Bainistigh críochphointí naisc do Windows 10 Enterprise, leagan 1909Manage connection endpoints for Windows 10 Enterprise, version 1909

Baineann sé leApplies to

 • Windows 10 Enterprise, leagan 1909Windows 10 Enterprise, version 1909

Aistríonn roinnt comhpháirteanna, feidhmchláir, agus seirbhísí gaolmhara Windows sonraí chuig críochphointí líonra Microsoft.Some Windows components, app, and related services transfer data to Microsoft network endpoints. Áirítear le roinnt samplaí díobh:Some examples include:

 • Ceangal le láithreáin Microsoft Office agus Windows chun na nuashonruithe feidhmchláir agus slándála is déanaí a íoslódáil.Connecting to Microsoft Office and Windows sites to download the latest app and security updates.
 • Ceangal le freastalaithe ríomhphoist chun ríomhphost a sheoladh agus a fháil.Connecting to email servers to send and receive email.
 • Ceangal leis an ngréasán le haghaidh brabhsáil gréasáin laethúil.Connecting to the web for every day web browsing.
 • Ceangal leis an néal chun cúltacaí a stóráil agus a rochtain.Connecting to the cloud to store and access backups.
 • Úsáid do shuímh chun réamhaisnéis aimsire a thaispeáint.Using your location to show a weather forecast.

Tá mionsonraí faoi na bealaí éagsúla chun trácht a rialú chuig na críochphointí úd clúdaithe in Bainistigh ceangail ó comhpháirteanna córais oibriúcháin Windows chuig seirbhísí Microsoft.Details about the different ways to control traffic to these endpoints are covered in Manage connections from Windows operating system components to Microsoft services. De réir mar is infheidhme, áirítear le gach críochphointe a chlúdaítear san ábhar seo nasc le mionsonraí sainiúla faoin gcaoi leis an trácht sin a rialú.Where applicable, each endpoint covered in this topic includes a link to the specific details on how to control that traffic.

Úsáideadh an mhodheolaíocht seo a leanas chun na críochphointí líonra seo a dhíorthú:The following methodology was used to derive these network endpoints:

 1. Cumraigh an leagan is déanaí de Windows 10 ar mheaisín fíorúil tástála trí úsáid a bhaint as na réamhshocruithe.Set up the latest version of Windows 10 on a test virtual machine using the default settings.
 2. Lig don ghléas/do na gléasanna rith go díomhaoin ar feadh seachtaine (ciallaíonn "díomhaoin" nach bhfuil úsáideoir ag idirghníomhú leis an gcóras/leis an ngléas).Leave the device(s) running idle for a week ("idle" means a user is not interacting with the system/device).
 3. Úsáid anailíseoir prótacail líonra a nglactar leis go huilíoch/uirlisí gabhála agus logáil gach trácht fágála sa chúlra.Use globally accepted network protocol analyzer/capturing tools and log all background egress traffic.
 4. Tiomsaigh tuairiscí faoin trácht a théann chuig seoltaí IP poiblí.Compile reports on traffic going to public IP addresses.
 5. Logáladh isteach sa mheaisín fíorúil/sna meaisíní fíorúla tástála trí úsáid a bhaint as cuntas logánta, agus níor ceanglaíodh é le fearann ná le Azure Active Directory.The test virtual machine(s) was logged into using a local account, and was not joined to a domain or Azure Active Directory.
 6. Gabhadh gach trácht inár saotharlann trí úsáid a bhaint as líonra IPV4.All traffic was captured in our lab using a IPV4 network. Dá réir sin, níl aon trácht IPV6 tuairiscithe anseo.Therefore, no IPV6 traffic is reported here.
 7. Rinneadh na tástálacha seo i saotharlann formheasta Microsoft.These tests were conducted in an approved Microsoft lab. B'fhéidir go mbeidh do chuid torthaí difriúil.It's possible your results may be different.
 8. Rinneadh na tástálacha seo ar feadh seachtaine, ach má ghabhann tú trácht le haghaidh tréimhse níos faide b'fhéidir go mbeidh torthaí difriúla agat.These tests were conducted for one week, but if you capture traffic for longer you may have different results.

Nóta

Úsáideann Microsoft cothromóirí lóid uilíocha ar féidir iad a fheiceáil i róid-loirg líonra.Microsoft uses global load balancers that can appear in network trace-routes. Mar shampla, d'fhéadfaí leas a bhaint as críochphointe *akadns.net chun iarratais chuig lárionad sonraí Azure a chothromú dá lód, ar féidir leis athrú le himeacht ama.For example, an endpoint for *.akadns.net might be used to load balance requests to an Azure datacenter, which can change over time.

