docs.microsoft.com - תנאי שימוש

# קבלת התנאים.

השירותים המסופקים על-ידי Microsoft כפופים לתנאי השימוש הבאים (“תנאי שימוש”). Microsoft שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש בכל עת ללא הודעה מוקדמת. ניתן לסקור את הגירסה העדכנית ביותר של תנאי השימוש על-ידי לחיצה על קישור ההיפר-טקסט “תנאי שימוש” הממוקם בחלק התחתון של דפי האינטרנט שלנו.

לראש הדף

# תיאור השירות

בכל רשת נכסי האינטרנט שלה, Microsoft מספקת לך גישה למגוון משאבים, כולל תיעוד, כלים למפתחים, אזורי הורדות, פורומים לתקשורת ומידע על מוצרים (ביחד “שירותים”). השירותים, כולל עדכונים, שיפורים, תכונות חדשות ו/או תוספת של נכסי אינטרנט חדשים, כפופים לתנאי השירות.

לראש הדף

# הגבלת שימוש אישי ולא מסחרי

למעט כאשר צוין אחרת, השירותים מיועדים לשימושך האישי והבלתי מסחרי. אינך רשאי להעביר או למכור כל מידע, תוכנות, מוצרים או שירותים שהושגו מהשירותים ללא הסכמה מוקדמת בכתב מ- Microsoft.

לראש הדף

# פרטיות והגנה על פרטים אישיים

עיין ב[הצהרת הפרטיות] (https://privacy.microsoft.com/he-il/privacystatement) כדי לקבל הסברים ביחס לאיסוף הפרטים האישיים שלך ולשימוש בהם.

לראש הדף

# הודעה ספציפית לתוכנות הזמינות באתר אינטרנט זה

כל תוכנה הזמינה להורדה מהשירותים (“תוכנה”) היא עבודה מוגנת בזכויות יוצרים של Microsoft ו/או של ספקיה. השימוש בתוכנה כפוף לתנאים של הסכם הרשיון למשתמש קצה, אם קיים, הנלווה לתוכנה או כלול בתוכה (”הסכם רשיון“). למשתמש קצה לא תהיה אפשרות להתקין כל תוכנה שהסכם רשיון נלווה אליה או כלול בה, אלא אם כן יסכים תחילה לתנאי הסכם הרשיון. קבצי Script או קוד של צד שלישי שאתר אינטרנט זה מקשר או מפנה אליהם מורשים לשימושך על-ידי הצד השלישי שקוד זה נמצא בבעלותו, ולא על-ידי Microsoft.

התוכנה זמינה להורדה לשימושם של משתמשי קצה בלבד, בהתאם להסכם הרשיון. כל שכפול או הפצה חוזרת של התוכנה שאינם תואמים להסכם הרשיון, אסורים באופן מפורש על-פי חוק, ועלולים להביא לתביעות אזרחיות ופליליות ולעונשים כבדים. המפרים הוראה זו יועמדו לדין במידת החומרה המרבית האפשרית.

מבלי להגביל את האמור לעיל, העתקה או שכפול של התוכנה לשרת אחר או למיקום אחר כלשהו לצורך שכפול או הפצה נוספים אסורים באופן מפורש, אלא אם כן שכפול או הפצה חוזרת מעין אלה הותרו במפורש בהסכם הרשיון הנלווה לאותה תוכנה.

התוכנה מסופקת עם אחריות, אם בכלל, בהתאם לתנאי הסכם הרשיון בלבד. ‏‫למעט כפי שהותר בהסכם הרשיון, MICROSOFT CORPORATION מסירה בזאת כל אחריות ותנאים אחרים ביחס לתוכנה, לרבות כל אחריות ותנאי סחירות, בין במפורש, מכללא או על-פי חוק, להתאמה למטרה מסוימת, לבעלות ולאי-הפרה.‬ לנוחיותך, Microsoft עשויה לספק כלים וכלי שירות לשימוש ו/או הורדה, כחלק מהשירותים או בתוך מוצרי התוכנה שהיא מספקת. MICROSOFT אינה ערבה ביחס למידת דיוק התוצאות או הפלט שיתקבלו כתוצאה מהשימוש בכלים ובכלי שירות אלה. יש לכבד את זכויות הקניין הרוחני של אחרים בעת שימוש בכלים ובכלי השירות הזמינים כחלק מהשירותים או במוצרי התוכנה של MICROSOFT.

