic event name, Event ID, ETW opcode, version, schema signature, keywords, and flags (8.2.4 Cloud service provider data)
 • HTTP-otsikkotiedot, mukaan lukien IP-osoite.HTTP header information, including the IP address. Tämä IP-osoite on lähdeosoite, jonka verkon pakettiotsikko toimittaa ja diagnostiikkakäsittelypalvelu vastaanottaa (8.2.4 Pilvipalveluntarjoajan tiedot)This IP address is the source address that’s provided by the network packet header and received by the diagnostics ingestion service (8.2.4 Cloud service provider data)
 • Eri tunnuksia, joita käytetään korreloimaan ja järjestämään liittyviä tapahtumia yhteen (8.2.4 Pilvipalveluntarjoajan tiedot)Various IDs that are used to correlate and sequence related events together (8.2.4 Cloud service provider data)

Laitetta, yhteyttä ja kokoonpanoa koskevat tiedotDevice, Connectivity, and Configuration data

Tämäntyyppiset tiedot sisältävät tietoja laitteesta, sen kokoonpanosta ja yhteysominaisuuksista sekä tilasta.This type of data includes details about the device, its configuration and connectivity capabilities, and status. Laite-, yhteys- ja kokoonpanotiedot vastaavat standardia ISO/IEC 19944:2017, 8.2.3.2.3 yhteystiedot.Device, Connectivity, and Configuration Data is equivalent to ISO/IEC 19944:2017, 8.2.3.2.3 Connectivity data.

Datakäyttö laitetta, yhteyttä ja kokoonpanoa koskeville tiedoilleData Use for Device, Connectivity, and Configuration data

Diagnostiikalle:For Diagnostics:
Microsoft käyttää pseudonymisoituja laite-, yhteys- ja kokoonpanotietoja Windows 10:stä tarjotakseen ja parantaakseen Windows 10:n ja siihen liittyviä Microsoftin tuotteita ja palveluita.Pseudonymized Device, Connectivity, and Configuration data from Windows 10 is used by Microsoft to provide and improve Windows 10 and related Microsoft products and services. Esimerkkejä:For example:

 • Laite-, yhteys- ja kokoonpanotietoja käytetään laitteen yksilöllisten ominaisuuksien ymmärtämiseksi, jotka voivat vaikuttaa laitteen virheeseen, mallien tunnistamiseksi ja niiden ongelmien ratkaisemiseksi nopeammin, jotka vaikuttavat laitteisiin yksilöllisellä laitteistolla, ominaisuuksilla tai asetuksilla.Device, Connectivity, and Configuration data is used to understand the unique device characteristics that can contribute to an error experienced on the device, to identify patterns, and to more quickly resolve problems that impact devices with unique hardware, capabilities, or settings. Esimerkkejä:For example:

  • Tietoja matkapuhelinverkkomodeemien käytöstä ja niiden kokoonpanosta laitteissa käytetään matkapuhelinverkkomodeemien ongelmien vianmäärityksessä.Data about the use of cellular modems and their configuration on your devices is used to troubleshoot cellular modem issues.
  • Tietoja USB-keskittimien käytöstä ja niiden kokoonpanosta laitteissa käytetään USB-keskittimien ongelmien vianmäärityksessä.Data about the use of USB hubs use and their configuration on your devices is used to troubleshoot USB hub issues.
  • Tietoja yhdistettyjen Bluetooth-laitteiden käytöstä käytetään yhteensopivuusongelmien vianmäärityksessä Bluetooth-laitteiden kanssa.Data about the use of connected Bluetooth devices is used to troubleshoot compatibility issues with Bluetooth devices.
 • Tietoja laitteen ominaisuuksista, kuten käyttöjärjestelmäversiosta ja käytettävissä olevasta muistista, käytetään sen määrittämiseen, pitäisikö ja pystyykö laite vastaanottamaan Windows Updaten.Data about device properties, such as the operating system version and available memory, is used to determine whether the device is due to, and able to, receive a Windows update.

 • Tietoja laitteen oheislaitteista käytetään määrittämään, onko laite asentanut ohjaimia, joihin Windows Update saattaa vaikuttaa negatiivisesti.Data about device peripherals is used to determine whether a device has installed drivers that might be negatively impacted by a Windows update.

 • Tietoja siitä, mitkä laitteet, oheislaitteet ja asetukset ovat asiakkaiden eniten käyttämiä, käytetään priorisoimaan Windows 10:n parannuksia suurimman positiivisen vaikutuksen määrittämiseksi useimmille Windows 10 -käyttäjille.Data about which devices, peripherals, and settings are most-used by customers, is used to prioritize Windows 10 improvements to determine the greatest positive impact to the most Windows 10 users.

(Valinnaisella) käyttökokemusten räätälöinnillä:With (optional) Tailored experiences:
Jos käyttäjä on ottanut käyttökokemusten räätälöinnin käyttöön laitteessa, Microsoft käyttää pseudonymisoituja laite-, yhteys- ja kokoonpanotietoja Windows 10:stä mukauttaakseen, suositellakseen ja tarjotakseen Microsoftin tuotteita ja palveluita Windows 10 -käyttäjille.If a user has enabled Tailored experiences on the device, Pseudonymized Device, Connectivity, and Configuration data from Windows 10 is used by Microsoft to personalize, recommend, and offer Microsoft products and services to Windows 10 users. Lisäksi jos käyttäjä on ottanut käyttökokemusten räätälöinnin käyttöön laitteessa, Microsoft käyttää pseudonymisoituja laite-, yhteys- ja kokoonpanotietoja Windows 10:stä mainostaakseen kolmannen osapuolen Windows-sovelluksia, -palveluita ja -laitteistoa ja oheislaitteita Windows 10 -käyttäjille.Also, if a user has enabled Tailored experiences on the device, Pseudonymized Device, Connectivity, and Configuration data from Windows 10 is used by Microsoft to promote third-party Windows apps, services, hardware, and peripherals to Windows 10 users. Esimerkkejä:For example:

 • Tietoja laitteiden ominaisuuksista ja toiminnoista käytetään tarjoamaan vinkkejä siitä, miten voit käyttää tai määrittää laitteen saadaksesi parhaan suorituskyvyn ja käyttäjäkokemuksen.Data about device properties and capabilities is used to provide tips about how to use or configure the device to get the best performance and user experience.

 • Tietoja laitteen ominaisuuksista, kuten onko voiko laitteella käyttää kynää, käytetään suosittelemaan (Microsoftin ja kolmansien osapuolten) sovelluksia, jotka liittyvät laitteeseen.Data about device capabilities, such as whether the device is pen-enabled, is used to recommend (Microsoft and third-party) apps that are appropriate for the device. Nämä voivat olla ilmaisia tai maksullisia sovelluksia.These may be free or paid apps.
   

Tietojen kuvaus laitetta, yhteyttä ja kokoonpanoa koskevalle tietotyypilleData Description for Device, Connectivity, and Configuration data type

Laitteen ominaisuuksien alityyppi: Tietoja käyttöjärjestelmästä ja laitteen laitteistostaDevice properties sub-type: Information about the operating system and device hardware

 • Käyttöjärjestelmä - version nimi, versioOperating system - version name, edition
 • Asennuksen tyyppi, tilauksen tila ja aito käyttöjärjestelmän tilaInstallation type, subscription status, and genuine operating system status
 • Suoritinarkkitehtuuri, nopeus, ytimien määrä, valmistaja ja malliProcessor architecture, speed, number of cores, manufacturer, and model
 • OEM-tiedot -- valmistaja, malli ja sarjanumeroOEM details --manufacturer, model, and serial number
 • Laitetunnus ja Xbox-sarjanumeroDevice identifier and Xbox serial number
 • Laiteohjelmisto/BIOS-käyttöjärjestelmä -- tyyppi, valmistaja, malli ja versioFirmware/BIOS operating system -- type, manufacturer, model, and version
 • Muisti -- muistin kokonaismäärä, videon muisti, nopeus ja kuinka paljon muistia on käytettävissä, kun laite on varannut muistiaMemory -- total memory, video memory, speed, and how much memory is available after the device has reserved memory
 • Tallennustila -- kapasiteetti yhteensä ja levyn tyyppiStorage -- total capacity and disk type
 • Akku -- latauskapasiteetti ja InstantOn-tukiBattery -- charge capacity and InstantOn support
 • Laitteiston runkotyyppi, väri ja muotoHardware chassis type, color, and form factor
 • Onko tämä virtuaalikone?Is this a virtual machine?

Laitteen ominaisuuksien alityyppi: Tietoja laitteen ominaisuuksistaDevice capabilities sub-type: Information about the capabilities of the device

 • Kamera -- onko laitteessa etukamera, takakamera vai molemmat.Camera -- whether the device has a front facing camera, a rear facing camera, or both.
 • Kosketusnäyttö -- Onko laitteessa kosketusnäyttö?Touch screen -- Whether the device has a touch screen? Jos on, montako laitteiston kosketuspistettä tuetaan?If yes, how many hardware touch points are supported?
 • Suorittimen ominaisuudet -- CompareExchange128, LahfSahf, NX, PrefetchW ja SSE2Processor capabilities -- CompareExchange128, LahfSahf, NX, PrefetchW, and SSE2
 • Trusted Platform Module (TPM) -turvapiiri -- onko TPM olemassa ja jos on, mikä versioTrusted Platform Module (TPM) -- whether a TPM exists and if yes, what version
 • Virtualisointilaitteisto -- onko IOMMU olemassa, sisältääköse SLAT-tuen ja onko virtualisointi käytössä laiteohjelmistossaVirtualization hardware -- whether an IOMMU exists, whether it includes SLAT support, and whether virtualization is enabled in the firmware
 • Ääni -- tuetaanko äänivuorovaikutusta sekä aktiivisten mikrofonien määräVoice -- whether voice interaction is supported and the number of active microphones
 • Näyttöjen määrä, tarkkuudet ja DPINumber of displays, resolutions, and DPI
 • Langattomat ominaisuudetWireless capabilities
 • OEM tai käyttöympäristön kasvojen tunnistusOEM or platform face detection
 • OEM tai käyttöympäristön videon vakautus ja laadun tason määrittäminenOEM or platform video stabilization and quality-level set
 • Mukautettu kamerasieppauksen tila (HDR vs. hämärä), OEM vs. ympäristön toteutus, HDR-todennäköisyys ja hämärän todennäköisyysAdvanced Camera Capture mode (HDR versus Low Light), OEM versus platform implementation, HDR probability, and Low Light probability

Laitteen asetusten alityyppi: Tietoja laitteen asetuksista ja käyttäjäasetuksistaDevice preferences and settings sub-type: Information about the device settings and user preferences

 • Käyttäjäasetukset – Järjestelmä, Laite, Verkko ja Internet, Mukauttaminen, Cortana, Sovellukset, Tilit, Aika ja Kieli, Pelaaminen, Helppokäyttötoiminnot, Tietosuoja, Päivittäminen ja SuojausUser Settings -- System, Device, Network & Internet, Personalization, Cortana, Apps, Accounts, Time & Language, Gaming, Ease of Access, Privacy, Update & Security
 • Käyttäjän antama laitteen nimiUser-provided device name
 • Onko laite liitetty toimialueeseen tai pilvitoimialueeseen (esimerkiksi yrityksen hallitseman verkon osa)Whether device is domain-joined, or cloud-domain joined (for example, part of a company-managed network)
 • Toimialuenimen hajautettu esittäminenHashed representation of the domain name
 • MDM (mobiililaitehallinnan) -rekisteröinnin asetukset ja tilaMDM (mobile device management) enrollment settings and status
 • BitLocker, suojattu käynnistys, salausasetukset ja tilaBitLocker, Secure Boot, encryption settings, and status
 • Windows Updaten asetukset ja tilaWindows Update settings and status
 • Kehittäjän lukituksen poistamisen asetukset ja tilaDeveloper Unlock settings and status
 • Sovelluksen oletusvalinnatDefault app choices
 • Selaimen oletusvalintaDefault browser choice
 • Kielen oletusasetukset sovellukselle, syöte, näppäimistö, puhe ja näyttöDefault language settings for app, input, keyboard, speech, and display
 • Sovelluskaupan päivitysasetuksetApp store update settings
 • Yrityksen organisaatiotunnus, kaupallinen tunnusEnterprise OrganizationID, Commercial ID

Laitteen oheislaitteiden alityyppi: Tietoja laitteen oheislaitteistaDevice peripherals sub-type: Information about the peripherals of the device

 • Oheislaitteen nimi, laitemalli, luokka, valmistaja ja kuvausPeripheral name, device model, class, manufacturer, and description
 • Oheislaitteiden tila, asennustila ja tarkistussummaPeripheral device state, install state, and checksum
 • Ohjaimen nimi, pakettinimi, versio ja valmistajaDriver name, package name, version, and manufacturer
 • HWID - Laitteiston toimittajan määrittämä tunnus vastaamaan laitteen ohjainta INF-tiedostoHWID - A hardware vendor-defined ID to match a device to a driver INF file
 • Ohjaimen tila, ongelmakoodi ja tarkistussummaDriver state, problem code, and checksum
 • Onko ohjain ydintilassa, allekirjoitettu ja kuvan kokoWhether driver is kernel mode, signed, and image size

Laitteen verkkotietojen alityyppi: Tietoja laitteen verkkokokoonpanostaDevice network info sub-type: Information about the device network configuration

 • Verkko järjestelmän ominaisuudetNetwork system capabilities
 • Paikallinen tai Internet-yhteyden tilaLocal or Internet connectivity status
 • Välityspalvelin, yhdyskäytävä, DHCP, DNS-tiedot ja osoitteetProxy, gateway, DHCP, DNS details, and addresses
 • Onko kyseessä maksullinen vai ilmainen verkkoWhether it's a paid or free network
 • Onko langaton ohjain emuloituWhether the wireless driver is emulated
 • Onko siinä tukiasematila-ominaisuusWhether it's access point mode-capable
 • Tukiaseman valmistaja, malli ja MAC-osoiteAccess point manufacturer, model, and MAC address
 • WDI-versioWDI Version
 • Verkko-ohjaimen palvelun nimiName of networking driver service
 • Wi-Fi Direct -tiedotWi-Fi Direct details
 • WLAN-laitteen laitteistotunnus ja valmistajaWi-Fi device hardware ID and manufacturer
 • WLAN-tarkistuksen yritysten ja kohteiden määrätWi-Fi scan attempt and item counts
 • Onko MAC-satunnaistaminen tuettu ja otettu käyttöönWhether MAC randomization is supported and enabled
 • Tuettujen tilavirtojen ja kanavan taajuuksien määräNumber of supported spatial streams and channel frequencies
 • Onko manuaalinen tai automaattinen yhteys käytössäWhether Manual or Auto-connect is enabled
 • Kunkin yhteysyrityksen aika ja tulosTime and result of each connection attempt
 • Lentotilan tila ja yrityksetAirplane mode status and attempts
 • Valmistajan toimittama käyttöliittymän kuvausInterface description provided by the manufacturer
 • TiedonsiirtonopeudetData transfer rates
 • Salakirjoituksen algoritmiCipher algorithm
 • Mobiililaitteistotunnus (IMEI) ja mobiililaitteiden maakoodi (MCCO)Mobile Equipment ID (IMEI) and Mobile Country Code (MCCO)
 • Matkapuhelinoperaattorin ja palveluntarjoajan nimiMobile operator and service provider name
 • Käytettävissä olevat SSID:t ja BSSID:tAvailable SSIDs and BSSIDs
 • IP-osoitteen tyyppi -- IPv4 tai IPv6IP Address type -- IPv4 or IPv6
 • Signaalin laadun prosenttiosuus ja muutoksetSignal Quality percentage and changes
 • Tukiaseman tavoitettavuuden havaitseminen ja menestysHotspot presence detection and success rate
 • TCP-yhteyden suorituskykyTCP connection performance
 • Miracast-laitteiden nimetMiracast device names
 • Hajautettu IP-osoiteHashed IP address

Tuotteiden ja palveluiden käyttötiedotProduct and Service Usage data

Tämäntyyppiset tiedot sisältävät tietoja laitteen, käyttöjärjestelmän, sovellusten ja palveluiden käytöstä.This type of data includes details about the usage of the device, operating system, applications and services. Tuotteiden ja palveluiden käyttötiedot vastaavat standardia ISO/IEC 19944:2017, 8.2.3.2.4 palveluominaisuuden havaittu käyttö.Product and Service Usage data is equivalent to ISO/IEC 19944:2017, 8.2.3.2.4 Observed Usage of the Service Capability.

Tuotteiden ja palveluiden käyttötietojen datakäyttöData Use for Product and Service Usage data

Diagnostiikalle:For Diagnostics:
Microsoft käyttää pseudonymisoituja tuotteiden ja palveluiden käyttötietoja Windows 10:stä tarjotakseen ja parantaakseen Windows 10:n ja siihen liittyviä Microsoftin tuotteita ja palveluita.Pseudonymized Product and Service Usage data from Windows 10 is used by Microsoft to provide and improve Windows 10 and related Microsoft product and services. Esimerkkejä:For example:

 • Tietoja tietyistä sovelluksista, jotka ovat käytössä, jos järjestelmässä tapahtuu virhe, käytetään Windowsin ominaisuuksiin ja Microsoft-sovelluksiin liittyvien ongelmien vianmääritykseen ja korjaamiseen.Data about the specific apps that are in-use when an error occurs is used to troubleshoot and repair issues with Windows features and Microsoft apps.
 • Tietoja tietyistä sovelluksista, jotka ovat asiakkaiden eniten käyttämiä, käytetään priorisoimaan Windows 10:n parannuksia suurimman positiivisen vaikutuksen määrittämiseksi useimmille Windows 10 -käyttäjille.Data about the specific apps that are most-used by customers, is used to prioritize Windows 10 improvements to determine the greatest positive impact to the most Windows 10 users.
 • Tietoja siitä, onko laitteissa ehdotukset otettu pois käytöstä Asetukset Puhelin -näytössä, käytetään Ehdotukset-toiminnon parantamiseen.Data about whether devices have Suggestions turned off from the Settings Phone screen is to improve the Suggestions feature.
 • Tietoja siitä, onko käyttäjä peruuttanut todennusprosessin selaimessa, käytetään ongelmien vianmäärittämiseen ja todennusprosessin parantamiseen.Data about whether a user canceled the authentication process in their browser is used to help troubleshoot issues with and improve the authentication process.
 • Tietoja siitä, milloin ja mikä toiminto käynnisti Cortanan, käytetään priorisoimaan keinoja parannusten ja innovaation kehittämiseksi Cortanassa.Data about when and what feature invoked Cortana is used to prioritize efforts for improvement and innovation in Cortana.
 • Tietoja siitä, milloin valokuvat-sovelluksen pikavalikko on suljettu, käytetään valokuvat-sovelluksen vianmääritykseen ja parantamiseen.Data about when a context menu in the photo app is closed is used to troubleshoot and improve the photo app.

(Valinnaisella) käyttökokemusten räätälöinnillä:With (optional) Tailored experiences:
Jos käyttäjä on ottanut käyttökokemusten räätälöinnin käyttöön laitteessa, Microsoft käyttää pseudonymisoituja tuotteiden ja palveluiden käyttötietoja Windows 10:stä mukauttaakseen, suositellakseen ja tarjotakseen Microsoftin tuotteita ja palveluita Windows 10 -käyttäjille.If a user has enabled Tailored experiences on the device, pseudonymized Product and Service Usage data from Windows 10 is used by Microsoft to personalize, recommend, and offer Microsoft products and services to Windows 10 users. Lisäksi jos käyttäjä on ottanut käyttökokemusten räätälöinnin käyttöön laitteessa, Microsoft käyttää pseudonymisoituja tuotteiden ja palveluiden käyttötietoja Windows 10:stä mainostaakseen kolmannen osapuolen Windows-sovelluksia, -palveluita ja -laitteistoa ja oheislaitteita Windows 10 -käyttäjille.Also, if a user has enabled Tailored experiences on the device, pseudonymized Product and Service Usage data from Windows 10 is used by Microsoft to promote third-party Windows apps, services, hardware, and peripherals to Windows 10 users. Esimerkkejä:For example:

 • Jos tiedot näyttävät, että käyttäjä ei ole käyttänyt tiettyä Windowsin ominaisuutta, saatamme suositella, että käyttäjä kokeilee tätä toimintoa.If data shows that a user has not used a particular feature of Windows, we may recommend that the user try that feature.
 • Tietoja siitä, mitkä sovellukset ovat eniten käytettyjä laitteessa, käytetään tarjoamaan suosituksia samanlaisista tai täydentävistä (Microsoftin tai kolmansien osapuolten) sovelluksista.Data about which apps are most-used on a device is used to provide recommendations for similar or complementary (Microsoft or third-party) apps. Nämä voivat olla ilmaisia tai maksullisia sovelluksia.These may be free or paid apps.

Tuotteiden ja palveluiden käyttötietojen tyypin tietojen kuvausData Description for Product and Service Usage data type

Sovelluksen käytön alityyppi: Tietoja Windowsista ja sovellusten käytöstäApp usage sub-type: Information about Windows and application usage

 • Käyttöjärjestelmän osan ja sovelluksen toimintojen käyttöOperating system component and app feature usage
 • Käyttäjän siirtyminen ja käsittely sovelluksessa ja Windowsin ominaisuudet.User navigation and interaction with app and Windows features. Tämä voi mahdollisesti käsittää käyttäjän toimia, kuten uuden hälytysjoukon nimen, käyttäjän valikkovaihtoehdot tai käyttäjän suosikitThis could potentially include user input, such as name of a new alarm set, user menu choices, or user favorites
 • Sovelluksen ja osan käynnistysten kellonaika ja lukumäärä, käytön kesto, istunnon GUID-tunnus ja prosessitunnusTime of and count of app and component launches, duration of use, session GUID, and process ID
 • Sovelluksen aika eri tiloissa – – käynnissä edustalla tai taustalla, lepotilassa tai vastaanottaa aktiivisen käyttäjän vuorovaikutustaApp time in various states –- running in the foreground or background, sleeping, or receiving active user interaction
 • Käyttäjän vuorovaikutuksen menetelmä ja kesto – – onko käyttäjä käyttänyt näppäimistöä, hiirtä, kynää, kosketusta, puhetta tai peliohjainta, ja miten kauanUser interaction method and duration –- whether the user used a keyboard, mouse, pen, touch, speech, or game controller, and for how long
 • Cortanan käynnistyksen aloituskohta ja syyCortana launch entry point and reason
 • Ilmoituksen toimituspyynnöt ja tilaNotification delivery requests and status
 • Kuvien ja videoiden muokkaamiseen käytetyt sovelluksetApps used to edit images and videos
 • SMS, MMS, VCard ja lähetyksen viestin käyttötilastot ensi- tai toissijaisilla riveilläSMS, MMS, VCard, and broadcast message usage statistics on primary or secondary lines
 • Saapuvat ja lähtevät puhelut ja vastaajan käyttötilastot ensi- tai toissijaisilla riveilläIncoming and outgoing calls and voicemail usage statistics on primary or secondary lines
 • Hätäilmoituksia vastaanotetaan tai näytetään tilastotiedotEmergency alerts are received or displayed statistics
 • Sisällön haut sovelluksessaContent searches within an app
 • Lukemisaktiviteetti -- kirjanmerkitty, tulostettu tai asettelua muutettuReading activity -- bookmarked, printed, or had the layout changed

Sovelluksen tai tuotteen tilan alityyppi: Tietoja Windowsista ja sovellusten tilastaApp or product state sub-type: Information about Windows and application state

 • Aloitusvalikko ja tehtäväpalkin kiinnityksetStart Menu and Taskbar pins
 • Online- ja offline-tilaOnline and offline status
 • Sovelluksen käynnistyksen tila -- tarkka linkki, kuten Grooven käynnistys toistettavalla ääniraidalla tai multimediaviestien käynnistäminen kuvan jakamiseksiApp launch state –- with deep-links, such as Groove launching with an audio track to play or MMS launching to share a picture
 • Mukauttaminen mainosesitykset toimitettuPersonalization impressions delivered
 • Onko käyttäjä napsauttanut tai osoittanut käyttöliittymän ohjausobjekteja tai tukiasemiaWhether the user clicked on, or hovered over, UI controls or hotspots
 • Käyttäjän antamaa palautetta, kuten esimerkiksi Tykkää, Älä tykkää tai luokitusUser provided feedback, such as Like, Dislike or a rating
 • Poisjääntimerkin sijainti tiedostoissa ja mediatiedostoissa -- paljonko on luettu kirjassa yksittäisen istunnon aikana tai paljonko kappaletta on ollut kuunneltu.Caret location or position within documents and media files -- how much has been read in a book in a single session, or how much of a song has been listened to.

Oston alityyppi: Laitteessa tehtyjä ostoja koskevat tiedotPurchasing sub-type: Information about purchases made on the device

 • Tuotetunnus, versiotunnus ja tuotteen URIProduct ID, edition ID and product URI
 • Tarjouksen tiedot -- hintaOffer details -- price
 • Päivämäärä ja aika, jolloin tilaus pyydettiinDate and time an order was requested
 • Microsoft Storen asiakkaan tyyppi -- verkko- tai alkuperäinen asiakasMicrosoft Store client type -- web or native client
 • Ostojen määrä ja hintaPurchase quantity and price
 • Maksutyyppi -- luottokorttityyppi ja PayPalPayment type -- credit card type and PayPal

Sisäänkirjautumisen ominaisuuksien alityyppi: Tietoja laitteen sisäänkirjautumisistaLogin properties sub-type: Information about logins on the device

 • Kirjautumisen onnistuminen tai epäonnistuminenLogin success or failure
 • Kirjautumisistunnot ja tilaLogin sessions and state

Tuotteiden ja palveluiden suorituskykytiedotProduct and Service Performance data

Tämäntyyppiset tiedot sisältävät tietoja laitteen, käyttöjärjestelmän, sovellusten ja ohjainten kunnosta.This type of data includes details about the health of the device, operating system, apps, and drivers. Tuotteiden ja palveluiden suorituskykytiedot vastaavat standardia ISO/IEC 19944:2017 8.2.3.2.2 EUII telemetriatiedot.Product and Service Performance data is equivalent to ISO/IEC 19944:2017 8.2.3.2.2 EUII Telemetry data.

