Windows 10, leagan 1709 agus níos nuaí: Sonraí roghnacha diagnóiseachaWindows 10, version 1709 and newer optional diagnostic data

Baineann sé le:Applies to:

 • Windows 10, leagan 20H2Windows 10, version 20H2
 • Windows 10, leagan 2004Windows 10, version 2004
 • Windows 10, leagan 1909Windows 10, version 1909
 • Windows 10, leagan 1903Windows 10, version 1903
 • Windows 10, leagan 1809Windows 10, version 1809
 • Windows 10, leagan 1803Windows 10, version 1803
 • Windows 10, leagan 1709Windows 10, version 1709

Úsáideann Microsoft sonraí diagnóiseacha Windows chun Windows a choinneáil slán agus chun dáta, fadhbanna a fhabhtcheartú agus táirgí a fheabhsú.Microsoft uses Windows diagnostic data to keep Windows secure and up-to-date, troubleshoot problems, and make product improvements. D'úsáideoirí a bhfuil "Eispéiris shaincheaptha" casta air acu, is féidir é a úsáid freisin le leideanna, fógraí, agus moltaí pearsantaithe a chur ar fáil duit le go mbeidh táirgí agus seirbhísí Microsoft oiriúnaithe do do riachtanais.For users who have turned on "Tailored experiences", it can also be used to offer you personalized tips, ads, and recommendations to enhance Microsoft products and services for your needs. Déantar cur síos san alt seo ar gach cineál de shonraí diagnóiseacha a bhailíonn Windows ag an leibhéal Iomlán (sonraí bailithe ag an leibhéal Bunúsach san áireamh), agus tugtar samplaí cuimsitheacha de na sonraí a bhailímid do gach cineál sonraí.This article describes all types of diagnostic data collected by Windows at the Full level (inclusive of data collected at Basic), with comprehensive examples of data we collect per each type. Chun cur síos breise teicniúil mionsonraithe a fháil ar bhunmhíreanna sonraí, féach Teagmhais agus réimsí diagnóiseacha de chuid Windows 10, leagan 20H2, atá riachtanach.For additional, detailed technical descriptions of Basic data items, see Windows 10, version 20H2 required diagnostic events and fields.

Lena chois sin, cuireann an t-alt seo tagairtí ar fáil do shainmhínithe comhionanna i gcomhair na gcineálacha sonraí agus samplaí ó ISO/IEC 19944:2017 Teicneolaíochta faisnéise -- Néalríomhaireacht -- Seirbhísí agus gléasanna néil: Sreabhadh sonraí, catagóirí sonraí agus úsáid sonraí.In addition, this article provides references to equivalent definitions for the data types and examples from ISO/IEC 19944:2017 Information technology -- Cloud computing -- Cloud services and devices: Data flow, data categories and data use. Gabhann ráiteas Data Use le gach cineál sonraí freisin, le haghaidh diagnóisice agus le haghaidh na nEispéireas saincheaptha ar an ngléas, lena n-úsáidtear na téarmaí mar a shainmhínítear iad de réir an chaighdeáin.Each data type also has a Data Use statement, for diagnostics and for Tailored experiences on the device, using the terms as defined by the standard. Sainmhínítear leis na ráitis Data Use seo na cuspóirí atá le gach cineál de shonraí diagnóiseacha Windows a phróiseálann Microsoft, lena n-úsáidtear sraith sainmhínithe dá dtagraítear ag deireadh an doiciméid seo agus atá bunaithe ar an gcaighdeán ISO.These Data Use statements define the purposes for which Microsoft processes each type of Windows diagnostic data, using a uniform set of definitions referenced at the end of this document and based on the ISO standard. Tugann an tagairt don chaighdeán ISO soiléireacht bhreise faoin bhfaisnéis a bhailítear, agus is féidir comparáid a dhéanamh go héasca le seirbhísí nó le treoir eile a thagraíonn don chaighdeán freisin.Reference to the ISO standard provides additional clarity about the information collected, and allows easy comparison with other services or guidance that also references the standard.

Tá na sonraí arna gclúdach san alt seo grúpáilte de réir na gcineálacha seo a leanas:The data covered in this article is grouped into the following types:

 • Iarmhíreanna sonraí coiteanna (faisnéis cheanntáisc diagnóisice)Common data extensions (diagnostic header information)
 • Sonraí Gléis, Nascachta, agus CumraíochtaDevice, Connectivity, and Configuration data
 • Sonraí Táirge agus Úsáid na SeirbhíseProduct and Service Usage data
 • Sonraí Táirge agus Feidhmíocht na SeirbhíseProduct and Service Performance data
 • Sonraí maidir le Suiteáil Bogearraí agus FardalSoftware Setup and Inventory data
 • Sonraí na Staire BrabhsálaBrowsing History data
 • Sonraí maidir le Breacadh Dúigh, Clóscríbhneoireacht, agus Cumas CainteInking, Typing, and Speech Utterance data

Iarmhíreanna sonraí coiteannaCommon data extensions

Tá ceanntásc de shonraí coiteanna i bhformhór na dteagmhas diagnóiseach.Most diagnostic events contain a header of common data. I ngach sampla, soláthraítear san fhaisnéis i lúibíní an sainmhíniú coibhéiseach do ISO/IEC 19944:2017.In each example, the info in parentheses provides the equivalent definition for ISO/IEC 19944:2017.

Úsáid Sonraí le haghaidh iarmhíreanna sonraí Coiteanna Tacaíonn sonraí ceanntáisc le húsáid sonraí a bhaineann le gach teagmhas diagnóiseach.Data Use for Common data extensions Header data supports the use of data associated with all diagnostic events. Mar sin, úsáidtear Common data chun Windows 10 a chur ar fáil, agus is féidir é a úsáid chun táirgí agus seirbhísí Microsoft agus tríú páirtí a fheabhsú, a phearsantú, a mholadh, a thairiscint, nó a chur chun cinn, ag brath ar na húsáidí a ndéantar cur síos orthu sna ráitis Data Use le haghaidh gach catagóir sonraí.Therefore, Common data is used to provide Windows 10, and may be used to improve, personalize, recommend, offer, or promote Microsoft and third-party products and services, depending on the uses described in the Data Use statements for each data category.

Tuairisc ar Shonraí don chinéal iarmhíreanna sonraí CoiteannaData Description for Common data extensions type

Cineál iarmhíreanna sonraí CoiteannaCommon data extensions type

Faisnéis a chuirtear le formhór na dteagmhas diagnóiseach, má tá sé ábhartha agus ar fáil:Information that is added to most diagnostic events, if relevant and available:

 • Leibhéal diagnóiseach --Bunúsach nó Iomlán, leibhéal Samplála -- le haghaidh sonraí sampláilte, cad é an leibhéal samplála atá roghnaithe don ghléas seo (8.2.3.2.4 Observed Usage of the Service Capability)Diagnostic level -- Basic or Full, Sample level -- for sampled data, what sample level is this device opted into (8.2.3.2.4 Observed Usage of the Service Capability)
 • Ainm an chórais oibriúcháin, leagan, tógáil, agus logchaighdeán (8.2.3.2.2 Telemetry data)Operating system name, version, build, and locale (8.2.3.2.2 Telemetry data)
 • Am bailithe teagmhais (8.2.3.2.2 Telemetry data)Event collection time (8.2.3.2.2 Telemetry data)
 • ID an Úsáideora -- aitheantóir uathúil a bhaineann le Cuntas Microsoft an úsáideora (má úsáidtear ceann) nó le cuntas logánta.User ID -- a unique identifier associated with the user's Microsoft Account (if one is used) or local account. Ní bhailítear aitheantóir Chuntas Microsoft an úsáideora ó ghléasanna atá cumraithe chun sonraí diagnóiseacha - Bunúsach a sheoladh (8.2.5 Account data)The user's Microsoft Account identifier is not collected from devices configured to send Basic - diagnostic data (8.2.5 Account data)
 • ID Úsáideora Xbox (8.2.5 Sonraí cuntais)Xbox UserID (8.2.5 Account data)
 • ID an ghléis -- Ní ainm gléis a thug an t-úsáideoir ar an ngléas é seo, ach ID atá uathúil don ghléas sin.Device ID -- This is not the user provided device name, but an ID that is unique for that device. (8.2.3.2.3 Connectivity data)(8.2.3.2.3 Connectivity data)
 • Aicme gléis -- Deasc, Freastalaí, nó Fón póca (8.2.3.2.3 Connectivity data)Device class -- Desktop, Server, or Mobile (8.2.3.2.3 Connectivity data)
 • An timpeallacht ónar logáil an teagmhas -- ID Feidhmchláir an fheidhmchláir nó an chomhpháirte a rinne an teagmhas a logáil, GUID an tSeisiúin.Environment from which the event was logged -- Application ID of app or component that logged the event, Session GUID. Úsáidtear le teagmhais a rianú thar thréimhse áirithe, amhail an méid ama atá feidhmchlár ar rith nó an tréimhse idir gach bútáil an chórais oibriúcháin (8.2.4 Cloud service provider data)Used to track events over a given period of time, such as the amount of time an app is running or between boots of the operating system (8.2.4 Cloud service provider data)
 • Ainm an teagmhais dhiagnóisigh, ID an teagmhais, cód oibríochta ETW, leagan, síniú scéimre, eochairfhocail, agus bratacha (8.2.4 Cloud service provider data)Diagnostic event name, Event ID, ETW opcode, version, schema signature, keywords, and flags (8.2.4 Cloud service provider data)
 • Faisnéis cheanntáisc HTTP, lena n-áirítear an seoladh IP.HTTP header information, including the IP address. Is éard atá sa seoladh IP seo ná an seoladh foinseach arna chur ar fáil ag ceanntásc paicéid an líonra agus a fhaightear trí sheirbhís iontógála diagnóisice (8.2.4 Cloud service provider data)This IP address is the source address that’s provided by the network packet header and received by the diagnostics ingestion service (8.2.4 Cloud service provider data)
 • IDanna éagsúla a úsáidtear chun teagmhais ghaolmhara a chomhghaolú agus a chur in ord lena chéile (8.2.4 Cloud service provider data)Various IDs that are used to correlate and sequence related events together (8.2.4 Cloud service provider data)

Sonraí Gléis, Nascachta agus CumraíochtaDevice, Connectivity, and Configuration data

Áirítear le sonraí den chineál seo mionsonraí faoin ngléas, a chumraíocht agus a chumas nascachta, agus a stádas.This type of data includes details about the device, its configuration and connectivity capabilities, and status. Tá Sonraí Gléis, Nascachta agus Cumraíochta comhionann le ISO/IEC 19944:2017, 8.2.3.2.3 Connectivity dataDevice, Connectivity, and Configuration Data is equivalent to ISO/IEC 19944:2017, 8.2.3.2.3 Connectivity data.

