XsltListFormWebPart.GenerateFormXml XsltListFormWebPart.GenerateFormXml XsltListFormWebPart.GenerateFormXml Method

Definition

Overloads

GenerateFormXml(PAGETYPE, SPList) GenerateFormXml(PAGETYPE, SPList)
GenerateFormXml(SPControlMode, SPList) GenerateFormXml(SPControlMode, SPList) GenerateFormXml(SPControlMode, SPList)

GenerateFormXml(PAGETYPE, SPList) GenerateFormXml(PAGETYPE, SPList)

public:
 static System::String ^ GenerateFormXml(Microsoft::SharePoint::PAGETYPE pageType, Microsoft::SharePoint::SPList ^ list);
public static string GenerateFormXml (Microsoft.SharePoint.PAGETYPE pageType, Microsoft.SharePoint.SPList list);
Parameters
Returns

GenerateFormXml(SPControlMode, SPList) GenerateFormXml(SPControlMode, SPList) GenerateFormXml(SPControlMode, SPList)

public:
 static System::String ^ GenerateFormXml(Microsoft::SharePoint::WebControls::SPControlMode formMode, Microsoft::SharePoint::SPList ^ list);
public static string GenerateFormXml (Microsoft.SharePoint.WebControls.SPControlMode formMode, Microsoft.SharePoint.SPList list);
Public Shared Function GenerateFormXml (formMode As SPControlMode, list As SPList) As String
Parameters
Returns

Applies to