Windows 10, versio 1803, yhteyden päätepisteet muille kuin Enterprise-versioilleWindows 10, version 1803, connection endpoints for non-Enterprise editions

Koskee seuraavia:Applies to

  • Windows 10 Home, versio 1803Windows 10 Home, version 1803
  • Windows 10 Professional, versio 1803Windows 10 Professional, version 1803
  • Windows 10 Education, versio 1803Windows 10 Education, version 1803

Windows 10 Enterprise -luettelon päätepisteiden lisäksi Windows 10 -version 1803 muita versioita varten on käytettävissä seuraavat päätepisteet.In addition to the endpoints listed for Windows 10 Enterprise, the following endpoints are available on other editions of Windows 10, version 1803.

Nämä verkon päätepisteet on laadittu seuraavan menetelmän mukaan:We used the following methodology to derive these network endpoints:

  1. Määritä uusin Windows 10:n versio oletusasetuksilla virtuaaliseen testikoneeseen.Set up the latest version of Windows 10 on a test virtual machine using the default settings.
  2. Jätä laitteet käyntiin viikon ajaksi ilman käyttäjän toimia (eli käyttäjä ei ole vuorovaikutuksessa järjestelmän tai laitteen kanssa).Leave the devices running idle for a week (that is, a user is not interacting with the system/device).
  3. Käytä yleisesti hyväksyttyjä verkkoprotokollan analysointi- ja tallennustyökaluja ja kirjaa lokiin kaikki verkon ulospäin suuntaava liikenne.Use globally accepted network protocol analyzer/capturing tools and log all background egress traffic.
  4. Koosta raportit liikenteestä, joka suuntautuu julkisiin IP-osoitteisiin.Compile reports on traffic going to public IP addresses.
  5. Virtuaalitestikoneeseen kirjauduttiin sisään käyttämällä paikallista tiliä, eikä sitä liitetty toimialueeseen tai Azure Active Directoryyn.The test virtual machine was logged in using a local account and was not joined to a domain or Azure Active Directory.
  6. Kaikki liikenne siepattiin Microsoftin testiympäristössä käyttämällä IPV4-verkkoa.All traffic was captured in our lab using a IPV4 network. Tämän vuoksi IPV6-liikennettä ei raportoida tässä.Therefore no IPV6 traffic is reported here.

Huomautus

Microsoft käyttää yleisiä kuormantasaajia, jotka voivat näkyä verkon jäljitysreiteissä.Microsoft uses global load balancers that can appear in network trace-routes. Esimerkiksi päätepistettä *. akadns.net voidaan käyttää Azure-tietokeskuksen pyyntöjen kuormantasaukseen, mikä voi muuttua ajan mittaan.For example, an endpoint for *.akadns.net might be used to load balance requests to an Azure datacenter, which can change over time.

