Upotreba postavki za upravljanje kontrolama za zaštitu privatnosti za Office za MacUse preferences to manage privacy controls for Office for Mac

Počevši od verzije 16.28 sustava Office za Mac, postoje nove postavke preferenci kojima se omogućuje kontrola nad postavkama povezanima sa sljedećim:Starting with Version 16.28 of Office for Mac, there are new preference settings that allow you to control settings related to the following:

 • Dijagnostički podaci koji se prikupljaju i šalju Microsoftu o klijentskom softveru sustava Office koji se upotrebljava.Diagnostic data that is collected and sent to Microsoft about Office client software being used.

 • Povezana iskustva koja se koriste funkcijom utemeljenoj na oblaku da bi vama i vašim korisnicima ponudila poboljšane značajke sustava Office.Connected experiences that use cloud-based functionality to provide enhanced Office features to you and your users.

Osim toga, tu je i nova postavka preferenci koja se odnosi na dijalog Potrebne podatkovne obavijesti za Microsoft AutoUpdate (MAU).In addition, there is a new preference setting related to a Required Data Notice dialog for Microsoft AutoUpdate (MAU).

Dodatne informacije o dijagnostičkim podacima i povezanim iskustvima potražite u članku Pregled kontrola zaštite privatnosti.For more information about diagnostic data and connected experiences, see Overview of privacy controls.

Napomena

Postavke preferenciSetting preferences

Te su nove postavke značajke CFPreference API-ja kompatibilne i mogu se postaviti s pomoću defaults naredbe u terminalu ili se primijeniti s pomoću profila za konfiguraciju ili poslužitelja za upravljanje mobilnim uređajima (MDM).These new preference settings are CFPreferences API compatible and can be set using the defaults command in Terminal, or enforced through a Configuration Profile or Mobile Device Management (MDM) server. Prilikom provedbe preferenci korisnici ne mogu promijeniti vrijednosti, a sve će se kontrole u aplikaciji prikazati onemogućenima.When the preferences are enforced, the user cannot change the values, and any in-app controls will appear disabled.

Napomena

Možete koristiti i servis za pravilnike u oblaku sustava Office i sljedećih pet postavki pravilnika:You can also use the Office cloud policy service and these 5 policy settings:

 • Konfiguriranje razine dijagnostičkih podataka o klijentskom softveru koje Office šalje MicrosoftuConfigure the level of client software diagnostic data sent by Office to Microsoft
 • dopusti korištenje povezanih iskustava koja analiziraju sadržaj u sustavu Office Allow the use of connected experiences in Office that analyze content
 • dopusti korištenje povezanih iskustava koja preuzimaju internetski sadržaj u sustavu Office Allow the use of connected experiences in Office that download online content
 • dopusti korištenje dodatnih neobaveznih povezanih iskustava u sustavu OfficeAllow the use of additional optional connected experiences in Office
 • Dopusti korištenje povezanih iskustava u sustavu OfficeAllow the use of connected experiences in Office

Dodatne informacije o upotrebi servisa za pravilnike u oblaku sustava Office potražite u članku Pregled servisa pravilnika u oblaku sustava Office.For more information on using the Office cloud policy service, see Overview of the Office cloud policy service.

Postavka preferenci za dijagnostičke podatkePreference setting for diagnostic data

Dijagnostički podaci koriste se da bi Office uvijek bio siguran i ažuran, kao i radi otkrivanja, dijagnosticiranja i otklanjanja problema te poboljšavanja proizvoda.Diagnostic data is used to keep Office secure and up-to-date, detect, diagnose and remediate problems, and also make product improvements. Dodatne informacije potražite u članku Dijagnostički podaci koje Microsoft 365 Apps za velike tvrtke šalje Microsoftu.For more information, see Diagnostic data sent from Microsoft 365 Apps for enterprise to Microsoft.

Preference DomainPreference Domain com.microsoft.office
TipkaKey DiagnosticDataTypePreference
Vrsta podatakaData Type NizString
Moguće vrijednostiPossible values BasicDiagnosticData (time se razina postavlja na Obvezno)BasicDiagnosticData (this sets the level to Required)
FullDiagnosticData (time se razina postavlja na Neobvezno)FullDiagnosticData (this sets the level to Optional)
ZeroDiagnosticData (time se razina postavlja na Nijedno)ZeroDiagnosticData (this sets the level to Neither)
DostupnostAvailability 16.28 i novija16.28 and later

Počevši s novim instalacijama verzije 16.30, ako ne postavite tu preferencu, Microsoftu se šalju samo obavezni dijagnostički podaci ako su korisnici s pretplatom na Office 365 (ili Microsoft 365) prijavljeni pomoću računa tvrtke ili obrazovne ustanove ili ako korisnici imaju licencirane verzije sustava Office 2019 za Mac.Starting with new installations of Version 16.30, if you don't set this preference, only required diagnostic data is sent to Microsoft if users with an Office 365 (or Microsoft 365) subscription are signed in with a work or school account or if users have a volume licensed version of Office 2019 for Mac. Osim toga, ti korisnici ne mogu promijeniti razinu dijagnostičkih podataka bez obzira na to kako postavite tu preferencu.Also, these users can't change the level of diagnostic data regardless of how you set this preference.

Napomena

 • Ako instalirate verziju 16,28 ili 16,29 te ne postavljate tu preferencu, Microsoftu se šalju neobavezni i obavezni dijagnostički podaci.If you install Version 16.28 or 16.29 and you don't set this preference, both optional and required diagnostic data is sent to Microsoft. Ako ste zatim nadogradili na verziju 16.30 ili noviju, Microsoftu će se i dalje slati neobavezni i obavezni dijagnostički podaci, osim ako ne koristite tu preferencu da biste postavili neku drugu vrijednost.If you then upgrade to Version 16.30 or later, both optional and required diagnostic data is still sent to Microsoft, unless you use this preference to set a different value.
 • Ako postavite tu preferencu, primjenjivat će se i na verzije 1.00.217856 i novije Teams za Mac,i na verziju 16.28 i novije verzije Skype za tvrtke za Mac.If you set this preference, it also will apply to Version 1.00.217856 and later of Teams for Mac and to Version 16.28 and later of Skype for Business for Mac.

Za druge korisnike, kao što su privatni korisnici s pretplatom na Office 365 (ili Microsoft 365), šalju se samo obavezni dijagnostički podaci, osim ako korisnik odabere i slanje neobaveznih dijagnostičkih podataka odlaskom na Preference > Privatnost.For other users, such as home users with an Office 365 (or Microsoft 365) subscription, only required diagnostic data is sent, unless the user chooses to also send optional diagnostic data by going to Preferences > Privacy.

Postavka preferenci za povezana iskustva kojima se analizira vaš sadržajPreference setting for connected experiences that analyze your content

Povezana iskustva koja analiziraju vaš sadržaj iskustva su koja koriste vaš sadržaj iz sustava Office da bi vam ponudila preporuke dizajna, prijedloge za uređivanje, uvide u podatke i slične značajke.Connected experiences that analyze your content are experiences that use your Office content to provide you with design recommendations, editing suggestions, data insights, and similar features. Na primjer, PowerPoint Designer ili Istraživač u programu Word.For example, PowerPoint Designer or Researcher in Word. Popis tih povezanih iskustava potražite u članku Povezana iskustva u sustavu Office.For a list of these connected experiences, see Connected experiences in Office.

Preference DomainPreference Domain com.microsoft.office
TipkaKey OfficeExperiencesAnalyzingContentPreference
Vrsta podatakaData Type BooleovBoolean
Moguće vrijednostiPossible values TRUE (omogućeno)TRUE (enabled)
FALSE (onemogućeno)FALSE (disabled)
DostupnostAvailability 16.28 i novija16.28 and later

Ako ne postavite tu preferencu, povezana iskustva kojima se analizira sadržaj dostupna su korisnicima.If you don't set this preference, connected experiences that analyze content are available to users.

Ako korisnik ima pretplatu na Office 365 (ili Microsoft 365) te se prijavi pomoću računa poduzeća ili obrazovne ustanove ili ako ima licenciranu verziju sustava Office 2019 za Mac, ne može isključiti povezana iskustva koja analiziraju sadržaj.If the user has an Office 365 (or Microsoft 365) subscription and is signed in with a work or school account or if the user has a volume licensed version of Office 2019 for Mac, then the user can't turn off connected experiences that analyze content.

Za druge korisnike, kao što su korisnici s pretplatom na Office 365 (ili Microsoft 365), korisnik može odabrati isključivanje povezanih iskustava kojima se analizira sadržaj odlaskom na Preference > Privatnost.For other users, such as home users with an Office 365 (or Microsoft 365) subscription, the user can choose to turn off connected experiences that analyze content by going to Preferences > Privacy.

Postavka preferenci za povezana iskustva kojima se preuzima internetski sadržajPreference setting for connected experiences that download online content

Povezana iskustva koja preuzimaju internetski sadržaj iskustva su koja omogućuju pretraživanje i preuzimanje internetskih sadržaja – uključujući predloške, slike, 3D modele, videozapise i referentne materijale – radi poboljšavanja vaših dokumenata.Connected experiences that download online content are experiences that allow you to search and download online content including templates, images, 3D models, videos, and reference materials to enhance your documents. Na primjer, predlošci sustava Office ili alat za brz početak rada s programom PowerPoint.For example, Office templates or PowerPoint QuickStarter. Popis tih povezanih iskustava potražite u članku Povezana iskustva u sustavu Office.For a list of these connected experiences, see Connected experiences in Office.

Preference DomainPreference Domain com.microsoft.office
TipkaKey OfficeExperiencesDownloadingContentPreference
Vrsta podatakaData Type BooleovBoolean
Moguće vrijednostiPossible values TRUE (omogućeno)TRUE (enabled)
FALSE (onemogućeno)FALSE (disabled)
DostupnostAvailability 16.28 i novija16.28 and later

Ako ne postavite tu preferencu, povezana iskustva kojima se preuzima internetski sadržaj dostupna su korisnicima.If you don't set this preference, connected experiences that download online content are available to users.

Ako korisnik ima pretplatu na Office 365 (ili Microsoft 365) te se prijavi pomoću računa tvrtke ili obrazovne ustanove ili ako ima licenciranu verziju sustava Office 2019 za Mac, ne može isključiti povezana iskustva koja preuzimaju internetski sadržaj.If the user has an Office 365 (or Microsoft 365) subscription and is signed in with a work or school account or if the user has a volume licensed version of Office 2019 for Mac, then the user can't turn off connected experiences that download online content.

Za druge korisnike, kao što su privatni korisnici s pretplatom na Office 365 (ili Microsoft 365), korisnik može odabrati isključivanje povezanih iskustava koja preuzimaju internetski sadržaj odlaskom na Preference > Privatnost.For other users, such as home users with an Office 365 (or Microsoft 365) subscription, a user can choose to turn off connected experiences that download online content by going to Preferences > Privacy.

Postavka preferenci za neobavezna povezana iskustvaPreference setting for optional connected experiences

Osim prethodno spomenutih povezanih iskustava postoje i neka neobvezna povezana iskustva za koja korisnicima možete omogućiti da im pristupaju upotrebom računa poduzeća ili ustanove, koji se ponekad naziva račun poduzeća ili račun obrazovne ustanove.In addition to the connected experiences mentioned above, there are some optional connected experiences that you may choose to allow your users to access with their organization account, which is sometimes referred to as a work or school account. Na primjer, značajke povezane uz LinkedIn u pomoćniku za životopis u programu Word ili Traka vremenske prognoze u programu Outlook, koja se koristi servisom MSN Vrijeme.For example, the LinkedIn features of the Resume Assistant in Word or the Weather Bar in Outlook, which uses MSN Weather. Dodatne primjere potražite u članku Pregled neobveznih povezanih iskustava za Office.For more examples, see Overview of optional connected experiences in Office.

Preference DomainPreference Domain com.microsoft.office
TipkaKey OptionalConnectedExperiencesPreference
Vrsta podatakaData Type BooleovBoolean
Moguće vrijednostiPossible values TRUE (omogućeno)TRUE (enabled)
FALSE (onemogućeno)FALSE (disabled)
DostupnostAvailability 16.28 i novija16.28 and later

Ako ne postavite tu preferencu, neobavezna povezana iskustva dostupna su korisnicima s pretplatom na Office 365 (ili Microsoft 365) prijavljenima pomoću računa tvrtke ili obrazovne ustanove ili korisnicima koji imaju licencirane verzije sustava Office 2019 za Mac.If you don't set this preference, optional connected experiences are available to users with an Office 365 (or Microsoft 365) subscription that are signed in with a work or school account or users who have a volume licensed version of Office 2019 for Mac. Ako niste postavili tu preferencu na FALSE, ti korisnici mogu odabrati isključivanje neobaveznih povezanih iskustava odlaskom na Preference > Privatnost.Unless you have set this preference to FALSE, these users can choose to turn off optional connected experiences by going to Preferences > Privacy.

Za druge korisnike, kao što su privatni korisnici s pretplatom na Office 365 (ili Microsoft 365), ne postoji opcija isključivanja neobaveznih povezanih iskustava.For other users, such as home users with an Office 365 (or Microsoft 365) subscription, there isn't an option to turn off optional connected experiences.

Postavka preferenci za većinu povezanih iskustavaPreference setting for most connected experiences

Tu preferencu možete upotrijebiti kako biste kontrolirali je li većina povezanih iskustava dostupna vašim korisnicima.You can use this preference to control whether most connected experiences are available to your users.

