Egyéni kulcsszó létrehozása a Speech Service használatávalCreate a custom keyword by using the Speech service

Az eszköz mindig egy kulcsszót (vagy kifejezést) figyel.Your device is always listening for a keyword (or phrase). Például a "Hey Cortana" a Cortana segéd egyik kulcsszója.For example, "Hey Cortana" is a keyword for the Cortana assistant. Ha a felhasználó a kulcsszót mondja, az eszköz az összes további hangot elküldi a felhőbe, amíg a felhasználó nem állítja a beszédet.When the user says the keyword, the device sends all subsequent audio to the cloud, until the user stops speaking. A kulcsszó személyre szabása hatékony módszert tesz lehetővé az eszköz megkülönböztetésére és a saját arculatának megerősítésére.Customizing your keyword is an effective way to differentiate your device and strengthen your branding.

Ebből a cikkből megtudhatja, hogyan hozhat létre egyéni kulcsszót az eszközhöz.In this article, you learn how to create a custom keyword for your device.

Érvényes kulcsszó kiválasztásaChoose an effective keyword

A kulcsszó kiválasztásakor vegye figyelembe a következő irányelveket:Consider the following guidelines when you choose a keyword:

 • A kulcsszónak angol szónak vagy kifejezésnek kell lennie.Your keyword should be an English word or a phrase. Nem lehet hosszabb két másodpercnél.It should take no longer than two seconds to say.

 • A 4 – 7 szótag szavai a legjobban működnek.Words of 4 to 7 syllables work best. Például a "Hé, számítógép" egy jó kulcsszó.For example, "Hey, Computer" is a good keyword. Csak a "Hey" egy rossz.Just "Hey" is a poor one.

 • A kulcsszavaknak a gyakori angol kiejtési szabályokat kell követniük.Keywords should follow common English pronunciation rules.

 • Egy egyedi vagy akár egy, a közös angol Kiejtési szabályt követő szó is csökkentheti a téves pozitív értéket.A unique or even a made-up word that follows common English pronunciation rules might reduce false positives. Előfordulhat például, hogy a "computerama" kulcsszó jó.For example, "computerama" might be a good keyword.

 • Ne válasszon közös szót.Do not choose a common word. Például az "Eat" és a "Go" kifejezés olyan szavakat mutat be, amelyekben gyakran előfordul a hétköznapi beszélgetés.For example, "eat" and "go" are words that people say frequently in ordinary conversation. Lehet, hogy az eszköz hamis eseményindítókat tartalmaz.They might be false triggers for your device.

 • Ne használjon olyan kulcsszót, amely alternatív kiejtésekkel rendelkezhet.Avoid using a keyword that might have alternative pronunciations. A felhasználóknak ismerniük kell a "jobb" kiejtést, hogy az eszközük válaszoljon.Users would have to know the "right" pronunciation to get their device to respond. Például: "509" lehet "5 0 9", "5 0 9" vagy "509".For example, "509" can be pronounced "five zero nine," "five oh nine," or "five hundred and nine." "R.E.I.""R.E.I." "r-e-i" vagy "Ray" lehet.can be pronounced "r-e-i" or "ray." Az "élő" kifejezés "/līv/" vagy "/Liv/" lehet."Live" can be pronounced "/līv/" or "/liv/".

 • Ne használjon speciális karaktereket, szimbólumokat vagy számokat.Do not use special characters, symbols, or digits. Például a "Go #" és a "20 + Cats" nem lenne jó kulcsszó.For example, "Go#" and "20 + cats" would not be good keywords. Azonban a "Go Sharp" vagy a "húsz Plus Cats" is működhet.However, "go sharp" or "twenty plus cats" might work. Továbbra is használhatja a branding szimbólumokat, és a marketing és a dokumentáció használatával megerősítheti a megfelelő kiejtést.You can still use the symbols in your branding and use marketing and documentation to reinforce the proper pronunciation.

Megjegyzés

Ha kulcsszóként választ egy védjeggyel ellátott szót, akkor győződjön meg arról, hogy a védjegy tulajdonosa, vagy hogy a védjegy tulajdonosának van-e engedélye a szó használatára.If you choose a trademarked word as your keyword, be sure that you own that trademark or that you have permission from the trademark owner to use the word. A Microsoft nem vállal felelősséget az Ön által választott kulcsszótól esetlegesen felmerülő jogi problémákért.Microsoft is not liable for any legal issues that might arise from your choice of keyword.

A kulcsszó létrehozásaCreate your keyword

Ahhoz, hogy az eszközhöz egyéni kulcsszót lehessen használni, létre kell hoznia egy kulcsszót a Microsoft Custom kulcsszó-létrehozási szolgáltatásával.Before you can use a custom keyword with your device, you'll need to create a keyword with the Microsoft Custom Keyword Generation service. A kulcsszó megadása után a szolgáltatás létrehoz egy fájlt, amelyet központilag telepít a fejlesztői csomagba, hogy engedélyezze a kulcsszót az eszközön.After you provide a keyword, the service produces a file that you deploy to your development kit to enable the keyword on your device.

 1. Lépjen a Speech studióba , és Jelentkezzen be , vagy ha még nem rendelkezik beszédfelismerési előfizetéssel, válassza az előfizetés létrehozásalehetőséget.Go to the Speech Studio and Sign in or, if you do not yet have a speech subscription, choose Create a subscription.

 2. Az egyéni kulcsszó lapon írja be a kívánt kulcsszót, majd kattintson a kulcsszó hozzáadásalehetőségre.At the Custom Keyword page, type in the keyword of your choice and click Add keyword. Van néhány irányelvünk , amely segítséget nyújt egy hatékony kulcsszó kiválasztásához.We have some guidelines to help choose an effective keyword. A támogatás jelenleg az en-US nyelvre korlátozódik.Support is currently limited to the en-US language.

  Adja meg a kulcsszót

 3. A portál mostantól jelölt kiejtéseket hoz létre a kulcsszava számára.The portal will now create candidate pronunciations for your keyword. Hallgassa meg az egyes jelölteket a lejátszás gombokra kattintva, és távolítsa el az összes helytelen kiejtés melletti ellenőrzéseket.Listen to each candidate by clicking the play buttons and remove the checks next to any pronunciations that are incorrect. Ha csak a jó kiejtéseket jelölte be, válassza a Submit (Küldés ) lehetőséget a kulcsszó létrehozásának megkezdéséhez.Once only good pronunciations are checked, select Submit to begin generating the keyword. Ha módosítani szeretné a kulcsszót, először távolítsa el a meglévőt úgy, hogy a sor jobb oldalán megjelenő Törlés gombra kattint, miközben fölé viszi.If you want to change the keyword, first remove the existing one by clicking on the delete button that appears on the right side of the row while hovering over it.

  A kulcsszó áttekintése

 4. A modell létrehozása akár egy percet is igénybe vehet.It may take up to one minute for the model to be generated. Ekkor a rendszer kérni fogja a fájl letöltését.You will then be prompted to download the file.

  A kulcsszó letöltése

 5. Mentse a. zip fájlt a számítógépére.Save the .zip file to your computer. Erre a fájlra lesz szüksége, hogy az egyéni kulcsszót a fejlesztői csomagba telepítse.You will need this file to deploy your custom keyword to the development kit.

További lépésekNext steps

Tesztelje egyéni kulcsszavait a Speech Devices SDKgyors útmutatójában.Test your custom keyword with Speech Devices SDK Quickstart.