Críochphointí naisc Windows 10 1909 EnterpriseWindows 10 1909 Enterprise connection endpoints

LimistéarArea Cur síosDescription PrótacalProtocol Ceann SpriceDestination
FeidhmchláirApps Foghlaim conas an trácht a mhúchadh chuig na críochphointe(í) a leanas.Learn how to turn off traffic to the following endpoint(s).
Úsáidtear an críochphointe seo a leanas le haghaidh nuashonruithe Twitter.The following endpoint is used for the Weather app. Chun trácht a chasadh as don chríochphointe seo, díshuiteáil an feidhmchlár Wallet nó díchumasaigh Microsoft Store.To turn off traffic for this endpoint, either uninstall the Weather app or disable the Microsoft Store. Má dhíchumasaíonn tú Microsoft Store, ní féidir feidhmchláir Store eile a shuiteáil ná a nuashonrú.If you disable the Microsoft store, other Store apps cannot be installed or updated. Lena chois sin, ní bheidh Microsoft Store in ann feidhmchláir mhailíseacha Store a chúlghairm, agus beidh na húsáideoirí fós in ann iad a oscailt.Additionally, the Microsoft Store won't be able to revoke malicious Store apps and users will still be able to open them. HTTPHTTP tile-service.weather.microsoft.comtile-service.weather.microsoft.com
HTTPHTTP tile-service.weather.microsoft.com/en-us/livetile/preinstalltile-service.weather.microsoft.com/en-us/livetile/preinstall
Úsáidtear an críochphointe seo a leanas le haghaidh Tíl bheo OneNote.The following endpoint is used for OneNote Live Tile. Chun trácht a chasadh as don chríochphointe seo, díshuiteáil OneNote nó díchumasaigh Microsoft Store.To turn off traffic for this endpoint, either uninstall OneNote or disable the Microsoft Store. Má dhíchumasaíonn tú Microsoft Store, ní féidir feidhmchláir Store eile a shuiteáil ná a nuashonrú.If you disable the Microsoft store, other Store apps cannot be installed or updated. Lena chois sin, ní bheidh Microsoft Store in ann feidhmchláir mhailíseacha Store a chúlghairm, agus beidh na húsáideoirí fós in ann iad a oscailt.Additionally, the Microsoft Store won't be able to revoke malicious Store apps and users will still be able to open them. HTTPSHTTPS cdn.onenote.net/*cdn.onenote.net/*
Tá an críochphointe a leanas in úsásd ag an aip Grianghraif le comhaid chumraíochta a íoslódáil, agus le ceangail le hinfrastruchúr roinnte tairseach Office 365, lena n-áirítear Office i mbrabhsálaí.The following endpoint is used by the Photos app to download configuration files, and to connect to the Office 365 portal's shared infrastructure, including Office in a browser. Chun trácht a mhúchad don chríochphointe seo, díshuiteáil an feidhmchlár Grianghraif nó díchumasaigh an Microsoft Store.To turn off traffic for this endpoint, either uninstall the Photos app or disable the Microsoft Store. Má dhíchumasaíonn tú Microsoft Store, ní féidir feidhmchláir Store eile a shuiteáil ná a nuashonrú.If you disable the Microsoft store, other Store apps cannot be installed or updated. Lena chois sin, ní bheidh Microsoft Store in ann feidhmchláir mhailíseacha Store a chúlghairm, agus beidh úsáideoirí fós in ann iad a oscailt.Additionally, the Microsoft Store won't be able to revoke malicious Store apps and users will still be able to open them. TLS v1.2TLS v1.2 evoke-windowsservices-tas.msedge.netevoke-windowsservices-tas.msedge.net
