Transferir datos do hospital ao sistema rexional

Microsoft ofrécelle as seguintes solucións para resposta de emerxencia:

 • A Solución de resposta de emerxencias hospitalarias permítelle recompilar datos para o ter coñecemento da situación relacionada coas camas e recursos dispoñibles, pacientes relacionados coa COVID-19, persoal e altas pendentes a nivel hospitalario.

 • A Solución de resposta e supervisión de emerxencias do goberno rexional permítelle recompilar datos para o ter coñecemento da situación relacionada coas camas e recursos dispoñibles, pacientes relacionados coa COVID-19, persoal e altas pendentes a nivel de organización sanitaria rexional. Cada hospital baixo a xurisdición da organización rexional pode enviar os seus datos mediante o portal da organización rexional, que tamén forma parte da Solución de resposta e seguimento de emerxencias do goberno rexional.

Os clientes da solución de resposta de emerxencias hospitalarias poden transferir os seus datos hospitalarios ás organizacións médicas rexionais que dispoñen da solución de resposta e supervisión de emerxencias do goberno rexional.

A solución lista para usar usa o Protocolo de transferencia de ficheiros seguros (SFTP) como mecanismo de transmisión de datos. Os clientes poden usar outras formas de transferir datos a/desde estas solucións, como por exemplo importando e exportando datos como ficheiros CSV e empregando servizos web para interactuar mediante programas con datos de Common Data Service, que é o almacén de datos subxacente para estas solucións.

Este artigo ofrece información sobre como usar SFTP para facer a transferencia de datos.

Como ocorre a transferencia de datos?

Así se realiza a transferencia de datos:

 1. Os hospitais poden publicar os seus datos da solución hospitalaria, como información sobre camas, recursos, equipos e persoal, nun cartafol dun servidor SFTP aloxado pola súa organización médica rexional. Os hospitais poden publicar datos baixo demanda ou poden planificalos.

 2. Os datos do hospital publicados no cartafol do servidor SFTP descárganse automaticamente na solución rexional e úsanse para crear rexistros de datos respectivos (camas, recursos, equipos e persoal) para o hospital na solución rexional.

Requisitos previos

Estes son os requisitos previos para que a transferencia de datos funcione correctamente.

 • Servidor SFTP: a organización sanitaria rexional debe ter configurado un servidor SFTP cun cartafol para cada hospital no servidor SFTP onde o hospital poida publicar os seus datos. O hospital debe obter as credenciais da organización sanitaria rexional para conectarse ao cartafol no servidor SFTP.
  Para obter información sobre como crear un servidor SFTP, consulte SFTP en Azure

 • Nome curto de CDC: cada rexistro de recurso e tipo de persoal debe ter o valor Nome curto de CDC. Pode crear e xestionar estes rexistros na Aplicación de administrador de solucións hospitalarias e rexionais.

 • Número DOH: cada rexistro de Instalación debe ter un valor de Número DOH válido. Pode crear e xestionar estes rexistros na Aplicación de administrador de solucións hospitalarias e rexionais.

Configurar as súas solucións para a transferencia de datos

Os administradores de TI deben realizar algúns pasos para configurar a transferencia de datos desde a solución de resposta de emerxencia do hospital ao servidor SFTP e desde o servidor SFTP á solución de seguimento e vixilancia de emerxencia do goberno rexional.

Paso 1: Crear conexións

Os sistemas hospitalarios e rexionais usan fluxos de Power Automate para transferir datos entre as solucións de hospital/rexionais e o servidor SFTP. Neste paso, crearemos conexións para Common Data Service e SFTP que se empregarán por parte de fluxos para a transferencia de datos.

Este paso é necesario tanto para solucións hospitalarias como rexionais.

Importante

Asegúrese de crear conexións no seu contorno de Power Apps antes de instalar o as solucións de resposta ante emerxencias rexionais e de hospital ou actualizar á última versión. Isto permitirá aforrar moitos pasos despois e permitirá instalar fluxos como parte destas solucións.

 1. Inicie sesión en Power Apps.

 2. Na esquina superior dereita, seleccione o seu centro hospitalario ou rexional.

 3. No panel de navegación da esquerda, expanda Datos e seleccione Conexións.

 4. Seleccione Nova conexión e escriba Common Data Service na caixa de busca.

 5. Nos resultados da busca, seleccione + xunto ao conector de Common Data Service para engadir unha conexión.

  Conector de Common Data Service

 6. Na pantalla seguinte, seleccione Crear. Seleccione ou especifique as credenciais para crear o conector. Ao autenticar correctamente, crearase a súa conexión.

 7. Seleccione Nova conexión e escriba Common Data Service na caixa de busca.

 8. Nos resultados da busca, seleccione + xunto ao conector de Common Data Service (contorno actual) para engadir unha conexión.

 9. Na pantalla seguinte, seleccione Crear. Seleccione ou especifique as credenciais para crear o conector. Ao autenticar correctamente, crearase a súa conexión.

 10. Seleccione Nova conexión e escriba SFTP na caixa de busca.

 11. Nos resultados da busca, seleccione + xunto ao conector de SFTP - SSH para engadir unha conexión.

  Conector de SFTP

 12. Na caixa de diálogo de SFTP - SSH, proporcione as credenciais para conectarse ao cartafol do servidor SFTP. Estes detalles xa os proporcionaría a súa organización sanitaria rexional como se mencionou anteriormente na sección Requisitos previos.

 13. Seleccione Crear. Power Apps valida os detalles da conexión e, ao autenticar con éxito, crea unha conexión SFTP.

Ao final deste paso, debería ter tres conexións: dúas para Common Data Service e unha para SFTP.

Paso 2: activar fluxos para a publicación de datos a SFTP (Hospital)

Este paso debe realizalo os administradores da solución de resposta de emerxencia do hospital despois de instalar a solución.

Neste paso activaremos os seguintes fluxos que publicarán datos revisados da solución hospitalaria no servidor SFTP nun horario establecido e baixo demanda:

 • Publicar datos do censo de camas
 • Publicar datos da COVID
 • Publicar datos para todas as instalacións
 • Publicar datos de necesidades de equipos
 • Publicar actualizacións de persoal
 • Publicar detalles de elementos de recursos
 • Actualizar o censo de sincronización
 • Actualizar necesidades de equipos de sincronización

Para activar estes fluxos:

 1. Inicie sesión en Power Automate.

 2. No panel esquerdo, seleccione Solucións. Na lista de solucións, seleccione Solución de resposta de emerxencia hospitalaria para abrir a solución.

 3. Na solución, filtre por Fluxo para atopar todos os fluxos.

  Todos os fluxos

 4. Seleccione un nome do fluxo para abrir a definición do fluxo. Por exemplo, seleccione Publicar datos do censo de camas.

 5. Seleccione Editar na barra de ferramentas e verifique as conexións incrustadas para este fluxo. Estas deberían ser as mesmas conexións que creou anteriormente.

 6. Seleccione Gardar para gardar os cambios e seleccione Acender.

 7. Repita os pasos 4-6 para outros fluxos enumerados anteriormente.

Se ten algún problema traballando cos fluxos, probe a facer a Resolución de problemas dun fluxo.

Paso 3: especifique o horario de publicación de datos (Hospital)

O fluxo de Publicar datos para todas as instalacións contén a información sobre o calendario de publicación de datos. Pode definir o calendario de recorrencia cando o fluxo se executará automaticamente e publicar os datos que revisou e marcou como listos para publicarse.

 1. Inicie sesión en Power Automate.

 2. No panel esquerdo, seleccione Solucións. Na lista de solucións, seleccione Solución de resposta de emerxencia hospitalaria para abrir a solución.

 3. Na solución, busque "Publicar datos para". O fluxo Publicar datos para todas as instalacións aparece no resultado da busca.

  Fluxo de publicar datos para todas as instalacións

 4. Seleccione o nome do fluxo para abrir a definición do fluxo e logo seleccione Editar na barra de ferramentas.

 5. Na definición do fluxo, seleccione Recorrencia e logo seleccione Editar.

  Actualizar o calendario de recorrencia da publicación de datos

 6. Especifique o calendario de recorrencia da publicación de datos.

  Actualizar o calendario de recorrencia da publicación de datos

 7. Seleccione Gardar para gardar as modificacións.

Paso 4: active o fluxo para extraer datos do hospital desde SFTP (rexional)

Este paso deben realizalo os administradores da solución de resposta e vixilancia da resposta de emerxencia do goberno rexional.

Neste paso activaremos o fluxo Crear rexistro cando se cree un ficheiro na localización de SFTP que creará automaticamente un rexistro para o hospital na solución rexional baseándose nos datos cargados do sistema hospitalario no servidor SFTP.

Importante

Para que cada hospital que se rexistre cunha organización rexional para enviar datos, os administradores rexionais terán que levar a cabo unha das seguintes medidas para asegurarse de que cada hospital sexa copiado desde o servidor SFTP na solución rexional:

 • Copie datos de todos os hospitais nun único cartafol do servidor SFTP para activar o fluxo Crear rexistro cando se cree un ficheiro na localización SFTP para copiar todos os datos.

 • Cree unha copia do fluxo Crear rexistro cando se cree un ficheiro na localización SFTP para cada hospital que se rexistre con eles para enviar datos e, en cada instancia de fluxo, cambie a ruta do cartafol do servidor SFTP segundo o hospital. Amosarémoslle como facelo máis tarde nesta sección.

 1. Inicie sesión en Power Automate.

 2. No panel esquerdo, seleccione Solucións. Na lista de solucións, seleccione Solución de resposta de emerxencia rexional para abrir a solución.

 3. Na solución, filtre por Fluxo para atopar todos os fluxos.

  Fluxos na aplicación

 4. Seleccione o fluxo Crear rexistro cando se cree un ficheiro na localización SFTP para abrir a definición de fluxo.

 5. Verifique as conexións incrustadas para este fluxo. Estas deberían ser as mesmas conexións que creou anteriormente.

 6. Seleccione Gardar para gardar os cambios e seleccione Acender.

 7. Se os administradores rexionais esperan datos de varios hospitais almacenados en diferentes cartafoles no servidor SFTP, poden crear copias do fluxo Crear rexistro cando se cree un ficheiro na localización SFTP para crear un para cada hospital e actualizar o nome do cartafol SFTP de maneira correspondente na instancia do fluxo copiado. Para facer isto:

  1. Seleccione Gardar como na barra de ferramentas para crear unha copia do fluxo.

  2. Cambie o nome do fluxo de maneira correspondente e gárdeo. Este fluxo estará dispoñible en Os meus fluxos.

  3. Seleccione o fluxo para abrilo para a súa edición. Seleccione Editar na barra de ferramentas.

  4. Seleccione Cando se engade ou modifica un ficheiro e selecciona o valor adecuado no campo Cartafol:

   Editar o fluxo

 8. Seleccione Gardar para gardar os cambios e seleccione Acender.

Revisar e publicar datos en SFTP

Despois de que o seu administrador informático configure a solución para a transferencia de datos desde a solución hospitalaria, pode empregar a aplicación baseada en modelos de Revisar e publicar datos para revisar os datos e marcala como rematada para publicarse no cartafol do servidor SFTP.

 1. Inicie sesión en Power Apps.

 2. Na esquina superior dereita, seleccione o seu centro hospitalario.

 3. Seleccione Aplicacións no panel de navegación esquerdo e logo seleccione a aplicación Revisar e publicar datos.

 4. Na aplicación figuran todas as instalacións. Seleccione unha instalación da que queiras revisar os datos e publicalos. Isto abrirá o rexistro de instalacións.

  Revisión de instalacións

 5. Desprácese ata a páxina para revisar os seguintes datos para a túa instalación: censo de camas, estatísticas da COVID, necesidades de equipos, rastrexo de artigos e actualizacións de persoal. Se é necesario, actualice os datos das grades e logo seleccione a icona de gardar para gardar os seus cambios.

  Actualizar valores

 6. Unha vez revisados, pode seleccionar unha fila de datos e seleccionar Marca como completos. Seleccione Aceptar na caixa de diálogo de confirmación para completar a acción.

  O estado de revisión do rexistro cambia a Completado.

  Revisión completada

Os fluxos programados recollerán os elementos completados para publicalos no cartafol SFTP que configurou anteriormente (Paso 3: Especifique o horario de publicación de datos (Hospital)).

Publicar datos manualmente

O fluxo programado publica datos nun momento determinado, pero que ocorre se quere publicar manualmente ou inmediatamente os datos despois de revisalos.

 1. Na aplicación Revisar e publicar datos, seleccione o rexistro que desexa publicar no Historial publicado do panel esquerdo. Amosaranse todos os datos publicados para a entidade seleccionada. Se desexa ver os rexistros activos da entidade, use o selector de visualización.

  Revisión completada

 2. Neste caso, publicaremos os datos que revisamos na sección anterior. Polo tanto, seleccione a vista Censo de camas activas, seleccione a fila marcada como rematada e logo seleccione Fluxo > Publicar datos do censo de camas.

  Executar fluxo manualmente

 3. Na seguinte pantalla, revise que as conexións sexan válidas e seleccione Continuar.

  Executar fluxo manualmente

 4. Na pantalla seguinte, seleccione Executar fluxo. Aparecerá unha mensaxe que indica que a execución do fluxo comezou con éxito e como pode supervisar o progreso.

Problemas e comentarios