Funcións de enumeración de cores, ColorFade, ColorValue e RGBA en Power Apps

Use valores de cores incorporados, defina cores personalizadas e use a canle alfa.

Descripción

Ao usar a enumeración Cor, pode acceder facilmente ás cores que están definidas polas follas de estilo en cascada de HTML (CSS). Por exemplo, Color.Red permite obter un vermello puro. Pode atopar unha lista destas cores ao final deste tema.

A función ColorValue permite obter unha cor baseada nunha cadea de cor nun CSS. A cadea pode adoptar calquera destas formas:

  • CSS color name: "RoxyBrown" e "OliveDrab" son exemplos. Estes nomes non inclúen espazos. A lista de cores admitidas aparece máis tarde neste tema.
  • Valor hexadecimal de 6 díxitos: como exemplo "#ffd700" é o mesmo que "Ouro". A cadea ten o formato "#rrggbb", onde rr é a parte vermella en dous díxitos hexadecimais, gg é o verde e bb é o azul.
  • Valor hexadecimal de 8 díxitos: como exemplo, "# ff7f5080" é o mesmo que "Coral" cunha canle alfa do 50%. A cadea ten o formato "#rrggbbaa" onde rr, gg e bb son idénticos ao formato de 6 díxitos. A canle alfa está representada por aa: 00 representa o formato totalmente transparente e ff representa o formato totalmente opaco.

A función RGBA devolve unha cor baseada en compoñentes vermellos, verdes e azuis. A función tamén inclúe unha canle alfa para mesturar cores de controis que están en capas un fronte ao outro. Unha canle alfa varía de 0 ou 0% (que é totalmente transparente e invisible) a 1 ou 100% (o cal é totalmente opaco e bloquea completamente todas as capas situadas detrás dun control).

A función ColorFade devolve unha versión máis clara ou máis escura dunha cor. A cantidade de desvanecemento varía de -1 (que escurece completamente unha cor ao negro) a 0 (o que non afecta á cor) a 1 (que transforma completamente a cor ao branco).

Canle Alpha

Nunha aplicación de lenzo, pode colocar controis un fronte ao outro e especificar a transparencia dun control para todos os controis que hai detrás. Como resultado, as cores mesturaranse a través das capas. Por exemplo, este diagrama mostra como as tres cores primarias se mesturan cunha configuración alfa do 50%:

Tres cores primarias cunha configuración alfa do 50%

Tamén pode mesturar imaxes en formatos de ficheiros que admiten canles alfa. Por exemplo, non pode mesturar ficheiros .jpeg, pero pode mesturar ficheiros .png. O seguinte gráfico mostra as mesmas cores vermella, verde e azul do exemplo anterior, pero a cor vermella aparece como un garabato (no canto dun círculo) nun ficheiro .png cunha canle alfa do 50%:

Garabato vermello cunha configuración alfa do 50% fronte aos círculos azuis e verdes

Se especifica un valor de enumeración de Cor ou crea unha fórmula ColorValue cun nome de cor ou un valor hexadecimal de 6 díxitos, a configuración alfa será do 100%, que é totalmente opaco.

Sintaxe

Color.ColorName

  • ColorName - Obrigatorio. Unha nome de cor de folla de estilo en cascada (CSS). A lista de posibles valores de enumeración aparece ao final deste tema.

ColorValue( CSSColor )

  • CSSColor - Obrigatorio. A definición da cor de folla de estilo en cascada (CSS). Pode especificar un nome, como por exemplo OliveDrab ou un valor hexagonal como #6b8e23 ou #7fffd420. Os valores hexadecimais poden tomar a forma de #rrggbb ou #rrggbbaa.

RGBA(Vermello, verde, azul, alfa)

  • Vermello, verde, azul - Obrigatorio. Os valores dos compoñentes de cor, que oscilan entre 0 (sen saturación) e 255 (saturación completa).
  • Alfa - Obrigatorio. Compoñente alfa, que vai de 0 (totalmente transparente) a 1 (totalmente opaco). Tamén pode utilizar unha porcentaxe, do 0% ao 100%.