Windows 10 -tuoteperheWindows 10 Family

KohdeDestination ProtokollaProtocol KuvausDescription
*.e-msedge.net*.e-msedge.net HTTPSHTTPS OfficeHub käyttää tätä Office-sovellusten metatietojen noutamiseen.Used by OfficeHub to get the metadata of Office apps.
*.g.akamaiedge.net*.g.akamaiedge.net HTTPSHTTPS Käytetään offline-käyttöä varten ladattujen karttojen päivittämiseen.Used to check for updates to maps that have been downloaded for offline use.
*.s-msedge.net*.s-msedge.net HTTPSHTTPS OfficeHub käyttää tätä Office-sovellusten metatietojen noutamiseen.Used by OfficeHub to get the metadata of Office apps.
*.tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com/filestreamingservice/files/*.tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com/filestreamingservice/files/ HTTPHTTP Mahdollistaa yhteydet Windows Updateen.Enables connections to Windows Update.
arc.msn.com.nsatc.netarc.msn.com.nsatc.net HTTPSHTTPS Käytetään Windowsin tapahtumanäytön metatietojen noutamiseen.Used to retrieve Windows Spotlight metadata.
arc.msn.com/v3/Delivery/Placementarc.msn.com/v3/Delivery/Placement HTTPSHTTPS Käytetään Windowsin tapahtumanäytön metatietojen noutamiseen.Used to retrieve Windows Spotlight metadata.
client-office365-tas.msedge.net*client-office365-tas.msedge.net* HTTPSHTTPS Käytetään yhteyden muodostamiseksi Microsoft 365 -hallintakeskuksen jaettuun infrastruktuuriin, kuten Officeen.Used to connect to the Microsoft 365 admin center’s shared infrastructure, including Office.
config.edge.skype.com/config/*config.edge.skype.com/config/* HTTPSHTTPS Käytetään Skype-määritysarvojen hakemiseen.Used to retrieve Skype configuration values.
ctldl.windowsupdate.com/msdownload/update*ctldl.windowsupdate.com/msdownload/update* HTTPHTTP Käytetään sellaisten varmenteiden lataamiseen, joiden tiedetään julkisesti olevan petollisia.Used to download certificates that are publicly known to be fraudulent.
cy2.displaycatalog.md.mp.microsoft.com.akadns.netcy2.displaycatalog.md.mp.microsoft.com.akadns.net HTTPSHTTPS Käytetään Microsoft Storen kanssa kommunikointiin.Used to communicate with Microsoft Store.
cy2.licensing.md.mp.microsoft.com.akadns.netcy2.licensing.md.mp.microsoft.com.akadns.net HTTPSHTTPS Käytetään Microsoft Storen kanssa kommunikointiin.Used to communicate with Microsoft Store.
cy2.settings.data.microsoft.com.akadns.netcy2.settings.data.microsoft.com.akadns.net HTTPSHTTPS Käytetään Microsoft Storen kanssa kommunikointiin.Used to communicate with Microsoft Store.
displaycatalog.mp.microsoft.com*displaycatalog.mp.microsoft.com* HTTPSHTTPS Käytetään Microsoft Storen kanssa kommunikointiin.Used to communicate with Microsoft Store.
dm3p.wns.notify.windows.com.akadns.netdm3p.wns.notify.windows.com.akadns.net HTTPSHTTPS Käytetään Windowsin pikailmoituspalveluja (WNS) varten.Used for the Windows Push Notification Services (WNS).
