Az Azure Backup szolgáltatásainak áttekintéseOverview of the features in Azure Backup

Az Azure Backup olyan Azure-alapú szolgáltatás, amellyel biztonsági másolatot készíthet adatairól (vagy megvédheti adatait), és visszaállíthatja őket a Microsoft-felhőből.Azure Backup is the Azure-based service you can use to back up (or protect) and restore your data in the Microsoft cloud. Az Azure Backup megbízható, biztonságos és költséghatékony felhőalapú megoldással váltja fel a meglévő helyszíni vagy külső helyszínen lévő biztonsági mentési megoldást.Azure Backup replaces your existing on-premises or off-site backup solution with a cloud-based solution that is reliable, secure, and cost-competitive. Az Azure Backup több összetevőjét letöltheti és telepítheti a megfelelő számítógépre, kiszolgálóra vagy a felhőbe.Azure Backup offers multiple components that you download and deploy on the appropriate computer, server, or in the cloud. A telepítendő összetevő vagy ügynök attól függ, hogy mit szeretne megvédeni.The component, or agent, that you deploy depends on what you want to protect. Minden Azure Backup-összetevővel (függetlenül attól, hogy helyszíni vagy a felhőben tárolt adatokat kíván védeni) készíthetők biztonsági másolatok az Azure Recovery Services-tárolójába.All Azure Backup components (no matter whether you're protecting data on-premises or in the cloud) can be used to back up data to a Recovery Services vault in Azure. Az Azure Backup-összetevők táblázatában (a cikk későbbi részében) azzal kapcsolatban talál információkat, hogy mely összetevőt kell használnia adott adatok, alkalmazások és számítási feladatok védelmére.See the Azure Backup components table (later in this article) for information about which component to use to protect specific data, applications, or workloads.

Áttekintő videó megtekintése az Azure BackuprólWatch a video overview of Azure Backup

Miért érdemes az Azure Backupot használni?Why use Azure Backup?

A hagyományos biztonsági mentési megoldások úgy fejlődtek, hogy a felhőt a lemezekhez és szalagokhoz hasonló végpontként vagy statikus tár célhelyként kezeljék.Traditional backup solutions have evolved to treat the cloud as an endpoint, or static storage destination, similar to disks or tape. Bár ez a megközelítés egyszerű, de korlátozott, és nem használja ki maradéktalanul a mögöttes felhőplatformot, ezáltal költséges, nem hatékony megoldást eredményez.While this approach is simple, it is limited and doesn't take full advantage of an underlying cloud platform, which translates to an expensive, inefficient solution. Más megoldások drágák lehetnek, mert Ön végül a nem megfelelő típusú tárhelyért vagy szükségtelen tárhelyért fizet.Other solutions are expensive because you end up paying for the wrong type of storage, or storage that you don't need. Más megoldások gyakran nem hatékonyak, mert nem szerepel a lehetőségeik között az a tárhelytípus vagy tárhelyméret, amelyre Önnek szüksége van, vagy a felügyeleti feladatok elvégzése túl sok időt vesz igénybe.Other solutions are often inefficient because they don't offer you the type or amount of storage you need, or administrative tasks require too much time. Ezzel szemben az Azure Backup legfontosabb előnyei a következők:In contrast, Azure Backup delivers these key benefits:

Automatikus tárolófelügyelet – A hibrid környezetek gyakran megkövetelik a heterogén tárhely alkalmazását – valamennyi tárhely szükséges a helyszínen, valamennyi a felhőben.Automatic storage management - Hybrid environments often require heterogeneous storage - some on-premises and some in the cloud. Az Azure Backup szolgáltatással nem kell költenie helyszíni tárolóeszközökre.With Azure Backup, there is no cost for using on-premises storage devices. Az Azure Backup automatikusan foglalja le és kezeli a Backup-tárolót, és használatalapú modellt alkalmaz.Azure Backup automatically allocates and manages backup storage, and it uses a pay-as-you-use model. A használatalapú elszámolás azt jelenti, hogy csak a felhasznált tárhelyért kell fizetnie.Pay-as-you-use means that you only pay for the storage that you consume. További információkat az Azure díjszabására vonatkozó cikkben talál.For more information, see the Azure pricing article.

Korlátlan méretezés – Az Azure Backup az Azure-felhő mögöttes teljesítményét és korlátlan méretezhetőségét használja fel a magas rendelkezésre állás biztosításához – a karbantartás és a figyelés többletterhe nélkül.Unlimited scaling - Azure Backup uses the underlying power and unlimited scale of the Azure cloud to deliver high-availability - with no maintenance or monitoring overhead. Beállíthat riasztásokat az egyes eseményekre vonatkozó információszolgáltatás céljából, de nem kell aggódnia a felhőben tárolt adatainak magas rendelkezésre állása miatt.You can set up alerts to provide information about events, but you don't need to worry about high-availability for your data in the cloud.

Többféle tárolási lehetőség – A magas rendelkezésre állás egyik megoldása a tárolóreplikáció.Multiple storage options - An aspect of high-availability is storage replication. Az Azure Backup két replikációtípust nyújt: helyileg redundáns tárolást és georedundáns tárolást.Azure Backup offers two types of replication: locally redundant storage and geo-redundant storage. A biztonságimásolat-tárolási lehetőségek közül válassza az Önnek megfelelőt:Choose the backup storage option based on need:

 • A helyileg redundáns tárolás (LRS) háromszor replikálja az adatokat (az adatok három másolatát hozza létre) egy adatközpontban lévő tárolóskálázási egységben.Locally redundant storage (LRS) replicates your data three times (it creates three copies of your data) in a storage scale unit in a datacenter. Az adatok összes másolata ugyanabban a régióban található.All copies of the data exist within the same region. Az LRS egy alacsony költségű megoldás az adatok védelmére a helyi hardveres hibák esetén.LRS is a low-cost option for protecting your data from local hardware failures.

 • Az alapértelmezett és ajánlott replikációs lehetőség a georedundáns tárolás (GRS).Geo-redundant storage (GRS) is the default and recommended replication option. GRS replikálja az adatokat egy másodlagos régióba, amely Azure párosított régióiról (több száz mérfölddel távolabb a forrásadatok elsődleges helyétől).GRS replicates your data to a secondary region which is Azure paired regions (hundreds of miles away from the primary location of the source data). A GRS módszer költségesebb, mint az LRS, de adatainak megőrzését magasabb szinten biztosítja, még regionális szolgáltatáskiesés esetére is.GRS costs more than LRS, but GRS provides a higher level of durability for your data, even if there is a regional outage.

Korlátlan adatátvitel – Az Azure Backup nem korlátozza a bejövő vagy kimenő adatok mennyiségét.Unlimited data transfer - Azure Backup does not limit the amount of inbound or outbound data you transfer. Az Azure Backup nem számol fel díjat sem az átvitt adatokért.Azure Backup also does not charge for the data that is transferred. Azonban, ha nagy mennyiségű adat importálására az Azure Import/Export szolgáltatást használja, a bejövő adatoknak van bizonyos költségvonzatuk.However, if you use the Azure Import/Export service to import large amounts of data, there is a cost associated with inbound data. Ennek költségére vonatkozóan az offline biztonsági mentésnek az Azure Backup szolgáltatásban alkalmazott munkafolyamatát ismertető cikkben talál bővebb információt.For more information about this cost, see Offline-backup workflow in Azure Backup. Kimenő adatokon a Recovery Services-tárolóból a visszaállítási művelet során átvitt adatok értendők.Outbound data refers to data transferred from a Recovery Services vault during a restore operation.