Tuotteiden ja palveluiden suorituskykytiedotData Use for Product and Service Performance data

Diagnostiikalle:For Diagnostics:
Microsoft käyttää pseudonymisoituja tuotteiden ja palveluiden suorituskykytietoja Windows 10:stä tarjotakseen ja parantaakseen Windows 10:n ja siihen liittyviä Microsoftin tuotteita ja palveluita.Pseudonymized Product and Service Performance data from Windows 10 is used by Microsoft to provide and improve Windows 10 and related Microsoft product and services. Esimerkkejä:For example:

 • Tietoja sen sisällön luotettavuudesta, joka tulee näkyviin Windowsin tapahtumanäytössä (lukitusnäytön kuvan kiertäminen), käytetään Windowsin tapahtumanäytön luotettavuuden tutkinnassa.Data about the reliability of content that appears in the Windows Spotlight (rotating lock screen images) is used for Windows Spotlight reliability investigations.
 • Aikatietoja siitä, miten nopeasti Cortana vastaa äänikomentoihin, käytetään Cortanan kuuntelun tehokkuuden parantamiseen.Timing data about how quickly Cortana responds to voice commands is used to improve Cortana listening performance.
 • Aikatietoja siitä, miten nopeasti kasvojen tunnistamisominaisuus käynnistyy ja on valmis, käytetään kasvojen tunnistamisen suorituskyvyn parantamiseen.Timing data about how quickly the facial recognition feature starts up and finishes is used to improve facial recognition performance.
 • Tietoja siitä, milloin sovellusikkuna ei tule näkyviin, käytetään tutkittaessa ongelmia sovellusikkunan luotettavuuden ja suorituskyvyn kanssa.Data about when an Application Window fails to appear is used to investigate issues with Application Window reliability and performance.

(Valinnaisella) käyttökokemusten räätälöinnillä:With (optional) Tailored experiences:
Jos käyttäjä on ottanut käyttökokemusten räätälöinnin käyttöön laitteessa, Microsoft käyttää pseudonymisoituja tuotteiden ja palveluiden suorituskykytietoja Windows 10:stä mukauttaakseen, suositellakseen ja tarjotakseen Microsoftin tuotteita ja palveluita Windows 10 -käyttäjille.If a user has enabled Tailored experiences on the device, pseudonymized Product and Service Performance data from Windows 10 is used by Microsoft to personalize, recommend, and offer Microsoft products and services to Windows 10 users. Lisäksi jos käyttäjä on ottanut käyttökokemusten räätälöinnin käyttöön laitteessa, Microsoft käyttää pseudonymisoituja tuotteiden ja palveluiden suorituskykytietoja Windows 10:stä mainostaakseen kolmannen osapuolen Windows-sovelluksia, -palveluita ja -laitteistoa ja oheislaitteita Windows 10 -käyttäjille.Also, if a user has enabled Tailored experiences on the device, pseudonymized Product and Service Performance data from Windows 10 is used by Microsoft to promote third-party Windows apps, services, hardware, and peripherals to Windows 10 users.

 • Tietoja akun suorituskyvystä laitteessa voidaan käyttää suosittelemaan asetuksiin tehtäviä muutoksia, jotka voivat parantaa akun suorituskykyä.Data about battery performance on a device may be used to recommend settings changes that can improve battery performance.
 • Jos tietojen mukaan laitteen tiedostojen tallennustila on vähissä, suosittelemme Windows-yhteensopivaa pilvitallennusratkaisua tilan vapauttamiseksi.If data shows a device is running low on file storage, we may recommend Windows-compatible cloud storage solutions to free up space.
 • Jos tiedoista näkyy, että laitteessa ilmenee suorituskykyongelmia, Microsoft voi toimittaa suosituksia Windows-sovelluksista, jotka auttavat diagnosoimaan tai korjaamaan nämä ongelmat.If data shows the device is experiencing performance issues, we may provide recommendations for Windows apps that can help diagnose or resolve these issues. Nämä voivat olla ilmaisia tai maksullisia sovelluksia.These may be free or paid apps.

Microsoft ei käytä kaatumisen ja jumiutumisen vedostietoja minkään tuotteen tai palvelun mukauttamiseen, suosittelemiseen, tarjoamiseen tai mainostamiseen.Microsoft doesn't use crash and hang dump data to personalize, recommend, offer, or promote any product or service.

Tuotteiden ja palveluiden suorituskykytietojen tyypin tietojen kuvausData Description for Product and Service Performance data type

Laitteen kunto- ja kaatumistietojen alityyppi: Tietoja laitteen ja ohjelmiston kunnostaDevice health and crash data sub-type: Information about the device and software health

 • Virhekoodit ja virhesanomat, sovelluksen nimi ja tunnus ja virheen raportoinnin prosessiError codes and error messages, name and ID of the app, and process reporting the error
 • DLL-kirjasto, jonka ennustetaan oleva virheen lähde -- esimerkiksi xyz.dllDLL library predicted to be the source of the error -- for example, xyz.dll
 • Järjestelmän luomat tiedostot -- sovelluksen tai tuotteen lokit ja jäljitystiedostot, jotka auttavat diagnosoimaan kaatumisen tai jumiutumisenSystem generated files -- app or product logs and trace files to help diagnose a crash or hang
 • Järjestelmäasetukset, kuten rekisteriavaimetSystem settings, such as registry keys
 • Käyttäjän luomat tiedostot -- tiedostot, jotka ovat merkitty kaatumisen tai jumiutumisen mahdolliseksi syyksi.User generated files -- files that are indicated as a potential cause for a crash or hang. Esimerkiksi .doc-, .ppt-, .csv-tiedostotFor example, .doc, .ppt, .csv files
 • Epätavallisten sammutusten, kaatumisten ja jumiutumisten tiedot ja määrätDetails and counts of abnormal shutdowns, hangs, and crashes
 • Kaatumisvirheiden tiedot -- käyttöjärjestelmä, käyttöjärjestelmän osa, ohjain, laite ja 1. ja 3. osapuolen sovellusten tiedotCrash failure data -- operating system, operating system component, driver, device, and 1st and 3rd-party app data
 • Kaatumis- ja jumiutumisvedokset, mukaan lukien:Crash and hang dumps, including:
  • Työmuistin tallennettu tila kaatumishetkelläThe recorded state of the working memory at the point of the crash
  • Ytimen käytössä oleva muisti kaatumishetkellä.Memory in-use by the kernel at the point of the crash.
  • Sovelluksen käytössä oleva muisti kaatumishetkellä.Memory in-use by the application at the point of the crash
  • Koko Windowsin käytössä oleva fyysinen muisti kaatumishetkelläAll the physical memory used by Windows at the point of the crash
  • Luokka ja funktion nimi moduulissa, joka epäonnistui.Class and function name within the module that failed.

Laitteen suorituskyvyn ja luotettavuustietojen alityyppi: Tietoja laitteen ja ohjelmiston suorituskyvystäDevice performance and reliability data sub-type: Information about the device and software performance

