Cumraigh sonraí diagnóisice Windows i d'eagraíochtConfigure Windows diagnostic data in your organization

Baineann feidhm leis doApplies to

 • Windows 10 EnterpriseWindows 10 Enterprise
 • Windows 10 EducationWindows 10 Education
 • Windows Server 2016 agus níos nuaWindows Server 2016 and newer

Baineann an t-alt seo le sonraí diagnóiseacha Windows 10, Windows Server, Surface Hub agus HoloLens.This article applies to Windows 10, Windows Server, Surface Hub, and Hololens diagnostic data only. Déantar cur síos san alt ar na cineálacha sonraí diagnóiseacha a sheoltar chuig Microsoft agus ar na bealaí ar féidir na sonraí sin a bhainistiú i d’eagraíocht.It describes the types of diagnostic data that’s sent back to Microsoft and the ways you can manage it within your organization. Baineann Microsoft leas as na sonraí chun saincheisteanna a théann i bhfeidhm ar a chustaiméirí a aithint go tapa.Microsoft uses the data to quickly identify and address issues affecting its customers.

Tábhachtach

Tá Microsoft ag méadú na trédhearcachta trí na sonraí a bhailítear a chatagóiriú mar shonraí riachtanacha nó mar shonraí roghnacha.Microsoft is increasing transparency by categorizing the data we collect as required or optional. Tá gléasanna á nuashonrú ag Windows 10 i láthair na huaire chun an catagóiriú nua sin a léiriú. Le linn an athraithe sin déanfar sonraí bunúsacha diagnóiseacha a athchatagóiriú mar shonraí riachtanacha diagnóiseacha agus déanfar sonraí iomlána diagnóiseacha a athchatagóiriú mar shonraí roghnacha diagnóiseacha.Windows 10 is in the process of updating devices to reflect this new categorization, and during this transition Basic diagnostic data will be recategorized as Required diagnostic data and Full diagnostic data will be recategorized as Optional diagnostic data. Le haghaidh tuilleadh faisnéise, féach Athruithe ar shonraí diagnóiseacha Windows.For more information, see Changes to Windows diagnostic data.

ForléargasOverview

Bailíonn Microsoft sonraí diagnóiseacha Windows chun fadhbanna a réiteach agus chun Windows a choinneáil cothrom le dáta, slán agus ag obair i gceart.Microsoft collects Windows diagnostic data to solve problems and to keep Windows up to date, secure, and operating properly. Chomh maith leis sin, cabhraíonn na sonraí linn Windows agus táirgí agus seirbhísí gaolmhara Microsoft a fheabhsú. Do na custaiméirí a bhfuil Eispéiris shaincheaptha casta air acu, cabhraíonn siad linn leideanna agus moltaí níos ábhartha a chur ar fáil a fheabhsaíonn táirgí agus seirbhísí Microsoft agus tríú páirtithe ar mhaithe le riachtanais custaiméirí.It also helps us improve Windows and related Microsoft products and services and, for customers who have turned on the Tailored experiences setting, to provide more relevant tips and recommendations to enhance Microsoft and third-party products and services for the customer’s needs.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise faoin gcaoi a úsáidtear sonraí diagnóiseacha Windows, féach Diagnóisic, aiseolas agus príobháideachas i Windows 10.For more information about how Windows diagnostic data is used, see Diagnostics, feedback, and privacy in Windows 10.

Tugtar guth d'úsáideoirí le sonraí diagnóiseachaDiagnostic data gives users a voice

Tugann sonraí diagnóiseacha an deis do gach úsáideoir cur le forbairt agus le feabhsú leanúnach an chórais oibriúcháin.Diagnostic data gives every user a voice in the operating system’s development and ongoing improvement. Cabhraíonn na sonraí linn tuiscint a fháil ar an gcaoi ina bhfeidhmíonn Windows 10 agus Windows Server sa saol mór, díriú ar thosaíochtaí úsáideoirí, agus cinntí eolacha a dhéanamh ar mhaithe le custaiméirí tomhaltóra agus le custaiméirí fiontraíochta araonIt helps us understand how Windows 10 and Windows Server behaves in the real world, focus on user priorities, and make informed decisions that benefit both consumer and enterprise customers. Tairgtear sna codanna seo a leanas samplaí iarbhír de na tairbhí úd.The following sections offer real examples of these benefits.

Cáilíocht feidhmchlár agus tiománaithe a fheabhsúImprove app and driver quality

Is lenár gcumas do bhailiú sonraí diagnóiseacha a fheabhsaítear Windows agus cabhraíonn Windows Server chun an caighdeán a ardú do cháilíocht feidhmchlár agus tiománaithe gléis.Our ability to collect diagnostic data that drives improvements to Windows and Windows Server helps raise the bar for app and device driver quality. Cabhraíonn sonraí diagnóiseacha linn fadhbanna ríthábhachtacha iontaofachta agus slándála a aithint agus a dheisiú go tapa, a bhaineann le feidhmchláir agus tiománaithe gléis a úsáidtear ar Windows.Diagnostic data helps us to quickly identify and fix critical reliability and security issues with apps and device drivers used on Windows. Mar shampla, is féidir linn feidhmchlár a aithint a chrochann ar ghléasanna trí leas a bhaint as leagan sonrach de thiománaí físeáin, a ligeann dúinn oibriú le díoltóir an fheidhmchláir agus an tiománaí gléis chun an tsaincheist a dheisiú go tapa.For example, we can identify an app that hangs on devices using a specific version of a video driver, allowing us to work with the app and device driver vendor to quickly fix the issue. Is ionann an toradh agus aga neamhfhónaimh níos lú agus costais laghdaithe agus táirgiúlacht mhéadaithe a bhaineann le fabhtcheartú na saincheisteanna úd.The result is less downtime and reduced costs and increased productivity associated with troubleshooting these issues.

Mar shampla, bhí tiománaí físeáin i leagan Windows 10 níos luaithe agus bhí an tiománaí sin ag tuairteáil ar ghléasanna áirithe, rud a bhí ina chúis le hatosú an ghléis.For example, in an earlier version of Windows 10 there was a version of a video driver that was crashing on some devices, causing the device to restart. Bhraitheamar an fhadhb inár sonraí diagnóiseacha, agus chuamar i dteagmháil láithreach bonn le forbróir tríú páirtí a thógann an tiománaí físeáin.We detected the problem in our diagnostic data, and immediately contacted the third-party developer who builds the video driver. Ag obair leis an bhforbróir, sholáthraíomar tiománaí nuashonraithe do Windows Insiders laistigh de 24 uair.Working with the developer, we provided an updated driver to Windows Insiders within 24 hours. Ba ar bhunús na sonraí diagnóiseacha ó ghléasanna Windows Insiders a bhíomar in ann an leagan nua den tiománaí físeáin a bhailíochtú, agus rinneadh é a chur ar fáil don phobal i gcoitinne mar nuashonrú an chéad lá eile.Based on diagnostic data from the Windows Insiders’ devices, we were able to validate the new version of the video driver and rolled it out to the broad public as an update the next day. Chuidigh na sonraí diagnóiseacha linn an fhadhb sin a aimsiú, a dheisiú agus a réiteach laistigh de 48 uair, rud a sholáthraíonn eispéireas níos fearr d’úsáideoirí agus a laghdaíonn glaonna tacaíochta costasacha.Diagnostic data helped us find, fix, and resolve this problem in just 48 hours, providing a better user experience and reducing costly support calls.

Feabhas a chur le táirgiúlacht úsáideoirí deiridhImprove end-user productivity

Cuidíonn sonraí diagnóiseacha Windows le Microsoft freisin tuiscint níos fearr a fháil ar an gcaoi ina mbaineann custaiméirí leas (nó nach mbaineann siad leas) as gnéithe agus seirbhísí gaolmhara an chórais oibriúcháin.Windows diagnostic data also helps Microsoft better understand how customers use (or do not use) the operating system’s features and related services. Cuidíonn na léargais a fhaighimid ó na sonraí sin ár n-iarracht innealtóireachta a chur in ord tosaíochta chun dul i bhfeidhm go díreach ar eispéiris ár gcustaiméirí.The insights we gain from this data helps us prioritize our engineering effort to directly impact our customers’ experiences. Taispeántar leis na samplaí sin an chaoi ina gcuirtear ar chumas Microsoft le húsáid sonraí diagnóiseacha gnéithe a thógáil nó a fheabhsú, lenar féidir cúnamh a thabhairt d’eagraíochtaí táirgiúlacht fostaithe a mhéadú agus glaonna deisce cabhrach a ísliú.These examples show how the use of diagnostic data enables Microsoft to build or enhance features which can help organizations increase employee productivity while lowering help desk calls.

 • Roghchlár tosaigh.Start menu. Cén chaoi a n-athraíonn daoine leagan amach an roghchláir thosaigh?How do people change the Start menu layout? An bpionnálann siad feidhmchláir eile leis?Do they pin other apps to it? An bhfuil aon feidhmchláir a dhíphionnálann siad go minic?Are there any apps that they frequently unpin? Bainimid leas as an tacar sonraí seo chun leagan amach réamhshocraithe Tosaigh a athrú chun ionchais daoine a léiriú níos fearr nuair a chasann siad a ngléas air den chéad uair.We use this dataset to adjust the default Start menu layout to better reflect people’s expectations when they turn on their device for the first time.
 • Cortana.Cortana. Úsáidimid sonraí diagnóiseacha chun monatóireacht a dhéanamh ar inscálaitheacht ár néalseirbhíse, ag feabhsú na feidhmíochta cuardaigh dá réir.We use diagnostic data to monitor the scalability of our cloud service, improving search performance.
 • Malartú idir feidhmchláir.Application switching. Léiríodh sa taighde agus sna tuairimí ó leaganacha Windows níos luaithe gurbh annamh a bhain daoine úsáid as Alt+Tab chun malartú idir feidhmchláir.Research and observations from earlier Windows versions showed that people rarely used Alt+Tab to switch between apps. Tar éis an méid sin a phlé le roinnt úsáideoirí, d'fhoghlaimíomar gur mhór leo an ghné sin, agus dúirt siad go mbeadh sí an-táirgiúil, ach nach raibh a fhios acu faoi roimhe sin.After discussing this with some users, we learned they loved the feature, saying that it would be highly productive, but they did not know about it previously. Is ar an mbunús sin a chruthaíomar an cnaipe Amharc Tascanna in Windows 10 chun go mbeadh an ghné sin níos infhaighte.Based on this, we created the Task View button in Windows 10 to make this feature more discoverable. Léiríodh sna sonraí diagnóiseacha ní ba dhéanaí úsáid i bhfad ní b'airde as an ngné sin.Later diagnostic data showed significantly higher usage of this feature.