Adattitkosítás – Az adattitkosítás adatainak biztonságos átvitelét és tárolását teszi lehetővé a nyilvános felhőben.Data encryption - Data encryption allows for secure transmission and storage of your data in the public cloud. A titkosítás jelszavát helyileg tárolja, és soha nem kerül az Azure-ba, illetve nincs ott tárolva.You store the encryption passphrase locally, and it is never transmitted or stored in Azure. Ha vissza kell állítani valamilyen adatot, csak Ön rendelkezik a titkosítási jelszóval vagy a kulccsal.If it is necessary to restore any of the data, only you have encryption passphrase, or key.

Alkalmazáskonzisztens biztonsági mentés – Az alkalmazáskonzisztens biztonsági mentés azt jelenti, hogy a helyreállítási pont rendelkezik az összes szükséges adattal a biztonsági másolat visszaállításához.Application-consistent backup - An application-consistent backup means a recovery point has all required data to restore the backup copy. Az Azure Backup olyan alkalmazáskonzisztens biztonsági mentést nyújt, amely garantálja, hogy ne legyen szükség további javításokra az adatok visszaállításához.Azure Backup provides application-consistent backups, which ensure additional fixes are not required to restore the data. Az alkalmazáskonzisztens adatok visszaállítása rövidebb idő alatt végrehajtható, így gyorsan visszatérhet egy működőképes állapotba.Restoring application-consistent data reduces the restoration time, allowing you to quickly return to a running state.

Hosszú távú megőrzés – A Recovery Services-tárolókat rövid távú és hosszú távú adatmegőrzéshez használhatja.Long-term retention - You can use Recovery Services vaults for short-term and long-term data retention. Az Azure nem korlátozza az adatok megőrzési idejét a Recovery Services-tárolókban.Azure doesn't limit the length of time data can remain in a Recovery Services vault. Tetszőleges ideig őrizheti meg az adatokat a tárolókban.You can keep data in a vault for as long as you like. Az Azure Backup védett példányonként 9999 helyreállítási pontos felső határral rendelkezik.Azure Backup has a limit of 9999 recovery points per protected instance. A cikk Biztonsági mentés és megőrzés című részéből megtudhatja, milyen hatással lehet ez a korlát a biztonsági mentési igényeire.See the Backup and retention section in this article for an explanation of how this limit may impact your backup needs.

Melyik Azure Backup-összetevőt használjam?Which Azure Backup components should I use?

Az alábbi táblázatból megtudhatja, hogy az egyes Azure Backup-összetevők minek a védelmét tudják biztosítani.Use the following table for information about what you can protect with each Azure Backup component.

ÖsszetevőComponent ElőnyökBenefits KorlátokLimits Mi van védve?What is protected? Hol tárolja a biztonsági mentéseket?Where are backups stored?
Azure Backup (MARS) ügynökeAzure Backup (MARS) agent
 • Elkészíti a fizikai vagy virtuális Windows operációs rendszereken lévő fájlok és mappák biztonsági másolatát (a virtuális gépek lehetnek helyszíniek, vagy lehetnek az Azure-ban is)Back up files and folders on physical or virtual Windows OS (VMs can be on-premises or in Azure)
 • Nincs szükség különálló biztonsági mentési kiszolgálóra.No separate backup server required.
 • Biztonsági mentés naponta 3-szor.Backup 3x per day
 • Nem alkalmazásfüggő; csak fájl-/mappa-/kötetszintű visszaállítás.Not application aware; file, folder, and volume-level restore only,
 • Nincs Linux-támogatás.No support for Linux.
 • FájlokFiles,
 • MappákFolders,
 • RendszerállapotSystem State
 • Recovery Services-tárolóRecovery Services vault
  System Center DPMSystem Center DPM
 • Alkalmazásfüggő pillanatképek (VSS)Application-aware snapshots (VSS)
 • Teljes rugalmasság a biztonsági mentés időpontjának kiválasztásakorFull flexibility for when to take backups
 • Helyreállítás részletessége (összes)Recovery granularity (all)
 • Használható a Recovery Services-tárolóCan use Recovery Services vault
 • Linux-támogatás Hyper-V és VMware virtuális gépekenLinux support on Hyper-V and VMware VMs
 • VMware virtuális gépek biztonsági mentése és visszaállítása a DPM 2012 R2-es verziójávalBack up and restore VMware VMs using DPM 2012 R2
 • Nem készíthető biztonsági mentés az Oracle számítási feladatról.Cannot back up Oracle workload.
 • FájlokFiles,
 • MappákFolders,
 • KötetekVolumes,
 • Virtuális gépekVMs,
 • AlkalmazásokApplications,
 • Számítási feladatokWorkloads
 • RendszerállapotSystem State
 • Recovery Services-tároló,Recovery Services vault,
 • Helyileg csatlakoztatott lemez,Locally attached disk,
 • Szalag (csak helyszíni)Tape (on-premises only)
 • Azure Backup ServerAzure Backup Server
 • Alkalmazásfüggő pillanatképek (VSS)Application-aware snapshots (VSS)
 • Teljes rugalmasság a biztonsági mentés időpontjának kiválasztásakorFull flexibility for when to take backups
 • Helyreállítás részletessége (összes)Recovery granularity (all)
 • Használható a Recovery Services-tárolóCan use Recovery Services vault
 • Linux-támogatás Hyper-V és VMware virtuális gépekenLinux support on Hyper-V and VMware VMs
 • VMware virtuális gépek biztonsági mentése és visszaállításaBack up and restore VMware VMs
 • Nincs szükség System Center-licencreDoes not require a System Center license
 • Nem készíthető biztonsági mentés az Oracle számítási feladatról.Cannot back up Oracle workload.
 • Mindig élő Azure-előfizetést igényelAlways requires live Azure subscription
 • A szalagos biztonsági mentés nem támogatottNo support for tape backup
 • FájlokFiles,
 • MappákFolders,
 • KötetekVolumes,
 • Virtuális gépekVMs,
 • AlkalmazásokApplications,
 • Számítási feladatok,Workloads,
 • RendszerállapotSystem State
 • Recovery Services-tároló,Recovery Services vault,
 • Helyileg csatlakoztatott lemezLocally attached disk
 • Azure IaaS virtuális gép biztonsági mentéseAzure IaaS VM Backup
 • Alkalmazásfüggő pillanatképek (VSS)Application-aware snapshots (VSS)
 • Natív biztonsági mentések Windowshoz/LinuxhozNative backups for Windows/Linux
 • Nincs szükség speciális ügynök telepítéséreNo specific agent installation required
 • Hálószintű biztonsági mentés, nincs szükség biztonsági mentési infrastruktúráraFabric-level backup with no backup infrastructure needed
 • Virtuális gépek napi biztonsági mentéseBack up VMs once-a-day
 • Virtuális gépek visszaállítása csak lemezszintenRestore VMs only at disk level
 • Nem készíthető biztonsági mentés a helyszínenCannot back up on-premises
 • Virtuális gépekVMs,
 • Minden lemez (PowerShell használatával)All disks (using PowerShell)
 • Recovery Services-tárolóRecovery Services vault

  Mik az egyes összetevők üzembe helyezési lehetőségei?What are the deployment scenarios for each component?

  ÖsszetevőComponent Üzembe helyezhető az Azure-ban?Can be deployed in Azure? Üzembe helyezhető a helyszínen?Can be deployed on-premises? A céltároló támogatottTarget storage supported
  Azure Backup (MARS) ügynökeAzure Backup (MARS) agent

  IgenYes

  Az Azure Backup ügynöke az Azure-ban futó bármely Windows Server rendszerű virtuális gépre telepíthető.The Azure Backup agent can be deployed on any Windows Server VM that runs in Azure.

  IgenYes

  Az Azure Backup ügynöke bármely Windows Server rendszerű virtuális gépre vagy fizikai gépre telepíthető.The Backup agent can be deployed on any Windows Server VM or physical machine.

  Recovery Services-tárolóRecovery Services vault

  System Center DPMSystem Center DPM

  IgenYes

  További információkat tudhat meg arról, hogyan védheti meg a számítási feladatokat az Azure-ban a System Center DPM-mel.Learn more about how to protect workloads in Azure by using System Center DPM.

  IgenYes

  További információkat tudhat meg arról, hogyan védheti meg a számítási feladatokat és a virtuális gépeket az adatközpontban.Learn more about how to protect workloads and VMs in your datacenter.

  Helyileg csatlakoztatott lemez,Locally attached disk,

  Recovery Services-tároló,Recovery Services vault,

  szalag (csak helyszíni)tape (on-premises only)

  Azure Backup ServerAzure Backup Server

  IgenYes

  További információkat tudhat meg arról, hogyan védheti meg a számítási feladatokat az Azure-ban az Azure Backup Serverrel.Learn more about how to protect workloads in Azure by using Azure Backup Server.

  IgenYes

  További információkat tudhat meg arról, hogyan védheti meg a számítási feladatokat az Azure-ban az Azure Backup Serverrel.Learn more about how to protect workloads in Azure by using Azure Backup Server.

  Helyileg csatlakoztatott lemez,Locally attached disk,

  Recovery Services-tárolóRecovery Services vault

  Azure IaaS virtuális gép biztonsági mentéseAzure IaaS VM Backup

  IgenYes

  Az Azure-háló részePart of Azure fabric

  Az Azure szolgáltatásként kínált infrastruktúra (IaaS) rendszerű virtuális gépek biztonsági mentéséhez készült.Specialized for backup of Azure infrastructure as a service (IaaS) virtual machines.

  NemNo

  A System Center DPM-mel biztonsági mentést készíthet az adatközpontban lévő virtuális gépekről.Use System Center DPM to back up virtual machines in your datacenter.

  Recovery Services-tárolóRecovery Services vault

  Melyik alkalmazásokról és számítási feladatokról készíthető biztonsági mentés?Which applications and workloads can be backed up?

  A következő táblázat az Azure Backup használatával védhető adatokat és számítási feladatokat tartalmazza.The following table provides a matrix of the data and workloads that can be protected using Azure Backup. Az Azure Backup-megoldás oszlopban az adott megoldás telepítési dokumentációjára mutató hivatkozások szerepelnek.The Azure Backup solution column has links to the deployment documentation for that solution.

  Adat vagy számítási feladatData or Workload ForráskörnyezetSource environment Azure Backup-megoldásAzure Backup solution
  Fájlok és mappákFiles and folders Windows ServerWindows Server

  Az Azure Backup ügynöke,Azure Backup agent,

  System Center DPM (+ az Azure Backup ügynöke),System Center DPM (+ the Azure Backup agent),

  Azure Backup Server (tartalmazza az Azure Backup ügynökét)Azure Backup Server (includes the Azure Backup agent)

  Fájlok és mappákFiles and folders Windows rendszerű számítógépWindows computer

  Az Azure Backup ügynöke,Azure Backup agent,

  System Center DPM (+ az Azure Backup ügynöke),System Center DPM (+ the Azure Backup agent),

  Azure Backup Server (tartalmazza az Azure Backup ügynökét)Azure Backup Server (includes the Azure Backup agent)

  Hyper-V virtuális gép (Windows)Hyper-V virtual machine (Windows) Windows ServerWindows Server

  System Center DPM (+ az Azure Backup ügynöke),System Center DPM (+ the Azure Backup agent),

  Azure Backup Server (tartalmazza az Azure Backup ügynökét)Azure Backup Server (includes the Azure Backup agent)

  Hyper-V virtuális gép (Linux)Hyper-V virtual machine (Linux) Windows ServerWindows Server

  System Center DPM (+ az Azure Backup ügynöke),System Center DPM (+ the Azure Backup agent),

  Azure Backup Server (tartalmazza az Azure Backup ügynökét)Azure Backup Server (includes the Azure Backup agent)

  VMware virtuális gépVMware virtual machine Windows ServerWindows Server

  System Center DPM (+ az Azure Backup ügynöke),System Center DPM (+ the Azure Backup agent),

  Azure Backup Server (tartalmazza az Azure Backup ügynökét)Azure Backup Server (includes the Azure Backup agent)

  Microsoft SQL ServerMicrosoft SQL Server Windows ServerWindows Server

  System Center DPM (+ az Azure Backup ügynöke),System Center DPM (+ the Azure Backup agent),

  Azure Backup Server (tartalmazza az Azure Backup ügynökét)Azure Backup Server (includes the Azure Backup agent)

  Microsoft SharePointMicrosoft SharePoint Windows ServerWindows Server

  System Center DPM (+ az Azure Backup ügynöke),System Center DPM (+ the Azure Backup agent),

  Azure Backup Server (tartalmazza az Azure Backup ügynökét)Azure Backup Server (includes the Azure Backup agent)

  Microsoft ExchangeMicrosoft Exchange Windows ServerWindows Server

  System Center DPM (+ az Azure Backup ügynöke),System Center DPM (+ the Azure Backup agent),

  Azure Backup Server (tartalmazza az Azure Backup ügynökét)Azure Backup Server (includes the Azure Backup agent)

  Azure IaaS virtuális gépek (Windows)Azure IaaS VMs (Windows) Azure-ban futórunning in Azure Azure Backup (virtuálisgép-bővítmény)Azure Backup (VM extension)
  Azure IaaS virtuális gépek (Linux)Azure IaaS VMs (Linux) Azure-ban futórunning in Azure Azure Backup (virtuálisgép-bővítmény)Azure Backup (VM extension)

  Linux-támogatásLinux support

  Az alábbi táblázat a Linux támogatott az Azure Backup-összetevőket.The following table shows Azure Backup components supported for Linux.

  ÖsszetevőComponent Linux (Azure által támogatott)Linux (Azure endorsed)
  Azure Backup (MARS) ügynökeAzure Backup (MARS) agent Nincs (Windows-alapú ügynök csak)No ( Windows-based agent only)
  System Center DPMSystem Center DPM Hyper-V és VMware virtuális gépek Linux rendszerű vendég virtuális gépeinek fájlkonzisztens biztonsági mentéseFile-consistent backup of Linux Guest VMs on Hyper-V and VMWare

  Hyper-V és VMware virtuális gépek Linux rendszerű vendég virtuális gépeinek visszaállításaVM restore of Hyper-V and VMWare Linux Guest VMs

  Az Azure virtuális gépek nem érhető el fájlkonzisztens biztonsági mentésFile-consistent backup not available for Azure VMs
  Azure Backup ServerAzure Backup Server Hyper-V és VMware virtuális gépek Linux rendszerű vendég virtuális gépeinek fájlkonzisztens biztonsági mentéseFile-consistent backup of Linux Guest VMs on Hyper-V and VMWare

  Virtuális gép Hyper-V és VMWare Linux rendszerű Vendég virtuális gépek visszaállításaVM restore of Hyper-V and VMWare Linux guest VMs

  Az Azure virtuális gépek nem érhető el fájlkonzisztens biztonsági mentésFile-consistent backup not available for Azure VMs
  Azure IaaS virtuális gép biztonsági mentéseAzure IaaS VM Backup Alkalmazáskonzisztens biztonsági mentés használatával a szkript előtti és utáni keretrendszerrelApp-consistent backup using the pre-script and post-script framework

  A fájlszintű helyreállításiFile-level recovery

  Virtuális gép létrehozása a visszaállított lemezrőlCreate a VM from a restored disk

  Virtuális gép létrehozása egy helyreállítási pontból.Create a VM from a recovery point.

  Prémium szintű tárolós virtuális gépek használata az Azure Backup szolgáltatássalUsing premium storage VMs with Azure Backup

  Az Azure Backup védi a premium storage virtuális gépek.Azure Backup protects premium storage VMs. Az Azure premium storage szolgáltatás tartós állapotú meghajtót (SSD)-alapú tárolás, I/O-igényes számítási feladatok támogatására.Azure premium storage is solid-state drive (SSD)-based storage designed to support I/O-intensive workloads. A Premium Storage a virtuális gépek számítási feladataihoz kínál vonzó megoldást.Premium Storage is attractive for virtual machine (VM) workloads. A Premium Storage és más lemeztípusok kapcsolatos további információkért lásd: a cikk válassza ki a lemez típusát.For more information about Premium Storage and other disk types, see the article, select a disk type.

  Készítsen biztonsági másolatot a premium storage virtuális gépekBack up premium storage VMs

  A Premium Storage virtuális gépek, a Backup szolgáltatás biztonsági mentésével átmeneti előkészítési helyet hoz létre, míg a neve "AzureBackup-", a premium Storage-fiók.While backing up Premium Storage VMs, the Backup service creates a temporary staging location, named "AzureBackup-", in the premium Storage account. Az előkészítési hely mérete megegyezik a helyreállítási pont pillanatképének méretével.The size of the staging location is equal to the size of the recovery point snapshot. Győződjön meg arról, hogy a premium Storage-fiók rendelkezik az átmeneti előkészítési hely elegendő szabad terület.Be sure the premium Storage account has adequate free space to accommodate the temporary staging location. További információkért lásd a cikk az Azure storage skálázhatósági célértékét.For more information, see the article on Azure storage scalability targets. A biztonsági mentési feladat befejezése után a rendszer törli az előkészítési helyet.Once the backup job finishes, the staging location is deleted. Az előkészítési helyhez használt tároló ára megfelel a Premium Storage díjszabásnak.The price of storage used for the staging location is consistent with all Premium storage pricing.

  Megjegyzés

  Ne módosítsa vagy szerkessze az előkészítési helyet.Do not modify or edit the staging location.

  Prémium szintű tárolós virtuális gépek visszaállításaRestore premium storage VMs

  A Premium Storage virtuális gépek Premium vagy Standard szintű tárolókba is visszaállíthatók.You can restore Premium Storage VMs to either Premium Storage or to Standard Storage. A Premium Storage virtuális gép helyreállítási pontjának Premium Storage-ba való visszaállítása a tipikus folyamat.Restoring a Premium Storage VM recovery point back to Premium Storage is the typical process. Ha azonban költséghatékony megoldást keres, érdemes lehet a Premium Storage virtuális gépek helyreállítási pontjait Standard szintű tárolóba visszaállítani, ha a virtuális gépről a fájlok egy alkészletére van szüksége.However, it can be cost effective to restore a Premium Storage VM recovery point to Standard Storage if you need a subset of files from the VM.

  Felügyelt lemezes virtuális gépek használata az Azure BackuppalUsing managed disk VMs with Azure Backup

  Az Azure Backup védelmet biztosít a felügyelt lemezes virtuális gépek számára.Azure Backup protects managed disk VMs. A felügyelt lemezek használatával mentesül a virtuális gépek tárfiókjainak kezelése alól, és lényegesen leegyszerűsödik a virtuális gépek üzembe helyezése.Managed disks free you from managing storage accounts of virtual machines and greatly simplify VM provisioning.

  Felügyelt lemezes virtuális gépek biztonsági mentéseBack up managed disk VMs

  A felügyelt lemezeken található virtuális gépek biztonsági mentése megegyezik a Resource Manager-alapú virtuális gépek biztonsági mentésével.Backing up VMs on managed disks is no different than backing up Resource Manager VMs. Az Azure Portalon közvetlenül a virtuálisgép-nézetből vagy a Recovery Services-tároló nézetéből konfigurálhatja a biztonsági mentési feladatot.In the Azure portal, you can configure the backup job directly from the Virtual Machine view or from the Recovery Services vault view. A felügyelt lemezeken található virtuális gépek biztonsági mentését a felügyelt lemezeken kiépített visszaállításipont-gyűjteményekkel végezheti el.You can back up VMs on managed disks through RestorePoint collections built on top of managed disks. Az Azure Backup támogatja az Azure Disk Encryption (ADE) használatával titkosított, felügyelt lemezes virtuális gépek biztonsági mentését is.Azure Backup also supports backing up managed disk VMs encrypted using Azure Disk encryption(ADE).

  Felügyelt lemezes virtuális gépek visszaállításaRestore managed disk VMs

  Az Azure Backup lehetővé teszi teljes, felügyelt lemezes virtuális gépek visszaállítását, illetve a felügyelt lemezek visszaállítását egy tárfiókba.Azure Backup allows you to restore a complete VM with managed disks, or restore managed disks to a storage account. A visszaállítási folyamat során az Azure kezeli a felügyelt lemezeket.Azure manages the managed disks during the restore process. Az ügyfél (tehát Ön) kezeli a visszaállítási folyamat részeként létrehozott tárfiókot.You (the customer) manage the storage account created as part of the restore process. Felügyelt, titkosított virtuális gépek visszaállításakor a virtuális gép kulcsainak és titkos kódjainak a visszaállítási művelet megkezdése előtt már létezniük kell a kulcstartóban.When restoring managed encrypted VMs, the VM's keys and secrets should exist in the key vault prior to starting the restore operation.

  Milyen funkciókat nyújtanak az egyes Backup-összetevők?What are the features of each Backup component?

  A következő szakaszok táblázatai az egyes Azure Backup-összetevők különböző funkcióinak elérhetőségét vagy támogatottságát foglalják össze.The following sections provide tables that summarize the availability or support of various features in each Azure Backup component. A további támogatásra vagy részletekre vonatkozó információkat a táblázatok alatt találja.See the information following each table for additional support or details.

  StorageStorage

  SzolgáltatásFeature Az Azure Backup ügynökeAzure Backup agent System Center DPMSystem Center DPM Azure Backup ServerAzure Backup Server Azure IaaS virtuális gép biztonsági mentéseAzure IaaS VM Backup
  Recovery Services-tárolóRecovery Services vault Igen Igen Igen Igen
  Lemezes tárolásDisk storage Igen Igen
  Szalagos tárolásTape storage Igen
  TömörítésCompression
  (a Recovery Services-tárolóban)(in Recovery Services vault)
  Igen Igen Igen
  Növekményes biztonsági mentésIncremental backup Igen Igen Igen Igen
  LemezdeduplikációDisk deduplication Részlegesen Részlegesen

  tábla kulcsa

  A Recovery Services-tároló az előnyben részesített tárolási cél minden összetevőben.The Recovery Services vault is the preferred storage target across all components. A System Center DPM és az Azure Backup Server lehetőséget nyújt helyi lemezmásolat készítésére is.System Center DPM and Azure Backup Server also provide the option to have a local disk copy. Azonban csak a System Center DPM nyújt lehetőséget az adatok szalagos tárolóeszközre írására.However, only System Center DPM provides the option to write data to a tape storage device.

  TömörítésCompression

  A biztonsági másolatok a szükséges tárterület csökkentése érdekében tömörítve vannak.Backups are compressed to reduce the required storage space. Csak a virtuálisgép-bővítmény összetevő nem használ tömörítést.The only component that does not use compression is the VM extension. A virtuálisgép-bővítmény minden biztonsági mentési adatot az Ön tárfiókjából az ugyanazon régióban lévő Recovery Services-tárolóba másol.The VM extension copies all backup data from your storage account to the Recovery Services vault in the same region. Az adatátvitel során nem használ tömörítést.No compression is used when transferring the data. A tömörítés nélküli adatátvitel némileg megnöveli a felhasznált tárterületet.Transferring the data without compression slightly inflates the storage used. Az adatok tömörítés nélküli tárolása azonban gyorsabb helyreállítást tesz lehetővé, ha szüksége van a visszaállítási pontra.However, storing the data without compression allows for faster restoration, should you need that recovery point.

  LemezdeduplikációDisk Deduplication

  A deduplikáció nyújtotta előnyöket a System Center DPM vagy az Azure Backup Server Hyper-V virtuális gépeken való üzembe helyezése esetén használhatja ki.You can take advantage of deduplication when you deploy System Center DPM or Azure Backup Server on a Hyper-V virtual machine. A Windows Server az adatok deduplikációját (a gazdagép szintjén) a virtuális géphez Backup-tárolóként csatlakoztatott virtuális merevlemezeken (VHD-ken) végzi el.Windows Server performs data deduplication (at the host level) on virtual hard disks (VHDs) that are attached to the virtual machine as backup storage.

  Megjegyzés

  A deduplikáció az Azure-ban egyik Backup-összetevőhöz sem érhető el.Deduplication is not available in Azure for any Backup component. Amikor System Center DPM és Backup Server van üzembe helyezve az Azure-ban, a virtuális géphez csatolt tárolólemezek nem deduplikálhatók.When System Center DPM and Backup Server are deployed in Azure, the storage disks attached to the VM cannot be deduplicated.

  A növekményes biztonsági mentés bemutatásaIncremental backup explained

  Minden Azure Backup-összetevő támogatja a növekményes biztonsági mentést a céltárolótól függetlenül (lemez, szalag, Recovery Services-tároló).Every Azure Backup component supports incremental backup regardless of the target storage (disk, tape, Recovery Services vault). A növekményes biztonsági mentés biztosítja, hogy a biztonsági mentések hatékonyan használják a tárhelyet és az időt, mert csak az utolsó biztonsági mentés óta végzett módosításokat viszi át.Incremental backup ensures that backups are storage and time efficient, by transferring only those changes made since the last backup.

  A teljes, a különbségi és a növekményes biztonsági mentés összehasonlításaComparing Full, Differential and Incremental backup

  A tárhelyhasználat, a helyreállítási időre vonatkozó célkitűzés (RTO), és a hálózatleterheltség eltér az egyes biztonsági mentési módszerek esetében.Storage consumption, recovery time objective (RTO), and network consumption varies for each type of backup method. A biztonsági mentés teljes birtoklási költségének alacsonyan tartásához fontos tudnia, hogyan válassza ki a legjobb biztonsági mentési megoldást.To keep the backup total cost of ownership (TCO) down, you need to understand how to choose the best backup solution. A következő képen a teljes, a különbségi és a növekményes biztonsági mentés összehasonlítása látható.The following image compares Full Backup, Differential Backup, and Incremental Backup. A képen látható A adatforrás 10 tárolási blokkból áll (A1–A10), amelyekről havonta készül biztonsági mentés.In the image, data source A is composed of 10 storage blocks A1-A10, which are backed up monthly. Az A2, az A3, az A4 és az A9 módosul az első hónapban, az A5 pedig a következő hónapban.Blocks A2, A3, A4, and A9 change in the first month, and block A5 changes in the next month.

  a biztonsági mentési módszerek összehasonlítását mutató kép

  Teljes biztonsági mentés esetén minden biztonsági másolat tartalmazza a teljes adatforrást.With Full Backup, each backup copy contains the entire data source. A teljes biztonsági mentés minden egyes alkalommal nagy hálózati sávszélességet és tárterületet igényel a biztonsági másolat továbbításakor.Full backup consumes a large amount of network bandwidth and storage, each time a backup copy is transferred.

  A különbségi biztonsági mentés kizárólag a kezdeti biztonsági mentés óta módosított blokkokat tárolja, így kisebb a sávszélesség- és a tárhelyhasználata.Differential backup stores only the blocks that changed since the initial full backup, which results in a smaller amount of network and storage consumption. A különbségi biztonsági mentések nem őrzik meg a változatlan adatok redundáns másolatait.Differential backups don't retain redundant copies of unchanged data. De mivel az egymást követő biztonsági mentések között változatlanul maradó adatblokkok átvitele és tárolása is megtörténik, a különbségi biztonsági mentés nem hatékony.However, because the data blocks that remain unchanged between subsequent backups are transferred and stored, differential backups are inefficient. A második hónapban a módosított A2, A3, A4 és A9 blokkokról készül biztonsági másolat.In the second month, changed blocks A2, A3, A4, and A9 are backed up. A harmadik hónapban a módosított A5 blokkal együtt biztonsági másolat készül ugyanezekről a blokkokról.In the third month, these same blocks are backed up again, along with changed block A5. A következő teljes biztonsági mentésig minden alkalommal készül biztonsági másolat a módosított blokkokról.The changed blocks continue to be backed up until the next full backup happens.