DeimhniúcháinCertificates Baintear leas as an gcríochphointe seo a leanas sa chomhpháirt um Nuashonrú Uathoibríoch ar Fhréamhdheimhniúcháin chun liosta na n-údarás iontaofa a cheadú go huathoibríoch ar Windows Update chun féachaint an bhfuil nuashonrú ar fáil.The following endpoint is used by the Automatic Root Certificates Update component to automatically check the list of trusted authorities on Windows Update to see if an update is available. Is féidir trácht a chasadh as chuig an pointe críochnaithigh, ach ní moltar é mar déantar fréamh dheimhnithe a nuashonrú thar ama, féadfaidh feidhmchláir agus gréasáin stop ag oibriú mar ní bhfuair siad fréamh dheimhniú nuashonraithe a bhaineann an feidhmchlár úsáid as.It is possible to turn off traffic to this endpoint, but it is not recommended because as root certificates are updated over time, applications and websites may stop working because they did not receive an updated root certificate the application uses. Lena chois sin, úsáidtear é chun deimhnithe ar a bhfuil droch-chlú mar dheimhnithe calaoiseacha a íoslódáil.Additionally, it is used to download certificates that are publicly known to be fraudulent. Is ríthábhachtacha iad na socruithe sin do shlándáil Windows agus do shlándáil fhoriomlán an Idirlín.These settings are critical for both Windows security and the overall security of the Internet. Ní mholaimid an críochphointe seo a bhlocáil.We do not recommend blocking this endpoint. Má mhúchtar an trácht chuig an gcríochphointe seo, ní íoslódálann Windows deimhniúcháin a thuilleadh a thuigtear go poiblí go bhfuil siad calaoiseach, rud a mhéadaíonn an veicteoir ionsaithe ar an ngléas.If traffic to this endpoint is turned off, Windows no longer automatically downloads certificates known to be fraudulent, which increases the attack vector on the device. Foghlaim conas an trácht a mhúchadh chuig na críochphointe(í) uilig a leanas.Learn how to turn off traffic to all of the following endpoint(s).
HTTPHTTP ctldl.windowsupdate.comctldl.windowsupdate.com
Tíleanna Cortana agus BeoCortana and Live Tiles Foghlaim conas an trácht a mhúchadh chuig na críochphointe(í) uilig a leanas.Learn how to turn off traffic to all of the following endpoint(s).
Baineann na críochphointí seo a leanas le Cortana agus le Tíleanna beo.The following endpoints are related to Cortana and Live Tiles. Má chasann tú as an trácht don chríochphointe seo, blocálfaidh tú nuashonruithe chuig beannachtaí, leideanna agus Tíleanna beo Cortana.If you turn off traffic for this endpoint, you will block updates to Cortana greetings, tips, and Live Tiles. HTTPSHTTPS www.bing.com*www.bing.com*
HTTPSHTTPS www.bing.com/client/configwww.bing.com/client/config
TLS v1.2TLS v1.2 fp.msedge.netfp.msedge.net
Fíordheimhniú GléisDevice authentication Foghlaim conas an trácht a mhúchadh chuig na críochphointe(í) uilig a leanas.Learn how to turn off traffic to all of the following endpoint(s).
Úsáidtear an críochphointe seo a leanas le haghaidh rialúchán inneachair.The following endpoint is used to authenticate a device. Má dhéanann tú trácht a chasadh as don chríochphointe seo, ní bheidh an gléas fíordheimnithe.If you turn off traffic for this endpoint, the device will not be authenticated. HTTPSHTTPS login.live.com*login.live.com*
Sonraí DiagnóiseachaDiagnostic Data Úsáideann Eispéiris Úsáideoirí Nasctha agus an chomhpháirt Teiliméadrachta na críochphointí seo a leanas, agus ceanglaíonn siad le seirbhís Bainistíochta Sonraí Microsoft.The following endpoints are used by the Connected User Experiences and Telemetry component and connects to the Microsoft Data Management service. Má chasann tú as an trácht don chríochphointe seo, ní sheolfar ar ais chuig Microsoft eolas diagnóiseach agus úsáide, a chuidíonn le Microsoft fadhbanna a aimsiú agus a dheisiú, agus a fheabhsaíonn ár dtáirgí agus seirbhísí.If you turn off traffic for this endpoint, diagnostic and usage information, which helps Microsoft find and fix problems and improve our products and services, will not be sent back to Microsoft. Foghlaim conas an trácht a mhúchadh chuig na críochphointe(í) uilig a leanas.Learn how to turn off traffic to all of the following endpoint(s).
