SPRestoreInformation.Rename SPRestoreInformation.Rename SPRestoreInformation.Rename Method

Definition

public:
 void Rename();
public void Rename ();
Public Sub Rename ()

Applies to