  A növekményes biztonsági mentés tárterület- és sávszélesség-kihasználása nagyon hatékony, mivel kizárólag azokat az adatblokkokat tárolja, amelyek az előző biztonsági mentés óta módosultak.Incremental Backup achieves high storage and network efficiency by storing only the blocks of data that changed since the previous backup. A növekményes biztonsági mentés használata esetén nincs szükség rendszeres teljes biztonsági mentésekre.With incremental backup, there is no need to take regular full backups. A példában teljes biztonsági mentés készül az első hónapban, az A2, A3, A4 és A9 blokkok meg lesznek jelölve módosítottként, és továbbítva lesznek a következő hónapra.In the example, after taking the full backup in the first month, blocks A2, A3, A4, and A9 are marked as changed, and transferred to the second month. A harmadik hónapban csak az A5 módosított blokk van megjelölve és továbbítva.In the third month, only changed block A5 is marked and transferred. A kevesebb adat mozgatásával tárterület és hálózati erőforrások takaríthatóak meg, és így csökken a teljes birtoklási költség.Moving less data saves storage and network resources, which decreases TCO.

  BiztonságSecurity

  SzolgáltatásFeature Az Azure Backup ügynökeAzure Backup agent System Center DPMSystem Center DPM Azure Backup ServerAzure Backup Server Azure IaaS virtuális gép biztonsági mentéseAzure IaaS VM Backup
  Hálózati biztonságNetwork security
  (az Azure-hoz)(to Azure)
  Igen Igen Igen Igen
  AdatbiztonságData security
  (az Azure-ban)(in Azure)
  Igen Igen Igen Igen

  tábla kulcsa

  Hálózati biztonságNetwork security

  A kiszolgálókról a Recovery Services-tárolóba érkező minden biztonsági mentési adat az Advanced Encryption Standard 256 eljárással van titkosítva.All backup traffic from your servers to the Recovery Services vault is encrypted using Advanced Encryption Standard 256. A biztonsági mentési adatokat a rendszer egy biztonságos HTTPS-kapcsolaton keresztül küldi el.The backup data is sent over a secure HTTPS link. Az adatok biztonsági másolata titkosított formában megtalálható a Recovery Services-tárolóban is.The backup data is also stored in the Recovery Services vault in encrypted form. Csak Ön mint Azure-ügyfél rendelkezik az adatok zárolásának feloldására szolgáló jelszóval.Only you, the Azure customer, have the passphrase to unlock this data. A Microsoft soha nem tudja visszafejteni az adatok biztonsági másolatát.Microsoft cannot decrypt the backup data at any point.

  Figyelmeztetés

  A Recovery Services-tároló létrehozása után csak Önnek lesz hozzáférése a titkosítási kulcshoz.Once you establish the Recovery Services vault, only you have access to the encryption key. A Microsoft soha nem őriz másolatot a titkosítási kulcsról, és nem rendelkezik hozzáféréssel a kulcshoz.Microsoft never maintains a copy of your encryption key, and does not have access to the key. Ha az ügyfél elveszíti a kulcsot, a Microsoft nem tudja helyreállítani az adatok biztonsági másolatát.If the key is misplaced, Microsoft cannot recover the backup data.

  AdatbiztonságData security

  Az Azure virtuális gépek biztonsági mentéséhez titkosítást kell beállítani a virtuális gépen belül.Backing up Azure VMs requires setting up encryption within the virtual machine. Az Azure Backup támogatja az Azure Disk Encryption szolgáltatást, amely a BitLockert használja Windows rendszerű virtuális gépeken és a dm-crypt-et Linux rendszerű virtuális gépeken.Azure Backup supports Azure Disk Encryption, which uses BitLocker on Windows virtual machines and dm-crypt on Linux virtual machines. Az Azure Backup a háttérben az Azure Storage Service Encryption használatával biztosít védelmet az inaktív adatok számára.On the back end, Azure Backup uses Azure Storage Service encryption, which protects data at rest.

  Network (Hálózat)Network

  SzolgáltatásFeature Az Azure Backup ügynökeAzure Backup agent System Center DPMSystem Center DPM Azure Backup ServerAzure Backup Server Azure IaaS virtuális gép biztonsági mentéseAzure IaaS VM Backup
  Hálózati tömörítésNetwork compression
  (a biztonsági mentési kiszolgálóhoz)(to backup server)
  Igen Igen
  Hálózati tömörítésNetwork compression
  (a Recovery Services-tárolóba)(to Recovery Services vault)
  Igen Igen Igen
  Hálózati protokollNetwork protocol
  (a biztonsági mentési kiszolgálóhoz)(to backup server)
  TCPTCP TCPTCP
  Hálózati protokollNetwork protocol
  (a Recovery Services-tárolóba)(to Recovery Services vault)
  HTTPSHTTPS HTTPSHTTPS HTTPSHTTPS HTTPSHTTPS

  tábla kulcsa

  A virtuálisgép-bővítmény (az IaaS virtuális gépen) közvetlenül az Azure Storage-fiókból olvassa be az adatokat a tárolóhálózaton keresztül, ezért ezt a forgalmat nem kell tömöríteni.The VM extension (on the IaaS VM) reads the data directly from the Azure storage account over the storage network, so it is not necessary to compress this traffic.

  Ha System Center DPM-kiszolgálót vagy Azure Backup Servert használ másodlagos biztonsági mentési kiszolgálóként, tömörítse az elsődleges kiszolgálóról a biztonsági mentési kiszolgálóra irányuló adatokat.If you use a System Center DPM server or Azure Backup Server as a secondary backup server, compress the data going from the primary server to the backup server. A DPM-ben vagy az Azure Backup Serverben való biztonsági mentés előtti adattömörítéssel kímélheti a sávszélességet.Compressing data before back up to DPM or Azure Backup Server, saves bandwidth.

  A hálózati sávszélesség szabályozásaNetwork Throttling

  Az Azure Backup ügynökével szabályozhatja a hálózati sávszélességet, így az adatátvitel alatt vezérelheti a hálózati sávszélesség használatát.The Azure Backup agent offers network throttling, which allows you to control how network bandwidth is used during data transfer. A szabályozás akkor lehet hasznos, ha adatokról kell biztonsági másolatot készítenie a munkaidő alatt, de nem szeretné, hogy a biztonsági mentési folyamat zavarja a többi internetes forgalmat.Throttling can be helpful if you need to back up data during work hours but do not want the backup process to interfere with other internet traffic. Az adatátvitel szabályozása a biztonsági mentési és a visszaállítást tevékenységekre vonatkozik.Throttling for data transfer applies to back up and restore activities.

  Biztonsági mentés és megőrzésBackup and retention

  Az Azure Backup védett példányonként 9999 helyreállítási pontos felső határral rendelkezik. Ezeket a helyreállítási pontokat biztonsági másolatoknak, illetve pillanatképeknek is hívják.Azure Backup has a limit of 9999 recovery points, also known as backup copies or snapshots, per protected instance. A védett példányok olyan számítógépek, kiszolgálók (fizikai vagy virtuális) vagy számítási feladatok, amelyek úgy vannak konfigurálva, hogy biztonsági mentést végezzenek az Azure-ba.A protected instance is a computer, server (physical or virtual), or workload configured to back up data to Azure. További információkért lásd a Mi az a védett példány? szakaszt.For more information, see the section, What is a protected instance. Az egyes példányok védelméhez biztonsági másolatot kell készíteni az adatokról.An instance is protected once a backup copy of data has been saved. Az adatok biztonsági másolata maga a védelem.The backup copy of data is the protection. Ha a forrásadatok elvesznek vagy sérülnek, a biztonsági másolatból vissza lehet állítani azokat.If the source data was lost or became corrupt, the backup copy could restore the source data. Az alábbi táblázat az egyes összetevők maximális biztonsági mentési gyakoriságát ismerteti.The following table shows the maximum backup frequency for each component. A biztonsági mentési szabályzat konfigurációja határozza meg, hogy milyen gyorsan használja fel a helyreállítási pontokat.Your backup policy configuration determines how quickly you consume the recovery points. Ha például minden nap létrehoz egy helyreállítási pontot, akkor 27 év után fogynának el a helyreállítási pontjai. Ha havonta csak egy helyreállítási pontot használ fel, akkor helyreállítási pontjai 833 év után fogynának el. A Backup szolgáltatás nem társít lejárati időt a helyreállítási pontokhoz.For example, if you create a recovery point each day, then you can retain recovery points for 27 years before you run out. If you take a monthly recovery point, you can retain recovery points for 833 years before you run out. The Backup service does not set an expiration time limit on a recovery point.