HTTPHTTP v10.events.data.microsoft.comv10.events.data.microsoft.com
Úsáideann Tuairisciú Earráidí Windows na críochphointí seo a leanas.The following endpoints are used by Windows Error Reporting. Chun trácht a chasadh as i leith na gcríochphointí úd, cumasaigh an Polasaí Grúpa seo a leanas: Teimpléid Riaracháin > Comhpháirteanna Windows > Tuairisciú Earráidí Windows > Díchumasaigh Tuairisciú Earráidí Windows.To turn off traffic for these endpoints, enable the following Group Policy: Administrative Templates > Windows Components > Windows Error Reporting > Disable Windows Error Reporting. Ciallaíonn sé sin nach seolfar faisnéis tuairiscithe earráidí ar ais chuig Microsoft.This means error reporting information will not be sent back to Microsoft. HTTPSHTTPS *.telecommand.telemetry.microsoft.com*.telecommand.telemetry.microsoft.com
TLS v1.2TLS v1.2 watson.*.microsoft.comwatson.*.microsoft.com
CeadúnúLicensing Baintear leas as an gcríochphointe seo a leanas le haghaidh gníomhachtú ar líne agus ceadúnú éigin feidhmchlár.The following endpoint is used for online activation and some app licensing. Chun trácht a chasadh as don chríochphointe seo, díchumasaigh an tSeirbhís Bainisteora Ceadúnais Windows.To turn off traffic for this endpoint, disable the Windows License Manager Service. Déanfaidh seo gníomhachtú ar líne a bhlocáil agus tá seans nach n-oibreoidh ceadúnú feidhmchláir.This will also block online activation and app licensing may not work. Foghlaim conas an trácht a mhúchadh chuig na críochphointe(í) uilig a leanas.Learn how to turn off traffic to all of the following endpoint(s).
HTTPSHTTPS *licensing.mp.microsoft.com*licensing.mp.microsoft.com
HTTPSHTTPS licensing.mp.microsoft.com/v7.0/licenses/contentlicensing.mp.microsoft.com/v7.0/licenses/content
SuíomhLocation Foghlaim conas an trácht a mhúchadh chuig na críochphointe(í) uilig a leanas.Learn how to turn off traffic to all of the following endpoint(s).
Úsáidtear an críochphointí a leanas do shonraí suímh.The following endpoints are used for location data. Má dhéanann tú trácht a chur ar siúl don chríochphointe seo ní thig le feidhmchláir sonraí suímh a úsáid.If you turn off traffic for this endpoint, apps cannot use location data. TLS v1.2TLS v1.2 inference.location.live.netinference.location.live.net
MapaíMaps Foghlaim conas an trácht a mhúchadh chuig na críochphointe(í) uilig a leanas.Learn how to turn off traffic to all of the following endpoint(s).
Tá na críochphointí a leanas in úsáid le seiceáil do nuashonraithe do learscáileanna a íoslódáladh d'úsáid as líne.The following endpoints are used to check for updates to maps that have been downloaded for offline use. Má chasann tú as trácht don chríochphointe seo, ní nuashonrófar mapaí as líne.If you turn off traffic for this endpoint, offline maps will not be updated. HTTPHTTP *maps.windows.com*maps.windows.com
Tá na críochphointí a leanas in úsáid le seiceáil do nuashonraithe do learscáileanna a íoslódáladh d'úsáid as líne.The following endpoints are used to check for updates to maps that have been downloaded for offline use. HTTPHTTP fs.microsoft.com*fs.microsoft.com*
Cuntas MicrosoftMicrosoft Account Foghlaim conas an trácht a mhúchadh chuig na críochphointe(í) uilig a leanas.Learn how to turn off traffic to all of the following endpoint(s).
Úsáidtear an críochphointí a leanas do chuntais Microsoft le síniú isteach.The following endpoints are used for Microsoft accounts to sign in. Má chasann tú as trácht do na críochphointí sin, ní féidir le húsáideoirí síniú isteach le cuntais Microsoft.If you turn off traffic for these endpoints, users cannot sign in with Microsoft accounts. TLS v1.2TLS v1.2 *login.live.com*login.live.com
Microsoft EdgeMicrosoft Edge Foghlaim conas an trácht a mhúchadh chuig na críochphointe(í) uilig a leanas.Learn how to turn off traffic to all of the following endpoint(s).
