Windows 10 & Comhlíonadh Príobháideachais:Windows 10 & Privacy Compliance:
Treoir do Ghairmí TF agus ComhlíontachtaA Guide for IT and Compliance Professionals

Baineann sé le:Applies to:

  • Windows 10 EnterpriseWindows 10 Enterprise
  • Windows 10 EducationWindows 10 Education
  • Windows Server 2016 agus níos nuaWindows Server 2016 and newer

ForléargasOverview

Tábhachtach

Tá Microsoft ag méadú a tréshoilseacht tríd na sonraí a bailíodh a catagóiriú mar atá riachtanach nó roghnach.Microsoft is increasing transparency by categorizing the data we collect as required or optional. Tá Windows 10 i lár an phróisis le gléasanna a nuashonrú chun léargas a thabhairt ar an catagóiriú nua seo, agus le linn an aistriú beidh Sonraí Diagnóiseacha bunúsach athchatagóirithe mar sonraí diagnóiseacha riachtanacha agus sonraí lán diagnóiseacha agus déantar é a athchatagóiriú mar sonraí Roghnacha.Windows 10 is in the process of updating devices to reflect this new categorization, and during this transition Basic diagnostic data will be recategorized as Required diagnostic data and Full diagnostic data will be recategorized as Optional diagnostic data. Le haghaidh tuilleadh eolais féach an Leibhéil sonraí diagnóiseacha.For more information, see Changes to Windows diagnostic data.

Ag Microsoft, táimid an-tiomanta do phríobháideachas sonraí inár dtáirgí agus seirbhísí go léir.At Microsoft, we are committed to data privacy across all our products and services. Leis an treoir seo, cuirimid tosca príobháideachais sonraí ar fáil do ghairmithe TF agus comhlíontachta do Windows 10.With this guide, we provide administrators and compliance professionals with data privacy considerations for Windows 10.

Tiomsaíonn Microsoft sonraí trí idirghníomhaíochtaí éagsúla le húsáideoirí ghléasanna Windows 10.Microsoft collects data through multiple interactions with users of Windows 10 devices. D'fhéadfadh go mbeadh sonraí pearsanta san áireamh san fhaisnéis seo ar féidir iad a úsáid chun seirbhísí Windows 10 a sholáthar, a choinneáil slán, agus a fheabhsú.This information can contain personal data that may be used to provide, secure, and improve Windows 10 services. Chun cabhrú le húsáideoirí agus le heagraíochtaí tiomsú sonraí pearsanta a rialú, soláthraíonn Windows 10 gnéithe trédhearcachta cuimsitheacha, roghanna suímh, rialuithe agus tacaíocht d'iarratais ar ábhair sonraí, agus tá gach ceann díobh sonraithe sa treoir seo.To help users and organizations control the collection of personal data, Windows 10 provides comprehensive transparency features, settings choices, controls, and support for data subject requests, all of which are detailed in this article.

Leis an bhfaisnéis seo, is féidir le gairmithe TF agus comhlíonta a bheith ag obair le chéile chun cúrsaí príobháideachais sonraí pearsanta agus rialacháin ghaolmhara a bhainistiú níos fearr, amhail an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (GDPR).This information allows administrators and compliance professionals to work together to better manage personal data privacy considerations and related regulations, such as the General Data Protection Regulation (GDPR)

1. Trédhearcacht tiomsaithe sonraí Windows 101. Windows 10 data collection transparency

Cuid thábhachtach den phróiseas tiomsaithe sonraí in Windows 10 is ea trédhearcacht.Transparency is an important part of the data collection process in Windows 10. Tá faisnéis chuimsitheach faoi na gnéithe agus na próisis a úsáidtear chun sonraí a thiomsú ar fáil d'úsáideoirí agus do riarthóirí go díreach laistigh de Windows, nuair atá gléas á chumrú agus i ndiaidh gléas a chumrú.Comprehensive information about the features and processes used to collect data is available to users and administrators directly within Windows, both during and after device set up.

1.1 Eispéireas agus tacaíocht cumraithe gléis do thrédhearcacht shrathaithe1.1 Device set up experience and support for layered transparency

Nuair a bhíonn gléas á chumrú, is féidir le húsáideoir a socruithe príobháideachais a chumrú.When setting up a device, a user can configure their privacy settings. Tá na socruithe príobháideachais sin ríthábhachtach chun méid na sonraí pearsanta a thiomsaítear a chinneadh.Those privacy settings are key in determining the amount of personal data collected. Maidir le gach suíomh príobháideachais, cuirtear faisnéis ar fáil don úsáideoir faoin socrú mar aon le naisc le faisnéis tacaíochta.For each privacy setting, the user is provided information about the setting along with the links to supporting information. Mínítear san fhaisnéis seo cad iad na sonraí a thiomsaítear, conas a úsáidtear na sonraí agus conas an socrú a bhainistiú nuair atá cumraíocht an ghléis curtha i gcrích.This information explains what data is collected, how the data is used, and how to manage the setting after the device setup is complete. Is féidir leis an úsáideoir an ráiteas príobháideachais a athbhreithniú freisin nuair atá sé nasctha leis an líonra le linn an chuid seo den chumraíocht.When connected to the network during this portion of setup, the user can also review the privacy statement. Tugtar forléargas gearr ar shocruithe príobháideachais a chumrú sa bhlagiontráil seo ar Windows Blogs: Réamhamharc faighte ag rannpháirtithe Chlár Windows Insider ar leagan amach nua shocruithe an scáileáin phríobháideachais, a chuirfear ar fáil le Windows 10.A brief overview of the set up experience for privacy settings is described in Windows Insiders get first look at new privacy screen settings layout coming to Windows 10, a blog entry on Windows Blogs.

Tugtar forléargas sa tábla seo a leanas ar shocruithe príobháideachais Windows 10 a cuireadh i láthair le linn eispéireas cumraíochta an ghléis a d'áirigh próiseáil sonraí pearsanta agus an áit le faisnéis bhreise a fháil.The following table provides an overview of the Windows 10 privacy settings presented during the device setup experience that involve processing personal data and where to find additional information.

Nóta

Tá an tábla seo teoranta do na socruithe príobháideachais atá ar fáil mar chuid de chumrú ghléas Windows 10 (Windows 10, leagan 1809 agus níos déanaí).This table is limited to the privacy settings that are available as part of setting up a Windows 10 device (Windows 10, version 1809 and newer). Chun an liosta iomlán de shocruithe a bhaineann le tiomsú sonraí a fháil, féach: Bainistigh naisc ó chomhpháirteanna chóras oibriúcháin Windows go seirbhísí Microsoft.For the full list of settings that involve data collection, see Manage connections from Windows operating system components to Microsoft services.

Gné/SocrúFeature/Setting TuairiscDescription Ábhar TacaíochtaSupporting Content Ráiteas PríobháideachaisPrivacy Statement
Sonraí DiagnóiseachaDiagnostic Data

Úsáideann Microsoft sonraí diagnóiseacha chun Windows a choinneáil slán agus chun dáta, fadhbanna a fhabhtcheartú agus táirgí a fheabhsú.Microsoft uses diagnostic data to keep Windows secure, up to date, troubleshoot problems, and make product improvements. Is cuma na roghanna a dhéanann tú do bhailiúcháin sonraí diagnóiseacha, beidh an gléas seo chomh slán agus oibróidh sé mar is gnáth.Regardless of what choices you make for diagnostic data collection, the device will be just as secure and will operate normally. Tiomsaíonn Microsoft na sonraí seo agus stóráiltear iad ar aitheantóir uathúil amháin nó níos mó ar féidir leo cabhrú linn úsáideoir aonair a aithint ar ghléas aonair, agus fadhbanna seirbhíse agus patrúin úsáide an ghléis a thuiscint.This data is collected by Microsoft and stored with one or more unique identifiers that can help us recognize an individual user on an individual device and understand the device's service issues and use patterns.

Tá sonraí diagnóiseacha catagóirithe i gceithre leibhéal:Diagnostic data is categorized into the following:

  • Sonraí diagnóiseacha WindowsRequired diagnostic data
    Aithinte mar sonraí diagnóiseach bunúsach roimhe seo, áirithíonn na sonraí diagnóiseach riachtanach faisnéis maidir le do ghléas, a socruithe, cumais agus an caoi ina bhfuil sé ag feidhmiú, cibé an bhfuil gléas réidh do nuashonrú agus cibé a bhfuil coinníollacha ar féidir cur isteach ar an cumas le nuashonraithe a fháil, ceallaire íseal mar shampla spás diosca teoranta n nascacht trí líonra íoctha mar shampla.Previously known as basic diagnostic data, required diagnostic data includes information about your device, its settings, capabilities, and whether it is performing properly, whether a device is ready for an update, and whether there are factors that may impede the ability to receive updates, such as low battery, limited disk space, or connectivity through a paid network. Is féidir leat a fháil amach cé acu atá bailithe le sonraí diagnóiseacha riachtanach anseo.You can find out what is collected with required diagnostic data here.
  • Sonraí diagnóiseacha WindowsOptional diagnostic data
    Aithinte roimh ré mar sonraí diagnóiseacha iomlána, áirithíonn sonraí diagnóiseach roghnach faisnéis níos sonraithe maidir le do ghléas agus a socruithe, a cumais agus a sláinte ar an iomlán.Previously known as full diagnostic data, optional diagnostic data includes more detailed information about your device and its settings, capabilities, and device health. Nuair a roghnaíonn tú sonraí diagnóiseacha roghnach, áirithítear sonraí diagnóiseacha riachtanach gach uair.When you choose to send optional diagnostic data, required diagnostic data will always be included. Is féidir a fháil amach na cineáil sonraí diagnóiseach a bhailítear anseo.You can find out the types of optional diagnostic data collected here.

Tuilleadh faisnéiseLearn more

Cumraigh sonraí diagnóiseacha Windows i d'eagraíochtConfigure Windows diagnostic data in your organization
Ráiteas PríobháideachaisPrivacy Statement
Diagnóisic breactha dúigh agus clóscríbhneoireachtaInking and typing diagnostics Tiomsaíonn Microsoft sonraí breactha dúigh agus clóscríbhneoireachta chun aithint teanga agus cumas molta feidhmchlár agus seirbhísí atá á rith ar Windows a fheabhsú.Microsoft collects optional inking and typing diagnostic data to improve the language recognition and suggestion capabilities of apps and services running on Windows. Tuilleadh faisnéiseLearn more Ráiteas PríobháideachaisPrivacy Statement
CaintSpeech Bain úsáid as do ghuth le haghaidh deachtaithe agus chun labhairt le Cortana agus le feidhmchláir eile a úsáideann aithint cainte néil Windows.Use your voice for dictation and to talk to Cortana and other apps that use Windows cloud-based speech recognition. Tiomsaíonn Microsoft sonraí gutha chun cabhrú le seirbhísí cainte a fheabhsú.Microsoft collects voice data to help improve speech services. Tuilleadh faisnéiseLearn more Ráiteas PríobháideachaisPrivacy Statement
SuíomhLocation Faigh eispéiris shuíomh-bhunaithe cosúil le treoracha agus aimsir.Get location-based experiences like directions and weather. Lig do Windows agus d'fheidhmchláir do shuíomh a iarraidh agus ceadaigh do Microsoft do shonraí suímh a úsáid chun seirbhísí suímh a fheabhsú.Let Windows and apps request your location and allow Microsoft to use your location data to improve location services. Tuilleadh faisnéiseLearn more Ráiteas PríobháideachaisPrivacy Statement
Aimsigh mo ghléasFind my device Úsáid sonraí suímh do ghléis chun cabhrú leat do ghléas a aimsiú má chailleann tú é.Use your device’s location data to help you find your device if you lose it. Tuilleadh faisnéiseLearn more Ráiteas PríobháideachaisPrivacy Statement
Eispéiris ShaincheapthaTailored Experiences Lig do Microsoft eispéiris shaincheaptha a thairiscint duit bunaithe ar na sonraí diagnóiseacha atá roghnaithe agat (Slándáil, Bunúsach, Feabhsaithe, nó Iomlán).Let Microsoft offer you tailored experiences based on the diagnostic data you choose to send. Ciallaíonn eispéiris shaincheaptha leideanna, fógraí, agus moltaí pearsantaithe a chur ar fáil duit chun táirgí agus seirbhísí Microsoft a fheabhsú chun freastal ar do riachtanais.Tailored experiences include personalized tips, ads, and recommendations to enhance Microsoft products and services for your needs. Tuilleadh faisnéiseLearn more Ráiteas PríobháideachaisPrivacy Statement
Id fógraíochtaAdvertising Id Is féidir le feidhmchláir ID fógraíochta a úsáid chun fógraíocht níos pearsantaithe a sholáthar de réir pholasaí príobháideachais sholáthraí an fheidhmchláir.Apps can use advertising ID to provide more personalized advertising in accordance with the privacy policy of the app provider. Tuilleadh faisnéiseLearn more Ráiteas príobháideachaisPrivacy statement
Stair/Amlíne Gníomhaíochta – Sioncronú NéilActivity History/Timeline – Cloud Sync Má theastaíonn uait go mbeidh amlíne agus gnéithe eile Windows ag cabhrú leat leanúint ar aghaidh leis an méid a bhí á dhéanamh agat, fiú nuair a mhalartaíonn tú gléasanna, seol do stair ghníomhaíochta Microsoft, lena n-áirítear faisnéis faoi shuíomhanna Ghréasáin a bhrabhsálann tú agus conas a úsáideann tú feidhmchláir agus seirbhísí.If you want Windows Timeline and other Windows features to help you continue what you were doing, even when you switch devices, send Microsoft your activity history, which includes info about websites you browse and how you use apps and services. Tuilleadh faisnéiseLearn more Ráiteas príobháideachaisPrivacy statement
CortanaCortana