ColorFade( Color, FadeAmount )

  • Color - Obrigatorio. Un valor de cor como Color.Red ou a saída de ColorValue ou RGBA.
  • FadeAmount - Obrigatorio. Un número entre -1 e 1. -1 escurece completamente unha cor a negra, 0 non afecta á cor e 1 converte unha cor completamente en branco. Tamén pode utilizar unha porcentaxe, do -100% ao 100%.

Cores integradas

Enumeración de cores ColorValue RGBA Colección de cores
Color.AliceBlue ColorValue( "#f0f8ff" )
ColorValue( "aliceblue" )
RGBA( 240, 248, 255, 1 ) aliceblue
Color.AntiqueWhite ColorValue( "#faebd7" )
ColorValue( "AntiqueWhite" )
RGBA( 250, 235, 215, 1 ) antiquewhite
Color.Aqua ColorValue( "#00ffff" )
ColorValue( "AQUA" )
RGBA( 0, 255, 255, 1 ) aqua
Color.Aquamarine ColorValue( "#7fffd4" )
ColorValue( "Aquamarine" )
RGBA( 127, 255, 212, 1 ) aquamarine
Color.Azure ColorValue( "#f0ffff" )
ColorValue( "azure" )
RGBA( 240, 255, 255, 1 ) azure
Color.Beige ColorValue( "#f5f5dc" )
ColorValue( "Beige" )
RGBA( 245, 245, 220, 1 ) beige
Color.Bisque ColorValue( "#ffe4c4" )
ColorValue( "BISQUE" )
RGBA( 255, 228, 196, 1 ) bisque
Color.Black ColorValue( "#000000" )
ColorValue( "Black" )
RGBA( 0, 0, 0, 1 ) black
Color.BlanchedAlmond ColorValue( "#ffebcd" )
ColorValue( "blanchedalmond" )
RGBA( 255, 235, 205, 1 ) blanchedalmond
Color.Blue ColorValue( "#0000ff" )
ColorValue( "Blue" )
RGBA( 0, 0, 255, 1 ) blue
Color.BlueViolet ColorValue( "#8a2be2" )
ColorValue( "BLUEVIOLET" )
RGBA( 138, 43, 226, 1 ) blueviolet
Color.Brown ColorValue( "#a52a2a" )
ColorValue( "Brown" )
RGBA( 165, 42, 42, 1 ) brown
Color.Burlywood ColorValue( "#deb887" )
ColorValue( "burlywood" )
RGBA( 222, 184, 135, 1 ) burlywood
Color.CadetBlue ColorValue( "#5f9ea0" )
ColorValue( "CadetBlue" )
RGBA( 95, 158, 160, 1 ) cadetblue
Color.Chartreuse ColorValue( "#7fff00" )
ColorValue( "CHARTREUSE" )
RGBA( 127, 255, 0, 1 ) chartreuse
Color.Chocolate ColorValue( "#d2691e" )
ColorValue( "Chocolate" )
RGBA( 210, 105, 30, 1 ) chocolate
Color.Coral ColorValue( "#ff7f50" )
ColorValue( "coral" )
RGBA( 255, 127, 80, 1 ) coral
Color.CornflowerBlue ColorValue( "#6495ed" )
ColorValue( "CornflowerBlue" )
RGBA( 100, 149, 237, 1 ) cornflowerblue
Color.Cornsilk ColorValue( "#fff8dc" )
ColorValue( "CORNSILK" )
RGBA( 255, 248, 220, 1 ) cornsilk
Color.Crimson ColorValue( "#dc143c" )
ColorValue( "Crimson" )
RGBA( 220, 20, 60, 1 ) crimson
Color.Cyan ColorValue( "#00ffff" )
ColorValue( "cyan" )
RGBA( 0, 255, 255, 1 ) cyan
Color.DarkBlue ColorValue( "#00008b" )
ColorValue( "DarkBlue" )
RGBA( 0, 0, 139, 1 ) darkblue
Color.DarkCyan ColorValue( "#008b8b" )
ColorValue( "DARKCYAN" )
RGBA( 0, 139, 139, 1 ) darkcyan
Color.DarkGoldenRod ColorValue( "#b8860b" )
ColorValue( "DarkGoldenRod" )
RGBA( 184, 134, 11, 1 ) darkgoldenrod
Color.DarkGray ColorValue( "#a9a9a9" )
ColorValue( "darkgray" )
RGBA( 169, 169, 169, 1 ) darkgray
Color.DarkGreen ColorValue( "#006400" )
ColorValue( "DarkGreen" )
RGBA( 0, 100, 0, 1 ) darkgreen
Color.DarkGrey ColorValue( "#a9a9a9" )
ColorValue( "DARKGREY" )
RGBA( 169, 169, 169, 1 ) darkgrey
Color.DarkKhaki ColorValue( "#bdb76b" )
ColorValue( "DarkKhaki" )
RGBA( 189, 183, 107, 1 ) darkkhaki
Color.DarkMagenta ColorValue( "#8b008b" )
ColorValue( "darkmagenta" )
RGBA( 139, 0, 139, 1 ) darkmagenta
Color.DarkOliveGreen ColorValue( "#556b2f" )
ColorValue( "DarkOliveGreen" )
RGBA( 85, 107, 47, 1 ) darkolivegreen
Color.DarkOrange ColorValue( "#ff8c00" )
ColorValue( "DARKORANGE" )
RGBA( 255, 140, 0, 1 ) darkorange
Color.DarkOrchid ColorValue( "#9932cc" )
ColorValue( "DarkOrchid" )
RGBA( 153, 50, 204, 1 ) darkorchid
Color.DarkRed ColorValue( "#8b0000" )
ColorValue( "darkred" )
RGBA( 139, 0, 0, 1 ) darkred
Color.DarkSalmon ColorValue( "#e9967a" )
ColorValue( "DarkSalmon" )
RGBA( 233, 150, 122, 1 ) darksalmon
Color.DarkSeaGreen ColorValue( "#8fbc8f" )
ColorValue( "DARKSEAGREEN" )
RGBA( 143, 188, 143, 1 ) darkseagreen
Color.DarkSlateBlue ColorValue( "#483d8b" )
ColorValue( "DarkSlateBlue" )
RGBA( 72, 61, 139, 1 ) darkslateblue
Color.DarkSlateGray ColorValue( "#2f4f4f" )
ColorValue( "darkslategray" )
RGBA( 47, 79, 79, 1 ) darkslategray
Color.DarkSlateGrey ColorValue( "#2f4f4f" )
ColorValue( "DarkSlateGrey" )
RGBA( 47, 79, 79, 1 ) darkslategrey
Color.DarkTurquoise ColorValue( "#00ced1" )
ColorValue( "DARKTURQUOISE" )
RGBA( 0, 206, 209, 1 ) darkturquoise
Color.DarkViolet ColorValue( "#9400d3" )
ColorValue( "DarkViolet" )
RGBA( 148, 0, 211, 1 ) darkviolet
Color.DeepPink ColorValue( "#ff1493" )
ColorValue( "deeppink" )
RGBA( 255, 20, 147, 1 ) deeppink
Color.DeepSkyBlue ColorValue( "#00bfff" )
ColorValue( "DeepSkyBlue" )
RGBA( 0, 191, 255, 1 ) deepskyblue
Color.DimGray ColorValue( "#696969" )
ColorValue( "DIMGRAY" )
RGBA( 105, 105, 105, 1 ) dimgray
Color.DimGrey ColorValue( "#696969" )
ColorValue( "DimGrey" )
RGBA( 105, 105, 105, 1 ) dimgrey
Color.DodgerBlue ColorValue( "#1e90ff" )
ColorValue( "dodgerblue" )
RGBA( 30, 144, 255, 1 ) dodgerblue
Color.FireBrick ColorValue( "#b22222" )
ColorValue( "FireBrick" )
RGBA( 178, 34, 34, 1 ) firebrick
Color.FloralWhite ColorValue( "#fffaf0" )
ColorValue( "FLORALWHITE" )