  Az Azure Backup ügynökeAzure Backup agent System Center DPMSystem Center DPM Azure Backup ServerAzure Backup Server Azure IaaS virtuális gép biztonsági mentéseAzure IaaS VM Backup
  Biztonsági mentés gyakoriságaBackup frequency
  (a Recovery Services-tárolóba)(to Recovery Services vault)
  Napi három biztonsági mentésThree backups per day Napi két biztonsági mentésTwo backups per day Napi két biztonsági mentésTwo backups per day Napi egy biztonsági mentésOne backup per day
  Biztonsági mentés gyakoriságaBackup frequency
  (lemezre)(to disk)
  Nem alkalmazhatóNot applicable
 • 15 percenként az SQL ServerhezEvery 15 minutes for SQL Server
 • Minden órában más számítási feladatokhozEvery hour for other workloads
 • 15 percenként az SQL ServerhezEvery 15 minutes for SQL Server
 • Minden órában más számítási feladatokhozEvery hour for other workloads

 • Nem alkalmazhatóNot applicable
  Megőrzési beállításokRetention options Napi, heti, havi, évesDaily, weekly, monthly, yearly Napi, heti, havi, évesDaily, weekly, monthly, yearly Napi, heti, havi, évesDaily, weekly, monthly, yearly Napi, heti, havi, évesDaily, weekly, monthly, yearly
  Helyreállítási pontok maximális száma védett példányonkéntMaximum recovery points per protected instance 99999999 99999999 99999999 99999999
  Maximális megőrzési időtartamMaximum retention period A biztonsági mentés gyakoriságától függően változikDepends on backup frequency A biztonsági mentés gyakoriságától függően változikDepends on backup frequency A biztonsági mentés gyakoriságától függően változikDepends on backup frequency A biztonsági mentés gyakoriságától függően változikDepends on backup frequency
  Helyreállítási pontok a helyi lemezenRecovery points on local disk Nem alkalmazhatóNot applicable
 • 64 fájlkiszolgálókhoz,64 for File Servers,
 • 448 alkalmazáskiszolgálókhoz448 for Application Servers
 • 64 fájlkiszolgálókhoz,64 for File Servers,
 • 448 alkalmazáskiszolgálókhoz448 for Application Servers
 • Nem alkalmazhatóNot applicable
  Helyreállítási pontok a szalagonRecovery points on tape Nem alkalmazhatóNot applicable KorlátlanUnlimited Nem alkalmazhatóNot applicable Nem alkalmazhatóNot applicable

  Mi az a védett példány?What is a protected instance

  A védett példány egy általános elnevezés az olyan Windows-számítógépekre, -kiszolgálókra (fizikai vagy virtuális) vagy SQL-adatbázisokra, amelyek úgy vannak konfigurálva, hogy biztonsági mentést végezzenek az Azure-ba.A protected instance is a generic reference to a Windows computer, a server (physical or virtual), or SQL database that has been configured to back up to Azure. A példány onnantól tekinthető védettnek, hogy konfigurálja a számítógép, kiszolgáló vagy adatbázis biztonsági mentésére vonatkozó házirendet, és létrehozott egy biztonsági másolatot az adatokról.An instance is protected once you configure a backup policy for the computer, server, or database, and create a backup copy of the data. Az adott védett példány rákövetkező biztonsági másolatai (az úgynevezett helyreállítási pontok), növelik a foglalt tárhely méretét.Subsequent copies of the backup data for that protected instance (which are called recovery points), increase the amount of storage consumed. Védett példányonként 9999 helyreállítási pontot hozhat létre.You can create up to 9999 recovery points for a protected instance. Ha töröl egy helyreállítási pontot a tárterületről, az nem számít az összesen 9999 helyreállítási pont közé.If you delete a recovery point from storage, it does not count against the 9999 recovery point total. Néhány gyakori példa védett példányokra: virtuális gépek, alkalmazáskiszolgálók, adatbázisok, valamint Windows operációs rendszert futtató személyi számítógépek.Some common examples of protected instances are virtual machines, application servers, databases, and personal computers running the Windows operating system. Példa:For example:

  • Egy Hyper-V vagy Azure IaaS hipervizorhálót futtató virtuális gép.A virtual machine running the Hyper-V or Azure IaaS hypervisor fabric. A virtuális gép vendég operációs rendszerei lehetnek Windows Server vagy Linux rendszerek.The guest operating systems for the virtual machine can be Windows Server or Linux.
  • Alkalmazáskiszolgáló: Az alkalmazáskiszolgáló lehet egy fizikai vagy biztonsági mentése szükséges adatokat a számítási feladatok és a Windows Server rendszerű virtuális gépet.An application server: The application server can be a physical or virtual machine running Windows Server and workloads with data that needs to be backed up. Gyakori számítási feladat a Microsoft SQL Server, a Microsoft Exchange Server, a Microsoft SharePoint Server, valamint a Windows Server Fájlkiszolgáló szerepköre.Common workloads are Microsoft SQL Server, Microsoft Exchange server, Microsoft SharePoint server, and the File Server role on Windows Server. A számítási feladatok biztonsági mentéséhez a System Center Data Protection Manager (DPM) vagy az Azure Backup Server szükséges.To back up these workloads you need System Center Data Protection Manager (DPM) or Azure Backup Server.
  • Egy személyi számítógép, munkaállomás vagy laptop, amelyen a Windows operációs rendszer fut.A personal computer, workstation, or laptop running the Windows operating system.

  Mi az a Recovery Services-tároló?What is a Recovery Services vault?

  A Recovery Services-tároló olyan online tárolóentitás az Azure-ban, amely az adatok, például a biztonsági másolatok, a helyreállítási pontok és a biztonsági mentésre vonatkozó szabályzatok tárolására szolgál.A Recovery Services vault is an online storage entity in Azure used to hold data such as backup copies, recovery points, and backup policies. A Recovery Services-tároló az Azure-szolgáltatások, valamint a helyszíni kiszolgálók és munkaállomások biztonsági mentési adatainak tárolására szolgál.You can use Recovery Services vaults to hold backup data for Azure services and on-premises servers and workstations. A Recovery Services-tárolók leegyszerűsítik a biztonsági mentési adatok szervezését, miközben minimálisra csökkentik a munkaterhelést.Recovery Services vaults make it easy to organize your backup data, while minimizing management overhead. Minden egyes Azure-előfizetésben legfeljebb 500 Recovery Services-tároló hozható létre Azure-régiónként.Within each Azure subscription, you can create up to 500 Recovery Services vaults per Azure region. Az adatok tárolási helyének kiválasztásakor figyelembe kell venni, hogy nem minden régió azonos.When considering where to store your data, not all regions are the same. A régiónkénti párosításról és a további tárolási szempontokkal kapcsolatos információkért lásd a georedundáns tárolást ismertető cikket.See Geo-redundant storage for information about region pairings and additional storage considerations.

  Az Azure Service Manageren alapuló mentési tárolók voltak a tároló első verziói.Backup vaults, which were based on Azure Service Manager, were the first version of the vault. Az Azure Resource Manager modelljellemzőit biztosító Recovery Services-tárolók képezték a tároló második verzióját.Recovery Services vaults, which add the Azure Resource Manager model features, are the second version of the vault. A szolgáltatások közötti különbségekről teljes leírást a Recovery Services-tároló áttekintő cikkében talál.See the Recovery Services vault overview article for a full description of the feature differences. Már nem hozhat létre Backup-tárolót, és minden meglévő Backup-tároló Recovery Services-tárolóra frissült.You can no longer create Backup vaults, and all existing Backup vaults have been upgraded to Recovery Services vaults. Az Azure Portalon kezelheti a Recovery Services-tárolóra frissített tárolókat.You can use the Azure portal to manage the vaults that were upgraded to Recovery Services vaults.

  Miben különbözik az Azure Backup az Azure Site Recoverytől?How does Azure Backup differ from Azure Site Recovery?

  Az Azure Backup és az Azure Site Recovery közös jellemzője, hogy mindkét szolgáltatás használható az adatok biztonsági mentésére és visszaállítására.Azure Backup and Azure Site Recovery are related in that both services back up data and can restore that data. Különböző szerepet töltenek be azonban a vállalkozásban az üzleti folytonosság és a vészhelyreállítás biztosítása során.However, these services serve different purposes in providing business continuity and disaster recovery in your business. Az Azure Backup segítségével részletesebben védheti meg és állíthatja vissza az adatokat.Use Azure Backup to protect and restore data at a more granular level. Ha például egy laptopon lévő bemutató megsérült, az Azure Backup segítségével állíthatja vissza a bemutatót.For example, if a presentation on a laptop became corrupted, you would use Azure Backup to restore the presentation. Ha egy virtuális gép konfigurációját és adatait szeretné replikálni egy másik adatközpontba, használja az Azure Site Recoveryt.If you wanted to replicate the configuration and data on a VM across another datacenter, use Azure Site Recovery.

  Az Azure Backup biztosítja a helyszíni és a felhőben tárolt adatok védelmét.Azure Backup protects data on-premises and in the cloud. Az Azure Site Recovery koordinálja a virtuális gépek és a fizikai kiszolgálók replikálását, feladatátvételét és feladat-visszavételét.Azure Site Recovery coordinates virtual-machine and physical-server replication, failover, and failback. Mindkét szolgáltatás fontos, mert a vészhelyreállítási megoldásnak biztosítania kell az adatok védelmét és helyreállíthatóságát (Backup), valamint a számítási feladatok rendelkezésre állását (Site Recovery) leállások esetén.Both services are important because your disaster recovery solution needs to keep your data safe and recoverable (Backup) and keep your workloads available (Site Recovery) when outages occur.

  A következő fogalmak segíthetnek a fontos döntések meghozatalában a biztonsági mentéssel és a vészhelyreállítással kapcsolatban.The following concepts can help you make important decisions around backup and disaster recovery.

  FogalomConcept RészletekDetails BackupBackup Vészhelyreállítás (DR)Disaster recovery (DR)
  Helyreállítási időkorlát (RPO)Recovery point objective (RPO) Az elfogadható adatveszteség mennyisége, ha helyreállítást kell végezni.The amount of acceptable data loss if a recovery needs to be done. A biztonsági mentési megoldások elfogadható RPO-ja nagyon változó.Backup solutions have wide variability in their acceptable RPO. Virtuális gépek biztonsági mentései esetén általában egy nap az RPO, míg adatbázisok biztonsági mentései esetén akár 15 perc is lehet.Virtual machine backups usually have an RPO of one day, while database backups have RPOs as low as 15 minutes. A vészhelyreállítási megoldások alacsony RPO-kkal rendelkeznek.Disaster recovery solutions have low RPOs. A DR másolat néhány másodperccel vagy néhány perccel késhet.The DR copy can be behind by a few seconds or a few minutes.
  Helyreállítási időre vonatkozó célkitűzés (RTO)Recovery time objective (RTO) A helyreállítás vagy visszaállítás elvégzéséhez szükséges idő.The amount of time that it takes to complete a recovery or restore. A nagyobb RPO miatt a biztonsági mentési megoldások által feldolgozandó adatmennyiség általában sokkal nagyobb, ami hosszabb RTO-khoz vezet.Because of the larger RPO, the amount of data that a backup solution needs to process is typically much higher, which leads to longer RTOs. Napokba telhet például az adatok szalagokról való visszaállítása attól függően, hogy mennyi ideig tart a szalag szállítása egy külső helyről.For example, it can take days to restore data from tapes, depending on the time it takes to transport the tape from an off-site location. A vészhelyreállítási megoldások RTO-i sokkal rövidebbek, mert jobban szinkronban vannak a forrással.Disaster recovery solutions have smaller RTOs because they are more in sync with the source. Kevesebb módosítást kell feldolgozni.Fewer changes need to be processed.
  MegőrzésRetention Az adatok tárolásának időtartamaHow long data needs to be stored A műveleti helyreállítást igénylő forgatókönyvekben (adatsérülés, véletlen fájltörlés, az operációs rendszer hibája) az adatok biztonsági másolatát általában legfeljebb 30 napig őrzi meg a rendszer.For scenarios that require operational recovery (data corruption, inadvertent file deletion, OS failure), backup data is typically retained for 30 days or less.
  A megfelelőség miatt lehet, hogy hónapokig vagy akár évekig kell tárolni az adatokat.From a compliance standpoint, data might need to be stored for months or even years. Az adatok biztonsági másolata ideális az ilyen esetekben végzett archiváláshoz.Backup data is ideally suited for archiving in such cases.
  A vészhelyreállításhoz csak műveleti helyreállítási adatokra van szükség, ami általában néhány órát vagy legfeljebb egy napot vesz igénybe.Disaster recovery needs only operational recovery data, which typically takes a few hours or up to a day. A DR (vészhelyreállítási) megoldásokban használt részletes adatrögzítés miatt a DR-adatok hosszú távú megőrzése nem javasolt.Because of the fine-grained data capture used in DR solutions, using DR data for long-term retention is not recommended.

  További lépésekNext steps

  A következő oktatóanyagok lépésről lépésre ismertetik a Windows Serveren lévő adatok vagy az Azure-beli virtuális gépek védelmét:Use one of the following tutorials for detailed, step-by-step, instructions for protecting data on Windows Server, or protecting a virtual machine (VM) in Azure:

  Egyéb számítási feladatok védelméről az alábbi cikkekből tájékozódhat részletesebben:For details about protecting other workloads, try one of these articles: