DimensionTypeEnum DimensionTypeEnum DimensionTypeEnum DimensionTypeEnum Enum

Definition

public enum class DimensionTypeEnum
public enum DimensionTypeEnum
type DimensionTypeEnum = 
Public Enum DimensionTypeEnum
Inheritance
DimensionTypeEnumDimensionTypeEnumDimensionTypeEnumDimensionTypeEnum

Fields

Accounts Accounts Accounts Accounts 6
BillOfMaterials BillOfMaterials BillOfMaterials BillOfMaterials 16
Channel Channel Channel Channel 13
Currency Currency Currency Currency 11
Customers Customers Customers Customers 7
Geography Geography Geography Geography 17
Measure Measure Measure Measure 2
Organization Organization Organization Organization 15
Other Other Other Other 3
Products Products Products Products 8
Promotion Promotion Promotion Promotion 14
Quantitative Quantitative Quantitative Quantitative 5
Rates Rates Rates Rates 12
Scenario Scenario Scenario Scenario 9
Time Time Time Time 1
Unknown Unknown Unknown Unknown 0
Utility Utility Utility Utility 10

Applies to