RGBA( 255, 250, 240, 1 ) floralwhite
Color.ForestGreen ColorValue( "#228b22" )
ColorValue( "ForestGreen" )
RGBA( 34, 139, 34, 1 ) forestgreen
Color.Fuchsia ColorValue( "#ff00ff" )
ColorValue( "fuchsia" )
RGBA( 255, 0, 255, 1 ) fuchsia
Color.Gainsboro ColorValue( "#dcdcdc" )
ColorValue( "Gainsboro" )
RGBA( 220, 220, 220, 1 ) gainsboro
Color.GhostWhite ColorValue( "#f8f8ff" )
ColorValue( "GHOSTWHITE" )
RGBA( 248, 248, 255, 1 ) ghostwhite
Color.Gold ColorValue( "#ffd700" )
ColorValue( "Gold" )
RGBA( 255, 215, 0, 1 ) gold
Color.GoldenRod ColorValue( "#daa520" )
ColorValue( "goldenrod" )
RGBA( 218, 165, 32, 1 ) goldenrod
Color.Gray ColorValue( "#808080" )
ColorValue( "Gray" )
RGBA( 128, 128, 128, 1 ) gray
Color.Green ColorValue( "#008000" )
ColorValue( "GREEN" )
RGBA( 0, 128, 0, 1 ) green
Color.GreenYellow ColorValue( "#adff2f" )
ColorValue( "GreenYellow" )
RGBA( 173, 255, 47, 1 ) greenyellow
Color.Grey ColorValue( "#808080" )
ColorValue( "grey" )
RGBA( 128, 128, 128, 1 ) grey
Color.Honeydew ColorValue( "#f0fff0" )
ColorValue( "Honeydew" )
RGBA( 240, 255, 240, 1 ) honeydew
Color.HotPink ColorValue( "#ff69b4" )
ColorValue( "HOTPINK" )
RGBA( 255, 105, 180, 1 ) hotpink
Color.IndianRed ColorValue( "#cd5c5c" )
ColorValue( "IndianRed" )
RGBA( 205, 92, 92, 1 ) indianred
Color.Indigo ColorValue( "#4b0082" )
ColorValue( "indigo" )
RGBA( 75, 0, 130, 1 ) indigo
Color.Ivory ColorValue( "#fffff0" )
ColorValue( "Ivory" )
RGBA( 255, 255, 240, 1 ) ivory
Color.Khaki ColorValue( "#f0e68c" )
ColorValue( "KHAKI" )
RGBA( 240, 230, 140, 1 ) khaki
Color.Lavender ColorValue( "#e6e6fa" )
ColorValue( "Lavender" )
RGBA( 230, 230, 250, 1 ) lavender
Color.LavenderBlush ColorValue( "#fff0f5" )
ColorValue( "lavenderblush" )
RGBA( 255, 240, 245, 1 ) lavenderblush
Color.LawnGreen ColorValue( "#7cfc00" )
ColorValue( "LawnGreen" )
RGBA( 124, 252, 0, 1 ) lawngreen
Color.LemonChiffon ColorValue( "#fffacd" )
ColorValue( "LEMONCHIFFON" )
RGBA( 255, 250, 205, 1 ) lemonchiffon
Color.LightBlue ColorValue( "#add8e6" )
ColorValue( "LightBlue" )
RGBA( 173, 216, 230, 1 ) lightblue
Color.LightCoral ColorValue( "#f08080" )
ColorValue( "lightcoral" )
RGBA( 240, 128, 128, 1 ) lightcoral
Color.LightCyan ColorValue( "#e0ffff" )
ColorValue( "LightCyan" )
RGBA( 224, 255, 255, 1 ) lightcyan
Color.LightGoldenRodYellow ColorValue( "#fafad2" )
ColorValue( "lightgoldenrodyellow" )
RGBA( 250, 250, 210, 1 ) lightgoldenrodyellow
Color.LightGray ColorValue( "#d3d3d3" )
ColorValue( "LightGray" )
RGBA( 211, 211, 211, 1 ) lightgray
