Slaganje entiteta

Nakon završetka faze mapiranja, spremni ste za uparivanje entiteta. Faza uparivanja određuje kako kombinirati skupove podataka u objedinjeni skup podataka profila klijenta. Faza uparivanja zahtijeva najmanje dva mapirana entiteta.

Zadavanje redoslijeda uparivanja

Idite na Podaci > Objedini > Upari i odaberite Postavi redoslijed za početak faze podudaranja.

Svako uparivanje objedinjuje dva ili više entiteta u jedan entitet, a istovremeno održava postojanost svakog objedinjenog zapisa klijenta. U sljedećem primjeru odabrali smo tri entiteta: ContactCSV: TestData kao primarni entitet, WebAccountCSV: TestData kao entitet 2 i CallRecordSmall: TestData kao entitet 3. Dijagram iznad odabira ilustrira kako će se izvršiti redoslijed uparivanja.

Uređivanje redoslijeda uparivanja podataka

Primarni entitet uparuje se s entitetom 2. Skup podataka koji proizlazi iz prvog uparivanja uparuje se s entitetom 3. U ovom smo primjeru odabrali samo dva uparivanja, ali sustav može podržati više.

Važno

Entitet koji odaberete kao primarni entitet poslužit će kao osnova za vaš objedinjeni glavni skup podataka. Ovom entitetu dodat će se dodatni entiteti koji su odabrani tijekom faze uparivanja. Istodobno to ne znači da će objedinjeni entitet uključivati sve podatke uključene u ovaj entitet.

Postoje dva razmatranja koja vam mogu pomoći da odaberete hijerarhiju entiteta:

 • Za koji entitet smatrate da ima najpotpunije i najpouzdanije podatke o klijentima?
 • Ima li entitet koji ste upravo identificirali atribute koje dijele i drugi entiteti (na primjer, ime, telefonski broj ili adresa e-pošte)? Ako ne, odaberite drugi najpouzdaniji entitet.

Odaberite Gotovo da biste spremili redoslijed uparivanja.

Definiranje pravila za prvi par usklađivanja

Nakon određivanja redoslijeda uparivanja vidjet ćete definirana uparivanja na stranici Upari. Pločice na vrhu zaslona bit će prazne dok ne pokrenete redoslijed uparivanja.

Definiranje pravila

Upozorenje Potrebna pravila upućuje na to da nijedno pravilo uparivanja nije definirano za par uparivanja. Pravila uparivanja određuju logiku kojom će se uparivati određeni par entiteta.

 1. Da biste definirali prvo pravilo, otvorite okno Definicija pravila odabirom odgovarajućeg retka uparivanja u tablici uparivanja (1), a zatim odaberite Izradi novo pravilo (2).

  Izrada novog pravila

 2. U oknu Uredi pravilo konfigurirajte uvjete za to pravilo. Svaki uvjet predstavljen je dvama recima koji uključuju obavezne odabire.

  Okno Novo pravilo

  Entitet/polje (prvo) - atribut koji će se koristiti za uparivanje iz entiteta para prvog uparivanja. Primjeri mogu uključivati telefonski broj ili adresu e-pošte. Odaberite atribut koji će vjerojatno biti jedinstven za klijenta.

  Savjet

  Izbjegavajte uparivanje na temelju atributa vrste aktivnosti. Drugim riječima, ako se čini da je atribut aktivnost, onda bi to mogli biti loši kriteriji za uparivanje.

  Entitet/polje (drugo) - atribut koji će se koristiti za uparivanje iz entiteta para drugog uparivanja.

  Normalizacija - Metoda normalizacije: Za odabrane atribute dostupne su različite mogućnosti normalizacije. Na primjer, uklanjanje interpunkcije ili uklanjanje razmaka

  Za normalizaciju Naziva organizacije (pretpregled) možete odabrati i Vrsta (telefon, naziv, organizacija)

  Normalizacija-B2B

  Razina preciznosti - Razina preciznosti koja će se koristiti za ovaj uvjet. Postavljanje razine preciznosti za uvjet uparivanja može imati dvije vrste: Osnovno i Prilagođeno.