fe2.update.microsoft.com*fe2.update.microsoft.com* HTTPSHTTPS Mahdollistaa yhteyden Windows Updateen, Microsoft Updateen ja Microsoft Storen verkkopalveluihin.Enables connections to Windows Update, Microsoft Update, and the online services of Microsoft Store.
fe3.delivery.dsp.mp.microsoft.com.nsatc.netfe3.delivery.dsp.mp.microsoft.com.nsatc.net HTTPSHTTPS Mahdollistaa yhteyden Windows Updateen, Microsoft Updateen ja Microsoft Storen verkkopalveluihin.Enables connections to Windows Update, Microsoft Update, and the online services of Microsoft Store.
fe3.delivery.mp.microsoft.comfe3.delivery.mp.microsoft.com HTTPSHTTPS Mahdollistaa yhteyden Windows Updateen, Microsoft Updateen ja Microsoft Storen verkkopalveluihin.Enables connections to Windows Update, Microsoft Update, and the online services of Microsoft Store.
g.live.com/odclientsettings/Prodg.live.com/odclientsettings/Prod HTTPSHTTPS OneDrive for Business käyttää tätä sovelluspäivitysten lataamista ja tarkistamista varten.Used by OneDrive for Business to download and verify app updates.
g.msn.com.nsatc.netg.msn.com.nsatc.net HTTPSHTTPS Käytetään Windowsin tapahtumanäytön metatietojen noutamiseen.Used to retrieve Windows Spotlight metadata.
geo-prod.dodsp.mp.microsoft.com.nsatc.netgeo-prod.dodsp.mp.microsoft.com.nsatc.net HTTPSHTTPS Mahdollistaa yhteydet Windows Updateen.Enables connections to Windows Update.
ip5.afdorigin-prod-am02.afdogw.comip5.afdorigin-prod-am02.afdogw.com HTTPSHTTPS Käytetään palvelemaan Office 365:n kokeiluliikennettä.Used to serve office 365 experimentation traffic.
ipv4.login.msa.akadns6.netipv4.login.msa.akadns6.net HTTPSHTTPS Käytetään Microsoft-tileille kirjautumiseen.Used for Microsoft accounts to sign in.
licensing.mp.microsoft.com/v7.0/licenses/contentlicensing.mp.microsoft.com/v7.0/licenses/content HTTPSHTTPS Käytetään online-aktivointia ja joidenkin sovellusten käyttöoikeuksia varten.Used for online activation and some app licensing.
location-inference-westus.cloudapp.netlocation-inference-westus.cloudapp.net HTTPSHTTPS Käytetään sijaintitietoja varten.Used for location data.
maps.windows.com/windows-app-web-linkmaps.windows.com/windows-app-web-link HTTPSHTTPS Linkki Kartat-sovellukseen.Link to Maps application.
modern.watson.data.microsoft.com.akadns.netmodern.watson.data.microsoft.com.akadns.net HTTPSHTTPS Käytetään Windowsin virheraportointiin.Used by Windows Error Reporting.
ocos-office365-s2s.msedge.net*ocos-office365-s2s.msedge.net* HTTPSHTTPS Käytetään yhteyden muodostamiseksi Microsoft 365 -hallintakeskuksen jaettuun infrastruktuuriin.Used to connect to the Microsoft 365 admin center's shared infrastructure.
ocsp.digicert.com*ocsp.digicert.com* HTTPHTTP Kumottujen varmenteiden luettelon ja OCSP:n tarkisteet varmenteiden myöntäjille.CRL and OCSP checks to the issuing certificate authorities.
oneclient.sfx.ms*oneclient.sfx.ms* HTTPSHTTPS OneDrive for Business käyttää tätä sovelluspäivitysten lataamista ja tarkistamista varten.Used by OneDrive for Business to download and verify app updates.
onecollector.cloudapp.aria.akadns.netonecollector.cloudapp.aria.akadns.net HTTPSHTTPS Officen telemetriatiedotOffice Telemetry
prod.nexusrules.live.com.akadns.netprod.nexusrules.live.com.akadns.net HTTPSHTTPS Officen telemetriatiedotOffice Telemetry
query.prod.cms.rt.microsoft.com*query.prod.cms.rt.microsoft.com* HTTPSHTTPS Käytetään Windowsin tapahtumanäytön metatietojen noutamiseen.Used to retrieve Windows Spotlight metadata.
ris.api.iris.microsoft.com*ris.api.iris.microsoft.com* HTTPSHTTPS Käytetään Windowsin tapahtumanäytön metatietojen noutamiseen.Used to retrieve Windows Spotlight metadata.
settings.data.microsoft.com/settings/v2.0/*settings.data.microsoft.com/settings/v2.0/* HTTPSHTTPS Käytetään Windows-sovellusten määritysten dynaamiseen päivitykseen.Used for Windows apps to dynamically update their configuration.
settings-win.data.microsoft.com/settings/*settings-win.data.microsoft.com/settings/* HTTPSHTTPS Käytetään sovellusten määritysten dynaamiseen päivitykseen.Used as a way for apps to dynamically update their configuration. 
share.microsoft.com/windows-app-web-linkshare.microsoft.com/windows-app-web-link HTTPSHTTPS Kirjat-sovellukseen liittyvä liikenneTraffic related to Books app
sls.update.microsoft.com*sls.update.microsoft.com* HTTPSHTTPS Mahdollistaa yhteydet Windows Updateen.Enables connections to Windows Update.
storecatalogrevocation.storequality.microsoft.com*storecatalogrevocation.storequality.microsoft.com* HTTPSHTTPS Käytetään Microsoft Storen haitallisten sovellusten käyttöoikeuksien kumoamiseen.Used to revoke licenses for malicious apps on the Microsoft Store.
storeedgefd.dsx.mp.microsoft.com*storeedgefd.dsx.mp.microsoft.com* HTTPSHTTPS Käytetään Microsoft Storen kanssa kommunikointiin.Used to communicate with Microsoft Store.
tile-service.weather.microsoft.com*tile-service.weather.microsoft.com* HTTPHTTP Käytetään Sää-sovelluksen tapahtumaruudun päivitysten lataamiseen.Used to download updates to the Weather app Live Tile.
tsfe.trafficshaping.dsp.mp.microsoft.comtsfe.trafficshaping.dsp.mp.microsoft.com HTTPSHTTPS Käytetään sisällön säätelyyn.Used for content regulation.
us.configsvc1.live.com.akadns.netus.configsvc1.live.com.akadns.net HTTPSHTTPS Microsoft Office -kokoonpanoon liittyvä liikenneMicrosoft Office configuration related traffic
watson.telemetry.microsoft.com/Telemetry.Requestwatson.telemetry.microsoft.com/Telemetry.Request HTTPSHTTPS Windowsin virheraportoinnin käyttämä.Used by Windows Error Reporting.
wd-prod-cp-us-east-2-fe.eastus.cloudapp.azure.comwd-prod-cp-us-east-2-fe.eastus.cloudapp.azure.com HTTPSHTTPS Azure-edustan liikenneAzure front end traffic

