SPBackupRestoreInformation.UpdateProgress SPBackupRestoreInformation.UpdateProgress SPBackupRestoreInformation.UpdateProgress Property

Definition

public:
 property int UpdateProgress { int get(); };
public int UpdateProgress { get; }
Public ReadOnly Property UpdateProgress As Integer
Property Value

Applies to