XamlDirect.GetSizeProperty(IXamlDirectObject, XamlPropertyIndex) XamlDirect.GetSizeProperty(IXamlDirectObject, XamlPropertyIndex) XamlDirect.GetSizeProperty(IXamlDirectObject, XamlPropertyIndex) XamlDirect.GetSizeProperty(IXamlDirectObject, XamlPropertyIndex) Method

Definition

Gets the value of a Size property for a specific IXamlDirectObject.

public : Size GetSizeProperty(IXamlDirectObject xamlDirectObject, XamlPropertyIndex propertyIndex)
Size GetSizeProperty(IXamlDirectObject xamlDirectObject, XamlPropertyIndex propertyIndex) const;
public Size GetSizeProperty(IXamlDirectObject xamlDirectObject, XamlPropertyIndex propertyIndex)
Public Function GetSizeProperty(xamlDirectObject As IXamlDirectObject, propertyIndex As XamlPropertyIndex) As Size

Parameters

xamlDirectObject
IXamlDirectObject IXamlDirectObject

A reference to the specific IXamlDirectObject.

propertyIndex
XamlPropertyIndex XamlPropertyIndex

A reference to the Size property to get the value of from the list of supported properties in XamlPropertyIndex enum.

Returns

Size value of the specified property.

See also