Objektumok használata paraméterként egy másolási hurokban egy Azure Resource Manager sablonban

Ha objektumokat használ paraméterként a Azure Resource Manager sablonokban, akkor ezeket egy másolási hurokba is bele kell foglalnia, ezért az alábbi példa a következő módon használja őket:

Ez a megközelítés nagyon hasznos a soros másolási ciklussal kombinálva,különösen a gyermekerőforrások üzembe helyezéséhez.

Ennek szemléltetéhez nézzünk meg egy sablont, amely egy hálózati biztonsági csoportot (NSG- t) helyez üzembe két biztonsági sszabályokkal.

Először is vessünk egy pillantást a paraméterekre. A sablonban látni fogjuk, hogy definiáltunk egy nevű paramétert, amely tartalmaz networkSecurityGroupsSettings egy nevű securityRules tömböt. Ez a tömb két JSON-objektumot tartalmaz, amelyek számos beállítást határoznak meg egy biztonsági szabályhoz.

{
  "$schema": "https://schema.management.azure.com/schemas/2019-04-01/deploymentParameters.json#",
  "contentVersion": "1.0.0.0",
  "parameters":{
    "networkSecurityGroupsSettings": {
      "value": {
        "securityRules": [
          {
            "name": "RDPAllow",
            "description": "allow RDP connections",
            "direction": "Inbound",
            "priority": 100,
            "sourceAddressPrefix": "*",
            "destinationAddressPrefix": "10.0.0.0/24",
            "sourcePortRange": "*",
            "destinationPortRange": "3389",
            "access": "Allow",
            "protocol": "Tcp"
          },
          {
            "name": "HTTPAllow",
            "description": "allow HTTP connections",
            "direction": "Inbound",
            "priority": 200,
            "sourceAddressPrefix": "*",
            "destinationAddressPrefix": "10.0.1.0/24",
            "sourcePortRange": "*",
            "destinationPortRange": "80",
            "access": "Allow",
            "protocol": "Tcp"
          }
        ]
      }
    }
  }
}

Most vessünk egy pillantást a sablonra. Van egy nevű erőforrásunk, amely telepíti az NSG-t, és az ARM beépített tulajdonság-iterációs funkcióját is kihasználja. Ha a sablonban található erőforrás tulajdonságok szakaszát másolási hurokkal bővíti, dinamikusan beállíthatja egy tulajdonság elemeinek számát az üzembe helyezés NSG1 során. NSG1 A sablonszintaxis megismétlését is elkerülheti.

{
  "$schema": "https://schema.management.azure.com/schemas/2019-04-01/deploymentTemplate.json#",
  "contentVersion": "1.0.0.0",
  "parameters": {
    "VNetSettings": {
      "type": "object"
    },
    "networkSecurityGroupsSettings": {
      "type": "object"
    }
  },
  "resources": [
    {
      "apiVersion": "2020-05-01",
      "type": "Microsoft.Network/virtualNetworks",
      "name": "[parameters('VNetSettings').name]",
      "location": "[resourceGroup().location]",
      "properties": {
        "addressSpace": {
          "addressPrefixes": [
            "[parameters('VNetSettings').addressPrefixes[0].addressPrefix]"
          ]
        },
        "subnets": [
          {
            "name": "[parameters('VNetSettings').subnets[0].name]",
            "properties": {
              "addressPrefix": "[parameters('VNetSettings').subnets[0].addressPrefix]"
            }
          },
          {
            "name": "[parameters('VNetSettings').subnets[1].name]",
            "properties": {
              "addressPrefix": "[parameters('VNetSettings').subnets[1].addressPrefix]"
            }
          }
        ]
      }
    },
    {
      "apiVersion": "2020-05-01",
      "type": "Microsoft.Network/networkSecurityGroups",
      "name": "NSG1",
      "location": "[resourceGroup().location]",
      "properties": {
        "copy": [
          {
            "name": "securityRules",
            "count": "[length(parameters('networkSecurityGroupsSettings').securityRules)]",
            "input": {
              "description": "[parameters('networkSecurityGroupsSettings').securityRules[copyIndex()].description]",
              "priority": "[parameters('networkSecurityGroupsSettings').securityRules[copyIndex()].priority]",
              "protocol": "[parameters('networkSecurityGroupsSettings').securityRules[copyIndex()].protocol]",
              "sourcePortRange": "[parameters('networkSecurityGroupsSettings').securityRules[copyIndex()].sourcePortRange]",
              "destinationPortRange": "[parameters('networkSecurityGroupsSettings').securityRules[copyIndex()].destinationPortRange]",
              "sourceAddressPrefix": "[parameters('networkSecurityGroupsSettings').securityRules[copyIndex()].sourceAddressPrefix]",
              "destinationAddressPrefix": "[parameters('networkSecurityGroupsSettings').securityRules[copyIndex()].destinationAddressPrefix]",
              "access": "[parameters('networkSecurityGroupsSettings').securityRules[copyIndex()].access]",
              "direction": "[parameters('networkSecurityGroupsSettings').securityRules[copyIndex()].direction]"
            }
          }
        ]
      }
    }
  ]
}

Nézzük meg közelebbről, hogyan adhatja meg a tulajdonságértékeket a securityRules gyermekerőforrásban. Az összes tulajdonságra a függvénnyel hivatkozunk, majd a pont operátorral hivatkozunk a tömbre, amelyet az iteráció aktuális parameters()securityRules értéke indexel. Végül egy másik pont operátorral hivatkozunk az objektum nevére.

A sablon kipróbálva

Egy példasablon érhető el a következő GitHub. A sablon üzembe helyezéséhez klónozza az erőforrástárat, és futtassa a következő Azure CLI-parancsokat:

git clone https://github.com/mspnp/template-examples.git
cd template-examples/example3-object-param
az group create --location <location> --name <resource-group-name>
az deployment group create -g <resource-group-name> \
  --template-uri https://raw.githubusercontent.com/mspnp/template-examples/master/example3-object-param/deploy.json \
  --parameters deploy.parameters.json

Következő lépések