Is é Cortana cúntóir digiteach pearsanta Microsoft, a chabhraíonn le daoine gnóthacha rudaí a dhéanamh, fiú agus iad ag obair.Cortana is Microsoft’s personal digital assistant, which helps busy people get things done, even while they’re at work. Tá Cortana on Windows ar fáil i réigiúin agus teangacha áirithe.Cortana on Windows is available in certain regions and languages. Foghlaimíonn Cortana ó shonraí áirithe faoin úsáideoir, mar shampla suíomh, cuardaigh, féilire, teagmhálacha, ionchur gutha, patrúin chainte, ríomhphost, stair inneachair agus cumarsáide ó theachtaireachtaí téacs.Cortana learns from certain data about the user, such as location, searches, calendar, contacts, voice input, speech patterns, email, content and communication history from text messages. In Microsoft Edge, úsáideann Cortana stair bhrabhsála.In Microsoft Edge, Cortana uses browsing history. Tá an t-úsáideoir i gceannas ar an méid sonraí a chomhroinntear.The user is in control of how much data is shared.

Tá roghanna cumraíochta cumhachtacha ag Cortana, atá barrfheabhsaithe go sonrach do ghnó.Cortana has powerful configuration options, specifically optimized for a business. Trí shíniú isteach le cuntas Azure Active Directory (Azure AD), is féidir le húsáideoirí fiontar rochtain a thabhairt do Cortana ar a n-aitheantas fiontair/oibre, agus tairbhe a bhaint san am céanna as an bhfheidhmiúlacht go léir a chuireann Cortana ar fáil dóibh taobh amuigh den obair.By signing in with an Azure Active Directory (Azure AD) account, enterprise users can give Cortana access to their enterprise/work identity, while getting all the functionality Cortana provides to them outside of work.

Tuilleadh faisnéiseLearn more

Comhtháthú Cortana i do ghnó nó fiontarCortana integration in your business or enterprise
Ráiteas príobháideachaisPrivacy statement

1.2 Monatóireacht tiomsaithe sonraí1.2 Data collection monitoring

Is feidhmchlár Windows é an tAmharcóir Sonraí Diagnóiseacha (DDV) (atá ar fáil i Windows 10, leagan 1803 nó níos déanaí) a ligeann d'úsáideoir athbhreithniú a dhéanamh ar na sonraí diagnóiseacha Windows atá á dtiomsú ar a ngléas Windows 10 agus á seoladh chuig Microsoft.Diagnostic Data Viewer (DDV) is a Microsoft Store app (available in Windows 10, version 1803 and newer) that lets a user review the Windows diagnostic data that is being collected on their Windows 10 device and sent to Microsoft in real-time. Cuireann grúpaí DDV faisnéis i gcatagóir simplí a chuireann síos ar na sonraí a bhailítear.DDV groups the information into simple categories that describe the data that’s being collected.

Is féidir le riarthóir an tAmharcóir Sonraí Diagnóiseacha a úsáid le haghaidh mhodúl PowerShell freisin chun féachaint ar na sonraí diagnóiseacha a thiomsaítear ón ngléas in ionad úsáid a bhaint as UI an Amharcóra Sonraí Diagnóiseacha.An administrator can also use the Diagnostic Data Viewer for PowerShell module to view the diagnostic data collected from the device instead of using the Diagnostic Data Viewer UI. Soláthraíonn Osamharc Amharcóir Sonraí Diagnóiseacha do PowerShell tuilleadh faisnéise.The Diagnostic Data Viewer for PowerShell Overview provides further information.

2. Trédhearcacht tiomsaithe sonraí Windows 102. Windows 10 data collection management

Soláthraíonn Windows 10 an cumas socruithe príobháideachais a bhainistiú trí mhodhanna difriúla.Windows 10 provides the ability to manage privacy settings through several different methods. Is féidir le húsáideoirí a socruithe príobháideachais a athrú trí shocruithe Windows 10 a úsáid (** Tosaigh> Socruithe>Príobháideachas**).Users can change their privacy settings using the Windows 10 settings (Start > Settings > Privacy). Chomh maith leis sin, is féidir leis an eagraíocht na socruithe príobháideachais a bhainistiú trí pholasaí grúpa nó bainistíocht gléas móibíleach (MDM) a úsáid.The organization can also manage the privacy settings using Group Policy or Mobile Device Management (MDM). Soláthraítear sna ranna seo a leanas osamharc ar conas na socruithe príobháideachais a pléadh roimhe seo san alt seo a bhainistiú.The following sections provide an overview on how to manage the privacy settings previously discussed in this article.

2.1 Roghanna socruithe príobháideachais d'úsáideoirí2.1 Privacy setting options for users

Chomh luath a chumraítear gléas Windows 10, is féidir le bainisteoir socruithe tiomsaithe sonraí a bhainistiú trí dhul go dtí Tosaigh> Socruithe>Príobháideachas.Once a Windows 10 device is set up, a user can manage data collection settings by navigating to Start > Settings > Privacy. Is féidir le riarthóirí TF socruithe príobháideachais a rialú trí pholasaí a shocrú ar na ngléas (féach Roinn 2.2 thíos).Administrators can control privacy settings via setting policy on the device (see Section 2.2 below). Más amhlaidh an cás, feicfidh an t-úsáideoir foláireamh ina bhfuil sé luaite Tá socruithe áirithe folaithe nó arna mbainistiú ag d’eagraíocht’nuair a dhéanann sé nascleanuint chuig Tosaigh> Socruithe>Príobháideachas.If this is the case, the user will see an alert that says Some settings are hidden or managed by your organization when they navigate to Start > Settings > Privacy. Ciallaíonn sé sin nach féidir leis an úsáideoir ach socruithe a athrú de réir na bpolasaithe atá curtha i bhfeidhm ag an riarthóir ar an ngléas.In this case, the user can only change settings in accordance with the policies that the administrator has applied to the device.

2.2 Rialuithe socraithe príobháideachais do riarthóirí2.2 Privacy setting controls for administrators

Is féidir leis an roinn TF leibhéal socurithe príobháideachais a rialú ina heagraíocht trí úsáid a bhaint as socurithe Polasaí Grúpa, clárlainne, nó Bainistiú Gléasanna Móibíleacha (MDM).Administrators can configure and control privacy settings across their organization by using Group Policy, Mobile Device Management (MDM), or Windows registry settings.

Soláthraítear sa tábla seo a leanas osamharc ar na socruithe príobháideachais a pléadh níos luaithe sa doiciméad seo le sonraí maidir le conas iad seo a chumrú trí pholasaí.The following table provides an overview of the privacy settings discussed earlier in this document with details on how to configure these policies. Soláthraítear sa tábla freisin faisnéis maidir leis an luach réamhshocraithe a bheadh ann do gach ceann de na socruithe príobháideachais seo mura mbainistíonn tú an socrú trí pholasaí agus má shochtann tú an tEispéireas Ar an bPointe Boise (OOBE) i rith chumraíocht an ghléis.The table also provides information on what the default value would be for each of these privacy settings if you do not manage the setting by using policy and suppress the Out-of-box Experience (OOBE) during device setup. Maidir le riarthóir TF a bhfuil spéis aige sna sonraí a íoslaghdú, cuirimid an luach molta ar fáil freisin.If you’re interested in minimizing data collection, we also provide the recommended value to set.

Nóta

Ní liosta iomlán de shocruithe é seo a bhfuil baint acu le nascadh le seirbhísí Microsoft.This is not a complete list of settings that involve connecting to Microsoft services. Chun liosta níos mionsonraithe a fheiceáil, féach ar Bainistigh naisc ó chomhpháirteanna córais oibriúcháin sheirbhísí Microsoft.To see a more detailed list, see Manage connections from Windows operating system components to Microsoft services.

Gné/SocrúFeature/Setting Doiciméadúchán GP/MDMGP/MDM Documentation Staid Réamhshocraithe má tá an t-eispéireas Cumraíochta sochtaDefault State if the Setup experience is suppressed Staid chun tiomsú sonraí a stopadh/a íoslaghdúState to stop/minimize data collection
CaintSpeech Polasaí Grúpa:Group Policy:
Cumraíocht Ríomhaire > Painéal Rialúcháin > Roghanna Réigiúnacha agus Teanga > Ceadaigh d'úsáideoirí seirbhísí aitheanta cainte ar líne a chumasúComputer Configuration > Control Panel > Regional and Language Options > Allow users to enable online speech recognition services

MDM: Príobháideachas/AllowInputPersonalizationMDM: Privacy/AllowInputPersonalization
Casta asOff Casta asOff
SuíomhLocation Polasaí Grúpa:Group Policy:
Cumraíocht Ríomhaire > Comhpháirteanna Windows > Príobháideachas Feidhmchláir > Lig d'fheidhmchláir Windows suíomh a rochtainComputer Configuration > Windows Components > App Privacy > Let Windows apps access location

MDM: Príobháideachas/LetAppsAccessLocationMDM: Privacy/LetAppsAccessLocation
Casta as (Windows 10, leagan 1903 agus níos déanaí)Off (Windows 10, version 1903 and later) Casta asOff
Aimsigh mo ghléasFind my device Polasaí Grúpa:Group Policy:
Cumraíocht Ríomhaire > Comhpháirteanna Windows > Aimsigh Mo Ghléas > Cas Air/As Mo GhléasComputer Configuration > Windows Components > Find My Device > Turn On/Off Find My Device

MDM: Eispéireas/AllFindMyDeviceMDM: Experience/AllFindMyDevice
Casta asOff Casta asOff
Sonraí DiagnóiseachaDiagnostic Data Polasaí Grúpa:Group Policy:
Cumraíocht Ríomhaire > Comhpháirteanna Windows > Tiomsú Sonraí agus Réamhamharc ar Thógálacha > Ceadaigh TeiliméadrachtComputer Configuration > Windows Components > Data Collection and Preview Builds > Allow Telemetry