Baineann an trácht seo le brabhsálaí Microsoft Edge.This traffic is related to the Microsoft Edge browser. HTTPSHTTPS iecvlist.microsoft.comiecvlist.microsoft.com
Seirbhís atreoraithe naisc ar aghaidh Microsoft (FWLink)Microsoft forward link redirection service (FWLink) Baintear leas as an gcríochphointe seo a leanas le seirbhís atreoraithe naisc ar aghaidh Microsoft (FWLink) chun naisc ghréasáin bhuana a atreorú chuig a URL iarbhír, ar neamhbhuan ar uairibh é.The following endpoint is used by the Microsoft forward link redirection service (FWLink) to redirect permanent web links to their actual, sometimes transitory, URL. Tá FWlinks cosúil le giorruithe URL, ach tá siad níos faide go díreach.FWlinks are similar to URL shorteners, just longer. Má dhíchumasaíonn tú seo an críochphointe seo, ní bheidh Cosantóir Windows in ann a shainmhínithe do bhogearraí mailíseacha a nuashonrú: ní fheidhmeoidh naisc ó Windows agus ó tháirgí eile le Microsoft chuig an ngréasán; agus ní nuashonrófar Cabhair in-nuashonraithe PowerShell.If you disable this endpoint, Windows Defender won't be able to update its malware definitions; links from Windows and other Microsoft products to the Web won't work; and PowerShell updateable Help won't update. Chun trácht a dhíchumasú, díchumasaigh an trácht atá á chur ar aghaidh ina ionad sin.To disable the traffic, instead disable the traffic that's getting forwarded. HTTPSHTTPS go.microsoft.comgo.microsoft.com
Microsoft StoreMicrosoft Store Foghlaim conas an trácht a mhúchadh chuig na críochphointe(í) uilig a leanas.Learn how to turn off traffic to all of the following endpoint(s).
Úsáidtear na críochphointí seo a leanas chun ceadúnais d’fheidhmchláir mhailíseacha i Microsoft Store a chúlghairm.The following endpoints are used to revoke licenses for malicious apps in the Microsoft Store. Chun trácht a chasadh as don chríochphointe seo, díshuiteáil an feidhmchlár nó díchumasaigh Microsoft Store.To turn off traffic for this endpoint, either uninstall the app or disable the Microsoft Store. Má dhíchumasaíonn tú an Microsoft Store, ní féidir feidhmchláir eile Microsoft Store a shuiteáil ná a nuashonrú.If you disable the Microsoft Store, other Microsoft Store apps cannot be installed or updated. Lena chois sin, ní bheidh Microsoft Store in ann feidhmchláir mhailíseacha a chúlghairm, agus beidh na húsáideoirí fós in ann iad a oscailtAdditionally, the Microsoft Store won't be able to revoke malicious apps and users will still be able to open them TLS v1.2TLS v1.2 1storecatalogrevocation.storequality.microsoft.com1storecatalogrevocation.storequality.microsoft.com
HTTPSHTTPS storecatalogrevocation.storequality.microsoft.comstorecatalogrevocation.storequality.microsoft.com
Úsáidtear an críochphointe seo chun anailísíocht Microsoft Store a fháil.The following endpoint is used to get Microsoft Store analytics. HTTPSHTTPS manage.devcenter.microsoft.commanage.devcenter.microsoft.com
Úsáidtear na críochphointí seo a leanas chun cumarsáid a dhéanamh le Microsoft Store.The following endpoints are used to communicate with Microsoft Store. Má chasann tú as an trácht do na críochphointí sin, ní féidir feidhmchláir a shuiteáil ná a nuashonrú ón Microsoft Store.If you turn off traffic for these endpoints, apps cannot be installed or updated from the Microsoft Store. HTTPSHTTPS displaycatalog.mp.microsoft.com/*displaycatalog.mp.microsoft.com/*
HTTPSHTTPS pti.store.microsoft.com/*pti.store.microsoft.com/*
Táscaire Stádas Naisc Líonra (NCSI)Network Connection Status Indicator (NCSI) Foghlaim conas an trácht a mhúchadh chuig na críochphointe(í) uilig a leanas.Learn how to turn off traffic to all of the following endpoint(s).
