XamlDirect.SetXamlDirectObjectProperty(IXamlDirectObject, XamlPropertyIndex, IXamlDirectObject) XamlDirect.SetXamlDirectObjectProperty(IXamlDirectObject, XamlPropertyIndex, IXamlDirectObject) XamlDirect.SetXamlDirectObjectProperty(IXamlDirectObject, XamlPropertyIndex, IXamlDirectObject) XamlDirect.SetXamlDirectObjectProperty(IXamlDirectObject, XamlPropertyIndex, IXamlDirectObject) Method

Definition

Sets the value of an IXamlDirectObject property for a specific IXamlDirectObject.

public : void SetXamlDirectObjectProperty(IXamlDirectObject xamlDirectObject, XamlPropertyIndex propertyIndex, IXamlDirectObject value)
void SetXamlDirectObjectProperty(IXamlDirectObject xamlDirectObject, XamlPropertyIndex propertyIndex, IXamlDirectObject value) const;
public void SetXamlDirectObjectProperty(IXamlDirectObject xamlDirectObject, XamlPropertyIndex propertyIndex, IXamlDirectObject value)
Public Sub SetXamlDirectObjectProperty(xamlDirectObject As IXamlDirectObject, propertyIndex As XamlPropertyIndex, value As IXamlDirectObject)

Parameters

xamlDirectObject
IXamlDirectObject IXamlDirectObject

A reference to the specific IXamlDirectObject.

propertyIndex
XamlPropertyIndex XamlPropertyIndex

A reference to the IXamlDirectObject property to set the value of from the list of supported properties in XamlPropertyIndex enum.

value
IXamlDirectObject IXamlDirectObject

IXamlDirectObject value to set to the specified property.

See also