SPBackupRestoreParameter.Key SPBackupRestoreParameter.Key SPBackupRestoreParameter.Key Property

Definition

public:
 property System::String ^ Key { System::String ^ get(); };
public string Key { get; }
Public ReadOnly Property Key As String
Property Value

Applies to