Data Use i gcomhair Sonraí Gléis, Nascachta agus CumraíochtaData Use for Device, Connectivity, and Configuration data

Le haghaidh Diagnóisice:For Diagnostics:
Úsáideann Microsoft sonraí Gléis, Nascachta agus Cumraíochta ó Windows 10 atá faoi ainm bréige chun Windows 10 chomh maith le táirgí agus seirbhísí gaolmhara Microsoft a chur ar fáil agus a fheabhsú.Pseudonymized Device, Connectivity, and Configuration data from Windows 10 is used by Microsoft to provide and improve Windows 10 and related Microsoft products and services. Mar shampla:For example:

 • Úsáidtear sonraí Gléis, Nascachta, agus Cumraíochta chun tuiscint a fháil ar thréithe uathúla an ghléis ar féidir leo a bheith ina gcúis le hearráid a fháil ar an ngléas, chun patrúin a shainaithint, agus chun na fadhbanna a bhíonn ag gléasanna a bhfuil crua-earraí, inniúlachtaí nó socruithe uathúla acu a réiteach níos tapa.Device, Connectivity, and Configuration data is used to understand the unique device characteristics that can contribute to an error experienced on the device, to identify patterns, and to more quickly resolve problems that impact devices with unique hardware, capabilities, or settings. Mar shampla:For example:

  • Úsáidtear sonraí faoin úsáid a bhaintear as móideimí ceallacha agus a gcuid cumraíochta ar do ghléasanna chun fadbhanna móideim ceallaigh a fhabhtcheartú.Data about the use of cellular modems and their configuration on your devices is used to troubleshoot cellular modem issues.
  • Úsáidtear sonraí faoin úsáid a bhaintear as moil USB agus a gcuid cumraíochta ar do ghléasanna chun fadbhanna moil USB a fhabhtcheartú.Data about the use of USB hubs use and their configuration on your devices is used to troubleshoot USB hub issues.
  • Úsáidtear sonraí faoi úsáid gléasanna Bluetooth nasctha le fadhbanna comhoiriúnachta le gléasanna Bluetooth a fhabhtcheartú.Data about the use of connected Bluetooth devices is used to troubleshoot compatibility issues with Bluetooth devices.
 • Úsáidtear sonraí faoi airíonna gléis, amhail leagan an chórais oibriúcháin agus an chuimhne atá ar fáil, lena mheas an bhfuil nuashonrú Windows de dhíth ar an ngléas, agus an mbeidh an gléas in ann é a fháil.Data about device properties, such as the operating system version and available memory, is used to determine whether the device is due to, and able to, receive a Windows update.

 • Úsáidtear sonraí faoi fhorimeallaigh gléis lena mheas cibé an bhfuil tiománaithe suiteáilte i ngléas a mbeadh tionchar diúltach ag nuashonrú Windows orthu.Data about device peripherals is used to determine whether a device has installed drivers that might be negatively impacted by a Windows update.

 • Úsáidtear sonraí faoi na gléasanna, forimeallaigh agus socruithe is mó úsáid ag custaiméirí, chun tús áite a thabhairt d'fheabhsúcháin Windows 10 a mheastar a thabharfadh an mó tionchar dearfach don líon is mó úsáideoirí Windows 10.Data about which devices, peripherals, and settings are most-used by customers, is used to prioritize Windows 10 improvements to determine the greatest positive impact to the most Windows 10 users.

Má bhíonn Eispéiris Shaincheaptha (roghnach) ann:With (optional) Tailored experiences:
Má tá Éispéiris Shaincheaptha cumasaithe ar an ngléas ag úsáideoir, úsáideann Microsoft sonraí Gléis, Nascachta, agus Cumraíochta atá faoi ainm bréige ó Windows 10 chun táirgí agus seirbhísí Microsoft a phearsantú, a mholadh, agus a thairiscint d'úsáideoirí Windows 10.If a user has enabled Tailored experiences on the device, Pseudonymized Device, Connectivity, and Configuration data from Windows 10 is used by Microsoft to personalize, recommend, and offer Microsoft products and services to Windows 10 users. Lena chois sin, má tá Éispéiris Shaincheaptha cumasaithe ar an ngléas ag úsáideoir, úsáideann Microsoft sonraí Gléis, Nascachta, agus Cumraíochta atá faoi ainm bréige ó Windows 10 chun táirgí, seirbhísí, crua-earraí agus forimeallaigh Windows de chuid tríú páirtithe a chur chun cinn i measc úsáideoirí Windows 10.Also, if a user has enabled Tailored experiences on the device, Pseudonymized Device, Connectivity, and Configuration data from Windows 10 is used by Microsoft to promote third-party Windows apps, services, hardware, and peripherals to Windows 10 users. Mar shampla:For example:

 • Úsáidtear sonraí faoi airíonna agus inniúlachtaí gléis chun leideanna a chur ar fáil faoin gcaoi a n-úsáidtear nó a gcumraítear an ngléas leis an bhfeidhmíocht agus eispéireas úsáideora is fearr a fháil.Data about device properties and capabilities is used to provide tips about how to use or configure the device to get the best performance and user experience.

 • Úsáidtear sonraí faoi inniúlachtaí gléis, amhail cibé an bhfuil cumas pinn ag an ngléas, chun feidhmchláir(Microsoft agus tríú páirtí) atá oiriúnach don ghléas a mholadh.Data about device capabilities, such as whether the device is pen-enabled, is used to recommend (Microsoft and third-party) apps that are appropriate for the device. D'fhéadfadh feidhmchláir saor in aisce nó íoctha a bheith i gceist leis sin.These may be free or paid apps.
   

Tuairisc ar Shonraí don chineál sonraí Gléis, Nascachta agus CumraíochtaData Description for Device, Connectivity, and Configuration data type

Fo-chineál airíonna gléis: Faisnéis faoin gcóras oibriúcháin agus na crua-earraí gléisDevice properties sub-type: Information about the operating system and device hardware

 • Córas oibriúcháin - ainm an leagain, eagránOperating system - version name, edition
 • Cineál na suiteála, stádas síntiúis, agus stádas dílis an chórais oibriúcháinInstallation type, subscription status, and genuine operating system status
 • Ailtireacht an phróiseálaí, luas, líon na gcór, déantóir, agus múnlaProcessor architecture, speed, number of cores, manufacturer, and model
 • Mionsonraí OEM -- déantóir, múnla, agus sraithuimhirOEM details --manufacturer, model, and serial number
 • Aitheantóir gléis agus sraithuimhir XboxDevice identifier and Xbox serial number
 • Dochtearraí/BIOS an chórais oibriúcháin --cineál, déantóir, múnla, agus leaganFirmware/BIOS operating system -- type, manufacturer, model, and version
 • Cuimhne -- cuimhne iomlán, cuimhne físe, luas, agus an méid cuimhne atá ar fáil tar éis don ghléas cuimhne a choimeádMemory -- total memory, video memory, speed, and how much memory is available after the device has reserved memory
 • Stóras -- toilleadh iomlán agus cineál dioscaStorage -- total capacity and disk type
 • Cadhnra -- toilleadh luchtaithe agus tacaíocht do InstantOnBattery -- charge capacity and InstantOn support
 • Cineál fonnaidh crua-earraí, dath, agus fachtóir foirmeHardware chassis type, color, and form factor
 • An meaisín fíorúil é seo?Is this a virtual machine?

Fo-chineál cumais gléis: Faisnéis faoi chumais an ghléisDevice capabilities sub-type: Information about the capabilities of the device

 • Ceamara -- cibé an bhfuil ceamara tosaigh, ceamara cúil, nó an dá cheamara ag an ngléas.Camera -- whether the device has a front facing camera, a rear facing camera, or both.
 • Scáileán tadhaill --Cibé an bhfuil scáileán tadhaill ag an ngléas?Touch screen -- Whether the device has a touch screen? Má tá, cé mhéid pointí tadhaill atá ann a bhfuil tacú ann dóibh?If yes, how many hardware touch points are supported?
 • Inniúlachtaí an phróiseálaí -- CompareExchange128, LahfSahf, NX, PrefetchW agus SSE2Processor capabilities -- CompareExchange128, LahfSahf, NX, PrefetchW, and SSE2
 • Modúl Ardáin Iontaofa (TPM) -- cibé an bhfuil TPM ann agus má tá, cén leaganTrusted Platform Module (TPM) -- whether a TPM exists and if yes, what version
 • Crua-earraí fíorúlaithe -- cibé an bhfuil IOMMU ann, cibé an gcuimsíonn sé tacaíocht do SLAT, agus cibé an bhfuil fíorúlú cumasaithe sna dochtearraíVirtualization hardware -- whether an IOMMU exists, whether it includes SLAT support, and whether virtualization is enabled in the firmware
 • Guth -- cibé an bhfuil tacú ann d'idirghníomhú ghutha agus líon na micreafón gníomhachVoice -- whether voice interaction is supported and the number of active microphones
 • Líon na dtaispeáintí, taifigh, agus DPINumber of displays, resolutions, and DPI
 • Cumais gan sreangWireless capabilities
 • Brath aghaidhe OEM nó ardáinOEM or platform face detection
 • Cobhsú físe OEM nó ardáin agus an leibhéal cáilíochta a socraíodhOEM or platform video stabilization and quality-level set
 • Ardmhód Gabhála Ceamara (HDR i gcomparáid le Solas Íseal), cur i bhfeidhm OEM i gcomparáid le hardán, dóchúlacht HDR, agus dóchúlacht Solas ÍsealAdvanced Camera Capture mode (HDR versus Low Light), OEM versus platform implementation, HDR probability, and Low Light probability

Fo-chineál sainroghanna agus socruithe gléis: Faisnéis faoi na socruithe gléas agus sainroghanna úsáideoraDevice preferences and settings sub-type: Information about the device settings and user preferences

 • Socruithe Úsáideora -- Córas, Gléas, Líonra & Idirlíon, Pearsantú, Cortana, Feidhmchláir, Cuntais, Am & Teanga, Cluichíocht, So-rochtaineacht, Príobháideacht, Nuashonrú & SlándáilUser Settings -- System, Device, Network & Internet, Personalization, Cortana, Apps, Accounts, Time & Language, Gaming, Ease of Access, Privacy, Update & Security
 • Ainm gléis arna chur ar fáil ag an úsáideoirUser-provided device name
 • Cibé an bhfuil an gléas comhcheangailte le fearann nó le néal-fearann (mar shampla, cuid de líonra arna bhainistiú ag cuideachta)Whether device is domain-joined, or cloud-domain joined (for example, part of a company-managed network)
 • Léiriú haiseáilte ar an ainm fearainnHashed representation of the domain name
 • Socruithe agus stádas rollaithe MDM (bainistiú gléasanna móibíleacha)MDM (mobile device management) enrollment settings and status
 • BitLocker, Bútáil Shlán, socruithe criptiúcháin, agus stádasBitLocker, Secure Boot, encryption settings, and status
 • Socruithe agus stádas Windows UpdateWindows Update settings and status
 • Socruithe agus stádas Developer UnlockDeveloper Unlock settings and status
 • Roghanna maidir le feidhmchláir réamhshocraitheDefault app choices
 • Rogha maidir le brabhsálaí réamhshocraitheDefault browser choice
 • Réamhshocruithe teanga maidir le feidhmchlár, ionchuir, méarchlár, caint, agus taispeáintDefault language settings for app, input, keyboard, speech, and display
 • Socruithe nuashonraithe do App storeApp store update settings
 • IDEagraíochta Fiontair, ID TráchtálaEnterprise OrganizationID, Commercial ID

Fo-chineál forimeallaigh gléis: Faisnéis faoi fhorimeallaigh an ghléisDevice peripherals sub-type: Information about the peripherals of the device

 • Ainm an fhorimeallaigh, múnla an ghléis, aicme, déantóir, agus cur síosPeripheral name, device model, class, manufacturer, and description
 • Staid an fhorimeallaigh ghléis, staid suiteála agus an tsuim sheiceálaPeripheral device state, install state, and checksum
 • Ainm an tiománaí, ainm pacáiste, leagan, agus déantóirDriver name, package name, version, and manufacturer
 • HWID - ID arna shainmhíniú ag díoltóir crua-earraí chun gléas a mheaitseáil le comhad INF tiománaíHWID - A hardware vendor-defined ID to match a device to a driver INF file
 • Staid an tiománaí, cód na faidhbe, agus an tsuim sheiceálaDriver state, problem code, and checksum
 • Cibé an bhfuil an tiománaí i mód eithne, sínithe, agus méid na híomháWhether driver is kernel mode, signed, and image size

Fo-chineál faisnéise faoi líonra an ghléis: Faisnéis faoi chumraíocht líonra an ghléisDevice network info sub-type: Information about the device network configuration

 • Cumais an chórais líonraNetwork system capabilities
 • Stádas nascachta logánta nó IdirlínLocal or Internet connectivity status
 • Seachfhreastalaí, geata, DHCP, mionsonraí DNS, agus seoltaíProxy, gateway, DHCP, DNS details, and addresses
 • Cibé an líonra íoctha nó saor in aisce atá annWhether it's a paid or free network
 • Cibé an bhfuil aithris déanta ar an tiománaí gan sreangWhether the wireless driver is emulated
 • Cibé an bhfuil cumas ann do mhód pointe rochtanaWhether it's access point mode-capable
 • Déantóir an phointe rochtana, múnla, agus seoladh MACAccess point manufacturer, model, and MAC address
 • Leagan WDIWDI Version
 • Ainm na seirbhíse líonraithe tiománaíName of networking driver service
 • Mionsonraí Wi-Fi DirectWi-Fi Direct details
 • ID crua-earraí agus déantóir an ghléis Wi-FiWi-Fi device hardware ID and manufacturer
 • Iarracht ar scanadh Wi-Fi agus áireamh míreannaWi-Fi scan attempt and item counts
 • Cibé an bhfuil tacú ann do randamú MAC agus an bhfuil sé cumasaitheWhether MAC randomization is supported and enabled
 • Líon na sruthanna spásúla agus na minicíochtaí cainéil a bhfuil tacú ann dóibhNumber of supported spatial streams and channel frequencies
 • Cibé an bhfuil nascadh De Láimh nó Uathnascadh cumasaitheWhether Manual or Auto-connect is enabled
 • Am agus toradh gach iarracht ar nascadhTime and result of each connection attempt
 • Stádas Mhód eitleáin agus iarrachtaíAirplane mode status and attempts
 • Tuairisc ar chomhéadan arna chur ar fáil ag an ndéantóirInterface description provided by the manufacturer
 • Rátaí aistrithe sonraíData transfer rates
 • Algartam sifirCipher algorithm
 • Aitheantóir Idirnáisiúnta Fón Póca (IMEI), agus Cód Tíre Fón Póca (MCCO)Mobile Equipment ID (IMEI) and Mobile Country Code (MCCO)
 • Oibreoir móibíleach agus ainm an tsoláthraí seirbhíseMobile operator and service provider name
 • SSIDs agus BSSIDs atá ar fáilAvailable SSIDs and BSSIDs
 • Cineál Seoladh IP -- IPv4 nó IPv6IP Address type -- IPv4 or IPv6
 • Céatadán agus athruithe maidir le Cáilíocht an ChomharthaSignal Quality percentage and changes
 • Ball te a bhrath agus an ráta rathúlachta leisHotspot presence detection and success rate
 • Feidhmíocht maidir le nasc TCPTCP connection performance
 • Ainmneacha gléasanna MiracastMiracast device names
 • Seoladh IP haiseáilteHashed IP address

Sonraí Táirge agus Úsáid na SeirbhíseProduct and Service Usage data

Áirítear leis an gcineál sonraí seo mionsonraí faoi úsáid an ghléis, an chórais oibriúcháin, na bhfeidhmchlár agus seirbhísí.This type of data includes details about the usage of the device, operating system, applications and services. Tá sonraí Táirge agus Úsáid na Seirbhíse comhionann le ISO/IEC 19944:2017, 8.2.3.2.4 8.2.3.2.4 Observed Usage of the Service Capability.Product and Service Usage data is equivalent to ISO/IEC 19944:2017, 8.2.3.2.4 Observed Usage of the Service Capability.

Data Use i gcomhair Sonraí Táirge agus Úsáid na SeirbhíseData Use for Product and Service Usage data

Le haghaidh Diagnóisice:For Diagnostics:
Úsáideann Microsoft sonraí Táirge agus Úsáid Seirbhíse ó Windows 10 atá faoi ainm bréige chun Windows 10 chomh maith le táirgí agus seirbhísí gaolmhara Microsoft a chur ar fáil agus a fheabhsú.Pseudonymized Product and Service Usage data from Windows 10 is used by Microsoft to provide and improve Windows 10 and related Microsoft product and services. Mar shampla:For example:

 • Úsáidtear sonraí faoi na feidhmchláir sonracha atá in úsáid nuair a tharlaíonn earráid chun fadhbanna le gnéithe Windows agus le feidhmchláir Microsoft a fhabhtcheartú agus a dheisiú.Data about the specific apps that are in-use when an error occurs is used to troubleshoot and repair issues with Windows features and Microsoft apps.
 • Úsáidtear sonraí faoi na feidhmchláir shonracha is mó úsáid ag custaiméirí, chun tús áite a thabhairt d'fheabhsúcháin ar Windows 10 a mheastar a thabharfadh an mó tionchar dearfach don líon is mó úsáideoirí Windows 10.Data about the specific apps that are most-used by customers, is used to prioritize Windows 10 improvements to determine the greatest positive impact to the most Windows 10 users.
 • Úsáidtear sonraí faoi cibé an bhfuil Moltaí casta as ón scáileán Socruithe Fóin chun feabhas a chur ar an ngné Moltaí.Data about whether devices have Suggestions turned off from the Settings Phone screen is to improve the Suggestions feature.
 • Úsáidtear sonraí faoi cibé ar chuir úsáideoir an próiseas fíordheimhnithe ar ceal ina bhrabhsálaí chun cabhrú le fadbhanna leis an bpróiseas fíordheimhnithe a fhabhtcheartú agus a fheabhsú.Data about whether a user canceled the authentication process in their browser is used to help troubleshoot issues with and improve the authentication process.
 • Úsáidtear sonraí faoin uair agus faoin ngné a glaodh ar Cortana chun tús áite a thabhairt ar iarrachtaí ar fheabhsúcháin agus nuálaíocht in Cortana.Data about when and what feature invoked Cortana is used to prioritize efforts for improvement and innovation in Cortana.
 • Úsáidtear sonraí faoin uair a dhúntar roghchlár comhthéacs san fheidhmchlár grianghraf chun an feidhmchlár grianghraf a fhabhtcheartú agus a fheabhsú.Data about when a context menu in the photo app is closed is used to troubleshoot and improve the photo app.

Má bhíonn Eispéiris Shaincheaptha (roghnach) ann:With (optional) Tailored experiences:
Má tá Éispéiris Shaincheaptha cumasaithe ar an ngléas ag úsáideoir, úsáideann Microsoft sonraí Táirge agus Úsáid Seirbhíse atá faoi ainm bréige ó Windows 10 chun táirgí agus seirbhísí Microsoft a phearsantú, a mholadh, agus a thairiscint d'úsáideoirí Windows 10.If a user has enabled Tailored experiences on the device, pseudonymized Product and Service Usage data from Windows 10 is used by Microsoft to personalize, recommend, and offer Microsoft products and services to Windows 10 users. Lena chois sin, má tá Éispéiris Shaincheaptha cumasaithe ar an ngléas ag úsáideoir, úsáideann Microsoft sonraí Táirge agus Úsáid Seirbhíse atá faoi ainm bréige ó Windows 10 chun táirgí, seirbhísí, crua-earraí agus forimeallaigh Windows de chuid tríú páirtithe a chur chun cinn i measc úsáideoirí Windows 10.Also, if a user has enabled Tailored experiences on the device, pseudonymized Product and Service Usage data from Windows 10 is used by Microsoft to promote third-party Windows apps, services, hardware, and peripherals to Windows 10 users. Mar shampla:For example:

 • Más léir ó na sonraí nár bhain úsáideoir leas as gné áirithe de Windows, d'fhéadfaimis a mholadh don úsáideoir triail a bhaint as an ngné sin.If data shows that a user has not used a particular feature of Windows, we may recommend that the user try that feature.
 • Úsáidtear sonraí faoi na feidhmchláir is mó úsáid ar ghléas chun moltaí faoi fheidhmchláir (Microsoft nó tríú páirtí) chomhchosúla nó chomhlántacha a chur ar fáil.Data about which apps are most-used on a device is used to provide recommendations for similar or complementary (Microsoft or third-party) apps. D'fhéadfadh feidhmchláir saor in aisce nó íoctha a bheith i gceist leis sin.These may be free or paid apps.

Tuairisc ar Shonraí don chineál sonraí i gcomhair Sonraí Táirge agus Úsáid na SeirbhíseData Description for Product and Service Usage data type

Fo-chineál úsáide feidhmchláir: Faisnéis faoi Windows agus úsáid feidhmchláirApp usage sub-type: Information about Windows and application usage

 • Comhpháirt an chórais oibriúcháin agus úsáid ghnéithe na bhfeidhmchlárOperating system component and app feature usage
 • Nascleanúint agus idirghníomhú an úsáideora le gnéithe feidhmchláir agus Windows.User navigation and interaction with app and Windows features. Is féidir go n-áireofar leis sin ionchur úsáideora, amhail an t-ainm ar aláram nua a socraíodh, roghanna úsáideora ar roghchlár, nó ceanáin an úsáideoraThis could potentially include user input, such as name of a new alarm set, user menu choices, or user favorites
 • An t-am a rinneadh é agus comhaireamh ar lainseáil feidhmchlár agus chomhpháirteanna, fad na húsáide, seisiún GUID, agus ID an phróisisTime of and count of app and component launches, duration of use, session GUID, and process ID
 • An t-am a chaith feidhmchlár i staideanna éagsúla –- ar rith sa tulra nó sa chúlra, ina chodladh, nó idirghníomhú gníomhach leis an úsáideoir á fháilApp time in various states –- running in the foreground or background, sleeping, or receiving active user interaction
 • Modh agus fad idirghníomhaithe leis an úsáideoir –- cibé a d'úsáid an t-úsáideoir méarchlár, luch, peann, tadhall, caint, nó rialaitheoir cluichíochta, agus fad na tréimhse sinUser interaction method and duration –- whether the user used a keyboard, mouse, pen, touch, speech, or game controller, and for how long
 • Pointe iontrála do lainseáil Cortana agus an fáth leisCortana launch entry point and reason
 • Iarratais ar sheachadadh fógraí agus stádasNotification delivery requests and status
 • Feidhmchláir a úsáidtear chun eagarthóireacht a dhéanamh ar íomhánna agus físeáinApps used to edit images and videos
 • Staitisticí úsáide maidir le teachtaireachtaí SMS, MMS, V-Chárta, agus craolta ar phríomhlínte nó línte tánaisteachaSMS, MMS, VCard, and broadcast message usage statistics on primary or secondary lines
 • Staitisticí úsáide maidir le glaonna isteach agus amach agus glórphost ar phríomhlínte nó línte tánaisteachaIncoming and outgoing calls and voicemail usage statistics on primary or secondary lines
 • Staitisticí maidir le fógraí éigeandála a fhaightear nó a thaispeántarEmergency alerts are received or displayed statistics
 • Cuardaigh inneachair laistigh d'fheidhmchlárContent searches within an app
 • Gníomhaíocht léitheoireachta -- leabharmharcáilte, priontáilte, nó a raibh an leagan amach athraitheReading activity -- bookmarked, printed, or had the layout changed

Fo-chineál staid feidhmchláir nó táirge: Faisnéis faoi Windows agus staid feidhmchláirApp or product state sub-type: Information about Windows and application state

 • Roghchlár Tosaigh agus pionnaí TascbharraStart Menu and Taskbar pins
 • Stádas ar líne agus as líneOnline and offline status
 • Staid ar lainseáil feidhmchláir –- le domhain-naisc, amhail lainseáil Groove le rian fuaime a sheinm nó lainseáil MMS le pictiúr a chomhroinntApp launch state –- with deep-links, such as Groove launching with an audio track to play or MMS launching to share a picture
 • Imprisin pearsantaithe a seachadadhPersonalization impressions delivered
 • Cibé ar chliceáil an t-úsáideoir ar rialtáin UI nó spotaí teo, nó ar ainlíodh tharstuWhether the user clicked on, or hovered over, UI controls or hotspots
 • Aiseolas arna chur ar fáil ag an úsáideoir, mar shampla Is maith liom é, Ní maith liom é nó rátáilUser provided feedback, such as Like, Dislike or a rating
 • Suíomh carait nó suíomh laistigh de dhoiciméid agus comhaid meán -- an méid a léadh i leabhar le linn seisiún amháin, nó an méid d'amhráin ar éisteadh leis.Caret location or position within documents and media files -- how much has been read in a book in a single session, or how much of a song has been listened to.

Fo-chineál ceannaigh. Faisnéis faoi cheannacháin a rinneadh ar an ngléasPurchasing sub-type: Information about purchases made on the device

 • ID an táirge, ID an eagráin agus URI an táirgeProduct ID, edition ID and product URI
 • Mionsonraí tairisceana -- praghasOffer details -- price
 • Dáta agus am ar iarradh an t-ordúDate and time an order was requested
 • Cineál cliaint Microsoft Store -- gréasáin nó cliant dúchaisMicrosoft Store client type -- web or native client
 • Líon na gceannachán agus praghasPurchase quantity and price
 • Cineál íocaíochta -- cineál cárta creidmheasa agus PayPalPayment type -- credit card type and PayPal

Fo-chineál airíonna logála isteach: Faisnéis faoi logálacha isteach ar an ngléasLogin properties sub-type: Information about logins on the device

 • Rath nó teip ar an logáil isteachLogin success or failure
 • Seisiúin logála isteach agus staidLogin sessions and state

Sonraí Táirge agus Feidhmíocht SeirbhíseProduct and Service Performance data

Áirítear leis an gcineál sonraí seo mionsonraí faoi shláinte an ghléis, an chórais oibriúcháin, na bhfeidhmchlár agus na dtiománaithe.This type of data includes details about the health of the device, operating system, apps, and drivers. Tá sonraí Táirge agus Feidhmíocht na Seirbhíse comhionann le ISO/IEC 19944:2017 8.2.3.2.2 EUII Telemetry data.Product and Service Performance data is equivalent to ISO/IEC 19944:2017 8.2.3.2.2 EUII Telemetry data.

Data Use i gcomhair Sonraí Táirge agus Feidhmíocht na SeirbhíseData Use for Product and Service Performance data

Le haghaidh Diagnóisice:For Diagnostics:
Úsáideann Microsoft sonraí Táirge agus Feidhmíocht na Seirbhíse ó Windows 10 atá faoi ainm bréige chun Windows 10 chomh maith le táirgí agus seirbhísí gaolmhara Microsoft a chur ar fáil agus a fheabhsú.Pseudonymized Product and Service Performance data from Windows 10 is used by Microsoft to provide and improve Windows 10 and related Microsoft product and services. Mar shampla:For example:

 • Úsáidtear sonraí faoi iontaofacht an inneachair a thaispeántar sa Spotsolas Windows (íomhánna rothlaithe an scáileán glasála) chun iontaofacht Spotsolas Windows a fhiosrú.Data about the reliability of content that appears in the Windows Spotlight (rotating lock screen images) is used for Windows Spotlight reliability investigations.
 • Úsáidtear sonraí tráthúlachta faoi chomh gasta is a thugann Cortana freagra ar orduithe glóir le feidhmíocht éisteachta Cortana a fheabhsú.Timing data about how quickly Cortana responds to voice commands is used to improve Cortana listening performance.
 • Úsáidtear sonraí tráthúlachta faoi chomh gasta is a thosaíonn agus a chríochnaíonn an ghné aghaidh-aitheanta le feidhmíocht aghaidh-aitheanta a fheabhsú.Timing data about how quickly the facial recognition feature starts up and finishes is used to improve facial recognition performance.
 • Úsáidtear sonraí faoin uair nach n-éiríonn le taispeáint Fhuinneog Feidhmchláir chun fadhbanna le hiontaofacht agus feidhmíocht Fhuinneog Feidhmchlár a fhiosrú.Data about when an Application Window fails to appear is used to investigate issues with Application Window reliability and performance.

Má bhíonn Eispéiris Shaincheaptha (roghnach) ann:With (optional) Tailored experiences:
Má tá Éispéiris Shaincheaptha cumasaithe ar an ngléas ag úsáideoir, úsáideann Microsoft sonraí Táirge agus Feidhmíocht na Seirbhíse atá faoi ainm bréige ó Windows 10 chun táirgí agus seirbhísí Microsoft a phearsantú, a mholadh, agus a thairiscint d'úsáideoirí Windows 10.If a user has enabled Tailored experiences on the device, pseudonymized Product and Service Performance data from Windows 10 is used by Microsoft to personalize, recommend, and offer Microsoft products and services to Windows 10 users. Lena chois sin, má tá Éispéiris Shaincheaptha cumasaithe ar an ngléas ag úsáideoir, úsáideann Microsoft sonraí Táirge agus Feidhmíocht na Seirbhíse atá faoi ainm bréige ó Windows 10 chun táirgí, seirbhísí, crua-earraí agus forimeallaigh Windows de chuid tríú páirtithe a chur chun cinn i measc úsáideoirí Windows 10.Also, if a user has enabled Tailored experiences on the device, pseudonymized Product and Service Performance data from Windows 10 is used by Microsoft to promote third-party Windows apps, services, hardware, and peripherals to Windows 10 users.

 • Is féidir sonraí faoi fheidhmíocht an chadhnra ar ghléas a úsáid chun athruithe ar shocruithe a mholadh lena bhféadfar feidhmíocht an chadhnra a fheabhsú.Data about battery performance on a device may be used to recommend settings changes that can improve battery performance.
 • Má thaispeánann na sonraí go bhfuil gléas ag éirí gann ar stóras comhad, d'fhéadfaimis réitigh néalstórais atá comhoiriúnach le Windows a mholadh le spás a shaoradh.If data shows a device is running low on file storage, we may recommend Windows-compatible cloud storage solutions to free up space.
 • Má thaispeánann na sonraí go bhfuil fadhbanna feidhmíochta ag an ngléas, d'fhéadfaimis moltaí le haghaidh feidhmchláir Windows a mholadh ar féidir leo cabhrú leis na fadhbanna sin a dhiagnóisiú nó a réiteach.If data shows the device is experiencing performance issues, we may provide recommendations for Windows apps that can help diagnose or resolve these issues. D'fhéadfadh feidhmchláir saor in aisce nó íoctha a bheith i gceist leis sin.These may be free or paid apps.

Ní úsáideann Microsoft sonraí dumpála maidir le tuairteáil agus crochadh chun aon táirge nó seirbhís a phearsantú, a mholadh, a thairiscint, nó a chur chun cinn.Microsoft doesn't use crash and hang dump data to personalize, recommend, offer, or promote any product or service.

Tuairisc ar Shonraí don chineál sonraí i gcomhair Sonraí Táirge agus Feidhmíocht na SeirbhíseData Description for Product and Service Performance data type

Fo-chineál sonraí sláinte agus tuairteála an ghléis: Faisnéis faoi shláinte an ghléis agus na mbogearraíDevice health and crash data sub-type: Information about the device and software health

 • Cóid earráide agus teachtaireachtaí earráide, ainm agus ID an fheidhmchláir, agus an próiseas a thuairiscíonn an earráidError codes and error messages, name and ID of the app, and process reporting the error
 • An leabharlann DLL tuartha a bheith mar fhoinse na hearráide -- mar shampla, xyz.dllDLL library predicted to be the source of the error -- for example, xyz.dll
 • Comhaid ginte ag an gcóras -- logaí feidhmchláir nó táirge agus comhaid rianaithe chun cabhrú le tuairteáil nó crochadh a dhiagnóisiú.System generated files -- app or product logs and trace files to help diagnose a crash or hang
 • Socruithe córais, amhail eochracha clárlainneSystem settings, such as registry keys
 • Comhaid ginte ag an úsáideoir -- comhaid lena luaitear go bhféadfadh siad a bheith ina gcúis le tuairteáil nó crochadh.User generated files -- files that are indicated as a potential cause for a crash or hang. Mar shampla, .doc, .ppt, comhaid .csvFor example, .doc, .ppt, .csv files
 • Mionsonraí agus comhairimh ar mhúchadh, ar chrochadh agus ar thuairteálacha atá mínormáltaDetails and counts of abnormal shutdowns, hangs, and crashes
 • Sonraí teipthe tuairteála --córas oibriúcháin, comhpháirt an chórais oibriúcháin, tiománaí, gléas, agus sonraí feidhmchláir 1ú agus 3ú páirtíCrash failure data -- operating system, operating system component, driver, device, and 1st and 3rd-party app data
 • Dumpáil tuairteála agus crochta, lena n-áirítear:Crash and hang dumps, including:
  • An staid taifeadta ar an gcuimhne ghníomhach ag pointe na tuairteálaThe recorded state of the working memory at the point of the crash
  • An chuimhne in-úsáid ag an eithne ag pointe na tuairteála.Memory in-use by the kernel at the point of the crash.
  • An chuimhne in-úsáid ag an bhfeidhmchlár ag pointe na tuairteálaMemory in-use by the application at the point of the crash
  • An chuimhne fhisiciúil uile úsáidte ag Windows ag pointe na tuairteálaAll the physical memory used by Windows at the point of the crash
  • Aicme agus ainm na feidhme laistigh den mhodúl ar theip air.Class and function name within the module that failed.

Fo-chineál sonraí feidhmíochta agus iontaoibhe an ghléis: Faisnéis faoi fheidhmíocht an ghléis agus na mbogearraíDevice performance and reliability data sub-type: Information about the device and software performance

 • Fad ama idirghníomhuithe leis an gcomhéadan úsáideora -- amanna taispeána an Roghchláir tosaigh, amanna aistrithe táib an bhrabhsálaí, amanna aistrithe agus lainseála feidhmchláir, agus feidhmíocht agus iontaofacht maidir le Cortana agus CuardachUser interface interaction durations -- Start menu display times, browser tab switch times, app launch and switch times, and Cortana and Search performance and reliability
 • Feidhmíocht an ghléis ar a chasadh air agus as -- Bútáil an ghléis, múchadh, cumhacht air agus as, amanna glasála agus díghlasála, agus amanna fíordheimhnithe úsáideora (faid ama aitheanta méarloirg agus aghaidhe)Device on and off performance -- Device boot, shutdown, power on and off, lock and unlock times, and user authentication times (fingerprint and face recognition durations)
 • Freagrúlacht san fheidhmchlár --an t-am a thógtar le haláram a shocrú, le roghchláir nascleanúna a rindreáil go hiomlán, leis an liosta léitheoireachta a shioncronú, le nascleanúint GPS a thosú, le pictiúr MMS a chur i gceangal, agus le hidirbheart Microsoft Store a chur i gcríchIn-app responsiveness -- time to set alarm, time to fully render in-app navigation menus, time to sync reading list, time to start GPS navigation, time to attach picture MMS, and time to complete a Microsoft Store transaction
 • Freagrúlacht ar ionchur úsáideora -- amanna glaoigh don mhéarchlár ar scáileán do theangacha difriúla, an t-am a thógtar le focail uathchríochnaithe a thaispeáint, agaí folaigh pinn nó tadhaill, aga folaigh maidir le haithint scríbhneoireachta go dtí focail, freagrúlacht léitheoir scáileáin an Reacaire, agus scór an CPUUser input responsiveness -- onscreen keyboard invocation times for different languages, time to show auto-complete words, pen or touch latencies, latency for handwriting recognition to words, Narrator screen reader responsiveness, and CPU score
 • UI agus feidhmíocht na meán agus tuislí i gcomparáid le seinm go réidh -- ráta fráma athsheanma físeáin, tuislí fuaime, tuislí beochana (stadaireacht nuair a chuirtear Tosaigh ar bun), scór grafaicí, am chuig an gcéad fráma, seinn/cuir ar sos/stop/freagrúlacht ar chuardaigh, am le PDF a rindreáil, feidhmíocht maidir le físeán a fhís-sruthú go dinimiciúil ó OneDriveUI and media performance and glitches versus smoothness -- video playback frame rate, audio glitches, animation glitches (stutter when bringing up Start), graphics score, time to first frame, play/pause/stop/seek responsiveness, time to render PDF, dynamic streaming of video from OneDrive performance
 • Achar diosca -- Spás diosca atá saor, coinníollacha nuair nach leor an chuimhne atá fágtha, agus scór dioscaDisk footprint -- Free disk space, out of memory conditions, and disk score
 • Úsáid iomarcach na n-acmhainní -- comhpháirteanna a théann i bhfeidhm ar fheidhmíocht nó ar shaolré cadhnra trí úsáid mhór an CPU le linn staideanna éagsúla scáileáin agus cumhachtaExcessive resource utilization -- components impacting performance or battery life through high CPU usage during different screen and power states
 • Feidhmíocht tascanna cúlra -- amanna íoslódála, fad ama le haghaidh scanadh Windows Update, amanna scanta Chlár Frithvíreas Chosantóir Microsoft, amanna díbhlogtha diosca, amanna gabhála r-phost, tosú seirbhíse agus amanna trasdula staideanna, agus an t-am a thógtar le comhaid ar ghléas a innéacsú le haghaidh torthaí an chuardaighBackground task performance -- download times, Windows Update scan duration, Microsoft Defender Antivirus scan times, disk defrag times, mail fetch times, service startup and state transition times, and time to index on-device files for search results
 • Forimeallacha agus gléasanna -- amanna nasctha ghléas USB, an t-am a thógtar le taispeáint gan sreang a nascadh, amanna priontála, infhaighteacht líonra agus amanna nasctha (an t-am a thógtar le nascadh le Wi-Fi, le seoladh IP a fháil ó DHCP srl.), amanna fíordheimhnithe cárta cliste, uathghile, agus amanna freagartha ar thimpeallachtPeripheral and devices -- USB device connection times, time to connect to a wireless display, printing times, network availability and connection times (time to connect to Wi-Fi, time to get an IP address from DHCP etc.), smart card authentication times, automatic brightness, and environmental response times
 • Cumraíocht gléis -- amanna don chéad chumrú (an t-am le nuashonrúcháin a shuiteáil, feidhmchláir a shuiteáil, nascadh le líonra, agus mar sin de), an t-am a thógtar le go n-aithneofar gléasanna nasctha (printéir agus monatóir), agus an t-am a thógtar le Microsoft Account a shocrúDevice setup -- first setup experience times (time to install updates, install apps, connect to network, and so on), time to recognize connected devices (printer and monitor), and time to set up a Microsoft Account
 • Cumhacht agus Saolré cadhnra -- tarraingt chumhachta ag comhpháirt (Próiseas/CPU/GPU/Taispeáint), líon uair an chloig a bhíonn an scáileán as, mionsonraí faoi thrasdul staid chodlata, an teocht agus scóigeadh teirmeach, ídiú cadhnra i staid chumhachta (scáileán múchta nó scáileán air), próisis agus comhpháirteanna ag iarraidh cumhacht a úsáid agus an scáileán as, mionsonraí faoi uathghile, an t-am a bhíonn gléas plugáilte isteach in AC i gcomparáid le cadhnra, agus trasdulta staid an chadhnraPower and Battery life -- power draw by component (Process/CPU/GPU/Display), hours of time the screen is off, sleep state transition details, temperature and thermal throttling, battery drain in a power state (screen off or screen on), processes and components requesting power use while the screen is off, auto-brightness details, time device is plugged into AC versus battery, and battery state transitions
 • Freagrúlacht seirbhíse -- URI na Seirbhíse, feidhmiú, aga folaigh, rathúlacht na seirbhíse agus cóid earráide, agus prótacalService responsiveness -- Service URI, operation, latency, service success and error codes, and protocol
 • Croíbhuille diagnóiseach -- comhartha rialta le sláinte an chórais diagnóisice a bhailíochtúDiagnostic heartbeat -- regular signal used to validate the health of the diagnostics system

Fo-chineál scannán: Faisnéis faoi fheidhmiúlacht na húsáide scannán ar an ngléasMovies sub-type: Information about movie consumption functionality on the device

Nóta

Níl sé beartaithe leis seo amharc, éisteacht nó nósanna an úsáideora a ghabháil.This isn't intended to capture user viewing, listening, or habits.

 • Leithead Físe, airde, pailéad dathanna, cineál ionchódaithe (comhbhrú), agus cineál criptiúcháinVideo Width, height, color palette, encoding (compression) type, and encryption type
 • Treoracha faoin dóigh a ndéantar inneachar a sruthú don úsáideoir -- sruthú go réidh liosta na smután de chomhaid inneachair nach mór iad a chur le chéile leis an inneachar a sruthú ar bhonn thaifeach an scáileáin agus bandaleithidInstructions about how to stream content for the user -- the smooth streaming manifest of content file chunks that must be pieced together to stream the content based on screen resolution and bandwidth
 • URL le haghaidh smután dhá shoicind d'inneachar sonrach má tharlaíonn earráidURL for a specific two-second chunk of content if there is an error
 • Mionsonraí faoi mhód amhairc lánscáileáinFull-screen viewing mode details

Fo-chineál ceoil & cláir theilifíse: Faisnéis faoi úsáid ceoil agus clár teilifíse ar an ngléasMusic & TV sub-type: Information about music and TV consumption on the device

Nóta

Níl sé beartaithe leis seo amharc, éisteacht nó nósanna an úsáideora a ghabháil.This isn't intended to capture user viewing, listening, or habits.

 • URL na seirbhíse i gcomhair amhráin atá á íoslódáil ón tseirbhís cheoil--bailithe nuair a tharlaíonn earráid chun aischur na seirbhíse a éascúService URL for song being downloaded from the music service -- collected when an error occurs to facilitate restoration of service
 • Cineál inneachair (físeán, fuaim nó fuaim mhórthimpeall)Content type (video, audio, or surround audio)
 • Staitisticí faoi bhailiúchán na leabharlainne logánta meán -- líon na rianta a ceannaíodh agus líon na seinnliostaíLocal media library collection statistics -- number of purchased tracks and number of playlists
 • Mímheaitseáil réigiúin -- Réigiún chóras oibriúcháin an úsáideora agus réigiún Xbox LiveRegion mismatch -- User's operating system region and Xbox Live region

Fo-chineál léitheoireacht: Faisnéis faoi úsáid na feidhmiúlachta léitheoireachta ar an ngléasReading sub-type: Information about reading consumption functionality on the device

Nóta

Níl sé beartaithe leis seo amharc, éisteacht nó nósanna an úsáideora a ghabháil.This isn't intended to capture user viewing, listening, or habits.

 • Feidhmchlár a dhéanann rochtain ar inneachar agus stádas agus roghanna a úsáidtear chun leabhar Microsoft Store a oscailtApp accessing content and status and options used to open a Microsoft Store book
 • Teanga an leabhairLanguage of the book
 • An t-am a chaitear ag léamh inneachairTime spent reading content
 • Cineál inneachair agus mionsonraí faoin méid atá annContent type and size details

Fo-chineál an fheidhmchláir ghrianghraf. Faisnéis faoi úsáid na ngrianghraf ar an ngléasPhotos app sub-type: Information about photos usage on the device

Nóta

Níl sé beartaithe leis seo amharc, éisteacht nó nósanna an úsáideora a ghabháil.This isn't intended to capture user viewing, listening, or habits.

 • Sonraí faoi fhoinse an chomhaid -- logánta, Cárta SD, gléas líonra, agus OneDriveFile source data -- local, SD card, network device, and OneDrive
 • Taifeach íomhá agus físeáin, fad físeáin, cineálacha méideanna comhaid, agus ionchódúImage and video resolution, video length, file sizes types, and encoding
 • Amharc bailiúcháin nó úsáid a bhaint as an amharcóir lánscáileáin agus fad ama an amhaircCollection view or full screen viewer use and duration of view

Fo-chineál iarratais comhaid ar an ngléas: Faisnéis faoi ghníomhaíocht logánta cuardaigh ar an ngléasOn-device file query sub-type: Information about local search activity on the device

 • Cineál iarratais a eisíodh agus cineál innéacs (ConstraintIndex nó SystemIndex)Kind of query issued and index type (ConstraintIndex or SystemIndex)
 • Líon na míreanna iarrtha agus aisghafaNumber of items requested and retrieved
 • Iarmhír comhadainm an toraidh cuardaigh a ndearna an t-úsáideoir idirghníomhú leisFile extension of search result with which the user interacted
 • Cineál na míre lainseáilte, iarmhír comhadainm, innéacs túsphointe, agus ID Feidhmchláir an fheidhmchláir a osclaíonnLaunched item type, file extension, index of origin, and the App ID of the opening app
 • Ainm an phróisis a ghlaonn ar an innéacsóir agus an méid ama a thógtar le freastal ar an iarratasName of process calling the indexer and the amount of time to service the query
 • Hais den scóip cuardaigh (comhad, Outlook, OneNote, nó stair IE).A hash of the search scope (file, Outlook, OneNote, or IE history). Staid na n-innéacsanna (go hiomlán optamaithe, optamaithe i bpáirt, nó i mbun tógála)The state of the indices (fully optimized, partially optimized, or being built)

Fo-chineál teidlíochtaí: Faisnéis faoi theidlíochtáí ar an ngléasEntitlements sub-type: Information about entitlements on the device

 • Stádas síntiúis na seirbhíse agus earráidíService subscription status and errors
 • DRM agus mionsonraí faoi chearta ceadúnais --síntiús Groove nó ceadúnas ilsuiteálacha chóras oibriúcháinDRM and license rights details -- Groove subscription or operating system volume license
 • ID Teidlíochta, ID léasa, agus ID pacáiste an phacáiste suiteálaEntitlement ID, lease ID, and package ID of the install package
 • Aisghairm ar TheidlíochtEntitlement revocation
 • Cineál ceadúnais (triail, as líne i gcomparáid le ar líne) agus fad amaLicense type (trial, offline versus online) and duration
 • Seisiún úsáide ceadúnaisLicense usage session

Sonraí maidir le Suiteáil Bogearraí agus FardalSoftware Setup and Inventory data

Áirítear leis an gcineál sonraí seo suiteáil bogearraí agus faisnéis nuashonrúcháin ar an ngléas.This type of data includes software installation and update information on the device. Fo-chineál den ISO/IEC 19944:2017 8.2.3.2.4 Observed Usage of the Service Capability is ea Sonraí maidir le Suiteáil Bogearraí agus Fardal.Software Setup and Inventory Data is a sub-type of ISO/IEC 19944:2017 8.2.3.2.4 Observed Usage of the Service Capability.

Data Use i gcomhair Sonraí maidir le Suiteáil Bogearraí agus FardalData Use for Software Setup and Inventory data

Le haghaidh Diagnóisice:For Diagnostics:
Úsáideann Microsoft sonraí maidir le Suiteáil Bogearraí agus Fardal ó Windows 10 atá faoi ainm bréige chun Windows 10 chomh maith le táirgí agus seirbhísí gaolmhara Microsoft a chur ar fáil agus a fheabhsú.Pseudonymized Software Setup and Inventory data from Windows 10 is used by Microsoft to provide and improve Windows 10 and related Microsoft product and services. Mar shampla:For example:

 • Úsáidtear sonraí faoi na tiománaithe sonracha atá suiteáilte ar ghléas le tuiscint a fháil ar cibé an bhfuil aon fhadhbanna comhoiriúnachta i ndáil le crua-earraí nó tiománaí a d'fhéadfadh cosc a chur ar nuashonrúchán Windows nó moill a chur air.Data about the specific drivers that are installed on a device is used to understand whether there are any hardware or driver compatibility issues which should block or delay a Windows update.
 • Úsáidtear sonraí faoin uair a thosaíonn íoslódáil ar ghléas agus nuair a chríochnaíonn sé chun tuiscint a fháil ar fhadhbanna íoslódála agus aghaidh a thabhairt orthu.Data about when a download starts and finishes on a device is used to understand and address download problems.
 • Úsáidtear sonraí faoi na feidhmchláir shonracha Microsoft Store atá suiteáilte ar ghléas lena mheas cé na nuashonrúcháin feidhmchláir ar chóir a chur ar fáil don ghléas.Data about the specific Microsoft Store apps that are installed on a device is used to determine which app updates to provide to the device.
 • Úsáidtear sonraí faoin frithbhogearraí mailíseacha atá suiteáilte ar ghléas le tuiscint a fháil ar veicteoirí tarchurtha na mbogearraí mailíseacha.Data about the antimalware installed on a device is used to understand malware transmissions vectors.

Má bhíonn Eispéiris Shaincheaptha (roghnach) ann:With (optional) Tailored experiences:
Má tá Éispéiris Shaincheaptha cumasaithe ar an ngléas ag úsáideoir, úsáideann Microsoft sonraí maidir le Suiteáil Bogearraí agus Fardal atá faoi ainm bréige ó Windows 10 chun táirgí agus seirbhísí Microsoft a phearsantú, a mholadh, agus a thairiscint d'úsáideoirí Windows 10.If a user has enabled Tailored experiences on the device, pseudonymized Software Setup and Inventory data from Windows 10 is used by Microsoft to personalize, recommend, and offer Microsoft products and services to Windows 10 users. Lena chois sin, má tá Éispéiris Shaincheaptha cumasaithe ar an ngléas ag úsáideoir, úsáideann Microsoft sonraí maidir le Suiteáil Bogearraí agus Fardal atá faoi ainm bréige ó Windows 10 chun táirgí, seirbhísí, crua-earraí agus forimeallaigh Windows de chuid tríú páirtithe a chur chun cinn i measc úsáideoirí Windows 10.Also, if a user has enabled Tailored experiences on the device, pseudonymized Software Setup and Inventory data from Windows 10 is used by Microsoft to promote third-party Windows apps, services, hardware, and peripherals to Windows 10 users. Mar shampla:For example:

 • Úsáidtear sonraí faoi na feidhmchláir shonracha atá suiteáilte ar ghléas chun moltaí ar fheidhmchláir chomhchosúla nó chomhlántacha sa Microsoft Store a chur ar fáil.Data about the specific apps that are installed on a device is used to provide recommendations for similar or complementary apps in the Microsoft Store.

Tuairisc ar Shonraí don chineál sonraí maidir le Suiteáil Bogearraí agus FardalData Description for Software Setup and Inventory data type

Fo-chineál feidhmchlár suiteáilte agus stair na suiteálacha: Faisnéis faoi fheidhmchláir, tiománaithe, pacáistí nuashonraithe, nó comhpháirteanna córas oibriúcháin suiteáilte ar an ngléasInstalled applications and install history sub-type: Information about apps, drivers, update packages, or operating system components installed on the device

 • Feidhmchlár, tiománaí, pacáiste nuashonrúcháin nó ainm Comhpháirte, ID nó ainm teaghlaigh pacáisteApp, driver, update package, or component’s Name, ID, or Package Family Name
 • Táirge, SKU, infhaighteacht, catalóg, inneachar agus IDanna na mBeartProduct, SKU, availability, catalog, content, and Bundle IDs
 • Comhpháirt an chórais oibriúcháin, foilsitheoir feidhmchláir nó tiománaí, teanga, leagan agus cineál (Win32 nó UWP)Operating system component, app or driver publisher, language, version and type (Win32 or UWP)
 • Dáta suiteála, modh, comhadlann suiteála agus comhaireamh ar iarrachtaí suiteálaInstall date, method, install directory, and count of install attempts
 • Pacáiste MSI agus cód táirgeMSI package and product code
 • Leagan an chórais oibriúcháin bhunaidh ag am suiteálaOriginal operating system version at install time
 • Suiteáil nó nuashonrúchán úsáideora, riarthóra, nó éigeantachUser, administrator, or mandatory installation or update
 • Cineál suiteála -- suiteáil ghlan, deisiú, aischur, OEM, miondíola, uasghrádú nó nuashonrúchánInstallation type -- clean install, repair, restore, OEM, retail, upgrade, or update

Fo-chineál eolais faoi nuashonrú an ghléis: Faisnéis faoi fheidhmchláir, tiománaithe, pacáistí nuashonraithe, nó comhpháirteanna córas oibriúcháin suiteáilte ar an ngléasDevice update information sub-type: Information about apps, drivers, update packages, or operating system components installed on the device

 • Anailís ar ullmhacht do nuashonruithe maidir le crua-earraí gléis, comhpháirteanna an chórais oibriúcháin, feidhmchláir agus tiománaithe (dul chun cinn, stádas agus torthaí)Update Readiness analysis of device hardware, operating system components, apps, and drivers (progress, status, and results)
 • Líon na nuashonrúchán is infheidhme, an tábhacht atá leo agus an cineálNumber of applicable updates, importance, and type
 • Méid agus foinse na híoslódála nuashonrúcháin -- CDN nó piaraí LANUpdate download size and source -- CDN or LAN peers
 • Stádas agus cumraíocht i ndáil le moill ar uasghrádúDelay upgrade status and configuration
 • Díshuiteáil an chórais oibriúcháin agus stádas tiontaithe ar ais agus comhaireamhOperating system uninstall and rollback status and count
 • Freastalaí Windows Update agus seirbhís URLWindows Update server and service URL
 • ID meaisín Windows UpdateWindows Update machine ID
 • Mionsonraí tógála Windows InsiderWindows Insider build details

Sonraí na Staire BrabhsálaBrowsing History data

Áirítear leis an gcineál sonraí seo mionsonraí faoi bhrabhsáil ghréasáin sna brabhsálaithe Microsoft.This type of data includes details about web browsing in the Microsoft browsers. Tá Sonraí na Staire Brabhsála comhionann le ISO/IEC 19944:2017 8.2.3.2.8 Client side browsing history.Browsing History data is equivalent to ISO/IEC 19944:2017 8.2.3.2.8 Client side browsing history.

Data Use i gcomhair sonraí na Staire BrabhsálaData Use for Browsing History data

Le haghaidh Diagnóisice:For Diagnostics:
Úsáideann Microsoft sonraí na Staire Brabhsála ó Windows 10 atá faoi ainm bréige chun Windows 10 chomh maith le táirgí agus seirbhísí gaolmhara Microsoft a chur ar fáil agus a fheabhsú.Pseudonymized Browsing History data from Windows 10 is used by Microsoft to provide and improve Windows 10 and related Microsoft product and services. Mar shampla:For example:

 • Úsáidtear sonraí faoin uair a taispeánadh an bosca dialóige Cuir bac ar inneachar le hinneachar bactha a fhiosrú.Data about when the Block Content dialog box has been shown is used for investigations of blocked content.
 • Úsáidtear sonraí faoi fhearainn a d'fhéadfadh a bheith maslach nó mailíseach chun nuashonrúchán a dhéanamh ar Microsoft Edge agus SmartScreen Chosantóir Windows chun rabhadh a thabhairt d'úsáideoirí maidir leis an bhfearannData about potentially abusive or malicious domains is used to make updates to Microsoft Edge and Windows Defender SmartScreen to warn users about the domain.
 • Úsáidtear sonraí faoin uair a úsáidtear an barra Seoltaí le haghaidh nascleanúint, chun an ghné Suíomhanna Molta a fheabhsú agus chun tuiscint a fháil ar fhadhbanna a eascraíonn as nascleanúint agus aghaidh a thabhairt orthu.Data about when the Address bar is used for navigation purposes is used to improve the Suggested Sites feature and to understand and address problems arising from navigation.
 • Úsáidtear sonraí faoin uair a thosaíonn seisiún Nótaí Gréasáin chun fearainn agus URLanna a bhfuil tóir orthu a thomhas don ghné Nótaí Gréasáin.Data about when a Web Notes session starts is used to measure popular domains and URLs for the Web Notes feature.
 • Úsáidtear sonraí faoin uair a athraíonn úsáideoir leathanach Baile réamhshocraithe lena thomhas cé na leathanaigh Baile is mó tóir orthu agus a mhinice a athraíonn úsáideoirí a gcuid leathanach Baile.Data about when a default Home page is changed by a user is used to measure which default Home pages are the most popular and how often users change the default Home page.

Má bhíonn Eispéiris Shaincheaptha (roghnach) ann:With (optional) Tailored experiences:
Má tá Éispéiris Shaincheaptha cumasaithe ar an ngléas ag úsáideoir, úsáideann Microsoft sonraí na Staire Brabhsála atá faoi ainm bréige ó Windows 10 chun táirgí agus seirbhísí Microsoft a phearsantú, a mholadh, agus a thairiscint d'úsáideoirí Windows 10.If a user has enabled Tailored experiences on the device, pseudonymized Browsing History data from Windows 10 is used by Microsoft to personalize, recommend, and offer Microsoft products and services to Windows 10 users. Lena chois sin, má tá Éispéiris Shaincheaptha cumasaithe ar an ngléas ag úsáideoir, úsáideann Microsoft sonraí na Staire Brabhsála atá faoi ainm bréige ó Windows 10 chun táirgí, seirbhísí, crua-earraí agus forimeallaigh Windows de chuid tríú páirtithe a chur chun cinn i measc úsáideoirí Windows 10.Also, if a user has enabled Tailored experiences on the device, pseudonymized Browsing History data from Windows 10 is used by Microsoft to promote third-party Windows apps, services, hardware, and peripherals to Windows 10 users. Mar shampla:For example:

 • D'fhéadfaimis a mholadh d'úsáideoir feidhmchlár comhoiriúnach a íoslódáil ón Microsoft Store má tharla gur bhrabhsáil sé/sí chuig laithreán gréasáin lena mbaineann.We may recommend that a user download a compatible app from the Microsoft Store if they have browsed to the related website. Mar shampla, má bhaineann úsáideoir úsáid as láithreán gréasáin Facebook, d'fhéadfaimis an feidhmchlár Facebook a mholadh dó.For example, if a user uses the Facebook website, we may recommend the Facebook app.

Tuairisc ar Shonraí ar an gcineál sonraí don Stair BhrabhsálaData Description for Browsing History data type

Fo-chineál sonraí brabhsálaí Microsoft: Faisnéis faoi bharra Seoltaí agus feidhmíocht an bhosca Cuardaigh ar an ngléasMicrosoft browser data sub-type: Information about Address bar and Search box performance on the device

 • Téacs a chlóscríobhtar sa bharra Seoladh agus sa bhosca CuardaighText typed in Address bar and Search box
 • Téacs roghnaithe do chuardach Cuir ceist ar CortanaText selected for an Ask Cortana search
 • Am freagartha na seirbhíseService response time
 • Téacs uathchríochnaithe, má bhí uathchríochnú annAuto-completed text, if there was an auto-complete
 • Moltaí nascleanúna a cuireadh ar fáil bunaithe ar an stair logánta agus ceanáinNavigation suggestions provided based on local history and favorites
 • ID an BhrabhsálaíBrowser ID
 • URLanna (is féidir go n-áireofar téarmaí cuardaigh leis sin)URLs (may include search terms)
 • Teideal an leathanaighPage title

Sonraí maidir le Breacadh dúigh Clóscríobh agus Labhairt ChainteInking Typing and Speech Utterance data

Bailíonn an cineál sonraí seo mionsonraí faoi ghnéithe ionchuir ar an ngléas a bhaineann leis an nguth, breacadh dúigh agus clóscríobhThis type of data gathers details about the voice, inking, and typing input features on the device. Fo-chineál den ISO/IEC 19944:2017 8.2.3.2.1 End User Identifiable information is ea sonraí maidir le Breacadh dúigh, Clóscríobh agus Labhairt Chainte.Inking, Typing and Speech Utterance data is a sub-type of ISO/IEC 19944:2017 8.2.3.2.1 End User Identifiable information.

Tuairisc ar Shonraí i gcomhair sonraí maidir le Breacadh dúigh, Clóscríobh, agus Labhairt ChainteData Use for Inking, Typing, and Speech Utterance data

Le haghaidh Diagnóisice:For Diagnostics:
Úsáideann Microsoft sonraí anaithnidithe maidir le Breacadh dúigh, Clóscríobh agus Labhairt Chainte ó Windows 10 chun feabhas a chur ar inniúlachtaí teanga nádúrtha i dtáirgí agus i seirbhísí Microsoft.Anonymized Inking, Typing, and Speech Utterance data from Windows 10 is used by Microsoft to improve natural language capabilities in Microsoft products and services. Mar shampla:For example:

 • Úsáidtear sonraí faoi fhocail ar marcáladh mar bhotúin litrithe iad agus ar cuireadh focal eile ón roghchlár comhthéacs ina n-ionad, chun an ghné litreoireachta a fheabhsú.Data about words marked as spelling mistakes and replaced with another word from the context menu is used to improve the spelling feature.
 • Úsáidtear sonraí faoi na focail mhalartacha a taispeánadh agus a roghnaíodh ag an úsáideoir tar éis dó/dí deaschliceáil air chun an ghné molta focail a fheabhsú.Data about alternate words shown and selected by the user after right-clicking is used to improve the word recommendation feature.
 • Úsáidtear sonraí faoin na focail uathcheartaithe a d'aischuir an t-úsáideoir chuig an bhfocal bunaidh é chun an ghné uathcheartaithe a fheabhsú.Data about auto-corrected words that were restored back to the original word by the user is used to improve the auto-correct feature.
 • Úsáidtear sonraí faoi cibé an raibh gotha tadhaill braite agus aitheanta ag Reacaire chun aithint gotha tadhaill a fheabhsú.Data about whether Narrator detected and recognized a touch gesture is used to improve touch gesture recognition.
 • Úsáidtear sonraí faoi shamplaí lámhscríbhneoireachta a seoladh ón Phainéal Lámhscríbhneoireachta chun cabhrú le Microsoft aithint lámhscríbhneoireachta a fheabhsú.Data about handwriting samples sent from the Handwriting Panel is used to help Microsoft improve handwriting recognition.

Má bhíonn Eispéiris Shaincheaptha (roghnach) ann:With (optional) Tailored experiences:

Ní úsáideann Microsoft sonraí Windows maidir le Breacadh dúigh, Clóscríobh, agus Labhairt Chainte le haghaidh na nEispéireas saincheaptha.Microsoft doesn't use Windows Inking, Typing, and Speech Utterance data for Tailored experiences.

Tuairisc ar Shonraí don chineál sonraí maidir le Breacadh dúigh, Clóscríobh, agus Labhairt ChainteData Description for Inking, Typing, and Speech Utterance data type

Fo-chineál gutha, breactha dúigh agus clóscríbhneoireachta: Faisnéis faoi ghnéithe gutha, breactha dúigh, agus clóscríbhneoireachtaVoice, inking, and typing sub-type: Information about voice, inking and typing features

 • An cineál pinn a úsáidtear (aibhsitheoir, gránbhiorach, nó peann luaidhe), dath pinn, airde agus leithead na stríce, agus an fad ama a úsáidtear éType of pen used (highlighter, ball point, or pencil), pen color, stroke height and width, and how long it is used
 • Gotha pinn (cliceáil, cliceáil faoi dhó, peanáil, zúmáil, nó rothlú)Pen gestures (click, double click, pan, zoom, or rotate)
 • Palm Touch comhordanáidí x, yPalm Touch x,y coordinates
 • Aga folaigh ionchuir, comharthaí pinn caillte, líon na bhfrámaí, stríoca, am dearbhaithe an chéad fráma, agus ráta samplálaInput latency, missed pen signals, number of frames, strokes, first frame commit time, and sample rate
 • Na stríoca dúigh a breacadh, an téacs roimh phointe ionsáite an dúigh agus ina dhiaidh, téacs aitheanta a iontráladh, teanga ionchuir -- próiseáilte chun aitheantóirí, faisnéis seicheamhaithe, agus sonraí eile a bhaint (amhail seoltaí ríomhphoist agus uimhirluachanna), a d'fhéadfaí a úsáid chun an t-inneachar bunaidh a atógáil nó chun an t-ionchur a cheangal leis an úsáideoirInk strokes written, text before and after the ink insertion point, recognized text entered, input language -- processed to remove identifiers, sequencing information, and other data (such as email addresses and - numeric values), which could be used to reconstruct the original content or associate the input to the user
 • Ionchur téacs ó mhéarchláir ar scáileán Fhón póca Windows 10, seachas ó réimsí pasfhocail agus ó sheisiúin príobháideacha -- próiseáilte chun aitheantóirí, faisnéis seicheamhaithe, agus sonraí eile a bhaint (amhail seoltaí ríomhphoist agus uimhirluachanna), a d'fhéadfaí a úsáid chun an t-inneachar bunaidh a atógáil nó chun an t-ionchur a cheangal leis an úsáideoirText input from Windows 10 Mobile on-screen keyboards, except from password fields and private sessions -- processed to remove identifiers, sequencing information, and other data (such as email addresses and numeric values), which could be used to reconstruct the original content or associate the input to the user
 • Téacs ó thorthaí aitheanta cainte -- cóid toraidh agus téacs aitheantaText of speech recognition results -- result codes and recognized text
 • Teanga agus múnla an innill aitheanta agus teanga na Cainte CóraisLanguage and model of the recognizer and the System Speech language
 • ID an fheidhmchláir a úsáideann gnéithe cainteApp ID using speech features
 • Cibé an bhfuiltear ar an eolas gur leanbh é/í an t-úsáideoirWhether user is known to be a child
 • Muinín san aithint cainte agus cibé ar éirigh nó ar theip uirthiConfidence and success or failure of speech recognition

ISO/IEC 19944:2017-téarmaíocht shonrachISO/IEC 19944:2017-specific terminology

Leagtar amach sa roinn seo na sainmhínithe sonracha ISO/IEC 19944:2017 atá le húsáid chomh maith leis na cáilitheoirí dí-shainaitheantais a úsáidtear san alt seo.This section provides the ISO/IEC 19944:2017-specific definitions for use and de-identification qualifiers used in this article.

Cuir ar fáilProvide

Tagairt 19944:2017 chaighdeáin ISO/IEC: 9.3.2 Cuir ar FáilISO/IEC 19944:2017 Reference: 9.3.2 Provide

An úsáid de chatagóir sonraí a sonraíodh ag táirge nó ag seirbhís Microsoft chun an tseirbhís tuairiscithe a chosaint agus a chur ar fáil, lena n-áirítear, (i) fadhbanna leis an táirge nó leis an tseirbhís a fhabhtcheartú agus a réiteach nó (ii)nuashonrúcháin ar tháirgí nó ar sheirbhísí a chur ar fáil.Use of a specified data category by a Microsoft product or service to protect and provide the described service, including, (i) troubleshoot and fix issues with the product or service or (ii) provide product or service updates.

Feabhas a chur arImprove

Tagairt 19944:2017 chaighdeáin ISO/IEC: 9.3.3 Feabhas a chur arISO/IEC 19944:2017 Reference: 9.3.3 Improve

Úsáid de chatagóir sonraí a sonraíodh chun cáilíocht táirge nó sheirbhís Microsoft a fheabhsú nó chun cur leis.Use of a specified data category to improve or increase the quality of a Microsoft product or service. Is féidir go mbeidh na feabhsuithe sin ar fáil d'úsáideoirí deiridh.Those improvements may be available to end users.

PearsantaighPersonalize

Tagairt 19944:2017 chaighdeáin ISO/IEC: 9.3.4 PearsantaighISO/IEC 19944:2017 Reference: 9.3.4 Personalize

Úsáid de na catagóirí sonraí a sonraíodh le heispéireas saincheaptha a chruthú don úsáideoir deiridh in aon táirge nó seirbhís de chuid Microsoft.Use of the specified data categories to create a customized experience for the end user in any Microsoft product or service.

Rud a mholadhRecommend

Tagairt 19944:2017 chaighdeáin ISO/IEC: 9.3.4 PearsantaighISO/IEC 19944:2017 Reference: 9.3.4 Personalize

Ciallaíonn "Rud a mholadh" an úsáid de na catagóirí sonraí a sonraíodh chun eispéireas an úsáideora deiridh a Phearsantú (9.3.4) trí tháirgí nó seirbhísí Microsoft a mholadh, ar féidir rochtain a fháil orthu gan gá le ceannachán a dhéanamh nó airgead a íoc.“Recommend” means use of the specified data categories to Personalize (9.3.4) the end user’s experience by recommending Microsoft products or services that can be accessed without the need to make a purchase or pay money.

Tugtar leis an úsáid de na catagóirí sonraí a sonraíodh, moltaí faoi tháirgí agus seirbhísí Microsoft ar féidir leis an úsáideoir deiridh gníomhú dá réir sa chás go bhfuil an moladh (i) ábhartha go comhthéacsúil don táirge nó don tseirbhís ina bhfeictear é, (ii) inrochtana gan gá le ceannachán a dhéanamh nó airgead a íoc, agus (iii) nach bhfaigheann Microsoft aon chúiteamh ar an suíomh.Use of the specified data categories give recommendations about Microsoft products or services the end user may act on where the recommendation is (i) contextually relevant to the product or service in which it appears, (ii) that can be accessed without the need to make a purchase or pay money, and (iii) Microsoft receives no compensation for the placement.

TairiscintOffer

Tagairt 19944:2017 chaighdeáin ISO/IEC: 9.3.5 Uasghráduithe nó uasdíolachán a thairiscintISO/IEC 19944:2017 Reference: 9.3.5 Offer upgrades or upsell

Tugtar le fios gurb é táirgí agus seirbhísí Microsoft foinse na sonraí, agus go dtagann na huasghráduithe arna dtairiscint ó tháirgí agus seirbhísí Microsoft, agus go mbíonn siad ábhartha do chomhthéacs an chumais reatha.Implies the source of the data is Microsoft products and services, and the upgrades offered come from Microsoft products and services that are relevant to the context of the current capability. Is é custaiméirí Microsoft lucht sprice na tairisceana.The target audience for the offer is Microsoft customers.

Go sonrach, an úsáid de na catagóirí sonraí a sonraíodh le cumas no acmhainn nua de tháirge nó seirbhís Microsoft a thairiscint nó a uasdíol atá (i) ábhartha go comhthéacsúil don táirge nó don tseirbhís ina a bhfeictear é; (ii) dóchúil go bhfaighidh Microsoft airgead breise amach anseo ón úsáideoir mar thoradh air agus (iii) nach bhfaighidh Microsoft aon chúiteamh as an suíomh.Specifically, use of the specified data categories to make an offer or upsell new capability or capacity of a Microsoft product or service which is (i) contextually relevant to the product or service in which it appears; (ii) likely to result in additional future revenue for Microsoft from end user; and (iii) Microsoft receives no consideration for placement.

Cuir chun cinnPromote

Tagairt 19944:2017 chaighdeáin ISO/IEC: 9.3.6 Rud a mhargú/a fhógairt/a chur chun cinnISO/IEC 19944:2017 Reference: 9.3.6 Market/advertise/promote

An úsáid de na catagóirí sonraí a sonraíodh chun táirge nó seirbhís a chur chun cinn i ndáil le táirge nó seirbhís chéad pháirtí Microsoft.Use of the specified data categories to promote a product or service in or on a first-party Microsoft product or service.

Cáilitheoirí aitheanta sonraíData identification qualifiers

Seo liosta de cháilitheoirí aitheanta sonraí agus de thagairt 19944:2017 chaighdeáin ISO/IEC:Here are the list of data identification qualifiers and the ISO/IEC 19944:2017 reference: