EyeballLabel(String, String, String, String, String, String, String, String, String, CultureInfo) EyeballLabel(String, String, String, String, String, String, String, String, String, CultureInfo) EyeballLabel(String, String, String, String, String, String, String, String, String, CultureInfo) Constructor

Definition

public:
 EyeballLabel(System::String ^ threshold2, System::String ^ divisor2, System::String ^ suffix2, System::String ^ threshold1, System::String ^ divisor1, System::String ^ suffix1, System::String ^ threshold0, System::String ^ divisor0, System::String ^ suffix0, System::Globalization::CultureInfo ^ culture);
public EyeballLabel (string threshold2, string divisor2, string suffix2, string threshold1, string divisor1, string suffix1, string threshold0, string divisor0, string suffix0, System.Globalization.CultureInfo culture);
Public Sub New (threshold2 As String, divisor2 As String, suffix2 As String, threshold1 As String, divisor1 As String, suffix1 As String, threshold0 As String, divisor0 As String, suffix0 As String, culture As CultureInfo)
Parameters
threshold2
String String String
divisor2
String String String
suffix2
String String String
threshold1
String String String
divisor1
String String String
suffix1
String String String
threshold0
String String String
divisor0
String String String
suffix0
String String String

Applies to