Función Afirmar en Power Apps Test Studio

Unha afirmación é unha condición ou unha expresión que avalía se un valor é verdadeiro ou falso nunha proba. Se a expresión devolve o valor falso, o caso de proba fallará. As afirmacións úsanse para validar o resultado esperado dunha proba ou paso de proba contra o resultado real e suspender a proba se a condición é falsa. As afirmacións pódense empregar para validar o estado dos controis da súa aplicación como valores de etiquetas, seleccións de caixas de lista e outras propiedades de control.

As mensaxes de afirmación, para as afirmacións pasadas e falladas, tamén están recollidas nunha táboa de Rastrexos do rexistro TestCaseResult.

Sintaxe

Assert(expression, message)

  • Expresión - Obrigatorio. Unha expresión que avalía en verdadeiro ou falso.
  • Mensaxe : non obrigatorio. Unha mensaxe que describe o fallo da afirmación.

Exemplos

Assert(lblResult.Text = "Success", "lblResult value Expected : Success , Actual : " & lblResult.Text)
Assert(ListBox1.Selected.Value = "Success", "ListBox1 selection Expected : Success, Actual : " & ListBox1.Selected.Value)
Assert(kudosAfterTest = kudosBeforeTest + 1, "Kudos count. Expected : " & kudosBeforeTest + 1 & " Actual :" & kudosAfterTest)

Consulte tamén

Visión xeral de Test Studio
Traballar con Test Studio