Elemento visual de Power Apps para Power BI

Power BI permite obter información de datos e facer unha mellor toma de decisións, mentres que Power Apps permite que todo o mundo poida construír e usar aplicacións que se conectan a datos empresariais. Co elemento visual de Power Apps, pode pasar datos sensibles ao contexto a unha aplicación de lenzo que se actualiza en tempo real mentres fai cambios no seu informe. Agora, os usuarios da súa aplicación poden obter información empresarial e realizar accións directamente dentro dos informes e taboleiros de Power BI.

Utilizar o elemento visual de Power Apps

Vexamos os pasos necesarios para usar o elemento visual de Power Apps no seu informe de Power BI.

 1. O elemento visual de Power Apps está dispoñible de xeito predeterminado no servizo de Power BI. Se está usando Power BI Desktop e non o ve, debe actualizar á última versión de Power BI Desktop.

 2. Engada o elemento visual de Power Apps ao seu informe e estableza os campos de datos asociados.

  Seleccionar datos do informe

  Pode escoller unha aplicación existente ou crear unha, pero o informe debe publicarse no servizo de Power BI e abrirse en Microsoft Edge ou Google Chrome.

 3. Se opta por crear unha aplicación, pode escoller en que ambiente creala.

  Aplicación nova ou existente

  Se opta por usar unha aplicación existente, o elemento visual solicita que abra a aplicación en Power Apps. O elemento visual configura entón os compoñentes necesarios na súa aplicación para que Power BI poida enviar datos a Power Apps.

  Se crea unha nova aplicación, Power Apps crea unha aplicación sinxela cos compoñentes necesarios xa configurados.

  Nota

  Debe crear unha nova aplicación desde o elemento visual de Power Apps no informe de Power BI para que a función PowerBIIntegration.Refresh() estea dispoñible na aplicación.

  Aplicación nova

 4. Agora en Power Apps Studio, pode usar os campos de datos que estableceu no paso 2. O obxecto PowerBIIntegration actúa como calquera outra orixe de datos só de lectura ou colección de Power Apps. Pode usar o obxecto para encher automaticamente calquera control, ou xuntar e filtrar con outras fontes de datos.

  Fómula personalizada

  Esta fórmula une datos de Power BI coa orixe de datos do cliente: LookUp(Customer,Customer_x0020_Name=First(PowerBIIntegration.Data).Customer_Name)

  O informe de Power BI e a instancia de Power Apps Studio que se lanzou compartien unha conexión de datos en directo. Mentres ambos están abertos, pode filtrar ou cambiar os datos do informe para ver que os datos actualizados se reflicten inmediatamente na súa aplicación en Power Apps Studio.

 5. Despois de completar a creación ou modificar a aplicación, garde e publique a aplicación en Power Apps para ver a súa aplicación no informe de Power BI.

 6. Unha vez que estea satisfeito cos seus cambios, asegúrese de compartir a aplicación de Power Apps cos usuarios do seu informe e logo garde o seu informe.

 7. Creou un informe no que os seus usuarios poden realizar accións ao obter información sobre os seus datos.

  Informe de traballo

  Se precisa facer cambios nunha aplicación, abra o informe en modo de edición, seleccione Máis opcións (...) no o elemento visual de Power Apps e seleccione Editar.

  Editar aplicación

Limitación do elemento visual de Power Apps

As seguintes limitacións son aplicables ao elemento visual de Power Apps:

 • O elemento visual de Power Apps non é compatible con usuarios convidados.
 • O elemento visual de Power Apps non admite a incrustación de varios niveis de Power Apps en nubes independentes. Por exemplo, incrustar un informe de Power BI co elemento visual de Power Apps nunha páxina de SharePoint ou inserir esa páxina de SharePoint nunha canle de Teams non é compatible con nubes independentes.
 • Se cambia os campos de datos asociados ao elemento visual, ten que editar a aplicación desde dentro do servizo de Power BI seleccionando os puntos suspensivos (...) e logo seleccionando Editar Se non, non se propagarán os cambios a Power Apps e a aplicación comportarase de forma inesperada.
 • O elemento visual de Power Apps non pode activar unha actualización de informes de Power BI e fontes de datos de Power BI dende dentro de Power BI Desktop. Se volve escribir datos da aplicación na mesma orixe de datos que o informe, os cambios non se verán reflectidos inmediatamente en Power BI Desktop. Os cambios reflíctense na próxima actualización programada.
 • O elemento visual de Power Apps non pode filtrar os datos nin enviar ningún dato ao informe.
 • Deberá compartir a aplicación de Power Apps separadamente do seu informe. Máis información sobre compartir aplicacións en Power Apps.
 • O servidor de informes de Power BI non é compatible co elemento visual de Power Apps.
 • Aplícanse as limitacións seguintes ao usar a función PowerBIIntegration.Refresh():
  • Debe crear unha nova aplicación desde o elemento visual de Power Apps no informe de Power BI para que esta función estea dispoñible na aplicación.
  • Debe usar unha fonte que admita DirectQuery e a conexión de datos debe crearse mediante o método DirectQuery.
 • Power Apps en Power BI Desktop proporciona datos a Power Apps Studio ao crear aplicacións pero non durante a edición. Usa Power BI Web para previsualizar os datos mentres edita aplicacións.
 • A aplicación móbil de Power BI non admite o control de micrófono en elementos visuais de Power Apps.

Nota

Recomendamos que publique o seu informe no servizo de Power BI e logo cree ou modifique as aplicacións.

Compatibilidade dos exploradores

A seguinte táboa mostra a compatibilidade dos navegadores para ver, crear e modificar as accións do elemento visual de Power Apps. Os navegadores e as accións compatibles identifícanse mediante unha marca de verificación ( ✓ ).

Explorador Visualizar Crear Modificar
Microsoft Edge
Internet Explorer 11
Google Chrome
Safari *
Mozilla Firefox
O resto de navegadores

*En Safari, ten que habilitar o seguimento cruzado de sitios (Preferencias > Privacidade, e limpar Evitar o seguimento cruzado do sitio) para ver o elemento visual de Power Apps.

Compatibilidade da accesibilidade

Para navegar polo elemento visual de Power Apps mediante o teclado, siga estes pasos:

 1. Centre a selección no Informe de Power BI para o elemento visual de Power Apps que queira.
 2. Use a tecla tabulador no teclado ata resaltar o elemento visual.
 3. Use a tecla Ctrl + dereita para acceder ao elemento visual.
 4. Use a tecla no tabulador do teclado ata que se seleccione o compoñente do elemento visual que desexa.

Para obter máis información, consulte a Documentación sobre acesibilidade de Power BI

Pasos seguintes