IDataSourceMetadata.GetCubeNames IDataSourceMetadata.GetCubeNames IDataSourceMetadata.GetCubeNames Method

Definition

public:
 cli::array <System::String ^> ^ GetCubeNames();
public string[] GetCubeNames ();
Public Function GetCubeNames () As String()
Returns
String[]

Applies to