SPBackupRestoreHistoryObject.StartTime SPBackupRestoreHistoryObject.StartTime SPBackupRestoreHistoryObject.StartTime Property

Definition

public:
 property DateTime StartTime { DateTime get(); };
public DateTime StartTime { get; }
Public ReadOnly Property StartTime As DateTime
Property Value

Applies to