Azure-előfizetés számlázási tulajdonjogának átadása másik fióknakTransfer billing ownership of an Azure subscription to another account

Ez a cikk lépésenként ismerteti, hogyan lehet átadni egy Azure-előfizetés számlázási tulajdonjogát egy másik fióknak.This article shows the steps needed to transfer billing ownership of an Azure subscription to another account. Az előfizetés számlázási tulajdonjogának átadása előtt olvassa el a Tudnivalók az Azure-előfizetés számlázási tulajdonjogának átadásáról cikket.Before you transfer billing ownership for a subscription, read About transferring billing ownership for an Azure subscription.

Ha meg szeretné tartani a számlázási tulajdonjogot, de módosítani kívánja az előfizetés típusát, tekintse meg az Azure-előfizetés másik ajánlatra váltását bemutató cikket.If you want to keep your billing ownership but change subscription type, see Switch your Azure subscription to another offer. Ha szeretné szabályozni, hogy ki férhet hozzá az előfizetés erőforrásaihoz, tekintse meg az Azure beépített szerepköreit.To control who can access resources in the subscription, see Azure built-in roles.

A Nagyvállalati Szerződéssel (EA) rendelkező ügyfelek esetében a vállalati rendszergazda adhatja át az előfizetések számlázási tulajdonjogát az egyes fiókok között.If you're an Enterprise Agreement (EA) customer, your enterprise administrator can transfer billing ownership of your subscriptions between accounts. További információ: Az Azure-előfizetés vagy a fiók tulajdonjogának módosítása.For more information, Change Azure subscription or account ownership.

Az előfizetés tulajdonjogát csak egy fiók számlázási rendszergazdája adhatja át.Only the billing administrator of an account can transfer ownership of a subscription.

Azure-előfizetés számlázási tulajdonjogának átadásaTransfer billing ownership of an Azure subscription

 1. Jelentkezzen be az Azure Portalra az átadni kívánt előfizetést tartalmazó számlázási fiók rendszergazdájaként.Sign in to the Azure portal as an administrator of the billing account that has the subscription that you want to transfer. Ha nem biztos abban, hogy Ön a rendszergazda, vagy meg szeretné állapítani, hogy ki a rendszergazda, tekintse meg a Fiók számlázási rendszergazdájának megállapítása cikket.If you're not sure if you're and administrator, or if you need to determine who is, see Determine account billing administrator.
 2. Keressen rá a Költségkezelés + számlázás kifejezésre.Search for Cost Management + Billing.
  Képernyőkép az Azure Portal keresőmezőjérőlScreenshot that shows Azure portal search
 3. A bal oldali panelen válassza az Előfizetések elemet.Select Subscriptions from the left-hand pane. A hozzáférésétől függően előfordulhat, hogy ki kell választania egy számlázási hatókört, majd az Előfizetések vagy az Azure-előfizetések lehetőséget.Depending on your access, you may need to select a billing scope and then select Subscriptions or Azure subscriptions.
 4. Az átadni kívánt előfizetésnél válassza a Számlázási tulajdonjog átadása lehetőséget.Select Transfer billing ownership for the subscription that you want to transfer.
  Válassza ki az átadni kívánt előfizetést.Select subscription to transfer
 5. Adja meg egy olyan felhasználó e-mail-címét, aki annak a fióknak a számlázási adminisztrátora, amely az előfizetés új tulajdonosa lesz.Enter the email address of a user who's a billing administrator of the account that will be the new owner for the subscription.
 6. Ha az előfizetését egy másik Azure AD-bérlőn lévő fiókba helyezi át, válassza ki, hogy át kívánja-e helyezni az előfizetést az új fiók bérlőjére.If you're transferring your subscription to an account in another Azure AD tenant, select if you want to move the subscription to the new account's tenant. További információ: Előfizetés átadása egy másik Azure AD-bérlőn található fióknak.For more information, see Transferring subscription to an account in another Azure AD tenant.

  Fontos

  Ha úgy dönt, hogy áthelyezi az előfizetést az új fiók Azure AD-bérlőjére, azzal véglegesen eltávolítja az előfizetés erőforrásainak eléréséhez szükséges összes Azure-beli szerepkör-hozzárendelést.If you choose to move the subscription to the new account's Azure AD tenant, all Azure role assignments to access resources in the subscription are permanently removed. Csak az új fiók átadási kérelmet elfogadó felhasználójának lesz hozzáférése az előfizetés erőforrásainak kezeléséhez.Only the user in the new account who accepts your transfer request will have access to manage resources in the subscription. Másik lehetőségként törölheti az Előfizetés Azure AD-bérlője jelölőnégyzet jelölését, így anélkül adhatja át a számlázási tulajdonjogot az új fiók bérlőjének, hogy áthelyezné az előfizetést.Alternatively, you can clear the Subscription Azure AD tenant option to transfer billing ownership without moving the subscription to the new account's tenant. Ha ezt a módszert választja, megtarthatja az Azure-erőforrások eléréséhez szükséges meglévő Azure-beli szerepkör-hozzárendeléseket.If you do so, existing Azure role assignments to access Azure resources will be maintained.
  Átadási kérelem küldése lapSend transfer page