מקרא זכויות מוגבלות. כל תוכנה הניתנת להורדה מהשירותים, עבור או בשם ארצות הברית של אמריקה, סוכנויותיה ו/או ארגוני הסיוע שלה (“ממשלת ארה"ב”), מסופקת עם זכויות מוגבלות. שימוש, שכפול או גילוי על-ידי ממשלת ארה"ב כפופים להגבלות כפי שנקבעו בתת-פיסקה (c)(1)(ii) של הפיסקה Rights in Technical Data and Computer Software (זכויות בנתונים טכניים ובתוכנות מחשב) ב-DFARS 252.227-7013 או בתת-פיסקאות (c)(1) ו-(2) של הפיסקה Commercial Computer Software - Restricted Rights (תוכנות מחשב מסחריות - זכויות מוגבלות) ב- 48 CFR 52.227-19, לפי המקרה החל. היצרן הוא Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399.

לראש הדף

# הודעה ספציפית למסמכים הזמינים באתר אינטרנט זה

מסמכי תיעוד מסוימים עשויים להיות כפופים לתנאי רשיון מפורשים, בנוסף לתנאים הכללים כאן. במקרה של התנגשות בין התנאים, יחולו תנאי הרשיון המפורשים.

Microsoft ו/או ספקיה מסירים כל אחריות לגבי ההתאמה של המידע הכלול במסמכים ושל פריטים גרפיים קשורים המתפרסמים כחלק מהשירותים לכל מטרה שהיא. כל המסמכים והפריטים הגרפיים הקשורים מסופקים “כפי שהם”, ללא אחריות מכל סוג שהוא. MICROSOFT ו/או ספקיה מסירה בזאת כל אחריות, חיובים ותנאים אחרים ביחס למידע זה, לרבות כל אחריות ותנאי סחירות, במפורש, מכללא או על-פי חוק, להתאמה למטרה מסוימת, לבעלות ולאי-הפרה. בשום מקרה לא יישאו Microsoftו/או ספקיה באחריות לכל נזק מיוחד, עקיף, תוצאתי או כל נזק שהוא הנובע מאובדן שימוש, נתונים או רווחים, בין במסגרת פעולה חוזית, רשלנית או פעולת נזיקין אחרת, הנובעת מתוך או הקשורה לשימוש במידע הזמין מתוך השירותים או לביצועי מידע זה.

המסמכים והפריטים הגרפיים הקשורים המתפרסמים בשירותים עשויים להכיל אי-דיוקים טכניים או שגיאות טיפוגרפיות. מעת לעת נוספים שינויים למידע הכלול בזאת. Microsoft ו/או ספקיה רשאים לערוך בכל עת שיפורים ו/או שינויים במוצרים ו/או בתוכניות המתוארים בזאת.

לראש הדף

# הודעות ביחס לתוכנה, למסמכים ולשירותים הזמינים באתר אינטרנט זה

בשום מקרה Microsoft ו/או ספקיה לא יישאו באחריות לכל נזק מיוחד, עקיף, תוצאתי או כל נזק שהוא הנובע מאובדן שימוש, נתונים או רווחים, בין אם במסגרת פעולה חוזית, רשלנית או פעולת נזיקין אחרת, הנובעת מתוך או הקשורה לשימוש בתוכנה ובמסמכים או לביצועי התוכנה והמסמכים, למתן או אי-מתן שירותים, או למידע הכלול בשירותים.