An dóigh a láimhseálann Microsoft sonraí diagnóiseachaHow Microsoft handles diagnostic data

Gheobhaidh tú tuilleadh faisnéise sna rannáin seo faoin gcaoi a láimhseálann Microsoft sonraí diagnóiseacha.Use the following sections to learn more about how Microsoft handles diagnostic data.

Bailiú sonraíData collection

Ag brath ar shocruithe sonraí diagnóiseacha an ghléis, is féidir sonraí diagnóiseacha a bhailiú trí na modhanna seo:Depending on the diagnostic data settings on the device, diagnostic data can be collected via the following methods:

 • Pálastaí beaga d’fhaisnéis struchtúrtha ar a dtugtar teagmhais sonraí diagnóiseacha atá á mbainistiú ag eispéiris úsáideoirí nasctha agus ag an gcomhpháirt teiliméadrachta.Small payloads of structured information referred to as diagnostic data events, managed by the Connected User Experiences and Telemetry component.
 • Logaí diagnóiseacha don fhabhtcheartú breise atá á mbainistiú freisin ag eispéiris úsáideoirí nasctha agus ag an gcomhpháirt teiliméadrachta.Diagnostic logs for additional troubleshooting, also managed by the Connected User Experience and Telemetry component.
 • Tuairisciú tuairteanna agus dumpaí tuairteanna atá á mbainistiú ag Tuairisciú Earráidí Windows.Crash reporting and crash dumps, managed by Windows Error Reporting.

Tá tuilleadh sonraí le fáil níos déanaí sa doiciméad seo faoi gcaoi ar féidir na rudaí a bhailítear a rialú agus faoi na sonraí ar féidir iad a chur san áireamh sna cineálacha éagsúla sonraí diagnóiseacha sin.Later in this document we provide further details about how to control what’s collected and what data can be included in these different types of diagnostic data.

Tarchur sonraíData transmission

Déantar sonraí diagnóiseacha a chriptiú le TLS agus úsáidtear an phionnáil deimhnithe nuair a bhíonn na sonraí á n-aistriú ón ngléas chuig seirbhísí bainistíochta sonraí Microsoft.All diagnostic data is encrypted using TLS and uses certificate pinning during transfer from the device to the Microsoft data management services.

CríochphointíEndpoints

Tá na críochphointí a bhaineann leis an gcaoi ar féidir bailiú agus rialú na sonraí diagnóiseacha a bhainistiú liostaithe sa tábla seo.The following table lists the endpoints related to how you can manage the collection and control of diagnostic data. Le haghaidh tuilleadh faisnéise faoi na críochphointí a úsáidtear chun sonraí a sheoladh chuig Microsoft, féach Bainistigh críochphointí naisc le haghaidh Windows 10 Enterprise, leagan 1903.For more information around the endpoints that are used to send data back to Microsoft, see Manage connection endpoints for Windows 10 Enterprise, version 1903.

Seirbhís WindowsWindows service CríochphointeEndpoint
Eispéiris úsáideoirí nasctha agus an teiliméadrachtConnected User Experiences and Telemetry v10.events.data.microsoft.comv10.events.data.microsoft.com

v10c.events.data.microsoft.comv10c.events.data.microsoft.com

v10.vortex-win.data.microsoft.comv10.vortex-win.data.microsoft.com
Tuairisciú Earráidí WindowsWindows Error Reporting watson.telemetry.microsoft.comwatson.telemetry.microsoft.com

watson.microsoft.comwatson.microsoft.com

umwatsonc.telemetry.microsoft.comumwatsonc.telemetry.microsoft.com

umwatsonc.events.data.microsoft.comumwatsonc.events.data.microsoft.com

*-umwatsonc.events.data.microsoft.com*-umwatsonc.events.data.microsoft.com

ceuswatcab01.blob.core.windows.netceuswatcab01.blob.core.windows.net

ceuswatcab02.blob.core.windows.netceuswatcab02.blob.core.windows.net

eaus2watcab01.blob.core.windows.neteaus2watcab01.blob.core.windows.net

eaus2watcab02.blob.core.windows.neteaus2watcab02.blob.core.windows.net

weus2watcab01.blob.core.windows.netweus2watcab01.blob.core.windows.net

weus2watcab02.blob.core.windows.netweus2watcab02.blob.core.windows.net
FíordheimhniúAuthentication login.live.comlogin.live.comTábhachtach: Úsáidtear an críochphointe seo don fhíordheimhniú gléis.IMPORTANT: This endpoint is used for device authentication. Ní mholaimid an críochphointe seo a dhíchumasú.We do not recommend disabling this endpoint.
Anailís Tuairteála ar líneOnline Crash Analysis oca.telemetry.microsoft.comoca.telemetry.microsoft.com

oca.microsoft.comoca.microsoft.com

kmwatsonc.telemetry.microsoft.comkmwatsonc.telemetry.microsoft.com

*-kmwatsonc.telemetry.microsoft.com*-kmwatsonc.telemetry.microsoft.com
SocruitheSettings settings-win.data.microsoft.comsettings-win.data.microsoft.comTábhachtach: Úsáidtear an críochphointe seo chun bailiú sonraí agus na socruithe a bhaineann le diagnóisic, a chumrú go cianda.IMPORTANT: This endpoint is used to remotely configure diagnostics-related settings and data collection. Mar shampla, úsáidimid an críochphointe socruithe chun cosc a chur go cianda ar theagmhas a sheoladh chuig Microsoft.For example, we use the settings endpoint to remotely block an event from being sent back to Microsoft. Ní mholaimid an críochphointe seo a dhíchumasú.We do not recommend disabling this endpoint. Ní dhéanann an críochphointe sin sonraí diagnóiseacha Windows a uaslódáilThis endpoint does not upload Windows diagnostic data