Braitheann an Táscaire Stádais Naisc Líonra (NCSI) stádas na nascacht Idirlín agus an líonra chorparáidigh.Network Connection Status Indicator (NCSI) detects Internet connectivity and corporate network connectivity status. Seolann NCSI iarratas DNS agus fiosrú HTTP chuig an gcríochphointe sin chun a fháil amach an féidir leis an ngléas cumarsáid a dhéanamh leis an Idirlíon.NCSI sends a DNS request and HTTP query to this endpoint to determine if the device can communicate with the Internet. Má chasann tú as trácht don chríochphointe seo, ní bheidh NCSI in ann a fháil amach má tá an gléas nasctha leis an Idirlíon agus taispeánfar foláireamh le deilbhín an tráidire stádais líonra.If you turn off traffic for this endpoint, NCSI won't be able to determine if the device is connected to the Internet and the network status tray icon will show a warning. HTTPHTTP www.msftconnecttest.com*www.msftconnecttest.com*
OfficeOffice Tá an críochphointe a leanas in úsáid le ceangail le hinfrastruchúr roinnte tairseach Office 365, lena n-áirítear Office i mbrabhsálaí.The following endpoints are used to connect to the Office 365 portal's shared infrastructure, including Office in a browser. Le haghaidh tuilleadh eolais, amharc URLanna agus raon seoltaí IP Office 365.For more info, see Office 365 URLs and IP address ranges. Is féidir seo a mhúchadh trí na feidhmchláir Microsoft Office uilig agus na feidhmchláir Ríomhphost agus Féilire.You can turn this off by removing all Microsoft Office apps and the Mail and Calendar apps. Má chasann tú as an trácht do na críochphointí sin, ní bheidh úsáideoirí in ann doiciméid a shábháil chuig an néal ná féachaint ar na doiciméid as ar bhain siad leas le déanaí.If you turn off traffic for these endpoints, users won't be able to save documents to the cloud or see their recently used documents. Foghlaim conas an trácht a mhúchadh chuig na críochphointe(í) uilig a leanas.Learn how to turn off traffic to all of the following endpoint(s).
HTTP/ TLS v1.2HTTP/ TLS v1.2 v10.events.data.microsoft.com/onecollector/1.0/v10.events.data.microsoft.com/onecollector/1.0/
TLS v1.2TLS v1.2 *.blob.core.windows.net*.blob.core.windows.net
HTTPHTTP officehomeblobs.blob.core.windows.netofficehomeblobs.blob.core.windows.net
Úsáideann Microsoft OfficeHub na críochphointí seo chun na meiteashonraí d’fheidhmchláir Microsoft Office a fháilThe following endpoints are used by Microsoft OfficeHub to get the metadata of Microsoft Office apps TLS v1.2TLS v1.2 c-ring.msedge.netc-ring.msedge.net
OneDriveOneDrive Baineann na críochphointí seo a leanas le OneDrive.The following endpoints are related to OneDrive. Má mhúchann tú trácht do na críochphointí seo, ní oibreoidh rud ar bith a bhraitheann ar g.live.com le sonraí URL nuashonraithe a fháil.If you turn off traffic for these endpoints, anything that relies on g.live.com to get updated URL information will no longer work. Foghlaim conas an trácht a mhúchadh chuig na críochphointe(í) uilig a leanas.Learn how to turn off traffic to all of the following endpoint(s).
TLS v1.2TLS v1.2 *g.live.com*g.live.com
HTTPSHTTPS oneclient.sfx.msoneclient.sfx.ms
HTTPSHTTPS logincdn.msauth.netlogincdn.msauth.net
HTTPHTTP windows.policies.live.netwindows.policies.live.net
SocruitheSettings Úsáidtear an críochphointe seo a leanas mar shlí d’fheidhmchláir lena gcumraíocht a nuashonrú go dinimiciúil.The following endpoint is used as a way for apps to dynamically update their configuration. Úsáideann feidhmchláir mar System Initiated User Feedback agus an feidhmchlár Xbox é.Apps such as System Initiated User Feedback and the Xbox app use it. Má dhéanann tú trácht a chur ar siúl don chríochphointe seo, seans go stopfaidh feidhmchlár a úsáideann an críochphointe seo ag feidhmiú.If you turn off traffic for this endpoint, an app that uses this endpoint may stop working. Foghlaim conas an trácht a mhúchadh chuig na críochphointe(í) uilig a leanas.Learn how to turn off traffic to all of the following endpoint(s).
TLS v1.2TLS v1.2 settings-win.data.microsoft.comsettings-win.data.microsoft.com
SkypeSkype Úsáidtear an críochphointe seo a leanas chun luachanna cumraíochta Skype a aisghabháil.The following endpoint is used to retrieve Skype configuration values. Chun trácht a chasadh as don chríochphointe seo, díshuiteáil an feidhmchlár nó díchumasaigh Microsoft Store.To turn off traffic for this endpoint, either uninstall the app or disable the Microsoft Store. Má dhíchumasaíonn tú an Microsoft Store, ní féidir feidhmchláir eile Microsoft Store a shuiteáil ná a nuashonrú.If you disable the Microsoft store, other Microsoft Store apps cannot be installed or updated. Lena chois sin, ní bheidh Microsoft Store in ann feidhmchláir mhailíseacha a chúlghairm, agus beidh na húsáideoirí fós in ann iad a oscailt.Additionally, the Microsoft Store won't be able to revoke malicious apps and users will still be able to open them. Foghlaim conas an trácht a mhúchadh chuig na críochphointe(í) uilig a leanas.Learn how to turn off traffic to all of the following endpoint(s).