 • Käyttöliittymän vuorovaikutuksen kestot -- Aloitusvalikon näyttöajat, selaimen välilehden siirtymisajat, sovelluksen käynnistys- ja siirtymisajat ja Cortanan ja haun suorituskyky ja luotettavuusUser interface interaction durations -- Start menu display times, browser tab switch times, app launch and switch times, and Cortana and Search performance and reliability
 • Laitteen käyttöönoton ja käytöstä poiston suorituskyky -- Laitteen käynnistys, sammutus, käynnistys ja sammutus, lukitus- ja lukituksenpoistoajat ja käyttäjän todentamisajat (sormenjäljen ja kasvojen tunnistuksen kestot)Device on and off performance -- Device boot, shutdown, power on and off, lock and unlock times, and user authentication times (fingerprint and face recognition durations)
 • Reagoivuus sovelluksessa -- aika hälytyksen määrittämiseen, aika sovelluksen siirtymisvalikoiden hahmontamiseen kokonaan, aika lukulistan synkronointiin, aika GPS-navigoinnin aloittamiseen, aika MMS-kuvan liittämiseen ja aika Microsoft Store -tapahtuman valmistumiseenIn-app responsiveness -- time to set alarm, time to fully render in-app navigation menus, time to sync reading list, time to start GPS navigation, time to attach picture MMS, and time to complete a Microsoft Store transaction
 • Käyttäjän syötön reagoivuus -- näytön näppäimistön kutsuajat eri kielille, aika automaattisen täydennyksen sanojen näyttämiseen, kynän tai kosketuksen viiveet, viive käsinkirjoituksen tunnistamisesta sanoihin, lukijan näytönlukuohjelman reagoivuus ja suorittimen pisteetUser input responsiveness -- onscreen keyboard invocation times for different languages, time to show auto-complete words, pen or touch latencies, latency for handwriting recognition to words, Narrator screen reader responsiveness, and CPU score
 • Käyttöliittymän ja median suorituskyky ja toimintahäiriöt vs. sujuvuus -- videotoiston kuvataajuus, äänihäiriöt, animaatiohäiriöt (pätkintä kun aloitusnäyttö tuodaan näkyviin), grafiikan pistemäärä, aika ensimmäiseen kehykseen, toiston/keskeytyksen/pysäytyksen/haun reagoivuus, aika PDF-hahmontamiseen, videon dynaaminen suoratoisto OneDrive-suorituskyvystäUI and media performance and glitches versus smoothness -- video playback frame rate, audio glitches, animation glitches (stutter when bringing up Start), graphics score, time to first frame, play/pause/stop/seek responsiveness, time to render PDF, dynamic streaming of video from OneDrive performance
 • Levyn käyttö -- Vapaata levytilaa, muistin loppumisen ehdot ja levyn pisteetDisk footprint -- Free disk space, out of memory conditions, and disk score
 • Liiallinen resurssien käyttö -- komponentit, jotka vaikuttavat suorituskykyyn tai akun kestoon suuren suoritinkäytön kautta eri näyttö- ja virtatilojen aikanaExcessive resource utilization -- components impacting performance or battery life through high CPU usage during different screen and power states
 • Taustatehtävien suorituskyky -- latausajat, Windows Update -tarkistuksen kesto, Microsoft Defenderin virustentorjunnan tarkistusajat, levyn eheyttämisajat, postin hakuajat, palvelun käynnistyksen ja tilan siirtymäajat ja aika laitteen tiedostojen indeksointiin hakutuloksia vartenBackground task performance -- download times, Windows Update scan duration, Microsoft Defender Antivirus scan times, disk defrag times, mail fetch times, service startup and state transition times, and time to index on-device files for search results
 • Oheislaite ja laitteet -- USB-laitteen yhteysajat, aika yhteyden muodostamiseen langattomaan näyttöön, tulostusajat, verkon käytettävyyden ja yhteyden ajat (aika WLAN-yhteyden muodostamiseen, aika IP-osoitteen saamiseen DHCP:stä jne.), älykorttitodennuksen ajat, automaattinen kirkkaus ja ympäristön vasteajatPeripheral and devices -- USB device connection times, time to connect to a wireless display, printing times, network availability and connection times (time to connect to Wi-Fi, time to get an IP address from DHCP etc.), smart card authentication times, automatic brightness, and environmental response times
 • Laitteen määritys -- ensimmäisen määrityksen kokemusajat (aika päivitysten asentamiseen, sovellusten asentamiseen, yhteyden muodostamiseen verkkoon ja niin edelleen), aika liitettyjen laitteiden tunnistamiseen (tulostin ja näyttö) ja aika Microsoft-tilin määrittämiseenDevice setup -- first setup experience times (time to install updates, install apps, connect to network, and so on), time to recognize connected devices (printer and monitor), and time to set up a Microsoft Account
 • Virta ja akun kesto -- osan virranotto (prosessi/suoritin/grafiikkasuoritin/näyttö), aika tunteina kun näyttö on sammutettu, lepotilan siirtymätiedot, lämpötila ja lämpöhallinta, akun kulutus virrankäytön tilassa (näyttö pois käytöstä tai näyttö käytössä), prosessit ja osat, jotka pyytävät virrankäyttöä, kun näyttö on sammutettu, automaattisen kirkkauden tiedot, aika, jonka laite on liitetty verkkovirtaan verrattuna akkuun ja akun tilan siirrotPower and Battery life -- power draw by component (Process/CPU/GPU/Display), hours of time the screen is off, sleep state transition details, temperature and thermal throttling, battery drain in a power state (screen off or screen on), processes and components requesting power use while the screen is off, auto-brightness details, time device is plugged into AC versus battery, and battery state transitions
 • Palvelun reagoivuus -- palvelun URI, toiminto, viive, palvelun onnistuminen ja virhekoodit ja protokollaService responsiveness -- Service URI, operation, latency, service success and error codes, and protocol
 • Diagnostiikan syke -- diagnostiikkajärjestelmän kunnon vahvistamiseen käytetty säännöllinen signaaliDiagnostic heartbeat -- regular signal used to validate the health of the diagnostics system

Elokuvien alityyppi: Tietoja laitteen elokuvan kulutuksen toiminnoistaMovies sub-type: Information about movie consumption functionality on the device

Huomautus

Tätä ei ole tarkoitettu sieppaamaan käyttäjän katselua, kuuntelua tai toimintatapoja.This isn't intended to capture user viewing, listening, or habits.

 • Videon leveys, korkeus, väripaletti, koodauksen (pakkauksen) tyyppi ja salaustyyppiVideo Width, height, color palette, encoding (compression) type, and encryption type
 • Ohjeita siitä, kuinka voit virtauttaa sisältöä käyttäjälle -- sisältötiedoston osien tasainen virtautusluettelo, joka pitää laittaa yhteen, jotta voidaan suoratoistaa sisältöä näyttötarkkuuden ja kaistanleveyden mukaanInstructions about how to stream content for the user -- the smooth streaming manifest of content file chunks that must be pieced together to stream the content based on screen resolution and bandwidth
 • URL sisällön tietylle kahden sekunnin osalle, jos on ilmennyt virheURL for a specific two-second chunk of content if there is an error
 • Koko näytön katselutilan tiedotFull-screen viewing mode details

Musiikin ja TV:n alityyppi Tietoja laitteen musiikin ja TV:n kulutuksestaMusic & TV sub-type: Information about music and TV consumption on the device

Huomautus

Tätä ei ole tarkoitettu sieppaamaan käyttäjän katselua, kuuntelua tai toimintatapoja.This isn't intended to capture user viewing, listening, or habits.

 • Palvelun URL-osoite musiikkipalvelusta ladattavalle kappaleelle -- kerätään virheen tapahtuessa palvelun palauttamisen helpottamiseksiService URL for song being downloaded from the music service -- collected when an error occurs to facilitate restoration of service
 • Sisältötyyppi (video, ääni tai surround-ääni)Content type (video, audio, or surround audio)
 • Paikallisen mediakirjaston kokoelman tilastot -- ostettujen kappaleiden määrä ja soittolistojen määräLocal media library collection statistics -- number of purchased tracks and number of playlists
 • Alueen vastaavuusvirhe -- käyttäjän käyttöjärjestelmän alue ja Xbox Live -alueRegion mismatch -- User's operating system region and Xbox Live region

Lukemisen alityyppi: Tietoja laitteen lukemisen kulutuksen toiminnoistaReading sub-type: Information about reading consumption functionality on the device

Huomautus

Tätä ei ole tarkoitettu sieppaamaan käyttäjän katselua, kuuntelua tai toimintatapoja.This isn't intended to capture user viewing, listening, or habits.

 • Sovellus, joka käyttää sisältöä ja tilaa ja asetuksia, joilla voidaan avata Microsoft Storen kirjaApp accessing content and status and options used to open a Microsoft Store book
 • Kirjan kieliLanguage of the book
 • Sisällön lukemiseen käytetty aikaTime spent reading content
 • Sisältötyyppi ja koon tiedotContent type and size details

Valokuvasovelluksen alityyppi: Tiedot valokuvien käytöstä laitteessaPhotos app sub-type: Information about photos usage on the device

Huomautus

Tätä ei ole tarkoitettu sieppaamaan käyttäjän katselua, kuuntelua tai toimintatapoja.This isn't intended to capture user viewing, listening, or habits.