לראש הדף

# חשבון, סיסמה ואבטחה של חברים

אם אחד מהשירותים מחייב פתיחת חשבון, עליך להשלים את הליך הרישום על-ידי אספקת מידע עדכני, שלם ומדויק כמתבקש בטופס ההרשמה הרלוונטי. בנוסף, יהיה עליך לבחור סיסמה ושם משתמש. אתה נושא באחריות הבלעדית לשמירת הסודיות של הסיסמה והחשבון שלך. יתר על כן, האחריות על כל הפעילויות המתרחשות במסגרת החשבון שלך מוטלת עליך בלבד. אתה מסכים להודיע ל- Microsoft באופן מיידי על כל שימוש לא מורשה בחשבונך, או על כל הפרת אבטחה אחרת. Microsoft לא תישא באחריות לכל אובדן העשוי להיגרם לך כתוצאה משימוש של אדם אחר בסיסמתך או בחשבונך, בין בידיעתך ובין אם לאו. עם זאת, אתה עשוי לשאת באחריות עבור נזקים הנגרמים על-ידי Microsoft או צד אחר עקב שימוש של אדם אחר בחשבון או בסיסמה שלך. אינך רשאי להשתמש בחשבון של אדם אחר בכל עת, ללא רשותו של מחזיק החשבון.

לראש הדף

# ללא שימוש בלתי חוקי או אסור

כתנאי לשימושך בשירותים, לא תשתמש בשירותים לכל מטרה בלתי חוקית או אסורה לפי תנאים והודעות אלה. אינך רשאי להשתמש בשירותים בכל דרך שעשויה לפגוע בהם, להוציאם מכלל פעולה, להעמיס עליהם יתר על המידה או לגרום נזק לשרת כלשהו של Microsoft או לרשתות המחוברות לשרת כלשהו של Microsoft, או להפריע לשימוש ולהנאה משירותים אלה של כל צד אחר. אינך רשאי לנסות לקבל גישה לא מורשית לאף אחד מהשירותים, לחשבונות אחרים, למערכות מחשב או לרשתות המחוברות לשרת כלשהו של Microsoft או לאחד מהשירותים על-ידי פריצה למחשבים, כריית סיסמאות או בכל אמצעי אחר. אינך רשאי להשיג או לנסות להשיג חומרים או מידע בכל אמצעי שלא הפך לזמין באופן מכוון דרך השירותים.

לראש הדף

# שימוש בשירותים

השירותים עשויים לכלול שירותי דואר אלקטרוני, שירותי לוחות הודעות, אזורי צ'אט, קבוצות חדשות, פורומים, קהילות, דפי אינטרנט אישיים, לוחות שנה, אלבומי תמונות, תיקיות קבצים ו/או התקני הודעות או תקשורת אחרים שמטרתם לאפשר לך לקיים תקשורת עם אחרים (כל אחד בנפרד נקרא “שירות תקשורת” וביחד “שירותי תקשורת”). אתה מסכים להשתמש בשירותי התקשורת אך ורק לשם הצבה, שליחה וקבלה של הודעות וחומרים הולמים, וכן, כאשר רלוונטי, קשורים לשירות התקשורת הספציפי. לשם דוגמה בלבד, ולא לשם הגבלה, אתה מסכים כי בעת שימוש בשירותי התקשורת, לא:

 • תשתמש בשירותי התקשורת בהקשר של סקרים, תחרויות, סכימות של פירמידה, מכתבי שרשרת, דואר זבל, הצפת קבוצות דיון או כל הודעה משוכפלת או הודעה שלא התבקשה מראש (מסחרית או אחרת).
 • תשמיץ, תגדף, תטריד, תעקוב אחר, תאיים או תפר באופן אחר את זכויותיהם המשפטיות (כגון הזכות לפרטיות ולפרסום) של אחרים.
 • תפרסם, תציב, תטען, תחלק או תפיץ כל נושא, שם, חומר או מידע בלתי הולמים, גסים, משמיצים, מגונים, לא מהוגנים או בלתי חוקיים.
 • תטען, או תהפוך לזמינים באופן אחר, קבצים המכילים תמונות, צילומים, תוכנות או חומר אחר המוגן על-ידי חוקי קניין רוחני, כולל, לשם דוגמה, אך לא לשם הגבלה, חוקי זכויות יוצרים או חוקי סימנים מסחריים (או על-ידי חוקי פרטיות או פרסום), אלא אם בבעלותך הזכויות או הפיקוח על הזכויות לחומר זה, או אם קיבלת את כל ההסכמה הנדרשת לעשות זאת.
 • תשתמש בכל חומר או מידע, ובכלל זה תמונות או צילומים, ההופכים לזמינים באמצעות השירותים בכל אופן שיפר זכויות יוצרים, סימן מסחרי, פטנט, סוד מסחרי או זכויות קנייניות אחרות של צד כלשהו.
 • תטען קבצים המכילים וירוסים, סוסים טרויאניים, תולעים, פצצות זמן, רכיבי Cancelbot, קבצים פגומים או כל תוכנה או תוכניות דומות אחרות העלולות לפגוע בפעולת מחשב של אדם אחר או ברכושו של אחר.
 • תפרסם או תציע למכור או לקנות טובין או שירותים לכל מטרה עסקית, אלא אם שירותי תקשורת שכאלה מתירים במפורש הודעות מסוג זה.
 • תוריד אף קובץ שהוצב על-ידי משתמש אחר של שירות תקשורת אשר ידוע לך, או אמור להיות ידוע לך בגדר הסביר, שלא ניתן להעתיקו, להציגו, לבצעו ו/או להפיצו באופן חוקי בצורה זו.
 • תסלף או תמחק מידע של ניהול זכויות יוצרים, כגון ייחוס למחבר, הודעות משפטיות או הודעות מתאימות אחרות, מינויי בעלות או תוויות של מקור התוכנה או חומר אחר הכלול בקובץ שנטען.
 • תגביל או תמנע מאף משתמש אחר את השימוש וההנאה משירותי התקשורת.
 • תפר אף קוד התנהגות או קווים מנחים אחרים העשויים לחול על שירות תקשורת מסוים.
 • תקצור או תאסוף מידע בכל אמצעי אחר אודות אחרים, כולל כתובות דואר אלקטרוני.
 • תפר חוקים או תקנות ישימים.
 • תיצור זהות בדויה למטרת הטעיית אחרים.
 • תשתמש, תוריד או תעתיק באופן אחר, או תספק (בתשלום או ללא תשלום) לאדם או לישות כלשהם מדריך של המשתמשים בשירותים או כל מידע אחר הקשור למשתמשים או לשימוש, או כל חלק ממנו.

ל- Microsoft אין כל מחויבות לפקח על שירותי התקשורת. עם זאת, Microsoft שומרת לעצמה את הזכות לסקור חומר המוצב בשירותי התקשורת ולהסיר חומרים לפי שיקול דעתה הבלעדי. Microsoft שומרת לעצמה את הזכות לסיים את הגישה שלך לחלק משירותי התקשורת או לכולם בכל עת, ללא הודעה, מכל סיבה שהיא.

Microsoft שומרת לעצמה את הזכות לחשוף בכל עת כל מידע, כפי שנראה ל- Microsoft נחוץ, כדי למלא חוק או תקנה ישימים, הליך משפטי או בקשה ממשלתית, או כדי לערוך, לסרב להציב או להסיר מידע או חומר כלשהו, בכללו או בחלקו, לפי שיקול דעתה הבלעדי של Microsoft.

נקוט תמיד משנה זהירות בעת מסירת מידע אישי הניתן לזיהוי אודות עצמך או אודות ילדיך בשירותי תקשורת כלשהם. Microsoft אינה מפקחת על התוכן, ההודעות או המידע הקיימים בשירותי התקשורת ואינה מאשרת אותם, ולכן, Microsoft מסירה מעצמה מפורשות כל אחריות ביחס לשירותי התקשורת ולכל פעולה הנובעת מההשתתפות שלך בשירותי תקשורת כלשהם. מנהלים ומארחים אינם משמשים כדוברים מוסמכים של Microsoft ודעותיהם אינן משקפות בהכרח את אלה של Microsoft.

חומרים הנטענים בשירותי התקשורת עשויים להיות כפופים להגבלות המוצבות בשירותים אלה ביחס לשימוש, העתקה ו/או הפצה; במקרה שאתה מוריד חומרים אלה, אתה אחראי לציית להגבלות מסוג זה.

לראש הדף

# חומרים הניתנים ל- Microsoft או מוצבים באתר אינטרנט כלשהו של Micosoft.

Microsoft אינה טוענת לבעלות על החומרים שאתה מספק ל- Microsoft (ובכלל זה משוב והצעות) או מציב, טוען, שולח כקלט או שולח לשירותים כלשהם, או לשירותים המשויכים להם, לשם סקירה על-ידי הציבור הרחב, או על-ידי חברי קהילות ציבוריות או פרטיות, (כל פעולה כזו נקראת “שליחה” וביחד “חומרים שנשלחו”). עם זאת, על-ידי הצבה, טעינה, הזנת קלט, אספקה או שליחה (“הצבה”) של החומר ששלחת, אתה מעניק ל- Microsoft, לחברות המסונפות לה ולבעלי רשיון משנה הכרחיים רשות להשתמש בחומר ששלחת בהקשר של הפעלת עסקי האינטרנט שלהם (כולל, ללא הגבלה, כל שירותי Microsoft), כולל, ללא הגבלה, זכויות הרשיון ל: העתקה, הפצה, שידור, הצגה בפומבי, ביצוע בפומבי, שכפול, עריכה, תרגום ועיצוב מחדש של החומר ששלחת; פרסום שמך בהקשר לחומר ששלחת; וכן, הזכות להעברת זכויות אלה ברשיון משנה לכל ספק של השירותים.

לא ישולם כל פיצוי ביחס לשימוש בחומר ששלחת, כפי שהותנה בזאת. Microsoft אינה מחויבת להציב או להשתמש בחומרים שאתה עשוי לשלוח והיא רשאית להסיר כל חומר שתשלח בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

על-ידי הצבת חומר ששלחת, אתה נושא באחריות לכך שאתה הבעלים או שיש לך השליטה על כל הזכויות הנוגעות לחומר ששלחת כמתואר בתנאי שימוש אלה, כולל, ללא הגבלה, כל הזכויות הדרושות לך כדי לספק, להציב, לטעון, להזין כקלט או לשלוח את החומרים שתשלח.

בנוסף לאחריות ולמצג המפורטים לעיל, על-ידי הצבת חומרים שנשלחו הכוללים תמונות, צילומים או איורים, או פריטים גרפיים מבחינות אחרות, בכללן או בחלקן (“תמונות”), אתה נושא באחריות ומציג ש: (א) אתה הבעלים של זכויות היוצרים של תמונות מסוג זה, או שבעלי זכויות היוצרים של תמונות מסוג זה העניק לך הרשאה לשימוש בתמונות שכאלה או בכל תוכן ו/או תמונות הכלולים בתמונות מסוג זה בהתאם לאופן ולמטרת השימוש שאתה עושה בהן וכפי שהותר בצורה אחרת בתנאי שימוש ובשירותים אלה, (ב) ברשותך הזכויות הדרושות להענקת הרשיונות ורשיונות המשנה המתוארים בתנאי שימוש אלה, וש- (ג) כל אדם המתואר בתמונות מסוג זה, אם בכלל, נתן את הסכמתו לשימוש בתמונות כמפורט בתנאי שימוש אלה, כולל, לשם דוגמה בלבד ולא לשם הגבלה, ההפצה, ההצגה בפומבי והשכפול של תמונות כאלה. על-ידי הצבת תמונות אתה מעניק (א) לכל חברי הקהילה הפרטית שלך (עבור כל התמונות הללו הזמינות לחברי קהילה פרטית מעין זו), ו/או (ב) לציבור הרחב (עבור כל התמונות הללו הזמינות בכל מקום בשירותים ולא בקהילה פרטית), הרשאה להשתמש בתמונות שלך בהקשר לשימוש, כפי שהותר על-ידי תנאי שימוש אלה, בכל אחד מהשירותים, כולל, לשם דוגמה בלבד ולא לשם הגבלה, יצירת הדפסות ומתנות הכוללות תמונות שכאלה), וכולל, ללא הגבלה, רשיון כלל עולמי, פטור מתמלוגים, שאינו בלעדי, לביצוע: העתקה, הפצה, שידור, הצגה בפומבי, ביצוע בפומבי, שכפול, עריכה, תרגום ועיצוב מחדש של התמונות שלך מבלי לצרף את שמך לתמונות כאלה, והזכות להעביר זכויות אלה ברשיון משנה לכל ספק של השירותים. ההרשאות שהוענקו ביחס לתמונות במשפטים הקודמים יפוגו ברגע שתסיר לחלוטין תמונות אלה מהשירותים בתנאי שפקיעת תוקף זו לא תשפיע על אף רשיון שניתן בהקשר לתמונות שכאלה לפני הזמן שבו הסרת לחלוטין תמונות אלה. לא ישולם כל פיצוי ביחס לשימוש בתמונות שלך.

לראש הדף

# הודעות ונוהלים להגשת תביעות על הפרת זכויות יוצרים

בהתאם לפרק 17, חוק ארה"ב, סעיף 512(c)(2), יש לשלוח הודעות על טענות להפרת זכויות יוצרים לסוכן המיועד של ספק השירות. כל פנייה שאינה קשורה לנוהל הבא לא תיענה.

ראה [הודעות ונהלים להגשת תביעות על הפרת זכויות יוצרים] (http://www.microsoft.com/info/cpyrtinfrg.aspx) בכתובת.

לראש הדף

# קישורים לאתרי צד שלישי

הקישורים באזור זה יובילו אותך אל מחוץ לאתר של Microsoft. האתרים המקושרים אינם תחת פיקוחה של Microsoft ו- Microsoft אינה אחראית לתוכן של אף אתר מקושר, או של אף קישור הכלול באתר מקושר, או לשינויים או עדכונים שבוצעו באתרים אלה. Microsoft אינה אחראית לשידורי אינטרנט או לכל צורת שידור אחרת המתקבלת מאתרים מקושרים. Microsoft מספקת לך קישורים אלה לנוחיותך בלבד, וכלילת קישור כלשהו אינה מעידה על תמיכת Microsoft באותו אתר.

לראש הדף

# מדיניות בנוגע לשליחת רעיונות ללא הזמנה

Microsoftאו עובדיה אינם מקבלים ואינם מתייחסים לרעיונות שהתקבלו מבלי שהתבקשו, ובכלל זה רעיונות עבור מסעות פרסום חדשים, מסעות קידום מכירות חדשים, טכנולוגיות או מוצרים חדשים, תהליכים, חומרים, תוכניות שיווק או שמות מוצר חדשים. נא הקפד לא לשלוח יצירות אמנות, דוגמאות, הדגמות או עבודות מקוריות אחרות. מטרתה הבלעדית של מדיניות זו היא מניעת אי-הבנות או מחלוקות פוטנציאליות במקרים שבהם מוצרים או אסטרטגיות שיווק של Microsoft עשויים להיראות דומים לרעיונות שנשלחו ל- Microsoft. מסיבה זו, נא הימנע מלשלוח ל- Microsoft או לאדם כלשהו ב- Microsoft רעיונות שלא התבקשו מראש. אם, על אף בקשתנו שלא לשלוח אלינו רעיונות וחומרים, בכל זאת תשלח אותם, עליך להבין כי Microsoft אינה ערבה לכך שרעיונותיך וחומריך יטופלו כסודיים או קנייניים.

לראש הדף