SPMobileUtility.GetShortApplicationPath SPMobileUtility.GetShortApplicationPath SPMobileUtility.GetShortApplicationPath Method

Definition

Overloads

GetShortApplicationPath(SPWeb) GetShortApplicationPath(SPWeb) GetShortApplicationPath(SPWeb)
GetShortApplicationPath() GetShortApplicationPath() GetShortApplicationPath()

GetShortApplicationPath(SPWeb) GetShortApplicationPath(SPWeb) GetShortApplicationPath(SPWeb)

public:
 static System::String ^ GetShortApplicationPath(Microsoft::SharePoint::SPWeb ^ web);
public static string GetShortApplicationPath (Microsoft.SharePoint.SPWeb web);
Public Shared Function GetShortApplicationPath (web As SPWeb) As String
Parameters
Returns

GetShortApplicationPath() GetShortApplicationPath() GetShortApplicationPath()

public:
 static System::String ^ GetShortApplicationPath();
public static string GetShortApplicationPath ();
Public Shared Function GetShortApplicationPath () As String
Returns

Applies to