Atallos de teclado para aplicacións de lenzo

Nota

Os atallos de teclado poden variar segundo a disposición do teclado.

Ficheiro

Atallo Acción
CTRL + O (ou ALT + F) Abra un ficheiro.
CTRL+MAIÚS+S (ou ALT+P) Garde a aplicación cun nome diferente.
Ctrl+S Garde a aplicación co mesmo nome ou por primeira vez.
Ctrl+Maiús+P Garde a aplicación e active o diálogo de publicación.
F12 Descargue o ficheiro da aplicación (.msapp).
ALT+F Abra o menú Ficheiro.

Fita

Atallo Acción
Intro Execute o comando seleccionado.
Separador Móvase entre os comandos do separador seleccionado e logo ao seguinte separador.
ALT+I Seleccione o separador Inserir.

Edición

Atallo Acción
Ctrl+A Seleccione todo.
Ctrl+X Corte.
Ctrl+C Copie.
Ctrl+V Pegue.
Ctrl+Z Comando de desfacer.
CTRL+Y Comando de volver facer.
CTRL+M Engada unha pantalla.
CTRL+= ou CTRL+MAIÚS+= Amplíe.
CTRL+- ou CTRL+MAIÚS+- Reduza.
CTRL+0 Axuste o lenzo á páxina.
MAIÚS+INTRO Rompa unha liña nunha fórmula.

Previsualizar

Atallo Acción
F5 Abra o modo de previsualización.
Esc Peche o modo de previsualización, unha caixa de diálogo ou un panel flotante.

Lenzo

Atallo Acción
Separador Seleccione o seguinte control.
CTRL+Clic ou MAIÚS+Clic Seleccione varios obxectos á vez.
Frecha cara á dereita Desprace o control seleccionado á dereita.
Frecha cara á esquerda Desprace o control seleccionado á esquerda.
Frecha cara arriba Desprace o control seleccionado cara arriba.
Frecha cara abaixo Desprace o control seleccionado cara abaixo.

Visualización en árbore

Nota

Estes atallos requiren o panel Visualización en árbore para ter foco.

Atallo Acción
F2 Cambie o nome dun control.
Esc Cancele o cambio de nome dun control.
CTRL+G Agrupe ou desagrupe controis.
Ctrl+] Traia un control adiante.
Ctrl+[ Envíe un control cara atrás.
CTRL+MAIÚS+] Traia á fronte.
CTRL+MAIÚS+[ Envíe cara atrás.

Redimensionar

Atallo Acción
MAIÚS+frecha cara á esquerda Diminúa a largura.
CTRL+MAIÚS+Frecha cara á esquerda Diminúa a largura lixeiramente.
MAIÚS+frecha cara abaixo Diminúa a altura.
CTRL+MAIÚS+Frecha cara abaixo Diminúa a altura lixeiramente.
MAIÚS+Frecha cara á dereita Aumente a largura.
CTRL+MAIÚS+Frecha cara á dereita Aumente a largura lixeiramente.
MAIÚS+Frecha cara arriba Aumente a altura.
CTRL+MAIÚS+Frecha cara arriba Aumente a altura lixeiramente.

Formato do texto

Atallo Acción
Ctrl+B Percorra os niveis de negriña.
Ctrl+I Active ou desactive a cursiva.
Ctrl+U Engada ou elimine o subliñado.

Comportamento alternativo

Atallo Acción
ALT ou CTRL+MAIÚS 1. Antes de seleccionar un control, oculte os elementos de deseño para que poida interactuar cos controis como faría o usuario da aplicación.
2. Despois de iniciar o redimensionamento ou reposición dun control, mantendo premidas estas teclas pode anular calquera punto de axuste.

Do mesmo xeito que unha folla de cálculo de Excel, as aplicacións de lenzo están publicadas e operativas incluso cando se están a editar. Non é necesario cambiar o modo de previsualización para exercitar a aplicación, o que fai que o ciclo de edición e proba sexa moito máis rápido. Pero isto supón un problema: como podemos diferenciar a selección dun control de botóns para que se poida redimensionar da selección dun control de botóns para exercer a lóxica na nosa aplicación?

Cando estea en modo de deseño, por defecto a selección dun obxecto é para editar: mover, cambiar de tamaño, cambiar as propiedades e configurar o obxecto. Este valor predefinido pódese substituír premendo as teclas ALT ou CTRL + MAIÚS antes de iniciar a selección, o que trata a selección como se a fixera un usuario da aplicación.

Na animación seguinte, primeiro seleccione un control de botón para a súa edición. As decoracións aparecen arredor do control e a barra de fórmulas mostra a propiedade OnSelect, lista para ser editada. A continuación, sóltase o botón. Coa tecla ALT primeiro premida, o control do botón é de novo seleccionado, pero esta vez a propiedade OnSelect é avaliada e a notificación móstrase igual que se o botón estivese seleccionado nunha aplicación en execución.

A animación que mostra o efecto de comezar mantendo premida a tecla ALT selecciona un control de botón

Tamén se pode usar a tecla ALT despois de seleccionar un control para substituír os puntos de axuste para moverse e cambiar o tamaño. A seguinte animación mostra o redimensionamento dun cartón de datos dentro dun control Editar formulario. Inicialmente, o redimensionamento está restrinxido a puntos de axuste específicos. Máis tarde, sen soltar o botón do rato, a tecla ALT está premida, ademais do botón do rato. A adición da tecla ALT anula os puntos de axuste e pódese obter calquera largura co rato.

Animación que mostra o efecto de engadir a tecla ALT ao redimensionamento dun cartón de datos

Outras

Atallo Acción
F1 Abra a documentación.
Ctrl + F6 Desprácese ata o seguinte punto de referencia.
CTRL+MAIÚS+F6 Desprácese ata o anterior punto de referencia.
Maiús+F10 Abra un menú de atallo en, por exemplo, Visualización en árbore.