Obavezni servisni podaci za OfficeRequired service data for Office

Napomena

Popis proizvoda sustava Office obuhvaćenih ovim informacijama o zaštiti privatnosti potražite u članku kontrole zaštite privatnosti dostupne za proizvode sustava Office.For a list of Office products covered by this privacy information, see Privacy controls available for Office products.

Office se sastoji od klijentskih softverskih aplikacija i povezanih iskustava osmišljenih radi učinkovitijeg stvaranja, komunikacije i suradnje.Office consists of client software applications and connected experiences designed to enable you to create, communicate, and collaborate more effectively. Suradnja s drugim korisnicima na dokumentu pohranjenom na servisu OneDrive za tvrtke ili prevođenje sadržaja dokumenta programa Word na neki drugi jezik primjeri su povezanih iskustava.Working with others on a document stored on OneDrive for Business or translating the contents of a Word document into a different language are examples of connected experiences.

Budući da koristite povezano iskustvo, podaci se šalju Microsoftu i on ih obrađuje kako bi vam osigurao to povezano iskustvo.As you use a connected experience, data is sent to and processed by Microsoft to provide you that connected experience. Ti su podaci ključni jer nam omogućuju dostavu povezanih iskustva koja se temelje na oblaku.This data is crucial because this information enables us to deliver these cloud-based connected experiences. Te podatke nazivamo obaveznim servisnim podacima.We refer to this data as required service data.

Obavezni servisni podaci mogu uključivati informacije vezane uz funkcioniranje povezanog iskustva potrebnog da bi servis u pozadini bio siguran, ažuran i da bi radio na očekivani način.Required service data can include information related to the operation of the connected experience that is needed to keep the underlying service secure, up to date, and performing as expected. Ako odlučite koristiti povezano iskustvo koje analizira vaš sadržaj, primjerice, prevođenje u programu Word, tekst koji ste upisali i odabrali za prevođenje u dokumentu šalje se i obrađuje da bi vam osigurao povezano iskustvo.If you choose to use a connected experience that analyzes your content, for example Translate in Word, the text you typed and selected to translate in the document is also sent and processed to provide you the connected experience. Obavezni servisni podaci također mogu obuhvaćati informacije koje su povezanom iskustvu potrebne za izvođenje njegovih zadataka, poput konfiguracijskih informacija o aplikaciji Office.Required service data can also include information needed by a connected experience to perform its task, such as configuration information about the Office app.

Primjer obaveznih servisnih podataka za povezano iskustvoExample of required service data for a connected experience

Iskoristimo PowerPoint Designer kao još jedan primjer za prikaz vrste obaveznih servisnih podataka koje povezano iskustvo šalje Microsoftu.Let’s use PowerPoint Designer as another example to show the type of required service data that a connected experience sends to Microsoft. PowerPoint Designer potpomaže poboljšavanje slajdova automatskim generiranjem dizajnerskih ideja između kojih možete birati.PowerPoint Designer helps you improve your slides by automatically generating design ideas to choose from. Dok stavljate sadržaj na slajd, Designer u pozadini radi na podudaranju tog sadržaja s profesionalno dizajniranim izgledima.While you're putting content on a slide, Designer works in the background to match that content to professionally designed layouts.

Obavezni servisni podaci koje PowerPoint Designer šalje Microsoftu mogu sadržavati sljedeće podatke:The required service data that PowerPoint Designer sends to Microsoft could include the following information:

  • Tekst ili slike koje ste dodali na slajd.The text or images you added to your slide.
  • Na kojem slajdu radite i izgled slajda.Which slide you’re working on and the slide’s layout.
  • Je li ideja dizajna ispravno primijenjena na slajd.Whether the design idea was correctly applied to your slide.
  • Je li se interakcija između programa PowerPoint i servisa Designer odvijala prema očekivanju.Whether the interaction between PowerPoint and the Designer service performed as expected.

Ti obavezni servisni podaci omogućuju da se PowerPoint Designer izvodi prema očekivanju.This required service data helps ensure that PowerPoint Designer is performing as expected.

Upravljanje obaveznim servisnim podacimaManage required service data

Omogućujemo vam da odaberete koje vrste povezanih iskustava želite koristiti u sustavu Office, što pak određuje koji se obavezni servisni podaci šalju Microsoftu.We give you the ability to choose which types of connected experiences you want to use in Office, which then determines what required service data is sent to Microsoft. Diktiranje u programu Word, primjerice, jedno je od nekoliko povezanih iskustava koje analizira vaš sadržaj.Dictation in Word, for example, is one of several connected experiences that analyzes your content. Ako odlučite isključiti povezano iskustvo koje analizira sadržaj, Microsoftu se ne šalju obavezni servisni podaci o diktiranju u programu Word jer ta značajka neće biti dostupna za korištenje.If you choose to turn off connected experiences that analyze content, no required service data about Dictation in Word is sent to Microsoft because Dictation in Word won’t be available to use. Dodatne informacije potražite u članku Odabir dostupnosti povezanih iskustava za upotrebu.For more information, see Choose whether these connected experiences are available to use.

Obavezni servisni podaci odvojeni su od obaveznih ili neobaveznih dijagnostičkih podataka, što se odnosi na informacije o upotrebi softvera sustava Office koji se izvodi na vašem uređaju.Required service data is separate from required or optional diagnostic data, which relates to information about the use of Office software running on your device. Stoga postavke zaštite privatnosti koje odaberete za obavezne ili neobavezne dijagnostičke podatke ne utječu na to jesu li Microsoftu poslani obavezni servisni podaci.Therefore, the privacy settings you chose for required or optional diagnostic data don’t affect whether required service data is sent to Microsoft.

Obavezni servisni podaci prikupljaju se i šalju Microsoftu i za temeljne servise sustava Office, kao što je servis za licenciranje, koji provjerava jeste li pravilno licencirani za korištenje sustava Office.Required service data is also collected and sent to Microsoft for the essential services of Office, such as the licensing service that confirms that you're properly licensed to use Office. Premda kao administrator tvrtke ili ustanove možete upravljati brojnim povezanim sučeljima koja su dostupna vama ili vašim korisnicima, ovaj skup servisa je ključan za funkcioniranje sustava Office, pa se ne može onemogućiti.While you can control many of the connected experiences that are available to you, or to your users if you're the administrator in your organization, this set of services are essential to how Office functions, and therefore cannot be disabled. Informacije o temeljnim servisima uvijek se šalju Microsoftu prilikom korištenja sustava Office i isti ih obrađuje, bez obzira na to kako se konfiguriraju ostale postavke vezane uz zaštitu privatnosti.The data for essential services is always sent to and processed by Microsoft when using Office, regardless of how other privacy-related settings are configured.

Obavezni servisni podaci raspoloživi su putem zahtjeva ispitanika (DSR-a).Required service data is available through Data Service Requests (DSRs). Dodatne informacije potražite u članku Microsoftova izjava o zaštiti privatnosti i Zahtjevi ispitanika sustava Office 365 za GDPR i CCPA.For more information, see the Microsoft Privacy Statement and Office 365 Data Subject Requests for the GDPR and CCPA.

Ako ste administrator tvrtke ili ustanove te želite upravljati povezanim iskustvima, pročitajte sljedeće članke:If you’re the administrator for your organization and want to manage connected experiences, see the following articles:

Kategorije obaveznih servisnih podatakaCategories of required service data

Obavezni servisni podaci organizirani su u sljedeće kategorije:Required service data is organized into the following categories:

  • Instalacija softvera i instalirani softverSoftware setup and inventory
  • Korištenje proizvoda i uslugaProduct and service usage
  • Performanse proizvoda i uslugaProduct and service performance
  • Povezivost i konfiguracija uređajaDevice connectivity and configuration

Informacije iz tih kategorija Microsoftu omogućuju procjenu je li povezano iskustvo ili temeljni servis siguran, ažuran, i izvodi li se na očekivani način.The information in these categories enables Microsoft to assess whether a connected experience or essential service is secure, up to date, and performing as expected.

Primjerice, informacije u kategoriji Performanse proizvoda i usluga mogu obuhvaćati neočekivane probleme (pad sustava), slabo vrijeme odgovora / slabe performanse, ili pogreške u funkcionalnosti.For example, information in the product and service performance category may cover unexpected issues (crashes), poor response times or performance, or errors in functionality.

Da biste saznali više o kategoriji korištenja proizvoda i usluga, mogu se prikupiti informacije koje ukazuju na to je li servis kojeg upotrebljava povezano iskustvo uspješno pokrenut i je li dostupan po potrebi.For the product and service usage category, information might be collected that indicates whether the service used by a connected experience started successfully and was available when needed.