  • Osnovno: pruža vam četiri mogućnosti za odabir: nisko, srednje, visoko i točno. Odaberite Točno da biste uparili samo zapise s podudaranjem od 100 posto. Odaberite jednu od ostalih razina za uparivanje zapisa koji nisu 100 posto identični.
  • Prilagođeno: s pomoću klizača definirajte prilagođeni postotak uparivanja zapisa ili unesite vrijednost u polje Prilagođeno. Sustav će upariti samo zapise koji prelaze taj prag kao združene parove uparivanja. Vrijednosti na klizaču su između 0 i 1. Dakle, 0,64 predstavlja 64 posto.
 3. Odaberite Gotovo da biste spremili pravilo.

Dodavanje više uvjeta

Da biste uparili entitete samo ako je ispunjeno više uvjeta, dodajte više uvjeta koji su povezani putem operatora AND.

 1. U oknu Uredi pravilo, odaberite Dodaj uvjet. Uvjete možete izbrisati i odabirom gumba za uklanjanje pokraj postojećeg uvjeta.

 2. Odaberite Gotovo da biste spremili pravilo.

Dodavanje više pravila

Svaki uvjet primjenjuje se na jedan par atributa, dok pravila predstavljaju skupove uvjeta. Da bi se entiteti uparivali prema različitim skupovima atributa, možete dodati još pravila.

 1. U uvidima u ciljnu skupinu idite na Podaci > Objedini > Prilagodi.

 2. Odaberite entitet koji želite ažurirati i odaberite Dodaj pravila.

 3. Slijedite postupak koji je opisan u odjeljku Definiranje pravila za prvi par uparivanja.

Napomena

Redoslijed pravila je važan. Algoritam uparivanja pokušava upariti na temelju prvog pravila i nastavlja s drugim pravilom samo ako nisu identificirana uparivanja pod prvim pravilom.

Definiranje uklanjanja duplikata na entitetu podudaranja

Uz specificiranje pravila podudaranja među entitetima kako je navedeno u gornjim odjeljcima, možete odrediti i pravila uklanjanja duplikata. Uklanjanje duplikata je proces. Identificira duplikate zapisa, spaja ih u jedan zapis i povezuje sve izvorne zapise s tim spojenim zapisom sa zamjenskim ID-jevima za spojeni zapis.

Nakon što se deduplicirani zapis identificira, taj će se zapis koristiti u procesu podudaranja među entitetima. Uklanjanje duplikata provodi se na razini entiteta i može se primijeniti na svaki entitet koji se koristi u procesu podudaranja.

Dodavanje pravila uklanjanja duplikata

 1. U uvidima u ciljnu skupinu idite na Podaci > Objedini > Prilagodi.

 2. U odjeljku Spojeni duplikati odaberite Postavi entitete.

 3. U odjeljku Spoji preference odaberite entitete na koje želite primijeniti uklanjanje duplikata.

 4. Navedite kako spojiti duplikate zapisa i odaberite jednu od tri mogućnosti spajanja:

  • Najispunjeniji: Identificira zapis s najviše ispunjenih atributa kao pobjednički zapis. To je zadana mogućnost spajanja.
  • Najnoviji: Identificira pobjednički zapis na temelju nedavnosti. Zahtijeva datum ili numeričko polje za definiranje nedavnosti.
  • Najstariji: Identificira pobjednički zapis na temelju starosti. Zahtijeva datum ili numeričko polje za definiranje nedavnosti.

  Korak 1 pravila uklanjanja duplikata

 5. Nakon što se odaberu entiteti i postave njihove preference spajanja, odaberite Stvori novo pravilo kako bi se definirala pravila uklanjanja duplikata na razini entiteta.

  • Odaberi polje navodi sva dostupna polja iz tog entiteta na kojem želite ukloniti duplikate izvornih podataka.
  • Navedite postavke normalizacije i točnosti na sličan način kao što je navedeno u podudaranju među entitetima.
  • Dodatne uvjete možete definirati odabirom Dodaj uvjet.

  Korak 2 pravila uklanjanja duplikata

Možete stvoriti više pravila za uklanjanje duplikata za entitet.

 1. Pokretanje procesa podudaranja sada grupira zapise na temelju uvjeta definiranih u pravilima za uklanjanje duplikata. Nakon grupiranja zapisa primjenjuje se politika spajanja za identificiranje pobjedničkog zapisa.

 2. Taj se pobjednički zapis zatim prenosi na međusobno podudaranje entiteta, zajedno sa zapisima koji nisu pobjednički (na primjer, zamjenski ID-jevi) da bi se poboljšala kvaliteta podudaranja.

 3. Bilo koja prilagođena pravila podudaranja definirana za pravila koja se uvijek podudaraju i nikada se ne podudaraju s preskočenim pravilima o uklanjanju duplikata. Ako pravilo o uklanjanju duplikata identificira podudarne zapise, a prilagođeno pravilo podudaranja postavi se tako da se nikada ne podudara s tim zapisima, tada se ova dva zapisa neće podudarati.

 4. Nakon pokretanja postupka podudaranja vidjet ćete statistiku uklanjanja duplikata.

Napomena

Navođenje pravila za uklanjanje duplikata nije obavezno. Ako takva pravila nisu konfigurirana, primjenjuju se pravila koja je definirao sustav. Oni sažimaju sve zapise koji dijele istu kombinaciju vrijednosti (točno podudaranje) iz primarnog ključa i polja u pravilima za podudaranje u jedan zapis prije prosljeđivanja podataka entiteta u podudaranje među entitetima radi poboljšane izvedbe i ispravnosti sustava.

Pokretanje redoslijeda uparivanja

Nakon definiranja pravila podudaranja, uključujući pravila za podudaranje i uklanjanje duplikata među entitetima, možete pokrenuti redoslijed podudaranja. Na stranici Upari, odaberite Pokreni da biste pokrenuli proces. Dovršetak algoritma uparivanja može potrajati. Ne možete mijenjati svojstva na stranici Upari dok se proces uparivanja ne dovrši. Vidjet ćete objedinjeni entitet profila klijenta koji je izrađen na stranici Entiteti. Objedinjeni entitet klijenta naziva se ConflationMatchPairs : CustomerInsights.

Da biste napravili dodatne promjene i ponovo pokrenuli korak, možete otkazati slaganje u tijeku. Odaberite tekst Osvježavanje... i odaberite Otkaži posao na dnu bočnog okna koje se pojavljuje.

Kada je postupak slaganja dovršen, tekst Osvježavanje.. promijenit će se u Uspješno i ponovno možete koristiti sve funkcionalnosti stranice.

Proces prvog uparivanja rezultira izradom objedinjenog glavnog entiteta. Sva naknadna pokretanja uparivanja rezultiraju širenjem tog entiteta.

Savjet

Postoji šest vrsta statusa za zadatke/procese. Osim toga, većina procesa ovisi o ostalim procesima. Možete odabrati status procesa da biste vidjeli pojedinosti o tijeku cijelog posla. Nakon odabira mogućnosti Pogledaj pojedinosti za jedan od zadataka posla pronaći ćete dodatne informacije: vrijeme obrade, zadnji datum obrade te sve pogreške i upozorenja povezana sa zadatkom.

Izlazna vrijednost uklanjanja duplikata kao entitet

Osim objedinjenog glavnog entiteta stvorenog kao dio međusobnog podudaranja entiteta, postupak uklanjanja duplikata također generira novi entitet za svaki entitet iz naloga za podudaranje da bi se identificirali deduplicirani zapisi. Ti se entiteti mogu pronaći zajedno s ConflationMatchPairs:CustomerInsights u odjeljku Sustav na stranici Entiteti s nazivom Deduplication_Datasource_Entity.

