SPBackupRestoreConsole.GetHistory SPBackupRestoreConsole.GetHistory SPBackupRestoreConsole.GetHistory Method

Definition

Overloads

GetHistory(String) GetHistory(String) GetHistory(String)
GetHistory(String, Boolean) GetHistory(String, Boolean) GetHistory(String, Boolean)

GetHistory(String) GetHistory(String) GetHistory(String)

public:
 static Microsoft::SharePoint::Administration::Backup::SPBackupRestoreHistoryList ^ GetHistory(System::String ^ directory);
public static Microsoft.SharePoint.Administration.Backup.SPBackupRestoreHistoryList GetHistory (string directory);
Public Shared Function GetHistory (directory As String) As SPBackupRestoreHistoryList
Parameters
directory
String String String
Returns

GetHistory(String, Boolean) GetHistory(String, Boolean) GetHistory(String, Boolean)

public:
 static Microsoft::SharePoint::Administration::Backup::SPBackupRestoreHistoryList ^ GetHistory(System::String ^ directory, bool isBackup);
public static Microsoft.SharePoint.Administration.Backup.SPBackupRestoreHistoryList GetHistory (string directory, bool isBackup);
Public Shared Function GetHistory (directory As String, isBackup As Boolean) As SPBackupRestoreHistoryList
Parameters
directory
String String String
Returns

Applies to