SPBackupRestoreHistoryObject SPBackupRestoreHistoryObject SPBackupRestoreHistoryObject Class

Definition

public ref class SPBackupRestoreHistoryObject sealed
public sealed class SPBackupRestoreHistoryObject
Public NotInheritable Class SPBackupRestoreHistoryObject
Inheritance
SPBackupRestoreHistoryObjectSPBackupRestoreHistoryObjectSPBackupRestoreHistoryObject

Properties

BackupMethod BackupMethod BackupMethod
ConfigurationOnly ConfigurationOnly ConfigurationOnly
Directory Directory Directory
DirectoryName DirectoryName DirectoryName
EndTime EndTime EndTime
ErrorCount ErrorCount ErrorCount
FailureMessage FailureMessage FailureMessage
IsBackup IsBackup IsBackup
IsFailure IsFailure IsFailure
Name Name Name
ParentId ParentId ParentId
RequestedBy RequestedBy RequestedBy
RestoreId RestoreId RestoreId
RestoreMethod RestoreMethod RestoreMethod
SelfId SelfId SelfId
StartTime StartTime StartTime
TopComponent TopComponent TopComponent
TopComponentId TopComponentId TopComponentId
WarningCount WarningCount WarningCount

Extension Methods

ToJson(Object) ToJson(Object) ToJson(Object)

Applies to