SPBackupRestoreHistoryObject.RestoreMethod SPBackupRestoreHistoryObject.RestoreMethod SPBackupRestoreHistoryObject.RestoreMethod Property

Definition

public:
 property Microsoft::SharePoint::Administration::Backup::SPRestoreMethodType RestoreMethod { Microsoft::SharePoint::Administration::Backup::SPRestoreMethodType get(); };
public Microsoft.SharePoint.Administration.Backup.SPRestoreMethodType RestoreMethod { get; }
Public ReadOnly Property RestoreMethod As SPRestoreMethodType
Property Value

Applies to