Rochtain sonraíData access

Is le prionsabal na rochtana is lú tosaíochta a threoraítear an rochtain ar shonraí diagnóiseacha Windows.The principle of least privileged access guides access to Windows diagnostic data. Ní chomhroinneann Microsoft sonraí pearsanta ár gcustaiméirí le tríú páirtithe, ach amháin le rogha an chustaiméara nó chun críoch teoranta ar a gcuirtear síos sa Privacy Statement.Microsoft does not share personal data of our customers with third parties, except at the customer’s discretion or for the limited purposes described in the Privacy Statement. D’fhéadfadh Microsoft tuairiscí gnó a chomhroinnt le monaróirí crua-earraí agus le comhpháirtithe tríú páirtí, tuairiscí ina bhfuil faisnéis faoi shonraí diagnóiseacha comhiomlána agus i ndíth ainm.Microsoft may share business reports with hardware manufacturers and third-party partners that include aggregated and deidentified diagnostic data information. Is le foireann inmheánach a dhéantar cinntí comhroinnte sonraí, lena n-áirítear cinntí príobháideacha, dleathacha agus bainistithe sonraí.Data-sharing decisions are made by an internal team including privacy, legal, and data management.

CoinneáilRetention

Creideann Microsoft san íoslaghdú sonraí agus cleachtann sé é.Microsoft believes in and practices data minimization. Ní dhéanaimid iarracht faisnéis a bhailiú ach amháin an fhaisnéis a dteastaíonn uainn agus ní dhéanaimid í a stóráil ach ar feadh chomh fada agus a bhíonn sí de dhíth chun seirbhís a sholáthar nó d’anailís.We strive to gather only the info we need and to store it only for as long as it’s needed to provide a service or for analysis. Le haghaidh tuilleadh faisnéise faoin tréimhse ama a choinnítear sonraí, féach an rannánSonraí pearsanta a choinneáil i Ráiteas príobháideachais Microsoft.For more information on how long data is retained, see the section named Our retention of personal data in the Microsoft Privacy Statement.

Socruithe sonraí diagnóiseachaDiagnostic data settings

Tá ceithre shocrú ann a bhaineann le bailiú sonraí diagnóiseacha.There are four diagnostic data collection settings. Déantar cur síos níos mionsonraithe ar gach uile shocrú sna rannáin ina dhiaidh seo.Each setting is described in more detail in the sections that follow.

 • Sonraí diagnóiseacha casta as (slándáil)Diagnostic data off (Security)
 • Sonraí riachtanacha diagnóiseacha (bunúsacha)Required diagnostic data (Basic)
 • FeabhsaitheEnhanced
 • Sonraí roghnacha diagnóiseacha (iomlána)Optional diagnostic data (Full)

Seo achoimre ar na cineálacha sonraí atá curtha san áireamh i ngach socrú:Here’s a summary of the types of data that is included with each setting:

Sonraí diagnóiseacha casta as (slándáil)Diagnostic data off (Security) Riachtanach (bunúsach)Required (Basic) FeabhsaitheEnhanced Roghnach (iomlán)Optional (Full)
Teagmhais sonraí diagnóiseachaDiagnostic data events Níor seoladh sonraí diagnóiseacha Windows.No Windows diagnostic data sent. An íosmhéid sonraí atá riachtanach chun an gléas a choimeád slán, cothrom le dáta agus ag obair mar is súil leis.Minimum data required to keep the device secure, up to date, and performing as expected. Sonraí breise faoi na suíomhanna Gréasáin a bhrabhsálann tú, faoin gcaoi a úsáidtear Windows agus feidhmchláir agus faoina bhfeidhmíocht, agus faoi ghníomhaíocht an ghléis.Additional data about the websites you browse, how Windows and apps are used and how they perform, and device activity. Cabhraíonn na sonraí breise le Microsoft táirgí agus seirbhísí a dheisiú agus a fheabhsú do gach uile úsáideoir.The additional data helps Microsoft to fix and improve products and services for all users. Sonraí breise faoi na suíomhanna Gréasáin a bhrabhsálann tú, faoin gcaoi a úsáidtear Windows agus feidhmchláir agus faoina bhfeidhmíocht.Additional data about the websites you browse, how Windows and apps are used and how they perform. Áirítear sna sonraí sin sonraí faoi ghníomhaíocht an ghléis agus tuairisciú earráidí feabhsaithe a chabhraíonn le Microsoft táirgí agus seirbhísí a dheisiú agus a fheabhsú do gach uile úsáideoir.This data also includes data about device activity, and enhanced error reporting that helps Microsoft to fix and improve products and services for all users.
Meiteashonraí tuairteannaCrash Metadata NeamhbhainteachN/A Yes Yes Yes
Dumpaí tuairteannaCrash Dumps NeamhbhainteachN/A NílNo Dumpaí triáise amháinTriage dumps only

Le haghaidh tuilleadh faisnéise faoi dhumpaí tuairteanna, féach Tuairisciú earráidí Windows.For more information about crash dumps, see Windows Error Reporting.
Dumpaí den chuimhne iomlánFull memory dumps

Le haghaidh tuilleadh faisnéise faoi dhumpaí tuairteanna, féach Tuairisciú earráidí Windows.For more information about crash dumps, see Windows Error Reporting.
Logaí diagnóiseachaDiagnostic logs NeamhbhainteachN/A NílNo NílNo Yes
Bailiú sonraíData collection NeamhbhainteachN/A 100%100% Bíonn feidhm ag an tsampláilSampling applies Bíonn feidhm ag an tsampláilSampling applies

Sonraí diagnóiseacha casta asDiagnostic data off

Bhí an socrú sin lipéadaithe Slándáil roimhe seo.This setting was previously labeled as Security. Nuair a dhéantar an socrú seo a chumrú, ní sheoltar aon sonraí diagnóiseacha ó do ghléas.When you configure this setting, no Windows diagnostic data is sent from your device. Níl sé seo ar fáil ach ar Windows Server, Windows 10 Enterprise agus Windows 10 Education.This is only available on Windows Server, Windows 10 Enterprise, and Windows 10 Education. Má roghnaíonn tú an socrú sin, ní chuirfear isteach ar shláine na ngléasanna i d’eagraíocht.If you choose this setting, devices in your organization will still be secure.

Nóta

Má bhíonn d’eagraíocht ag brath ar Windows Update, moltar Sonraí riachtanacha diagnóiseacha mar an t-íos-shocrú.If your organization relies on Windows Update, the minimum recommended setting is Required diagnostic data. Toisc nach mbailítear aon fhaisnéis Windows Update nuair a bhíonn na sonraí diagnóiseacha casta as, is amhlaidh nach seoltar faisnéis thábhachtach faoi theipeanna nuashonraithe.Because no Windows Update information is collected when diagnostic data is off, important information about update failures is not sent. Baineann Microsoft úsáid as an bhfaisnéis sin chun cúiseanna na dteipeanna sin a réiteach agus chun feabhas a chur ar cháilíocht ár nuashonruithe.Microsoft uses this information to fix the causes of those failures and improve the quality of our updates.

Sonraí riachtanacha diagnóiseachaRequired diagnostic data

Bailíonn sonraí riachtanacha diagnóiseacha, arna lipéadú Bunúsach roimhe seo, tacar teoranta sonraí ar ríthábhachtach iad chun an gléas agus a chumraíocht a thuiscint.Required diagnostic data, previously labeled as Basic, gathers a limited set of data that’s critical for understanding the device and its configuration. Cabhraíonn na sonraí sin le fadhbanna a aithint ar féidir leo tarlú ar chumraíocht crua-earraí nó bogearraí ar leith.This data helps to identify problems that can occur on a specific hardware or software configuration. Mar shampla, is féidir leis cabhrú le breithniú an mbíonn tuairteálacha níos coitianta ar ghléasanna le méid áirithe cuimhne nó ar ghléasanna a ritheann leagan tiománaí sonrach.For example, it can help determine if crashes are more frequent on devices with a specific amount of memory or that are running a specific driver version.

Is é seo an réamhshocrú le haghaidh leaganacha Windows 10 Education, chomh maith le gach leagan deisce ag tosú le Windows 10, leagan 1903.This is the default setting for Windows 10 Education editions, as well as all desktop editions starting with Windows 10, version 1903.

Áirítear le sonraí riachtanacha diagnóiseacha:Required diagnostic data includes:

 • Sonraí bunúsacha gléis a chabhraíonn le tuiscint a sholáthar faoi na cineálacha gléasanna Windows agus faoi na cumraíochtaí agus cineálacha Windows Server dúchasacha fíorúlaithe san éiceachóras.Basic device data that helps provide an understanding about the types of Windows devices and the configurations and types of native and virtualized Windows Servers in the ecosystem. Áirítear le roinnt samplaí díobh:Examples include:

  • Tréithe gléis, ar nós taifigh cheamara agus cineál taispeánaDevice attributes, such as camera resolution and display type
  • Tréithe cadhnraí, ar nós toillte agus cineáilBattery attributes, such as capacity and type
  • Tréithe líonraithe, ar nós líon na gcuibheoirí líonra, luas na gcuibheoirí líonra, líonra an oibreora mhóibíligh, agus uimhir IMEINetworking attributes, such as number of network adapters, speed of network adapters, mobile operator network, and IMEI number
  • Tréithe próiseálaí agus cuimhne, ar nós líon na gcór, ailtireachta, luais, méid an chuimhne, agus dochtearraíProcessor and memory attributes, such as number of cores, architecture, speed, memory size, and firmware
  • Tréith fíorúlaithe, ar nós tacaíochta d'Aistriúchán Seolacháin Dara Leibhéil (ASDL) agus aoi-chórais oibriúcháinVirtualization attribute, such as Second Level Address Translation (SLAT) support and guest operating system
  • Tréithe córais oibriúcháin, cosúil le heagrán Windows agus staid fíorúlaitheOperating system attributes, such as Windows edition and virtualization state
  • Tréithe stórála, ar nós líon na dtiománaithe, clós, agus méidStorage attributes, such as number of drives, type, and size
 • Méadracht cháilíochta a chabhraíonn le tuiscint a sholáthar faoin gcaoi ina bhfeidhmíonn eispéiris úsáideoirí nasctha agus an chomhpháirt sonraí diagnóiseacha, lena n-áirítear céatadán na dteagmhas uaslódáilte, scaoilte agus bactha agus an t-aga uaslódála deireanach.Quality metrics that helps provide an understanding about how the Connected User Experiences and diagnostic data component is functioning, including % of uploaded events, dropped events, blocked events, and the last upload time.

 • Faisnéis faoin gcáilíocht a chabhraíonn le Microsoft tuiscint bhunúsach a fháil ar an gcaoi ina bhfeidhmíonn gléas agus a chóras oibriúcháin.Quality-related information that helps Microsoft develop a basic understanding of how a device and its operating system are performing. Roinnt samplaí is iad na saintréithe gléis de ghléas nasctha fuireachais, an líon tuairteanna nó crochtaí, agus mionsonraí maidir le hathrú ar staid an fheidhmchláir, ar nós an méid aga próiseálaí agus cuimhne a úsáideadh, agus an t-aga fónaimh iomlán d’fheidhmchlár.Some examples are the device characteristics of a Connected Standby device, the number of crashes or hangs, and app state change details, such as how much processor time and memory were used, and the total uptime for an app.

 • Sonraí comhoiriúnachta a chabhraíonn le tuiscint a sholáthar faoi na feidhmchláir a shuiteáiltear ar ghléas nó ar mheaisín fíorúil éigin, agus a aithníonn fadhbanna comhoiriúnachta féideartha leis.Compatibility data that helps provide an understanding about which apps are installed on a device or virtual machine and identifies potential compatibility problems.

 • Sonraí córais a chabhraíonn le tuiscint a sholáthar faoi cibé an sásaíonn nó nach sásaíonn gléas na híosriachtanais chun uasghrádú chuig an gcéad leagan eile den chóras oibriúcháin.System data that helps provide an understanding about whether a device meets the minimum requirements to upgrade to the next version of the operating system. Áirítear le faisnéis faoin gcóras an méid cuimhne, maille leis an bhfaisnéis faoin bpróiseálaí agus faoin BIOS.System information includes the amount of memory, as well as information about the processor and BIOS.

 • Liosta de shonraí gléasanna is comhoiriúintí, ar nós printéirí nó gléasanna don stóras seachtrach, a bhíonn nasctha le gléasanna Windows agus cibé an bhfeidhmeoidh na gléasanna sin tar éis uasghrádú chuig leagan nua den chóras oibriúcháin.A list of accessory device data, such as printers or external storage devices, that are connected to Windows devices and whether these devices will function after upgrading to a new version of the operating system.

 • Sonraí tiománaí a áiríonn gníomhaíocht tiománaí ar leith atá ceaptha chun cabhrú le fáil amach cibé an bhfeidhmeoidh feidhmchláir agus gléasanna tar éis uasghrádú chuig leagan nua den chóras oibriúcháin.Driver data that includes specific driver activity that’s meant to help figure out whether apps and devices will function after upgrading to a new version of the operating system. Beidh sé sin ina chúnamh le saincheisteanna blocála a chinntiú, agus chun cuidiú le Microsoft agus lenár gcomhpháirtithe ansin paistí agus feabhsúcháin a chur chun feidhme.This can help to determine blocking issues and then help Microsoft and our partners apply fixes and improvements.

 • Faisnéis faoin gcaoi ina bhfeidhmíonn Microsoft Store, lena n-áirítear íoslódálacha, suiteálacha agus nuashonruithe feidhmchlár.Information about how the Microsoft Store performs, including app downloads, installations, and updates. Áirítear leis freisin seoltaí Microsoft Store, amais, fionruithe agus athdhúiseachtaí, agus ceadúnais a fháil.It also includes Microsoft Store launches, page views, suspend and resumes, and obtaining licenses.

Sonraí feabhsaithe diagnóiseachaEnhanced diagnostic data

Nóta

Tá do rialtáin sonraí diagnóiseacha á simpliú againn trí líon na rialtán sonraí diagnóiseacha a laghdú ó cheithre cinn go trí cinn: Sonraí diagnóiseacha casta as, Riachtanach agus Roghnach.We’re simplifying your diagnostic data controls by moving from four diagnostic data controls to three: Diagnostic data off, Required, and Optional. Athruithe a dhéanamh ar leibhéal na sonraí feabhsaithe diagnóiseacha.making changes to the enhanced diagnostic data level. Le haghaidh tuilleadh faisnéise faoin athrú sin, féach Athruithe ar shonraí diagnóiseacha Windows.For more info about this change, see Changes to Windows diagnostic data.

Áirítear le sonraí feabhsaithe diagnóiseacha sonraí faoi na suíomhanna Gréasáin a bhrabhsálann tú, faoi gcaoi a úsáidtear Windows agus feidhmchláir agus faoina bhfeidhmíocht, agus faoi ghníomhaíocht an ghléis.Enhanced diagnostic data includes data about the websites you browse, how Windows and apps are used and how they perform, and device activity. Cabhraíonn na sonraí breise le Microsoft táirgí agus seirbhísí a dheisiú agus a fheabhsú do gach uile úsáideoir.The additional data helps Microsoft to fix and improve products and services for all users. Nuair a roghnaíonn tú sonraí feabhsaithe diagnóiseacha a sheoladh, áireofar sonraí riachtanacha diagnóiseacha i gcónaí agus baileoimid an fhaisnéis bhreise seo:When you choose to send enhanced diagnostic data, required diagnostic data will always be included, and we collect the following additional information:

 • Teagmhais an chórais oibriúcháin a chabhraíonn le léargais a fháil ar réimsí éagsúla an chórais oibriúcháin, lena n-áirítear líonrú, Hyper-V, Cortana, stóráil, córas comhad agus comhpháirteanna eile.Operating system events that help to gain insights into different areas of the operating system, including networking, Hyper-V, Cortana, storage, file system, and other components.
 • Teagmhais feidhmchláir an chórais oibriúcháin ag éirí as feidhmchláir agus uirlisí bainistíochta Microsoft a íoslódáladh ó Microsoft Store nó a réamhshuiteáladh le Windows nó le Windows Server, lena n-áirítear Bainisteoir freastalaí, Grianghraif, Ríomhphost agus Microsoft Edge.Operating system app events resulting from Microsoft apps and management tools that were downloaded from the Microsoft Store or pre-installed with Windows or Windows Server, including Server Manager, Photos, Mail, and Microsoft Edge.
 • Teagmhais a bhaineann le gléasanna áirithe, ar nós Surface Hub agus Microsoft HoloLens.Device-specific events that are specific to certain devices, such as Surface Hub and Microsoft HoloLens. Mar shampla, seolann Microsoft HoloLens imeachtaí a bhaineann le hAonad Próiseála Holagrafach (HPU).For example, Microsoft HoloLens sends Holographic Processing Unit (HPU)-related events.
 • Gach cineál dumpála tuairte, ach amháin cnuasdumpáláil agus lándumpáláil.All crash dump types, except for heap dumps and full dumps. Le haghaidh tuilleadh faisnéise faoi dhumpaí tuairteanna, féach Tuairisciú earráidí Windows.For more information about crash dumps, see Windows Error Reporting.

Sonraí roghnacha diagnóiseachaOptional diagnostic data

Áirítear le sonraí roghnacha diagnóiseacha, a bhí lipéadaithe Iomlán roimhe seo, faisnéis níos mionsonraithe faoi do ghléas agus a shocruithe, a chumais agus a shláine.Optional diagnostic data, previously labeled as Full, includes more detailed information about your device and its settings, capabilities, and device health. Áirítear le sonraí roghnacha diagnóiseacha freisin sonraí faoi na suíomhanna Gréasáin a bhrabhsálann tú agus faoi ghníomhaíocht an ghléis mar aon le tuairisciú earráidí feabhsaithe a chabhraíonn le Microsoft táirgí agus seirbhísí a dheisiú agus a fheabhsú do gach uile úsáideoir.Optional diagnostic data also includes data about the websites you browse, device activity, and enhanced error reporting that helps Microsoft to fix and improve products and services for all users. Nuair a roghnaíonn tú sonraí roghnacha diagnóiseacha a sheoladh, áireofar sonraí riachtanacha diagnóiseacha i gcónaí agus baileoimid an fhaisnéis bhreise seo:When you choose to send optional diagnostic data, required diagnostic data will always be included, and we collect the following additional information:

 • Sonraí breise faoin ngléas, faoin nascacht agus faoin gcumraíocht, de bhreis ar na sonraí a bhailítear mar shonraí riachtanacha diagnóiseachaAdditional data about the device, connectivity, and configuration, beyond that collected under required diagnostic data.
 • Faisnéis stádais agus logála faoi shláine an chórais oibriúcháin agus faoi chomhpháirteanna córais eile, de bhreis ar na sonraí a bhailítear mar shonraí riachtanacha diagnóiseacha.Status and logging information about the health of operating system and other system components beyond what is collected under required diagnostic data.
 • Gníomhaíocht feidhmchlár, amhail na feidhmchláir a osclaítear ar ghléas, cá fhad a bhíonn siad ag rith agus cé chomh tapa agus a fhreagraíonn siad don ionchur.App activity, such as which programs are launched on a device, how long they run, and how quickly they respond to input.
 • Gníomhaíocht brabhsálaithe, an stair bhrabhsála agus téarmaí cuardaigh san áireamh, i mbrabhsálaithe Microsoft (Microsoft Edge nó Internet Explorer).Browser activity, including browsing history and search terms, in Microsoft browsers (Microsoft Edge or Internet Explorer).
 • Tuairisciú earráidí feabhsaithe, staid chuimhne an ghléis nuair a thuairteálann córas nó feidhmchlár san áireamh (a bhféadfadh inneachar úsáideora, amhail codanna de chomhad a raibh tú ag obair air nuair a tharla an fhadhb, a bheith ann de thaisme).Enhanced error reporting, including the memory state of the device when a system or app crash occurs (which may unintentionally contain user content, such as parts of a file you were using when the problem occurred). Ní úsáidtear sonraí tuairteála le haghaidh eispéiris shaincheaptha riamh.Crash data is never used for Tailored experiences.

Nóta

D’fhéadfadh sonraí pearsanta, ar nós codanna cuimhne ó dhoiciméad nó leathanach Gréasáin, a bheith sna dumpaí tuairteanna a bhailítear i sonraí roghnacha diagnóiseacha de thaisme.Crash dumps collected in optional diagnostic data may unintentionally contain personal data, such as portions of memory from a document and a web page. Le haghaidh tuilleadh faisnéise faoi dhumpaí tuairteanna, féach Tuairisciú earráidí Windows.For more information about crash dumps, see Windows Error Reporting.

Sonraí diagnóiseacha fiontraíochta a bhainistiúManage enterprise diagnostic data

Bain úsáid as na céimeanna sa rannán seo chun na socruithe sonraí diagnóiseacha do Windows agus Windows Server a chumrú i d'eagraíocht.Use the steps in this section to configure the diagnostic data settings for Windows and Windows Server in your organization.

Tábhachtach

Níl baint ag na socruithe sonraí diagnóiseacha sin ach le comhpháirteanna, gnéithe agus feidhmchláir a nglactar leo mar chuid de chóras oibriúcháin Windows.These diagnostic data settings only apply to components, features, and apps that are considered a part of the Windows operating system. D’fhéadfadh feidhmchláir thríú páirtí agus feidhmchláir Microsoft eile, ar nós Microsoft Office, arna suiteáil ag custaiméirí, a rialtáin féin a úsáid freisin chun sonraí diagnóiseacha a bhailiú agus a sheoladh.Third-party apps and other Microsoft apps, such as Microsoft Office, that customers install may also collect and send diagnostic data using their own controls. Ba chóir go n-oibreofá le do dhíoltóirí feidhmchláir chun a bpolasaí sonraí diagnóiseacha agus an chaoi chun liostála nó chun díliostála a thuiscint. Le haghaidh tuilleadh faisnéise faoin gcaoi ina mbaineann Microsoft Office úsáid as sonraí diagnóiseacha, féach Forbhreathnú ar rialuithe príobháideachais do Microsoft 365 Apps le haghaidh na fiontraíochta.You should work with your app vendors to understand their diagnostic data policy, and how you can opt in or opt out. For more information on how Microsoft Office uses diagnostic data, see Overview of privacy controls for Microsoft 365 Apps for enterprise. Más mian leat bailiú sonraí Windows a rialú nach sonraí diagnóiseacha Windows iad, féach Déan bainistíocht ar naisc ó chomhpháirteanna córas oibriúcháin Windows le seirbhísí Microsoft.If you would like to control Windows data collection that is not Windows diagnostic data, see Manage connections from Windows operating system components to Microsoft services.

Is féidir leat socruithe sonraí diagnóiseacha do ghléis a chumrú ach úsáid a bhaint as na huirlisí bainistíochta atá in úsáid agat cheana féin, cosúil le polasaí grúpa nó MDM.You can configure your device's diagnostic data settings using the management tools you’re already using, such as Group Policy or MDM.

Úsáid an luach iomchuí sa tábla thíos nuair a chumraíonn tú an polasaí bainistíochta.Use the appropriate value in the table below when you configure the management policy.

CatagóirCategory LuachValue
Sonraí diagnóiseacha casta as (slándáil)Diagnostic data off (Security) 00
Riachtanach (bunúsach)Required (Basic) 11
FeabhsaitheEnhanced 22
Roghnach (iomlán)Optional (Full) 33

Nóta

Nuair a bhíonn polasaí na cumraíochta ríomhaire agus polasaí na cumraíochta úsáideora araon socraithe, úsáidtear an polasaí is sriantaí.When both the Computer Configuration policy and User Configuration policies are set, the more restrictive policy is used.

Úsáid an polasaí grúpa chun bailiú na sonraí diagnóiseacha a bhainistiúUse Group Policy to manage diagnostic data collection

Is féidir leat an polasaí grúpa a úsáid chun socrú sonraí diagnóiseacha d’eagraíochta a shocrú:You can use Group Policy to set your organization’s diagnostic data setting:

 1. Ó chonsól bainistíochta an pholasaí grúpa, téigh go dtí Cumraíocht ríomhaire > Teimpléid riaracháin > Comhpháirteanna Windows > Bailiú sonraí agus leaganacha réamhamhairc.From the Group Policy Management Console, go to Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Data Collection and Preview Builds.
 2. Déchliceáil ar Ceadaigh don Teilimhéadracht.Double-click Allow Telemetry.

Nóta

Más rud é go bhfuil Windows 10, 1803 agus níos nuaí á rith ar ghléasanna i d’eagraíocht, is féidir leis an úsáideoir na socruithe a úsáid fós chun luach níos sriantaí a chur i bhfeidhm don socrú sonraí diagnóiseacha, ach amháin sa chás go bhfuil an polasaí seo socraithe: Cumraigh comhéadan úsáideora do shocruithe liostála na sonraí diagnóiseacha.If devices in your organization are running Windows 10, 1803 and newer, the user can still use Settings to set the diagnostic data setting to a more restrictive value, unless the Configure diagnostic data opt-in settings user interface policy is set.

 1. Sa bhosca Roghanna roghnaigh an socrú a theastaíonn uait é a chumrú, agus ansin cliceáil ar OK.In the Options box, choose the setting that you want to configure, and then click OK.

Bain úsáid as MDM chun bailiú na sonraí diagnóiseacha a bhainistiúUse MDM to manage diagnostic data collection

Úsáid Soláthraí seirbhíse na gcumraíochtaí polasaí chun an polasaí MDM Córas/AllowTelemetry a chur i bhfeidhm.Use Policy Configuration Service Provider (CSP) to apply the System/AllowTelemetry MDM policy.

Cuir teorainn le sonraí roghnacha diagnóiseacha le haghaidh na hAnailísíochta deisceLimit optional diagnostic data for Desktop Analytics

Le haghaidh tuilleadh faisnéise faoin gcaoi ar féidir sonraí diagnóiseacha a theorannú chuig an íosmhéid atá riachtanach d’Anailísíocht deisce, féach Cumasaigh an chomhroinnt sonraí le haghaidh na hAnailísíochta deisce.For more information about how to limit the diagnostic data to the minimum required by Desktop Analytics, see Enable data sharing for Desktop Analytics.