Windows 10 ProWindows 10 Pro

KohdeDestination ProtokollaProtocol KuvausDescription
*.e-msedge.net*.e-msedge.net HTTPSHTTPS OfficeHub käyttää tätä Office-sovellusten metatietojen noutamiseen.Used by OfficeHub to get the metadata of Office apps.
*.g.akamaiedge.net*.g.akamaiedge.net HTTPSHTTPS Käytetään offline-käyttöä varten ladattujen karttojen päivittämiseen.Used to check for updates to maps that have been downloaded for offline use.
*.s-msedge.net*.s-msedge.net HTTPSHTTPS OfficeHub käyttää tätä Office-sovellusten metatietojen noutamiseen.Used by OfficeHub to get the metadata of Office apps.
.tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com/.tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com/ HTTPHTTP Mahdollistaa yhteydet Windows Updateen.Enables connections to Windows Update.
*geo-prod.dodsp.mp.microsoft.com.nsatc.net*geo-prod.dodsp.mp.microsoft.com.nsatc.net HTTPSHTTPS Mahdollistaa yhteydet Windows Updateen.Enables connections to Windows Update.
arc.msn.com.nsatc.netarc.msn.com.nsatc.net HTTPSHTTPS Käytetään Windowsin tapahtumanäytön metatietojen noutamiseen.Used to retrieve Windows Spotlight metadata.
au.download.windowsupdate.com/*au.download.windowsupdate.com/* HTTPHTTP Mahdollistaa yhteydet Windows Updateen.Enables connections to Windows Update.
ctldl.windowsupdate.com/msdownload/update/*ctldl.windowsupdate.com/msdownload/update/* HTTPHTTP Käytetään sellaisten varmenteiden lataamiseen, joiden tiedetään julkisesti olevan petollisia.Used to download certificates that are publicly known to be fraudulent.
cy2.licensing.md.mp.microsoft.com.akadns.netcy2.licensing.md.mp.microsoft.com.akadns.net HTTPSHTTPS Käytetään Microsoft Storen kanssa kommunikointiin.Used to communicate with Microsoft Store.
cy2.settings.data.microsoft.com.akadns.netcy2.settings.data.microsoft.com.akadns.net HTTPSHTTPS Käytetään Microsoft Storen kanssa kommunikointiin.Used to communicate with Microsoft Store.
dm3p.wns.notify.windows.com.akadns.netdm3p.wns.notify.windows.com.akadns.net HTTPSHTTPS Käytetään Windowsin pikailmoituspalveluun (WNS)Used for the Windows Push Notification Services (WNS)
fe3.delivery.dsp.mp.microsoft.com.nsatc.netfe3.delivery.dsp.mp.microsoft.com.nsatc.net HTTPSHTTPS Mahdollistaa yhteyden Windows Updateen, Microsoft Updateen ja Microsoft Storen verkkopalveluihin.Enables connections to Windows Update, Microsoft Update, and the online services of Microsoft Store.
flightingservicewus.cloudapp.netflightingservicewus.cloudapp.net HTTPSHTTPS Insider ProgramInsider Program
g.msn.com.nsatc.netg.msn.com.nsatc.net HTTPSHTTPS Käytetään Windowsin tapahtumanäytön metatietojen noutamiseen.Used to retrieve Windows Spotlight metadata.
ipv4.login.msa.akadns6.netipv4.login.msa.akadns6.net HTTPSHTTPS Käytetään Microsoft-tileille kirjautumiseen.Used for Microsoft accounts to sign in.
location-inference-westus.cloudapp.netlocation-inference-westus.cloudapp.net HTTPSHTTPS Käytetään sijaintitietoja varten.Used for location data.
modern.watson.data.microsoft.com.akadns.netmodern.watson.data.microsoft.com.akadns.net HTTPSHTTPS Käytetään Windowsin virheraportointiin.Used by Windows Error Reporting.
ocsp.digicert.com*ocsp.digicert.com* HTTPHTTP Kumottujen varmenteiden luettelon ja OCSP:n tarkisteet varmenteiden myöntäjille.CRL and OCSP checks to the issuing certificate authorities.
onecollector.cloudapp.aria.akadns.netonecollector.cloudapp.aria.akadns.net HTTPSHTTPS Officen telemetriatiedotOffice Telemetry
ris.api.iris.microsoft.com.akadns.netris.api.iris.microsoft.com.akadns.net HTTPSHTTPS Käytetään Windowsin tapahtumanäytön metatietojen noutamiseen.Used to retrieve Windows Spotlight metadata.
tile-service.weather.microsoft.com/*tile-service.weather.microsoft.com/* HTTPHTTP Käytetään Sää-sovelluksen tapahtumaruudun päivitysten lataamiseen.Used to download updates to the Weather app Live Tile.
tsfe.trafficshaping.dsp.mp.microsoft.comtsfe.trafficshaping.dsp.mp.microsoft.com HTTPSHTTPS Käytetään sisällön säätelyyn.Used for content regulation.
vip5.afdorigin-prod-am02.afdogw.comvip5.afdorigin-prod-am02.afdogw.com HTTPSHTTPS Käytetään palvelemaan Office 365:n kokeiluliikennettä.Used to serve office 365 experimentation traffic