MDM: Córas/AllowTelemetryMDM: System/AllowTelemetry
Eagráin gléas deisce:Desktop editions:
Sonraí diagnóiseacha riachtanach (Windows 10, eagran1903 agus níos déanaí)Required diagnostic data (Windows 10, version 1903 and later)

Eagráin an freastalaí:Server editions:
Sonraí diagnóiseacha WindowsRequired diagnostic data
Críochphointí slándála agus bacthaSecurity and block endpoints
Diagnóisic breactha dúigh agus clóscríbhneoireachtaInking and typing diagnostics Polasaí Grúpa:Group Policy:
Cumraíocht Ríomhaire > Comhpháirteanna Windows > Ionchur Téacs > Feabhsaigh aithint breactha dúigh agus clóscríbhneoireachtaComputer Configuration > Windows Components > Text Input > Improve inking and typing recognition

MDM: TextInput/AllowLinguisticDataCollectionMDM: TextInput/AllowLinguisticDataCollection
Casta as (Windows 10, leagan 1809 agus níos déanaí)Off (Windows 10, version 1809 and later) Casta asOff
Eispéiris ShaincheapthaTailored Experiences Polasaí Grúpa:Group Policy:
Cumraíocht Úsáideora > Comhpháirteanna Windows > Inneachar Néil > Ná húsáid sonraí diagnóiseacha d'eispéiris shaincheapthaUser Configuration > Windows Components > Cloud Content > Do not use diagnostic data for tailored experiences

MDM: Experience/AllowTailoredExperiencesWithDiagnosticDataMDM: Experience/AllowTailoredExperiencesWithDiagnosticData
Casta asOff Casta asOff
ID fógraíochtaAdvertising ID Polasaí Grúpa:Group Policy:
Cumraíocht > Córas > Próifíl Úsáideora > Cas as Id fógraíochtaComputer Configuration > System > User Profile > Turn off the advertising Id

MDM: Príobháideachas/DisableAdvertisingIdMDM: Privacy/DisableAdvertisingId
Casta asOff Casta asOff
Stair/Amlíne Gníomhaíochta – Sioncronú NéilActivity History/Timeline – Cloud Sync Polasaí Grúpa:Group Policy:
Cumraíocht Ríomhaire > Córas > Polasaithe OS > Ceadaigh uaslódáil Gníomhaíochtaí ÚsáideoraComputer Configuration > System > OS Policies > Allow upload of User Activities

MDM: Príobháideachas/EnableActivityFeedMDM: Privacy/EnableActivityFeed
Casta asOff Casta asOff
CortanaCortana Polasaí Grúpa:Group Policy:
Cumraíocht Ríomhaire > Comhpháirteanna Windows > Cuardaigh > Ceadaigh CortanaComputer Configuration > Windows Components > Search > Allow Cortana

MDM: Eispéireas/AllowCortanaMDM: Experience/AllowCortana
Casta asOff Casta asOff

2.3 Treoir maidir le roghanna cumraíochta2.3 Guidance for configuration options

Soláthraítear sa roinn seo mionsonraí ginearálta agus naisc chuig faisnéis níos mionsonraithe chomh maith le treoracha do riarthóirí TF agus do ghairmí comhlíonta.This section provides general details and links to more detailed information, as well as instructions for administrators and compliance professionals. Ligeann na treoracha seo duit socruithe do ghléas a bhainistiú ionas go féidir leat spriocanna ceanglas d’eagraíocht a bhainistiú.These instructions allow you to manage device settings to manage the compliance objectives of your organization. Áirítear san fhaisnéis seo mionsonraí maidir le gléas a chumrú, socruithe an ghléis a chumrú i ndiaidh cumraíocht a chur i gcrích chun an méid sonraí tiomsaithe a íoslaghdú agus chun cabhrú le heispéiris úsáideoirí a bhaineann le príobháideachais.This information includes details about setting up a device, configuring the device’s settings after setup is complete to minimize data collection, and driving privacy-related user experiences.

2.3.1 Eispéireas cumraíochta an ghléis a bhainistiú2.3.1 Managing the device setup experience

Is féidir úsáid Windows a chumrú trí mhodhanna éagsúla a úsáid, a thugann roghanna do riarthóir rialú a dhéanamh: conas a chumraítear gléas, cad atá cumasaithe de réir réamhshocraithe, agus cad is féidir leis an úsáideoir a athrú ar an gcóras tar éis logáil isteach.Windows deployment can be configured using several different methods that provide an administrator with options for control, including how a device is set up, which options are enabled by default, and what the user is able to change on the device after they log on.

Má tá fonn ort chun gach rud a rialú agus srianta a chur ar sonraí á sheoladh ar ais go Microsoft, is féidir leat Bainisteoir Cumraíochtaa úsáid mar réiteach imlonnaithe.If you want the ability to fully control and apply restrictions on data being sent back to Microsoft, you can use Configuration Manager as a deployment solution. Is féidir an bainisteoir Cumraíochta a úsáid chun íomhá saincheaptha bútála a imlonnú ag baint úsáid as modhanna imlonnaithe.Configuration Manager can be used to deploy a customized boot image using a variety of deployment methods. Is féidir tuilleadh srianta a chur ar fáil do sonraí atá saincheaptha don Bhainisteoir Chumraíochta agus é á sheoladh ar ais go Microsoft tríd an socrú seo a mhúchadh mar a luaitear sa treoirleabhair anseo.You can further restrict any Configuration Manager-specific diagnostic data from being sent back to Microsoft by turning off this setting as outlined in the instructions here.

Nó, féadfaidh do riarthóirí roghnú Windows Autopilot a úsáid.Alternatively, your administrators can also choose to use Windows Autopilot. Laghdaíonn Autopilot an t-ualach ar imlonnú fad is atá riarthóirí in ann an eispéireas out-of-box a shaincheapadh.Autopilot lessens the overall burden of deployment while allowing administrators to fully customize the out-of-box experience. Ach, ón uair is a déanadh Windows Autopilot ina réiteach néal-bunaithe, ní mór do riarthóirí bheith ag faire amach go seoltar íosmhéid tacar do aitheantóirí gléas ar ais go Microsoft le linn an boot up tosaigh. However, since Windows Autopilot is a cloud-based solution, administrators should be aware that a minimal set of device identifiers are sent back to Microsoft during initial device boot up. Baintear úsáid as an faisnéis sainithe chun an ghléas a aithint ionas go féidir leis próifíl agus polasaí cumraithe ag an riarthóir a fháil.This device-specific information is used to identify the device so that it can receive the administrator-configured Autopilot profile and policies.

Is féidir leat úsáid a bhaint as na halt seo a leanas chun tuilleadh a fhoghlaim maidir le Autopilot agus conas ar féidir úsáid a bhaint as Autopilot chun Windows 10 a imlonnú:You can use the following articles to learn more about Autopilot and how to use Autopilot to deploy Windows 10:

2.3.2 Naisc ó chomhpháirteanna Windows le seirbhísí Microsoft a bhainistiú2.3.2 Managing connections from Windows components to Microsoft services

Is féidir le riarthóirí TF na sonraí a sheoltar óna n-eagraíocht chuig Microsoft a bhainistiú trí shocruithe a bhaineann leis an bhfeidhmiúlacht a sholáthraíonn na comhpháirteanna Windows seo a chumrú.Administrators can manage the data sent from their organization to Microsoft by configuring settings associated with the functionality provided by Windows components.

Chun liosta níos mionsonraithe a fheiceáil, féach ar Bainistigh naisc ó chomhpháirteanna córais oibriúcháin sheirbhísí Microsoft.For more details, see Manage connections from Windows operating system components to Microsoft services. Sa topaic seo áirithítear na modhanna éagsúla atá ar fáil faoi conas socruithe a chumrú, an tionchar ar an bhfeidhmíocht agus na heagráin do Windows atá infheidhmithe.This topic includes the different methods available on how to configure each setting, the impact to functionality, and which versions of Windows that are applicable.

2.3.3 Naisc Windows 10 a bhainistiú2.3.3 Managing Windows 10 connections

Aistríonn roinnt comhpháirteanna, feidhmchlár, agus seirbhísí gaolmhara Windows sonraí chuig críochphointí líonra Microsoft.Some Windows components, apps, and related services transfer data to Microsoft network endpoints. Féadfaidh fonn a bheith ar riarthóir bac a chur ar na críochphointe seo dá eagraíocht chun a spriocanna imlonnaithe sainiúl a bhaint amach.An administrator may want to block these endpoints for their organization to meet their specific compliance objectives.

Soláthraíonn Bainistigh críochphointí naisc le haghaidh Windows 10, leagan 1903 liosta de críochphointí don leagan Windows 10 is déanaí, mar aon leis an bhfeidhmiúlacht a mbeadh tionchar uirthi.Manage connection endpoints for Windows 10, version 1903 provides a list of endpoints for the latest Windows 10 release, along with descriptions of any functionality that would be impacted by restricting data collection. Is féidir mionsonraí faoi leaganacha breise Windows a fháil ar Shuíomh Príobháideachais Windows faoin roinn **Bainistigh críochphointí Windows 10 ** ar thaobh na láimhe clé den roghchlár nascleanúna.Details for additional Windows versions can be found on the Windows Privacy site under the Manage Windows 10 connection endpoints section of the left-hand navigation menu.

2.3.4 Bunlíne feidhmiúlachta teoranta2.3.4 Limited functionality baseline

B'fhéidir go dteastódh ó eagraíocht an méid sonraí a roinntear le Microsoft nó feidhmchláir a íoslaghdú tuilleadh trí na naisc a bhainistiú agus socruithe breise a chumrú ar a ngléasanna.An organization may want to further minimize the amount of data sent back to Microsoft or shared with Microsoft apps by managing the connections and configuring additional settings on their devices. Cosúil le Windows security baselines, tá Microsoft tar éis limited functionality baseline a scaoileadh amach dírithe ar socruithe cumraíochta chun na sonraí a sheoltar ar ais go Microsoft a ísliú.Similar to Windows security baselines, Microsoft has released a limited functionality baseline focused on configuring settings to minimize the data sent back to Microsoft. Ach, féadfaidh tionchar a chur isteach ar an ngléas trí na socruithe seo a chur i bhfeidhm.However, the functionality of the device could be impacted by applying these settings. Soláthraítear san alt Bainistigh naisc ó chomhpháirteanna chóras oibriúcháin Windows go Seirbhísí Microsoft sonraí maidir le conas an bhunlíne a chur i bhfeidhm, mar aon leis an liosta iomlán de shocruithe a chlúdaítear sa bhunlíne agus an fheidhmiúlacht a mbeadh tionchar uirthi.The Manage connections from Windows operating system components to Microsoft services article provides details on how to apply the baseline, along with the full list of settings covered in the baseline and the functionality that would be impacted. Is féidir le riarthóirí nach bhfuil ag iarraidh an bhunlíne a chur i bhfeidhm sonraí a fháil fós maidir le conas gach socrú a chumrú ina n-aonar chun an chothromaíocht cheart a aimsiú idir comhroinnt sonraí agus tionchar ar fheidhmiúlacht dá n-eagraíocht.Administrators that don’t want to apply the baseline can still find details on how to configure each setting individually to find the right balance between data sharing and impact to functionality for their organization.

Tábhachtach

Molaimid go mbaineann tú úsáid as na tástálacha ar na mionathruithe ar na socruithe roimh iad a imlonnú i d’eagraíocht.We recommend that you fully test any modifications to these settings before deploying them in your organization.

2.3.5 Sonraí diagnóiseacha: Fógraí a bhainistiú chun leibhéal a athrú ag logáil isteach2.3.5 Diagnostic data: Managing notifications for change of level at logon

Ag tosú Windows 10, eagrán 1803, má athraíonn riarthóir an socrú sonraí diagnóiseacha bailiúchán, fógraítear úsáideoirí faoin athrú seo le linn síniú isteach tosaigh an gléas.Starting with Windows 10, version 1803, if an administrator modifies the diagnostic data collection setting, users are notified of this change during the initial device sign in. Mar shampla, má chumraíonn tú an gléas chun sonraí diagnóiseacha roghnach a sheoladh, déanfar úsáideoirí a fhógairt an chéad uair eile a dhéanann siad síniú isteach sa ghléas.For example, if you configure the device to send optional diagnostic data, users will be notified the next time they sign into the device. Is féidir leis an riarthóir TF na fógraí seo a dhíchumasú trí Pholasaí Grúpa a shocrú: Cumraíocht Ríomhaire > Teimpléid Riaracháin > Comhpháirteanna Windows > Tiomsú Sonraí agus Réamhamharc ar Thógálacha > Cumraigh fógraí athraithe liostála teiliméadrachta nó an polasaí MDM ConfigureTelemetryOptInChangeNotification.You can disable these notifications by using the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Data Collection and Preview Builds > Configure telemetry opt-in change notifications or the MDM policy ConfigureTelemetryOptInChangeNotification.

2.3.6 Sonraí diagnóiseacha: Rogha úsáideora deiridh chun an socrú a athrú a bhainistiú2.3.6 Diagnostic data: Managing end user choice for changing the setting

Tugann Windows 10, leagan 1803 agus níos déanaí, deis d'úsáideoirí a leibhéal sonraí diagnóiseacha a athrú go socrú níos ísle ná mar atá socraithe ag a riarthóir TF.Windows 10, version 1803 and newer allows users to change their diagnostic data level to a lower setting than what their administrator has set. Mar shampla, má dhéanann tú an gléas a chumrú chun sonraí diagnóiseacha a sheoladh, féadfaidh úsáideoir an socrú a athrú ionas nach féidir le sonraí diagnóisic riachtanach a seoltar trí gabh chuig Socruithe > Príobháideachas > Diagnóisic & aiseolas.For example, if you have configured the device to send optional diagnostic data, a user can change the setting so that only required diagnostic data is sent by going into Settings > Privacy > Diagnostics & feedback. Is féidir le riarthóir cumas an úsáideora an socrú a athrú trí Socrú > Príobháideachas a dhíchumasú tríd an bPolasaí Grúpa a shocrú: Cumraíocht Ríomhaire > Teimpléid Riaracháin > Comhpháirteanna Windows > Tiomsú Sonraí agus Réamhamharc Tógálacha > Cumraigh comhéadan úsáideora socrú liostála teiliméadrachta nó an polasaí MDM ConfigureTelemetryOptInSettingsUx.Administrators can restrict a user’s ability to change the setting using Setting > Privacy by setting the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Data Collection and Preview Builds > Configure telemetry opt-in setting user interface or the MDM policy ConfigureTelemetryOptInSettingsUx.

2.3.7 Sonraí diagnóiseacha: Bainistiú scrios sonraí atá bunaithe ar ghléas2.3.7 Diagnostic data: Managing device-based data delete

Ceadaíonn Windows 10, leagan 1809 agus níos déanaí, d'úsáideoir sonraí diagnóiseacha tiomsaithe óna g(h)léas a scriosadh trí dhul chuig Socruithe > Príobháideachas > Diagnóiseach & aiseolas trí chliceáil faoin gceannteidealscrios sonraí diagnóiseach.Windows 10, version 1809 and newer allows a user to delete diagnostic data collected from their device by using Settings > Privacy > Diagnostic & feedback and clicking the Delete button under the Delete diagnostic data heading. Is féidir le riarthóir TF sonraí diagnóiseacha a scriosadh le haghaidh gléas ag baint úsáide as Glan-WindowsDiagnosticData script PowerShell cmdlet.An administrator can also delete diagnostic data for a device using the Clear-WindowsDiagnosticData PowerShell cmdlet.

Is féidir le riarthóir cumas úsáideora sonraí diagnóiseacha a ghléis a scriosadh tríd an bPolasaí Grúpa a shocrú: Cumraíocht Ríomhaire > Teimpléid Riaracháin > Comhpháirteanna Windows > Tiomsú Sonraí agus Réamhamharc Tógálacha > Díchumasaigh scrios sonraí diagnóiseacha nó an polasaí MDM DisableDeviceDelete.An administrator can disable a user’s ability to delete their device’s diagnostic data by setting the Group Policy: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Data Collection and Preview Builds > Disable deleting diagnostic data or the MDM policy DisableDeviceDelete.

3. An próiseas chun cearta ábhair sonraí a fheidhmiú3. The process for exercising data subject rights

Pléitear sa roinn seo na modhanna éagsúla a sholáthraíonn Microsoft d’úsáideoirí agus do riarthóirí TF chun cearta ábhair sonraí a fheidhmiú le haghaidh sonraí a thiomsaítear ó ghléas Windows 10.This section discusses the different methods Microsoft provides for users and administrators to exercise data subject rights for data collected from a Windows 10 device.

3.1 Scrios3.1 Delete

Is féidir le húsáideoirí a sonraí bunaithe ar a ngéas a scriosadh trí dhul go dtí Socruithe > Príobháideachas > Diagnóiseach & aiseolas agus an cnaipe Scriosfaoin ceannteideal faoin cnaipe Delete diagnostic data.Users can delete their device-based data by going to Settings > Privacy > Diagnostic & feedback and clicking the Delete button under the Delete diagnostic data heading. Féadfaidh riarthóirí úsáid a bhaint as Clear-WindowsDiagnosticDataPowerShell cmdlet.Administrators can also use the Clear-WindowsDiagnosticData PowerShell cmdlet.

3.2 Amharc3.2 View

Soláthraíonn an tAmharcóir Sonraí Diagnóiseacha (DDV) léargas ar na sonraí diagnóiseacha atá á dtiomsú ón ngléas Windows 10.The Diagnostic Data Viewer (DDV) provides a view into the diagnostic data being collected from a Windows 10 device. Is féidir le riarthóirí TF an Faigh-DiagnosticData script PowerShell cmdlet a úsáid freisin.Administrators can also use the Get-DiagnosticData PowerShell cmdlet.