 7. Válassza az Átadási kérelem küldése lehetőséget.Select Send transfer request.
 8. A felhasználó egy e-mailt kap, amely felszólítja az átadási kérelem áttekintéséra.The user gets an email with instructions to review your transfer request.
  Az előfizetés átadásáról szóló e-mail, amely el lett küldve a címzettnek
 9. Az átadási kérelem jóváhagyásához a felhasználó kiválasztja az e-mailben szereplő hivatkozást, és követi az útmutatást.To approve the transfer request, the user selects the link in the email and follows the instructions. A felhasználó ezután kiválasztja az előfizetés díjának fizetésére használt fizetési módot.The user then selects a payment method that will be used to pay for the subscription. Ha a felhasználó még nem rendelkezik Azure-fiókkal, regisztrálnia kell egyet.If the user doesn't have an Azure account, they have to sign up for a new account.
  Előfizetés-átadás: első weblap Előfizetés-átadás: második weblap Előfizetés-átadás: harmadik weblapFirst subscription transfer web page Second subscription transfer web page Third subscription transfer web page
 10. Sikerült!Success! Az előfizetés átadása ezzel megtörtént.The subscription is now transferred.

Előfizetés átadása másik Azure AD-bérlői fiók számáraTransfer a subscription to another Azure AD tenant account

Amikor regisztrál az Azure-ba, a rendszer létrehoz Önnek egy Azure Active Directory- (AD)-bérlőt.An Azure Active Directory (AD) tenant is created for you when you sign up for Azure. A bérlő képviseli az Ön fiókját.The tenant represents your account. A bérlő segítségével szabályozhatja az előfizetéseihez és az erőforrásaihoz való hozzáférést.You use the tenant to manage access to your subscriptions and resources.

Amikor új előfizetést hoz létre, az a fiókja Azure AD-bérlőjén lesz tárolva.When you create a new subscription, it's hosted in your account's Azure AD tenant. Ha másoknak kíván hozzáférést biztosítani az előfizetéshez vagy annak erőforrásaihoz, meg kell őket hívnia, hogy csatlakozzanak a bérlőjéhez.If you want to give others access to your subscription or its resources, you need to invite them to join your tenant. Így szabályozhatja az előfizetésekhez és az erőforrásokhoz való hozzáférést.Doing so helps you control access to your subscriptions and resources.

Amikor az előfizetése számlázási tulajdonjogát egy másik Azure AD-bérlőn lévő fióknak adja át, az előfizetést is áthelyezheti az új fiók bérlőjére.When you transfer billing ownership of your subscription to an account in another Azure AD tenant, you can move the subscription to the new account's tenant. Ha így tesz, akkor az összes korábbi Azure-beli szerepkör-hozzárendeléssel rendelkező felhasználó, csoport és szolgáltatásnév elveszíti az előfizetés és az előfizetés erőforrásainak kezeléséhez szükséges hozzáférést.If you do so, all users, groups, or service principals that had Azure role assignments to manage subscriptions and its resources lose their access. Csak az új fiók átadást elfogadó felhasználójának lesz hozzáférése az erőforrások kezeléséhez.Only the user in the new account who accepts your transfer request will have access to manage the resources. Az új tulajdonosnak manuálisan kell hozzáadnia ezeket a felhasználókat az előfizetéshez, ha hozzáférést kíván biztosítani az azt elveszítő felhasználónak.The new owner must manually add these users to the subscription to provide access to the use who lost it. További információ: Azure-előfizetés átadása egy másik Azure AD-címtárba.For more information, see Transfer an Azure subscription to a different Azure AD directory.

Visual Studio- és a Microsoft Partner Network-előfizetések átadásaTransfer Visual Studio and Partner Network subscriptions

A Visual Studio- és a Microsoft Partner Network-előfizetésekhez havonta ismétlődő Azure-kredit tartozik.Visual Studio and Microsoft Partner Network subscriptions have monthly recurring Azure credit associated with them. Az előfizetések átadásakor ez a kredit nem válik elérhetővé a cél számlázási fiókban.When you transfer these subscriptions, your credit isn't available in the destination billing account. Az előfizetés a cél számlázási fiókban rendelkezésre álló kreditet használja fel.The subscription uses the credit in the destination billing account. Például: Bob átad egy Visual Studio Enterprise-előfizetést Jane fiókjába szeptember 9-én, és Jane elfogadja a tranzakciót.For example, if Bob transfers a Visual Studio Enterprise subscription to Jane's account on September 9 and Jane accepts the transfer. Az átadás befejezését követően az előfizetés Jane fiókjának kreditjét kezdi használni.After the transfer is completed, the subscription starts using credit in Jane's account. A kreditek mennyisége minden hónap 9. napján visszaáll az alapértékre.The credit will reset every ninth day of the month.

