SPWebServer SPWebServer SPWebServer Class

Definition

public ref class SPWebServer
public class SPWebServer
Public Class SPWebServer
Inheritance
SPWebServerSPWebServerSPWebServer

Properties

Address Address Address
AdminPort AdminPort AdminPort
AdminPortUrl AdminPortUrl AdminPortUrl
Id Id Id
Name Name Name

Extension Methods

ToJson(Object) ToJson(Object) ToJson(Object)

Applies to