HTTPSHTTPS *.pipe.aria.microsoft.com*.pipe.aria.microsoft.com
HTTP/TLS v1.2HTTP/TLS v1.2 config.edge.skype.comconfig.edge.skype.com
TeamsTeams Úsáidtear an críochphointe seo a leanas le haghaidh an fheidhmchláir Microsoft Teams.The following endpoint is used for Microsoft Teams application. Foghlaim conas an trácht a mhúchadh chuig na críochphointe(í) uilig a leanas.Learn how to turn off traffic to all of the following endpoint(s).
HTTPSHTTPS config.teams.microsoft.comconfig.teams.microsoft.com
Cosantóir WindowsWindows Defender Úsáidtear an críochphointe seo a leanas le haghaidh Chosantóir Windows nuair a chumasaítear an Chosaint Néil.The following endpoint is used for Windows Defender when Cloud-based Protection is enabled. Má dhéanann tú turn off traffic for this endpoint, the device will not use Cloud-based Protection.If you turn off traffic for this endpoint, the device will not use Cloud-based Protection. Foghlaim conas an trácht a mhúchadh chuig na críochphointe(í) uilig a leanas.Learn how to turn off traffic to all of the following endpoint(s).
HTTPS/TLS v1.2HTTPS/TLS v1.2 wdcp.microsoft.comwdcp.microsoft.com
Úsáidtear na críochphointí seo a leanas le haghaidh tuairisciú agus fógraí SmartScreen Cosantóir Windows.The following endpoints are used for Windows Defender SmartScreen reporting and notifications. Má chasann tú as trácht le haghaidh na gcríochphointí seo, ní bheidh fógraí SmartScreen le feiceáil.If you turn off traffic for these endpoints, SmartScreen notifications will not appear. HTTPS/TLS v1.2HTTPS/TLS v1.2 *smartscreen-prod.microsoft.com*smartscreen-prod.microsoft.com
HTTPSHTTPS checkappexec.microsoft.comcheckappexec.microsoft.com
Spotsolas WindowsWindows Spotlight Úsáidtear na críochphointí seo a leanas chun meiteashonraí Windows Spotlight a aisghabháil ina gcuirtear síos ar inneachar, cosúil le tagairtí do shuíomhanna íomhá, chomh maith le feidhmchláir mholta, fógraí cuntais Microsoft agus leideanna Windows.The following endpoints are used to retrieve Windows Spotlight metadata that describes content, such as references to image locations, as well as suggested apps, Microsoft account notifications, and Windows tips. Má chasann tú as an trácht do na críochphointí sin, déanfar iarracht go fóill in Windows Spotlight íomhánna scáileáin ghlasála nua agus inneachar nuashonraithe a sheachadadh, ach clisfear air; ní íoslódálfar feidhmchláir mholta, fógraí cuntais Microsoft agus leideanna Windows.If you turn off traffic for these endpoints, Windows Spotlight will still try to deliver new lock screen images and updated content but it will fail; suggested apps, Microsoft account notifications, and Windows tips will not be downloaded. Le haghaidh tuilleadh eolais, amharc Windows Spotlight.For more information, see Windows Spotlight. Foghlaim conas an trácht a mhúchadh chuig na críochphointe(í) uilig a leanas.Learn how to turn off traffic to all of the following endpoint(s).
