SimpleCredentialProvider SimpleCredentialProvider SimpleCredentialProvider Class

Definition

public ref class SimpleCredentialProvider : Microsoft::PerformancePoint::Scorecards::ICredentialProvider
public class SimpleCredentialProvider : Microsoft.PerformancePoint.Scorecards.ICredentialProvider
Public Class SimpleCredentialProvider
Implements ICredentialProvider
Inheritance
SimpleCredentialProviderSimpleCredentialProviderSimpleCredentialProvider
Implements

Constructors

SimpleCredentialProvider() SimpleCredentialProvider() SimpleCredentialProvider()
SimpleCredentialProvider(String, SecureString) SimpleCredentialProvider(String, SecureString) SimpleCredentialProvider(String, SecureString)
SimpleCredentialProvider(String, String, SecureString) SimpleCredentialProvider(String, String, SecureString) SimpleCredentialProvider(String, String, SecureString)

Properties

Domain Domain Domain
Password Password Password
Username Username Username

Extension Methods

ToJson(Object) ToJson(Object) ToJson(Object)

Applies to