 • Tiedostolähteen tiedot -- paikallinen, SD-kortti, verkkolaite ja OneDriveFile source data -- local, SD card, network device, and OneDrive
 • Kuvan ja videon tarkkuus, videon pituus, tiedostokoon tyypit ja koodausImage and video resolution, video length, file sizes types, and encoding
 • Kokoelmanäkymä tai koko näytön katselun käyttö ja näkymän kestoCollection view or full screen viewer use and duration of view

Laitteessa olevan tiedoston kyselyn alityyppi: Tietoja laitteen paikallisista hakutoiminnoistaOn-device file query sub-type: Information about local search activity on the device

 • Tehdyn kyselyn tyyppi ja indeksityyppi (ConstraintIndex tai SystemIndex)Kind of query issued and index type (ConstraintIndex or SystemIndex)
 • Pyydettyjen ja noudettujen kohteiden määräNumber of items requested and retrieved
 • Sen hakutuloksen tiedostotunniste, jota käyttäjä käyttiFile extension of search result with which the user interacted
 • Käynnistetyn kohteen tyyppi, tiedostotunniste, alkuperäindeksi ja avaavan sovelluksen sovellustunnusLaunched item type, file extension, index of origin, and the App ID of the opening app
 • Indeksoijaa kutsuvan prosessin nimi ja kuinka paljon aikaa kuluu kyselyn ylläpitotoimintoihinName of process calling the indexer and the amount of time to service the query
 • Etsintäalueen hajautusarvo (tiedosto, Outlook, OneNote tai IE-historia).A hash of the search scope (file, Outlook, OneNote, or IE history). Indeksien tila (täysin optimoitu, osittain optimoitu tai rakenteilla)The state of the indices (fully optimized, partially optimized, or being built)

Oikeuksien alityyppi: Tietoja laitteen oikeuksistaEntitlements sub-type: Information about entitlements on the device

 • Palvelun tilauksen tila ja virheetService subscription status and errors
 • DRM ja käyttöoikeussopimuksen oikeuksien tiedot -- Groove-tilaus tai käyttöjärjestelmän volyymikäyttöoikeusDRM and license rights details -- Groove subscription or operating system volume license
 • Asennuspaketin oikeustunnus, vuokratunnus ja pakettitunnusEntitlement ID, lease ID, and package ID of the install package
 • Käyttöoikeuden kumoaminenEntitlement revocation
 • Käyttöoikeussopimuksen tyyppi (kokeiluversio, online vs. offline) ja kestoLicense type (trial, offline versus online) and duration
 • Käyttöoikeussopimuksen käyttöistuntoLicense usage session

Ohjelmiston asennus- ja varastotiedotSoftware Setup and Inventory data

Tämäntyyppiset tiedot sisältävät ohjelmiston asennus- ja päivitystiedot laitteessa.This type of data includes software installation and update information on the device. Ohjelmiston asennus- ja varastotiedot ovat alityyppejä standardille ISO/IEC 19944:2017 8.2.3.2.4 palveluominaisuuden havaittu käyttö.Software Setup and Inventory Data is a sub-type of ISO/IEC 19944:2017 8.2.3.2.4 Observed Usage of the Service Capability.

Ohjelmiston asennus- ja varastotietojen datakäyttöData Use for Software Setup and Inventory data

Diagnostiikalle:For Diagnostics:
Microsoft käyttää pseudonymisoituja Ohjelmiston asennus- ja varastotietoja Windows 10:stä tarjotakseen ja parantaakseen Windows 10:n ja siihen liittyviä Microsoftin tuotteita ja palveluita.Pseudonymized Software Setup and Inventory data from Windows 10 is used by Microsoft to provide and improve Windows 10 and related Microsoft product and services. Esimerkkejä:For example:

 • Tietoja tietyistä ohjaimista, jotka on asennettu laitteeseen, käytetään ymmärtämään, onko laitteistojen ja ohjaimien yhteensopivuudessa ongelmia, joiden tulisi estää tai viivyttää Windows Updatea.Data about the specific drivers that are installed on a device is used to understand whether there are any hardware or driver compatibility issues which should block or delay a Windows update.
 • Tietoja siitä, milloin lataus alkaa ja päättyy laitteessa, käytetään ymmärtämään ja ratkaisemaan latausongelmia.Data about when a download starts and finishes on a device is used to understand and address download problems.
 • Tietoja tietyistä Microsoft Store -sovelluksista, jotka on asennettu laitteeseen, käytetään määrittämään, mitä sovelluspäivityksiä laitteelle tarjotaan.Data about the specific Microsoft Store apps that are installed on a device is used to determine which app updates to provide to the device.
 • Laitteeseen asennettujen haittaohjelmien tietoja käytetään haittaohjelmien lähettämisvektoreiden ymmärtämiseen.Data about the antimalware installed on a device is used to understand malware transmissions vectors.

(Valinnaisella) käyttökokemusten räätälöinnillä:With (optional) Tailored experiences:
Jos käyttäjä on ottanut käyttökokemusten räätälöinnin käyttöön laitteessa, Microsoft käyttää pseudonymisoituja ohjelmiston asennus- ja varastotietoja Windows 10:stä mukauttaakseen, suositellakseen ja tarjotakseen Microsoftin tuotteita ja palveluita Windows 10 -käyttäjille.If a user has enabled Tailored experiences on the device, pseudonymized Software Setup and Inventory data from Windows 10 is used by Microsoft to personalize, recommend, and offer Microsoft products and services to Windows 10 users. Lisäksi jos käyttäjä on ottanut käyttökokemusten räätälöinnin käyttöön laitteessa, Microsoft käyttää pseudonymisoituja ohjelmiston asennus- ja varastotietoja Windows 10:stä mainostaakseen kolmannen osapuolen Windows-sovelluksia, -palveluita ja -laitteistoa ja oheislaitteita Windows 10 -käyttäjille.Also, if a user has enabled Tailored experiences on the device, pseudonymized Software Setup and Inventory data from Windows 10 is used by Microsoft to promote third-party Windows apps, services, hardware, and peripherals to Windows 10 users. Esimerkkejä:For example:

 • Tietoja tietyistä sovelluksista, jotka on asennettu laitteeseen, käytetään tarjoamaan suosituksia samanlaisista tai täydentävistä sovelluksista Microsoft Storessa.Data about the specific apps that are installed on a device is used to provide recommendations for similar or complementary apps in the Microsoft Store.

Ohjelmiston kuvaus ohjelmiston asennus- ja varastotietojen tyypilleData Description for Software Setup and Inventory data type

Asennettujen sovellusten ja asennushistorian alityyppi: Tietoa sovelluksista, ohjaimista, päivityspaketeista tai käyttöjärjestelmäosista, jotka on asennettu laitteeseenInstalled applications and install history sub-type: Information about apps, drivers, update packages, or operating system components installed on the device

 • Sovelluksen, ohjaimen, päivityspaketin tai komponentin nimi, tunnus tai pakettiperheen nimiApp, driver, update package, or component’s Name, ID, or Package Family Name
 • Tuote, SKU, käytettävyys, luettelo, sisältö ja paketin tunnuksetProduct, SKU, availability, catalog, content, and Bundle IDs
 • Käyttöjärjestelmän osa, sovellus tai ohjaimen julkaisija, kieli, versio ja tyyppi (Win32 tai UWP)Operating system component, app or driver publisher, language, version and type (Win32 or UWP)
 • Asennuspäivä, menetelmä, asennushakemisto ja asennusyritysten lukumääräInstall date, method, install directory, and count of install attempts
 • MSI-paketti ja tuotteen koodiMSI package and product code
 • Alkuperäinen käyttöjärjestelmäversio asennusaikanaOriginal operating system version at install time
 • Käyttäjä, järjestelmänvalvoja tai pakollinen asennus tai päivitysUser, administrator, or mandatory installation or update
 • Asennustyyppi -- puhdas asennus, korjaaminen, palauttaminen, OEM, jälleenmyynti tai päivittäminenInstallation type -- clean install, repair, restore, OEM, retail, upgrade, or update

Laitteen päivitystietojen alityyppi: Tietoa sovelluksista, ohjaimista, päivityspaketeista tai käyttöjärjestelmäosista, jotka on asennettu laitteeseenDevice update information sub-type: Information about apps, drivers, update packages, or operating system components installed on the device

 • Laitteen laitteiston, käyttöjärjestelmän osien, sovellusten ja ohjainten päivitysvalmiusanalyysi (edistyminen, tila ja tulokset)Update Readiness analysis of device hardware, operating system components, apps, and drivers (progress, status, and results)
 • Sopivien päivitysten määrä, tärkeys ja tyyppiNumber of applicable updates, importance, and type
 • Päivityksen latauskoko ja lähde -- CDN- tai LAN-vertaisetUpdate download size and source -- CDN or LAN peers
 • Viivytä päivityksen tilaa ja määrityksiäDelay upgrade status and configuration
 • Käyttöjärjestelmän asennuksen poistamisen ja palautuksen tila ja määräOperating system uninstall and rollback status and count
 • Windows Update -palvelin ja palvelun URLWindows Update server and service URL
 • Windows Updaten koneen tunnusWindows Update machine ID
 • Windows Insider -koontiversion tiedotWindows Insider build details

SelaushistoriatiedotBrowsing History data

Tämäntyyppiset tiedot sisältävät tietoja verkkoselaamisesta Microsoft-selaimissa.This type of data includes details about web browsing in the Microsoft browsers. Selauksen historiatiedot vastaavat standardia ISO/IEC 19944:2017 8.2.3.2.8 asiakaspuolen selaushistoria.Browsing History data is equivalent to ISO/IEC 19944:2017 8.2.3.2.8 Client side browsing history.