Color.LightGreen ColorValue( "#90ee90" )
ColorValue( "lightgreen" )
RGBA( 144, 238, 144, 1 ) lightgreen
Color.LightGrey ColorValue( "#d3d3d3" )
ColorValue( "LightGrey" )
RGBA( 211, 211, 211, 1 ) lightgrey
Color.LightPink ColorValue( "#ffb6c1" )
ColorValue( "LIGHTPINK" )
RGBA( 255, 182, 193, 1 ) lightpink
Color.LightSalmon ColorValue( "#ffa07a" )
ColorValue( "LightSalmon" )
RGBA( 255, 160, 122, 1 ) lightsalmon
Color.LightSeaGreen ColorValue( "#20b2aa" )
ColorValue( "lightseagreen" )
RGBA( 32, 178, 170, 1 ) lightseagreen
Color.LightSkyBlue ColorValue( "#87cefa" )
ColorValue( "LightSkyBlue" )
RGBA( 135, 206, 250, 1 ) lightskyblue
Color.LightSlateGray ColorValue( "#778899" )
ColorValue( "LIGHTSLATEGRAY" )
RGBA( 119, 136, 153, 1 ) lightslategray
Color.LightSlateGrey ColorValue( "#778899" )
ColorValue( "LightSlateGrey" )
RGBA( 119, 136, 153, 1 ) lightslategrey
Color.LightSteelBlue ColorValue( "#b0c4de" )
ColorValue( "lightsteelblue" )
RGBA( 176, 196, 222, 1 ) lightsteelblue
Color.LightYellow ColorValue( "#ffffe0" )
ColorValue( "LightYellow" )
RGBA( 255, 255, 224, 1 ) lightyellow
Color.Lime ColorValue( "#00ff00" )
ColorValue( "LIME" )
RGBA( 0, 255, 0, 1 ) lime
Color.LimeGreen ColorValue( "#32cd32" )
ColorValue( "LimeGreen" )
RGBA( 50, 205, 50, 1 ) limegreen
Color.Linen ColorValue( "#faf0e6" )
ColorValue( "linen" )
RGBA( 250, 240, 230, 1 ) linen
Color.Magenta ColorValue( "#ff00ff" )
ColorValue( "Magenta" )
RGBA( 255, 0, 255, 1 ) magenta
Color.Maroon ColorValue( "#800000" )
ColorValue( "MAROON" )
RGBA( 128, 0, 0, 1 ) maroon
Color.MediumAquamarine ColorValue( "#66cdaa" )
ColorValue( "MediumAquamarine" )
RGBA( 102, 205, 170, 1 ) mediumaquamarine
Color.MediumBlue ColorValue( "#0000cd" )
ColorValue( "mediumblue" )
RGBA( 0, 0, 205, 1 ) mediumblue
Color.MediumOrchid ColorValue( "#ba55d3" )
ColorValue( "MediumOrchid" )
RGBA( 186, 85, 211, 1 ) mediumorchid
Color.MediumPurple ColorValue( "#9370db" )
ColorValue( "MEDIUMPURPLE" )
RGBA( 147, 112, 219, 1 ) mediumpurple
Color.MediumSeaGreen ColorValue( "#3cb371" )
ColorValue( "MediumSeaGreen" )
RGBA( 60, 179, 113, 1 ) mediumseagreen
Color.MediumSlateBlue ColorValue( "#7b68ee" )
ColorValue( "mediumslateblue" )
RGBA( 123, 104, 238, 1 ) mediumslateblue
Color.MediumSpringGreen ColorValue( "#00fa9a" )
ColorValue( "MediumSpringGreen" )
RGBA( 0, 250, 154, 1 ) mediumspringgreen
Color.MediumTurquoise ColorValue( "#48d1cc" )
ColorValue( "MEDIUMTURQUOISE" )
RGBA( 72, 209, 204, 1 ) mediumturquoise
Color.MediumVioletRed ColorValue( "#c71585" )
ColorValue( "MediumVioletRed" )
RGBA( 199, 21, 133, 1 ) mediumvioletred
Color.MidnightBlue ColorValue( "#191970" )
ColorValue( "midnightblue" )
RGBA( 25, 25, 112, 1 ) midnightblue
Color.MintCream ColorValue( "#f5fffa" )
ColorValue( "MintCream" )
RGBA( 245, 255, 250, 1 ) mintcream
Color.MistyRose ColorValue( "#ffe4e1" )
ColorValue( "MISTYROSE" )
RGBA( 255, 228, 225, 1 ) mistyrose
Color.Moccasin ColorValue( "#ffe4b5" )
ColorValue( "Moccasin" )
RGBA( 255, 228, 181, 1 ) moccasin
Color.NavajoWhite ColorValue( "#ffdead" )
ColorValue( "navajowhite" )
RGBA( 255, 222, 173, 1 ) navajowhite
Color.Navy ColorValue( "#000080" )
ColorValue( "Navy" )
RGBA( 0, 0, 128, 1 ) navy
Color.OldLace ColorValue( "#fdf5e6" )
ColorValue( "OLDLACE" )
RGBA( 253, 245, 230, 1 ) oldlace
Color.Olive ColorValue( "#808000" )
ColorValue( "Olive" )
RGBA( 128, 128, 0, 1 ) olive
Color.OliveDrab ColorValue( "#6b8e23" )
ColorValue( "olivedrab" )
RGBA( 107, 142, 35, 1 ) olivedrab
Color.Orange ColorValue( "#ffa500" )
ColorValue( "Orange" )
RGBA( 255, 165, 0, 1 ) orange
Color.OrangeRed ColorValue( "#ff4500" )
ColorValue( "ORANGERED" )
RGBA( 255, 69, 0, 1 ) orangered
Color.Orchid ColorValue( "#da70d6" )
ColorValue( "Orchid" )
RGBA( 218, 112, 214, 1 ) orchid
Color.PaleGoldenRod ColorValue( "#eee8aa" )
ColorValue( "palegoldenrod" )
RGBA( 238, 232, 170, 1 ) palegoldenrod
Color.PaleGreen ColorValue( "#98fb98" )
ColorValue( "PaleGreen" )
RGBA( 152, 251, 152, 1 ) palegreen
Color.PaleTurquoise ColorValue( "#afeeee" )
ColorValue( "PALETURQUOISE" )
RGBA( 175, 238, 238, 1 ) paleturquoise
Color.PaleVioletRed ColorValue( "#db7093" )
ColorValue( "PaleVioletRed" )
RGBA( 219, 112, 147, 1 ) palevioletred
Color.PapayaWhip ColorValue( "#ffefd5" )
ColorValue( "papayawhip" )
RGBA( 255, 239, 213, 1 ) papayawhip
Color.PeachPuff ColorValue( "#ffdab9" )
ColorValue( "PeachPuff" )
RGBA( 255, 218, 185, 1 ) peachpuff
Color.Peru ColorValue( "#cd853f" )
ColorValue( "PERU" )
RGBA( 205, 133, 63, 1 ) peru
Color.Pink ColorValue( "#ffc0cb" )
ColorValue( "Pink" )
RGBA( 255, 192, 203, 1 ) pink
Color.Plum ColorValue( "#dda0dd" )
ColorValue( "plum" )
RGBA( 221, 160, 221, 1 ) plum
Color.PowderBlue ColorValue( "#b0e0e6" )
ColorValue( "PowderBlue" )
RGBA( 176, 224, 230, 1 ) powderblue
Color.Purple ColorValue( "#800080" )
ColorValue( "PURPLE" )
RGBA( 128, 0, 128, 1 ) purple
Color.Red ColorValue( "#ff0000" )
ColorValue( "Red" )
RGBA( 255, 0, 0, 1 ) red
Color.RosyBrown ColorValue( "#bc8f8f" )
ColorValue( "rosybrown" )
RGBA( 188, 143, 143, 1 ) rosybrown
Color.RoyalBlue ColorValue( "#4169e1" )
ColorValue( "RoyalBlue" )