3.3 Easpórtáil3.3 Export

Soláthraíonn an tAmharcóir Sonraí Diagnóiseacha (DDV) an cumas na sonraí diagnóiseacha a gabhadh fad is a bhí an feidhmchlár ag rith a easpórtáil, trí chliceáil ar an gcnaipe Easpórtáil sonraí sa roghchlár uachtair.The Diagnostic Data Viewer (DDV) provides the ability to export the diagnostic data captured while the app is running, by clicking the Export data button in the top menu. Is féidir le riarthóirí TF an Faigh-DiagnosticData script PowerShell cmdlet a úsáid freisin.Administrators can also use the Get-DiagnosticData PowerShell cmdlet script.

3.4 Gléasanna nasctha le cuntas Microsoft3.4 Devices connected to a Microsoft account

Má shíníonn úsáideoir isteach in eispéireas Windows nó feidhmchlár ar a ghléas lena chuntas Microsoft (MSA), is féidir leis sonraí a bhaineann lena MSA a fheiceáil, a scriosadh, agus a easpórtáil ar Phainéal Príobháideachta.If a user signs in to a Windows experience or app on their device with their Microsoft account, they can view, delete, and export data associated with their Microsoft account on the Privacy dashboard.

4. Aistrithe sonraí trasteorann4. Cross-border data transfers

Comhlíonann Microsoft an dlí is infheidhme maidir le faisnéis phearsanta a bhailiú, a úsáid agus a choinneáil, aistriú faisnéise thar theorainneacha san áireamhMicrosoft complies with applicable law regarding the collection, use, and retention of personal information, including its transfer across borders

Soláthraítear mionsonraí i Ráiteas Príobháideachais Microsoft maidir le conas atá sonraí pearsanta á stóráil agus á bpróiseáil againn.Microsoft’s Privacy Statement provides details on how we store and process personal data.

Soláthraítear sna ranna seo a leanas sonraí maidir le conas a thiomsaítear agus a bhainistiú sonraí príobháideachais i dtáirgí gaolmhara Windows.The following sections provide details about how privacy data is collected and managed across related Windows products.

5.1 Windows Server 2016 agus níos nua5.1 Windows Server 2016 and newer

Leanann Windows Server na meicníochtaí céanna le Windows 10 maidir le láimhseáil sonraí pearsanta.Windows Server follows the same mechanisms as Windows 10 for handling of personal data.

5.2 Surface Hub5.2 Surface Hub

Is gléas comhroinnte é Surface Hub a úsáidtear laistigh d'eagraíocht.Surface Hub is a shared device used within an organization. Níl an t-aitheantóir gléis a bhailítear mar chuid de na sonraí diagnóisice nasctha le húsáideoir.The device identifier collected as part of diagnostic data is not connected to a user. Chun sonraí diagnóisice Windows a sheoltar chuig Microsoft do Surface Hub a bhaint, cruthaigh Microsoft uirlis chun sonraí diagnóisice a scriosadh, agus tá an uirlis sin ar fáil in Microsoft StoreTo delete the Windows diagnostic data sent to Microsoft for Surface Hub, you can use the Surface Hub Delete Diagnostic Data tool available in the Microsoft Store

Tábhachtach

Déanfaidh feidhmchláir agus seirbhísí a ritheann ar Windows ach nach glactar mar chuid do Windows an bailiúchán sonraí ag baint úsáide as a rialuithe féin.Apps and services that run on Windows but are not considered part of Windows will manage data collection using their own controls. Déan teagmháil leis an bhfoilsitheoir chun treoir bhreise a fháil maidir le conas leibhéal bailithe na sonraí diagnóisice agus tarchur na bhfeidhmchlár agus seirbhísí sin a rialú.Please contact the publisher for further guidance on how to control the data collection and transmission of these apps and services.

Is féidir le riarthóir TF socruithe príobháideachta a chumrú, ar nós an leibhéal sonraí diagnóiseacha Windows a shocrú mar Bhunúsach.An administrator can configure privacy-related settings, such as choosing to only send required diagnostic data. Ní thacaíonn Surface Hub polasaí grúpa tacaíocht do bhainistíocht láraithe.Surface Hub does not support Group Policy for centralized management. Ach, féadfaidh riarthóirí MDM a úsáid chun na socruithe a chur i bhfeidhm ar Surface.However, administrators can use MDM to apply these settings to Surface Hub. Tuilleadh eolais faoi Surface Hub agus MDM faoi Socruithe a bhainistiú le soláthraí MDM.For more information about Surface Hub and MDM, see Manage settings with an MDM provider (Surface Hub).

5.3 Anailísíocht Bharr Deisce5.3 Desktop Analytics

Is tacar réiteach é Windows Analytics do Azure Portal a sholáthraíonn sonraí fairsinge duit faoi staid na ngléasanna i d'imscaradh.Desktop Analytics is a set of solutions for Azure Portal that provide you with extensive data about the state of devices in your deployment. Is tairiscint ar leith é Windows Analytics ó Windows 10 agus tá sé ag brath ar thacar íosta tiomsaithe sonraí a chumasú le feidhmiú.Desktop Analytics is a separate offering from Windows 10 and is dependent on enabling a minimum set of data collection on the device to function.

5.4 Gléas deisce bainisithe ag Microsoft5.4 Microsoft Managed Desktop

Is seibhís é Microsoft Managed Desktop (MMD)a soláthraíonn eispéireas slán nua-aimseartha dod úsáideoirí agus coimeádann sé na gléasanna suas chun dáta leis an eagrán is déanaí do Windows 10 eagráin fiontar, Office 365 ProPlus, agus seirbhísí slándáil Microsoft.Microsoft Managed Desktop (MMD) is a service that provides your users with a secure modern experience and always keeps devices up to date with the latest versions of Windows 10 Enterprise edition, Office 365 ProPlus, and Microsoft security services.

Acmhainní BreiseAdditional Resources