Selaushistorian tietojen datakäyttöData Use for Browsing History data

Diagnostiikalle:For Diagnostics:
Microsoft käyttää pseudonymisoituja selaushistorian tietoja Windows 10:stä tarjotakseen ja parantaakseen Windows 10:n ja siihen liittyviä Microsoftin tuotteita ja palveluita.Pseudonymized Browsing History data from Windows 10 is used by Microsoft to provide and improve Windows 10 and related Microsoft product and services. Esimerkkejä:For example:

 • Tietoja siitä, milloin Estä sisältö -valintaikkuna näytetään ja käytetään estetyn sisällön tutkimuksissa.Data about when the Block Content dialog box has been shown is used for investigations of blocked content.
 • Tietoja mahdollisesti loukkaavista tai haitallisista toimialueista käytetään päivitysten tekemiseen Microsoft Edgeen ja Windows Defender SmartScreeniin käyttäjien varoittamiseksi toimialueesta.Data about potentially abusive or malicious domains is used to make updates to Microsoft Edge and Windows Defender SmartScreen to warn users about the domain.
 • Tietoja siitä, milloin Osoite-palkkia käytetään siirtymistarkoituksessa Ehdotetut sivustot -ominaisuuden parantamiseen ja siirtymisestä johtuvien ongelmien ymmärtämiseen ja ratkaisemiseen.Data about when the Address bar is used for navigation purposes is used to improve the Suggested Sites feature and to understand and address problems arising from navigation.
 • Tietoja siitä, milloin kun Verkkomuistiinpanot-istunto käynnistyy, käytetään mittaamaan suosittuja toimialueita ja URL-osoitteita Verkkomuistiinpanot-toimintoa varten.Data about when a Web Notes session starts is used to measure popular domains and URLs for the Web Notes feature.
 • Tietoja siitä, milloin käyttäjä on muuttanut oletusaloitussivua ja sillä mitataan, mitkä oletusaloitussivut ovat suosituimpia ja kuinka usein käyttäjät muuttavat oletusaloitussivua.Data about when a default Home page is changed by a user is used to measure which default Home pages are the most popular and how often users change the default Home page.

(Valinnaisella) käyttökokemusten räätälöinnillä:With (optional) Tailored experiences:
Jos käyttäjä on ottanut käyttökokemusten räätälöinnin käyttöön laitteessa, Microsoft käyttää pseudonymisoituja selaushistoriatietoja Windows 10:stä mukauttaakseen, suositellakseen ja tarjotakseen Microsoftin tuotteita ja palveluita Windows 10 -käyttäjille.If a user has enabled Tailored experiences on the device, pseudonymized Browsing History data from Windows 10 is used by Microsoft to personalize, recommend, and offer Microsoft products and services to Windows 10 users. Lisäksi jos käyttäjä on ottanut käyttökokemusten räätälöinnin käyttöön laitteessa, Microsoft käyttää pseudonymisoituja selaushistoriatietoja Windows 10:stä mainostaakseen kolmannen osapuolen Windows-sovelluksia, -palveluita ja -laitteistoa ja oheislaitteita Windows 10 -käyttäjille.Also, if a user has enabled Tailored experiences on the device, pseudonymized Browsing History data from Windows 10 is used by Microsoft to promote third-party Windows apps, services, hardware, and peripherals to Windows 10 users. Esimerkkejä:For example:

 • Microsoft saattaa suositella, että käyttäjä lataa yhteensopivan sovelluksen Microsoft Storesta, jos hän on siirtynyt siihen liittyvään verkkosivustoon.We may recommend that a user download a compatible app from the Microsoft Store if they have browsed to the related website. Esimerkiksi jos käyttäjä käyttää Facebook-sivustoa, saatamme suositella Facebook-sovellusta.For example, if a user uses the Facebook website, we may recommend the Facebook app.

Selaushistorian tietotyypin tietojen kuvausData Description for Browsing History data type

Microsoftin selaintietojen alityyppi: Tietoja osoitepalkista ja hakuruudusta laitteessaMicrosoft browser data sub-type: Information about Address bar and Search box performance on the device

 • Osoitepalkkiin ja hakuruutuun kirjoitettu tekstiText typed in Address bar and Search box
 • Valittu teksti Kysy Cortanalta -haulleText selected for an Ask Cortana search
 • Palvelun vastausaikaService response time
 • Automaattisesti täydennetty teksti, jos oli automaattinen täydennysAuto-completed text, if there was an auto-complete
 • Siirtymisehdotukset paikallisen historian ja suosikkien perusteellaNavigation suggestions provided based on local history and favorites
 • SelaintunnusBrowser ID
 • URL-osoitteet (saattavat sisältää hakusanoja)URLs (may include search terms)
 • Sivun otsikkoPage title

Käsinkirjoitus-, kirjoitus- ja puhetiedotInking Typing and Speech Utterance data

Tämäntyyppiset tiedot keräävät tietoja puheen, käsinkirjoituksen ja kirjoittamisen syöttötoiminnoista laitteessa.This type of data gathers details about the voice, inking, and typing input features on the device. Käsinkirjoitus-, kirjoitus- ja puhetiedot on eräänlainen alityyppi standardille ISO/IEC 19944:2017 8.2.3.2.1 loppukäyttäjää koskevia tietoja.Inking, Typing and Speech Utterance data is a sub-type of ISO/IEC 19944:2017 8.2.3.2.1 End User Identifiable information.

Käsinkirjoitus-, kirjoitus- ja puhetietojen datakäyttöData Use for Inking, Typing, and Speech Utterance data

Diagnostiikalle:For Diagnostics:
Microsoft käyttää nimettömiksi tehtyjä käsinkirjoitus-, kirjoitus- ja puhetietoja Windows 10:stä parantaakseen luonnollisen kielen ominaisuuksia Microsoftin tuotteissa ja palveluissa.Anonymized Inking, Typing, and Speech Utterance data from Windows 10 is used by Microsoft to improve natural language capabilities in Microsoft products and services. Esimerkkejä:For example:

 • Tietoja sanoista, jotka on merkitty kirjoitusvirheiksi ja korvattu toisella sanalla pikavalikosta, käytetään oikeinkirjoituksen parantamiseen.Data about words marked as spelling mistakes and replaced with another word from the context menu is used to improve the spelling feature.
 • Tietoja vaihtoehtoisista sanoista, jotka käyttäjä näyttää ja valitsee hiiren kakkospainikkeen napsauttamisen jälkeen, käytetään sanasuositustoiminnon parantamiseen.Data about alternate words shown and selected by the user after right-clicking is used to improve the word recommendation feature.
 • Tietoja automaattisesti korjatuista sanoista, jotka käyttäjä palautti takaisin alkuperäiseen sanaan, käytetään automaattisen korjaustoiminnon parantamiseen.Data about auto-corrected words that were restored back to the original word by the user is used to improve the auto-correct feature.
 • Tietoja siitä, onko lukija havainnut ja tunnistanut kosketusliikkeen, käytetään kosketusliikkeen tunnistuksen parantamiseksi.Data about whether Narrator detected and recognized a touch gesture is used to improve touch gesture recognition.
 • Tietoja käsinkirjoitusruudun lähettämista käsinkirjoitusnäytteistä käytetään auttamaan Microsoftia kehittämään käsinkirjoituksen tunnistusta.Data about handwriting samples sent from the Handwriting Panel is used to help Microsoft improve handwriting recognition.

(Valinnaisella) käyttökokemusten räätälöinnillä:With (optional) Tailored experiences:

Microsoft ei käytä Windowsin käsinkirjoitus-, kirjoitus- ja puhetietoja räätälöityihin käyttökokemuksiin.Microsoft doesn't use Windows Inking, Typing, and Speech Utterance data for Tailored experiences.

