Funcións Round, RoundDown e RoundUp en Power Apps

Redondea un número.

Descripción

As funcións Round, RoundDown e RoundUp redondean un número ao número especificado de decimais:

  • Round redondea cara arriba se o seguinte díxito é un 5 ou superior. Se non, esta función redondea cara abaixo.
  • RoundDown redondea sempre ao número inferior anterior.
  • RoundUp redondea sempre ao seguinte número superior.

Se pasa un único número, o valor devolto é a versión redondeada dese número. Se pasa unha táboa dunha única columna que contén números, o valor devolto é unha táboa dunha columna única de números redondeados. Se ten unha táboa con varias columnas, pode plasmala nunha táboa dunha única columna, como traballar con táboas describe.

Sintaxe

Round( Number, DecimalPlaces )
RoundDown( Number, DecimalPlaces )
RoundUp( Number, DecimalPlaces )

  • Number: Obrigatorio. O número que se vai redondear.
  • DecimalPlaces: Obrigatorio. O número de cifras á dereita do punto decimal aos que se vai redondear. Use 0 para redondear a un número enteiro.