Entitet izlazne vrijednosti uklanjanja duplikata sadrži sljedeće informacije:

 • ID-jevi/ključevi
  • Polje primarnog ključa i njegovo zamjensko polje ID-ja. Polje zamjenskih ID-jeva sastoji se od svih zamjenskih ID-jeva identificiranih za zapis.
  • Polje Deduplication_GroupId prikazuje grupu ili klaster identificiran unutar entiteta koji grupira sve slične zapise na temelju navedenih polja uklanjanja duplikata. To se koristi u svrhu obrade sustava. Ako nisu navedena ručna pravila za uklanjanje duplikata i ako se primjenjuju pravila za uklanjanje duplikata koja je definirao sustav, ovo polje možda nećete pronaći u entitetu izlazne vrijednosti uklanjanja duplikata.
  • Deduplication_WinnerId: Ovo polje sadrži ID pobjednika iz identificiranih grupa ili klastera. Ako je Deduplication_WinnerId jednak vrijednosti primarnog ključa za zapis, to znači da je zapis pobjednički zapis.
 • Polja koja se koriste za definiranje pravila za uklanjanje duplikata.
 • Polja Pravilo i Ocjena označavaju koja su pravila za uklanjanja duplikata primijenjena i ocjenu koju vraća algoritam podudaranja.

Pregled i provjera valjanosti vaših uparivanja

Procijenite kvalitetu parova uparivanja i precizirajte je:

 • Na stranici Upari vidjet ćete dvije pločice koje prikazuju početne uvide o podacima.

  • Jedinstveni klijenti: prikazuje broj jedinstvenih profila koje je sustav identificirao.
  • Upareni zapisi: prikazuje broj uparivanja u svim parovima uparivanja.
 • U tablici Redoslijed uparivanja možete ocijeniti rezultate svakog para uparivanja usporedbom broja zapisa koji su proizašli iz tog entiteta para uparivanja u odnosu na postotak uspješno uparenih zapisa.

 • U odjeljku entiteta Pravila u tablici Redoslijed uparivanja pronaći ćete postotak uspješno uparenih zapisa na razini pravila. Odabirom simbola tablice pokraj pravila možete pregledati sve te zapise na razini pravila. Preporučujemo da pregledate podskup zapisa da biste provjerili jesu li ispravno upareni.

 • Eksperimentirajte s različitim pragovima preciznosti oko uvjeta da biste identificirali optimalnu vrijednost.

  1. Odaberite trotočku (...) za pravilo para uparivanja s kojim želite eksperimentirati i odaberite Uredi.

  2. Odaberite uvjet s kojim želite eksperimentirati. Svaki kriterij predstavlja jedan redak u oknu Pravilo uparivanja.

  3. Ono što ćete vidjeti na stranici Pretpregled kriterija ovisi o razini preciznosti koju ste odabrali za uvjet. Pronađite broj uparenih i neuparenih zapisa za odabrani uvjet.

   Usvojite bogato razumijevanje učinaka različitih razina praga. Možete usporediti koliko će se zapisa upariti ispod svake razine praga i pregledati zapise ispod svake mogućnosti. Odaberite svaku pločicu i pregledajte podatke u odjeljku tablice.

Optimizacija uparivanja

Povećajte kvalitetu rekonfiguracijom nekih parametara uparivanja:

 • Promijenite redoslijed uparivanja odabirom Uredi i promijenite polja redoslijeda uparivanja.

  Uređivanje redoslijeda uparivanja podataka

 • Promijenite redoslijed pravila ako ste definirali više pravila. Možete izmijeniti redoslijed pravila uparivanja odabirom mogućnosti Premjesti gore i Premjesti dolje u rešetki za pravila uparivanja.

  Promjena redoslijeda pravila

 • Duplicirajte pravila ako ste definirali pravilo uparivanja i željeli biste izraditi slično pravilo s izmjenama. Učinite to odabirom Dupliciraj.

  Dupliciranje pravila

 • Deaktiviraj pravilo zadržava pravilo podudaranja dok ga isključuje iz postupka podudaranja.