Preference DomainPreference Domain com.microsoft.office
TipkaKey ConnectedOfficeExperiencesPreference
Vrsta podatakaData Type BooleovBoolean
Moguće vrijednostiPossible values TRUE (omogućeno)TRUE (enabled)
FALSE (onemogućeno)FALSE (disabled)
DostupnostAvailability 16.28 i novija16.28 and later

Ako ne postavite tu preferencu, sva su povezana iskustva dostupna vašim korisnicima, osim ako ste postavili neku od drugih preferenci za povezana iskustva koja su prethodno navedena, kao na primjer OfficeExperiencesAnalyzingContentPreference.If you don't set this preference, all connected experiences are available to your users, unless you have set one of the other preferences for connected experiences previously mentioned, such as OfficeExperiencesAnalyzingContentPreference.

Na primjer, ako ovu preferencu postavite na FALSE, sljedeće vrste povezanih iskustava neće biti dostupne vašim korisnicima:For example, if you set this preference to FALSE, the following types of connected experiences won't be available to your users:

 • iskustva koja analiziraju sadržajExperiences that analyze your content
 • iskustva koja preuzimaju internetski sadržajExperiences that download online content
 • neobavezna povezana iskustvaOptional connected experiences

Usto, ako podesite ovu preferencu na FALSE, isključuje se i većina drugih povezanih iskustava, kao što su suautorstvo i internetski prostor za pohranu datoteka.In addition, if you set this preference to FALSE, most other connected experiences are also turned off, such as co-authoring and online file storage. Popis tih drugih povezanih iskustava potražite u članku Povezana iskustva u sustavu Office.For a list of these other connected experiences, see Connected experiences in Office.

No čak i ako podesite ovu preferencu naFALSE, ostat će dostupna ograničena funkcionalnost sustava Office, kao što je sinkronizacija poštanskog sandučića u programu Outlook, pa će Teams i Skype za tvrtke i dalje funkcionirati.But even if you set this preference to FALSE, limited Office functionality will remain available, such as synching a mailbox in Outlook, and Teams and Skype for Business will continue to work. Ključni servisi, poput servisa za licenciranje, koji potvrđuje da imate ispravnu licencu za korištenje sustava Office, također će ostati dostupni.Essential services, such as the licensing service that confirms that you’re properly licensed to use Office, will also remain available.

Ako korisnik ima pretplatu na Office 365 (ili Microsoft 365) te se prijavi pomoću računa tvrtke ili obrazovne ustanove ili ako ima licenciranu verziju sustava Office 2019 za Mac, ne može isključiti većinu povezanih iskustava.If the user has an Office 365 (or Microsoft 365) subscription and is signed in with a work or school account or if the user has a volume licensed version of Office 2019 for Mac, then the user can't turn off most connected experiences.

Za druge korisnike, kao što su privatni korisnici s pretplatom na Office 365 (ili Microsoft 365), korisnik može odabrati isključivanje većine povezanih iskustava odlaskom na Preference > Privatnost.For other users, such as home users with an Office 365 (or Microsoft 365) subscription, a user can choose to turn off most connected experiences by going to Preferences > Privacy.

Postavka preferenci u dijalogu potrebne podatkovne obavijesti za Microsoft AutoUpdatePreference setting for the Required Data Notice dialog for Microsoft AutoUpdate

Prvi put kada se pokrene verzija 4.12 ili novija programa Microsoft AutoUpdate (MAU), korisnici će vidjeti dijalog Potrebne podatkovne obavijesti kojim im se omogućuju informacije o podacima iz MAU-a koji se šalju Microsoftu.The first time Version 4.12 or later of Microsoft AutoUpdate (MAU) is launched, users will see a Required Data Notice dialog which provides them with information about what data from MAU is sent to Microsoft.

Ako ne želite da korisnici vide dijalog Potrebne podatkovne obavijesti za Microsoft AutoUpdate, možete postaviti sljedeću preferencu.If you don't want your users to see this Required Data Notice dialog for Microsoft AutoUpdate, you can set the following preference. Bez obzira na to koju vrijednost postavite, dijalog se neće prikazati vašim korisnicima.Regardless of which value you set, the dialog won't be shown to your users.

Preference DomainPreference Domain com.microsoft.autoupdate2
TipkaKey AcknowledgedDataCollectionPolicy
Vrsta podatakaData Type NizString
Moguće vrijednostiPossible values RequiredDataOnly
RequiredAndOptionalData
DostupnostAvailability 4.12 i novija4.12 and later

Ako vašim korisnicima dopustite da vide ovaj dijalog, kada korisnik odabereU redu, vrijednostRequiredDataOnly zapisuje se u AcknowledgedDataCollectionPolicy i dijalog se više ne prikazuje korisniku.If you let your users see this dialog, then when the user chooses OK, the value RequiredDataOnly is written to AcknowledgedDataCollectionPolicy and the dialog is not shown to the user again.