MtgUtility.IsRecurringOrMultipleMWS(SPWeb) MtgUtility.IsRecurringOrMultipleMWS(SPWeb) Method

Definition

public:
 static bool IsRecurringOrMultipleMWS(Microsoft::SharePoint::SPWeb ^ spWeb);
public static bool IsRecurringOrMultipleMWS (Microsoft.SharePoint.SPWeb spWeb);
Parameters
spWeb
SPWeb SPWeb
Returns

Applies to