Athruithe ar bhailiú sonraí diagnóiseacha WindowsChanges to Windows diagnostic data collection

Baineann sé leApplies to

 • Windows 10, leagan 1903 agus níos nuaíWindows 10, version 1903 and newer
 • An chéad leagan eile de Windows ServerThe next version of Windows Server

Tá Microsoft tiomanta do rialtáin éifeachtacha do do chuid sonraí a chur ar fáil duit, mar aon le trédhearcacht leanúnach maidir lenár gcleachtais láimhseáil sonraí.Microsoft is committed to providing you with effective controls over your data and ongoing transparency into our data handling practices. Mar chuid den obair sin, táimid ag bogadh ár dtáirgí agus seirbhísí móra chuig múnla ina ndéanfar na sonraí a fhaigheann Microsoft ó ghléasanna custaiméara a aicmiú mar RiachtanachRoghnach.As part of this effort, we are moving our major products and services to a model where data sent back to Microsoft from customer devices will be classified as either Required or Optional. Creidimid go gcuirfidh sé sin eispéireas níos simplí ar fáil dár gcustaiméirí. Ba cheart go mbeadh sé níos éasca faisnéis a aimsiú agus a thuiscint, agus beart a dhéanamh ina leith, buíochas leis na huirlisí a chuirimid ar fáil.We believe this will provide our customers with a simpler experience – information should be easier to find, easier to understand, and easier to act upon through the tools we provide.

Ábhar do riarthóirí TF atá anseo agus mínítear ann na hathruithe atá á ndéanamh ag Windows chun tacsanomaíocht nua an bhailithe sonraí a ailíniú.This topic is meant for IT administrators and explains the changes Windows is making to align to the new data collection taxonomy. Tá na hathruithe dírithe ar dhá réimse:These changes are focused in two areas:

Nóta

Is féidir leat na hathruithe iompraíochta a thástáil anois i Windows 10 Insider Preview leagan 19577 agus níos déanaí.You can test the behavioral changes now in Windows 10 Insider Preview build 19577 and later.

Achoimre ar na hathruitheSummary of changes

I Windows 10, leagan 1903 agus níos nuaí, feicfidh tú nuashonruithe tacsanomaíochta in eispéireas ‘ar an bpointe boise’ (OOBE) agus ar an leathanach socruithe príobháideachais Diagnóisic agus aiseolas.In Windows 10, version 1903 and newer, you will see taxonomy updates in both the Out-of-box-experience (OOBE) and the Diagnostics & feedback privacy settings page. Mínítear na hathruithe sin sa rannán Athruithe tacsanomaíochta.These changes are explained in the section named Taxonomy changes.

Chomh maith leis sin, déanfaimid rialtáin na sonraí diagnóiseacha a shimpliú in eisiúint Windows 10 atá le teacht nuair a laghdóimid líon na rialtán sonraí diagnóiseacha ó cheithre cinn go trí cinn: Sonraí diagnóiseacha casta as, Riachtanach agus Roghnach.Additionally, in an upcoming release of Windows 10, we’re simplifying your diagnostic data controls by moving from four diagnostic data controls to three: Diagnostic data off, Required, and Optional. Tá an leibhéal sonraí diagnóiseacha slándála á shoiléiriú againn freisin trína athrú chuig Sonraí diagnóiseacha casta as ionas go léireofar a iompraíocht ar bhealach níos cruinne.We’re also clarifying the Security diagnostic data level to more accurately reflect its behavior by changing it to Diagnostic data off. Mínítear na hathruithe sin go léir sa rannán Athruithe iompraíochta.All of these changes are explained in the section named Behavioral changes.

Athruithe tacsanomaíochtaTaxonomy changes

Ó Windows 10, leagan 1903 agus níos nuaí ar aghaidh, beidh na hathruithe seo a leanas le feiceáil in eispéireas ‘ar an bpointe boise’ (OOBE) agus ar an leathanach socruithe príobháideachais Diagnóisic agus aiseolas:Starting in Windows 10, version 1903 and newer, both the Out-of-Box-Experience (OOBE) and the Diagnostics & feedback privacy setting pages will reflect the following changes:

 • Tá an lipéad Riachtanach á chur leis an leibhéal sonraí diagnóiseacha Bunúsach.The Basic diagnostic data level is being labeled as Required.
 • Tá an lipéad Roghnach á chur leis an leibhéal sonraí diagnóiseacha Iomlán.The Full diagnostic data level is being labeled as Optional.

Tábhachtach

Ní gá aon rud a dhéanamh le haghaidh na n-athruithe tacsanomaíochta agus coimeádfar na socruithe atá ann cheana mar chuid den nuashonrú.No action is required for the taxonomy changes, and your existing settings will be maintained as part of this update.

Athruithe iompraíochtaBehaviorial changes

Déanfaimid rialtáin na sonraí diagnóiseacha a shimpliú in eisiúint Windows 10 atá le teacht nuair a laghdóimid líon na rialtán sonraí diagnóiseacha ó cheithre cinn go trí cinn: Sonraí diagnóiseacha casta as, Riachtanach agus Roghnach.In an upcoming release of Windows 10, we’re simplifying your diagnostic data controls by moving from four diagnostic data controls to three: Diagnostic data off, Required, and Optional. Má bhíonn Feabhsaithe roghnaithe do do ghléasanna nuair a dhéantar iad a uasghrádú, déanfar socruithe na ngléasanna a ascnamh chuig an socrú a chaomhnaíonn an príobháideachas níos mó de Shonraí riachtanacha diagnóiseacha. Mar thoradh, b’fhéidir nach n-oibreoidh na seirbhísí anailísíochta, lena ndéantar bailiú sonraí feabhsaithe a threisiú, i gceart.If your devices are set to Enhanced when they are upgraded, the device settings will be migrated to the more privacy-preserving setting of Required diagnostic data, which means that analytic services that leverage enhanced data collection may not work properly. Féach an rannán Seirbhísí a bhíonn ag brath ar shonraí feabhsaithe diagnóiseacha níos déanaí san ábhar seo le haghaidh liosta seirbhísí.For a list of services, see the section named, Services that rely on Enhanced diagnostic data, later in this topic. Ba cheart go ndéanfadh riarthóirí na mionsonraí a léamh agus go ndéanfaidís cinneadh maidir le cibé an gcuirfí na polasaithe nua i bhfeidhm chun na socruithe bailithe a bhí acu roimh an athrú a aischur.Administrators should read through the details and determine whether to apply these new policies to restore the same collection settings as they had before this change. Féach an rannán Cumraigh gléas Windows 10 chun teorainn a chur le dumpaí agus logaí tuairteanna le haghaidh liosta céimeanna.For a list of steps, see the section named Configure a Windows 10 device to limit crash dumps and logs. Le haghaidh tuilleadh faisnéise faoi sheirbhísí a bhíonn ag brath ar shonraí feabhsaithe diagnóiseacha, féach Seirbhísí a bhíonn ag brath ar shonraí feabhsaithe diagnóiseacha.For more information on services that rely on Enhanced diagnostic data, see Services that rely on Enhanced diagnostic data.

Chomh maith leis sin, feicfidh tú na hathruithe polasaí seo in eisiúint Windows 10 atá le teacht:Additionally, you will see the following policy changes in an upcoming release of Windows 10:

Cineál polasaíPolicy type Polasaí atá ann cheanaCurrent policy Polasaí athainmnitheRenamed policy
Polasaí GrúpaGroup Policy Cumraíocht ríomhaire > Teimpléid riaracháin > Comhpháirteanna Windows > Bailiú sonraí agus leaganacha réamhamhairc > Ceadaigh an teiliméadrachtComputer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Data Collection and Preview Builds > Allow Telemetry
 • 0 - Slándáil0 - Security
 • 1 - Bunúsach1 - Basic
 • 2 - Feabhsaithe2 - Enhanced
 • 3 - Iomlán3 - Full
Cumraíocht ríomhaire > Teimpléid riaracháin > Comhpháirteanna Windows > Bailiú sonraí agus leaganacha réamhamhairc > Ceadaigh sonraí diagnóiseachaComputer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Data Collection and Preview Builds > Allow Diagnostic Data
 • Sonraí diagnóiseacha casta as (ní mholtar é sin)Diagnostic data off (not recommended)
 • Seol sonraí riachtanacha diagnóiseachaSend required diagnostic data
 • Seol sonraí roghnacha diagnóiseachaSend optional diagnostic data
Polasaí GrúpaGroup Policy Cumraíocht ríomhaire > Teimpléid riaracháin > Comhpháirteanna Windows > Bailiú sonraí agus leaganacha réamhamhairc > Cumraigh an comhéadan úsáideora le haghaidh socruithe liostála teiliméadrachtaComputer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Data Collection and Preview Builds > Configure telemetry opt-in settings user interface Cumraíocht ríomhaire > Teimpléid riaracháin > Comhpháirteanna Windows > Bailiú sonraí agus leaganacha réamhamhairc > Cumraigh an comhéadan úsáideora le haghaidh socruithe liostála sonraí diagnóiseachaComputer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Data Collection and Preview Builds > Configure diagnostic data opt-in settings user interface
Polasaí GrúpaGroup Policy Cumraíocht ríomhaire > Teimpléid riaracháin > Comhpháirteanna Windows > Bailiú sonraí agus leaganacha réamhamhairc > Cumraigh fógraí faoi athruithe ar an liostáil teiliméadrachtaComputer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Data Collection and Preview Builds > Configure telemetry opt-in change notifications Cumraíocht ríomhaire > Teimpléid riaracháin > Comhpháirteanna Windows > Bailiú sonraí agus leaganacha réamhamhairc > Cumraigh fógraí faoi athruithe ar an liostáil sonraí diagnóiseachaComputer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Data Collection and Preview Builds > Configure diagnostic data opt-in change notifications

Ar thacar deiridh athruithe tá dhá pholasaí nua a chabhróidh leat mionchoigeartú a dhéanamh ar bhailiú sonraí diagnóiseacha i d’eagraíocht.A final set of changes includes two new policies that can help you fine-tune diagnostic data collection within your organization. Cuireann na polasaithe sin ar do chumas teorainn a chur leis an méid sonraí diagnóiseacha a sheoltar chuig Microsoft.These policies let you limit the amount of optional diagnostic data that’s sent back to Microsoft.

 • Is polasaí nua é Cuir teorainn le bailiú dumpaí ar féidir úsáid a bhaint as chun teorainn a chur leis na cineálacha dumpaí tuairteanna a sheoltar chuig Microsoft.The Limit dump collection policy is a new policy that can be used to limit the types of crash dumps that can be sent back to Microsoft. Má bhíonn an polasaí sin cumasaithe, ní sheolfaidh an Tuairisciú Earráidí Windows ach miondumpaí eithne agus dumpaí triáise mód úsáideora.If this policy is enabled, Windows Error Reporting will send only kernel mini dumps and user mode triage dumps.
  • Polasaí grúpa: Cumraíocht ríomhaire > Teimpléid riaracháin > Comhpháirteanna Windows > Bailiú sonraí agus leaganacha réamhamhairc > Cuir teorainn le bailiú dumpaíGroup Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Data Collection and Preview Builds > Limit Dump Collection
  • Polasaí MDM: Córas/LimitDumpCollectionMDM policy: System/LimitDumpCollection
 • Is polasaí nua eile é Cuir teorainn le bailiú logaí diagnóiseacha a chuireann teorainn leis an méid logaí diagnóiseacha a sheoltar chuig Microsoft.The Limit diagnostic log collection policy is another new policy that limits the number of diagnostic logs that are sent back to Microsoft. Má bhíonn an polasaí sin cumraithe, ní sheolfar logaí diagnóiseacha chuig Microsoft.If this policy is enabled, diagnostic logs are not sent back to Microsoft.
  • Polasaí grúpa: Cumraíocht ríomhaire > Teimpléid riaracháin > Comhpháirteanna Windows > Bailiú sonraí agus leaganacha réamhamhairc > Cuir teorainn le bailiú logaí diagnóiseachaGroup Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Data Collection and Preview Builds > Limit Diagnostic Log Collection
  • Polasaí MDM: Córas/LimitDiagnosticLogCollectionMDM policy: System/LimitDiagnosticLogCollection

Tábhachtach

Na hathruithe go léir a bhfuil trácht déanta orthu sa rannán seo ní dhéanfar iad a eisiúint ar Windows, leagan 1809 agus níos luaithe ná ar Windows Server 2019 agus níos luaithe. All of the changes mentioned in this section will not be released on versions of Windows, version 1809 and earlier as well as Windows Server 2019 and earlier.

Cumraigh gléas Windows 10 chun teorainn a chur le dumpaí agus logaí tuairteannaConfigure a Windows 10 device to limit crash dumps and logs

Agus an leibhéal sonraí feabhsaithe diagnóiseacha á roinnt ar pholasaithe nua, cuirfimid rialtáin bhreise ar fáil chun bainistíocht a dhéanamh ar na cineálacha dumpaí tuairteanna a bhailítear agus ar cibé an ndéanfar sonraí breise diagnóiseacha a sheoladh.With the Enhanced diagnostic data level being split out into new policies, we're providing additional controls to manage what types of crash dumps are collected and whether to send additional diagnostic logs. Seo roinnt céimeanna maidir le conas na rialtáin sin a chumrú:Here are some steps on how to configure them:

 1. Roghnaigh chun sonraí roghnacha diagnóiseacha a sheoladh trí cheann de na polasaithe seo a shocrú:Choose to send optional diagnostic data by setting one of the following policies:
  • Polasaí grúpa: Cumraíocht ríomhaire > Teimpléid riaracháin > Comhpháirteanna Windows > Bailiú sonraí agus leaganacha réamhamhairc > Ceadaigh sonraí diagnóiseacha.Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Data Collection and Preview Builds > Allow Diagnostic Data. Roghnaigh Seol sonraí roghnacha diagnóiseacha do luach an pholasaí.Set the policy value to Send optional diagnostic data.
  • MDM: Córas/AllowTelemetry.MDM: System/AllowTelemetry. Roghnaigh 3 do luach an pholasaí.Set the policy value to 3.
 2. Cumasaigh an polasaí grúpa seo: Cumraíocht ríomhaire > Teimpléid riaracháin > Comhpháirteanna Windows > Bailiú sonraí agus leaganacha réamhamhairc > Cuir teorainn le bailiú dumpaíEnable the following Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Data Collection and Preview Builds > Limit Dump Collection
 3. Cumasaigh an polasaí grúpa seo: Cumraíocht ríomhaire > Teimpléid riaracháin > Comhpháirteanna Windows > Bailiú sonraí agus leaganacha réamhamhairc > Cuir teorainn le bailiú logaí diagnóiseachaEnable the following Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Data Collection and Preview Builds > Limit Diagnostic Log Collection

Seirbhísí a bhíonn ag brath ar shonraí feabhsaithe diagnóiseachaServices that rely on Enhanced diagnostic data

Nuair a eiseofar na hathruithe iompraíochta d’fhéadfadh go rachaidís i gcion ar chustaiméirí a úsáideann seirbhísí a bhíonn ag brath ar shonraí diagnóiseacha Windows, mar shampla Deasc bhainistithe Microsoft nó Anailísíocht deisce.Customers who use services that depend on Windows diagnostic data, such as Microsoft Managed Desktop or Desktop Analytics, may be impacted by the behavioral changes when they are released. Nuashonrófar na seirbhísí sin chun dul i ngleic leis na hathruithe agus foilseofar treoracha maidir lena gcumraíocht cheart.These services will be updated to address these changes and guidance will be published on how to configure them properly.

Tugtar faisnéis anseo a leanas ar na cumraíochtaí atá ann cheana:The following provides information on the current configurations: