XamlDirect.GetRectProperty(IXamlDirectObject, XamlPropertyIndex) XamlDirect.GetRectProperty(IXamlDirectObject, XamlPropertyIndex) XamlDirect.GetRectProperty(IXamlDirectObject, XamlPropertyIndex) XamlDirect.GetRectProperty(IXamlDirectObject, XamlPropertyIndex) Method

Definition

Gets the value of a Rect property for a specific IXamlDirectObject.

public : Rect GetRectProperty(IXamlDirectObject xamlDirectObject, XamlPropertyIndex propertyIndex)
Rect GetRectProperty(IXamlDirectObject xamlDirectObject, XamlPropertyIndex propertyIndex) const;
public Rect GetRectProperty(IXamlDirectObject xamlDirectObject, XamlPropertyIndex propertyIndex)
Public Function GetRectProperty(xamlDirectObject As IXamlDirectObject, propertyIndex As XamlPropertyIndex) As Rect

Parameters

xamlDirectObject
IXamlDirectObject IXamlDirectObject

A reference to the specific IXamlDirectObject.

propertyIndex
XamlPropertyIndex XamlPropertyIndex

A reference to the Rect property to get the value of from the list of supported properties in XamlPropertyIndex enum.

Returns

Rect value of the specified property.

See also