RGBA( 65, 105, 225, 1 ) royalblue
Color.SaddleBrown ColorValue( "#8b4513" )
ColorValue( "SADDLEBROWN" )
RGBA( 139, 69, 19, 1 ) saddlebrown
Color.Salmon ColorValue( "#fa8072" )
ColorValue( "Salmon" )
RGBA( 250, 128, 114, 1 ) salmon
Color.SandyBrown ColorValue( "#f4a460" )
ColorValue( "sandybrown" )
RGBA( 244, 164, 96, 1 ) sandybrown
Color.SeaGreen ColorValue( "#2e8b57" )
ColorValue( "SeaGreen" )
RGBA( 46, 139, 87, 1 ) seagreen
Color.SeaShell ColorValue( "#fff5ee" )
ColorValue( "SEASHELL" )
RGBA( 255, 245, 238, 1 ) seashell
Color.Sienna ColorValue( "#a0522d" )
ColorValue( "Sienna" )
RGBA( 160, 82, 45, 1 ) sienna
Color.Silver ColorValue( "#c0c0c0" )
ColorValue( "silver" )
RGBA( 192, 192, 192, 1 ) silver
Color.SkyBlue ColorValue( "#87ceeb" )
ColorValue( "SkyBlue" )
RGBA( 135, 206, 235, 1 ) skyblue
Color.SlateBlue ColorValue( "#6a5acd" )
ColorValue( "SLATEBLUE" )
RGBA( 106, 90, 205, 1 ) slateblue
Color.SlateGray ColorValue( "#708090" )
ColorValue( "SlateGray" )
RGBA( 112, 128, 144, 1 ) slategray
Color.SlateGrey ColorValue( "#708090" )
ColorValue( "slategrey" )
RGBA( 112, 128, 144, 1 ) slategrey
Color.Snow ColorValue( "#fffafa" )
ColorValue( "Snow" )
RGBA( 255, 250, 250, 1 ) snow
Color.SpringGreen ColorValue( "#00ff7f" )
ColorValue( "SPRINGGREEN" )
RGBA( 0, 255, 127, 1 ) springgreen
Color.SteelBlue ColorValue( "#4682b4" )
ColorValue( "SteelBlue" )
RGBA( 70, 130, 180, 1 ) steelblue
Color.Tan ColorValue( "#d2b48c" )
ColorValue( "tan" )
RGBA( 210, 180, 140, 1 ) tan
Color.Teal ColorValue( "#008080" )
ColorValue( "Teal" )
RGBA( 0, 128, 128, 1 ) teal
Color.Thistle ColorValue( "#d8bfd8" )
ColorValue( "THISTLE" )
RGBA( 216, 191, 216, 1 ) thistle
Color.Tomato ColorValue( "#ff6347" )
ColorValue( "Tomato" )
RGBA( 255, 99, 71, 1 ) tomato
Color.Transparent ColorValue( "#00000000" )
ColorValue( "Transparent" )
RGBA( 0, 0, 0, 0 ) transparent
Color.Turquoise ColorValue( "#40e0d0" )
ColorValue( "turquoise" )
RGBA( 64, 224, 208, 1 ) turquoise
Color.Violet ColorValue( "#ee82ee" )
ColorValue( "Violet" )
RGBA( 238, 130, 238, 1 ) violet
Color.Wheat ColorValue( "#f5deb3" )
ColorValue( "WHEAT" )
RGBA( 245, 222, 179, 1 ) wheat
Color.White ColorValue( "#ffffff" )
ColorValue( "White" )
RGBA( 255, 255, 255, 1 ) white
Color.WhiteSmoke ColorValue( "#f5f5f5" )
ColorValue( "whitesmoke" )
RGBA( 245, 245, 245, 1 ) whitesmoke
Color.Yellow ColorValue( "#ffff00" )
ColorValue( "Yellow" )
RGBA( 255, 255, 0, 1 ) yellow
Color.YellowGreen ColorValue( "#9acd32" )
ColorValue( "YELLOWGREEN" )
RGBA( 154, 205, 50, 1 ) yellowgreen