Windows 10 EducationWindows 10 Education

KohdeDestination ProtokollaProtocol KuvausDescription
*.b.akamaiedge.net*.b.akamaiedge.net HTTPSHTTPS Käytetään offline-käyttöä varten ladattujen karttojen päivittämiseen.Used to check for updates to maps that have been downloaded for offline use.
*.e-msedge.net*.e-msedge.net HTTPSHTTPS OfficeHub käyttää tätä Office-sovellusten metatietojen noutamiseen.Used by OfficeHub to get the metadata of Office apps.
*.g.akamaiedge.net*.g.akamaiedge.net HTTPSHTTPS Käytetään offline-käyttöä varten ladattujen karttojen päivittämiseen.Used to check for updates to maps that have been downloaded for offline use.
*.s-msedge.net*.s-msedge.net HTTPSHTTPS OfficeHub käyttää tätä Office-sovellusten metatietojen noutamiseen.Used by OfficeHub to get the metadata of Office apps.
*.telecommand.telemetry.microsoft.com.akadns.net*.telecommand.telemetry.microsoft.com.akadns.net HTTPSHTTPS Käytetään Windowsin virheraportointiin.Used by Windows Error Reporting.
.tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com.tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com HTTPHTTP Mahdollistaa yhteydet Windows Updateen.Enables connections to Windows Update.
.windowsupdate.com.windowsupdate.com HTTPHTTP Mahdollistaa yhteydet Windows Updateen.Enables connections to Windows Update.
*geo-prod.do.dsp.mp.microsoft.com*geo-prod.do.dsp.mp.microsoft.com HTTPSHTTPS Mahdollistaa yhteydet Windows Updateen.Enables connections to Windows Update.
au.download.windowsupdate.com*au.download.windowsupdate.com* HTTPHTTP Mahdollistaa yhteydet Windows Updateen.Enables connections to Windows Update.
cdn.onenote.net/livetile/*cdn.onenote.net/livetile/* HTTPSHTTPS Käytetään OneNote-tapahtumaruutua varten.Used for OneNote Live Tile.
client-office365-tas.msedge.net/*client-office365-tas.msedge.net/* HTTPSHTTPS Käytetään yhteyden muodostamiseksi Microsoft 365 -hallintakeskuksen jaettuun infrastruktuuriin, kuten Officeen.Used to connect to the Microsoft 365 admin center’s shared infrastructure, including Office.
cloudtile.photos.microsoft.com.akadns.netcloudtile.photos.microsoft.com.akadns.net HTTPSHTTPS MS Storen Valokuvat-sovellusPhotos App in MS Store
config.edge.skype.com/*config.edge.skype.com/* HTTPSHTTPS Käytetään Skype-määritysarvojen hakemiseen.Used to retrieve Skype configuration values. 
ctldl.windowsupdate.com/*ctldl.windowsupdate.com/* HTTPHTTP Käytetään sellaisten varmenteiden lataamiseen, joiden tiedetään julkisesti olevan petollisia.Used to download certificates that are publicly known to be fraudulent.
cy2.displaycatalog.md.mp.microsoft.com.akadns.netcy2.displaycatalog.md.mp.microsoft.com.akadns.net HTTPSHTTPS Käytetään Microsoft Storen kanssa kommunikointiin.Used to communicate with Microsoft Store.
cy2.licensing.md.mp.microsoft.com.akadns.netcy2.licensing.md.mp.microsoft.com.akadns.net HTTPSHTTPS Käytetään Microsoft Storen kanssa kommunikointiin.Used to communicate with Microsoft Store.
cy2.settings.data.microsoft.com.akadns.netcy2.settings.data.microsoft.com.akadns.net HTTPSHTTPS Käytetään Microsoft Storen kanssa kommunikointiin.Used to communicate with Microsoft Store.
displaycatalog.mp.microsoft.com/*displaycatalog.mp.microsoft.com/* HTTPSHTTPS Käytetään Microsoft Storen kanssa kommunikointiin.Used to communicate with Microsoft Store.
download.windowsupdate.com/*download.windowsupdate.com/* HTTPSHTTPS Mahdollistaa yhteydet Windows Updateen.Enables connections to Windows Update.
emdl.ws.microsoft.com/*emdl.ws.microsoft.com/* HTTPHTTP Käytetään sovellusten lataamiseen Microsoft Storeen.Used to download apps from the Microsoft Store.
fe2.update.microsoft.com/*fe2.update.microsoft.com/* HTTPSHTTPS Mahdollistaa yhteyden Windows Updateen, Microsoft Updateen ja Microsoft Storen verkkopalveluihin.Enables connections to Windows Update, Microsoft Update, and the online services of Microsoft Store.
fe3.delivery.dsp.mp.microsoft.com.nsatc.netfe3.delivery.dsp.mp.microsoft.com.nsatc.net HTTPSHTTPS Mahdollistaa yhteyden Windows Updateen, Microsoft Updateen ja Microsoft Storen verkkopalveluihin.Enables connections to Windows Update, Microsoft Update, and the online services of Microsoft Store.
fe3.delivery.mp.microsoft.com/*fe3.delivery.mp.microsoft.com/* HTTPSHTTPS Mahdollistaa yhteyden Windows Updateen, Microsoft Updateen ja Microsoft Storen verkkopalveluihin.Enables connections to Windows Update, Microsoft Update, and the online services of Microsoft Store.
flightingservicewus.cloudapp.netflightingservicewus.cloudapp.net HTTPSHTTPS Insider ProgramInsider Program
g.live.com/odclientsettings/*g.live.com/odclientsettings/* HTTPSHTTPS OneDrive for Business käyttää tätä sovelluspäivitysten lataamista ja tarkistamista varten.Used by OneDrive for Business to download and verify app updates.
g.msn.com.nsatc.netg.msn.com.nsatc.net HTTPSHTTPS Käytetään Windowsin tapahtumanäytön metatietojen noutamiseen.Used to retrieve Windows Spotlight metadata.
ipv4.login.msa.akadns6.netipv4.login.msa.akadns6.net HTTPSHTTPS Käytetään Microsoft-tileille kirjautumiseen.Used for Microsoft accounts to sign in.
licensing.mp.microsoft.com/*licensing.mp.microsoft.com/* HTTPSHTTPS Käytetään online-aktivointia ja joidenkin sovellusten käyttöoikeuksia varten.Used for online activation and some app licensing.
maps.windows.com/windows-app-web-linkmaps.windows.com/windows-app-web-link HTTPSHTTPS Linkki Kartat-sovellukseen.Link to Maps application
modern.watson.data.microsoft.com.akadns.netmodern.watson.data.microsoft.com.akadns.net HTTPSHTTPS Käytetään Windowsin virheraportointiin.Used by Windows Error Reporting.
ocos-office365-s2s.msedge.net/*ocos-office365-s2s.msedge.net/* HTTPSHTTPS Käytetään yhteyden muodostamiseksi Microsoft 365 -hallintakeskuksen jaettuun infrastruktuuriin.Used to connect to the Microsoft 365 admin center's shared infrastructure.
ocsp.digicert.com*ocsp.digicert.com* HTTPHTTP Kumottujen varmenteiden luettelon ja OCSP:n tarkisteet varmenteiden myöntäjille.CRL and OCSP checks to the issuing certificate authorities.
oneclient.sfx.ms/*oneclient.sfx.ms/* HTTPSHTTPS OneDrive for Business käyttää tätä sovelluspäivitysten lataamista ja tarkistamista varten.Used by OneDrive for Business to download and verify app updates.
onecollector.cloudapp.aria.akadns.netonecollector.cloudapp.aria.akadns.net HTTPSHTTPS Officen telemetriatiedotOffice telemetry
settings-win.data.microsoft.com/settings/*settings-win.data.microsoft.com/settings/* HTTPSHTTPS Käytetään sovellusten määritysten dynaamiseen päivitykseen.Used as a way for apps to dynamically update their configuration. 
share.microsoft.com/windows-app-web-linkshare.microsoft.com/windows-app-web-link HTTPSHTTPS Kirjat-sovellukseen liittyvä liikenneTraffic related to Books app
sls.update.microsoft.com/*sls.update.microsoft.com/* HTTPSHTTPS Mahdollistaa yhteydet Windows Updateen.Enables connections to Windows Update.
storecatalogrevocation.storequality.microsoft.com/*storecatalogrevocation.storequality.microsoft.com/* HTTPSHTTPS Käytetään Microsoft Storen haitallisten sovellusten käyttöoikeuksien kumoamiseen.Used to revoke licenses for malicious apps on the Microsoft Store.
tile-service.weather.microsoft.com/*tile-service.weather.microsoft.com/* HTTPHTTP Käytetään Sää-sovelluksen tapahtumaruudun päivitysten lataamiseen.Used to download updates to the Weather app Live Tile.
tsfe.trafficshaping.dsp.mp.microsoft.comtsfe.trafficshaping.dsp.mp.microsoft.com HTTPSHTTPS Käytetään sisällön säätelyyn.Used for content regulation.
vip5.afdorigin-prod-ch02.afdogw.comvip5.afdorigin-prod-ch02.afdogw.com HTTPSHTTPS Käytetään palvelemaan Office 365:n kokeiluliikennettä.Used to serve office 365 experimentation traffic.
watson.telemetry.microsoft.com/Telemetry.Requestwatson.telemetry.microsoft.com/Telemetry.Request HTTPSHTTPS Windowsin virheraportoinnin käyttämä.Used by Windows Error Reporting.
wd-prod-cp-us-west-3-fe.westus.cloudapp.azure.comwd-prod-cp-us-west-3-fe.westus.cloudapp.azure.com HTTPSHTTPS Azure-edustan liikenneAzure front end traffic
www.bing.com/*www.bing.com/* HTTPSHTTPS Käytetään Cortanan, sovellusten ja tapahtumaruutujen päivittämiseen.Used for updates for Cortana, apps, and Live Tiles.