Pregled neobaveznih povezanih iskustava za OfficeOverview of optional connected experiences in Office

Napomena

Popis proizvoda sustava Office obuhvaćenih ovim informacijama o zaštiti privatnosti potražite u članku Kontrole za zaštitu privatnosti dostupne za proizvode Office.For a list of Office products covered by this privacy information, see Privacy controls available for Office products.

Ako imate račun tvrtke ili obrazovne ustanove, administrator u vašoj tvrtki ili ustanovi možda vam je dao mogućnost upotrebe barem jednog servisa koji se oslanja na oblak (tzv. „neobaveznog povezanog iskustva”) prilikom upotrebe aplikacija sustava Office kao što su Word ili Excel, obuhvaćenih sustavom Microsoft 365 Apps za velike tvrtke (prethodni naziv: Office 365 ProPlus).If you have a work or school account, your organization's admin may have provided you with the ability to use one or more cloud-backed services (also referred to as "optional connected experiences") while using the Office apps, like Word or Excel, that are included with Microsoft 365 Apps for enterprise (previously named Office 365 ProPlus). Ti su servisi koji se oslanjaju na oblak neobavezni.These cloud-backed services are optional. Na vama je hoćete li ih koristiti.Whether you use them is up to you. Oni vam se stavljaju na raspolaganje pod uvjetima Microsoftovog ugovora o pružanju usluga i izjave o zaštiti privatnosti.They are provided to you under the terms of the Microsoft Services Agreement and privacy statement. U nekim se slučajevima mogu primjenjivati i drugi uvjeti.In some cases, other terms may also apply. U ovom su članku popisani servisi koji se oslanjaju na oblak te se dodatno objašnjavaju uvjeti njihovog korištenja i opisuje kako ih u bilo kojem trenutku možete uključiti ili isključiti.This article lists the cloud-backed services, further explains their terms of use, and describes how you can turn them off or on at any time.

Napomena

Ako ste administrator, pogledajte članak Administratorske kontrole za neobavezna povezana iskustva.If you're an admin, see Admin controls for optional connected experiences.

Ako koristite te servise, na koje uvjete korištenja morate pristati?If you use these services, what terms of use do you need to agree to?

Važno je znati da ti neobavezni servisi koji se oslanjaju na oblak nisu obuhvaćeni licencom vaše tvrtke ili ustanove s Microsoftom.It is important to know that these optional cloud-backed services are not covered by your organization's license with Microsoft. Oni se licenciraju izravno vama.Instead, they are licensed directly to you. Korištenjem tih neobaveznih servisa koji se oslanjaju na oblak prihvaćate i uvjete Microsoftovog ugovora o pružanju usluga i izjave o zaštiti privatnosti.By using these optional cloud-backed services, you also agree to the terms of the Microsoft Services Agreement and privacy statement. Ovisno o servisu koji koristite, mogu se primjenjivati i dodatni uvjeti.Depending on which service you use, additional terms may also apply. U većini slučajeva nema naknade za korištenje tih servisa.In most cases, there is no fee to use these services. Ako se primjenjuje naknada (kao što može biti slučaj s nekim dodacima koje možete preuzeti putem trgovine sustava Office), dobit ćete jasnu informaciju prije nego što ih počnete koristiti.If a fee does apply (as may be the case with some add-ins available to you for download through Office Store), you will be clearly informed prior to use.

Iskustva koja se oslanjaju na BingExperiences that rely on Bing

Neke servise koji se oslanjaju na oblak omogućuje Microsoft Bing.Some cloud-backed services are powered by Microsoft Bing. Microsoft Bing zaseban je poslovni projekt u odnosu na Microsoft 365 Apps za velike tvrtke, a Microsoft njime upravlja neovisno o sustavu Microsoft 365 Apps za velike tvrtke.Microsoft Bing is a separate business to Microsoft 365 Apps for enterprise and is managed independently of Microsoft 365 Apps for enterprise by Microsoft. Ovo su iskustva koja on omogućuje u aplikacijama sustava Office obuhvaćenim sustavom Microsoft 365 Apps za velike tvrtke: 3D karte, Grafikoni s kartom, Umetanje internetskih slika, Umetanje internetskih 3D modela, Alat za brz početak rada s programom PowerPoint, Istraživač, Pametno traženje i alat za provjeru sličnosti (značajka redaktora).The experiences it powers in Office apps included with Microsoft 365 Apps for enterprise are: 3D Maps, Map Charts, Insert Online Pictures, Insert Online 3D Models, PowerPoint QuickStarter, Researcher, Smart Lookup, and similarity checker (a feature of Editor).

Bing omogućuje sljedeća iskustva u programu Outlook za iOS i Android:Bing powers the following experiences in Outlook for iOS and Android:

  • Prijedlozi za mjesta: Kada dodate javni prostor sa adresom ulice u stavku kalendara, i puna adresa će se uključiti u polje Mjesto.Location suggestions: When you add a public place with a street address to a calendar item, the full street address is included in the Location field.
  • Zanimljivi kalendari: Možete se pretplatiti na kalendare za omiljene sportske timove ili TV emisije.Interesting Calendars: You can subscribe to calendars about your favorite sports teams or TV shows.
  • Vrijeme putovanja na kartici SlijediVaš sljedeći nadolazeći događaj bit će sažet na vrhu mape ulazna pošta u kartici pod nazivomSlijedi.Travel time in Up Next: Your next upcoming event will be summarized at the top of your email inbox in a card called Up Next. U aplikaciji Outlook za Android, ovo iskustvo zahtijeva Bing karte kako bi se osiguralo procijenjeno vrijeme putovanja.In Outlook for Android, this experience requires Bing Maps to provide estimated travel time.

Ta iskustva koja se oslanjaju na Bing vam se licenciraju pod uvjetima Microsoftovog ugovora o pružanju usluga te su obuhvaćena izjavom o zaštiti privatnosti.These experiences that rely on Bing are licensed to you under the terms of the Microsoft Services Agreement and covered by the privacy statement. Svi upiti za pretraživanje koje uputite tvrtki ili ustanovi sustava Microsoft 365 Apps za velike tvrtke prilikom korištenja tih servisa šalju se u Microsoft Bing.Any search queries you provide to the Microsoft 365 Apps for enterprise organization while using these services are sent to Microsoft Bing. Tvrtka Bing ne povezuje ih s vama.They are not linked to you by the Bing organization.

Iskustva koja se oslanjaju na LinkedInExperiences that rely on LinkedIn

Pomoćnik za životopis nudi iskustvo u programu Word koje se oslanja na LinkedIn.Resume Assistant provides an experience in Word that is powered by LinkedIn. On daje ideje za vaš životopis.It delivers ideas for your resume. LinkedIn je zasebna tvrtka u vlasništvu Microsofta.LinkedIn is a different company that is owned by Microsoft. Ako koristite pomoćnik za životopis, LinkedIn korisnički ugovor i pravila o privatnosti primjenjuju se uz Microsoftov ugovor o uslugama i izjavu o privatnosti.If you use Resume Assistant, the LinkedIn user agreement and privacy policy apply in addition to the Microsoft Services Agreement and privacy statement. Svi upiti za pretraživanje koje uputite tvrtki ili ustanovi sustava Microsoft 365 Apps za velike tvrtke prilikom korištenja tih servisa šalju se u LinkedIn.Any search queries you provide to the Microsoft 365 Apps for enterprise organization while using these services are sent to LinkedIn. Tvrtka LinkedIn ne povezuje ih s vama.They are not linked to you by the LinkedIn organization. Ne morate imati račun na servisu LinkedIn da biste koristili taj servis koji se oslanja na oblak.You do not need to have a LinkedIn account to use this cloud-backed service.

Napomena: vašim se postavkama o zaštiti privatnosti ne upravlja iskustvima koja od vas traže povezivanje računa za LinkedIn s Microsoftovim računom tvrtke ili obrazovne ustanove.Note: Your privacy settings do not control experiences that require you to connect your LinkedIn account to your Microsoft work or school account. Da biste upravljali takvim iskustvima (npr. informacije o servisu LinkedIn na kartici profila u programu Outlook), pročitajte članak LinkedIn u Microsoftovim aplikacijama i servisima.To control these types of experiences (such as the LinkedIn information on a profile card in Outlook), see LinkedIn in Microsoft apps and services.

Iskustva koja se oslanjaju na druge internetske servise u vlasništvu Microsofta i/ili servise u vlasništvu trećih stranaExperiences that rely on other Microsoft-owned online services and/or services owned by third-parties

Pomoć > Obratite se podršciHelp > Contact Support

Da biste u programu Outlook za iOS i Android prijavili probleme i povezali se s timom za podršku pomoću Postavki > Pomoć i povratne informacije > Obratite se službi za podršku.On Outlook for iOS and Android, you can report issues and connect with our support team through Settings > Help & Feedback > Contact Support. Za ovo iskustvo potreban je Microsoftov servis pod nazivom PowerLift te se primjenjuju odredbe Microsoftovog ugovora o pružanju usluga i Microsoftove izjave o zaštiti privatnosti.This experience requires a Microsoft owned service called PowerLift, and the terms of the Microsoft Services Agreement and Microsoft privacy statement apply.

Pomoć > Predložite značajkuHelp > Suggest a Feature

Predlaganje značajke iskustvo je koje omogućuje slanje ideja vezanih uz vašu upotrebu programa Outlook ili Excel.Suggest a Feature is an experience that allows you to submit your ideas regarding your use of Outlook or Excel. Prijedlozi se šalju izravno servisu treće strane pod nazivom UserVoice.Your suggestions are provided directly to a third-party service called UserVoice. Ako ideje šaljete pomoću značajke Predložite značajku, primjenjuju se uvjeti pružanja usluga i pravilnik o zaštiti privatnosti koje propisuje UserVoice.If you submit ideas using Suggest a Feature, the terms of service and privacy policy of UserVoice will apply.

Umetanje internetskog videozapisaInsert online video

Umetanje internetskog videozapisa omogućuje umetanje videodatoteka u dokument.Insert Online Video allows you to insert video files into your document. Iskustvo umetanja internetskog videozapisa podliježe Microsoftovom ugovoru o pružanju usluga i izjavi o zaštiti privatnosti.The insert online video experience is subject to the Microsoft Services Agreement and privacy statement. Mogu se primjenjivati i dodatni uvjeti korištenja ako pristupate sadržajima iz drugih izvora.Additional terms of use may apply if you access content from third-party sources. Na primjer, kada se povežete sa servisom YouTube, primjenjuju se njegovi uvjeti korištenja i izjava o zaštiti privatnosti.For example, when you connect to YouTube, its terms of use and privacy statement will apply. Microsoft će možda u budućnosti dodati druge dobavljače videomaterijala.Microsoft may add other providers of video material in the future.

Microsoftov program za izvješćivanje o pogreškama (MERP)Microsoft Error Reporting Program (MERP)

MERP se povezuje sa servisom Watson.microsoft.com da bi poslao dijagnostičke podatke kada se sruše klijentske aplikacije sustava Office koje se pokreću na uređajima sustava Mac.MERP connects to the Watson.microsoft.com service to send diagnostic data when Office client applications that run on Mac devices crash. MERP je u vlasništvu Microsofta te se primjenjuju odredbe Microsoftovog ugovora o pružanju usluga i Microsoftove izjave o zaštiti privatnosti.It is owned by Microsoft and the terms of the Microsoft Services Agreement and Microsoft privacy statement apply. MERP se ne odnosi na klijentske aplikacije sustava Office koje se pokreću u sustavu Windows.MERP does not apply to Office client applications that run on Windows.

Trgovina sustava OfficeOffice Store

Kada koristite trgovinu sustava Office, vaše korištenje web-mjesta te trgovine licencirano je Microsoftovim ugovorom o pružanju usluga i izjavom o zaštiti privatnosti.When you use the Office Store, your use of the store site itself is licensed by the Microsoft Services Agreement and privacy statement. Svi dodaci koje preuzmete putem trgovine sustava Office obuhvaćeni su uvjetima upotrebe koje propisuje proizvođač dodatka.However, any add-ins that you download through the Office Store are covered by the add-in provider's terms of use. Ti pružatelji mogu biti raznovrsne različite tvrtke ili ustanove, a neke od njih mogu naplaćivati naknadu za korištenje.These providers can be various different organizations or businesses, and some may charge a usage fee. Morat ćete provjeriti dozvole, izjavu o zaštiti privatnosti i licencne odredbe za svaki dodatak da biste znali koji se uvjeti primjenjuju i odlučili želite li prihvatiti uvjete korištenja koje ta tvrtka ili ustanova nudi.You will need to check the permissions, privacy statement, and license terms of each add-in to know which terms apply and decide if you want to agree to the terms of use that organization offers.

Napomena

IstraživanjeResearch

Istraživanje se povezuje sa servisima koji se oslanjaju na oblak da bi pribavljali rezultate pretraživanja rječnika, tezaurusa i prijevoda te traženja riječi.Research connects to cloud-backed services to obtain dictionary, thesaurus, translation, and word lookup results. Kada koristite to iskustvo, ono se po zadanom povezuje sa servisima u vlasništvu Microsofta te se primjenjuje Microsoftov ugovor o pružanju usluga i izjava o zaštiti privatnosti.When you use this experience, it connects to Microsoft-owned services by default and the Microsoft Services Agreement and privacy statement apply. Istraživanje omogućuje dodavanje drugih davatelja usluga.Research allows you to add other service providers. Ako odlučite koristiti drugog davatelja usluge, mogu se primjenjivati dodatne odredbe.If you decide to use another service provider, additional terms may apply.

Napomena

Istraživanje nije isto što i Istraživač.Research is different than Researcher. U novijim je verzijama sustava Office uz Istraživanje dostupno i novo iskustvo pod nazivom Istraživač.In newer versions of Office, another experience called Researcher is available in addition to Research. Istraživač je noviji servis, koji omogućuje Bing, a o njemu smo već govorili u odjeljku o iskustvima koja se oslanjaju na Bing.Researcher is a newer service, powered by Bing, and is discussed in the Experiences that rely on Bing section.

Vrijeme putovanja na kartici Slijedi u aplikaciji Outlook za iOSTravel time in Up Next in Outlook for iOS

U aplikaciji Outlook za iOS vaš sljedeći nadolazeći događaj bit će sažet na vrhu mape ulazna pošta u kartici pod nazivomSlijedi.On Outlook for iOS, your next upcoming event will be summarized at the top of your email inbox in a card called Up Next. Ovo sučelje zahtijeva servis tvrtke Apple pod nazivom Apple karte kako bi se osiguralo procijenjeno vrijeme putovanja.This experience requires an Apple owned service called Apple Maps to provide estimated travel time. Primjenjuju se Uvjeti korištenja servisa Apple karte i Apple pravila o zaštiti privatnosti.The Apple Maps terms of use and Apple privacy policy apply.

Traka vremenske prognoze (Outlook)Weather Bar in Outlook

Na traci vremenske prognoze u programu Outlook prikazuju se vremenske prognoze za odabrana zemljopisna područja.The Weather Bar in Outlook displays weather forecasts for geographic locations you choose. Tijekom korištenja trake vremenske prognoze u programu Outlook ona se po zadanom povezuje sa servisom MSN Weather.During use, the Weather Bar in Outlook connects to MSN Weather by default. MSN je u vlasništvu Microsofta te se primjenjuju odredbe Microsoftovog ugovora o pružanju usluga i Microsoftove izjave o zaštiti privatnosti.MSN is owned by Microsoft and the terms of the Microsoft Services Agreement and Microsoft privacy statement apply. Kada koristite traku vremenske prognoze sa servisom MSN Weather, Microsoft ne otkriva vašu lokaciju, a gradovi koje odaberete za prikaz ne mogu se povezati s vama.When you use the Weather Bar with MSN Weather, Microsoft does not detect your location and the cities that you choose to display are not linkable to you. Možete promijeniti zadane postavke radi povezivanja s drugim davateljima usluga vremenske prognoze.You may change this default setting to connect to other weather service providers. Ako odlučite koristiti drugog davatelja usluga vremenske prognoze, morat ćete provjeriti izjavu o zaštiti privatnosti i licencne uvjete tog dobavljača da biste znali koji se uvjeti primjenjuju.If you decide to use another weather service provider, you will need to check the privacy statement and license terms of that provider to know which terms apply.

Utvrđivanje je li vam administrator dao mogućnost korištenja neobaveznih povezanih iskustavaHow to determine if your admin has given you the ability to use optional connected experiences

Da biste utvrdili je li vam administrator dao mogućnost korištenja neobaveznih povezanih iskustava u aplikacijama sustava Office obuhvaćenima sustavom Microsoft 365 Apps za velike tvrtke na uređaju sa sustavom Windows, idite na Datoteka > Račun > Zaštita privatnosti računa i odaberite Upravljanje postavkama.To determine whether your admin has given you the ability to use any optional connected experiences in your Office apps included with Microsoft 365 Apps for enterprise on a Windows device, go to File > Account > Account Privacy and select Manage Settings. Ako vam administrator nije dao kontrolu, vidjet ćete poruku koja kaže „administrator u tvrtki ili ustanovi upravlja vašim postavkama privatnosti te je odlučio onemogućiti neobavezna povezana iskustva”.If your admin has not given you control, you will see a message that states, "Your organization's admin manages your privacy settings and has decided to disable optional connected experiences."

Ako koristite Office za Mac, otvorite bilo koju aplikaciju sustava Office, a zatim odaberite izbornik aplikacija (kao što su Word ili Excel) > Preference > Privatnost.If you're using Office for Mac, open any Office application and select the app menu (such as Word, or Excel) > Preferences > Privacy. Ova radnja će otvoriti dijaloški okvir Postavke zaštite privatnosti računa u kojem možete odabrati mogućnosti zaštite privatnosti.This action will open the Account Privacy settings dialog box where you can see your privacy options.

Za dodatne informacije pogledajte Postavke zaštite privatnosti računa.For more information, see Account Privacy Settings.

Vaše postavke zaštite privatnostiYour privacy settings

Ako vam je administrator dao mogućnost korištenja neobaveznih povezanih iskustava u aplikacijama sustava Office obuhvaćenima sustavom Microsoft 365 Apps za velike tvrtke na uređaju sa sustavom Windows, možete otići na Datoteka > Račun > Zaštita privatnosti računa i odabrati Upravljanje postavkama da biste u bilo kojem trenutku upravljali postavkama.If your admin has given you the ability to use optional connected experiences in your Office apps included with Microsoft 365 Apps for enterprise on a Windows device, you can go to File > Account > Account Privacy and select Manage Settings to manage your settings at any time. Kada su omogućeni, imat ćete mogućnost korištenja servisa opisanih u ovom članku kada ih poželite koristiti.When enabled, you will have the option to use the services described in this article when you want to use them. Kada su onemogućeni, oni neće biti dostupni.When disabled, they will not be accessible.

Ako koristite Office za Mac, otvorite bilo koju aplikaciju sustava Office, a zatim odaberite izbornik aplikacija (kao što su Word ili Excel) > Preference > Privatnost.If you're using Office for Mac, open any Office application and select the app menu (such as Word, or Excel) > Preferences > Privacy. Ova radnja će otvoriti dijaloški okvir Postavke zaštite privatnosti računa u kojem možete odabrati mogućnosti zaštite privatnosti.This action will open the Account Privacy settings dialog box where you can see your privacy options.

Za dodatne informacije pogledajte Postavke zaštite privatnosti računa.For more information, see Account Privacy Settings.

Obavezni servisni podaciRequired service data

Kada upotrebljavate bilo koji od neobaveznih servisa koji se oslanjaju na oblak i koji su opisani u ovom članku, Microsoft može prikupljati potrebne servisne podatke (npr. podatke o upotrebi te pogreškama i performansama) vezane uz funkcioniranje iskustva prilikom korištenja.When you use any of the optional cloud-backed services described in this article, Microsoft may collect required service data (such as usage data, error and performance data) about the performance of the experience when you used it. Ti obavezni servisni podaci mogu sadržavati „osobne podatke” kao što su definirani člankom 4. europske Opće uredbe o zaštiti podataka.This required service data may contain "personal data" as defined by Article 4 of the European GDPR.Svi obavezni servisni podaci koje Microsoft prikuplja tijekom upotrebe neke od aplikacija i servisa sustava Microsoft 365 Apps za velike tvrtke vode se pod pseudonimom, kao što je definirano standardom ISO/IEC 19944:2017 (odjeljak 8.3.3). All required service data Microsoft collects during the use of any Microsoft 365 Apps for enterprise applications and services is pseudonymized as defined in ISO/IEC 19944:2017, (section 8.3.3) standard.

Administratorske kontrole za neobavezna povezana iskustvaAdmin controls for optional connected experiences

Ako ste administrator, pogledajte sljedeće članke da biste saznali kako korisnicima dodijeliti ili ograničiti mogućnost upotrebe neobaveznih povezanih iskustava:If you're an admin, see the following articles to learn how to give or restrict your users' ability to use optional connected experiences:

Većinom se neobaveznih povezanih iskustava može upravljati i kontrolama za zaštitu privatnosti za povezana iskustva.Most optional connected experiences also can be managed by the privacy controls for connected experiences. Na primjer, opcijom Umetanje internetskih slika može se upravljati i postavkom pravilnika Dopusti upotrebu povezanih iskustava koja preuzimaju internetski sadržaj u sustavu Office.For example, Insert Online Pictures can also be managed by the Allow the use of connected experiences in Office that download online content policy setting.

Dodatne informacije potražite u članku Pregled kontrola za zaštitu privatnosti za Microsoft 365 Apps za velike tvrtke.For more information, see Overview of privacy controls for Microsoft 365 Apps for enterprise.