A számlázási tulajdonjog elfogadását követő lépésekNext steps after accepting billing ownership

Ha elfogadta egy Azure-előfizetés számlázási tulajdonjogát, javasoljuk, hogy tekintse át a következő lépéseket:If you've accepted the billing ownership of an Azure subscription, we recommend you review these next steps:

 1. Tekintse át és frissítse a szolgáltatásadminisztrátori, a társadminisztrátori és az Azure-beli szerepkör-hozzárendeléseket.Review and update the Service Admin, Co-Admins, and Azure role assignments. További információ: Azure-beli előfizetés-adminisztrátorok hozzáadása vagy módosítása és Azure-beli szerepkör-hozzárendelés hozzáadása vagy eltávolítása az Azure Portal használatával.To learn more, see Add or change Azure subscription administrators and Add or remove Azure role assignments using the Azure portal.
 2. Frissítse az előfizetés szolgáltatásaihoz tartozó hitelesítő adatokat, például:Update credentials associated with this subscription's services including:
  1. Felügyeleti tanúsítványok, amelyek rendszergazdai jogosultságokat biztosítanak a felhasználónak az előfizetés erőforrásaihoz.Management certificates that grant the user admin rights to subscription resources. További információk: Felügyeleti tanúsítvány létrehozása és feltöltése az Azure szolgáltatáshozFor more information, see Create and upload a management certificate for Azure
  2. A Storage-hoz hasonló szolgáltatások hozzáférési kulcsai.Access keys for services like Storage. További információkat az Azure Storage-fiókokkal kapcsolatos tudnivalókat ismertető témakörben olvashat.For more information, see About Azure storage accounts
  3. Az olyan szolgáltatások távelérési hitelesítő adatai, mint az Azure-beli virtuális gépek.Remote Access credentials for services like Azure Virtual Machines.
 3. Ha egy partnerrel közösen dolgozik, fontolja meg a partnerazonosító frissítését az előfizetésen.If you're working with a partner, consider updating the partner ID on the subscription. A partnerazonosítót az Azure Portalon frissítheti.You can update the partner ID in the Azure portal. További információért lásd a partnerazonosítók az Azure-fiókokhoz csatolását ismertető cikket.For more information, see Link a partner ID to your Azure accounts

HibaelhárításTroubleshooting

Ha problémába ütközik az előfizetések átadása során, az alábbi hibaelhárítási információk segítséget nyújthatnak.Use the following troubleshooting information if you're having trouble transferring subscriptions.

„Az előfizetés átadása” lehetőség nem érhető elThe "Transfer subscription" option is unavailable

Az önkiszolgáló előfizetés-átadási funkció nem érhető el a számlázási fiókjában.The self-service subscription transfer isn't available for your billing account. Jelenleg a nagyvállalati szerződéses (EA-) fiókok esetében nem támogatott az előfizetések számlázási tulajdonjogának átadása az Azure Portalon.Currently, we don't support transferring the billing ownership of subscriptions in Enterprise Agreement (EA) accounts in the Azure portal. Ezenkívül a Microsoft-képviselővel közösen létrehozott Microsoft-ügyfélszerződési fiókok nem támogatják a számlázási tulajdonjog átadását.Also, Microsoft Customer Agreement accounts that are created while working with a Microsoft representative don't support transferring billing ownership.

Nem minden előfizetés-típus adható átNot all subscription types can transfer

Nem minden előfizetés-típus támogatja a számlázási tulajdonjog átadását.Not all types of subscriptions support billing ownership transfer. Az átadást támogató előfizetési típusok teljes listáját a támogatott előfizetési típusokat felsoroló témakörben tekintheti át.To view list of subscription types that support transfers, see Supported subscription types

Hozzáférés megtagadva hibaüzenet jelenik meg az előfizetés számlázási tulajdonjogának átadásakorAccess denied error shown when trying to transfer subscription billing ownership

Akkor kapja ezt a hibaüzenetet, ha úgy próbálja átadni egy Microsoft Azure-csomag előfizetését, hogy nem rendelkezik a szükséges engedéllyel.You'll see this error if you're trying to transfer a Microsoft Azure Plan subscription and you don't have the necessary permission. A Microsoft Azure-csomag előfizetésének átadásához tulajdonosnak vagy közreműködőnek kell lennie abban a számlázási szakaszban, ahol az előfizetés számlái megjelennek.To transfer a Microsoft Azure plan subscription, you need to be an owner or contributor on the invoice section to which the subscription is billed. További információk: A számlázási szakaszokhoz tartozó előfizetések kezelése.For more information, see Manage subscriptions for invoice section.

Segítségre van szüksége?Need help? Vegye fel velünk a kapcsolatot.Contact us.

Ha kérdése van vagy segítségre van szüksége, hozzon létre egy támogatási kérést.If you have questions or need help, create a support request.

További lépésekNext steps