SPWorkflowManager.ModifyWorkflow(SPWorkflow, SPWorkflowModification, String) SPWorkflowManager.ModifyWorkflow(SPWorkflow, SPWorkflowModification, String) SPWorkflowManager.ModifyWorkflow(SPWorkflow, SPWorkflowModification, String) Method

Definition

public:
 void ModifyWorkflow(Microsoft::SharePoint::Workflow::SPWorkflow ^ workflow, Microsoft::SharePoint::Workflow::SPWorkflowModification ^ modification, System::String ^ contextData);
public void ModifyWorkflow (Microsoft.SharePoint.Workflow.SPWorkflow workflow, Microsoft.SharePoint.Workflow.SPWorkflowModification modification, string contextData);
Public Sub ModifyWorkflow (workflow As SPWorkflow, modification As SPWorkflowModification, contextData As String)
Parameters
contextData
String String String

Applies to