Käsinkirjoitus-, kirjoitus- ja puhetietojen tyypin tietojen kuvausData Description for Inking, Typing, and Speech Utterance data type

Äänen, käsinkirjoituksen ja kirjoituksen alityyppi: Tietoja äänen, käsinkirjoituksen ja kirjoituksen ominaisuuksistaVoice, inking, and typing sub-type: Information about voice, inking and typing features

 • Käytetyn kynän tyyppi (korostuskynä, kuulakärkikynä tai lyijykynä), kynän väri, viivan korkeus ja leveys ja kauanko sitä käytetäänType of pen used (highlighter, ball point, or pencil), pen color, stroke height and width, and how long it is used
 • Kynän liikkeet (napsauta, kaksoisnapsauta, panoroi, zoomaa tai kierrä)Pen gestures (click, double click, pan, zoom, or rotate)
 • Kämmenkosketus x, y-koordinaatitPalm Touch x,y coordinates
 • Syötteen viive, vastaamattomat kynän signaalit, kehysten määrä, piirrot, ensimmäisen kehyksen vahvistamisaika sekä esimerkkinopeusInput latency, missed pen signals, number of frames, strokes, first frame commit time, and sample rate
 • Kirjoitetut kynänpiirrot, teksti ennen ja jälkeen musteen lisäyspisteen, syötetty tunnistettu teksti, syöttökieli -- käsitelty, jotta niistä poistetaan tunnistetiedot, järjestystiedot ja kaikki muut sellaiset tiedot (kuten sähköpostiosoitteet ja numeroarvot), joiden perusteella alkuperäinen sisältö voitaisiin koota uudelleen tai syöte ja käyttäjä voitaisiin yhdistää toisiinsaInk strokes written, text before and after the ink insertion point, recognized text entered, input language -- processed to remove identifiers, sequencing information, and other data (such as email addresses and - numeric values), which could be used to reconstruct the original content or associate the input to the user
 • Windows 10 Mobilen näyttönäppäimistöjen tekstinsyöttö, paitsi salasanakentistä ja yksityisistä istuinnoista -- käsitelty, jotta niistä poistetaan tunnistetiedot, järjestystiedot ja kaikki muut sellaiset tiedot (kuten sähköpostiosoitteet ja numeroarvot), joiden perusteella alkuperäinen sisältö voitaisiin koota uudelleen tai syöte ja käyttäjä voitaisiin yhdistää toisiinsaText input from Windows 10 Mobile on-screen keyboards, except from password fields and private sessions -- processed to remove identifiers, sequencing information, and other data (such as email addresses and numeric values), which could be used to reconstruct the original content or associate the input to the user
 • Puheentunnistamisen tulosten teksti -- tuloskoodit ja tunnistettu teksti.Text of speech recognition results -- result codes and recognized text
 • Tunnistimen kieli ja malli ja järjestelmän puhekieliLanguage and model of the recognizer and the System Speech language
 • Sovellustunnus, joka käyttää puhetoimintojaApp ID using speech features
 • Tiedetäänkö käyttäjän olevan lapsiWhether user is known to be a child
 • Puheentunnistuksen luotettavuus ja onnistuminen tai epäonnistuminenConfidence and success or failure of speech recognition

ISO/IEC 19944:2017:ään liittyvä sanastoISO/IEC 19944:2017-specific terminology

Tässä osassa on ISO/IEC 19944:2017:ään liittyviä määrityksiä käytön ja tunnisteiden poistamisen tarkenteille, joita käytetään tässä artikkelissa.This section provides the ISO/IEC 19944:2017-specific definitions for use and de-identification qualifiers used in this article.

TarjoaProvide

ISO/IEC 19944:2017 lähdeaineisto: 9.3.2 TarjoaISO/IEC 19944:2017 Reference: 9.3.2 Provide

Käytä Microsoft-tuotteen tai palvelun määritettyä tietoluokkaa suojaamaan ja tarjoamaan kuvattu palvelu, mukaan lukien (i) tuotteen tai palvelun ongelmien vianmääritys ja korjaaminen tai (ii) tuotteen tai palvelun päivitysten tarjoaminen.Use of a specified data category by a Microsoft product or service to protect and provide the described service, including, (i) troubleshoot and fix issues with the product or service or (ii) provide product or service updates.

ParannaImprove

ISO/IEC 19944:2017 lähdeaineisto: 9.3.3 ParannaISO/IEC 19944:2017 Reference: 9.3.3 Improve

Määritetyn tietoluokan käyttäminen Microsoftin tuotteen tai palvelun laadun parantamiseksi.Use of a specified data category to improve or increase the quality of a Microsoft product or service. Nämä parannukset voivat olla käytettävissä loppukäyttäjille.Those improvements may be available to end users.

MukautaPersonalize

ISO/IEC 19944:2017 lähdeaineisto: 9.3.4 MukautaISO/IEC 19944:2017 Reference: 9.3.4 Personalize

Määritettyjen tietoluokkien käyttäminen mukautetun käyttökokemuksen luomiseksi loppukäyttäjälle missä tahansa Microsoftin tuotteessa tai palvelun.Use of the specified data categories to create a customized experience for the end user in any Microsoft product or service.

SuositteleRecommend

ISO/IEC 19944:2017 lähdeaineisto: 9.3.4 MukautaISO/IEC 19944:2017 Reference: 9.3.4 Personalize

”Suosittele” tarkoittaa määritettyjen tietoluokkien käyttämistä loppukäyttäjän käyttökokemuksen mukauttamiseksi (9.3.4) suosittelemalla Microsoftin tuotteita tai palveluita, joita voi käyttää ilman ostoksen tekemistä tai rahan maksamista.“Recommend” means use of the specified data categories to Personalize (9.3.4) the end user’s experience by recommending Microsoft products or services that can be accessed without the need to make a purchase or pay money.

Määritettyjen tietoluokkien käyttäminen antaa Microsoftin tuotteista ja palveluista suosituksia, joiden pohjalta käyttäjä voi tehdä toimia, jos (i) suositus liittyy siihen tuotteeseen tai palveluun, jossa se näkyy, (ii) jos sitä voi tarkastella tekemättä ostoa tai maksamatta rahaa ja (iii) jos Microsoft ei saa korvauksia siitä.Use of the specified data categories give recommendations about Microsoft products or services the end user may act on where the recommendation is (i) contextually relevant to the product or service in which it appears, (ii) that can be accessed without the need to make a purchase or pay money, and (iii) Microsoft receives no compensation for the placement.

TarjoaOffer

ISO/IEC 19944:2017 lähdeaineisto: 9.3.5 Tarjoa päivityksiä tai lisämyyntiäISO/IEC 19944:2017 Reference: 9.3.5 Offer upgrades or upsell

Viittaa siihen, että tietojen lähteenä ovat Microsoftin tuotteet ja palvelut ja että tarjotut päivitykset tulevat Microsoftin tuotteista ja palveluista, jotka liittyvät nykyisen ominaisuuden kontekstiin.Implies the source of the data is Microsoft products and services, and the upgrades offered come from Microsoft products and services that are relevant to the context of the current capability. Tarjouksen kohderyhmänä ovat Microsoftin asiakkaat.The target audience for the offer is Microsoft customers.

Tarkemmin sanottuna määritettyjen tietoluokkien käyttö tarjouksen tekemiseen tai Microsoftin tuotteen tai palvelun uuden ominaisuuden tai kapasiteetin lisämyyntiin, jos (i) se on merkityksellinen sen tuotteen tai palvelun suhteen, jossa se näkyy; (ii) todennäköisesti tuo tulevaisuudessa lisätuloja Microsoftille loppukäyttäjältä ja (iii) Microsoft ei saa korvausta sijoituksesta.Specifically, use of the specified data categories to make an offer or upsell new capability or capacity of a Microsoft product or service which is (i) contextually relevant to the product or service in which it appears; (ii) likely to result in additional future revenue for Microsoft from end user; and (iii) Microsoft receives no consideration for placement.

MainostaPromote

ISO/IEC 19944:2017 lähdeaineisto: 9.3.6 Markkinoi/mainosta/edistäISO/IEC 19944:2017 Reference: 9.3.6 Market/advertise/promote

Määritettyjen tietoluokkien avulla voit edistää tuotetta tai palvelua ensimmäisen osapuolen Microsoft-tuotteessa tai -palvelussa.Use of the specified data categories to promote a product or service in or on a first-party Microsoft product or service.

Tietotunnusten tarkenteetData identification qualifiers

Seuraavassa on luettelo tietotunnusten tarkenteista ja ISO/IEC 19944:2017 lähdeaineisto:Here are the list of data identification qualifiers and the ISO/IEC 19944:2017 reference:

 • Pseudonymisoidut tiedot 8.3.3 Pseudonymisoidut tiedot.Pseudonymized Data 8.3.3 Pseudonymized data. Microsoftin käyttömuistiinpanot ovat määritelmän mukaiset.Microsoft usage notes are as defined.
 • Nimettömiksi tehdyt tiedot 8.3.5 Nimettömiksi tehdyt tiedot.Anonymized Data 8.3.5 Anonymized data. Microsoftin käyttömuistiinpanot ovat määritelmän mukaiset.Microsoft usage notes are as defined.
 • Koostetut tiedot 8.3.6 Koostetut tiedot.Aggregated Data 8.3.6 Aggregated data. Microsoftin käyttömuistiinpanot ovat määritelmän mukaiset.Microsoft usage notes are as defined.