Buscar no contido de ficheiros anexos

Pode utilizar o anexo de notas para incluír ficheiros descargables nos artigos da base de coñecemento. Tamén pode utilizar ficheiros web para crear unha páxina de preguntas máis frecuentes con contido descargable.

Pode configurar o seu portal para permitir aos usuarios do portal buscar dentro do contido dos anexos de artigos da base de coñecemento. Isto axuda aos usuarios a atopar a información que estean a buscar.

Nos artigos da base de coñecemento, os anexos de notas co indéxanse co prefixo definido. Nos ficheiros web, indéxanse os anexos de notas máis recentes.

Para indexar os anexos, debe crear a seguinte configuración de sitio e definir o valor como Verdadeiro:

Configuración do sitio Descrición
Search/IndexNotesAttachments Indica se debería indexarse o contido de anexos de notas nos artigos da base de coñecemento e os ficheiros web. Por defecto, está definido como Falso.
KnowledgeManagement/DisplayNotes Indica se se indexan os anexos dos artigos da base de coñecemento. Por defecto, está definido como Falso.

Nota

Só se poden buscar os ficheiros que están anexados a artigos de knowledge. Os ficheiros que están anexada a ficheiros web non son pescudables.

Cando se busca un termo, os resultados da busca tamén inclúen os anexos. Se o termo de busca se corresponde cun anexo de notas, tamén se fornece a ligazón ao artigo da base de coñecemento correspondente. Para ver os anexos descargables, seleccione Descargas en Tipo de rexistro no panel da esquerda. Para modificar a etiqueta Descargas, edite o fragmento de código Search/Facet/Downloads. Por defecto, o valor defínese como Descargas.

Descargar anexo

Nota

Actualizar configuracións do portal

Se xa tiña un portal antes de abril de 2018 e actualizou o seu portal á versión máis recente, debe utilizar as configuracións seguintes para ter a mesma experiencia de usuario que con unha instalación nova do portal.

Fragmentos de contido

Para modificar a etiqueta que se mostra nos resultados da busca para anotacións e ficheiros web, cree un fragmento de código de contido Search/Facet/Downloads e, a seguir, defina o valor conforme sexa necesario. O valor predefinido é Descargas.

Ficheiros web

Agora pode indexarse o contido dos ficheiro anexos asociados a ficheiros de web. Pode actualizar os ficheiros web para que os ficheiros CSS e os ficheiros de imaxe (por exemplo, bootstrap.min.css, theme.css e homehero.jpg) sexan excluídos da busca.

 1. Abra a Aplicación de Xestión do portal e vaia a Portais > Ficheiros web.
 2. Abra o ficheiro que desexa excluír da busca.
 3. En Varios, seleccione Si no Excluír da busca.

Modelos web

O modelo web Busca por refinamento progresivo - Modelo de resultados revísase para mostrar ficheiros asociados aos artigos da base de coñecemento como elementos principais dos resultados da busca cunha ligazón ao artigo relacionado. Debe actualizar o modelo web Busca por refinamento progresivo - Modelo de resultados á seguinte orixe:

{% assign openTag = '{{' %}
{% assign closingTag = '}}' %}
{%raw%}
 <script id=search-view-results type=text/x-handlebars-template>
  {{#if items}}
  <div class=page-header>
   <h3>{%endraw%}{{openTag}} stringFormat {{ resx.Search_Results_Format_String }} firstResultNumber lastResultNumber itemCount {{closingTag}}{%raw%}
   <em class=querytext>{{{query}}}</em>
   {{#if isResetVisible}}
    <a class="btn btn-default btn-sm facet-clear-all" role="button" title="{%endraw%}{{ snippets['Search/Facet/ClearConstraints'] | default: res['Search_Filter_Clear_All'] }}{%raw%}" tabIndex="0">{%endraw%}{{ snippets['Search/Facet/ClearConstraints'] | default: res['Search_Filter_Clear_All'] }}{%raw%}</a>
   {{/if}}
   </h3>
  </div>
  <ul>
  {{#each items}}
   <li>
   <h3><a title={{title}} href={{url}}>{{#if parent}}<span class=glyphicon glyphicon-file pull-left text-muted aria-hidden=true></span>{{/if}}{{title}}</a></h3>
   <p class=fragment>{{{fragment}}}</p>
   {{#if parent}}
    <p class=small related-article>{%endraw%}{{ resx.Related_Article }}{%raw%}: <a title={{parent.title}} href={{parent.absoluteUrl}}>{{parent.title}}</a></p>
   {{/if}}
   <ul class=note-group small list-unstyled>
    {{#if relatedNotes}}
    {{#each relatedNotes}}
     <li class=note-item>
     {{#if isImage}}
     <a target=_blank title={{title}} href={{absoluteUrl}}><span class=glyphicon glyphicon-file aria-hidden=true></span>&nbsp;{{title}}</a>
     {{else}}
     <a title={{title}} href={{absoluteUrl}}><span class=glyphicon glyphicon-file aria-hidden=true></span>&nbsp;{{title}}</a>
     {{/if}}
     <p class=fragment text-muted>{{{fragment}}}</p>
     </li>
    {{/each}}
    {{/if}}
   </ul>
   </li>
  {{/each}}
  </ul>
  {{else}}
  <h2>{%endraw%}{{ resx.Search_No_Results_Found }}{%raw%}<em class=querytext>{{{query}}}</em>
   {{#if isResetVisible}}
   <a class="btn btn-default btn-sm facet-clear-all" role="button" title="{%endraw%}{{ snippets['Search/Facet/ClearConstraints'] | default: res['Search_Filter_Clear_All'] }}{%raw%}" tabIndex="0">{%endraw%}{{ snippets['Search/Facet/ClearConstraints'] | default: res['Search_Filter_Clear_All'] }}{%raw%}</a>
   {{/if}}
  </h2>
  {{/if}}
 </script>
{%endraw%}

Configuracións do sitio

Debe engadir o valor \_logicalname:annotation~0.9^0.25 á configuración do sitio Busca/Consulta. Despois de engadilo, o valor debe ser o seguinte:

+(@Query) \_title:(@Query) \_logicalname:knowledgearticle~0.9^0.3 \_logicalname:annotation~0.9^0.25 \_logicalname:adx_webpage~0.9^0.2 -\_logicalname:adx_webfile~0.9 adx_partialurl:(@Query) \_logicalname:adx_blogpost~0.9^0.1 -\_logicalname:adx_communityforumthread~0.9

Para configurar as facetas como anotacións de grupo asociadas a artigos da base de coñecemento e ficheiros web nunha única faceta, edite o nome de configuración do sitio Search/RecordTypeFacetsEntities e anexe ;Downloads:annotation,adx_webfile ao seu valor.

Para permitir que os anexos asociados a artigos da base de coñecemento aparezan no portal e nos resultados da busca, edite a configuración do sitio de KnowledgeManagement/DisplayNotes e defina o valor como Verdadeiro. A configuración do sitio KnowledgeManagement/NotesFilter contén un valor de prefixo debe prefixarse no campo de texto de nota nas notas; só aparecerán no portal as notas co valor de prefixo especificado. Por defecto, o valor é *WEB*, pero pode modificalo mediante a configuración do sitio.

Para activar o indexado de ficheiros anexos de asociados ás notas, cree a configuración do sitio Search/IndexNotesAttachments e defina o valor como Verdadeiro.