SPMobileUtility.GetApplicationPath SPMobileUtility.GetApplicationPath SPMobileUtility.GetApplicationPath Method

Definition

Overloads

GetApplicationPath() GetApplicationPath() GetApplicationPath()
GetApplicationPath(SPWeb) GetApplicationPath(SPWeb) GetApplicationPath(SPWeb)

GetApplicationPath() GetApplicationPath() GetApplicationPath()

public:
 static System::String ^ GetApplicationPath();
public static string GetApplicationPath ();
Public Shared Function GetApplicationPath () As String
Returns

GetApplicationPath(SPWeb) GetApplicationPath(SPWeb) GetApplicationPath(SPWeb)

public:
 static System::String ^ GetApplicationPath(Microsoft::SharePoint::SPWeb ^ web);
public static string GetApplicationPath (Microsoft.SharePoint.SPWeb web);
Public Shared Function GetApplicationPath (web As SPWeb) As String
Parameters
Returns

Applies to