HTTPS/TLS v1.2HTTPS/TLS v1.2 arc.msn.comarc.msn.com
HTTPSHTTPS ris.api.iris.microsoft.comris.api.iris.microsoft.com
Windows UpdateWindows Update Úsáidtear an críochphointe seo a leanas d'íoslódálacha Windows Update d'fheidhmchláir agus nuashonruithe OS, lena n-áirítear íoslódálacha HTTP nó íoslódalacha HTTP cumaiscthe le piaraí.The following endpoint is used for Windows Update downloads of apps and OS updates, including HTTP downloads or HTTP downloads blended with peers. Má chasann tú as an trácht don chríochphointe seo, ní bhainisteofar íoslódálacha Windows Update, óir go gcuirfear cosc ar na meiteashonraí criticiúla as a mbaintear leas chun athléimneacht níos mó a thabhairt d'íoslódálacha.If you turn off traffic for this endpoint, Windows Update downloads will not be managed, as critical metadata that is used to make downloads more resilient is blocked. Is féidir leis an éilliúchán dul i bhfeidhm ar Íoslódálacha (óna dtagann athíoslódálacha de chomhaid iomlána).Downloads may be impacted by corruption (resulting in re-downloads of full files). Lena chois sin, ní úsáidifdh íoslódálacha den nuashonrú céanna ag iliomad gléasanna ar an líonra céanna gléasanna piaraí do laghdú leathanbhanda.Additionally, downloads of the same update by multiple devices on the same local network will not use peer devices for bandwidth reduction. Foghlaim conas an trácht a mhúchadh chuig na críochphointe(í) uilig a leanas.Learn how to turn off traffic to all of the following endpoint(s).
HTTPS/TLS v1.2HTTPS/TLS v1.2 *.prod.do.dsp.mp.microsoft.com*.prod.do.dsp.mp.microsoft.com
HTTPHTTP emdl.ws.microsoft.comemdl.ws.microsoft.com
Úsáidtear na críochphointí seo a leanas chun paistí, nuashonruithe, agus feidhmchláir córais oibriúcháin a íoslódáil ó Microsoft Store.The following endpoints are used to download operating system patches, updates, and apps from Microsoft Store. Má dhéanann tú na trácht a chasadh as do, ní bheidh an gléas seo in ann nuashonraithe a íoslódáil don chóras oibriúcháin.If you turn off traffic for these endpoints, the device will not be able to download updates for the operating system. HTTPHTTP *.dl.delivery.mp.microsoft.com*.dl.delivery.mp.microsoft.com
HTTPHTTP *.windowsupdate.com*.windowsupdate.com
Cumasaíonn na críochphointí seo a leanas naisc le Windows Update, Microsoft Update, agus seirbhísí ar líne an Store.The following endpoints enable connections to Windows Update, Microsoft Update, and the online services of the Store. Má chasann tú as an trácht do na críochphointí sin, ní bheidh an gléas in ann ceangal le Windows Update agus le Microsoft Update chun cuidiú leis an ngléas a choinneáil slán.If you turn off traffic for these endpoints, the device will not be able to connect to Windows Update and Microsoft Update to help keep the device secure. Chomh maith le sin, ní bheidh an gléas in ann feidhmchláir a fháil agus a nuashonrú ón Store.Also, the device will not be able to acquire and update apps from the Store. Tá siad seo ag brath ar chumasú críochphointí "Fíordheimhniú Gléis" agus "Cuntas Microsoft".These are dependent on also enabling "Device authentication" and "Microsoft Account" endpoints. HTTPHTTP *.delivery.mp.microsoft.com*.delivery.mp.microsoft.com
HTTPS/TLS v1.2HTTPS/TLS v1.2 *.update.microsoft.com*.update.microsoft.com
Úsáidtear an críochphointe seo a leanas le haghaidh nuashonruithe bunachar sonraí comhoiriúnachta do Windows.The following endpoint is used for compatibility database updates for Windows. HTTPHTTP adl.windows.comadl.windows.com
Úsáidtear an críochphointe seo a leanas le haghaidh rialúchán inneachair.The following endpoint is used for content regulation. Má chasann tú as an trácht don chríochphointe seo, ní bheidh an Gníomhaí Windows Update in ann ceangal leis an gcríochphointe agus is amhlaidh a bhainfear leas as iompar tacachumais.If you turn off traffic for this endpoint, the Windows Update Agent will be unable to contact the endpoint and fallback behavior will be used. D’fhéadfadh go gciallódh sé seo go mbeadh an t-inneachar mícheart.This may result in content being either incorrectly. HTTPS/TLS v1.2HTTPS/TLS v1.2 tsfe.trafficshaping.dsp.mp.microsoft.comtsfe.trafficshaping.dsp.mp.microsoft.com

Eagráin eile Windows 10Other Windows 10 editions

Chun amharc ar chríochphointí leaganacha eile de Windows 10 Enterprise, féach:To view endpoints for other versions of Windows 10 Enterprise, see:

Chun amharc ar chríochphointí le haghaidh eagráin non-Enterprise Windows 10, féach:To view endpoints for non-Enterprise Windows 10 editions, see: