SPBackupRestoreObject.SPWebApplicationId SPBackupRestoreObject.SPWebApplicationId SPBackupRestoreObject.SPWebApplicationId Field

Definition

public: System::String ^ SPWebApplicationId;
public const string SPWebApplicationId;
Public Const SPWebApplicationId As String 
Field Value

Applies to