  Deaktiviraj pravilo

 • Uredite pravila odabirom simbola Uredi. Možete izvršiti sljedeće promjene:

  • Promjena atributa za uvjet: Odaberite nove atribute unutar određenog retka uvjeta.
  • Promjena praga za uvjet: Prilagodite klizač preciznosti.
  • Promjena metode normalizacije za uvjet: Ažurirajte metodu normalizacije.

Određivanje prilagođenog uparivanja zapisa

Možete odrediti uvjete s kojima bi se određeni zapisi trebali uvijek ili nikada uparivati. Ta se pravila mogu skupno prenijeti u proces uparivanja.

 1. Odaberite mogućnost Prilagođeno uparivanje na zaslonu Redoslijed uparivanja.

  Izrada prilagođenog uparivanja

 2. Ako nemate prenesenih entiteta, vidjet ćete novi dijaloški okvir Prilagođeno uparivanje koji zahtijeva da ispunite neke pojedinosti. Ako ste ranije naveli te pojedinosti, prijeđite na korak 8.

  Dijaloški okvir Novo prilagođeno uparivanje

 3. Odaberite Ispuni predložak da biste dobili datoteku predloška koja može odrediti koji se zapisi iz kojih entiteta trebaju uvijek ili nikada uparivati. Morat ćete zasebno ispuniti zapise "uvijek uparuj" i "nikada ne uparuj" u dvije različite datoteke.

 4. Predložak sadrži polja za određivanje entiteta i vrijednosti primarnog ključa entiteta koji će se koristiti u prilagođenom uparivanju. Na primjer, ako želite da se primarni ključ 12345 iz entiteta Prodaja uvijek uparuje s primarnim ključem 34567 iz entiteta Kontakt, morat ćete navesti kako slijedi:

  • Entitet1: Prodaja
  • Ključ entiteta1: 12345
  • Entitet2: Kontakt
  • Ključ entiteta2: 34567

  Ista datoteka predloška može odrediti zapise prilagođenog uparivanja iz više entiteta.

  Ako želite navesti prilagođeno podudaranje za uklanjanje duplikata na entitetu, navedite isti entitet kao Entitet1 i Entitet2 i postavite različite vrijednosti primarnog ključa.

 5. Nakon dodavanja svih poništavanja koje želite primijeniti, spremite datoteku predloška.

 6. Idite na Podaci > Izvori podataka i unesite datoteke predloška kao nove entitete. Nakon uvođenja, možete ih koristiti za određivanje konfiguracije uparivanja.

 7. Nakon što ste prenijeli datoteke i ako su entiteti dostupni, ponovno odaberite mogućnost Prilagođeno uparivanje. Vidjet ćete mogućnosti za određivanje entiteta koje želite uključiti. Odaberite tražene entitete s padajućeg izbornika.

  Poništavanja prilagođenog uparivanja

 8. Odaberite entitete koje želite koristiti za Uvijek uparuj i Nikada ne uparuj i odaberite Gotovo.

 9. Odaberite Spremi na stranici Upari za konfiguraciju prilagođenog uparivanja koje ste upravo postavili.

 10. Odaberite Pokreni na stranici Upari da biste pokrenuli proces uparivanja i konfiguracija prilagođenog uparivanja stupit će na snagu. Sva pravila koja odgovaraju sustavu poništavaju se skupom konfiguracije.

 11. Nakon dovršetka uparivanja, možete provjeriti entitet ConflationMatchPair da biste potvrdili da su poništavanja primijenjena u združenim uparivanjima.

Sljedeći korak

Nakon dovršetka procesa uparivanja za barem jedan par uparivanja, moguće proturječnosti u podacima možete riješiti temom Spajanje.

Napomena

Možete li nam reći više o željenim jezicima za dokumentaciju? Ispunite kratki upitnik. (imajte na umu da je upitnik na engleskom jeziku)

Ispunjavanje upitnika će trajati otprilike sedam minuta. Osobni podaci se ne prikupljaju (izjava o zaštiti privatnosti).